คู่มือสำหรับวัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายเป็นสิ่งของหรือสารที่อาจทำอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่น ๆ บนเครื่อง โดยวัตถุดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปด้วยได้โดยการโหลดสัมภาระใต้เครื่องหรือถือขึ้นเครื่อง ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในตารางนี้

ค้นหา

สิ่งของต้องห้าม

สิ่งของต้องห้ามเป็นสิ่งของหรือสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้โดยสารของเรา หรืออาจสร้างความเสียหายต่อเครื่องบินของเราได้ จึงขอห้ามมิให้นำสิ่งของเหล่านี้เข้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกใด ๆ สิ่งของต้องห้ามเป็นสิ่งของหรือสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้โดยสารของเรา หรืออาจสร้างความเสียหายต่อเครื่องบินของเราได้

เอมิเรตส์ห้ามไม่ให้รถยืนไฟฟ้าทั้งหมด (ไม่ว่าจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมที่ดึงออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) ขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องหรือสัมภาระพกติดตัว

นอกจากนี้ คุณควรดูสิ่งของต้องห้ามของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในการบินของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับรายการสิ่งของต้องห้ามเพิ่มเติม


ปรับปรุงแก้ไขเมื่อเดือนมิถุนายน 2018

สิ่งของที่ฉันสามารถหรือไม่สามารถนำไปด้วยได้

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่

เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในหรือใช้เซลล์เชื้อเพลิง

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ไม่ใช่

เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในหรือใช้เซลล์เชื้อเพลิงจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบัญญัติพิเศษ A70 ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA ซึ่งกำหนดให้เครื่องยนต์จะต้องปราศจากเชื้อเพลิงใด ๆ ที่ใช้สำหรับกำลังดังกล่าว

เซลล์เชื้อเพลิง

เช็คอิน ไม่ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

เซลล์เชื้อเพลิงที่บรรจุเชื้อเพลิงที่ให้กำลังแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (เช่น กล่องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา และกล้องถ่ายวีดีโอ)

เตาสำหรับค่ายพักแรมและภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

เตาสำหรับค่ายพักแรมและภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่มีเชื้อเพลิงของเหลวไวไฟ พร้อมด้วยแท็งก์เชื้อเพลิงเปล่า และ/หรือภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง อาจจะพกพาไปได้ ในกรณีที่แท็งก์เชื้อเพลิงของเตาสำหรับค่ายพักแรม และ/หรือภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงนั้น ได้รับการถ่ายสารเหลวภายในออกจนหมด และได้ดำเนินการเพื่อทำให้ไม่มีอันตราย

แบตเตอรี่

เช็คอิน ไม่ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

แบตเตอรี่สำรอง รวมถึงเซลล์หรือแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะหรือลิเธียมไอออน สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา จะต้องพกติดตัวในสัมภาระพกขึ้นเครื่องเท่านั้น สิ่งของที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายกำลัง เช่น พาวเวอร์แบงก์ จะถือว่าเป็นแบตเตอรี่สำรอง แบตเตอรี่เหล่านี้จะต้องได้รับการปกป้องแยกชิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจร ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถนำแบตเตอรี่สำรองติดตัวไปได้สูงสุดไม่เกิน 20 ก้อน

แบตเตอรี่ลิเธียม: อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

แบตเตอรี่ลิเธียม: อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม จะเป็นที่ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการปรึกษากับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท (Group Security) แล้วเท่านั้น

แบตเตอรี่ลิเธียม: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

แบตเตอรี่ลิเธียม: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่มีแบตเตอรี่หรือเซลล์ลิเธียมโลหะหรือลิเธียมไอออน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และแท็ปเล็ต เมื่อลูกค้าหรือลูกเรือพกพาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะ จะต้องมีสารลิเธียมโลหะไม่เกิน 2 กรัม และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน จะต้องมีอัตราวัตต์ชั่วโมงไม่เกิน 100 วัตต์ชั่วโมง ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลติดตัวไปได้สูงสุดไม่เกิน 15 เครื่อง

แบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง หรือแบตเตอรี่แบบก้อนที่เกิน 100 วัตต์ชั่วโมงหรือเกิน 2 กรัม

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

แบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง หรือแบตเตอรี่แบบก้อนที่มีอัตราวัตต์ต่อชั่วโมงเกิน 100 วัตต์ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 160 วัตต์ชั่วโมง สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการแพทย์แบบพกพา (PMED) หรือที่มีสารลิเธียมเกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม สำหรับ PMED เท่านั้น พกพาแบตเตอรี่สำรองในสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินสองก้อนเท่านั้น แบตเตอรี่เหล่านี้จะต้องได้รับการปกป้องแยกรายชิ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร

กระเป๋าอัจฉริยะที่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

กระเป๋าอัจฉริยะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ หากแบตเตอรี่เป็นแบบที่ถอดออกได้ และกระเป๋ามีขนาดไม่เกินขนาดและน้ำหนักของสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องที่สายการบินกำหนด ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออก หากปิดเครื่องของกระเป๋าอัจฉริยะไว้ กระเป๋าอัจฉริยะได้รับอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ หากถอดแบตเตอรี่ออกและถือขึ้นเครื่อง หากกระเป๋าอัจฉริยะมีขนาดเกินขนาดและน้ำหนักของสัมภาระที่สายการบินกำหนดสำหรับเส้นทางนั้น ๆ หรือไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ กระเป๋าอัจฉริยะจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องของสายการบินเอมิเรตส์ได้

กล่องบรรจุเชื้อเพลิง

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

กล่องบรรจุเชื้อเพลิงสำรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

บุหรี่ไฟฟ้า

เช็คอิน ไม่ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

บุหรี่ไฟฟ้า (รวมถึงซิการ์ไฟฟ้า ไปป์ไฟฟ้า เครื่องกระจายกลิ่นหอม (น้ำหอม) แบบพกพา หรือสิ่งระเหยส่วนบุคคลอื่น ๆ) ที่มีแบตเตอรี่ จะต้องได้รับการปกป้องแยกรายชิ้นเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ

อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones)

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ไม่ใช่

เพื่อความปลอดภัย เราไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) เป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง เราอนุญาตให้อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) เป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น หากคุณนำอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) ขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระที่เช็คอิน เราจะขอให้คุณบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไว้ภายในอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) หรือนำแบตเตอรี่ออกมารวมกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง ข้อบังคับนี้จะยังมีผลบังคับใช้ แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเครื่องจากสายการบินที่ยอมรับอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) เป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องเพื่อมาต่อเที่ยวบินของเราก็ตาม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้แบตเตอรี่ลิเธียม

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้แบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (รวมถึงสำหรับทางการแพทย์) ที่มีอัตราวัตต์ชั่วโมงเกิน 100 วัตต์ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 160 วัตต์ชั่วโมง สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพาเท่านั้น แบตเตอรี่ลิเธียมโลหะที่มีสารลิเธียมเกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้แบตเตอรี่แห้ง

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้แบตเตอรี่แห้ง จะต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติพิเศษ A67 ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA และจะต้องมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 12 โวลต์และอัตราวัตต์ชั่วโมงต้องไม่เกิน 100 วัตต์ชั่วโมง พกพาแบตเตอรี่สำรองสูงสุดได้ไม่เกิน 2 ก้อน

แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบค้าปลีก จะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 24% แต่ไม่สูงเกิน 70% ในภาชนะบรรจุในขนาดไม่เกิน 5 ลิตร และมีจำนวนรวมต่อคนไม่เกิน 5 ลิตร

บรรจุภัณฑ์แบบหุ้มฉนวนที่มีไนโตรเจนเหลวสำหรับทำความเย็น

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

บรรจุภัณฑ์แบบหุ้มฉนวนที่มีไนโตรเจนเหลวสำหรับทำความเย็น (ภาชนะขนส่งแห้ง) ที่ดูดซับในวัสดุพรุนอย่างเต็มที่ โดยจะบรรจุเฉพาะวัตถุที่ไม่เป็นอันตราย

กล่องบรรจุก๊าซ กระบอกสูบและสเปรย์

เครื่องม้วนผมที่มีก๊าซไฮโดรคาร์บอน

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

เครื่องม้วนผมที่มีก๊าซไฮโดรคาร์บอน สูงสุดไม่เกินหนึ่ง (1) เครื่องต่อผู้โดยสารหรือลูกเรือหนึ่งคน โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องปิดคลุมส่วนที่ทำความร้อนอย่างมิดชิดและปลอดภัย จะต้องไม่ใช้เครื่องม้วนผมเหล่านี้ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ก๊าซชนิดเติมสำหรับเครื่องม้วนผมดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

กระเป๋าสะพายหลังเพื่อกู้ภัยเหตุหิมะถล่ม

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

กระเป๋าสะพายหลังเพื่อกู้ภัยเหตุหิมะถล่ม หนึ่ง (1) ใบต่อคน โดยจะต้องมีกล่องบรรจุอัดอากาศในมาตรา 2.2 นอกจากนี้ ยังอาจจะมีอุปกรณ์เครื่องกลเพื่อจุดดอกไม้เพลิง โดยจะต้องมีตัวสารจุดระเบิดไม่เกินสุทธิ 200 มิลลิกรัม ของมาตรา 1.4S กระเป๋าสะพายหลังจะต้องบรรจุในลักษณะที่ไม่สามารถเปิดใช้งานวัสดุได้โดยอุบัติเหตุ ถุงลมนิรภัยภายในกระเป๋าสะพายหลังจะต้องมีวาล์วปล่อยแรงดันอากาศ

กล่องบรรจุก๊าซขนาดเล็กที่ไม่ไวไฟ

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

กล่องบรรจุก๊าซขนาดเล็กที่ไม่ไวไฟซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารอื่น ๆ ที่เหมาะสมในมาตรา 2.2 สูงสุดไม่เกินสอง (2) กล่องขนาดเล็กที่ใส่พอดีในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแบบพองลมด้วยตนเอง เช่น เสื้อเสื้อชูชีพหรือเสื้อกั๊ก อุปกรณ์ไม่เกินหนึ่ง (1) ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และกล่องสำรองขนาดเล็กสูงสุดไม่เกินสอง (2) ชิ้นต่อหนึ่งท่าน โดยที่กล่องบรรจุต้องมีจำนวนไม่เกินสี่ (4) กล่องและมีปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 50 มิลลิลิตร สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ

สารฉีดพ่นที่ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษในมาตรา 2.2

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ไม่ใช่

สารฉีดพ่นที่ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษในมาตรา 2.2 ที่ไม่มีความเสี่ยงประกอบ สำหรับใช้ในการกีฬาหรือภายในที่พักอาศัย ปริมาณสุทธิโดยรวมของยาที่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีหรือสิ่งของสำหรับใช้ในห้องน้ำ และสารฉีดพ่นที่ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษในมาตรา 2.2 ทั้งหมด จะต้องไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ 2 ลิตร แต่ปริมาณสุทธิของสิ่งของแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม หรือ 0.5 ลิตร วาล์วปล่อยสเปรย์จะต้องปิดด้วยฝาหรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปล่อยสารออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ผงแป้ง

สารที่มีลักษณะเป็นผงแป้ง

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ไม่ใช่

เที่ยวบินที่เดินทางไปยัง ผ่านหรือจากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเที่ยวบินที่เดินทางจากหรือผ่านออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งนี่เป็นไปตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยใหม่ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, TSA), กระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government’s Department of Home Affairs) และสำนักงานการบินพลเรือนนิวซีแลนด์ (Civil Aviation Authority of New Zealand)

ภายใต้กฎใหม่สำหรับเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกานี้ สารที่มีลักษณะเป็นผงแป้งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 350 มิลลิลิตร/กรัมขึ้นไป จะต้องได้รับการตรวจสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่อง โดยสิ่งของเหล่านี้จะถูกยึดไว้ที่ดูไบ (DXB) รวมทั้งมิลาน (MXP) และเอเธนส์ (ATH) ขึ้นอยู่กับจุดที่ออกเดินทางครั้งสุดท้าย ผงแป้งที่มีปริมาณต่ำกว่า 350 มิลลิลิตร/กรัม อาจได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม

สำหรับนมผงสำหรับเด็ก ยาตามใบสั่งแพทย์ และอัฐิ (human remains) นั้นจะได้รับการยกเว้น ส่วนสารที่มีลักษณะเป็นแป้งที่ซื้อที่ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินจะต้องอยู่ภายในถุงปิดผนึกที่ไม่มีการแกะซีลออก พร้อมทั้งมีหลักฐานการซื้อ

รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ที่ใช้แบตเตอรี่

ยานพาหนะส่วนบุคคลที่มีเครื่องยนต์

ต้องห้าม

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราไม่สามารถอนุญาตให้มียานพาหนะส่วนบุคคลที่มีเครื่องยนต์ เช่น สเก็ตบอร์ดลอยได้ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามินิเซ็กเวย์ และล้อทรงตัวอัจฉริยะหรือล้อทรงตัวอยู่ในเที่ยวบินของเรา สายการบินเอมิเรตส์ห้ามนำตัวถังของอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งที่มีหรือไม่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ เป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องหรือเป็นสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง ข้อบังคับนี้จะยังมีผลบังคับใช้ แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเครื่องจากสายการบินที่อนุญาตอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อมาต่อเที่ยวบินของเราก็ตาม

อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่:

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่: รถเข็นแบบใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งมีแบตเตอรี่แบบแห้ง หรือใช้แบตเตอรี่ที่เป็นไปตามข้อบัญญัติพิเศษ A123 หรือ A199 ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA โดยมีข้อกำหนดว่า แบตเตอรี่จะได้ต้องรับการปกป้องจากการลัดวงจร เช่น โดยการใส่ไว้ในกล่องบรรจุแบตเตอรี่ และตัวแบตเตอรี่จะต้องติดอยู่กับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่อย่างปลอดภัย

อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่:

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่: รถเข็นแบบใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งมีแบตเตอรี่แบบเปียกหรือแบตเตอรี่ลิเธียม โดยมีเงื่อนไขว่ารถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่สามารถโหลด วาง เก็บ และยกออกในลักษณะตั้งตรงได้ กรณีนี้แบตเตอร์รี่ยังสามารถติดตั้งอยู่ในรถเข็นได้ ช่องแบตเตอรี่จะต้องได้รับการปกป้องจากการลัดวงจร เช่น โดยการใส่ไว้ในกล่องบรรจุแบตเตอรี่ และตัวแบตเตอรี่เองก็จะต้องติดไว้กับรถเข็นหรือเครื่องช่วยในการเคลื่อนที่อย่างปลอดภัย จะมีข้อจำกัดพิเศษสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม โดยจะสามารถขอรับข้อมูลได้จากเอมิเรตส์ เราแนะนำให้ผู้โดยสารดำเนินการจัดการล่วงหน้ากับทางเอมิเรตส์

อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (แบบพับได้)

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่: อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่แบบใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (แบบพับได้)จะต้องถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนออกและพกพาไว้ในห้องโดยสาร แบตเตอรี่สำหรับรถเข็นดังกล่าว จะต้องไม่เกิน 300 วัตต์ชั่วโมง หรือสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้แบตเตอรี่สองก้อนในการใช้งาน แบตเตอรี่แต่ละก้อนจะต้องมีกำลังไม่เกิน 160 วัตต์ชั่วโมง กำลังสูงสุดของแบตเตอรี่สำรองพิเศษหนึ่งก้อนจะต้องไม่เกิน 300 วัตต์ชั่วโมง หรือสำหรับสองก้อนจะต้องไม่เกิน 160 วัตต์ชั่วโมง สำหรับการพกพาไว้ในชั้นโดยสาร

สิ่งของทางวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญและส่วนบุคคล

โคมไฟ

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

โคมไฟประหยัดพลังงาน เมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือภายในบ้าน

ไม้ขีดไฟชุดพกพา (กล่องขนาดเล็กหนึ่งกล่อง) หรือไฟแช็กจุดบุหรี่ขนาดเล็ก

ต้องห้าม

ไม้ขีดไฟชุดพกพา (กล่องขนาดเล็กหนึ่งกล่อง) หรือไฟแช็กจุดบุหรี่ขนาดเล็ก ที่ไม่มีเชื้อเพลิงของเหลวแบบไม่ดูดซับ ก๊าซเหลวอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์สำหรับการใช้งานโดยบุคคลเมื่อพกพาติดตัว เชื้อเพลิงในไฟแช็กและเชื้อเพลิงเติมของไฟแช็ก จะไม่ได้รับอนุญาตให้พกติดตัว หรือบรรจุในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง หมายเหตุ: ไม้ขีดไฟ "จุดติดทุกที่" ไฟแช็ก "เปลวสีน้ำเงิน" หรือสำหรับ "ซิการ์" จะเป็นสิ่งของต้องห้าม

กระเป๋าเอกสาร

ต้องห้าม

กระเป๋าเอกสารประเภทรักษาความปลอดภัย กล่องบรรจุเงินสด กระเป๋าบรรจุเงินสด ฯลฯ ที่มีวัตถุอันตราย เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม และ/หรือ วัสดุทำพลุดอกไม้เพลิง จะถูกห้ามอย่างเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากสายการบิน

น้ำแข็งแห้ง (คาร์บอนไดออกไซต์แข็ง)

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

น้ำแข็งแห้ง (คาร์บอนไดออกไซต์แข็ง) ในปริมาณไม่เกิน 2.5 กิโลกรัมต่อคน เมื่อใช้สำหรับบรรจุสิ่งของที่เน่าเสียได้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ โดยบรรจุไว้ในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องหรือถือขึ้นเครื่อง โดยมีข้อกำหนดว่าตัวสัมภาระ (กระเป๋า) ต้องสามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกได้ สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องจะต้องเขียนว่า “น้ำแข็งแห้ง” หรือ “คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง” และมีน้ำหนักสุทธิของน้ำแข็งแห้งหรือข้อบ่งชี้ว่ามีน้ำหนักของน้ำแข็งแห้งอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า

วัสดุทำความร้อน

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

วัสดุทำความร้อน อุปกรณ์ที่ใช้กำลังจากแบตเตอรี่ที่สามารถให้ความร้อนระดับสูงได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟได้หากเปิดใช้งาน เช่น ไฟฉายใต้น้ำ (โคมไฟดำน้ำ) และเตารีดบัดกรี โดยมีข้อกำหนดว่าส่วนประกอบที่ทำความร้อนของแบตเตอรี่นั้น จะต้องบรรจุแยกต่างหาก เพื่อป้องกันการเปิดใช้งานในระหว่างการขนส่ง แบตเตอรี่ใด ๆ ที่ถูกนำออกแล้ว จะต้องปกป้องไว้เพื่อไม่ให้เกิดการลัดวงจร

สิ่งของที่เป็นยาแบบที่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีหรือสำหรับใช้ในห้องน้ำ

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

สิ่งของที่เป็นยาแบบที่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีหรือสำหรับใช้ในห้องน้ำ เช่น สเปรย์แต่งผม น้ำหอม โคโลญจน์ และยาที่มีแอลกอฮอล์ ปริมาณสุทธิโดยรวมของยาที่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีหรือสิ่งของสำหรับใช้ในห้องน้ำ และสารฉีดพ่นที่ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษในมาตรา 2.2 ทั้งหมด จะต้องไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ 2 ลิตร แต่ปริมาณสุทธิของสิ่งของแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม หรือ 0.5 ลิตร วาล์วปล่อยสเปรย์จะต้องปิดด้วยฝาหรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปล่อยสารออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

อุปกรณ์ช่วยการซึมผ่าน

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ไม่ใช่

อุปกรณ์ช่วยการซึมผ่านสำหรับปรับค่าอุปกรณ์การตรวจคุณภาพอากาศ จะต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติพิเศษ A41 ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA (ซึ่งจะให้รายละเอียดข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ไว้)

อุปกรณ์ตรวจสอบสารเคมี

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

อุปกรณ์ตรวจสอบสารเคมี เครื่องมือที่มีสารกัมมันตภาพรังสีที่ไม่เกินขีดจำกัดของกิจกรรม ดังที่ระบุไว้ในตาราง 10.3.C ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA กล่าวคือ เครื่องตรวจจับสารเคมี (CAM) และ/หรือ ระบบการแจ้งเตือนฉับพลัน และเครื่องมือการตรวจสอบตัวตน (RAID-M) ที่บรรจุมาอย่างหนาแน่นและไม่มีแบตเตอรี่ลิเธียม เมื่อนำขึ้นเครื่องโดยเจ้าหน้าที่ขององค์การห้ามอาวุธเคมี (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) สำหรับการเดินทางที่เป็นทางการ

สิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสี

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสี หรืออุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งฝังไว้ในตัวบุคคลหรือติดตั้งไว้ภายนอก หรือเภสัชภัณฑ์รังสีที่มีอยู่ภายในร่างกายของบุคคล อันเป็นผลมาจากการรักษาทางการแพทย์

เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือทางคลินิก

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ไม่ใช่

เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือทางคลินิกซึ่งมีสารปรอท จะพกพาได้หนึ่ง (1) ชิ้นต่อหนึ่งคน สำหรับการใช้งานส่วนตัว เมื่ออยู่ในกล่องกันกระแทก

เทอร์โมมิเตอร์หรือบาโรมิเตอร์ที่มีสารปรอท

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

เทอร์โมมิเตอร์หรือบาโรมิเตอร์ที่มีสารปรอทและพกพาโดยตัวแทนของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานราชการที่คล้ายกัน จะต้องบรรจุมาในหีบห่อภายนอกที่แข็งแรง และมีซับหรือถุงภายในที่ใช้วัสดุป้องกันการรั่วไหลและทนทานต่อการเจาะ และมีการปิดผนึกเรียบร้อย เพื่อปิดกั้นไม่ให้สารปรอทไหลออกจากบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม

สิ่งส่งตรวจที่ไม่ติดเชื้อ

เช็คอิน ใช่
นำติดตัวขึ้นเครื่อง ใช่

สิ่งส่งตรวจที่ไม่ติดเชื้อที่บรรจุในปริมาณของเหลวไวไฟประมาณเล็กน้อย จะต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติพิเศษ A180 ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA (รายละเอียดของข้อกำหนดการบรรจุหีบห่อแบบพิเศษของสิ่งส่งตรวจดังกล่าว จะสามารถขอรับได้จากหน่วยงานควบคุมระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA)

ออกซิเจนหรืออากาศ ก๊าซ กระบอกสูบ

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

ออกซิเจนหรืออากาศ ก๊าซ กระบอกสูบที่จำเป็นสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ กระบอกสูบจะต้องมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5 กิโลกรัม หมายเหตุ: ระบบให้ออกซิเจนเหลวเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับการขนส่ง

อาวุธ อาวุธยุทธภัณฑ์ และวัตถุระเบิด

สิ่งของที่มีวัตถุระเบิด

ต้องห้าม

ห้ามนำดอกไม้ไฟและสิ่งบรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ใด ๆ เช่น คริสต์มาสแครกเกอร์, ประทัด, จรวดขวด, ป๊อปเปอร์ และดอกไม้เพลิง ขึ้นเครื่องไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งการถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องบนเที่ยวบินของเรา

อาวุธที่ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้า

ต้องห้าม

อาวุธที่ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้า (เช่น Tasers) ซึ่งมีวัตถุอันตราย เช่น วัตถุระเบิด แก๊สอัดกระป๋อง แบตเตอรี่ลิเธียม ฯลฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องหรือนำติดตัว

อาวุธยุทธภัณฑ์

ต้องการการอนุมัติติดต่อเรา

อาวุธยุทธภัณฑ์ (ตลับบรรจุอาวุธ) บรรจุมาอย่างปลอดภัย (ในมาตรา 1.4S, UN 0012 หรือ UN 0014 เท่านั้น) ในน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อบุคคล สำหรับการใช้งานส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว การอนุญาตสำหรับบุคคลหนึ่งคนขึ้นไปนั้น จะต้องไม่รวมกันเป็นหีบห่อเดียวหรือมากกว่าหนึ่งหีบห่อขึ้นไป

อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ต้องห้าม

อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น สเปรย์พริก สเปรย์พริกไทย เป็นต้น จะมีสารที่ทำให้ระคายเคืองหรือสูญเสียความสามารถ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำติดตัว บรรจุในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องหรือถือขึ้นเครื่อง