ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

มีบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถให้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์ที่ยืนยันการจองในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจในค่าโดยสารประเภท Saver, Flex หรือ Flex Plus บริการดังกล่าวมีให้บริการในบางเมืองในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ และตะวันออกกลาง บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถจะมีให้บริการเฉพาะการจองที่ได้ออกบัตรโดยสารแล้วเท่านั้น และจะไม่มีให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่อยู่ในรายชื่อรอยืนยันสำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ หรือผู้โดยสารที่จะมารับบัตรโดยสารเมื่อออกเดินทาง โปรดตรวจสอบระยะทางที่คุณสามารถเดินทางได้ในแต่ละเมือง

ไม่มีบริการรถพร้อมคนขับบนเที่ยวบินของสายการบินอื่น และ/หรือในกรณีที่สายการบินเอมิเรตส์เป็นเพียงผู้จำหน่ายบัตรโดยสารเท่านั้น ซึ่งนี่จะใช้กับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตรของ Emirates Skywards (เป็นไปตามข้อจำกัด)

การจองบริการรถพร้อมคนขับใหม่จะไม่สามารถใช้ร่วมกับ Skywards Business และ First Class Classic Rewards และการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจได้ โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2019 นี่รวมถึงการเปลี่ยนการจองบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถสำหรับเที่ยวบินที่จองใหม่หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2019 การจองบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถที่เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2019 ร่วมกับเที่ยวบินหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2019 จะไม่ได้รับผลกระทบ

ไม่มีบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถสำหรับบัตรโดยสารรางวัลที่จองผ่านพันธมิตรสายการบิน Emirates Skywards สำหรับการเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2022 จะไม่มีบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถสำหรับลูกค้าที่จองกับแควนตัส ข้อนี้ยังมีผลกับลูกค้าที่จองกับสายการบินแควนตัส และเดินทางในเที่ยวบินร่วมกับสายการบินเอมิเรตส์

ไม่มีบริการรถพร้อมคนขับสำหรับบัตรโดยสารสมนาคุณหรือการอัพเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจฟรี

ไม่มีบริการรถพร้อมคนขับสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังในรถยนต์โดยไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

บริการรถพร้อมคนขับสามารถให้บริการได้ที่จุดแวะพัก เมื่อผู้โดยสารได้ชำระค่าโดยสาร (รวมภาษี) แบบอนุญาตให้หยุดพักระหว่างทาง (stopover) อย่างไรก็ตามจะไม่มีบริการนี้ในเมืองที่ผู้โดยสารทำการเปลี่ยนเครื่อง (เช่น เที่ยวบินเชื่อมต่อที่มีระยะเวลาในการเปลี่ยนเครื่องน้อยกว่า 24 ชั่วโมง)

ถ้าการร้องขอบริการรถพร้อมคนขับเกินขีดจำกัดระยะทางที่กำหนดในเมืองนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินค่าระยะทางที่เกินด้วยอัตราค่าโดยสารที่ใช้ในพื้นที่นั้น ๆ ควรชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการรถพร้อมคนขับโดยตรง ในบางกรณี นี่จะหมายถึงผู้โดยสารจะได้รับการติดต่อจากผู้ให้บริการรถพร้อมคนขับล่วงหน้าและจะมีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ในกรณีอื่น ๆ ควรชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะทางให้แก่คนขับรถโดยตรง ดูข้อจำกัดระยะทางสำหรับบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้โดยสารจากอาบูดาบีที่ไม่ประสงค์จะเดินทางในเวลากลางคืน สามารถใช้บริการรถพร้อมพนักงานขับรถระหว่างอาบูดาบีกับโรงแรมในดูไบ หรือโรงแรมในดูไบกับท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

หากผู้โดยสารไม่สามารถยกเลิกการจองบริการรถพร้อมคนขับได้ และได้มีการส่งรถยนต์บริการไปตามเวลาและสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ คุณจะไม่สามารถทำการจองบริการรถพร้อมคนขับซ้ำได้อีกโดยใช้บัตรโดยสารเดียวกัน

หากผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเที่ยวบินด้วยเหตุผลภายในการควบคุมของสายการบินเอมิเรตส์ ผู้โดยสารสามารถจองบริการรถพร้อมคนขับได้ใหม่

สายการบินเอมิเรตส์สงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือยกเลิกการจองบริการรถพร้อมคนขับสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเที่ยวบินด้วยเหตุผลภายในการควบคุมของผู้โดยสาร

ไม่มีบริการรถพร้อมคนขับในหลายๆ กรณี สำหรับการเดินทางข้ามพรมแดนในประเทศทั้งขาเข้าและขาออก โปรดตรวจสอบกับสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนทำการจองบริการรถพร้อมคนขับ

ไม่มีบริการรถพร้อมคนขับระหว่างอาคารผู้โดยสารในสนามบิน หรือระหว่างสนามบินอื่น

หากคุณพบปัญหาใด ๆ ในบริการรถพร้อมคนขับ โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ

บริการรถพร้อมคนขับให้บริการโดยบุคคลที่สาม เอมิเรตส์จะไม่รับผิดชอบในธุรกรรมที่ตกลงกันระหว่างผู้โดยสารและผู้ให้บริการรถพร้อมคนขับสำหรับการกระทำหรือการละเลยของผู้จัดหาดังกล่าว หรือสำหรับข้อบกพร่องในสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่นำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายการบินเอมิเรตส์จะไม่ขอรับผิดในความสูญเสีย การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเหล่านี้ เว้นแต่ความสูญเสีย การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิตจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราเพิ่มเติม

กำหนดการเดินทางที่มีอัตราค่าโดยสารพิเศษบางเส้นทางอาจมีข้อจำกัดสำหรับบริการรถพร้อมคนขับ โปรดตรวจสอบ ณ เวลาทำการจองเที่ยวบินของคุณ

ควรมาตรงต่อเวลาที่ได้นัดรับบริการรถพร้อมคนขับไว้อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น เวลาในการมารับจะไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ พนักงานขับรถจะรอนานสูงสุด 15 นาที หลังจากนั้นพนักงานขับรถจะแจ้งผู้โดยสารว่าไม่สามารถรอนานกว่านั้นได้ และจะไปยังการนัดหมายถัดไป

ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ทำการจองบริการรถพร้อมคนขับในการตรวจสอบที่อยู่ที่ให้ไว้ เมื่อทำการจองบริการที่อยู่ภายในระยะทางฟรีหรือนอกเหนือระยะทางดังกล่าวเสมอ และตรวจสอบกับสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับระยะทางส่วนเกิน ซึ่งรวมถึงบริการรถพร้อมคนขับที่ร้องขอผ่านเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเราจะไม่ตรวจสอบที่อยู่ที่กรอกและจะไม่สามารถแจ้งให้ทราบว่าที่อยู่ดังกล่าวอยู่ภายในหรือเกินระยะฟรีได้ ณ เวลาที่ทำการจอง

ไม่มีบริการรถพร้อมคนขับในเมืองที่มีบริการรถไฟและรถโดยสารในบัตรโดยสารของเอมิเรตส์สำหรับเมืองดังกล่าว