• TH

    เลือกประเทศและภาษาของคุณ

    ประเทศ/เขตการปกครองที่เลือก
    ประเทศ/เขตการปกครองทั้งหมด
  • เมนู

กฎระเบียบและประกาศ

เงื่อนไขการขนส่ง

บัตรโดยสารของคุณสำหรับการเดินทางทางอากาศโดยสายการบินเอมิเรตส์ถือว่าเป็นสัญญาการขนส่ง ที่อนุญาตให้คุณโดยสารบนเที่ยวบินหรือชุดของเที่ยวบิน และข้อกำหนดจะเป็นไปตาม ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร ข) เงื่อนไขการขนส่ง ค) ภาษีศุลกากรที่บังคับใช้ และ ง) กฎระเบียบของเรา

เงื่อนไขการขนส่ง(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

การแจ้งเตือนทั่วโลก

ถ้อยแถลงเรื่องความโปร่งใสตามพระราชบัญญัติต่อต้านทาสยุคใหม่

ทาสยุคใหม่ ภาวะจำยอมทำงานรับใช้ แรงงานภาคบังคับ และการค้ามนุษย์คืออาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติต่อต้านทาสยุคใหม่ปี 2015 คือพระราชบัญญัติโดยรัฐสภาในสหราชอาณาจักรที่จัดการปัญหาทาสในประเทศ และได้รวมเนื้อหาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และระบบทาสไว้ด้วย

กลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่ตนเข้าไปดำเนินการทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และการต่อต้านระบบทาส กลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์มีแนวทางดำเนินการที่ไม่ยอมรับระบบทาสยุคใหม่อย่างสิ้นเชิงและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักจริยธรรมและด้วยความซื่อสัตย์ในการเจรจาธุรกิจทุกครั้ง รวมทั้งในความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเครือผู้จำหน่าย

นโยบายต่อต้านระบบทาสและการค้ามนุษย์ของกลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

ถ้อยแถลงของเอมิเรตส์เรื่องระบบทาสยุคใหม่ (เปิด PDF ในแท็บใหม่)

การแจ้งเตือนของสหภาพยุโรป

มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2005, ข้อกำหนดของ EC ที่ 261/2004 ให้ผู้โดยสารที่โดยสารทางอากาศไปยังประเทศในสภาพยุโรปมีสิทธิ์บางประการสำหรับกรณีถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง การยกเลิก หรือการล่าช้าเป็นเวลานานของเที่ยวบิน

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความล่าช้า(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิก(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยตามการแจ้งเตือนเหล่านี้ โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ที่ใกล้ที่สุดของคุณ

ร่างบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติ(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

โปรดทราบว่าร่างบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติไม่ได้มีในประเทศ EC ทุกประเทศ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2009, สภาพยุโรปบังคับใช้ข้อจำกัดใหม่ในเรื่องการนำเข้าส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เข้าไปในสภาพยุโรป หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

สรุปความรับผิดของสหภาพยุโรป

สรุปความรับผิดของสหภาพยุโรป(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

รายชื่อสายการบินที่ถูกสั่งห้ามภายในสหภาพยุโรป

บัญชีรายชื่อความปลอดภัยทางอากาศของสหภาพยุโรป(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

ถ้าเราได้ทำการจองเที่ยวบินให้กับคุณซึ่งดำเนินการโดยสายการบินที่มีชื่อในรายชื่อดังกล่าว คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือเปลี่ยนเส้นทางใหม่สำหรับเที่ยวบินดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 8 ของข้อบังคับ EC 261/04 โปรดทราบว่าจะใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อบังคับ EC 261/04 กับเที่ยวบินของคุณ

การป้องกันการล้มละลาย

เอมิเรตส์ได้ดำเนินการป้องกันการล้มละลายกับ International Passenger Protection Limited (IPP) ในฐานะผู้ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากผู้รับประกันภัยที่ Lloyd’s โดยประกันภัยนี้จะครอบคลุมเฉพาะการล้มละลายของเอมิเรตส์สำหรับเงินทั้งหมดที่ชำระให้แก่เอมิเรตส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแพ็กเกจการเดินทางและการเดินทางที่เกี่ยวข้องที่มีการจองไว้ (Linked Travel & Package Travel Arrangements) ดังที่ได้ระบุไว้ในThe Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018/และ/หรือ Directive (EU) 2015/2302

หากคุณต้องการทำการเรียกร้อง โปรดติดต่อ IPP ที่สหราชอาณาจักร +44 (0)345 266 1872 หรือทำการเรียกร้องทางออนไลน์ที่ www.ipplondon.co.uk/claims.asp

การแจ้งเตือนของสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลผู้โดยสารขั้นสูง – การแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัว

การแจ้งเตือนต่อไปนี้จากกรมรักษาความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐอเมริกาใช้สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปหรือออกจากสหรัฐอเมริกา:

“กรมรักษาความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐอเมริกา (TSA) ต้องการให้คุณกรอกชื่อนามสกุลของคุณ วันเดือนปีเกิด และเพศสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการคัดกรองอย่างละเอียดตามรายชื่อ ภายใต้อำนาจของ 49 U.S.C. ส่วน 114, กฎหมายการปฏิรูปข่าวกรองและการป้องกันการก่อการร้ายปี 2004 และ 49 C.F.R ส่วน 1540 และ 1560 คุณยังสามารถให้หมายเลขชดเชยของคุณ ถ้ามี การไม่ให้ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศของคุณอาจนำไปสู่การปฏิเสธการขนส่งหรือการปฏิเสธการเข้าไปยังพื้นที่บนเครื่องบิน TSA อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานข่าวกรอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้ระบบการประกาศบันทึก สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TSA เพิ่มเติม หรือการตรวจทานระบบการแจ้งเตือนบันทึก และการประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่เว็บไซต์ของ TSA ที่ www.tsa.gov(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

คุณต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader เพื่อดูไฟล์นามสกุล PDF

ดาวน์โหลด Acrobat Reader(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)