สัมภาระ

กระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

เอมิเรตส์มีนโยบายว่าด้วยสัมภาระที่มีการอนุโลมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต เพื่อตรวจสอบนโยบายว่าด้วยสัมภาระและอัตราสัมภาระส่วนเกินสำหรับการเดินทางของคุณได้ หากคุณเป็นสมาชิก Emirates Skywards Platinum, Gold หรือ Silver คุณยังจะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เราเสนอน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตแบบต่าง ๆ ตามวิธีการคำนวณตามน้ำหนักหรือวิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้น โดยขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบบังคับสากล

ลองดูที่คำถามที่พบบ่อยสำหรับรายละเอียด

วิธีการคำนวณตามน้ำหนัก

จะใช้วิธีการคำนวณตามน้ำหนักกับทุกเส้นทาง ยกเว้นการเดินทางไปหรือจากปลายทางในแคนาดา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ สำหรับผู้เดินทางในชั้นประหยัดของเอมิเรตส์ น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับประเภทค่าโดยสารที่คุณซื้อ

เมื่อคุณเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์เพื่อไปยังและจากปลายทางนอกทวีปอเมริกา คุณจะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องดังต่อไปนี้:

ชื่อแบรนด์ค่าโดยสารชั้นประหยัด
บัตรโดยสารที่ออก Special Saver Flex Flex Plus
ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2016 30 กิโลกรัม 30 กิโลกรัม 30 กิโลกรัม 30 กิโลกรัม
ในวันที่/หลังวันที่ 20 มิถุนายน 2016 20 กิโลกรัม 30 กิโลกรัม 30 กิโลกรัม 35 กิโลกรัม
ชั้นธุรกิจ
บัตรโดยสารที่ออก ประเภทค่าโดยสารทุกประเภท
ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2016 40 กิโลกรัม
ในวันที่/หลังวันที่ 20 มิถุนายน 2016 40 กิโลกรัม
ชั้นหนึ่ง
บัตรโดยสารที่ออก ประเภทค่าโดยสารทุกประเภท
ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2016 50 กิโลกรัม
ในวันที่/หลังวันที่ 20 มิถุนายน 2016 50 กิโลกรัม

หากน้ำหนักที่อนุญาตของคุณเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการออกบัตรโดยสารใหม่ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณนำหลักฐานสำหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตแต่เดิม (พิมพ์หรือแสดงภาพหน้าจอของบัตรโดยสารเดิม) มาด้วย

คุณสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ในจำนวนชิ้นมากเท่าที่ต้องการ ตราบใดที่น้ำหนักรวมยังน้อยกว่าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสูงสุดสำหรับชั้นโดยสารของคุณ อย่างไรก็ตาม สัมภาระแต่ละชิ้นรวมแล้วต้องหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม

หากสัมภาระชิ้นใดมีขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) มากกว่า 300 เซนติเมตร (118 นิ้ว) จะไม่สามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องและจะต้องส่งเป็นสินค้าบรรทุกหรือสินค้าขนส่ง ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับกฎข้อนี้

วิธีคิดตามจำนวนชิ้น (สำหรับแคนาดา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้และเที่ยวบินจากแอฟริกา)

หากคุณมีการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใด ๆ ในประเทศแคนาดา อเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ หรือคุณกำลังเดินทางจากแอฟริกา จะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระที่ต่างจากนี้

ขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร (59 นิ้ว) คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่มีขนาดเกิน 150 เซนติเมตร (59 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 300 เซนติเมตร (118 นิ้ว) หากสัมภาระชิ้นใดมีขนาดรวมมากกว่า 300 เซนติเมตร (118 นิ้ว) จะไม่สามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องและจะต้องส่งเป็นสินค้าบรรทุกหรือสินค้าขนส่ง

หากคุณโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 2 ชิ้น (ไม่ว่าในชั้นโดยสารใดใน 3 ชั้น) ขนาดของสัมภาระทั้ง 2 ชิ้นรวมกันต้องไม่เกิน 300 เซนติเมตร (118 นิ้ว)

พิกัดสัมภาระ

สำหรับการเดินทางไปและกลับจากแคนาดา อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ รวมทั้งการเดินทางจากแอฟริกา คุณสามารถโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้ 2 ใบ โดยแต่ละใบจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ในชั้นประหยัด และโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้ 2 ใบ โดยแต่ละใบจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม ในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ

โปรดทราบว่าหากคุณซื้อบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปหรือกลับจากบราซิลก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2017 คุณสามารถนำกระเป๋าไปได้สองใบ โดยแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม ในชั้นประหยัด

การเดินทางจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือเอเชีย

หากการเดินทางของคุณจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือเอเชีย ไปยังอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ มีการแวะพักในดูไบนานกว่า 24 ชั่วโมง หรือมีช่วงการบินในยุโรปหรือแอฟริกา การคำนวณน้ำหนักกระเป๋าจะใช้วิธีคิดตามน้ำหนักตลอดการเดินทางที่ใช้บัตรโดยสาร

การเดินทางที่มีปลายทางในแอฟริกา

หากการเดินทางของคุณเริ่มต้นในแอฟริกา จะมีการใช้กฎอื่น ขึ้นอยู่กับว่ามีการออกบัตรโดยสารของคุณเมื่อใด โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับรายละเอียด

นโยบายสัมภาระอินเตอร์ไลน์

หากการเดินทางของคุณเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาและสายการบินแรกในการจองของคุณไม่ใช่เอมิเรตส์ จะมีการใช้กฎอื่น

เที่ยวบินอินเตอร์ไลน์คือเที่ยวบินที่อยู่บนบัตรโดยสารเดียวกันกับเที่ยวบินเอมิเรตส์ของคุณ แต่บินโดยสายการบินอื่น และหมายเลขเที่ยวบินไม่ใช่ 'เอมิเรตส์' (หมายเลขเที่ยวบินเอมิเรตส์ขึ้นต้นด้วย EK) สายการบินเหล่านี้มีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่แตกต่างกันกับสายการบินเอมิเรตส์ คุณสามารถอ่านน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของพันธมิตรที่รับส่งต่อผู้โดยสารซึ่งกันและกัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักและค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระติดตัวและสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง

ไม่อนุญาตให้นำยานพาหนะส่วนบุคคลที่มีเครื่องยนต์ขึ้นเครื่อง

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราไม่สามารถอนุญาตให้มียานพาหนะส่วนบุคคลที่มีเครื่องยนต์ เช่น สเก็ตบอร์ดลอย สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามินิเซ็กเวย์ และล้อทรงตัวอัจฉริยะหรือล้อทรงตัวอยู่ในเที่ยวบินของเรา เราไม่สามารถบรรทุกอุปกรณ์เหล่านี้ได้ทั้งในลักษณะที่เป็นสัมภาระที่เช็คอินหรือสัมภาระที่พกติดตัว เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่บรรจุอยู่ ข้อบังคับนี้จะยังมีผลบังคับใช้ แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเครื่องจากสายการบินที่อนุญาตอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อมาต่อเที่ยวบินของเราก็ตาม

ไม่อนุญาตให้นำสิ่งบรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ขึ้นเครื่อง

ห้ามนำดอกไม้ไฟและสิ่งบรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ใด ๆ เช่น คริสต์มาสแครกเกอร์ (Christmas crackers), ประทัด, จรวดขวด (bottle rockets), ป๊อปเปอร์ (poppers) และดอกไม้เพลิง (sparkler) ขึ้นเครื่องไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งการถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องบนเที่ยวบินของเรา