ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ต้องเดินทางถึงสนามบินเมื่อไร ถ้าเช็คอินทางออนไลน์

ข้อมูลด้านล่างนำไปใช้กับการดำเนินการมาตรฐาน โปรดอ่านข้อมูลที่อัพเดตของเราสำหรับบริการที่มีดำเนินการในช่วงระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา

หากคุณมีสัมภาระที่จะบรรทุกใต้ท้องเครื่อง คุณจะต้องมาถึงสนามบินอย่างน้อยเก้าสิบ (90) นาที ก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดของคุณ หากคุณไม่มีสัมภาระที่จะบรรทุกใต้ท้องเครื่อง คุณต้องมาถึงสนามบินอย่างน้อยหกสิบ (60) นาที ก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด หากมาไม่ถึงสนามบินภายในเวลาที่ระบุนี้ คุณอาจพลาดเที่ยวบินได้ บัตรขึ้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะระบุเวลาที่คุณต้องไปที่สนามบิน (เวลาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสนามบินนั้นๆ)

คำถามที่เกี่ยวข้อง