ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยกรณีที่สัมภาระของฉันล่าช้าหรือไม่

สายการบินเอมิเรตส์ขอมอบเงินชดเชยชั่วคราว (Interim Relief, IR) ให้แก่ลูกค้าทุกคนที่เดินทางไปและกลับจากสหรัฐฯ ซึ่งรายงานแจ้งว่าสัมภาระของตนสูญหาย นอกจากนี้ เงินชดเชยชั่วคราวยังครอบคลุมถึงผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางอื่นและไม่ได้รับสัมภาระด้วยเช่นกัน (ไม่รวมพลเมือง)

ซึ่งเงินชดเชยนี้สามารถใช้ซื้อสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ได้ อาทิ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพูและชุดนอน หากคุณต้องการเรียกร้องเพื่อขอรับเงินชดเชย โปรดไปที่สำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ใกล้บ้านคุณพร้อมทั้งนำหนังสือเดินทางและใบเสร็จที่ชำระค่าบัตรโดยสารของคุณมาด้วย

ทางเราจะดำเนินการติดตามอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับกระเป๋าของตนคืน ในกรณีที่โชคร้าย มีการระบุว่าสัมภาระสูญหาย เราจะติดต่อคุณเพื่อมอบเงินชดเชย