กฎของโปรแกรม เอมิเรตส์ Skywards

โปรแกรมสะสมไมล์ เอมิเรตส์ Skywards (''เอมิเรตส์ Skywards'') ดำเนินการโดยสายการบินเอมิเรตส์ เว็บไซต์ เอมิเรตส์ Skywards (''เว็บไซต์'') และแอพของเอมิเรตส์ (“แอพ”) จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการสมาชิก Emirates Skywards เมื่อสมาชิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ แสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้

การปรับเปลี่ยนโปรแกรม

เอมิเรตส์ Skywards อยู่ภายใต้กฎของโปรแกรม เอมิเรตส์ Skywards (“กฎของโปรแกรม”) เอมิเรตส์ Skywards สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับแก้ส่วนใดก็ตามของโปรแกรม เอมิเรตส์ Skywards ได้ตลอดเวลาตามกฎของโปรแกรม สิทธินี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงของการเป็นสมาชิกเอมิเรตส์ Skywards partner affiliation กฎสำหรับการใช้งานการสะสมไมล์เดินทาง และการแลกของรางวัลการเดินทาง ตารางการบิน การได้รับประโยชน์การเดินทางของสมาชิกและคุณสมบัติเฉพาะของโปรโมชั่น

การปฏิเสธความรับผิดสำหรับการรับประกันและการจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์อาจไม่สมบูรณ์ครบถ้วน หรือมีความไม่แม่นยำ หรือมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ Emirates Skywards ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์จะไม่มีความขัดข้อง หรือจะไม่มีความล้มเหลว ข้อผิดพลาด หรือการละเว้น หรือการสูญหายของข้อมูลที่ถูกส่งมา หรือไม่มีการส่งไวรัสบนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ Emirates Skywards ไม่รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวทั้งหมด มีให้บริการ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ด้วยเหตุนี้ เอมิเรตส์ Skywards จึงปฏิเสธในการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมทั้งการรับประกันและเงื่อนไขแบบมีนัยถึงความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม EMIRATES SKYWARDS จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ แบบพิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากหรือไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้า หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการใดก็ตามที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัดหรือไม่ก็ตาม หรือกรณีอื่นใด

ลิงก์

เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ลิงก์เชื่อมต่อเหล่านี้จัดให้มีขึ้นสำหรับให้คุณใช้อ้างอิงเท่านั้น และการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ การที่ Emirates Skywards รวมไฮเปอร์ลิงก์เข้าไว้กับเว็บไซต์เหล่านี้ ไม่ได้บอกเป็นนัยถึงการรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านี้ และ Emirates Skywards จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม EMIRATES SKYWARDS จะไม่รับผิดสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของคุณ หรือการพึ่งพาข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เนื้อหาและการส่งข้อมูลของสมาชิก - ฟอรั่ม

เว็บไซต์นี้มีกระดานข่าวและสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อความหรือการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ บางส่วนมีการนำเสนอให้แก่เฉพาะสมาชิกในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปของ Emirates Skywards เท่านั้น ความเห็น ทัศนะ หรือถ้อยแถลงใด ๆ ที่แสดงหรือจัดทำขึ้นโดยสมาชิกในระหว่างการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้น ถือเป็นของสมาชิกรายนั้น ๆ และมิใช่เป็นของ เอมิเรตส์ Skywards Emirates Skywards ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดที่จะต้องตรวจสอบข้อความ ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ และไม่ถือว่ามีหน้าที่รับผิด หรือมีความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้น เอมิเรตส์ Skywards สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ แก้ไข หรือลบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ เนื้อหาที่มีการส่งซึ่งได้มาจากสมาชิก รวมทั้งการติดประกาศบนกระดานข่าว โดยที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ เอมิเรตส์ Skywards แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะตัดสินว่าเนื้อหาเหล่านั้นผิดกฎหมาย เป็นการละเมิด หรือมีความไม่เหมาะสมหรือไม่ คุณเข้าใจว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าเมื่อได้ประกาศข้อความบนเว็บไซต์นี้แล้ว คุณจะไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้:

 • ทำลายชื่อเสียง ล่วงละเมิด คุกคาม ติดตาม ข่มขู่หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (เช่น สิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิสาธารณะ) ของผู้อื่น
 • เผยแพร่ ประกาศ แจกจ่ายหรือแพร่กระจายเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย คุกคาม ทำลายชื่อเสียง ละเมิดสิทธิ น่ารังเกียจ อนาจาร หยาบคาย ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
 • โฆษณาหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใด ๆ หรือดำเนินการหรือส่งต่อแบบสำรวจ การแข่งขัน หรือจดหมายลูกโซ่ทุกรูปแบบ หรือ
 • ประกาศข้อความโดยแอบอ้างว่าเป็นผู้อื่น
คุณยังยอมรับอีกว่า เมื่อใช้เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ คุณจะไม่:
 • อัปโหลดไฟล์ใด ๆ ที่มีซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิสาธารณะ) เว้นแต่ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิ หรือได้รับการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
 • อัปโหลดไฟล์ใด ๆ ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น หรือ
 • ลบความเป็นเจ้าของ ประกาศทางกฎหมาย หรือการมอบหมายกรรมสิทธิ์ หรือป้ายกำกับใด ๆ ในไฟล์ที่อัปโหลด

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ Emirates Skywards พนักงาน ผู้แทน และตัวแทน และจะปกป้องกลุ่มเหล่านี้ให้พ้นจากการเรียกร้อง และความรับผิดใด ๆ และทั้งหมด (รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเนื้อหาของคุณไปยังเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ จากการใช้เนื้อหาของคุณที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ จากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือจากการกระทำใด ๆ ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ของคุณ

Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือส่วนใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดใด ๆ

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เอมิเรตส์ Skywards กำหนดไว้ในข้อที่ 19 ของกฎของโปรแกรมนี้

ลิขสิทธิ์ (c) สายการบินเอมิเรตส์ 2016 สงวนลิขสิทธิ์

กฎของโปรแกรม เอมิเรตส์ SKYWARDS

โปรดอ่านกฎเกณฑ์ของโปรแกรมนี้อย่างรอบคอบ เพื่อทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับการได้รับ การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์และรางวัลต่าง ๆ

 1. คำจำกัดความและการตีความ

  1. ในกฎของโปรแกรมเหล่านี้:
   • บัญชี หมายถึง บัญชีที่ไมล์ของสมาชิกจะถูกเพิ่ม/ลด/ใส่ไว้ใน/หักออกจากบัญชีนั้น
   • ไมล์สะสมเบื้องต้น หมายถึง ไมล์ที่สมาชิกได้รับสำหรับเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ในชั้นประหยัด เมื่อสมาชิกจ่ายค่าโดยสาร Flex Plus จากโซน Skywards หนึ่งไปยัง Skywards อีกโซนหนึ่ง
   • บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสม หมายถึง เที่ยวบินเอมิเรตส์ที่สามารถซื้อได้โดยใช้เงินสดและไมล์สะสม Skywards ร่วมกันโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อที่ 13 ของกฎของโปรแกรมเหล่านี้
   • รางวัล Classic หมายถึงรางวัล Classic Saver หรือรางวัล Classic Flex หรือรางวัล Classic Flex Plus
   • รางวัล Classic Saver หมายถึง บัตรโดยสารรางวัลที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนด้วยไมล์สะสม Skywards ซึ่งอยู่ภายใต้กฎและข้อจำกัดของรางวัล Classic Saver
   • รางวัล Classic Flex หรือ Flex Plus หมายถึง บัตรโดยสารรางวัลที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนด้วยไมล์สะสม Skywards ซึ่งอยู่ภายใต้กฎและข้อจำกัดของรางวัล Classic Flex หรือ Flex Plus
   • โบนัสสำหรับชั้นโดยสาร หมายถึง ไมล์ที่สมาชิกได้รับสำหรับเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ในชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่ง
   • เที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน หมายถึง เที่ยวบินที่มีรหัสสายการบิน หรือหมายเลขของสายการบินหนึ่งบนบัตรโดยสาร แต่ปรากฏอยู่บนเครื่องบินที่บินโดยสายการบินอื่น
   • ข้อตกลงความร่วมมือ หมายถึง ข้อตกลงความร่วมมือหลักระหว่างเอมิเรตส์กับแควนตัส ลงวันที่ 6 กันยายน 2012 (ตามที่มีการแก้ไขหรือระบุใหม่เป็นครั้งคราว)
   • สายการบินเอมิเรตส์ หมายถึง สายการบินเอมิเรตส์ บริษัทของดูไบที่จัดตั้งขึ้นตามกฤษฎีกาฉบับที่ 2 ปี 1985 (ที่มีการแก้ไขแล้ว)
   • แอพของเอมิเรตส์ หมายถึง แอพพลิเคชั่น เอมิเรตส์ Skywards ที่สามารถใช้ได้บน iPad, iPhone, Apple Watch และบนโทรศัพท์ Android
   • ศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หมายถึง ศูนย์ติดต่อแต่ละแหล่งสำหรับสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นในดูไบ มุมไบ การาจี แมนเชสเตอร์ เมลเบิร์น นิวยอร์ก กว่างโจว และบูดาเปสต์ และมีรายละเอียดการติดต่อตามที่เผยแพร่โดย Emirates Skywards
   • ความเป็นพันธมิตรระหว่างสายการบินเอมิเรตส์และสายการบินแควนตัส หมายถึง ความเป็นพันธมิตรตามที่สายการบินเอมิเรตส์และสายการบินแควนตัสร่วมมือกันที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าของแต่ละรายในหลากหลายด้าน ตามที่มีการพิจารณาในข้อตกลงความร่วมมือ
   • เอมิเรตส์ Skywards มีความหมายตามบริบทคือ สายการบินเอมิเรตส์ที่บริหารโปรแกรมสะสมไมล์ในนามของตนเอง หรือในชื่อที่ระบุไว้ในโปรแกรมสะสมไมล์ เอมิเรตส์ Skywards เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสายการบินเอมิเรตส์
   • สมาชิกโบนัสครอบครัว หมายถึง บุคคลที่มีการให้คำจำกัดความไว้ในข้อที่ 17 ของกฎของโปแกรม
   • ค่าโดยสาร Flex หรือ Flex Plus คือ ค่าโดยสารเที่ยวบินพาณิชย์ของสายการบินเอมิเรตส์แบบไม่มีส่วนลด และไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของค่าโดยสารแบบ Special หรือ Saver
   • สมาชิก หมายถึง บุคคลที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมสะสมไมล์ เอมิเรตส์ Skywards และได้มีการออกหมายเลขสมาชิกให้สำหรับการสมัครนี้
   • สถานภาพของการเป็นสมาชิกหมายถึง ระดับการเป็นสมาชิกในโปรแกรมสะสมไมล์ เอมิเรตส์ Skywards
   • ไมล์ หมายถึง แต้มที่สะสมโดยสมาชิกภายใต้โปรแกรมสะสมไมล์ เอมิเรตส์ Skywards โดยที่เป็นไปตามการใช้สินค้าและบริการที่มีสิทธิ์ได้รับแต้ม เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมทั้งไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิก
   • เครื่องคำนวณไมล์สะสม หมายถึง เครื่องคำนวณบนเว็บไซต์ที่เป็นตัวระบุว่าจะมีการบันทึกไมล์เป็นจำนวนเท่าใดลงในบัญชีของสมาชิก เมื่อสมาชิกได้ขึ้นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ หรือที่ใช้ระบุจำนวนไมล์ที่จะใช้สำหรับแลกบัตรโดยสารรางวัลในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์
   • วันที่ดำเนินการ หมายถึง วันที่ 31 มีนาคม 2013
   • พันธมิตร หมายถึง ผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการที่เข้าร่วมใน เอมิเรตส์ Skywards เป็นครั้งคราว และอาจรวมถึงสายการบิน โรงแรมและรีสอร์ท ผู้ให้บริการด้านการเงิน สันทนาการและไลฟ์สไตล์ และบริษัทเช่ารถ 
   • โบนัสตอบแทนแจ้งรายละเอียดส่วนตัว หมายถึง ไมล์ที่สามารถให้แก่สมาชิกเป็นครั้งคราวสำหรับการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอของ เอมิเรตส์ Skywards 
   • สายการบินแควนตัส หมายถึงแควนตัส แอร์เวย์ ลิมิเต็ด
   • กลุ่มแควนตัส หมายถึง แควนตัสและบริษัทสาขาในบางโอกาส
   • วันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรของสายการบินแควนตัส หมายถึง วันที่ความเป็นพันธมิตรระหว่างสายการบินเอมิเรตส์กับสายการบินแควนตัสสิ้นสุดลง
   • เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ หมายถึง เที่ยวบินบนสายการบินเอมิเรตส์ หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันที่ทำการตลาดโดยสายการบินเอมิเรตส์ แต่บินโดยสายการบินอื่น ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายของการเดินทางขาออกและ/หรือขาเข้า
   • สมาชิกที่เกี่ยวข้อง หมายถึง สมาชิก:
    • ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพเริ่มต้นเมื่อหรือหลังจากวันที่ดำเนินการ และ
    • ผู้ที่บินด้วยเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินแควนตัสมากกว่าสี่เที่ยวบิน
     • ในระยะเวลาห้าปีใด ๆ ที่ติดต่อกันระหว่างวันที่ดำเนินการและวันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรสายการบินแควนตัส หรือ
     • ในกรณีที่วันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรสายการบินแควนตัสเกิดขึ้นก่อนวันที่ดำเนินการผ่านพ้นไปครบห้ารอบ ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ดำเนินการกับวันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรสายการบินแควนตัส
   • รางวัล หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ที่ เอมิเรตส์ Skywards หรือพันธมิตรจะเป็นผู้จัดหาให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับไมล์สะสม Skywards 
   • Skywards Skysurfers หมายถึง Emirates Skywards Club ที่มีขึ้นเฉพาะสำหรับสมาชิกวัยเด็กที่มีอายุระหว่างสองถึง 16 ปี 
   • ไมล์สะสม Skywards หมายถึง ไมล์ที่ได้รับในทุกครั้งที่สมาชิกใช้เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ หรือซื้อสินค้าและบริการที่มีสิทธิ์จากพันธมิตรรายใดก็ตาม และสามารถใช้แลกรับรางวัลภายใต้กฎของโปรแกรม เอมิเรตส์ Skywards 
   • ค่าโดยสารแบบ Special หรือ Saver หมายถึง ค่าโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดในการรับสิทธิ์ที่เกี่ยวกับการซื้อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ 'นักเรียน', 'ผู้อาวุโส', 'กะลาสี', 'มิชชันนารี', 'การล่องเรือ', 'เยาวชน', 'เพื่อนเดินทาง', 'หมู่คณะ', 'ทัวร์แบบรวมเบ็ดเสร็จ', 'แอร์พาส') และ/หรือที่นั่งว่างที่มีจำกัด ระยะเวลาขาย ("ต้องซื้อภายใน" วันที่), เงื่อนไขที่จำกัด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน ระยะเวลาในการเข้าพักขั้นต่ำสุด/ขั้นสูงสุด ข้อจำกัดของเที่ยวบิน หรือการซื้อล่วงหน้า) และค่าโดยสารทั้งหมดที่จำหน่ายโดยสายการบินอื่นสำหรับการเดินทางที่บางส่วนต้องบินโดยสายการบินเอมิเรตส์ โบนัสตามระดับสถานภาพสมาชิก หมายถึง ไมล์สะสม Skywards เพิ่มเติมที่สะสมโดยสมาชิกบัตรระดับ Platinum, Gold และ Silver ซึ่งได้มาจากการใช้เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ และ 
   • ไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิก หมายถึง ไมล์ที่สะสมโดยที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระดับสถานภาพสมาชิกของการเป็นสมาชิก เป็นไมล์ที่ได้มาจากการใช้เที่ยวบินที่มีสิทธิ์
   • รางวัลการปรับชั้นที่นั่ง หมายถึง การแลกไมล์สะสม Skywards เป็นการเดินทางในชั้นโดยสารที่สูงกว่าที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารของเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ และ
   • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ Emirates Skywards ที่ emirates.com
  2. ในกฎเกณฑ์ของโปรแกรมเหล่านี้ เว้นแต่จะพบเจตนาที่ขัดแย้ง: 
   • การอ้างอิงเอกพจน์รวมถึงการอ้างอิงพหูพจน์ด้วย และในทางกลับกัน
   • การอ้างอิงเพศรวมถึงการอ้างอิงเพศตรงข้ามด้วย
   • การอ้างอิงฝ่ายใดรวมถึงการอ้างอิงพนักงานที่ได้รับอนุญาตของฝ่ายนั้นด้วย และ
   • หัวเรื่องจัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น

 2. สมาชิก

  1. การสมัครเป็นสมาชิก เอมิเรตส์ Skywards เปิดรับบุคคลใดก็ตามที่มีอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไป บริษัท ธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์สมัครสมาชิก
  2. ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของ เอมิเรตส์ Skywards สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีลายเซ็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองกำกับด้วย เอมิเรตส์ Skywards สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกโดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของตนอย่างสมบูรณ์ หากการสมัครสมาชิกถูกปฏิเสธ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้สมัครอาจได้รับจากการใช้บัตรสมาชิกชั่วคราว จะถูกยกเลิกและมีผลเป็นโมฆะ
  3. เอมิเรตส์ Skywards จะออกหมายเลขสมาชิกถาวรให้แก่สมาชิกซึ่งจะใช้สะสมไมล์ของสมาชิก บัตรสมาชิกอาจระบุวันหมดอายุ ในกรณีนี้บัตรจะใช้งานได้จนถึงวันที่หมดอายุเท่านั้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนบัตรสมาชิกเท่านั้นที่สามารถใช้บัตรได้ บัตรสมาชิกไม่ใช่บัตรเครดิต และมีไว้เพื่อการระบุตัวตนเท่านั้น บัตรสมาชิกไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และถือเป็นทรัพย์สินของผู้ออกบัตรเสมอ สมาชิกจะต้องคืนบัตรสมาชิกของตนโดยไม่ล่าช้าให้แก่ศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ เมื่อใดก็ตามที่ถูกร้องขอโดย เอมิเรตส์ Skywards หรือฝ่ายอื่นที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน สมาชิกต้องแจ้งไปยังศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ทันทีที่บัตรสมาชิกสูญหาย
  4. สมาชิกจะต้องไม่ใช้การเป็นสมาชิกในโปรแกรมสะสมไมล์ เอมิเรตส์ Skywards ในทางที่ผิด โดยรวมถึง:
   • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง หรือ
   • การจำหน่าย มอบหมาย ถ่ายโอน หรือได้มา หรือการเสนอหรือการโฆษณาเพื่อขาย มอบหมาย ถ่ายโอน หรือได้มาซึ่งรางวัล ไมล์ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่นำเสนอแก่สมาชิกภายใต้โปรแกรม Emirates Skywards หรือไมล์นอกเหนือจากที่เป็นไปตามกฎของโปรแกรม
   • ในกรณีที่สมาชิกมีการละเมิดกฎของโปรแกรม รวมทั้งละเมิดข้อ 2.4 นี้ เอมิเรตส์ Skywards ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการเป็นสมาชิกตามข้อ 18.2
  5. สมาชิกอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยแจ้งไปยังศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์เป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งคืนบัตรสมาชิกไปยังศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์
  6. เอมิเรตส์ Skywards สามารถระงับ ยกเลิก หรือยุติการเป็นสมาชิก หรือไมล์สะสมของสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ เอมิเรตส์ Skywards อย่างสมบูรณ์
  7. การเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือล้มละลาย ไมล์ที่สะสมไว้ก่อนการสิ้นสุดในสถานการณ์เช่นนี้จะถูกยกเลิกทันที อย่างไรก็ตาม ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว เอมิเรตส์ Skywards อาจคืนไมล์ให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิตเมื่อมีการสมัครโดยตัวแทนของทายาท หากบัญชีของสมาชิกผู้ล่วงลับมียอดคงเหลือขั้นต่ำเท่ากับ 20,000 ไมล์ ณ เวลาที่สมาชิกเสียชีวิต
  8. การเป็นสมาชิกไม่สามารถโอนได้ สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้ถือครองมากกว่าหนึ่งบัญชี ไมล์และรางวัลทั้งหมดภายใต้ เอมิเรตส์ Skywards ถูกสะสมโดยหรือออกให้แก่สมาชิกในบัญชีของสมาชิกนั้น ๆ
  9. จะมีการประกาศกิจกรรมให้สมาชิกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ ในระหว่างที่ เอมิเรตส์ Skywards พิจารณาว่าสมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ และจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไมล์ที่สะสม ไมล์ที่แลกรางวัล และไมล์ที่หมดอายุ หากสมาชิกเชื่อว่าข้อมูลในใบแจ้งยอด (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับไมล์ที่สะสม ไมล์ที่แลกรางวัล และไมล์ที่หมดอายุ) ไม่ถูกต้อง สมาชิกต้องแจ้ง Emirates Skywards ทันทีและในกรณีใด ๆ ก็ตามต้องไม่เกิน 90 วันหลังจากวันออกใบแจ้งยอด หากสมาชิกไม่ได้แจ้งข้อขัดแย้งใด ๆ ในใบแจ้งยอดต่อ Emirates Skywards ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 2.9 จะถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและได้รับการยอมรับจากสมาชิก หากสมาชิกทำการโต้แย้งเกี่ยวกับใบแจ้งยอด Emirates Skywards อาจขอให้สมาชิกส่งเอกสารเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างนั้น
  10. การเปลี่ยนชื่อของสมาชิกจะต้องมีการแจ้งให้ เอมิเรตส์ Skywards ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแนบเอกสารทางกฎหมายสำหรับเรื่องนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ประกอบ เมื่อ เอมิเรตส์ Skywards ขอให้แสดงหลักฐานเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว เอมิเรตส์ Skywards อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันบัญชีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลของสมาชิก
  11. ภาษี อากร หรือยอดคงค้างอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสะสมไมล์ หรือการรับและใช้รางวัล จะเป็นและยังคงเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว และต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนการออกรางวัล เอมิเรตส์ Skywards ไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับภาษี อากร หรือความรับผิดอื่น ๆ เหล่านี้
  12. สมาชิกที่อายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถทำธุรกรรมบางอย่างได้ (เช่น การซื้อหรือการโอนไมล์สะสม Skywards และการแลกรางวัล) บนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์
  13. ไมล์สะสมทั้งหมดที่ได้รับแต่ยังไม่แลกรางวัล รวมถึงรางวัลที่ยังไม่ได้ใช้ จะถูกยกเลิกทันทีที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการเป็นสมาชิก 
  14. เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรม Emirates Skywards สำหรับสมาชิกนั้นคงคุณค่าและความสมบูรณ์ สายการบินเอมิเรตส์จะคอยตรวจสอบกิจกรรมไมล์สะสม Skywards ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Emirates Skywards อาจตั้งบัญชีของสมาชิกให้อยู่ในสถานะถูกตรวจสอบด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ได้ตามที่กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว ในระหว่างนี้ บัญชีของสมาชิกจะไม่สามารถใช้งานได้ สายการบินเอมิเรตส์ จะแจ้งเตือนสมาชิกว่ามีการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว และ อาจจำเป็นต้องให้สมาชิกให้ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเพื่อช่วยให้การตรวจสอบสำเร็จลุล่วง

 3. Skywards Skysurfers

  1. สมาชิกที่มีอายุระหว่างสองถึง 16 ปี จะกลายเป็นสมาชิกของ Skywards Skysurfers โดยอัตโนมัติ
  2. หมายเลขและบัตรสมาชิก Skysurfers จะได้รับการดำเนินการพร้อมกัน และ เอมิเรตส์ Skywards จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการออกบัตรและหมายเลขภายใน 14 วัน หลังจาก เอมิเรตส์ Skywards ได้รับใบสมัคร
  3. Skysurfers จะขึ้นอยู่กับกฎของโปรแกรม เอมิเรตส์ Skywards และจะต้องให้สมาชิกพามาเมื่อจะใช้สิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น สิทธิ์เข้าใช้ห้องพักผู้โดยสาร และบริการรถพร้อมคนขับ

 4. การจัดการบัญชี

  1. สมาชิกอาจติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินเอมิเรตส์เป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านเว็บไซต์เพื่อแต่งตั้ง ''ผู้ประสานงานการเดินทาง'' (อายุ 18 ปีขึ้นไป) เพื่อขอเข้าใช้งานบัญชีสมาชิกของเขาหรือเธอ ในการ:
   • ขอรับข้อมูลจากบัญชีสมาชิกนั้น
   • ขอรับรางวัล และ
   • เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ เอมิเรตส์ Skywards มีเกี่ยวกับสมาชิกในฐานะตัวแทนของสมาชิกรายนั้น ๆ
   หากในการรับการแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมประสานงานการเดินทาง ผู้ร่วมประสานงานการเดินทางที่ได้รับการแต่งตั้งยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของกฎของโปรแกรม กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ร่วมประสานงานการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของสมาชิก จะต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎของโปรแกรม  กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ร่วมประสานงานการเดินทางจะถูกพิจารณาว่ามีการดำเนินการในฐานะของสมาชิก และสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดกฎของโปรแกรมที่กระทำโดยผู้ร่วมประสานงานการเดินทาง  

   ก่อนที่จะแต่งตั้ง ผู้ร่วมประสานงานการเดินทางจำเป็นจะต้องมอบหลักฐานระบุตัวตนและรายละเอียดการติดต่อให้แก่ เอมิเรตส์ Skywards  ผู้ร่วมประสานงานการเดินทางและสมาชิกยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวตนของผู้ร่วมประสานงานการเดินทางและรายละเอียดการติดต่อนั้นเป็นจริงและถูกต้อง และยืนยันว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จใด ๆ จะส่งผลให้เกิดการยุติการแต่งตั้งผู้ร่วมประสานงานการเดินทางได้  เอมิเรตส์ Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในสถานการณ์เหล่านี้ที่จะยุติบัญชีของสมาชิกตามข้อที่ 18.2 อีกด้วย

   เอมิเรตส์ Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยุติบัญชีสมาชิกตามข้อที่ 18.2 และ/หรือยุติการแต่งตั้งผู้ร่วมประสานงานการเดินทาง หาก เอมิเรตส์ Skywards ตัดสินโดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวว่า กิจกรรมของผู้ร่วมประสานงานการเดินทางที่ได้รับการแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกนั้นเป็นการละเมิดกฎของโปรแกรม

   ผู้ประสานงานการเดินทางที่ไม่ใช่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ของสมาชิก เอมิเรตส์ Skywards

 5. สถานภาพสมาชิก

  1. สมาชิกอาจได้รับอนุญาตให้อัพเกรดระดับสถานภาพสมาชิกไปเป็นระดับสถานภาพสมาชิก ''Silver'', ''Gold'' หรือ ''Platinum'' ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิกที่ได้รับในช่วงระยะเวลา 13 เดือนใด ๆ ติดต่อกัน จำเป็นต้องมีไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิก 25,000 ไมล์ หรือเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ 25 เที่ยว จึงจะได้ระดับสถานภาพของการเป็นสมาชิกระดับ Silver ต้องมีไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิก 50,000 ไมล์ หรือเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ 50 เที่ยว จึงจะได้ระดับสถานภาพของการเป็นสมาชิกระดับ Gold และต้องมีไมล์สะสม 150,000 ไมล์ จึงจะได้ระดับสถานภาพของการเป็นสมาชิกระดับ Platinum
  2. สถานภาพของการเป็นสมาชิกมีอายุหนึ่งปีนับจากเดือนที่มีการสะสม และอาจต่ออายุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกได้สะสมไมล์ตามระดับสถานภาพสมาชิกได้อีก 25,000 ไมล์ หรือมีเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ 25 เที่ยว, มีไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิก 50,000 ไมล์ หรือมีเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ 50 เที่ยว หรือมีไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิก 150,000 ไมล์ (ตามที่บังคับใช้) ภายในวันที่ทำการพิจารณา ไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิกหรือเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ที่ได้มาซึ่งเป็นจำนวนที่เกินมาในช่วงเวลาการทบทวนใด ๆ อาจไม่สามารถยกยอดไปรวมกับช่วงเวลาหลังจากนั้นได้
  3. สมาชิกสะสมโบนัสตามระดับสถานภาพสมาชิกตามอัตราดังต่อไปนี้:
   • สมาชิกระดับ Platinum= ไมล์สะสมเบื้องต้น +75%
   • สมาชิกระดับ Gold= ไมล์สะสมเบื้องต้น +50%
   • สมาชิกระดับ Silver= ไมล์สะสมเบื้องต้น +25%
   • โบนัสตามระดับสถานภาพสมาชิกใช้จะถูกสะสมไปในบัญชีไมล์สะสม Skywards ของสมาชิก ไม่ได้ถูกสะสมไปในบัญชีไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิก
  4. จำนวนของไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิกที่กำหนดสำหรับแต่ละระดับสถานภาพของการเป็นสมาชิกอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดย เอมิเรตส์ Skywards ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบ 
  5. เอมิเรตส์ Skywards อาจจัดทำ ปรับระดับสถานภาพสมาชิกหรือลดระดับสถานภาพของการเป็นสมาชิกได้โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว

 6. สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษของระดับสถานภาพสมาชิก

  1. การกำหนดที่นั่งล่วงหน้าในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์มีให้บริการสำหรับสมาชิกทุกคนโดยยึดหลักการว่า สมาชิกทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ในเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง และเช็คอินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 90 นาที การกำหนดที่นั่งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง และเงื่อนไขการขนส่งของสายการบินเอมิเรตส์สำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ สมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver ของ Emirates Skywards สามารถทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ฟรีในทุกระดับราคาและบัตรโดยสารรางวัล Classic Reward ทุกระดับ สำหรับสมาชิกระดับ Platinum และ Gold สิทธิประโยชน์นี้ จะรวมไปถึงบุคคลที่ร่วมเดินทางพร้อมกันในการจองนี้ด้วย (ในหมายเลข PNR เดียวกัน)
  2. สมาชิกในระดับ Blue ที่ทำการสำรองที่นั่งในชั้นประหยัดในราคาค่าโดยสารแบบ Special หรือ Saver fares หรือเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล Classic Saver ในชั้นประหยัด สามารถเลือกที่นั่งได้ล่วงหน้าโดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  3. สิทธิ์เข้าใช้ห้องพักผู้โดยสาร 
   1. การเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารจะฟรีเฉพาะสมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver ที่เดินทางออกขาออกด้วยเที่ยวบินเอมิเรตส์ทุกชั้นโดยสาร สมาชิกระดับ Platinum หรือ Gold สามารถเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ได้ทั่วทั้งเครือข่ายของสายการบินเอมิเรตส์ ในขณะที่สมาชิกระดับ Silver สามารถเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สมาชิกระดับ Platinum และ Gold สามารถนำผู้ร่วมเดินทางในเที่ยวบินเอมิเรตส์เดียวกันเข้าใช้บริการ Emirates Lounge ได้ 
   2. สมาชิก Skywards ระดับ Platinum, Gold และ Silver สามารถชำระเงินเพื่อการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์การใช้บริการฟรีที่มีสำหรับระดับชั้นสมาชิก Skywards ของตน สมาชิก Skywards ระดับ Blue ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการฟรี สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารได้ ด้วยเหตุนี้ จึงจะเป็นไปตามสิทธิตามระดับชั้นในปัจจุบันของสมาชิก
    • สมาชิก Skywards ระดับ Platinum, Gold และ Silver อาจจะเลือกชำระเงินเพื่อพาผู้ร่วมเดินทางเข้าใช้บริการเพิ่มเติมได้
    • สมาชิกระดับ Blue อาจจะเลือกชำระเงินสำหรับตนเองและผู้ร่วมเดินทางเพื่อเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารได้
    • สมาชิกระดับ Gold และ Silver อาจจะเลือกชำระเงินและอัปเกรดสิทธิประโยชน์การเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารชั้นธุรกิจไปเป็นห้องพักผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้
   3. สิทธิประโยชน์นี้จะมีสำหรับสมาชิกเพื่ออัปเกรดให้ตนเองและผู้ร่วมเดินทางเพิ่มเติมใด ๆ ที่ประสงค์จะพาเข้าใช้บริการพร้อมกัน โดยมีข้อกำหนดว่าผู้ร่วมเดินทางนั้นจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินขาออกของเอมิเรตส์ด้วยเช่นกัน สิทธิประโยชน์สำหรับการชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารนี้จะจำกัดเฉพาะ Emirates Lounge ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ และเฉพาะกรณีการเดินทางขาออกด้วยเที่ยวบินของเอมิเรตส์เท่านั้น ค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์นี้ต่อการใช้บริการ 4 ชั่วโมงของผู้ใหญ่หนึ่งท่านคือ:
    • ห้องพักผู้โดยสารชั้นหนึ่ง = USD 200 / AED 720
    • ห้องพักผู้โดยสารชั้นธุรกิจ = USD 200 / AED 720
    • Emirates Lounge = USD 100 / AED 360
    • อัปเกรดจากห้องพักผู้โดยสารชั้นธุรกิจไปเป็นห้องพักผู้โดยสารชั้นหนึ่ง = USD 100 / AED 360
   4. เอมิเรตส์ของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของสายการบิน ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บต่อการเข้าใช้บริการหนึ่งครั้งต่อผู้ใหญ่หนึ่งท่าน สำหรับการเข้าใช้บริการสูงสุดไม่เกิน 4 ชั่วโมง สมาชิก (รวมถึงผู้ร่วมเดินทางของสมาชิก) ที่เข้าใช้บริการสูงสุดเกิน 4 ชั่วโมง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม​ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ข้อขัดข้องและการล่าช้าของเที่ยวบิน) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับทุก 4 ชั่วโมงในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3.3 ข้างต้น
   5. การชำระเงินสำหรับการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะเรียกเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้า 6.3.3 ข้างต้น ทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารฟรี สมาชิกที่เลือกชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสาร จะต้องแน่ใจว่าได้ชำระเงินสำหรับช่วงเวลาทั้งหมดจนถึงเวลาออกเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องพักผู้โดยสาร ก่อนจะเข้าใช้บริการ คุณสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิต/เดบิตเท่านั้น (ไม่รับเงินสดหรือใช้การแลกไมล์สะสมเพื่อเข้าใช้บริการ) เราจะไม่คืนเงินให้เมื่อคุณเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารแล้ว ไม่ว่าจะเข้าใช้บริการในระยะเวลานานแค่ไหนก็ตาม การใช้ห้องพักผู้โดยสารจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีบังคับใช้ตามที่เอมิเรตส์กำหนดขึ้นเป็นระยะ ๆ
   6. เป็นที่รับทราบว่าค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารนั้นจะไม่รวมภาษีใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ GST, VAT และภาษี อากรประเภทอื่น ๆ ที่คล้ายกัน  ในกรณีที่ต้องชำระภาษีรวมกับค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสาร เอมิเรตส์จะขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการตามตอบเขตของภาษีดังกล่าว ตามดุลยพินิจของสายการบิน
   7. เอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน/จำกัดสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารเป็นระยะ ๆ การเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารจะเป็นไปตามข้อจำกัดด้านจำนวนที่ว่างที่พร้อมให้บริการ  สมาชิกที่เดินทางไปกับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันของสายการบินเอมิเรตส์ที่บินโดยสายการบินอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องพักผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ยกเว้นสมาชิกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันของสายการบินแควนตัส ในบางประเทศ ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 หรือ 21 ปี) ต้องมีผู้ใหญ่มาด้วยจึงจะใช้บริการห้องพักผู้โดยสารได้ ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารพนักงานเอมิเรตส์จะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสาร อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการห้องพักผู้โดยสาร
  4. น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมมีให้บริการสำหรับสมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น สมาชิกระดับ Platinum มีสิทธิ์ที่จะได้รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม 20 กก. สมาชิกระดับ Gold มีสิทธิ์ที่จะได้รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม 16 กก. และสมาชิกระดับ Silver มีสิทธิ์ที่จะได้รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม 12 กก. จากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสาร น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมไม่มีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การตรวจสัมภาระเป็นชิ้นของ IATA (เช่น บัตรโดยสารใด ๆ ที่เดินทางไป/กลับจากอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้) ซึ่งสมาชิกสามารถเช็คอินกระเป๋าได้หลายใบตามจำนวนใบที่ได้รับอนุญาต กระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้งหมดสามารถมีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสูงสุด 32 กก. ต่อใบ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่อนุญาต
  5. รับประกันที่นั่งในชั้นประหยัดสามารถใช้ได้กับสมาชิกบัตร Gold และบัตร Platinumบัตรโดยสารแบบ Flex บางประเภทอาจจะไม่ได้มีสิทธิประโยชน์ในการรับประกันที่นั่ง แต่สามารถได้รับการอัพเกรดหากชำระเงินเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับศูนย์ติดต่อของเรา แม้จะยังไม่ได้มีการจองมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2014 การรับประกันที่นั่งในชั้นประหยัดจะได้รับการยืนยันเฉพาะเมื่อไม่มีที่นั่งว่างในชั้นโดยสารที่เลือกในเที่ยวบินนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2014 เอมิเรตส์ Skywards จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อยืนยันที่นั่งชั้นธุรกิจสำหรับสมาชิกระดับ Platinum อย่างไรก็ตามในช่วงวันหยุดที่สำคัญและงานพิเศษต่าง ๆ นี้อาจจะทำให้ไม่สามารถได้ที่นั่งในบางเที่ยวบิน การประกันที่นั่งนั้น ผู้โดยสารต้องยื่นคำขอจองที่นั่งแบบรับประกันอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออกเดินทางโดยการโทรศัพท์แจ้งไปยัง ศูนย์บริการข้อมูลสายการบินเอมิเรตส์ ตัวแทนการขายบัตรโดยสารของเอมิเรตส์ จะทำการยืนยันว่าบัตรโดยสารที่มีอยู่เช่น บัตรโดยสารราคาเต็มแบบ Flex มีสิทธิ์สำหรับการได้ใช้บริการที่นั่งแบบรับประกัน หากยังไม่ได้ คุณสามารถอัพเกรดบัตรโดยสารได้โดยการชำระเงินเพิ่มเติม ถ้าไม่มีการจองที่มีอยู่ ตัวแทนสามารถสร้างการจองห้องพักใหม่โดยใช้ค่าโดยสารมีสิทธิ์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองที่นั่งแบบรับประกัน

  6. ให้สิทธิ์เข้าใช้ e-gate ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ อาบูดาบีและอัลไอน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิก Emirates Skywards ทุกคน บริการช่อง e-gate ใช้ได้กับประชาชนบางประเทศที่เข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ e-gate
  7. บริการจัดการสัมภาระก่อนใครมีให้บริการสำหรับสมาชิกระดับ Platinum และ Gold ที่เดินทางในชั้นที่นั่งใดก็ตาม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการจัดการสัมภาระก่อนใคร
  8. เอมิเรตส์ Skywards อาจทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษตามระดับสถานภาพสมาชิกที่ให้แก่สมาชิกตามแต่ละระดับสถานภาพของการเป็นสมาชิกได้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ 

 7. การรับไมล์สะสม

  1. สมาชิกอาจได้รับไมล์สะสมจากเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด หรือได้รับไมล์สะสม Skywards จากการใช้บริการที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดของพันธมิตร ในวันเดียวกัน หรือหลังจากวันที่เขาหรือเธอลงทะเบียน เที่ยวบินที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งใช้งานภายในสองเดือนก่อนลงทะเบียน มีสิทธิได้รับไมล์สะสม ธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับพันธมิตรก่อนวันลงทะเบียนไม่มีสิทธิได้รับไมล์สะสม Skywards สมาชิกสามารถตรวจสอบไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมระดับชั้นที่สมาชิกได้รับจากเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดได้ ผ่านทางเครื่องคำนวณไมล์บนเว็บไซต์
  2. ในการรับไมล์สะสม สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกหรือแจ้งหมายเลขสมาชิกขณะจอง หรือเช็คอินเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และเมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสมาชิกได้ เมื่อสมาชิกได้เช็คอินสำหรับเที่ยวบินแรกของกำหนดการเดินทางแล้ว  
  3. จำนวนไมล์ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับต้นทาง ปลายทาง ชั้นโดยสาร และค่าโดยสารที่ซื้อ ใช้เครื่องคำนวณระยะทางของเราใน emirates.com เพื่อตรวจสอบค่าจริงที่ได้รับสำหรับเที่ยวบินเฉพาะ
  4. สมาชิกที่เดินทางชั้นหนึ่งจะได้รับโบนัสชั้นในอัตราไมล์สะสม + 150% สมาชิกที่เดินทางชั้นธุรกิจจะได้รับโบนัสชั้นในอัตราไมล์สะสม + 75% โบนัสสำหรับชั้นโดยสารจะถูกสะสมทั้งในบัญชีไมล์สะสม Skywards และบัญชีไมล์สะสมตามระดับสถานภาพของสมาชิก
  5. จำนวนไมล์สะสมที่ได้รับในบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมจะเป็นสัดส่วนกับจำนวนเงินสดที่ใช้ชำระค่าโดยสารเที่ยวบินพาณิชย์ ซึ่งไม่รวมค่าบริการ ภาษี และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมในโปรแกรมสมาชิก/FFP อื่น ๆ ที่ เอมิเรตส์ Skywards เข้าร่วม
  6. สมาชิกอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับไมล์สะสมในอัตราเดียวกับสมาชิกผู้ใหญ่
  7. หากสมาชิกซื้อบัตรโดยสารแบบผสม และ/หรือบัตรโดยสารชั้นโดยสารแบบผสมของเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมโดยคำนวณแยกตามแต่ละส่วนประกอบของบัตรโดยสาร ข้อความสลักหลังหรือข้อมูลเพิ่มเติมบนบัตรโดยสารให้ข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  รายละเอียดทั้งหมดของไมล์สะสมที่ได้รับในบัตรโดยสารแบบผสมสามารถดูได้ตลอดเวลาที่ส่วนกำหนดการเดินทางของฉันของเว็บไซต์ หรือในส่วนบัญชีของฉันของแอพของเอมิเรตส์ หรือภายใต้ส่วนจัดการการจองที่ emirates.com
  8. หากสมาชิกยกเลิกหรือคืนเงินส่วนใดของบัตรโดยสาร สมาชิกจะได้รับไมล์เฉพาะการเดินทางที่ขึ้นบิน สำหรับเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดเท่านั้น
  9. สมาชิกที่ปรับชั้นไปเป็นการเดินทางชั้นอื่นโดยที่ไม่มีการออกบัตรโดยสารใหม่ (กล่าวคือ โดยที่ไม่ได้รับหมายเลขบัตรโดยสารใหม่) จะได้รับไมล์สำหรับค่าโดยสารที่สมาชิกได้ชำระเงินไปตามที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสาร
  10. บัตรโดยสารประเภทต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับไมล์สะสม และไม่สามารถนำมาใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรม เอมิเรตส์ Skywards:    
   • บัตรโดยสารพนักงาน
   • บัตรโดยสารส่วนลดอุตสาหกรรมและตัวแทน
   • บัตรโดยสารรางวัล Classic Saver, รางวัล Classic Flex และรางวัล Classic Flex Plus
   • บัตรโดยสารรางวัล
   • บัตรโดยสารแลกเปลี่ยน
   • บัตรโดยสารรางวัลและบัตรโปรโมชั่น
   • บัตรโดยสารที่ปรึกษาและประชาสัมพันธ์
   • บัตรโดยสารส่วนลดพิเศษสำหรับทูตและรัฐบาล
   • บัตรโดยสารเดินทางฟรีและเที่ยวบินแบบไม่มีกำหนดการหรือเที่ยวบินเช่าเหมา
   • บัตรโดยสารเที่ยวบินส่วนลดพิเศษที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
   • บัตรโดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง และ
   • บัตรโดยสารรางวัลที่ออกโดยโปรแกรมสะสมไมล์อื่น หรือโปรแกรมสมาชิกอื่น ๆ ซึ่ง เอมิเรตส์ Skywards เข้าร่วม
  11. สมาชิกสามารถเรียกร้องไมล์ย้อนหลังสำหรับไมล์ที่หายไปได้ที่ศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ ภายในหกเดือนนับจากที่บินด้วยบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลการเดินทาง เช่น หมายเลขบัตรโดยสาร รายละเอียดเที่ยวบินที่อยู่บนบัตรขึ้นเครื่อง เอกสารการทำธุรกรรม ใบเสร็จ และเอกสารอื่นใดก็ตามที่ เอมิเรตส์ Skywards ร้องขอ เมื่อทำการเรียกร้องไมล์ย้อนหลัง
  12. จะรับไมล์ได้เฉพาะในโปรแกรมสะสมไมล์หนึ่งโปรแกรมเท่านั้นสำหรับแต่ละเที่ยวบินหรือธุรกรรม เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย เอมิเรตส์ Skywards หรือพันธมิตร คุณจะได้รับไมล์สะสมจากหนึ่งที่นั่งและอีกหนึ่งที่นั่งเพิ่มเติมที่ซื้อ ต่อหนึ่งเที่ยวบินที่สมาชิกใช้บริการ การเพิ่มไมล์สะสมในบัญชีสมาชิกอาจต้องใช้เวลาแปดสัปดาห์หรือมากกว่านับจากวันที่ทำรายการ ไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับ เฉพาะสมาชิกผู้ที่ได้รับเท่านั้นที่สามารถใช้งานหรือแลกได้ ภายใต้กฎเกณฑ์ของโปรแกรม ทั้งนี้หลังจากไมล์ถูกเพิ่มในบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว
  13. ไมล์สะสม Skywards ได้รับเฉพาะในเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด หรือเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบการได้รับไมล์สะสม Skywards กับสายการบินที่จองเที่ยวบิน
  14. ไมล์สะสม Skywards จะเพิ่มให้เฉพาะสินค้าและบริการที่มีการใช้งานจริง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีการเพิ่มไมล์สะสม Skywards สำหรับสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ ที่ยกเลิกก่อนสมาชิกใช้งาน หรือในสถานการณ์ที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
  15. สมาชิกสามารถโอนไมล์สะสม Skywards ของตนที่มีอยู่จากบัญชีหนึ่งไปยังบัญชี เอมิเรตส์ Skywards อื่น โดยมีค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์สหรัฐต่อการโอน 1,000 ไมล์ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข สมาชิกไม่สามารถโอนไมล์ให้กับในโปรแกรมสะสมไมล์อื่นใดได้
  16. หากเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดของสมาชิกถูกยกเลิก สายการบินเอมิเรตส์อาจให้การรับรองบัตรโดยสารของสมาชิก เพื่อนำไปใช้กับผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น และสมาชิกจะยังคงได้รับไมล์สะสมตามบัตรโดยสารที่สมาชิกถืออยู่

 8. อายุของไมล์สะสม Skywards

  1. ไมล์สะสม Skywards มีอายุสามปีนับจากวันที่สมาชิกใช้บริการเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง หรือทำธุรกรรมกับพันธมิตร
  2. ไมล์สะสม Skywards จะหมดอายุ (และถูกหักออกจากบัญชีสมาชิก) เมื่อสิ้นสุดเดือนเกิดของสมาชิก และ/หรือหลังจากครบสามปีของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาที่มีผลใช้ได้ของไมล์สะสม Skywards ขึ้นอยู่กับวันเกิดของสมาชิก แต่อายุของไมล์สะสม Skywards จะไม่น้อยกว่าสามปี เมื่อไมล์สะสม Skywards ที่ไม่ได้ใช้งานหมดอายุ และไมล์ถูกหักออกจากบัญชีสมาชิกแล้ว ในกรณีนี้ไม่สามารถเพิ่มคืนให้ได้
  3. ไม่สามารถบันทึก Skywards คืนกลับเข้าบัญชีได้เมื่อหมดอายุแล้ว เอมิเรตส์ Skywards ขอสงวนสิทธิ์ได้ตลอดเวลาที่จะเพิกถอนหรือยกเลิกไมล์ใด ๆ ที่มีการเพิ่มให้กับสมาชิกอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับ หรือเป็นการละเมิดกฎของโปรแกรม
  4. สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบไมล์สะสม Skywards ในบัญชีของตนเอง และติดตามวันหมดอายุของไมล์สะสม Skywards ข้อมูลนี้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาทางออนไลน์ที่ emirates.com
  5. เมื่อมีการแลกไมล์สะสม Skywards เป็นรางวัล และไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวได้หมดอายุลงนับจากนั้นตามกฎของโปรแกรม ไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินคืน

 9. การซื้อไมล์สะสม Skywards

  1. สมาชิกสามารถเพิ่มไมล์สะสมในบัญชีของตนเองหรือของเพื่อนสมาชิกได้ โดยซื้อไมล์สะสม Skywards เพิ่มผ่านระบบออนไลน์ของ เอมิเรตส์ Skywards หรือจากสำนักงานที่ให้บริการจองและจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่ใกล้ที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสมาชิกที่ซื้อไมล์สะสม Skywards และ (หากมี) สมาชิกที่รับไมล์สะสม Skywards เคยได้รับไมล์เข้าบัญชีมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้ในบัญชีของตน (จากการเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ หรือสายการบินพันธมิตรหรือทำธุรกรรมกับพันธมิตรของเรา) ยอดคงเหลือของโบนัสครอบครัวสมาชิกและโบนัสส่วนตัวไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ 
  2. สมาชิกสามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ขั้นต่ำ 2,000 ไมล์ได้เมื่อต้องการ สมาชิกสามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 ไมล์ ภายในรอบปีปฏิทิน ไม่สามารถซื้อไมล์ระดับสถานภาพสมาชิกได้
  3. สมาชิกสามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ต้องซื้อก่อนการจองหรือแลกสิทธิไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง การคืนเงินในส่วนของไมล์สะสม Skywards ไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่จะต้องห้ามตามกฎหมาย
  4. เอมิเรตส์ Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของไมล์สะสม Skywards กำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมในการซื้อไมล์สะสม Skywards และ/หรือเงื่อนไขการได้รับไมล์สะสม Skywards ได้ทุกเมื่อ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อไมล์สะสม Skywards
  5. สมาชิกไม่สามารถขายไมล์สะสม Skywards ของตนเพื่อแลกเป็นเงินสดหรือด้วยวิธีการอื่น ๆ และสมาชิกไม่สามารถซื้อไมล์สะสม Skywards จากบุคคลอื่น

 10. การโอนไมล์สะสม Skywards

  1. สมาชิกสามารถโอนไมล์สะสม Skywards ที่มีอยู่จากบัญชีของตนไปยังบัญชี เอมิเรตส์ Skywards บัญชีอื่น ผ่านทางช่องทางระบบออนไลน์ของ เอมิเรตส์ Skywards ที่ emirates.com ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสมาชิกผู้รับไมล์สะสม Skywards เคยได้รับไมล์เข้าบัญชีของตนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้ (จากการเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ หรือสายการบินพันธมิตร หรือผ่านการทำธุรกรรมกับพันธมิตรของเรา) ยอดคงเหลือของโบนัสครอบครัวสมาชิกและโบนัสส่วนตัวไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ 
  2. สมาชิกสามารถโอนหรือรับไมล์สะสม Skywards ขั้นต่ำ 2,000 ไมล์ ได้เมื่อต้องการ สมาชิกสามารถโอนไมล์สะสม Skywards ได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 ไมล์ ภายในรอบปีปฏิทิน ไม่สามารถโอนไมล์ระดับสถานภาพสมาชิกได้
  3. สมาชิกสามารถโอนไมล์สะสม Skywards ได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ต้องโอนก่อนการจองหรือแลกสิทธิไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง การคืนเงินในส่วนของไมล์สะสม Skywards ที่ได้ทำการโอนไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่จะต้องห้ามตามกฎหมาย
  4. โปรแกรม Skywards ของสายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาของไมล์สะสม Skywards และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการโอนไมล์ Skywards รวมทั้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการได้รับไมล์ Skywards ได้ทุกเมื่อ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนไมล์สะสม Skywards
  5. สมาชิกไม่สามารถขายไมล์ Skywards ของตนเพื่อแลกเป็นเงินสดหรือด้วยวิธีการอื่น ๆ และสมาชิกไม่สามารถซื้อไมล์ Skywards จากบุคคลอื่น

 11. รางวัล - ทั่วไป

  1. 11.1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎของโปรแกรมเหล่านี้ รางวัลทั้งหมดต้องมีการจองบนเว็บไซต์ หรือผ่านแอพของเอมิเรตส์ หรือจองผ่านศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หรือสำนักงานที่ให้บริการจองของสายการบินเอมิเรตส์ เฉพาะสมาชิกหรือผู้ประสานงานการเดินทางของสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแลกไมล์สะสม Skywards เป็นรางวัลได้ (หรือโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ในฐานะตัวแทนของสมาชิกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี) ในการขอรับรางวัล สมาชิกอาจถูกร้องขอให้กรอกแบบฟอร์มการอนุญาตรับรางวัล และส่งสำเนาหนังสือเดินทางของสมาชิก
  2. ในการขอรับรางวัล สมาชิกต้องมีไมล์สะสม Skywards ในบัญชีของตนตามจำนวนที่กำหนดไว้ สมาชิกสามารถนำไมล์สะสม Skywards มาแลกรับรางวัลได้ทุกเมื่อในระหว่างที่ไมล์สะสม Skywards ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรางวัลที่มีอยู่และเงื่อนไขที่บังคับใช้ตามที่มีการกำหนดไว้ในกฎของโปรแกรมเหล่านี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่พันธมิตรกำหนด
  3. เอมิเรตส์ Skywards สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่กำหนดสำหรับแลกรับรางวัลเฉพาะ เพิกถอนรางวัลที่จัดให้มี หรือกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลหรือเงื่อนไขในการได้มาซึ่งรางวัลได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
  4. รางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์ เอมิเรตส์ Skywards หรือพันธมิตรอาจกำหนดช่วงเวลาที่จะไม่มีรางวัลเป็นครั้งคราว รางวัลอาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกเที่ยวบิน เอมิเรตส์ Skywards สามารถเพิกถอน แทนที่ หรือเปลี่ยนแทนรางวัลได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
  5. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เอมิเรตส์ SKYWARDS จะไม่ยินยอมที่จะรับผิดในเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ หรือการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เกิดจาก หรือเกี่ยวกับการให้รางวัล (นอกเหนือจากการใช้บัตรโดยสารรางวัล) หรือสำหรับการสูญเสีย การขโมย หรือความเสียหายของรางวัล
  6. เว้นแต่จะมีการระบุไว้ตามกฎหมาย จะไม่มีการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับรางวัลที่มอบให้ภายใต้ เอมิเรตส์ SKYWARDS โดยเฉพาะจะไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล หรือความเหมาะสมภายใต้วัตถุประสงค์ใด ๆ
  7. ความรับผิดของ เอมิเรตส์ SKYWARDS หรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน สินค้า หรือบริการซึ่งเป็นรางวัลนั้น จำกัดอยู่ตั้งแต่ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและขึ้นอยู่กับกฎของโปรแกรม (ก) การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เท่าเทียมกัน (ข) การซ่อมสินค้า (ค) การชำระคืนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า หรือการได้มาซึ่งสินค้าที่เท่าเทียมกัน และในกรณีของบริการหรือเที่ยวบิน หมายถึงการจัดหาบริการหรือเที่ยวบินให้อีกครั้งหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้การเลือกของ เอมิเรตส์ SKYWARDS หรือพันธมิตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดหาเที่ยวบิน สินค้า หรือบริการ ตามแต่กรณี

 12. รางวัลเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์

  1. สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลเที่ยวบินสำหรับตนเองหรือบุคคลที่สามได้
  2. รางวัล Classic ไม่มีเงินสดหรือมูลค่าเป็นเงินสด
  3. ภาษี อากร และค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ (รวมทั้งภาษีสนามบินและ/หรือภาษีภาครัฐ) ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก และจะต้องชำระก่อนที่จะมีการออกบัตรโดยสารรางวัล Classic สามารถชำระเงินได้ทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิต สมาชิกได้รับตัวเลือกในการชำระเงินค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดยผู้ให้บริการโดยใช้ไมล์สะสม Skywards
  4. บัตรโดยสารรางวัล Classic เป็นเอกสารเดินทางที่ใช้งานได้ และออกให้ตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในขณะออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารรางวัล Classic ของเที่ยวบินทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่งของสายการบินเอมิเรตส์ ที่บังคับใช้กับรางวัล Classic และกฎของโปรแกรม ณ เวลาที่ทำการจอง  นอกเหนือจากหลักการทั่วไปของที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สมาชิกจะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีวีซ่า เอกสารเดินทาง และการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง (รวมทั้งรายการเหล่านี้สำหรับทารก) สำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล Classic
  5. ระดับการแลกรับบัตรโดยสารรางวัล Classic สำหรับทารก (อายุไม่เกินสองปี) คือ 10% ของระดับการแลกของผู้ใหญ่ อาจมีการร้องขอหลักฐานแสดงอายุของทารกขณะทำการจอง สามารถใช้บัตรโดยสารรางวัล Classic สำหรับทารกได้เฉพาะในชั้นประหยัด บนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ บัตรโดยสารรางวัลสำหรับเด็กต้องทำการจองคราวเดียวกันและมีรายละเอียดการเดินทางเที่ยวบินเดียวกันกับบัตรโดยสารรางวัลสำหรับผู้ใหญ่
  6. ต้องชำระค่าบัตรโดยสารรางวัล Classic และต้องมีการออกบัตรโดยสารดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับจากวันจอง ไม่เช่นนั้นการจองจะถูกยกเลิก หากวันออกเดินทางอยู่ภายในช่วงระยะเวลาเจ็ดวัน จะต้องชำระเงินและออกบัตรโดยสารในทันที
  7. จะไม่มีการออกบัตรโดยสารที่ไม่ได้กำหนดวันไว้เป็นรางวัล Classic ต้องทำการจองและยืนยันเที่ยวบินขาไปและขากลับพร้อมกัน ไม่อนุญาตให้รอคิวในรายชื่อรอสำหรับเที่ยวบินรางวัล Classic บัตรโดยสารรางวัล Classic จะถือเป็นโมฆะ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารถูกใช้ไม่ตรงตามลำดับ
  8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกฎโครงการเหล่านี้จะไม่สามารถขอคืนยกเว้นในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
  9. การเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารรางวัล Classic อาจไม่สามารถใช้ได้กับบางบริการร่วมหรือบริการรหัสร่วม สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมให้บริการของการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล Classic กับทางสายการบินที่จองเที่ยวบินไว้ ในการใช้บัตรโดยสารรางวัล Classic สมาชิกอาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้สิทธิประโยชน์บางอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารที่ชำระค่าโดยสารแบบครบถ้วน หากสมาชิกมีข้อสงสัย โปรดติดต่อศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์
  10. บัตรโดยสารรางวัล Classic ไม่สามารถรับรองให้ใช้กับผู้ให้บริการอื่น นอกเหนือจากที่มีชื่ออยู่บนบัตรโดยสาร เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งสมาชิกมีที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว ในกรณีการยกเลิกเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องจากเที่ยวบิน สมาชิกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล Classic จะถูกโอนไปยังเที่ยวบินถัดไปของผู้ให้บริการเดียวกันที่มีที่นั่งว่างหรือผู้ให้บริการรายอื่น ภายใต้ดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์
  11. สมาชิกไม่สามารถขายบัตรโดยสารรางวัล Classic หรือรางวัลอื่น ๆ เป็นเงินสดหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้ และสมาชิกไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารรางวัลหรือรางวัลอื่น ๆ จากบุคคลที่สามได้ บัตรโดยสารรางวัล Classic ที่ได้ทำการซื้อ จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนโดยหรือให้แก่สมาชิก อาจถูกยกเลิกหรือริบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายใต้ดุลยพินิจของ เอมิเรตส์ Skywards แต่เพียงผู้เดียว หากบัตรโดยสารรางวัล Classic ถูกใช้ไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด สมาชิกต้องรับผิดโดยชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน เอมิเรตส์ Skywards ขอสงวนสิทธิทั้งหมดรวมถึงสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก
  12. ทั้ง เอมิเรตส์ SKYWARDS และพันธมิตรสายการบิน (แล้วแต่กรณี) จะไม่ยอมรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการที่สมาชิกเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการขนส่งทั่วไปและเอกสารการเดินทางของสายการบินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้
  13. เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารรางวัล Classic Flex หรือรางวัล Flex Plus และรางวัล Classic Saver แสดงอยู่ด้านล่างนี้:

   เงื่อนไขค่าธรรมเนียมชั้นประหยัด Flex Plus, ชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่ง  ชั้นหนึ่ง Flex เท่านั้นSaver – ชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ
   พักอยู่ได้นานสูงสุด12 เดือน3 เดือน3 เดือน
   จุดแวะพักอนุญาตจุดแวะพักสองจุด (ขาไปหนึ่งจุดและขากลับหนึ่งจุด)อนุญาตจุดแวะพักสองจุด (ขาไปหนึ่งจุดและขากลับหนึ่งจุด)อนุญาตจุดแวะพักหนึ่งจุด (ขาไปหรือขากลับหนึ่งจุด)
   เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ใช้ได้กับเที่ยวบินทุกเที่ยวของสายการบินเอมิเรตส์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ (ยกเว้นเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน)ใช้ได้กับเที่ยวบินทุกเที่ยวของสายการบินเอมิเรตส์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ (ยกเว้นเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน)ใช้ได้กับเที่ยวบินทุกเที่ยวของสายการบินเอมิเรตส์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ (ยกเว้นเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน)
   รางวัลแบบผสมอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภทอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภทอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภท
   ไปกลับคนละเส้นทางอนุญาตให้เดินทางไปยัง/ออกจากเมืองหนึ่ง แล้วเดินทางกลับไปยัง/ออกจากอีกเมืองหนึ่ง ภายในเขตพื้นที่เดียวกันของ Emirates Skywards เท่านั้นอนุญาตให้เดินทางไปยัง/ออกจากเมืองหนึ่ง แล้วเดินทางกลับไปยัง/ออกจากอีกเมืองหนึ่ง ภายในเขตพื้นที่เดียวกันของ Emirates Skywards เท่านั้นอนุญาตให้เดินทางไปยัง/ออกจากเมืองหนึ่ง แล้วเดินทางกลับไปยัง/ออกจากอีกเมืองหนึ่ง ภายในเขตพื้นที่เดียวกันของ Emirates Skywards เท่านั้น
   อายุใช้งานของบัตรโดยสารการเดินทางจะต้องเริ่มภายใน 12 เดือนหลังจากออกบัตรโดยสารการเดินทางจะต้องเริ่มภายใน 12 เดือนหลังจากออกบัตรโดยสารการเดินทางจะต้องเริ่มภายใน 12 เดือนหลังจากออกบัตรโดยสาร
   ส่วนลดสำหรับเด็กรางวัลในระดับปกติของ Emirates Skywards (เด็กได้รับไมล์สะสมในระดับปกติเช่นกัน)รางวัลในระดับปกติของ Emirates Skywards (เด็กได้รับไมล์สะสมในระดับปกติเช่นกัน)รางวัลในระดับปกติของ Emirates Skywards (เด็กได้รับไมล์สะสมในระดับปกติเช่นกัน)
   ส่วนลดสำหรับทารกได้รางวัลที่ 10% ของระดับปกติของ Emirates Skywards (ใช้ได้สำหรับการเดินทางชั้นประหยัดเท่านั้น)ไม่มีรางวัลในชั้นหนึ่งรางวัลที่ 10% ของระดับปกติของ Emirates Skywards (ใช้ได้สำหรับการเดินทางชั้นประหยัดเท่านั้น)
   เงื่อนไขค่าธรรมเนียมFlex PlusFlexSaver
   การเปลี่ยนแปลงวันที่ฟรีฟรี25 ดอลลาร์สหรัฐยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับทารก ต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้ง ต่อคน
   การคืนเงินก่อนเดินทางฟรี50 ดอลลาร์สหรัฐยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับทารก สำหรับบัตรโดยสารและไมล์สะสมที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น75 ดอลลาร์สหรัฐยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับทารก สำหรับบัตรโดยสารและไมล์สะสมที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น
   การคืนเงินหลังเดินทางไม่อนุญาตไม่อนุญาตไม่อนุญาต
   การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ทั้งหมด (เป็นไปตามกฎของโปรแกรม)ฟรีฟรี25 ดอลลาร์สหรัฐยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับทารก ต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้ง ต่อคน
   รางวัลแบบผสมอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภทอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภทอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภท
  14. รางวัลเที่ยวบินขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของชั้นโดยสารที่จอง
  15. สิทธิประโยชน์ในรางวัล Classic Flex Plus สำหรับ 'Last Seat' จะมีให้ผ่านศูนย์การติดต่อของเอมิเรตส์ เพื่อบริการสมาชิกระดับ Platinum ในการสำรองรางวัล Class Flex ในชั้นประหยัดหรือธุรกิจของเที่ยวบินเอมิเรตส์ทุกเที่ยวบิน โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องมีที่นั่งว่างสำหรับจำหน่ายมีเงื่อนไขในการใช้บริการ
 13. เงินสด+ไมล์สะสม

  1. สมาชิกสามารถแลกรับบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมโดยใช้เงินสดและไมล์สะสมผสมกันอย่างไรก็ได้สำหรับตัวสมาชิกเองหรือบุคคลที่สาม
  2. ภาษี อากร และค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ (รวมทั้งภาษีสนามบินและ/หรือภาษีภาครัฐ) ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก และจะต้องชำระก่อนที่จะมีการออกบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสม
  3. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมเป็นเอกสารเดินทางที่ใช้งานได้ และออกให้ตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ ณ ขณะออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารเที่ยวบินแบบเงินสด+ไมล์สะสมทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่งของสายการบินเอมิเรตส์ ที่บังคับใช้กับบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสม และกฎของโปรแกรม ณ เวลาที่ทำการจอง นอกเหนือจากหลักการทั่วไปของที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สมาชิกจะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีวีซ่า เอกสารเดินทาง และการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง (รวมทั้งรายการเหล่านี้สำหรับทารก) สำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลแบบเงินสด+ไมล์สะสม
  4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกฎโครงการเหล่านี้จะไม่สามารถขอคืนยกเว้นในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
  5. การเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมอาจไม่สามารถใช้ได้กับบางบริการร่วมหรือบริการรหัสร่วม สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมให้บริการของการเดินทางด้วยบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมกับทางสายการบินที่จองเที่ยวบินไว้
  6. การซื้อบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสม (เมื่อมีให้บริการ) ใด ๆ ก็ตามจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อที่ 13 นี้
  7. สามารถซื้อบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมทางออนไลน์ได้ที่ emirates.com และผ่านศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์และร้านค้าปลีก
  8. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมจะมีให้บริการและนำเสนอตามดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์เพียงผู้เดียวเท่านั้น และสายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนตัวเลือกบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมได้ทุกเมื่อ
  9. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมจะนำเสนอในเที่ยวบินที่บินและทำการตลาดโดยสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมจะไม่มีให้บริการในเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันหรือกับสายการบินพันธมิตร
  10. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมกำหนดให้ต้องแลกไมล์สะสมอย่างน้อย 2,000 ไมล์ สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดไมล์สะสมขั้นต่ำในการแลกได้ทุกเมื่อ
  11. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมมีให้บริการสำหรับค่าโดยสารเที่ยวบินพาณิชย์ของสายการบินเอมิเรตส์ โดยไม่รวมเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันและเที่ยวบินที่มีการเชื่อมต่อระหว่างสายการบิน
  12. จะมีการหักไมล์สะสมจากบัญชีของสมาชิก ณ เวลาที่ทำการจอง
  13. สามารถรับไมล์สะสมจากส่วนที่เป็นเงินสด ตามจำนวน % ของเงินสดที่ใช้ในการชำระเงินค่าบัตรโดยสาร โดยไม่รวมค่าบริการ ภาษี และค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ
  14. เมื่อมีการยกเลิกหรือคืนเงินค่าบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสม จะมีการคืนเฉพาะไมล์สะสมที่ยังไม่หมดอายุไปยังบัญชีสมาชิก
  15. การคืนเงินค่าบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมที่ใช้แล้วบางส่วนจะมีการคำนวณราคาใหม่เพื่อคืนเป็นมูลค่าที่เทียบเท่า % ของเงินสดและไมล์สะสมที่ใช้ชำระสำหรับบัตรโดยสารนั้น
  16. สมาชิกสามารถอัพเกรดบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของตนโดยใช้เงินสดหรือไมล์สะสมก็ได้
  17. อัตราการแลกไมล์สะสมเป็นเงินสดที่ต้องใช้ในการซื้อบัตรโดยสารแบบ เงินสด+ไมล์สะสม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนไมล์สะสมที่กำหนดไว้สำหรับการแลกและ/หรือราคาบัตรโดยสาร หรือกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติม อัตรานี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานที่ต้นทาง จุดหมายปลายทาง จุดขาย จำนวนเที่ยวบิน วันที่เดินทาง ฤดูที่เดินทาง ราคาค่าโดยสาร ห้องโดยสาร สถานภาพของสมาชิก ช่องทางของเอมิเรตส์ หรือสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นประกอบรวมกัน ด้วยเหตุดังกล่าว จำนวนของไมล์สะสมและมูลค่าเงินสดที่ระบุในเว็บไซต์จะมีความถูกต้องเฉพาะ ณ เวลาที่ทำการจองเท่านั้น
  18. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ การเคลมหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสด+ไมล์สะสม สมาชิกเป็นผู้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใดที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ออกบัตรโดยสาร
  19. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่งและค่าโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ที่บังคับใช้กับบัตรโดยสารดังกล่าว และกฎของโปรแกรม ณ เวลาที่ทำการจอง
  20. ส่วนที่แตกต่างของค่าโดยสารหรือภาษีหรือค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมจะต้องมีการชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

 14. รางวัลการปรับชั้นที่นั่งของสายการบินเอมิเรตส์

  1. รางวัลอัพเกรดชั้นใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ (ไม่รวมเที่ยวบินรหัสร่วมของสายการบินเอมิเรตส์ที่ดำเนินงานโดยผู้ให้บริการอื่น) และอาจแลกได้เพียงส่วนเดียวเฉพาะขาไปหรือขากลับ หรือตลอดการเดินทางกลับ
  2. ไม่อนุญาตให้ใช้รางวัลอัพเกรดกับบัตรโดยสาร Special บัตรโดยสาร Saver ชั้นธุรกิจ สามารถอัพเกรดได้ตลอดเวลาภายในหกชั่วโมงก่อนออกเดินทาง บัตรโดยสาร Saver ชั้นประหยัดสามารถอัพเกรดได้เมื่อเช็คอินออนไลน์ ที่สนามบินหรือบนเครื่อง 
  3. สมาชิกจะต้องมีไมล์สะสมเพียงพอสำหรับรางวัลอัพเกรดเที่ยวบินเอมิเรตส์ที่ร้องขอ ในเวลาที่ขอรางวัลอัพเกรด
  4. สามารถอัพเกรดห้องโดยสารได้เพียงหนึ่งระดับ เช่น จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ หรือชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง บนเที่ยวบินที่มีให้บริการเฉพาะชั้นประหยัดและชั้นหนึ่ง อนุญาตให้อัพเกรดสองระดับจากชั้นประหยัดเป็นชั้นหนึ่งได้ โดยต้องใช้ไมล์สะสมสองเท่า
  5. การร้องขอรางวัลการปรับชั้นที่นั่งจะต้องดำเนินการอย่างน้อยหกชั่วโมงก่อนออกเดินทาง การร้องขอรางวัลการปรับชั้นที่นั่งภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง จะไม่มีสิทธิ์รับบริการรถพร้อมคนขับ หรือบริการอาหารพิเศษ
  6. สมาชิกเอมิเรตส์ Skywards ทุกคนสามารถใช้ไมล์แลกรับรางวัลการปรับชั้นที่นั่งแบบทันที ณ จุดเช็คอิน โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง สมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver สามารถใช้ไมล์แลกรับรางวัลการปรับชั้นที่นั่งแบบทันทีบนเครื่องบินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รางวัลการปรับชั้นที่นั่งแบบทันที
  7. หากต้องการอัพเกรดชั้น สมาชิกต้องมีบัตรโดยสารที่ยืนยันแล้วสำหรับเที่ยวบิน ก่อนร้องขอใช้รางวัลอัพเกรดชั้น และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การออกบัตรโดยสารและค่าโดยสารทั้งหมด ที่มีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารหลักตลอดเวลา
  8. รางวัลอัพเกรดจะได้รับอนุญาตเฉพาะใน บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ของเอมิเรตส์ ซึ่งจะมีหมายเลขบัตรเดินทางที่เริ่มต้นด้วย 176 บัตรโดยสารที่ออกเป็นกระดาษไม่สามารถใช้แลกรับรางวัลการปรับชั้นที่นั่งของ เอมิเรตส์ Skywards ได้
  9. ทารกที่ผู้ใหญ่พามามีสิทธิ์แลกรับรางวัลการปรับชั้นที่นั่งที่ระดับ 10% ของไมล์สะสม Skywards ที่ใช้ในการแลกรับรางวัลการปรับชั้นที่นั่งของผู้ใหญ่ สมาชิกและทารกต้องแลกไมล์สะสมเป็นรางวัลอัพเกรดชั้นภายในการทำธุรกรรมเดียวกัน
  10. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรางวัลอัพเกรด อย่างไรก็ตาม ไมล์สะสม Skywards ที่หมดอายุจะไม่สามารถบันทึกคืนกลับเข้าไปยังบัญชีของสมาชิกได้
  11. รางวัลการปรับชั้นที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของชั้นโดยสารที่จอง

 15. พันธมิตร

  1. พันธมิตร รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะได้รับและ/หรือแลกไมล์สะสม Skywards ผ่านทางพันธมิตร อาจมีความแตกต่างกันไปบ้างในบางครั้ง เอมิเรตส์ Skywards สามารถเพิกถอน จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกรางวัลใด ๆ ที่พันธมิตรเป็นผู้จัดหาได้ทุกเมื่อ และโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการได้รับและแลกไมล์สะสม Skywards กับพันธมิตร
  2. การได้รับไมล์สะสม Skywards จากสินค้าและบริการของพันธมิตร อ้างอิงตามการใช้จ่ายของสมาชิก อาจมีเงื่อนไขข้อยกเว้นหรือยอดขั้นต่ำในการซื้อที่มีผลบังคับใช้ เมื่อค่าใช้จ่ายอยู่ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องถูกแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมที่กำหนดโดยหรือในนามของ เอมิเรตส์ Skywards
  3. เมื่อสมาชิกเลือกบริการและ/หรือสินค้าจากพันธมิตร สัญญาเกี่ยวกับบริการและ/หรือสินค้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกและพันธมิตร ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรจะนำมาใช้กับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกเป็นผู้เลือก ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางข้อเหล่านี้ถูกระบุอยู่ในเว็บไซต์ แต่ Emirates Skywards ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิกอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และควรตรวจสอบกับพันธมิตรก่อนที่จะเลือกสินค้าและ/หรือบริการ การยอมรับในข้อเสนอของพันธมิตร แสดงว่าสมาชิกยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อที่กำหนดโดยพันธมิตร รวมทั้งการชำระจำนวนเงินทั้งหมดเมื่อครบกำหนด (ถ้ามี) และจะปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับการจอง ความพร้อมให้บริการ การยกเลิก และการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือสินค้า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เอมิเรตส์ SKYWARDS จะไม่ยินยอมรับผิดไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรางวัลที่จัดหาโดยพันธมิตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธของพันธมิตรที่จะจัดหารางวัลแก่สมาชิก สิทธิ์ (หากมี) ที่สมาชิกอาจมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวัล มีเพียงประการเดียวคือต่อเรื่องการจัดหารางวัลนั้นของพันธมิตร ภายใต้ข้อนี้ รางวัลทั้งหมดที่จัดหาให้แก่สมาชิกจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงของพันธมิตรผู้จัดหารางวัล 
  4. ในกรณีที่ข้อเสนอของพันธมิตรให้โอกาสแก่สมาชิกในการโอนหรือแลกแต้มที่ได้รับกับพันธมิตรเป็นไมล์สะสม Skywards (“ข้อเสนอที่ให้เปล่า”) การโอนหรือการแลกดังกล่าวจะใช้ได้ ก็ต่อเมื่อ: สมาชิกนั้นเป็นสมาชิก Emirates Skywards และเป็นสมาชิกโปรแกรมของพันธมิตร และแต้มของพันธมิตรถูกโอนมาจากบัญชีที่ถือโดยพันธมิตรนั้นในชื่อของสมาชิกเอง และถูกโอนไปยังบัญชี เอมิเรตส์ Skywards ของสมาชิกในชื่อเดียวกัน (“บัญชีที่เชื่อมโยง”) บัญชีที่เชื่อมโยงจะต้องมีชื่อ นามสกุล และวันเกิดที่ตรงกัน เอมิเรตส์ Skywards สงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะไม่เชื่อมโยงบัญชีของสมาชิกหรือบันทึกไมล์เข้าบัญชีของสมาชิกภายใต้ข้อที่ 15.4 นี้ หรือยกเลิกไมล์ที่ให้แก่บัญชีสมาชิกไว้แล้วภายใต้ข้อเสนอที่ให้เปล่า โดยที่เอมิเรตส์มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าตัวตนของสมาชิกไม่ตรงกับตัวตนของผู้โอน หรือโดยที่มีการกระทำอันฉ้อฉลที่เชื่อมโยงกับการโอนหรือการแลกที่สัมพันธ์กับบัญชีของสมาชิก
  5. ดูรายชื่อพันธมิตร
 16. รางวัลเที่ยวบินสายการบินพันธมิตร

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้ไมล์สะสม Skywards เพื่อแลกรางวัลเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรอาจมีความแตกต่างกันไปในระหว่างพันธมิตรแต่ละราย ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ เวลาที่ทำการจอง
  2. ต้องชำระค่ารางวัลเที่ยวบินพันธมิตรและออกบัตรโดยสารอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันที่ออกเดินทาง รางวัลเที่ยวบินพันธมิตรที่จองภายในเจ็ดวันของการเดินทาง ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์สหรัฐ และการจองภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจอง 75 ดอลลาร์สหรัฐ
  3. สายการบินพันธมิตรบางแห่งไม่อนุญาตให้จองรางวัลเที่ยวบินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดการเดินทางเกินหกเดือน
  4. สายการบินพันธมิตรส่วนใหญ่จะอนุญาตให้มีจุดแวะพักหนึ่งจุด และหนึ่งจุดเดินทางกลับบนรางวัลเที่ยวบิน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรสายการบินแต่ละแห่ง
  5. การเปลี่ยนวันที่เดินทางในรางวัลเที่ยวบินของพันธมิตรจะมีการคิดค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งต่อคน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดของบัตรโดยสารและของพันธมิตร
  6. การยกเลิกรางวัลเที่ยวบินของพันธมิตร ต้องดำเนินการอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง และต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก 75 ดอลลาร์สหรัฐ ไมล์สะสม เอมิเรตส์ Skywards ที่หมดอายุจะไม่สามารถบันทึกคืนกลับเข้าไปยังบัญชีของสมาชิกได้
  7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกฎโครงการเหล่านี้จะไม่สามารถขอคืนยกเว้นในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
  8. รางวัลทั้งหมดจะออกเป็นเที่ยวบินเดินทางกลับ
  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้: 

   เงื่อนไขอื่น ๆรางวัลสายการบินพันธมิตร
   การเปลี่ยนวันที่เดินทาง25 ดอลลาร์สหรัฐเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายสั่งห้าม ต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้ง ต่อคน
   การคืนเงินก่อนการเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับทารก75 ดอลลาร์สหรัฐเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายสั่งห้าม สำหรับบัตรโดยสารและไมล์สะสมที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น
   การคืนเงินภายหลังการเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับทารกไม่อนุญาต
   การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ทั้งหมด25 ดอลลาร์สหรัฐเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายสั่งห้าม ต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้ง ต่อคน

 17. โบนัสครอบครัวและโปรแกรมอื่น ๆ

  1. สมาชิก ("หัวหน้าครอบครัว") อาจดำเนินการผ่านเว็บไซต์ หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินเอมิเรตส์ เพื่อแต่งตั้งสมาชิกครอบครัวสูงสุดแปดคน ("สมาชิกโบนัสครอบครัว" แต่ละคน) สมาชิกโบนัสครอบครัวที่มีสิทธิ์ ได้แก่ คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตร ปู่ย่าตายาย หลาน ญาติฝ่ายคู่สมรส พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ลูกเลี้ยง และคนรับใช้
  2. สมาชิกโบนัสครอบครัวจะต้องมีอายุมากกว่าสองปี และสามารถได้รับการลงทะเบียนภายใต้บัญชีของหัวหน้าครอบครัวบัญชีเดียวเท่านั้น
  3. สมาชิกโบนัสครอบครัวหลังการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสครอบครัวของเขา/เธอ จะได้รับ 20% ของไมล์สะสม Skywards ในระดับสมาชิกทั่วไป (เช่น ระดับ Blue) คนหนึ่งควรได้จากเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และไมล์สะสม Skywards นี้จะถูกเพิ่มในบัญชีของหัวหน้าครอบครัว สมาชิกโบนัสครอบครัวจะไม่ได้รับไมล์สะสม Skywards หรือไมล์สะสมตามระดับสถานภาพสมาชิกในสิทธิ์ของตนเอง เมื่อเดินทางด้วยหมายเลขสมาชิกโบนัสครอบครัว
  4. สมาชิกโบนัสครอบครัวอาจเป็นสมาชิกได้แต่จะไม่ได้รับไมล์สะสม สำหรับการเดินทางในฐานะสมาชิก เมื่อเดินทางไปกับเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด
  5. หัวหน้าครอบครัวอาจยกเลิกการเข้าร่วมของสมาชิกโบนัสครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินเอมิเรตส์   โดยสามารถเพิ่ม/ยกเลิกได้สามครั้งต่อหนึ่งปีปฏิทิน
  6. การแต่งตั้งและลงทะเบียนสมาชิกโบนัสครอบครัวแต่ละคนโดยหัวหน้าครอบครัว จะส่งผลให้สมาชิกโบนัสครอบครัวผู้นั้นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโปรแกรม
  7. สมาชิกโบนัสครอบครัวไม่มีสิทธิ์สะสมไมล์ Skywards กับพันธมิตร
  8. โปรแกรมพิเศษอื่น ๆ ที่แนะนำโดย เอมิเรตส์ Skywards อาจมีกฎเพิ่มเติมซึ่งจะจัดหาให้แก่สมาชิกตามคำขอ 

 18. ความรับผิด

  1. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เอมิเรตส์ SKYWARDS จะไม่รับผิดต่อสมาชิกหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลมาจากการยุติหรือเปลี่ยนแปลงของหรือต่อ เอมิเรตส์ SKYWARDS หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิประโยชน์ หรือการจัดเตรียมใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นสำหรับสมาชิก รวมถึงการถอนตัวของพันธมิตรหรือการเพิกถอนสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือการจัดเตรียมใด ๆ
  2. เอมิเรตส์ Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สมาชิกจากการเข้าร่วมในโปรแกรม เอมิเรตส์ Skywards ในอนาคต ยกเลิกไมล์สะสม Skywards ทั้งหมดที่สะสมมาก่อนหน้านี้ และแสวงหาการชดเชยสำหรับรางวัลที่ถูกใช้ไป หาก ในการวินิจฉัยของ เอมิเรตส์ Skywards แต่เพียงผู้เดียว สมาชิกรายนั้นหรือผู้ประสานงานการเดินทางที่ได้รับการแต่งตั้งให้กระทำการแทนสมาชิก มีส่วนร่วมในการกระทำผิดโดยเจตนาหรือฝ่าฝืนกฎที่ใช้กำกับดูแลโปรแกรม เอมิเรตส์ Skywards รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการได้มาซึ่งไมล์สะสม Skywards โดยการฉ้อฉล หรือการได้มา การขายหรือการใช้ไมล์สะสม Skywards ในทางที่ผิด หรือการได้มา การขายหรือการใช้สิทธิประโยชน์รางวัลในทางที่ผิด
  3. เจ้าหน้าที่ดูแลสมาชิกเอมิเรตส์ Skywards และบริการอื่น ๆ ให้กับสมาชิกที่มีการดำเนินการโดยซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม (ใน"ผู้ผลิต"แต่ละราย) สมาชิกทุกคนที่ใช้ประโยชน์จากบริการนี้ ถือว่าได้สร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับซัพพลายเออร์ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เอมิเรตส์ Skywards จะไม่รับผิดต่อสมาชิกคนใด ๆ หรือบุคคลอื่นไม่ว่าในลักษณะใด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อ การประพฤติมิชอบโดยจงใจ บริการที่ไม่ได้คุณภาพ หรือการละเมิดข้อผูกมัดอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดให้มีหรือการไม่สามารถจัดให้มีบริการโดยหรือในนามของผู้จัดหา อันเกิดจากความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้จัดหานั้น
 19. ความเป็นส่วนตัว

  1. การสมัครเข้าสู่โปรแกรม เอมิเรตส์ Skywards มีเงื่อนไขที่สมาชิกจะต้องยินยอมและอนุญาตให้ เอมิเรตส์ Skywards รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก เอมิเรตส์ Skywards และข้อมูลอื่น ๆ ที่ เอมิเรตส์ Skywards ได้รวบรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก เพื่อจุดประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในข้อนี้ ข้อมูลของสมาชิกที่ เอมิเรตส์ Skywards เก็บไว้ รวมถึงข้อมูลที่สมาชิกหรือพันธมิตรจัดหาให้แก่ เอมิเรตส์ Skywards เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ วันเกิด และรายละเอียดของธุรกรรม รวมทั้งไมล์สะสมคงเหลือและธุรกรรมรางวัลที่เกี่ยวข้องกับ เอมิเรตส์ Skywards: 
   • อาจถูกนำไปใช้ในการพัฒนาบริการใหม่
   • อาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทำบัญชีและการสอบบัญชี (รวมถึงการตรวจสอบการหลอกลวง)
   • อาจถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบเครดิตและการให้คะแนนเครดิต
   • อาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการวิจัยตลาด
   • อาจถูกโอนไปยังประเทศซึ่งไม่มีกฎหมายการป้องกันข้อมูล และ
   • อาจถูกนำไปใช้ในลักษณะอื่น ๆ ที่สมาชิกอนุญาตในช่วงเวลาต่าง ๆ
   • จะถูกเก็บรักษาและใช้โดย เอมิเรตส์ Skywards และตัวประมวลผลข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มไมล์สะสม การจัดทำใบแจ้งยอดของสมาชิก และการมอบหมายระดับการเป็นสมาชิก
   • อาจถูกเปิดเผยเมื่อกฎหมายกำหนด รวมถึงการเปิดเผยต่อตำรวจ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
   • อาจถูกนำไปใช้โดย เอมิเรตส์ Skywards เพื่อแจ้งรายการส่งเสริมการขาย บริการ ผลิตภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ เอมิเรตส์ Skywards ให้บริการ
   • อาจเปิดเผยกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนพันธมิตรในการวางแผนและพัฒนาของ เอมิเรตส์ Skywards
   • อาจถูกนำไปใช้โดยพันธมิตรเพื่อส่งข้อมูลสื่อสารต่างหากให้แก่คุณเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสนอโดยพันธมิตรรายนั้น (เว้นแต่สมาชิกจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  2. การอนุญาตของสมาชิกมีผลต่อเนื่องจนกว่าและจนกระทั่งสมาชิกยกเลิกการอนุญาต โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินเอมิเรตส์ การเพิกถอนความยินยอมอาจหมายความว่า อาจไม่มีการจัดหาบริการบางอย่างให้แก่สมาชิกอีกต่อไป และยังให้สิทธิ์แก่ เอมิเรตส์ Skywards ในการที่จะยุติการเป็นสมาชิกได้ในทันที
  3. สมาชิกอาจได้รับสำเนาข้อมูลสมาชิกของตนเองเมื่อจัดทำคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของ เอมิเรตส์ Skywards (หากมี) สำหรับการจัดหาข้อมูลสมาชิกนั้น สมาชิกอาจขอให้ เอมิเรตส์ Skywards แก้ไขหรือลบรายการใดก็ตามในข้อมูลสมาชิกที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  4. สมาชิกรับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ที่สมาชิกให้เกี่ยวกับสมาชิกโบนัสครอบครัวใด ๆ นั้น เป็นการให้โดยการรับรู้ อนุญาตและได้รับอำนาจจากสมาชิกโบนัสครอบครัวผู้นั้น
  5. ความเป็นพันธมิตรระหว่างสายการบินเอมิเรตส์และสายการบินแควนตัส
   โดยที่ไม่เป็นการจำกัดข้อที่ 19.1 ถือเป็นเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก เอมิเรตส์ Skywards ที่ข้อมูลของสมาชิกที่เกี่ยวข้องที่ เอมิเรตส์ Skywards มีอยู่ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินแควนตัส จะต้องถูกเปิดเผยให้แก่สายการบินแควนตัสเมื่อหรือหลังจากวันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรสายการบินแควนตัส เว้นแต่ เอมิเรตส์ Skywards จะได้รับแจ้งไว้เป็นอย่างอื่นโดยสมาชิกที่เกี่ยวข้องตามข้อที่ 19.3 การเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของสายการบินแควนตัสในการเสนอการเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัส (หรือโปรแกรมที่เทียบเท่ากันในวันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรสายการบินแควนตัส) การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสายการบินแควนตัสอาจมีความแตกต่างไปจากของสายการบินเอมิเรตส์ สายการบินแควนตัสอาจไม่ถูกผูกมัดโดยกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับกฎหมายที่ผูกมัดใน เอมิเรตส์Skywards เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีการระบุใด ๆ ในข้อที่ 19.5 ที่จะกำหนดให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกของ Emirates Skywards และ/หรือยอมรับการเป็นสมาชิกในโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัส (หรือเทียบเท่า) ในเวลาใดก็ตาม

 20. ข้อมูลทั่วไป

  1. กฎของโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิก (ตามแต่ละกรณี) บนเว็บไซต์ในทันที ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างกฎของโปรแกรมฉบับนี้กับกฎของโปรแกรมฉบับใดก็ตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำหรับ Emirates Skywards รายการหลังจะถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่า

  2. การใช้งานบัตรสมาชิกของสมาชิก หรือการแจ้งหมายเลขสมาชิกหลังการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ของโปรแกรม จะถือว่าสมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้น

  3. การประกาศใด ๆ ก็ตามที่แจ้งแก่สมาชิกภายใต้กฎของโปรแกรมเหล่านี้จะถูกพิจารณาว่าได้มีการแจ้งให้แล้ว หากมีการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้าไปถึงสมาชิกตามที่อยู่ที่ได้ถูกระบุไว้โดยสมาชิกเพื่อการดำเนินการตามจุดประสงค์ของ เอมิเรตส์ Skywards

  4. กฎของโปรแกรมอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของเอมิเรตส์แห่งดูไบ และกระบวนการพิจารณาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหรือเชื่อมโยงกับ เอมิเรตส์ Skywards จะต้องถูกนำเข้าสู่เขตอำนาจศาลนั้น การเป็นสมาชิก รวมทั้งสิทธิ์สำหรับการเป็นสมาชิก และไมล์หรือรางวัลต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมทั้งมติของ International Air Transport Association (สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ) ที่บังคับใช้ทั้งหมด

  5. เอมิเรตส์ Skywards ไม่ดำเนินการ (หรือจะยุติการดำเนินการ) ในเขตอำนาจศาลที่จะถูกห้าม (หรือห้าม) โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ หรือการชี้นำของรัฐ

  6. ได้มีการดูแลตามสมควรแก่เหตุผล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในกฎของโปรแกรมและในสิ่งพิมพ์และโฆษณาใด ๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวกับ เอมิเรตส์ Skywards มีความถูกต้องแม่นยำ แต่ เอมิเรตส์ Skywards จะไม่ยอมรับผิดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา

  7. ส่วนใด ๆ ของกฎเกณฑ์ของโปรแกรมนี้ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ จะถือว่าถูกตัดออกโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อส่วนอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ของกฎเกณฑ์ของโปรแกรม เอมิเรตส์ Skywards จะไม่ให้บริการหรือดำเนินการใด ๆ ตามกฎของโปรแกรมเหล่านี้ หากการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

  8. สมาชิกอาจจำเป็นต้องแสดงเอกสารในขณะเช็คอิน ซึ่งใช้ระบุตัวตนของสมาชิก และการเป็นสมาชิกของ เอมิเรตส์ Skywards หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ เอมิเรตส์ Skywards สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ