สัมภาระ

กระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

เอมิเรตส์มีนโยบายว่าด้วยสัมภาระที่มีการอนุโลมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

เราเสนอน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตแบบต่าง ๆ ตามวิธีการคำนวณตามน้ำหนักหรือวิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้น โดยขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบบังคับสากล

คุณสามารถเข้าไปที่จัดการการจองของคุณ เพื่อตรวจสอบนโยบายว่าด้วยสัมภาระและอัตราสัมภาระส่วนเกินสำหรับการเดินทางของคุณได้ หากคุณเป็นสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum, Gold หรือ Silver คุณจะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มขึ้นในกำหนดการเดินทางที่ใช้วิธีการคำนวณตามน้ำหนัก


วิธีการคำนวณตามน้ำหนัก

จะใช้วิธีการคำนวณตามน้ำหนักในทุกเส้นทาง ไม่รวมการเดินทางไปกลับจุดหมายปลายทางในทวีปอเมริกาและการเดินทางจากแอฟริกา:

ชั้นประหยัด
บัตรโดยสารที่ออก Special Saver Flex Flex Plus
ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 20 30 กก. 30 กก.  35 กก.
ณ วันที่/หลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 15 kg**  25 กก.** 30 กก.  35 กก.

**25 กก.ในบัตรโดยสารแบบ Economy Special สำหรับเที่ยวบินระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอินเดีย
***30 กก. ในประเภท Economy Saver สำหรับการเดินทางที่เริ่มต้นจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สำหรับบัตรโดยสารที่ออกเมื่อ/หลัง 26 พฤศจิกายน 2019

ชั้นธุรกิจ
บัตรโดยสารที่ออก ประเภทค่าโดยสารทุกประเภท
ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 40 กก.
ณ วันที่/หลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 40 กก.
ชั้นหนึ่ง
บัตรโดยสารที่ออก ประเภทค่าโดยสารทุกประเภท
ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 50 กก.
ณ วันที่/หลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 50 กก.


คุณสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ในจำนวนชิ้นมากเท่าที่ต้องการ ตราบใดที่น้ำหนักรวมยังน้อยกว่าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสูงสุดสำหรับชั้นโดยสารของคุณ อย่างไรก็ตาม สัมภาระแต่ละชิ้นรวมแล้วต้องหนักน้อยกว่า 32 กก.


ขนาดสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องสำหรับวิธีการตามน้ำหนัก

ขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) สัมภาระที่มีขนาดเกินข้อจำกัดนี้ จะไม่สามารถเช็คอินเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้


วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้น (ทวีปอเมริกาและเที่ยวบินจากแอฟริกา)

จะใช้วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้นในทุกเส้นทางที่เดินทางไปกลับจุดหมายปลายทางในทวีปอเมริกาและเที่ยวบินจากแอฟริกา

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาติสำหรับการเดินทางไปกลับจุดหมายปลายทางในทวีปอเมริกาและเที่ยวบินจากแอฟริกา (ยกเว้นเที่ยวบินในทวีปอเมริกาและระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรป):

บัตรโดยสารที่ออกชั้นประหยัดชั้นธุรกิจชั้นหนึ่ง
ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019สัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.สัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.สัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
ณ วันที่/หลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019สัมภาระ 1 ชิ้น ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สำหรับบัตรโดยสารแบบ Special*

สัมภาระ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สำหรับบัตรโดยสารแบบ Saver, Flex และ Flex Plus
สัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.สัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

*หากการเดินทางของคุณมีต้นทางอยู่ในแอฟริกา คุณสามารถโหลดสัมภาระได้ 2 ชิ้น โดยต้องมีน้ำหนักแต่ละชิ้นไม่เกิน 23 กก. สำหรับบัตรโดยสารแบบ Economy Special

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับเที่ยวบินในทวีปอเมริกาและระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรป:

บัตรโดยสารที่ออกชั้นประหยัดชั้นธุรกิจชั้นหนึ่ง
ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019สัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.สัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.สัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
ณ วันที่/หลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019สัมภาระ 1 ชิ้น ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สำหรับบัตรโดยสารแบบ Special และ Saver 

สัมภาระ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สำหรับบัตรโดยสารแบบ Flex และ Flex Plus
สัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.สัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือเอเชีย

หากการเดินทางของคุณจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือเอเชีย ไปยังอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ มีการแวะพักในดูไบนานกว่า 24 ชั่วโมง หรือมีช่วงการบินในยุโรปหรือแอฟริกา การคำนวณน้ำหนักกระเป๋าจะใช้วิธีคิดตามน้ำหนักตลอดการเดินทางที่ใช้บัตรโดยสาร

ขนาดสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องสำหรับวิธีการตามจำนวนชิ้น

ขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 150 ซม. (59 นิ้ว)

คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่มีขนาดเกิน 150 ซม. (59 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) หากสัมภาระชิ้นใดมีขนาดรวมเกินกว่า 300 ซม. (118 นิ้ว) สัมภาระชิ้นนั้นจะไม่สามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องและจะต้องส่งเป็นสินค้าบรรทุกหรือสินค้าขนส่ง


นโยบายสัมภาระอินเตอร์ไลน์

หากการเดินทางของคุณเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาและสายการบินแรกในการจองของคุณไม่ใช่เอมิเรตส์ จะมีการใช้กฎอื่น

เที่ยวบินอินเตอร์ไลน์คือเที่ยวบินที่อยู่บนบัตรโดยสารเดียวกันกับเที่ยวบินเอมิเรตส์ของคุณ แต่บินโดยสายการบินอื่น และไม่มีหมายเลขเที่ยวบินของเอมิเรตส์ (หมายเลขเที่ยวบินเอมิเรตส์จะขึ้นต้นด้วย EK) สายการบินเหล่านี้อาจมีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่แตกต่างกันกับสายการบินเอมิเรตส์ คุณสามารถอ่านน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของพันธมิตรอินเตอร์ไลน์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักและค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องและสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง