ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การอนุญาตน้ำหนักสัมภาระได้รับการคำนวณอย่างไร

ขึ้นอยู่กับเส้นทางของคุณ การอนุญาตน้ำหนักสัมภาระของคุณอาจคำนวณตามจำนวนชิ้นหรือน้ำหนัก

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของคุณจะคิดตามจำนวนชิ้นสัมภาระหรือน้ำหนักสัมภาระทั้งหมดที่คุณนำไปเพื่อเดินทาง ทั้งนี้ การใช้กฎนี้จะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณเดินทางไปและกลับ

จะใช้วิธีการคำนวณตามน้ำหนักในทุกเส้นทาง ไม่รวมเที่ยวบินที่เดินทางไปกลับจุดหมายปลายทางในทวีปอเมริกาและการเดินทางจากแอฟริกา

จะใช้วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้นกับเที่ยวบินทั้งหมดที่เดินทางไปกลับจุดหมายปลายทางในทวีปอเมริกาและเที่ยวบินจากแอฟริกา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยการเข้าไปที่จัดการการจองของคุณ หรือโดยการตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่พิมพ์ไว้บนบัตรโดยสารของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสัมภาระ โปรดอ่านหน้าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องของเรา

นอกจากนี้ อาจมีกฎเกี่ยวกับสัมภาระที่ต่างจากนี้สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น