เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

เอมิเรตส์และแควนตัส - การวางแผนการเดินทางของคุณ

ถ้าเที่ยวบินมีความล่าช้าหรือหยุดชะงัก ควรติดต่อใครเพื่อขอความช่วยเหลือ

ทั้งสองสายการบินจะต้องได้รับแจ้งถึงความล่าช้าหรือการหยุดชะงักใดๆ สายการบินที่คุณกำลังบินจะแจ้งให้คุณทราบถึงสถานการณ์ และช่วยเหลือคุณในการจองใหม่ ถ้าจำเป็น