ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

เนื่องจากเป็นองค์กรระดับโลก เราจึงมุ่งมั่นในแนวทางการทำธุรกิจแบบมีจริยธรรม เรามีความเชื่อว่าในความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว ถูกสร้างขึ้นมาจากความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม และความแข็งแกร่งของสินค้าและบริการของเรา

การต่อต้านการค้ามนุษย์และการต่อต้านระบบทาส

ทาสยุคใหม่ ภาวะจำยอมทำงานรับใช้ แรงงานภาคบังคับ และการค้ามนุษย์คืออาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่ตนเข้าไปดำเนินการทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และการต่อต้านระบบทาส กลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์มีแนวทางดำเนินการที่ไม่ยอมรับระบบทาสยุคใหม่อย่างสิ้นเชิงและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักจริยธรรมและด้วยความซื่อสัตย์ในการเจรจาธุรกิจทุกครั้ง รวมทั้งในความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเครือผู้จำหน่าย

อ่าน คำแถลงของเอมิเรตส์เกี่ยวกับระบบทาสยุคใหม่(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

อ่านนโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์และการต่อต้านระบบทาส(เปิด PDF ในแท็บใหม่)ของเรา

​​​​​​การต่อต้านการติดสินบนและทุจริตคอรัปชัน

เราคาดหวังให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของเราประพฤติตนตามมาตรฐานเชิงจริยธรรมและความคาดหวังระดับสูงที่บริษัทเหล่านั้นมีอยู่ และทำให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่ดำเนินการในนามของเอมิเรตส์ควรเป็นไปตามกฎหมายการต่อต้านการติดสินบนและทุจริตคอรัปชันที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เราทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลา

อ่าน​​​​​​นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและทุจริตคอร์รัปชั่น(เปิด PDF ในแท็บใหม่)ของเรา

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม

เอมิเรตส์ปฏิบัติตามกฎหมายของทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ และได้กำหนดโปรแกรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด/ว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนจะตระหนักถึงกฎหมายต่อต้านการผูกขาด/ว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม และให้คำแนะนำในการสังเกตการณ์พวกเขาในวิธีปฏิบัติ

อ่านนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสหรัฐฯ

การคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

เนื่องจากที่เราเป็นธุรกิจระดับโลก เราจึงมีการรวบรวม จัดเก็บ จัดการ และส่งผ่านข้อมูลปริมาณมหาศาล รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้เรามอบการบริการต่อลูกค้าของเราได้ ถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะทำการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและรักษาระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เรามีอยู่ ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องดำเนินการอย่างจริงจัง เราได้จัดตั้งทีมงานที่เฉพาะด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในการดำเนินกลยุทธ์และการกำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร และตรวจสอบนโยบายของเราและกระบวนการที่สร้างช่วยให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของระเบียบกฎหมายท้องถิ่นและระหว่างประเทศ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เฉกเช่นเดียวกันกับองค์กรขนาดใหญ่ทั่วไป ในแต่ละวัน ๆ เราต้องเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งผู้โจมตีภายนอกพยายามจะสรรหาเทคนิคที่ซับซ้อนมาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ เอมิเรตส์ได้ทำการพัฒนาขีดความสามารถทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะปรับปรุงการคุ้มครองของเราจากการถูกโจมตีเหล่านี้และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เรามีอยู่ เรายังลงทุนด้านทรัพยากรเพื่อที่จะยกระดับและขยายขอบเขตความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ขณะเดียวกันก็ได้ตอกย้ำความจำเป็นถึงประเด็นเรื่องความระแวดระวังทางไซเบอร์ผ่านการฝึกอบรมแบบจำลองและมีแบบแผน

นี่คือสิ่งที่คุณจะทำได้ หากคุณสงสัยว่าเอมิเรตส์กำลังเจอกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

วิธีปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางของเราต่อความสัมพันธ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง-ห่วงโซ่อุปทาน คือข้อกำหนดนั้นต้องโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ร่วมกัน กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างอยู่บนพื้นฐานของการประกวดราคาแข่งขันกัน และบนหลักการของความโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง(เปิดในแท็บใหม่)ของเรา