เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

รหัสเที่ยวบินร่วมกัน

เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันคืออะไร

เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน หมายถึง การจัดเตรียมการร่วมกันโดยที่สายการบินขนส่งผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารที่ออกให้โดยสายการบินอื่น ซึ่งมีเจตนาเพื่อให้ผู้โดยสารมีปลายทางให้เลือกมากขึ้นกว่าที่สายการบินเดียวจะสามารถจัดให้เองได้

เมื่อคุณจองเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน บัตรโดยสารจะใช้หมายเลขเที่ยวบินของสายการบินที่คุณจองการเดินทาง แม้ว่าบางเที่ยวของการเดินทางอาจใช้เที่ยวบินที่บินโดยสายการบินอื่น และใช้หมายเลขเที่ยวบินที่แตกต่างจากที่พิมพ์บนบัตรโดยสารของคุณ