Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

จะต่ออายุผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Gold Partner โดยอัตโนมัติได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกต่ออายุ Gold Partner ของคุณโดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลาภายในรอบลำดับขั้น ด้วยการทำเครื่องหมายเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายต่ออายุโดยอัตโนมัติในส่วน Gold Partner ที่หน้า สิทธิประโยชน์ ของคุณ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุ Gold Partner ของคุณโดยอัตโนมัติ เพียงแค่ไม่ต้องทำเครื่องหมายเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายต่ออายุโดยอัตโนมัติ หลังจากครบรอบลำดับขั้นของ Gold Partner ของคุณในปัจจุบันแล้ว คุณจะสามารถเสนอชื่อ Gold Partner รายใหม่ได้