ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โปรแกรม Skywards Skysurfers มีลำดับขั้น Silver, Gold และ Platinum ใช่หรือไม่

สมาชิก Skysurfers สามารถเลื่อนเป็นสถานภาพสมาชิก Silver และ Gold เช่นเดียวกับสมาชิก Emirates Skywards ทุกประการ อย่างไรก็ตาม สมาชิก Skysurfers ไม่มีลำดับขั้นที่เทียบเท่า Platinum