ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สายการบินเอมิเรตส์ค้นหาติดตามสัมภาระล่าช้าได้อย่างไร

เมื่อมีการส่งสัมภาระล่าช้า ทีมงานของเราจะดำเนินงานทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อค้นหาสัมภาระดังกล่าว

ในระหว่างช่วงเจ็ดวันแรก เราจะดำเนินการ ‘ติดตามเบื้องต้น’ โดยเราจะประสานงานสถานีทุกแห่งที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง ดำเนินการตรวจสอบทางกายภาพ ตรวจสอบกับทีมงานฝ่ายความปลอดภัยและจุดรับฝากและส่งคืนของหาย และตรวจสอบบริเวณบันไดขึ้นลงเครื่องบินและบริเวณร้านค้าต่าง ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสิ่งของกลับคืนโดยเร็วที่สุด

หากไม่พบสัมภาระภายในเจ็ดวัน เราจะดำเนินการ ‘ติดตามในขั้นที่สอง’ อย่างละเอียด ในระยะนี้ เราจะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งภายในสนามบินทั้งหมดและตรวจสอบกับสายการบินทั้งหมด ทั้งนี้ เราจะเริ่มกระบวนการนี้ได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้กรอกแบบฟอร์มรายการสัมภาระและให้เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแก่เราแล้ว การตรวจสอบขั้นสุดท้ายนี้จะเสร็จสิ้นภายในสิบวันทำการ

อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวจะรวดเร็วยิ่งขึ้นหากคุณให้ความร่วมมือกับเราและส่งเอกสารต่าง ๆ ในเวลาที่เหมาะสม