Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah

Podmínky přepravy

Když si zakoupíte letenku na let s Emirates, jedná se o uzavření přepravní smlouvy. Ta vám umožní přepravu na letu nebo sérii letů. Její podmínky se řídí a) všeobecnými podmínkami letenky, b) podmínkami přepravy, c) příslušnými tarify a d) našimi předpisy.

Přečtěte si úplné podmínky přepravy

Oznámení po celém světě

Naše Prohlášení o transparentnosti dle zákona o moderním otrokářství

Moderní otrokářství, nevolnictví, nucená práce a obchodování s lidmi představují trestné činy a porušování základních lidských práv. Zákon o moderním otrokářství z roku 2015 (Modern Slavery Act 2015) je zákon Parlamentu Spojeného království, který se zabývá otrokářstvím v zemi a slučuje předchozí trestné činy týkající se obchodování s lidmi a otrokářství.

Skupina Emirates Group dodržuje všechny zákony v zemích, v nichž působí, včetně zákonů týkajících se boje proti obchodování s lidmi a otrokářství. Skupina Emirates Group vyznává politiku nulové tolerance vůči modernímu otrokářství a zavázala se k etickému jednání a bezúhonnosti v rámci všech svých obchodních jednání, vztahů a dodavatelských řetězců.

Zásady skupiny Emirates Group pro boj proti otrokářství a obchodování s lidmi(V nové záložce se otevře PDF)

Prohlášení skupiny Emirates Group k modernímu otrokářství(V nové záložce se otevře PDF)

Oznámení v Evropské unii

Od 17. února 2005 platí nařízení ES 261/2004, které dává cestujícím, kteří nastupují na let v zemi EU, určitá práva v případě odepření nástupu, storna nebo dlouhého zpoždění letu.

Pokud se domníváte, že máte právo na odškodnění na základě těchto oznámení, obraťte se prosím na nejbližší pobočku společnosti Emirates.

Národní prosazovací orgány(V nové záložce se otevře PDF)

Vezměte na vědomí, že ne všechny země ES mají jmenované národní prosazovací orgány.

Od 1. května 2009 platí nová omezení pro osobní dovoz produktů živočišného původu do EU. Další informace najdete na webových stránkách Evropské komise(V nové záložce se otevřou externí webové stránky).

Souhrn ručení EU

Vysvětlili jsme závazky, které máme v souladu s předpisy ES vůči vám jako zákazníkovi a vašim zavazadlům.

Souhrn ručení EU(V nové záložce se otevře PDF)

Seznam zakázaných leteckých společností v EU

Seznam pro bezpečnost letecké dopravy v EU(V nové záložce se otevřou externí webové stránky)

Jestliže jsme vám vytvořili rezervaci, která obsahuje let provozovaný leteckou společností uvedenou v seznamu, můžete mít s ohledem na takový let nárok na refundaci nebo změnu trasy v souladu s článkem 8 nařízení ES č. 261/04. Vezměte prosím na vědomí, že se na váš let vztahují požadavky na způsobilost, obsažené v nařízení ES č. 261/04.

Ochrana v případě platební neschopnosti

Společnost Emirates uzavřela pojištění proti platební neschopnosti u společnosti International Passenger Protection Limited(v nové záložce se otevřou externí webové stránky)(IPP) coby pojistníka pro určité pojistitele u Lloyd’s. Toto pojištění se vztahuje pouze na platební neschopnost společnosti Emirates ve spojitosti s finančními prostředky uhrazenými nám (společnosti Emirates) v souvislosti se smlouvami o souborných cestovních službách a balíčcích, jak jsou definovány v nařízení o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách z roku 2018(v nové záložce se otevře PDF) / a/nebo směrnici (EU) 2015/2302(v nové záložce se otevřou externí webové stránky)

Pokud si přejete s ohledem na naši platební neschopnost uplatnit nárok, kontaktujte prosím IPP na britském telefonním čísle +44 (0)345 266 1872 nebo uplatněte nárok online na stránkách www.ipplondon.co.uk/claims.asp(v nové záložce se otevřou externí webové stránky)

Oznámení pro Spojené státy americké

Předběžné informace o cestujících – oznámení o ochraně soukromí

Následující oznámení Správy pro bezpečnost v dopravě USA platí pro všechny cestující, kteří cestují do Spojených států amerických nebo ze Spojených států amerických:

„Správa pro bezpečnost v dopravě (TSA – Transportation Security Administration) vyžaduje, abyste uvedli své jméno, datum narození a pohlaví pro účely kontroly podle zákonného práva 49 U.S.C., část 114, Zákona o reformě zpravodajské služby a prevence terorismu z roku 2004 a 49 C.F.R, části 1540 a 1560. Můžete uvést také své číslo Redress, pokud jej máte. Neuvedení celého jména, data narození a pohlaví může vést k odmítnutí přepravy nebo zamítnutí vstupu do prostoru nástupu. TSA může sdílet informace, které poskytnete, s agenturami pro prosazování zákonů a se zpravodajskými a dalšími agenturami v rámci svého publikovaného prohlášení o systému záznamů. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů TSA, nebo si chcete prohlédnout prohlášení o systému záznamů a hodnocení dopadů na soukromí, navštivte prosím webové stránky TSA na adrese www.tsa.gov(V nové záložce se otevřou externí webové stránky).“

Pohotovostní plán společnosti Emirates pro zpoždění na letištní ploše

Společnost Emirates se zavázala zajistit pohodlí a bezpečnost všech cestujících zajištěním špičkových služeb na každém letu, který provozujeme. Tento Pohotovostní plán pro dlouhá zpoždění na letištní ploše (dále „plán“) popisuje kroky, které společnost Emirates podnikne v případě dlouhého zpoždění na letištní ploše v souladu s příslušnými předpisy Ministerstva dopravy USA (dále „DOT“).

Tento plán se vztahuje na všechny mezinárodní pravidelné a veřejné charterové lety provozované společností Emirates do a z USA v souladu s příslušnými předpisy DOT. Tento plán bude aktivován v případě, že u těchto letů nastane nepravidelný provoz zahrnující dlouhé zpoždění na letištní ploše v USA. Ve většině případů jsou příčiny dlouhých zpoždění na letištní ploše mimo přiměřenou kontrolu společnosti Emirates (například povětrnostní události, systémy řízení letového provozu, vládní omezení provozu a projekty výstavby letišť). Bez ohledu na příčinu zpoždění přijme společnost Emirates opatření stanovená v tomto plánu.

Ujištění pro zákazníky:

 1. U všech letů, na které se vztahuje tento plán, nedovolí společnost Emirates letadlu, aby zůstalo na letištní ploše v USA déle než čtyři hodiny, než umožní cestujícím vystoupit z letadla, pokud:
  • velící pilot nestanoví, že v souvislosti se zajištěním bezpečnosti existuje důvod, proč letadlo nemůže opustit svoji polohu na letištní ploše, aby mohli cestující vystoupit, nebo
  • řízení letového provozu neinformuje velícího pilota, že návrat k bráně nebo jinému místu vhodnému pro výstup cestujících z letadla by významně narušil letištní provoz.
 2. Pro všechny lety, na které se vztahuje tento plán, poskytne společnost Emirates cestujícím odpovídající stravu a pitnou vodu nejpozději dvě hodiny poté, co letadlo opustí bránu (v případě odletu) nebo přistane (v případě příletu) a bude muset zůstat na letištní ploše, pokud velící pilot nestanoví, že takové službě brání důvody související se zajištěním bezpečnosti.
 3. Pro všechny lety, na které se vztahuje tento plán, zajistí společnost Emirates na dobu, kdy bude letadlo zůstávat na letištní ploše, provozuschopné toalety a v případě potřeby odpovídající lékařskou péči.
 4. U všech letů, na které se vztahuje tento plán, budou cestující po celou dobu zpoždění dostávat každých 30 minut oznámení týkající se stavu zpoždění, včetně důvodů zpoždění na letištní ploše, pokud jsou tyto důvody známy. Počínaje 30 minutami od plánovaného času odletu a poté každých 30 minut budou cestující informováni, že mají možnost vystoupit z letadla, které se nachází u brány nebo na jiném místě umožňujícím vystoupení, pokud možnost vystoupení z letadla skutečně existuje.
 5. Společnost Emirates vytvoří dostatečné zdroje k zavedení tohoto plánu.
 6. Společnost Emirates bude tento plán koordinovat s letištními orgány, s americkou Celní a pohraniční stráží a s americkou Správou pro bezpečnost v dopravě na všech letištích v USA, která společnost Emirates obsluhuje (včetně záložních letišť v USA).
 7. Upozorňujeme, že pokud dojde k dlouhému zpoždění na letištní ploše v USA, bude se na sdílené lety provozované jinou leteckou společností vztahovat plán zpoždění na letištní ploše příslušné letecké společnosti.

Oznámení pro Kanadu

Oznámení pro cestující od CBSA týkající se programů API/PNR

Agentura kanadské pohraniční služby (Canada Border Services Agency, dále jen „CBSA“) je oprávněna shromažďovat předběžné informace o příletu (podle pododdílu 107.1(1) celního zákona(v nové záložce se otevřou externí webové stránky) a odst. 148(1)(d) IRPA(v nové záložce se otevřou externí webové stránky)), a rovněž předběžné informace o odletu a výstupní záznamy (oddíl 93 celního zákona(v nové záložce se otevřou externí webové stránky) a oddíl 11 EIR(v nové záložce se otevřou externí webové stránky)). CBSA využívá předepsané informace k identifikaci osob, které mohou představovat pro bezpečnost nebo zabezpečení Kanady riziko. Pokud jde o cestující, kteří přilétají do Kanady: tito cestující mohou podléhat vyšetřování a po příletu mohou být důkladněji vyslýcháni nebo kontrolováni. CBSA také využívá předepsané informace před odletem k ověření, že všichni cestující, kteří přilétají do země, mají předepsaný dokument pro vstup do Kanady nebo jsou od tohoto požadavku osvobozeni nebo jsou předepsanou osobou. Pokud jde o cestující, kteří odlétají ze země, CBSA použije předběžné informace o opuštění země pouze k lepší identifikaci vysoce rizikových osob a zboží, které opouštějí nebo mají opustit Kanadu. CBSA může záznamy o vstupu a výstupu sdílet s jinými vládními útvary pro účely imigrace, sociálních dávek nebo vymáhání práva. Všichni cestující mohou požádat o kopii předepsaných vstupních a výstupních informací, které jsou o nich poskytovány, a to prostřednictvím písemné žádosti zaslané agentuře CBSA. Každý cestující, který se domnívá, že předepsané informace, které o něm jsou poskytovány, jsou nesprávné, může písemně požádat CBSA o opravu těchto údajů. Každý cestující může podat agentuře CBSA písemnou stížnost, pokud se domnívá, že mu CBSA nespravedlivě odmítla poskytnout přístup k předepsaným informacím, neopravila takové předepsané informace nebo jinak nesprávně nakládala s předepsanými informacemi, které o něm jsou poskytovány. Další informace mohou cestující získat na webových stránkách programů API/PNR, IAPI a Air Exit(v nové záložce se otevřou externí webové stránky).

Kiosky primární kontroly

Od 25. června zavádí agentura kanadské pohraniční služby po příletu na mezinárodní letiště Toronto Pearson (YYZ) místo formuláře celního prohlášení pro ruční vyplnění kiosky primární kontroly.

Můžete si také stáhnout aplikaci pro vyplnění celního prohlášení před příletem.

Oznámení pro Malajsii

Práva cestujících v letecké dopravě jsou chráněna podle malajsijského zákona o ochraně spotřebitelů v letecké dopravě (MACPC) bez ohledu na to, zda si cestovní pojištění zakoupili od letecké společnosti nebo od poskytovatele služeb cestovního pojištění. Další informace o MACPC naleznete na webových stránkách www.mavcom.my.

Daňová sleva pro obyvatele Malediv

Letenky pro lety s odletem z Malé (MLE) se vystavují včetně poplatku za rozvoj letiště a letištního servisního poplatku. Každý z těchto poplatků činí 25 USD. Občané Malediv však mají na tyto poplatky slevu a každou daň zaplatí pouze ve výši 12 USD. Občané Malediv nás mohou kontaktovat a požádat o refundaci částky 13 USD za každou daň, kterou nejsou povinni platit.

Více informací najdete na webu https://mira.gov.mv/forms/r834-guide-to-airport-service-charge-and-development-fee.pdf(v nové záložce se otevře PDF).

Upozornění pro cestující, kteří plánují navštívit Tanzanii

Pevninská Tanzanie zakazuje dovážet, vyvážet, vyrábět, prodávat, skladovat a používat plastové přepravní tašky, bez ohledu na jejich tloušťku.


Cestujícím, kteří se chystají do Tanzanie, se doporučuje, aby se vyhnuli přepravě nebo uložení plastových tašek do kufrů nebo příručních zavazadel.


Plastové obaly pro lékařské, potravinářské, hygienické služby a služby nakládání s odpady budou povoleny. Kromě toho budou povoleny plastové přepravní sáčky se zipem používané speciálně k přepravě toaletních potřeb při cestování. Očekává se, že po celou dobu návštěvy zůstanou ve vlastnictví cestujících.

K zobrazení souborů ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader.
Stáhnout Acrobat Reader