คู่มือสำหรับวัตถุอันตราย

อ้างอิงถึงแผนภูมิด้านล่าง เพื่อระบุว่าสิ่งของที่คุณวางแผนจะนำติดตัวไปด้วยนั้น จะได้รับอนุญาตสำหรับการขนส่งทางอากาศหรือไม่

วัตถุอันตรายหรือวัสดุอันตราย (HAZMAT) คือสิ่งที่ของคุณสมบัติทางเคมีหรือกายภาพของสิ่งนั้น ๆ อาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือบุคคลที่อยู่บนเครื่องบิน การขนส่งสิ่งของดังกล่าวจะถูกจำกัดและอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานการบินพลเรือน เอมิเรตส์จำกัดให้รถยืนไฟฟ้าทั้งหมด (ไม่ว่าจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมที่ดึงออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) จะต้องขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระพกติดตัว จะต้องไปขนส่งวัตถุอันตรายใน (หรือเป็น) สัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระพกติดตัวของผู้โดยสารหรือลูกเรือ ยกเว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

วัตถุอันตรายได้รับอนุญาตในหรือเป็นสัมภาระแบบพกพาได้รับอนุญาตในหรือเป็นสัมภาระแบบเช็คอินจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ให้บริการหมายเหตุ: ท่านไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก EK หากเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบค้าปลีก จะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 24% แต่ไม่สูงเกิน 70% ในภาชนะบรรจุในขนาดไม่เกิน 5ลิตร และมีจำนวนรวมต่อคนไม่เกิน 5 ลิตรใช่ใช่ไม่ใช่
อาวุธยุทธภัณฑ์ (ตลับบรรจุอาวุธ) บรรจุมาอย่างปลอดภัย (ในมาตรา 1.4S, UN 0012 หรือ UN 0014 เท่านั้น) ในน้ำหนักสุทธิจำนวนไม่เกิน 5 กิโลกรัม ต่อบุคคล สำหรับการใช้งานส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว การอนุญาตสำหรับมากกว่าหนึ่งบุคคลนั้น จะต้องไม่รวมกันเป็นหีบห่อเดียวหรือมากกว่าหนึ่งหีบห่อขึ้นไปไม่ใช่ใช่ใช่
กระเป๋าสะพายหลังเพื่อกู้ภัยเหตุหิมะถล่ม หนึ่งใบต่อหนึ่งคน โดยจะต้องมีกล่องบรรจุอัดอากาศในมาตรา 2.2 นอกจากนี้ ยังอาจจะมีอุปกรณ์เครื่องกลเพื่อจุดดอกไม้เพลิง โดยจะต้องมีตัวสารจุดระเบิดไม่เกินสุทธิ 200 มิลลิกรัม ของมาตรา 1.4S กระเป๋าสะพายหลังจะต้องบรรจุในลักษณะที่ไม่สามารถเปิดใช้งานวัสดุได้โดยอุบัติเหตุ ถุงลมนิรภัยภายในกระเป๋าสะพายหลังจะต้องมีวาล์วปล่อยแรงดันอากาศใช่ใช่ใช่
แบตเตอรี่สำรองหรือหลวม รวมถึงเซลล์หรือแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะหรือลิเธียมไอออน สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา จะต้องพกติดตัวในสัมภาระพกขึ้นเครื่องเท่านั้น สิ่งของที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายกำลัง เช่น พาวเวอร์แบงก์ จะถือว่าเป็นแบตเตอรี่สำรอง แบตเตอรี่เหล่านี้จะต้องได้รับการปกป้องแยกชิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
เตาสำหรับค่ายพักแรมและภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่มีเชื้อเพลิงของเหลวไวไฟ พร้อมด้วยแท็งก์เชื้อเพลิงว่างเปล่า และหรือภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง อาจจะพกพาไปได้ ในกรณีที่แท็งก์เชื้อเพลิงของเตาสำหรับค่ายพักแรม และหรือภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงนั้น ได้รับการถ่ายสารเหลวภายในออกจนหมด และได้ดำเนินการเพื่อทำให้ไม่มีอันตรายไม่ใช่ใช่ใช่
อุปกรณ์ตรวจสอบสารเคมี (Chemical Agent Monitoring Equipment) เครื่องมือที่มีสารกัมมันตภาพรังสีที่ไม่เกินขีดจำกัดของกิจกรรม ดังที่ระบุไว้ในตาราง 10.3.C ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA กล่าวคือ เครื่องตรวจจับสารเคมี (CAM) และหรือ ระบบการแจ้งเตือนฉับพลัน และเครื่องมือการตรวจสอบตัวตน (RAID-M) ที่บรรจุมาอย่างปลอดภัยและไม่มีแบตเตอรี่ลิเธียม เมื่อนำขึ้นเครื่องโดยเจ้าหน้าที่ขององค์การห้ามอาวุธเคมี (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) สำหรับการเดินทางที่เป็นทางการใช่ใช่ใช่
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น สเปรย์พริก สเปรย์พริกไทย เป็นต้น จะมีสารที่ทำให้ระคายเคืองหรือสูญเสียความสามารถ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำติดตัว บรรจุในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่เช็คอินต้องห้ามต้องห้ามต้องห้าม
น้ำแข็งแห้ง (คาร์บอนไดออกไซต์แข็ง) ในปริมาณไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม ต่อคน เมื่อใช้สำหรับบรรจุสิ่งของที่เน่าเสียได้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ โดยบรรจุไว้ในสัมภาระแบบเช็คอินหรือแบบพกพาขึ้นเครื่อง โดยมีข้อกำหนดว่าตัวสัมภาระ (กระเป๋า) ต้องสามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกได้ สัมภาระที่เช็คอินจะต้องเขียนว่า “น้ำแข็งแห้ง” หรือ “คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง” และมีน้ำหนักสุทธิของน้ำแข็งแห้งหรือข้อบ่งชี้ว่ามีน้ำหนักอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัม หรือมีน้ำแข็งแห้งน้อยกว่าใช่ใช่ใช่
บุหรี่ไฟฟ้า (รวมถึงซิการ์ไฟฟ้า ไปป์ไฟฟ้า สิ่งระเหยส่วนบุคคลอื่น ๆ) ที่มีแบตเตอรี่ จะต้องได้รับการปกป้องแยกรายชิ้นเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานโดยอุบัติเหตุใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
อาวุธที่ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้า (เช่น Tasers) ซึ่งมีวัตถุอันตราย เช่น วัตถุระเบิด แก๊สอัดกระป๋อง แบตเตอรี่ลิเธียม ฯลฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่เช็คอินหรือนำติดตัวต้องห้ามต้องห้ามต้องห้าม
เซลล์เชื้อเพลิง และกล่องบรรจุเชื้อเพลิงสำรอง ที่ให้กำลังแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (เช่น กล่องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา และกล้องถ่ายวีดีโอ) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA หรือสอบถามได้จากทางสายการบินใช่ใช่ไม่ใช่
กล่องบรรจุก๊าซขนาดเล็กที่ไม่ไวไฟซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม ในดิวิชั่น 2.2 สูงสุดไม่เกินสอง กล่องขนาดเล็กที่ใส่พอดีในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแบบพองลมด้วยตนเอง เช่น เสื้อเสื้อชูชีพหรือเสื้อกั๊ก อุปกรณ์ไม่เกินหนึ่ง ชิ้นต่อลูกค้าหนึ่งท่าน และกล่องสำรองขนาดเล็กสูงสุดไม่เกินสอง ชิ้นต่อหนึ่งท่าน โดยที่กล่องบรรจุต้องมีจำนวนไม่เกินสี่ กล่องและมีปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 50 มิลลิลิตร สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆใช่ใช่ใช่
เครื่องม้วนผมที่มีก๊าซไฮโดรคาร์บอน สูงสุดไม่เกินหนึ่ง เครื่องต่อลูกค้าหรือลูกเรือหนึ่งคน โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องปิดคลุมส่วนที่ทำความร้อนอย่างมิดชิดและปลอดภัย จะต้องไม่ใช้เครื่องม้วนผมเหล่านี้ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ก๊าซชนิดเติมสำหรับเครื่องม้วนผมดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่เช็คอินใช่ใช่ไม่ใช่
วัสดุทำความร้อน อุปกรณ์ที่ใช้กำลังจากแบตเตอรี่ที่สามารถให้ความร้อนระดับสูงได้ ซึ่งอาจะก่อให้เกิดไฟได้หากเปิดใช้งาน เช่น ไฟฉายใต้น้ำ (โคมไฟดำน้ำ) และเตารีดบัดกรี โดยมีข้อกำหนดว่าส่วนประกอบที่ทำความร้อนของแบตเตอรี่นั้น จะต้องบรรจุแยกต่างหาก เพื่อป้องกันการเปิดใช้งานในระหว่างการขนส่ง แบตเตอรี่ใด ๆ ที่ถูกนำออกแล้ว จะต้องปกป้องไว้เพื่อไม่ให้เกิดการลัดวงจรใช่ใช่ใช่
บรรจุภัณฑ์แบบหุ้มฉนวนที่มีไนโตรเจนเหลวสำหรับทำความเย็น (ภาชนะขนส่งแห้ง) ที่ดูดซับในวัสดุพรุนอย่างเต็มที่ โดยจะบรรจุเฉพาะวัตถุที่ไม่เป็นอันตรายใช่ใช่ไม่ใช่
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในหรือใช้เซลล์เชื้อเพลิง จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบัญญัติพิเศษ A70 ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA ซึ่งกำหนดให้เครื่องยนต์จะต้องปราศจากเชื้อเพลิงใด ๆ ที่ใช้สำหรับกำลังดังกล่าวไม่ใช่ใช่ไม่ใช่
โคมไฟประหยัดพลังงาน เมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือภายในบ้านใช่ใช่ไม่ใช่
แบตเตอรี่ลิเธียม: อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม จะเป็นที่ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการปรึกษากับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท (Group Security) แล้วเท่านั้นไม่ใช่ใช่ใช่
แบตเตอรี่ลิเธียม: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่มีแบตเตอรี่หรือเซลล์ลิเธียมโลหะหรือลิเธียมไอออน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และแท็ปเล็ต เมื่อลูกค้าหรือลูกเรือพกพาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล แบตเตอรี่จะต้องไม่เกิน 2 กรัม สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะ และ 100 วัตต์ สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช่ใช่ไม่ใช่
แบตเตอรี่ลิเธียม สำรองหรือหลวม ที่มีอัตราวัตต์ต่อชั่วโมงเกิน 100 ชั่วโมงวัตต์ แต่ไม่เกิน 160 ชั่วโมงวัตต์ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการแพทย์แบบพกพา (PMED) หรือที่มีสารลิเทียมเกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม สำหรับ PMED เท่านั้น พกพาแบตเตอรี่สำรองในสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินสองชั้นเท่านั้น แบตเตอรี่เหล่านี้จะต้องได้รับการปกป้องแยกรายชิ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรใช่ไม่ใช่ใช่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบให้กำลังด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (รวมถึงสำหรับทางการแพทย์) ที่มีอัตรา ชั่วโมงวัตต์ เกิน 100 ชั่วโมงวัตต์ แต่ไม่เกิน 160 ชั่วโมงวัตต์ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพาเท่านั้น แบตเตอรี่ลิเธียมโลหะที่มีสารลิเธียมเกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัมใช่ใช่ใช่
ไม้ขีดไฟชุดพกพา (กล่องขนาดเล็กหนึ่งกล่อง) หรือไฟแช็กจุดบุหรี่ขนาดเล็ก ที่ไม่มีเชื้อเพลิงของเหลวแบบไม่ดูดซับ ก๊าซเหลวอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์สำหรับการใช้งานโดยบุคคลเพมื่อพกพาติดตัว เชื้อเพลิงในไฟแช็กและเชื้อเพลิงเติมของไฟแช็ก จะไม่ได้รับอนุญาตให้พกติดตัว หรือบรรจุในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่เช็คอิน หมายเหตุ: ไม้ขีดไฟ "จุดติดทุกที่" ไฟแช็ก "เปลวสีน่ำเงิน" หรือสำหรับ "ซิการ์" จะเป็นสิ่งต้องห้ามในการพกติดตัวในการพกติดตัวไม่ใช่
อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่: รถเข็นแบบใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งมีแบตเตอรี่แบบแห้ง หรือใช้แบตเตอรี่ที่เป็นไปตามข้อบัญญัติพิเศษ A123 หรือ A199 ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA โดยมีข้อกำหนดว่า แบตเตอรี่จะได้ต้องรับการปกป้องจากการลัดวงจร เช่น โดยการบรรจุไว้ในภาชนะใส่แบตเตอรี่ และตัวแบตเตอรี่จะต้องติดอยู่กับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่อย่างปลอดภัยไม่ใช่ใช่ใช่
อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่: รถเข็นแบบใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งมีแบตเตอรี่แบบเปียก รถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเคลื่อนที่ดังกล่าวจะต้องโหลด วาง เก็บ และยกออกในลักษณะตั้งตรงได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว แบตเตอร์รี่อาจจะยังติดตั้งอยู่ในรถเข็นได้ ช่องแบตเตอรี่จะต้องได้รับการปกป้องจากการลัดวงจร เช่น โดยการใส่ไว้ในภาชนะบรรจุแบตเตอรี่ และตัวแบตเตอรี่เองก็จะต้องติดไว้กับรถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเคลื่อนที่อย่างปลอดภัย จะมีข้อจำกัดพิเศษสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม โดยจะสามารถขอรับข้อมูลได้จากเอมิเรตส์ เราแนะนำให้ลูกค้าดำเนินการจัดการล่วงหน้ากับทางเอมิเรตส์ไม่ใช่ใช่ใช่
อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่: อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่แบบใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (ยุบตัวได้)จะต้องถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนออกและพกพาไว้ในห้องโดยสาร แบตเตอรี่สำหรับรถเข็นดังกล่าว จะต้องไม่เกิน 300 ชั่วโมงวัตต์ หรือสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้แบตเตอรี่สองก้อนในการใช้งาน แบตเตอรี่แต่ละก้อนจะต้องมีกำลังไม่เกิน 160 ชั่วโมงวัตต์ กำลังสูงสุดของแบตเตอรี่สำรองพิเศษหนึ่งก้อนจะต้องไม่เกิน 300 ชั่วโมงวัตต์ หรือสำหรับสองก้อนจะต้องไม่เกิน 160 ชั่วโมงวัตต์ สำหรับการพกพาไว้ในชั้นโดยสารใช่ไม่ใช่ใช่
สิ่งของทีเป็นยาแบบที่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีหรือสำหรับใช้ในห้องน้ำ เช่น สเปรย์แต่งผม น้ำหอม โคโลญจน์ และยาที่มีแอลกอฮอล์ ปริมาณสุทธิโดยรวมของยาที่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีหรือสิ่งของสำหรับใช้ในห้องน้ำ และสารฉีดพ่นที่ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษในมาตรา 2.2 ทั้งหมด จะต้องไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ 2 ลิตร และปริมาณสุทธิของสิ่งของรายชิ้นแต่ละอย่าง จะต้องไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม หรือ 0.5 ลิตร วาล์วปล่อยสเปรย์จะต้องปิดด้วยฝาหรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปล่อยสารออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจใช่ใช่ไม่ใช่
สารฉีดพ่นที่ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษในมาตรา 2.2 ที่ไม่มีความเสี่ยงประกอบ สำหรับใช้ในการกีฬาหรือภายในที่พักอาศัย ปริมาณสุทธิโดยรวมของยาที่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีหรือสิ่งของสำหรับใช้ในห้องน้ำ และสารฉีดพ่นที่ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษในมาตรา 2.2 ทั้งหมด จะต้องไม่เกิน จะต้องไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ 2 ลิตร แต่ปริมาณสุทธิของสิ่งของแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม หรือ 0.5 ลิตร วาล์วปล่อยสเปรย์จะต้องปิดด้วยฝาหรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปล่อยสารออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ใช่ไม่ใช่
ออกซิเจนหรืออากาศ ก๊าซ กระบอกสูบที่จำเป็นสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ กระบอกสูบจะต้องมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5 กิโลกรัมหมายเหตุ: ระบบให้ออกซิเจนเหลวจะเป้นสิ่งต้องห้ามสำหรับการขนส่งใช่ใช่ใช่
อุปกรณ์ช่วยการซึมผ่านสำหรับปรับค่าอุปกรณ์การตรวจคุณภาพอากาศ จะต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติพิเศษ A41 ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA (ซึ่งจะให้รายละเอียดข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ไว้)ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้แบตเตอรี่แห้ง จะต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติพิเศษ A67 ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA และจะต้องมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 12 โวลต์และอัตราชั่วโมงวัตต์ต้องไม่เกิน 100 ชั่วโมงวัตต์ พกพาแบตเตอรี่สำรองสูงสุดได้ไม่เกิน 2 ก้อนใช่ใช่ไม่ใช่
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสี หรืออุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้กำลังจากแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งฝังไว้ในตัวบุคคลหรือติดตั้งไว้ภายนอก หรือเภสัชภัณฑ์รังสีที่มีอยู่ภายในร่างกายของบุคคล อันเป็นผลมาจากการรักษาทางการแพทย์ในการพกติดตัวในการพกติดตัวไม่ใช่
กระเป๋าเอกสารประเภทรักษาความปลอดภัย กล่องบรรจุเงินสด กระเป๋าบรรจุเงินสด ฯลฯ ที่มีวัตถุอันตราย เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม และหรือ วัสดุทำพลุดอกไม้เพลิง จะถูกห้ามอย่างเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากสายการบินต้องห้ามต้องห้ามต้องห้าม
สิ่งส่งตรวจที่ไม่ติดเชื้อที่บรรจุในปริมาณของเหลวไวไฟประมาณเล็กน้อย จะต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติพิเศษ A180 ของระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA (รายละเอียดของข้อกำหนดการบรรจุหีบห่อแบบพิเศษของสิ่งส่งตรวจดังกล่าว จะสามารถขอรับได้จากหน่วยงานควบคุมระเบียบข้อบังคับสำหรับวัตถุอันตรายของ IATA)ใช่ใช่ไม่ใช่
เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือทางคลินิกซึ่งมีสารปรอท จะพกพาได้หนึ่ง ชิ้นต่อหนึ่งคน สำหรับการใช้งานส่วนตัว เมื่ออยู่ในกล่องป้องกันใช่ใช่ไม่ใช่
เทอร์โมมิเตอร์และบาโรมิเตอร์ที่มีสารปรอทและพกพาโดยตัวแทนของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานราชการที่คล้ายกัน จะต้องบรรจุมาในหีบห่อภายนอกที่แข็งแรง และมีเส้นหรือถุงภายในที่ใช้วัสดุป้องกันการรั่วไหลและทนทานต่อการเจาะ และมีการปิดผนึกเรียบร้อย เพื่อปิดกั้นไม่ให้สารปรอทไหลออกจากบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามใช่ไม่ใช่ใช่