Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

Pravidla programu Emirates Skywards

Věrnostní program Emirates Skywards (dále „Emirates Skywards“) je provozován společností Emirates. Webové stránky programu Emirates Skywards (dále „webové stránky“) a aplikace Emirates (dále „aplikace“) jsou k dispozici členům programu Emirates Skywards za podmínky, že přijmou tyto všeobecné podmínky. Otevřením a používáním webových stránek nebo aplikace Emirates vyjadřujete svůj souhlas se všeobecnými podmínkami.

TATO PRAVIDLA PROGRAMU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI PODMÍNKAMI, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ LZE ZÍSKÁVAT, UDĚLOVAT, MĚNIT NEBO RUŠIT VÝHODY A BONUSY.

1. Definice a výklad

 1. Pro účely těchto pravidel programu se:
  • termínem účet rozumí účet, na který budou přidávány nebo ze kterého budou odečítány míle člena;
  • termínem základní míle rozumí míle, které člen získá za let(y) v Economy Class, které splňují příslušné podmínky, po zakoupení letenky v tarifu Flex Plus z jedné zóny Skywards do jiné zóny Skywards;
  • termínem letenka za hotovost a míle (také „Cash+Miles“) rozumí let se společností Emirates nebo flydubai, který lze uhradit prostřednictvím kombinace hotovosti a mil Skywards, při splnění obchodních podmínek stanovených v odstavci 13 těchto pravidel programu;
  • termínem bonus Classic Reward rozumí bonus Classic Saver nebo Classic Flex nebo Classic Flex Plus na letech společnosti Emirates;
  • termínem bonus Classic Saver rozumí bonusová letenka plně nebo částečně uhrazená mílemi Skywards, na kterou se vztahují pravidla a omezení bonusu Classic Saver;
  • termínem bonus Classic Flex nebo Flex Plus rozumí bonusová letenka plně nebo částečně uhrazená mílemi Skywards, na kterou se vztahují pravidla a omezení bonusu Classic Flex nebo Flex Plus;
  • termínem sdílený let rozumí let, který má na letence uvedený kód nebo číslo jedné letecké společnosti, ovšem je provozován jinou leteckou společností;
  • termínem Dohoda o koordinaci rozumí Hlavní smlouva o koordinaci uzavřená mezi společnostmi Emirates a Qantas dne 6. září 2012 (v platném znění);
  • termínem Emirates rozumí dubajská společnost Emirates založená na základě vyhlášky č. 2 z roku 1985 (v platném znění);
  • termínem aplikace Emirates rozumí aplikace společnosti Emirates, která je k dispozici pro iPad, iPhone, Apple Watch a telefony se systémem Android;
  • termínem let(y) společnosti Emirates rozumí jakýkoli let nabízený a provozovaný společností Emirates;
  • termínem kontaktní centrum Emirates rozumí každé z kontaktních center pro členy, která sídlí v Dubaji, Bombaji, Karáčí, Manchesteru, Melbourne, New Yorku, Kantonu (Guangzhou) a Budapešti a jejichž kontaktní údaje zveřejňuje Emirates Skywards;
  • termínem spojenectví společností Emirates a Qantas rozumí spojenectví, na jehož základě spolu spolupracují letecké společnosti Emirates a Qantas, pokud jde o nejrůznější aspekty jejich příslušné obchodní činnosti, jak je stanoveno v Dohodě o koordinaci;
  • termínem Emirates Skywards rozumí podle kontextu společnost Emirates provozující svým jménem a jménem společnosti flydubai věrnostní program jako jeden věrnostní program pro obě společnosti nebo název samotného věrnostního programu. Emirates Skywards je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Emirates.
  • termínem flydubai rozumí Dubai Aviation Corporation (provozující svou obchodní činnost pod názvem „flydubai“), společnost založená na základě zákona č. (11) z roku 2008;
  • termínem aplikace flydubai rozumí aplikace společnosti flydubai dostupná pro iPad a iPhone;
  • termínem zákaznické centrum společnosti flydubai rozumí kterékoli z kontaktních center určených pro zákazníky společnosti flydubai, zřízených v SAE, Rusku, Pákistánu a Saúdské Arábii, s kontaktními údaji, jak je zveřejňuje společnost flydubai;
  • termínem let(y) společnosti flydubai rozumí jakýkoli let nabízený a provozovaný společností flydubai;
  • termínem webové stránky společnosti flydubai rozumí stránky flydubai.com;
  • termínem propadlé míle rozumí zůstatek mil, který je k dispozici na účtu a který společnost Emirates v důsledku zrušení členství z účtu vymaže;
  • termínem Rodinný program rozumí program definovaný v odstavci 16 pravidel programu;
  • termínem Správce rodiny rozumí osoba definovaná v odstavci 16 pravidel programu;
  • termínem člen rodinného programu rozumí osoba definovaná v odstavci 16 pravidel programu;
  • termínem tarif Flex nebo Flex Plus rozumí jakýkoliv nezlevněný komerční tarif společnosti Emirates, na který se nevztahují omezení tarifu Special nebo Saver;
  • termínem okamžitý přesun do vyšší třídy rozumí bonusový přesun do vyšší cestovní třídy poskytnutý u odbavovací přepážky na letišti nebo na palubě letadla;
  • termínem člen rozumí osoba, která požádala o členství ve věrnostním programu Emirates Skywards a které bylo přiděleno příslušné členské číslo;
  • termínem úroveň členství rozumí členský status dané úrovně v rámci věrnostního programu Emirates Skywards;
  • termínem míle rozumí body nasbírané členem v rámci věrnostního programu Emirates Skywards na základě spotřeby zboží a služeb splňujících příslušné podmínky. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje tento termín míle Skywards i statusové míle;
  • termínem Kalkulátor mil rozumí kalkulačka na webových stránkách, která určí, kolik mil bude přičteno na účet člena, když uskuteční let splňující příslušné podmínky, nebo kolik mil je třeba uplatnit na bonusovou letenku u společnosti Emirates;
  • termínem datum zahájení provozu rozumí 31. březen 2013;
  • termínem partner rozumí poskytovatel zboží nebo služeb podílející se příležitostně na programu Emirates Skywards a může jím být letecká společnost (s výjimkou společnosti flydubai), hotel či rezort, poskytovatel finančních služeb, poskytovatel výrobků a služeb pro volný čas a životní styl a půjčovna automobilů;
  • termínem bonus za osobní údaje rozumí míle Skywards, které mohou být členovi příležitostně připsány za aktualizaci osobních údajů, když o to Emirates Skywards požádá;
  • termínem Qantas rozumí společnost Qantas Airways Limited;
  • termínem Qantas Group rozumí společnost Qantas a příležitostně její dceřiné společnosti;
  • termínem datum ukončení spojenectví se společností Qantas rozumí datum, k němuž bude ukončeno spojenectví se společností Qantas;
  • termínem let(y) splňující příslušné podmínky rozumí let(y) společnosti Emirates nebo flydubai nebo sdílený(é) let(y) prodávaný(é) společností Emirates nebo flydubai, ale provozovaný(é) jinou leteckou společností, mezi výchozím bodem a cílovým bodem cesty tam a/nebo zpět;
  • termínem relevantní člen rozumí člen,
    • jehož členství bylo zahájeno k datu zahájení provozu nebo později, a
    • který od data zahájení provozu absolvoval lety provozované společností Qantas ve více než osmi letových sektorech,
  • termínem bonus rozumí konkrétní zboží nebo služby poskytnuté členovi ze strany Emirates Skywards nebo partnera výměnou za míle Skywards;
  • termínem Skywards Skysurfers rozumí exkluzivní klub v rámci programu Emirates Skywards pro děti a mladé členy ve věku od 2 do 17 let;
  • termínem míle Skywards rozumí míle, které získá člen při každém letu splňujícím příslušné podmínky nebo při zakoupení zboží a služeb splňujících příslušné podmínky od partnera. Lze je využít na bonusy podle pravidel programu Emirates Skywards;
  • termínem Special nebo Saver rozumí tarif společnosti Emirates, na který se v souvislosti s nákupem vztahují jakákoli omezení nároku a/nebo omezení dostupnosti míst, období prodeje (s omezením nejpozdějšího data pro zakoupení), omezující podmínky (mimo jiné včetně poplatků za provedení změny, minimální/maximální délky pobytu, letových omezení nebo nákupu předem) a všechny tarify nabízené ostatními leteckými společnostmi za lety částečně provozované společností Emirates;
  • termínem statusový bonus rozumí míle Skywards navíc, které získají členové úrovně Platinum, Gold a Silver na základě absolvování letu splňujícího příslušné podmínky;
  • termínem statusové míle rozumí míle nasbírané v souvislosti s kvalifikací na členskou úroveň a získané na základě absolvování letu splňujícího příslušné podmínky;
  • termínem bonusový přesun do vyšší třídy rozumí uplatnění mil Skywards za cestování ve vyšší třídě, než je třída uvedená na letence společnosti Emirates a
  • termínem webové stránky rozumí webové stránky programu Emirates Skywards dostupné na adrese emirates.com.
 2. Pro tato pravidla platí, pokud není uvedeno jinak:
  • odkaz v jednotném čísle zahrnuje i číslo množné a opačně,
  • odkaz na jedno pohlaví zahrnuje i opačné pohlaví,
  • odkaz na určitou stranu zahrnuje i její zmocněné zaměstnance,
  • nadpisy jsou použity pouze pro účely zajištění přehlednosti.

2. Členství

 1. Podat přihlášku k členství v programu Emirates Skywards může každá osoba starší dvou let. Členem nemůže být společnost, firma, obchodní sdružení ani jiný subjekt.
 2. Žadatel o členství musí uvést veškeré údaje požadované v registračním formuláři do programu Emirates Skywards. Pokud se přihlašuje osoba mladší 18 let, musí přihlášku podepsat rodič nebo opatrovník. Emirates Skywards může na základě vlastního uvážení přihlášku člena přijmout nebo zamítnout.
 3. Emirates Skywards členovi vystaví trvalé digitální členské číslo, na které se budou přičítat jeho míle. Po registraci bude mít člen prostřednictvím aplikace Emirates přístup k digitální členské kartě. Člen může buď uvést své členské číslo, nebo jej předložit prostřednictvím aplikace Emirates, mobilní webové stránky, e-mailu nebo jako uložený obrázek na přenosném zařízení během cesty na letech splňujících příslušné podmínky a v okamžiku platby za jiné zboží nebo služby splňující příslušné podmínky. Digitální členská karta je k dispozici pro všechny členy programu Emirates Skywards. Digitální členská karta zajišťuje členům stejnou úroveň výhod jako při používání fyzické karty. Na digitální členské kartě může být uvedeno datum konce platnosti. V takovém případě je karta platná pouze do tohoto data. Na digitální členské kartě bude také uvedeno datum platnosti úrovně členství příslušného člena. Digitální členskou kartu může používat pouze člen, jehož jméno je uvedeno na příslušné kartě. Jméno člena musí být zadáno v angličtině tak, jak je uvedeno v jeho cestovním pasu. Digitální členská karta není platební karta a slouží pouze pro účely identifikace. Digitální členská karta je nepřenosná a vždy zůstává ve vlastnictví společnosti, která ji vystavila.
 4. Členové nesmí zneužívat svého členství ve věrnostním programu Emirates Skywards a nebudou tedy kromě jiného vykonávat žádné z následujících činností:
  • účast na nezákonném nebo podvodném jednání, nebo
  • prodej, postoupení, převod nebo koupě či nabídka k prodeji, postoupení, převodu nebo koupi jakéhokoli bonusu, mil nebo jiné výhody nabízené členům v rámci programu Emirates Skywards způsobem jiným, než jaký je v souladu s pravidly programu.
  • V případě, že člen poruší pravidla programu, včetně porušení tohoto bodu 2.4, Emirates Skywards si vyhrazuje právo ukončit členství v programu v souladu s bodem 21.2. Míle nahromaděné na účtu člena, které ovšem nebyly uplatněny, převedeny nebo jejichž platnost dosud nevypršela, propadnou.
 5. Člen může kdykoli zrušit své členství. Stačí, když bude informovat kontaktní centrum společnosti Emirates.
 6. Emirates Skywards může kdykoli na základě vlastního uvážení pozastavit, ukončit nebo zrušit členství nebo nasbírané míle člena. V tomto okamžiku všechny stávající nevyužité míle propadnou a nebude možné je využít.
 7. Členství v programu Emirates Skywards skončí okamžitě po oznámení o úmrtí nebo bankrotu člena. Navíc, pokud byl zesnulý nebo zbankrotovaný člen také hlavou rodiny v Rodinném programu, bude zrušen i příslušný účet v Rodinném programu. Nahromaděné míle držené na individuálním účtu člena nebo případně na účtu v Rodinném programu před úmrtím nebo bankrotem člena, které ovšem nebyly uplatněny, převedeny nebo jejichž platnost dosud nevypršela, automaticky propadnou spolu s ostatními výhodami nebo privilegii. V případě úmrtí člena však může Emirates Skywards dle svého vlastního uvážení obnovit dostupné míle zesnulého člena ve prospěch jeho oprávněných osob (dědiců) za předpokladu, že zůstatek na účtu Skywards zesnulého člena nebo případně jeho účtu v Rodinném programu činil v okamžiku přijetí ze strany Emirates Skywards alespoň 2 000 mil a že oprávněná osoba (dědic) uplatní nárok na míle na účtu zesnulého člena do 6 měsíců od oznámení úmrtí/bankrotu. Žádost o míle nahromaděné na účtu zesnulého člena předložená oprávněnou osobou (dědicem) nebo jeho jménem musí být doplněna (i) kopií úmrtního listu zesnulého člena, (ii) kopií poslední vůle nebo závěti zesnulého člena, soudního příkazu nebo jiného uspokojivého právního důkazu prokazujícího nárok oprávněného na nahromaděné míle a (iii) jakoukoli další podpůrnou dokumentací požadovanou provozovatelem programu Emirates Skywards.
 8. Členství je nepřenosné. Člen není oprávněn být držitelem více než jednoho účtu. Veškeré míle a bonusy v rámci programu Emirates Skywards člen získává nebo mu jsou vystaveny na jeho členský účet.
 9. Člen, který je považován v programu Emirates Skywards za aktivního, bude mít k dispozici výpisy aktivit, které budou zahrnovat informace o nasbíraných a využitých mílích a mílích, jejichž platnost již skončila. Jestliže bude člen přesvědčen, že informace obsažené ve výpisu (včetně informací o nasbíraných a využitých mílích a mílích, jejichž platnost již skončila) jsou nepřesné, musí neprodleně informovat Emirates Skywards, nejpozději do 90 dnů od data pořízení výpisu. Pokud člen neinformuje Emirates Skywards o případných nesrovnalostech ve výpisu ve lhůtě stanovené v tomto bodě 2.9, budou informace považovány za správné a odsouhlasené ze strany člena tak, jak jsou. Jestliže člen zahájí spor týkající se výpisu, může Emirates Skywards požadovat, aby předložil dokumentaci na podporu své stížnosti.
 10. Pokud dojde u člena ke změně jména, musí ji oznámit Emirates Skywards písemně a musí přiložit veškeré právní a další dokumenty, protože Emirates Skywards čas od času požádá o předložení dokumentů týkajících se změny jména pro účely ověření. V souvislosti s jakoukoli změnou osobních údajů člena programu Emirates Skywards mohou být pro účely ověření účtu vyžadovány další informace.
 11. Za veškeré daně, cla a další povinnosti, které vyplynou z nasbíraných mil nebo přijetí a využívání bonusů, nese odpovědnost člen. Musí být zaplaceny před získáním příslušného bonusu. Emirates Skywards neposkytuje v souvislosti s těmito daněmi, cly a dalšími povinnostmi žádné záruky ani zajištění.
 12. Členové mladší 18 let nemohou na webových stránkách ani v aplikaci Emirates provádět některé transakce (například nákup nebo převod mil Skywards a využívání bonusů).
 13. Veškeré nasbírané míle, které nebyly vyměněny za bonusy, a všechny nevyužité bonusy se ruší v okamžiku, kdy dotyčná osoba přestane být členem programu.
 14. Aby bylo možné zajistit pro členy trvalou hodnotu a integritu programu Emirates Skywards, společnost Emirates neustále monitoruje aktivitu týkající se mil Skywards ve spojitosti s programem. Emirates Skywards může na základě rozhodnutí a dle vlastního uvážení společnosti Emirates provést z jakéhokoli důvodu audit účtu kteréhokoli z členů. Během té doby nebude účet člena možné používat. Společnost Emirates bude informovat člena o tom, že takový audit probíhá, a může požadovat, aby člen předložil v souvislosti s účtem určité informace, které by pomohly audit dokončit, a to ve lhůtě požadované společností Emirates (dále „oznámení o auditu“). Společnost Emirates si vyhrazuje právo zrušit účet na základě auditu, jestliže člen nezareaguje ve stanovené lhůtě na oznámení o auditu nebo z jiného důvodu, který bude společnost Emirates dle svého vlastního uvážení považovat za dostatečný. Míle nahromaděné na účtu člena, které ovšem nebyly uplatněny, převedeny nebo jejichž platnost dosud nevypršela, v případě zrušení účtu na základě auditu propadnou.

3. Skywards Skysurfers

 1. Členové ve věku od 2 do 17 let se automaticky stávají členy programu Skywards Skysurfers.
 2. Na členy programu Skysurfers se vztahují pravidla programu Emirates Skywards a při využití některých výhod, jako je vstup do salónku nebo služba Chauffeur-drive, může být vyžadován doprovod dospělého člena programu Emirates Skywards.
 3. Členové programu Skysurfers mohou sbírat míle Skywards na všech letech Emirates a flydubai. Členové programu Skysurfers mohou také uplatňovat míle Skywards na přesuny letů do vyšší cestovní třídy, a to pouze v případě letů Emirates a pouze před odbavením na letišti. Členové programu Skysurfers mohou uplatnit své míle Skywards na všech letech společnosti Emirates a u dalších partnerských leteckých společností programu Emirates Skywards.
 4. Členové programu Skysurfers mají nárok na určité výhody, jako je zavazadlový limit navíc či přednostní odbavení.

4. Správa účtu

 1. Člen může písemně přes kontaktní centrum společnosti Emirates nebo s použitím tohoto webu určit cestovního koordinátora (ve věku minimálně 18 let), který bude mít přístup k jeho členskému účtu, pro následující účely:
  • získávání informací z příslušného členského účtu,
  • podávání žádosti o bonusy a
  • doplňování informací týkajících se členství uložených v rámci programu Emirates Skywards jménem příslušného člena.
 2. V případě přijetí jmenování cestovním koordinátorem se jmenovaný cestovní koordinátor zavazuje dodržovat pravidla programu. Veškeré činnosti, které bude cestovní koordinátor provádět ve spojitosti s účtem člena, budou prováděny v souladu s pravidly programu. Veškerá aktivita na účtu realizovaná cestovním koordinátorem bude považována za aktivitu prováděnou jménem člena a člen ponese odpovědnost za jakékoli porušení pravidel programu ze strany cestovního koordinátora.
 3. Cestovní koordinátor bude před svým jmenováním povinen předložit Emirates Skywards doklad o své totožnosti a kontaktní údaje. Cestovní koordinátor a člen potvrzují, že veškeré poskytnuté informace týkající se totožnosti cestovního koordinátora a kontaktní údaje jsou pravdivé a přesné a že předložení jakýchkoli nepravdivých informací bude mít za následek ukončení činnosti jmenovaného cestovního koordinátora. Emirates Skywards si vyhrazuje právo za takových okolností zrušit rovněž účet člena v souladu s bodem 18.2.
 4. Emirates Skywards si vyhrazuje právo zrušit účet člena programu Emirates Skywards v souladu s bodem 18.2 a/nebo zrušit jmenování cestovního koordinátora v případě, že by Emirates Skywards na základě vlastního uvážení nabyl přesvědčení o tom, že aktivity jmenovaného cestovního koordinátora ve spojitosti s účtem člena programu Emirates Skywards jsou v rozporu s pravidly programu.
 5. Cestovní koordinátor, který není členem programu Emirates Skywards, není oprávněn čerpat žádné členské výhody ani výsady.

5. Členská třída

 1. Členovi může být podle počtu statusových mil nasbíraných během období 13 po sobě jdoucích měsíců umožněn přechod na vyšší úroveň členství – Silver, Gold nebo Platinum. K dosažení členské úrovně Silver je třeba 25 000 statusových mil nebo 25 letů splňujících příslušné podmínky, k dosažení členské úrovně Gold je třeba 50 000 statusových mil nebo 50 letů splňujících příslušné podmínky a k dosažení členské úrovně Platinum je třeba 150 000 statusových mil a alespoň jeden let splňující příslušné podmínky (s platností od 1. dubna 2023) ve First Class nebo Business Class.
 2. Členská úroveň je platná po dobu jednoho roku od měsíce, kdy byla získána, a může být obnovena podle toho, zda člen do data kontroly nasbírá dalších 25 000 statusových mil nebo absolvuje 25 letů splňujících příslušné podmínky, 50 000 statusových mil nebo 50 letů splňujících příslušné podmínky nebo 150 000 statusových mil a alespoň jeden let splňující příslušné podmínky* ve First Class nebo Business Class (podle úrovně). Za lety splňující příslušné podmínky se nepovažují bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy, bonusové letenky a letenky zakoupené s využitím hotovosti a mil (Cash+Miles). Nadbytečné statusové míle nebo příslušné lety nasbírané v jednom kontrolním období nelze převést do dalšího období.
 3. Členové získávají statusový bonus v následujících hodnotách:
  • člen na úrovni Platinum = základní míle +100 %,
  • člen na úrovni Gold = základní míle +75 %,
  • člen na úrovni Silver = základní míle +30 %.
  • Statusové bonusy se přičítají na členský účet s mílemi Skywards. Nepřičítají se na účet se statusovými mílemi.
 4. Počet statusových mil požadovaný pro jednotlivé členské úrovně může být ze strany Emirates Skywards kdykoli bez upozornění změněn.
 5. Emirates Skywards může na základě vlastního uvážení vytvořit, zvýšit nebo snížit úroveň členství člena.

6. Výhody a výsady členských úrovní

 1. Rezervace sedadla předem: Rezervace sedadel předem na letech společnosti Emirates je k dispozici pro všechny členy, kteří si sedadlo rezervují minimálně 48 hodin před příslušným letem a odbaví se nejméně 90 minut před odletem. Možnost rezervace sedadla předem je závislá na dostupnosti a řídí se pravidly uvedenými v Podmínkách přepravy cestujících a zavazadel společnosti Emirates. V závislosti na členské úrovni v programu Emirates Skywards mohou mít cestující nárok na rezervaci sedadla předem zdarma:
  • Platinum: Zdarma běžné, preferované sedadlo a dvojsedadlo pro všechny cestující ve stejné rezervaci (PNR) a zdarma sedadlo s větším prostorem na nohy k tarifům Economy Flex Plus pouze pro člena.
  • Gold: Zdarma běžné a preferované sedadlo pro všechny cestující ve stejné rezervaci (PNR), v rámci jakéhokoli tarifu společnosti Emirates.
  • Silver: Zdarma běžné sedadlo pouze pro sebe, v rámci jakéhokoli tarifu společnosti Emirates.
  • Blue: Zdarma běžné sedadlo, pouze při rezervaci v rámci tarifu Economy Class Flex nebo Flex plus.
  Poznámka: Možnost rezervace sedadel předem není k dispozici u skupinových tarifů (rezervační třída „G“). Ve všech ostatních případech budou platit standardní poplatky za rezervaci sedadla předem. Více informací o platných poplatcích a rezervaci sedadla předem.
 2. Bezplatné odbavení z domova: Bezplatné odbavení z domova (dále jen „Služby“) je k dispozici pro členy na úrovni Platinum cestující v jakékoli cestovní kabině na letech společnosti Emirates odlétajících z letiště Dubai International, za předpokladu výjimek uvedených v těchto pravidlech programu.
  1. Členové na úrovni Platinum mohou tyto Služby využít pro sebe a až čtyři hosty. Host(é) musí cestovat stejným letem společnosti Emirates jako člen na úrovni Platinum a odbavení musí proběhnout na stejné adrese jako v případě člena na úrovni Platinum. Za každého dalšího hosta a zavazadlo nad povolený limit bude muset člen na úrovni Platinum zaplatit příslušný poplatek.
  2. Poskytování Služeb se řídí obchodními podmínkami dodavatele, společnosti Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C (dále „Dodavatel“). Obchodní podmínky jsou uvedeny na stránkách https://dubz.com/pages/service-terms-conditions(dále Podmínky dodavatele).
  3. Členové na úrovni Platinum si mohou Služby zarezervovat nejméně 24 hodin před odletem letu společnosti Emirates prostřednictvím některého z následujících kanálů:
   1. v kontaktním centru společnosti Emirates na čísle 600 555555,
   2. online na stránkách odbavení z domova společnosti DUBZ na adrese www.emirates.com,
   3. v call centru společnosti DUBZ na čísle +971 4 872 8487.
  4. Po rezervaci lze Služby naplánovat v rozmezí od 48 do 6 hodin před odletem letu společnosti Emirates. Během naplánovaného časového úseku odbavení se do domácnosti, hotelu nebo kanceláře člena na úrovni Platinum dostaví agent odbavení a zde:
   1. zkontroluje cestovní doklady,
   2. zváží a označí zavazadla,
   3. vytiskne palubní vstupenku,
   4. Přesun ze salónku Emirates Business Class do salónku Emirates First Class = 150 USD
   5. doručí zavazadla k letu společnosti Emirates.
  5. Zrušení. V případě, že chce člen na úrovni Platinum zrušit rezervované Služby, měl by tak učinit minimálně 4 hodiny před plánovaným časovým úsekem odbavení. Zrušení lze provést:
   1. v call centru společnosti DUBZ na čísle +971 4 872 8487,
   2. v kontaktním centru společnosti Emirates na čísle 600 555555.
  6. Výjimky. Službu nelze využít, pokud člen na úrovni Platinum:
   1. cestuje s letenkou, která byla v plné výši uhrazena mílemi Skywards. Pro upřesnění, v případě letenek zakoupených s využitím kombinace hotovosti a mil Skywards tuto službu využít lze;
   2. cestuje přímým letem do Tel Avivu nebo USA (kromě letů přes Milán a Atény);
   3. cestuje na sdíleném letu;
   4. cestuje s živými zvířaty v zavazadlovém prostoru (AVIH);
   5. cestuje se střelnými zbraněmi (WEAP) (zbraně, střelné zbraně nebo střelivo přepravované jako odbavené zavazadlo);
   6. cestuje se zákazníky MEDA;
   7. cestuje se zaměstnaneckými / zvýhodněnými letenkami; a
   8. za předpokladu dalších výjimek uvedených v Podmínkách dodavatele.
  7. Zákonná odpovědnost. Využíváním Služeb berou členové na úrovni Platinum na vědomí, že Služby jsou poskytovány třetí stranou, kterou je Dodavatel, a že Dodavatel nese plnou odpovědnost za poskytování Služeb. Jakákoli odpovědnost vzniklá v souvislosti se Službami se řídí Podmínkami dodavatele. Společnost Emirates se zříká veškeré odpovědnosti vzniklé v souvislosti se Službami. Veškeré nároky člena na úrovni Platinum týkající se jakéhokoli selhání Dodavatele nebo vad poskytovaných Služeb je třeba uplatnit přímo u Dodavatele.
  8. Při využívání Služeb mohou členové na úrovni Platinum navštěvovat platformy, které obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou řízeny a spravovány jinými subjekty. Jakýkoli odkaz na jiné webové stránky neznamená, že společnost Emirates tyto stránky podporuje, a členové na úrovni Platinum berou na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Emirates není odpovědná za obsah ani dostupnost takových stránek.
  9. Obecné informace: Tato Pravidla programu zahrnují příslušná ustanovení Podmínek dodavatele, pokud se týkají poskytování Služeb. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Pravidly programu a Podmínkami dodavatele mají přednost tato Pravidla programu.
 3. Přístup do salónku:
  1. Bezplatný přístup do salónků. Bezplatný vstup do salónků je před odletem umožněn členům na úrovni Platinum, Gold a Silver, kteří cestují jakoukoli cestovní třídou se společností Emirates. Člen na úrovni Platinum má přístup do jakéhokoli salónku Emirates First Class a Business Class v Dubaji a do salónků v celé síti společnosti Emirates pro sebe, jednoho dospělého hosta a dva hosty do 17 let. Člen na úrovni Gold má přístup do jakéhokoli salónku Emirates Business Class v Dubaji a do salónků v celé síti společnosti Emirates pro sebe a jednoho hosta splňujícího příslušné podmínky. Člen na úrovni Silver může využít bezplatného přístupu do salónku Business Class společnosti Emirates na Mezinárodním letišti v Dubaji pouze pro sebe. Výhody přístupu do salónku jsou k dispozici pouze před navazujícím letem se společností Emirates nebo navazujícím sdíleným letem se společností Qantas. Hosté musí cestovat na stejném letu společnosti Emirates nebo sdíleném letu společnosti Qantas jako člen.
  2. Placený přístup do salónků Emirates v Dubaji. Na Mezinárodním letišti v Dubaji mohou členové programu Emirates Skywards na úrovni Platinum, Gold a Silver získat za poplatek další přístup do salónků nad rámec bezplatných výhod, které jim vyplývají z jejich členské úrovně. Členové programu na úrovni Blue, kteří by jinak neměli nárok na bezplatný přístup do salónků, si mohou přístup do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji zakoupit. Proto tedy, na základě nároku vyplývajícího z aktuální členské úrovně,
   • členové na úrovni Platinum, Gold a Silver mohou zaplatit přístup dalším spolucestujícím,
   • členové na úrovni Blue mohou zaplatit přístup do salónku pro sebe a své spolucestující,
   • členové na úrovni Gold a Silver si mohou svůj bezplatný přístup do salónku Business Class za poplatek přesunout do salónku First Class.
   Přístup do salónků společnosti Emirates na Mezinárodním letišti v Dubaji je k dispozici za poplatky uvedené níže, které platí pouze pro členy samotné a jejich spolucestující, které chtějí členové přizvat. Předpokladem je, že příslušný host pokračuje v cestě na stejném letu společnosti Emirates. Placený přístup do salónku se vztahuje pouze na salónky společnosti Emirates na Mezinárodním letišti v Dubaji a pouze v případech, kdy následný let provozuje společnost Emirates. Poplatky za využití přístupu (včetně DPH) jsou stanoveny pro jednu dospělou osobu za čtyři hodiny pobytu v salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji takto:
   • Salónky Emirates First Class = 250 USD
   • Salónky Emirates Business Class = 150 USD
   • Salónek společnosti Emirates = 125 USD
   • Přesun ze salónku Emirates Business Class do salónku Emirates First Class = 150 USD
   Více informací o placeném přístupu do salónků.
  3. Placený přístup do salónků na příslušných letištích. Na níže uvedených příslušných letištích* (s výjimkou Mezinárodního letiště v Dubaji) mohou členové programu Emirates Skywards na úrovni Platinum a Gold za poplatek přizvat do salónků také další hosty nad rámec počtu hostů, které mohou přizvat bezplatně. Na níže uvedených příslušných letištích* (s výjimkou Mezinárodního letiště v Dubaji) si mohou pro sebe zakoupit přístup do salónku členové programu na úrovni Silver a Blue, kteří by jinak neměli nárok na bezplatný přístup do salónků.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Kapské Město
   • Dillí
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburk
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • Londýn Gatwick
   • Londýn Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milán
   • Mnichov
   • New York, letiště Johna F. Kennedyho
   • Paříž, letiště Charlese de Gaulla
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Tokio Narita
   • Curych
   Placený přístup do salónků na výše zmíněných příslušných letištích* je k dispozici za poplatky specifikované níže, které platí pouze pro další spolucestující členů programu Skywards na úrovni Platinum a Gold, které chtějí členové přizvat, a to za předpokladu, že příslušný host pokračuje v cestě na stejném příslušném letu společnosti Emirates. V případě členů programu Skywards na úrovni Silver platí pouze pro členy samotné. Poplatky za přístup do salónků společnosti Emirates na výše zmíněných příslušných letištích* činí 100 USD. Poplatek je třeba uhradit v odpovídající částce v místní měně (pravidlo neplatí pro Mezinárodní letiště v Dubaji).
  4. Společnost Emirates si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení poplatky za přístup do salónků změnit. Poplatky se vztahují pouze na jednorázový přístup pro jednu dospělou osobu na nejvýše čtyři hodiny pobytu v salónku a platí pouze pro členy a jejich spolucestující, které chtějí členové přizvat. Členové (včetně spolucestujících), kteří z jakéhokoli důvodu překročí 4hodinový pobyt v salónku (mimo jiné včetně přerušení a zpoždění letu), uhradí za každý 4hodinový segment další poplatek za přístup do salónku v sazbách uvedených výše v bodě 6.3.2 (v případě přístupu do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji) a 6.3.3 (v případě přístupu do salónků na ostatních příslušných letištích*).
  5. Placený přístup do salónku pro děti do 12 let bude účtován v částce odpovídající polovině sazby pro dospělého stanovené výše v bodě 6.3.2 (v případě přístupu do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji) a 6.3.3 (v případě přístupu do salónků na ostatních příslušných letištích*). Kojenci ve věku do 2 let mají přístup do salónku zdarma. Členové, kteří se rozhodnou zaplatit za přístup do salónku, budou muset uhradit platbu personálu salónku za celou dobu pobytu do doby odletu ještě před vstupem. Platby mohou být provedeny pouze prostřednictvím kreditní/debetní karty (platby v hotovosti nebo v mílích nebudou akceptovány). Jakmile využijete přístupu do salónku, nejsou refundace povoleny, bez ohledu na dobu trvání pobytu. Využívání salónku podléhá platným všeobecným podmínkám, které příležitostně stanoví společnost Emirates.
  6. Poplatek za přístup do salónku stanovený výše v bodě 6.2.2 (v případě přístupu do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji) a 6.2.3 (v případě přístupu do salónků na ostatních příslušných letištích*) je uveden bez platných daní. V případě, že s ohledem na poplatek za přístup do salónku vstoupí v platnost jakákoli daň, společnost Emirates si vyhrazuje právo zvýšit dle svého uvážení poplatek za vstup do salónku v rozsahu takové daně.
  7. Příslušné lety společnosti Emirates zahrnují lety prodávané a nabízené společností Emirates a rovněž sdílené lety společnosti Emirates, provozované společností Qantas. Členové cestující na sdíleném letu společnosti Emirates provozovaném jinou leteckou společností nemají nárok na přístup do salónku společnosti Emirates.
  8. Společnost Emirates si vyhrazuje právo příležitostně odvolat/omezit dostupnost přístupu do salónku. Přístup do salónku podléhá omezením z kapacitních důvodů. Členové cestující na sdíleném letu společnosti Emirates provozovaném jinou leteckou společností nemají nárok na přístup do salónků společnosti Emirates. Výjimku tvoří členové cestující na sdíleném letu provozovaném společností Qantas. V některých zemích musí nezletilé osoby (mladší 18 nebo 21 let) do salónku doprovodit dospělá osoba. Více informací týkajících se přístupu do salónků.
  9. Společnost Emirates si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo odebrat členovi výhody přístupu do salónků Emirates Skywards a snížit jeho členskou úroveň v případě jakéhokoli pochybení nebo zneužití výhod přístupu do salónků nebo jejich vybavení. Přístup člena do salónku se vždy řídí příslušnými podmínkami přístupu do salónku stanovenými společností Emirates.
  10. Členové využívající výhod přístupu do salónků společnosti Emirates musí být vhodně oblečeni. Společnost Emirates si vyhrazuje právo odmítnout přístup do salónků společnosti Emirates v případech, kdy:
   • člen svým chováním ruší ostatní zákazníky,
   • člen neuposlechne pokyny personálu společnosti Emirates,
   • člen během svého pobytu v salónku dobrovolně změní itinerář letu tak, že se prodlouží o více než čtyři hodiny od původního plánovaného odletu.
   Nedodržení těchto podmínek může vést ke zrušení členství v programu Emirates Skywards.
 4. Členové programu Emirates Skywards na úrovních Platinum, Gold a Silver mají k dispozici dodatečný zavazadlový limit, pouze pokud cestují na letech Emirates a flydubai, na kterých se uplatňuje koncept hmotnosti zavazadel IATA; členové na úrovni Platinum mají nárok na dalších 20 kgkilogramů; členové na úrovni Gold mají nárok na dalších 16 kgkilogramů a členové na úrovni Silver na dalších 12 kgkilogramů nad zavazadlový limit uvedený na letence. Pokud členové na úrovni Platinum a Gold cestují pouze na letech Emirates, na kterých se uplatňuje koncept počtu kusů IATA, mají nárok na dalších 23 kgkilogramů nad zavazadlový limit uvedený na letence v Economy Class a Premium Economy a 32 kgkilogramů v Business Class a First Class. Maximální povolený limit v jakékoli cestovní třídě nesmí překročit 3 kusy odbavených zavazadel.

  Pro cesty v síti společnosti Emirates do Afriky a z Afriky s tarify Economy Special:

  • Členové programu Emirates Skywards na úrovních Platinum a Gold s tarifem Economy Special mají nárok na maximální zavazadlový limit 2 x 23 kg (standardně 1 x 23 kg).

  Cesty do/ze Severní a Jižní Ameriky (s výjimkou letů mezi Severní/Jižní Amerikou a Evropou) s tarify Economy Special:

  • Členové programu Emirates Skywards na úrovních Platinum a Gold mají nárok na maximální celkový zavazadlový limit 2 x 23 kg (standardně 1 x 23 kg).

  Cesty mezi Severní/Jižní Amerikou a Evropou s tarify Economy Special a Economy Saver:

  • Členové programu Emirates Skywards na úrovních Platinum a Gold mají nárok na maximální zavazadlový limit 2 x 23 kg (standardně 1 x 23 kg).
 5. U vyprodaných letů se přednost rezervovaného místa uděluje následovně:
  • členům na úrovni Platinum a Gold (v tomto pořadí) při rezervaci letenek Emirates v Economy Class s nejvyšší úrovní tarifu Flex Plus pro danou cestovní kabinu a
  • členům na úrovni Platinum při rezervaci letenek Emirates v Business Class s nejvyšší úrovní tarifu Flex Plus pro danou cestovní kabinu.
  Rezervace nemusí být možné během významných svátků, speciálních akcí a omezených letů. Společnost Emirates proto neposkytuje žádnou záruku ani garanci dostupnosti rezervací nebo přednosti míst. Tuto výhodu můžete získat, pouze pokud se telefonicky obrátíte na kontaktní centrum společnosti Emirates nejméně 48 hodin před odletem.
  • Možnost přednostního doručení zavazadel je k dispozici pro členy na úrovni Platinum a Gold, kteří cestují v jakékoli cestovní třídě na letech společností Emirates a flydubai. Členové na úrovni Silver mohou přednostní doručení zavazadel využít pouze na letech společnosti flydubai. Více informací o přednostním zpracování zavazadel.
  • Možnost přednostního odbavení je k dispozici pro členy na úrovni Platinum, Gold a Silver, kteří cestují v jakékoli cestovní třídě na letech společností Emirates a flydubai. Zjistěte více o možnostech odbavení. Přednostní nástup na palubu je k dispozici pro členy na úrovni Platinum, Gold a Silver, kteří cestují v jakékoli cestovní třídě na letech společnosti Emirates. Více informací o možnostech odbavení.
  • Platnost mil Skywards, které patří členům na úrovni Platinum, neskončí, dokud si příslušný člen udrží členskou úroveň Platinum. Upravený konec platnosti se bude odpovídajícím způsoben zobrazovat členům na úrovni Platinum v případech, kdy má člen míle Skywards, jež měly dle standardního konce platnosti vypršet v rámci jeho stávajícího období kontroly členské úrovně. Upraveným datem konce platnosti bude vždy datum, které připadá na dva (2) měsíce po datu příští kontroly členské úrovně příslušného člena. Například: pokud má člen na úrovni Platinum (s datem příští kontroly členské úrovně 31. srpna 2019) míle Skywards, které by podle standardního konce platnosti vypršely 31. ledna 2019, uvidí tento člen upravené datum konce platnosti 31. října 2019 (počítáno jako dva (2) měsíce po datu příští kontroly členské úrovně).
   • Jakmile člen postoupí na úroveň Platinum, bude upravené datum konce platnosti aktualizováno u všech mil Skywards, které by dle standardního konce platnosti vypršely během jeho stávajícího období kontroly členské úrovně Platinum. Míle Skywards, jejichž platnost skončila předtím, než člen postoupil na úroveň Platinum, nebudou obnoveny, a to ani v případě zpětných nároků na chybějící míle Skywards, které mohly mít za následek postoupení člena na úroveň Platinum před datem konce platnosti.
   • Pokaždé, když si člen udrží svou úroveň Platinum, budou veškeré nevyužité míle Skywards s upraveným datem konce platnosti dále prodlouženy do data odpovídajícího dvěma (2) měsícům po datu příští kontroly členské úrovně příslušného člena.
   • Pokud člen není schopen udržet si svou členskou úroveň Platinum, platnost veškerých neuplatněných mil Skywards, jejichž datum konce platnosti bylo upraveno, když byl člen na úrovni Platinum, vyprší k datu uvedenému v členském účtu programu Emirates Skywards.
   • Upravený konec platnosti se použije také na tu část mil Skywards, kterou na účet v Rodinném programu přispěl člen na úrovni Platinum, bez ohledu na to, zda se jedná o Správce rodiny nebo běžného člena Rodinného programu.
   • Upravený konec platnosti se bude vztahovat i na míle Skywards, u nichž byla dříve zakoupena další platnost prostřednictvím produktu Prodloužit míle nebo Obnovit míle, jak je stanoveno v odstavci 9.
   • Pro vyloučení pochybností, platnost mil Skywards vyprší ke stanovenému datu konce platnosti, ať se jedná o standardní nebo upravený konec platnosti, pokud členská úroveň příslušného člena, jak se zobrazuje na webu emirates.com, není k danému datu Platinum. Pro členy na úrovni Platinum, jejichž míle Skywards vypršely před výše zmíněným datem účinnosti, nebudou k dispozici žádné výjimky.
  • Výhody a výsady, které jsou k dispozici pro členy na jednotlivých úrovních, jsou platné pouze na období, během kterého člen spadá do příslušné úrovně.
  • Výhody a výsady, které jsou k dispozici pro členy na jednotlivých úrovních, mohou být ze strany Emirates Skywards kdykoli bez upozornění změněny.

7. Sbírání mil

 1. V souladu s podmínkami těchto pravidel programu mohou členové s aktivními účty následujícím způsobem získávat a sbírat míle Skywards:
  • využíváním letů splňujících příslušné podmínky a
  • využíváním nebo nákupem služeb, zboží nebo produktů splňujících příslušné podmínky u společnosti Emirates nebo jejích partnerů.
 2. V souladu s podmínkami těchto pravidel programu mohou členové následujícím způsobem získávat a sbírat statusové míle:
  • využíváním letů splňujících příslušné podmínky a
  • využíváním nebo nákupem služeb, zboží nebo produktů splňujících příslušné podmínky u společnosti Emirates nebo jejích partnerů.
 3. Členové mohou začít získávat a sbírat míle v souladu s těmito pravidly programu od data registrace účtu. Za lety splňující příslušné podmínky, které členové využili nejpozději dva měsíce před registrací účtu, může člen získat míle, pokud kontaktuje společnost Emirates a požádá o tyto míle do 6 měsíců od data registrace účtu. Za žádné jiné transakce (včetně využití příslušných služeb, zboží nebo produktů partnerů), které člen uskutečnil před registrací účtu, nárok na získání mil nebo jejich sbírání nevzniká. Všechny míle, které členové získají za lety splňující příslušné podmínky, si mohou zkontrolovat prostřednictvím výpisu pro členy na webových stránkách a v aplikaci Emirates.
 4. Aby mohli členové získat míle, musí při (i) rezervaci nebo odbavení k letům splňujícím příslušné podmínky a při (ii) placení (případně zakoupení předplatného) jiného zboží nebo služeb společnosti Emirates nebo partnera, splňujících příslušné podmínky, předložit digitální členskou kartu, propojit své účty nebo uvést své členské číslo (podle toho, co může společnost Emirates nebo příslušný prodejce čas od času požadovat). Pokud se člen rozhodne uvést u určitého letu své členské číslo Emirates Skywards, nemůže být členské číslo Emirates Skywards poté, co se člen odbaví k prvnímu letu svého itineráře, odstraněno a nahrazeno jiným členským číslem (ať už Emirates Skywards nebo věrnostního programu partnera).
 5. Počet získaných mil bude záviset na výchozím bodě, destinaci, cestovní třídě a zakoupeném tarifu každého letu splňujícího příslušné podmínky. Použijte náš Kalkulátor mil a zkontrolujte si, kolik mil přesně získáte za konkrétní let splňující příslušné podmínky.
 6. Počet mil získaných za letenku Cash+Miles za každý let splňující příslušné podmínky se vypočítá poměrně s ohledem na částku, kterou člen zaplatil v hotovosti za komerční tarif za takový let splňující příslušné podmínky, s výjimkou poplatků, tax a příplatků účtovaných leteckou společností, za které nárok na míle nevzniká. Pouze pro ilustraci: pokud základní tarif činí 2 000 USD a člen poté zaplatí 60 % tarifu v hotovosti a 40 % tarifu mílemi Skywards s využitím možnosti Cash+Miles, získá takový člen pouze 60 % mil, které lze v souvislosti s tímto letem získat.
 7. Za letenky Cash+Miles nelze sbírat body ve věrnostních programech jiných leteckých společností.
 8. Pokud si člen zakoupí letenku s kombinovaným tarifem a/nebo kombinovanou cestovní kabinou na let splňující příslušné podmínky, budou míle vypočítány a připsány na účet člena zvlášť za každou složku tarifu. Potvrzení a další informace na letence jsou jen částečné ukazatele. Úplné podrobné informace týkající se připsaných mil na základě letenek s kombinovaným tarifem si můžete kdykoli přečíst (i) v sekci Můj itinerář na webových stránkách, (ii) v sekci Emirates Skywards aplikace Emirates nebo (iii) v sekci Správa rezervace na webových stránkách nebo na webu flydubai.com (dle okolností).
 9. V případě, že člen programu částečně zruší nebo si nechá refundovat jakoukoli část letenky, budou míle připsány pouze za uskutečněný let splňující příslušné podmínky.
 10. U částečně využitých letenek na letech Emirates splňujících příslušné podmínky budou získané míle záviset na absolvovaném úseku letu, cestovní třídě a tarifu zakoupeném v době cesty. Pokud člen absolvoval cestu jen částečně, budou mu míle připsány pouze za absolvované úseky takové cesty. Jestliže si člen přeje částečně přesunout letenku na vyšší tarif nebo do vyšší cestovní třídy a tento přesun uhradí v hotovosti, budou mu dodatečné míle připsány pouze za tuto konkrétní část cesty a nikoli za dříve absolvované lety v rámci této cesty.
 11. Členovi programu, který je přesunut do vyšší cestovní třídy a není mu vystavena nová letenka (tj. neobdrží letenku s novým číslem), budou připsány míle pouze na základě tarifu uvedeného na letence a zaplaceného v hotovosti.
 12. Členové získají míle na základě původní cestovní třídy uvedené na letence. Za okamžité přesuny do vyšší cestovní třídy, které člen využije v souvislosti s jakýmkoli letem, se nepřidělují žádné další míle.
 13. U následujících typů letenek nevzniká nárok na sbírání mil:
  • letenky pro účely cestování zaměstnanců (včetně zaměstnaneckých letenek),
  • zvýhodněné letenky v rámci odvětví a pro cestovní kanceláře (např. letenky ID/AD),
  • bonusové letenky,
  • letenky typu contra,
  • letenky získané na základě výhry a reklamní letenky,
  • letenky pro konzultanty a pracovníky PR,
  • speciální zvýhodněné letenky pro diplomaty a státní zaměstnance,
  • letenky poskytované zdarma a letenky na neplánované nebo charterové lety,
  • neveřejné letenky se speciální slevou,
  • letenky získané jako možnost řešení situace při odepření vstupu na palubu a
  • bonusové letenky vystavené na základě jiného věrnostního programu, jehož součástí je program Emirates Skywards.
 14. Členové mohou zpětně žádat o míle za lety splňující příslušné podmínky, které jsou lety společnosti Emirates, a to prostřednictvím kontaktního centra společnosti Emirates (nebo prostřednictvím webových stránek) do šesti měsíců od data absolvování takového letu společnosti Emirates. Pro uplatnění takového zpětného nároku musí členové poskytnout společnosti Emirates veškeré požadované informace, mimo jiné číslo letenky, údaje o letu uvedené na palubních vstupenkách, doklady k transakci, účtenky a jakékoli další dokumenty, které může společnost Emirates požadovat. Pro zpětné uplatnění nároku na chybějící míle za let společnosti flydubai splňující příslušné podmínky musí členové tento nárok uplatnit u společnosti flydubai (na webových stránkách společnosti flydubai nebo prostřednictvím kontaktního centra společnosti flydubai) do šesti měsíců od data absolvování letu společnosti flydubai a musí společnosti flydubai předložit veškeré požadované informace, mimo jiné číslo letenky, údaje o letu uvedené na palubních vstupenkách, doklady k transakci, účtenky a další dokumenty, které může společností flydubai požadovat.
 15. Pokud společnost Emirates nebo příslušný partner neurčí jinak, je možné míle u jednotlivých letů nebo transakcí připsat pouze v rámci jednoho věrnostního programu. Členové, kteří jsou rovněž členy jiných partnerských věrnostních programů, si musí na začátku své cesty zvolit preferovaný věrnostní program. Platí to pro získávání mil Skywards, stejně jako pro další výhody související s lety, mimo jiné včetně přístupu do letištních salónků, zavazadlových limitů atd., pokud společnost Emirates nebo případně flydubai nestanoví jinak. Člen může změnit číslo ve věrnostním programu v době odbavení před zahájením prvního letu, nikoli však později. Míle lze získat pouze za jedno sedadlo a jedno dodatečné sedadlo zakoupené na jeden let splňující příslušné podmínky.
 16. Může trvat i víc než 8 týdnů od data aktivity sbírání, než budou míle připsány na účet člena. Po připsání na účet člena mohou být míle získané tímto členem použity nebo uplatněny pouze tímto členem (v souladu s těmito pravidly programu).
 17. Míle Skywards (a případně statusové míle) lze získat za lety splňující příslušné podmínky a případně za lety partnerských leteckých společností splňující příslušné podmínky, nikoli však za jakékoli jiné lety. V případě letů partnerské letecké společnosti je povinností každého člena ověřit, zda lze prostřednictvím takového letu sbírat míle Skywards, což musí být v souladu s platnými obchodními podmínkami partnerské letecké společnosti a vždy v souladu s těmito pravidly programu.
 18. Míle Skywards (a případně statusové míle) se udělují pouze za zboží a služby skutečně dodané členovi po nákupu. Míle Skywards (a případně statusové míle) nelze získat ve spojitosti se zbožím či službami, které si člen objednal, ale objednávku zrušil ještě před jejich využitím, nebo pokud člen nesplní některé ze svých závazků plynoucích z objednávky takového zboží či služeb.
 19. Pokud je členův let splňující příslušné podmínky zrušen, společnost Emirates nebo flydubai mohou letenku člena postoupit jinému přepravci a člen bude nadále sbírat míle v souladu se zakoupenou letenkou, jako by let splňující příslušné podmínky proběhl podle původní rezervace.
 20. Pokud některý člen získá neplatné míle, může společnost Emirates (podle vlastního uvážení):
  1. všechny tyto neplatné míle zrušit a zneplatnit,
  2. pokud byly tyto neplatné míle (nebo jakákoli jejich část) využity na jakýkoli bonus nebo jinou výhodu, zrušit a zneplatnit takový bonus nebo jinou výhodu s tím, že pokud již byl takový bonus nebo jiná výhoda poskytnuta, může společnost Emirates:
   1. odečíst z účtu člena další míle Skywards vypočtené na základě typických nákladů na využití takového bonusu nebo jiné výhody,
   2. vymáhat od člena platbu za takový bonus ve výši, která by jinak byla splatná, kdyby k uplatnění takového bonusu nebyly použity neplatné míle, a/nebo
  3. snížit členskou úroveň takového člena, 
  a člen nemá v žádném z výše uvedených případů nárok na refundaci ani jinou kompenzaci ze strany společnosti Emirates, a to mimo jiné včetně nákladů na cestu, ubytování nebo vízum.
 21. Aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva společnosti Emirates podle těchto pravidel programu nebo zákona, pokud se člen (i) dopustí jakéhokoli zneužití programu nebo (ii) je mu odmítnuta přeprava na jakémkoli letu, může společnost Emirates (podle vlastního uvážení):
  1. pozastavit a/nebo zkontrolovat účet člena, přičemž po dobu pozastavení nebo kontroly nebude moci člen sbírat ani využívat míle Skywards ani nebude mít přístup k jakýmkoli výhodám či bonusům spojeným s účtem, a/nebo
  2. zrušit účet člena a všechny nevyřízené bonusy a všechny míle na účtu člena v takovém případě propadnou, 
  a člen nemá v žádném z výše uvedených případů nárok na refundaci (mimo jiné včetně daní) ani jinou kompenzaci ze strany společnosti Emirates, a to mimo jiné včetně nákladů na cestu, ubytování nebo vízum.

8. Skywards Everyday

 1. Aby se člen programu Emirates Skywards mohl zapojit do programu Skywards Everyday, musí si z obchodu Google Play Store nebo iOS App Store stáhnout mobilní aplikaci Skywards Everyday a přihlásit se pomocí svých přihlašovacích údajů do programu Emirates Skywards.
 2. Členové programu Emirates Skywards mohou sbírat míle Skywards u partnerů Skywards Everyday v zúčastněných prodejnách uvedených v mobilní aplikaci Skywards Everyday.
 3. Aby člen programu Emirates Skywards získal při nákupu u partnera Skywards Everyday míle Skywards, musí si otevřít mobilní aplikaci Skywards Everyday, vybrat příslušnou prodejnu a požádat zaměstnance prodejny, aby zadali požadované údaje a jejich PIN kód. Tím potvrdí přidělení mil Skywards.
 4. Míle Skywards budou členům programu Emirates Skywards připsány okamžitě a aktualizovaný zůstatek se objeví na jejich členském účtu Emirates Skywards.
 5. Aby mohl člen programu Emirates Skywards sbírat míle Skywards, musí mít ve svém mobilním zařízení z bezpečnostních důvodů povolené služby určování polohy.
 6. Členové programu Emirates Skywards mohou získat 1 míli Skywards za každé 3 AED, které utratí v zúčastněných prodejnách, s tou výjimkou, že v zúčastněných prodejnách nabízejících potraviny mohou členové programu Emirates Skywards získat 1 míli Skywards za každých 5 AED, které utratí.
 7. Nárok na míle Skywards vzniká za všechny nákupy uskutečněné v zúčastněných prodejnách členem Emirates Skywards, nejsou přitom stanoveny žádné výjimky ani období, kdy nabídka neplatí.
 8. Míle Skywards budou uděleny na základě částky utracené v zúčastněné prodejně, bez státních daní.
 9. Pokud chce člen programu Emirates Skywards získat míle Skywards, musí při nákupu předložit mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací Skywards Everyday. Za nákupy uskutečněné v minulosti nárok na míle Skywards nevzniká.
 10. Míle Skywards nelze získat za nákupy uskutečněné nepeněžními prostředky, jako jsou dárkové karty, kredity u obchodníka nebo v případě výměny produktů.
 11. Míle Skywards nelze získat za určité služby třetích stran, poskytované partnery Skywards Everyday.
 12. Míle Skywards nelze získat za online nákupy, ať už v eshopech partnerů Skywards Everyday nebo eshopech třetích stran.
 13. Míle Skywards získané za nákupy v zúčastněných prodejnách, za které člen Emirates Skywards následně obdrží refundaci v hotovosti, budou z účtu člena Emirates Skywards odečteny.
 14. Člen programu Emirates Skywards uděluje zúčastněným prodejnám souhlas se sdílením potvrzení o nákupu nebo refundaci, pokud si je společnost Emirates vyžádá pro účely auditu nebo v případě sporu se zákazníkem.
 15. V případě, že partner Skywards Everyday provozuje svůj vlastní věrnostní program, může tento partner Skywards Everyday požádat člena programu Emirates Skywards, aby si vybral, jakou věrnostní měnu chce za konkrétní nákup v zúčastněné prodejně získat.
 16. Pokud bude v mobilní aplikaci Skywards Everyday třikrát po sobě nesprávně zadán PIN, nebude z bezpečnostních důvodů možné po dobu jedné hodiny v této zúčastněné prodejně sbírat na zařízení člena programu Emirates Skywards míle Skywards. Člen programu Emirates Skywards může se souhlasem partnera Skywards Everyday po uplynutí jedné hodiny navštívit zúčastněnou prodejnu, aby uplatnil nárok na míle Skywards, nebo se může obrátit na společnost Emirates a předložit stvrzenku o transakci, kterou pracovník prodejny opatřil razítkem Skywards Everyday.
 17. Míle Skywards budou vždy přidělovány v celých číslech a minimální útrata potřebná k získání 1 míle Skywards činí 3 AED. V případě desetinných míst bude počet přidělených mil Skywards zaokrouhlen na nejbližší celé číslo.
 18. Členové programu Emirates Skywards mohou za nákup splňující příslušné podmínky získat maximálně 1,5 milionu mil Skywards.
 19. Členové programu Emirates Skywards jsou povinni zkontrolovat si počet mil Skywards získaných za daný nákup splňující příslušné podmínky. V případě, že by na účet člena programu Emirates Skywards bylo připsáno méně mil Skywards, než kolik mělo být za takový nákup splňující příslušné podmínky připsáno, musí člen programu Emirates Skywards ověřit tuto skutečnost u zaměstnanců zúčastněné prodejny a požádat o připsání správného počtu mil Skywards. V případě, že by na účet člena programu Emirates Skywards bylo za nákup splňující příslušné podmínky připsáno příliš mnoho mil Skywards, vyhrazují si zaměstnanci zúčastněné prodejny právo odečíst příslušný počet mil Skywards, které odpovídají „přeplatku“, z účtu člena programu Emirates Skywards.
 20. Statusové míle nebudou za transakce realizované v rámci Emirates Skywards Everyday připisovány.
 21. V případě zjištění nebo podezření na jakékoli nesprávné použití, zneužití nebo podvodnou činnost si Emirates Skywards vyhrazuje právo odečíst míle Skywards připsané na účet člena programu Emirates Skywards nebo pozastavit/zrušit takový účet, aby se zabránilo připisování mil Skywards v budoucnu, a partneři Skywards Everyday si vyhrazují právo odmítnout přidělit takovému členovi míle Skywards.
 22. V případě, že by míle Skywards byly připsány na účet člena omylem z důvodu technického problému, vyhrazuje si Emirates Skywards právo toto nesprávně připsané množství mil Skywards z účtu opět odečíst.
 23. Pokud za transakci splňující příslušné podmínky nebudou připsány žádné míle Skywards, žádáme členy programu Emirates Skywards, aby se obrátili na kontaktní centrum společnosti Emirates se stvrzenkou, kterou pracovník prodejny opatřil razítkem Skywards Everyday. Předložením stvrzenky o transakci společnosti Emirates vyjadřuje člen programu Emirates Skywards souhlas s použitím údajů uvedených na stvrzence o transakci výhradně za účelem připsání chybějících mil Skywards na členský účet.
 24. Údaje o poloze v mobilní aplikaci Skywards Everyday jsou poskytovány pouze pro usnadnění a odkazují z map Google. Emirates Skywards neodpovídá za správnost těchto veřejně dostupných údajů.
 25. Členové programu Skywards Skysurfers se vzhledem k věkovému omezení nemohou účastnit programu Skywards Everyday. K účasti na programu Skywards Everyday navíc nevzniká nárok ani u účtů Rodinného programu a programu Business Rewards.
 26. Vývojářem mobilní aplikace Emirates Skywards Everyday je společnost Loyalty Juggernaut Inc. Člen programu Emirates Skywards bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Loyalty Juggernaut Inc. bude shromažďovat, používat a předávat programu Emirates Skywards určité údaje, které jí člen programu Emirates Skywards poskytne prostřednictvím mobilní aplikace Skywards Everyday. Tyto údaje zahrnují osobní údaje, které člen programu Emirates Skywards dříve poskytl nebo sdílel se společností Emirates, jako například:
  • údaje o totožnosti omezené na celé jméno, e-mailovou adresu, pohlaví, datum narození a zemi trvalého pobytu;
  • informace o členském účtu Emirates Skywards omezené na číslo účtu, zůstatek mil Skywards, datum registrace do programu a členskou úroveň;
  • data o transakci omezená na datum a čas transakce, hodnotu transakce, počet získaných mil Skywards a informace, zda byla využita speciální nabídka Skywards Everyday;
 27. S výjimkou případů, kdy má společnost Emirates podezření na jakékoli zneužití nebo podvodnou činnost, nesdělí Emirates partnerům Skywards Everyday žádné osobní údaje člena programu Emirates Skywards. Kromě těchto výjimečných okolností (zneužití nebo podvodná činnost) budou mít partneři Skywards Everyday přístup pouze k anonymizovaným transakčním údajům.
 28. Výše uvedené všeobecné podmínky se spolu s pravidly programu Emirates Skywards vztahují na všechny nabídky mil Skywards nebo promo akce organizované partnery Skywards Everyday.
 29. Skywards Everyday je součástí programu Emirates Skywards a na členy programu Emirates Skywards, kteří se chtějí účastnit programu Skywards Everyday, se vztahují všechna pravidla programu Emirates Skywards a Zásady ochrany osobních údajů.

9. Platnost mil Skywards

 1. Míle Skywards platí tři roky od data uskutečnění letu splňujícího příslušné podmínky nebo uskutečnění odpovídající transakce s partnerem.
 2. Platnost mil Skywards skončí (a míle budou odečteny z členského účtu) na konci měsíce, kdy se člen narodil, po uplynutí tří let od uskutečnění příslušného letu nebo transakce („standardní konec platnosti“). Přesná doba standardního konce platnosti mil Skywards tak závisí na datu narození člena programu, nesmí však být kratší než tři roky. Bez ohledu na výše uvedené budou mít míle Skywards patřící členovi, jehož členská úroveň bude k datu standardního konce platnosti Platinum, upravené období platnosti. To skončí dva (2) měsíce po nadcházejícím datu kontroly členské úrovně příslušného člena (dále „upravený konec platnosti“) a míle se budou řídit pravidly stanovenými v odstavci 6.9 výše. Nevyužité míle s prošlou dobou platnosti již nelze po odečtení z členského účtu znovu přičíst.
 3. Míle Skywards, jejichž platnost skončila, nelze znovu přičíst. Emirates Skywards si vyhrazuje právo kdykoli odečíst nebo zrušit míle připsané na účet člena omylem, v rozporu s pravidly programu nebo na základě porušení pravidel programu.
 4. Je zodpovědností člena programu zjistit si informace o tom, jaký je zůstatek mil Skywards na účtu a kdy skončí jejich platnost. Tyto informace lze získat kdykoli online na stránkách emirates.com.
 5. V případech, kdy byly míle Skywards využity na bonus, který je nakonec zrušen, a platnost takových mil Skywards mezitím skončila v souladu s pravidly programu, nevzniká za takové míle Skywards nárok na refundaci nebo obnovení. Jedinou výjimkou výše uvedeného je situace, kdy má člen k datu zrušení takového bonusu úroveň Platinum. V takovém případě budou míle Skywards připsány zpět s upraveným koncem platnosti.

10. Zakupte, věnujte, převeďte, prodlužte platnost, obnovte nebo znásobte míle Skywards

Emirates Skywards se zavazuje chránit váš členský účet, osobní údaje a zůstatek mil. Rádi bychom vás vyzvali, abyste nakupovali míle pouze prostřednictvím webu emirates.com a zákaznických center Emirates a zdrželi se transakcí se stranami zapojenými do neoprávněných a nelegitimních aktivit zahrnujících prodej mil a bonusových letenek. Pravidla programu Skywards přísně zakazují nákup mil a bonusových letenek prostřednictvím neautorizovaných kanálů.

 1. Zvolením možnosti Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle, Prodloužit platnost mil, Obnovit míle nebo Znásobit míle opustíte emirates.com a budete přesměrováni na platformu Points, která je webovou stránkou třetí strany spravovanou společností Points.com Inc. Člen programu Emirates Skywards bere na vědomí, že Emirates Skywards může shromažďovat, používat a předávat společnosti Points.com Inc. určité informace, včetně relevantních informací o členovi programu Skywards, který bude příjemcem mil Skywards, které o něm má společnost Emirates k dispozici, a to včetně osobních údajů, které člen Emirates Skywards společnosti Emirates poskytl, například: identifikační údaje jako jméno nebo e-mailová adresa; údaje o účtu Skywards, jako je číslo členského účtu, zůstatek mil Skywards; transakční údaje jako transakce v minulosti; informace o letu a údaje o chování, jako reakce na kampaně nebo online aktivita. Takové předání údajů a informací bude učiněno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Jeho účelem je umožnit členovi Emirates Skywards realizaci transakcí a zpřístupnit mu příležitostné speciální nabídky Emirates Skywards a našich partnerů.
 2. Všechny transakce Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle, Prodloužit platnost mil, Obnovit míle, Znásobit míle zpracovává a platby za ně přijímá a zpracovává společnost Points.com Inc.
 3. Smlouva o užívání platformy Points, včetně zpracování jakýchkoli plateb společností Points.com Inc. prostřednictvím platformy Points, je uzavřena mezi členem programu Emirates Skywards a společností Points.com Inc. Proto se na používání platformy Points vztahují Zásady ochrany osobních údajů společnosti Points.com Inc. Způsob užívání a zpřístupňování osobních údajů ve společnosti Points.com Inc. může být jiný, než je tomu ve společnosti Emirates. Společnost Points.com Inc. nemusí být vázána zákony o ochraně osobních údajů, které poskytují tutéž úroveň ochrany jako zákony závazné pro Emirates.
 4. Emirates Skywards důrazně doporučuje, aby si členové programu Emirates Skywards přečetli všeobecné podmínky. Používáním platformy Points člen programu Emirates Skywards vyjadřuje souhlas s dodržováním všeobecných podmínek stanovených společností Points.com Inc. týkajících se používání platformy Point, včetně zaplacení všech částek v době splatnosti a dodržení všech pravidel a omezení týkajících se používání platformy.
 5. Členové programu Skywards mohou nakupovat, získávat, převádět, prodlužovat platnost, obnovovat nebo znásobovat míle Skywards prostřednictvím platformy společnosti Points.com Inc. (dále „platforma Points“) tehdy, pokud mají na svém účtu Emirates Skywards zaznamenanou alespoň jednu předchozí činnost získávání mil na letech společnosti Emirates nebo partnerské letecké společnosti nebo na základě transakce u některého z partnerů (dále „oprávněný člen programu Skywards“). Bonusy za poskytnutí osobních údajů se pro tento účel nezapočítávají.
 6. Oprávněný člen programu Skywards si může zakoupit míle Skywards prostřednictvím platformy Points pro svou osobní potřebu („Zakoupit pouze míle“) nebo jako dárek pro jiného oprávněného člena programu Skywards („Věnovat míle“) v násobcích po 1 000 mílích a za cenu 30 USD za 1 000 mil, přičemž minimální počet pro nákup je 2 000 mil. Oprávnění členové programu Skywards budou mít čas od času možnost doplnit svůj zůstatek mil Skywards, pokud je již vyčerpali a potřebují další pro rezervaci bonusového letu s Emirates nebo bonusového přesunu do vyšší třídy na webu emirates.com („Zakoupit další míle“ a společně se „Zakoupit pouze míle“, „Zakoupit míle“). Tito členové mohou Zakoupit další míle v blocích po 1 000 mílích a za cenu 30 USD za 1 000 mil, přičemž minimální počet pro nákup je 1 000 mil. Kombinované maximum, které si člen může pro sebe zakoupit prostřednictvím produktu Zakoupit míle a obdržet jako dárek prostřednictvím produktu Věnovat míle, bude vycházet z jeho členské úrovně v době nákupu:
  • Členové na úrovni Platinum a Gold si mohou zakoupit za jeden kalendářní rok až 200 000 mil.
  • Členové na úrovni Silver a Blue si mohou zakoupit za jeden kalendářní rok až 100 000 mil.
  Mílemi získanými prostřednictvím produktů Zakoupit míle a Věnovat míle nelze přispívat na účet v Rodinném programu. Statusové míle nelze zakoupit ani věnovat.
 7. Oprávněný člen programu Skywards může převést míle Skywards na jiného člena prostřednictvím platformy Points („Převést míle“) v násobcích po 1 000 mílích a za cenu 15 USD za 1 000 mil. Nejnižší počáteční nákup činí 2 000 mil a maximální počet mil, které lze za jeden kalendářní rok převést (odeslat nebo přijmout), činí 50 000 mil. Převod mil není k dispozici pro zasílání mil Skywards nebo přijímání mil Skywards na účet / z účtu v Rodinném programu. Statusové míle převést nelze.
 8. Oprávněný člen programu Skywards může prostřednictvím platformy Points („Prodloužit platnost mil“) prodloužit platnost mil Skywards, jejichž platnost vyprší během nadcházejících devadesáti (90) dnů, na dalších 12 měsíců počínaje dnem vypršení původní platnosti, a to za cenu 20 USD za 1 000 mil. Míle Skywards, jejichž platnost skončila během uplynulých sto osmdesáti (180) dnů, může oprávněný člen programu Skywards prostřednictvím platformy Points („Obnovit míle“) obnovit s dodatečnou platností o délce 12 měsíců od data zakoupení, a to za cenu 20 USD za 1 000 mil. 1 000 mil je počáteční minimální výše nákupu a maximální výše, kterou může člen zakoupit k prodloužení platnosti a obnovení, je 50 000 mil v rámci jednoho kalendářního roku. Míle Skywards vložené na účet v Rodinném programu nelze prodloužit ani nelze obnovit jejich platnost. Platnost statusových mil nelze prodloužit, ani je nelze obnovit.
 9. Způsobilí členové programu Skywards budou mít příležitostně možnost zdvojnásobit, ztrojnásobit nebo zčtyřnásobit určité míle Skywards za cenu 20 USD za 1 000 mil zakoupených prostřednictvím platformy Points (dále „znásobit míle“). Možnost znásobit míle bude k dispozici pro
  • určitou část mil Skywards, kterou již způsobilí členové programu Skywards v minulosti získali na letech splňujících podmínky nebo od partnerů,
  • míle Skywards, které mají způsobilí členové programu Skywards získat na nadcházejících letech Emirates, které jsou rezervovány a potvrzeny na budoucí datum, pokud má být absolvován ještě celý itinerář.
  V rámci produktu Znásobit míle si způsobilý člen může zakoupit nejvýše 50 000 mil za kalendářní rok. Počet mil Skywards, které je možné si zakoupit prostřednictvím produktu Znásobit míle, bude specifikován na platformě Points a způsobilí členové si budou moci znásobit míle pouze v rámci těchto specifikovaných možností. Na jednu rezervaci lze zakoupit pouze jeden produkt Znásobit míle. Míle zakoupené v rámci produktu Znásobit míle budou připsány na účet způsobilého člena v souladu s bodem 17 níže bez ohledu na to, zda bude nadcházející cesta zahájena nebo dokončena či nikoli. Proto nelze transakci Znásobit míle měnit ani vzít zpět bez ohledu na případné změny či zrušení rezervace, v souvislosti s níž byl produkt Znásobit míle zakoupen. Mílemi získanými prostřednictvím produktů Znásobit míle nelze přispívat na účet v Rodinném programu. Statusové míle znásobit nelze.
 10. Cena mil Skywards a pravidla spojená s nákupem, převodem, prodloužením platnosti, obnovením a znásobením mil Skywards a/nebo podmínky získání mil Skywards se mohou kdykoli změnit.
 11. Zakoupené/věnované/převedené/znásobené míle Skywards jsou platné po dobu nejméně 3 let od data zakoupení a jejich platnost skončí ve třetím roce na konci měsíce narození člena, který míle obdržel. Prodloužené míle Skywards jsou platné po dobu 12 měsíců od data původního vypršení platnosti a jejich platnost skončí na konci tohoto období. Obnovené míle Skywards jsou platné po dobu 12 měsíců od data zakoupení a jejich platnost skončí na konci tohoto období.
 12. Míle Skywards lze zakoupit, věnovat, převádět, prodloužit jejich platnost a obnovit prostřednictvím webu emirates.com a prostřednictvím kontaktního centra společnosti Emirates a pobočky společnosti Emirates zajišťující rezervace a prodej letenek. Platnost mil Skywards lze znásobit pouze online prostřednictvím webu emirates.com a nikoli prostřednictvím kontaktního centra společnosti Emirates ani pobočky společnosti Emirates zajišťující rezervace a prodej letenek.
 13. K platbám za zakoupení, věnování, převod, prodloužení platnosti, obnovení a znásobení mil budou moci členové využít pouze kreditní kartu. Platby v hotovosti nejsou možné.
 14. Před přechodem na platformu Points za účelem dokončení transakce se členové programu Emirates Skywards musí přihlásit ke svému účtu Emirates Skywards na webu emirates.com.
 15. Transakce se budou zpracovávat v měně na základě místa trvalého pobytu uvedeného v členském profilu člena programu Skywards, kromě případů Zakoupení dalších mil, kdy budou transakce zpracovány v měně na základě země zvolené na webu emirates.com. Pokud jsou platby realizovány v jiné měně, než je americký dolar, může se použitý směnný kurz lišit od aktuálního směnného kurzu. V případech, kdy platba v místní měně člena není podporována, bude transakce zpracována v amerických dolarech. V souladu se svými zásadami může společnost Emirates vybírat a hradit místní daně.
 16. Míle Skywards budou připsány na účet člena Emirates Skywards do 48 hodin od úspěšného uhrazení platby v plné výši prostřednictvím kreditní karty na platformě Points. V případě, že míle Skywards nebudou připsány na účet, je možné se obrátit na kontaktní centrum společnosti Emirates a uplatnit nárok na připsání mil Skywards.
 17. Míle Skywards je možné nakupovat, věnovat a převádět kdykoli, ovšem násobit je lze pouze tehdy, když způsobilý člen dostane možnost Znásobit míle na nadcházejícím letu s Emirates. Platnost mil Skywards lze prodloužit během posledních sto osmdesáti (180) dnů před skončením jejich platnosti a obnovit do šesti (6) měsíců po skončení platnosti.
 18. Míle Skywards lze nakupovat, věnovat, převádět, prodlužovat platnost, obnovovat a násobit v rámci stanovených limitů, ovšem nejméně 48 hodin před provedením rezervace/uplatněním mil. Jakákoli transakce provedená prostřednictvím možnosti Zakoupit míle (ať již prostřednictvím možnosti Zakoupit pouze míle nebo Zakoupit další míle), Věnovat míle, Převést míle, Prodloužit platnost mil, Obnovit míle a Znásobit míle se záměrem využít tyto míle Skywards na pořízení bonusu nezaručuje dostupnost takových bonusů. Refundace s ohledem na míle Skywards zakoupené v rámci produktů Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle, Obnovit míle nebo Znásobit míle nejsou přípustné, pokud to nevyžaduje zákon. Cena v hotovosti, za kterou lze míle Skywards zakoupit, nijak nesouvisí s hodnotou, kterou může člen programu Skywards získat, jestliže tyto zakoupené míle Skywards využije na bonusy, v porovnání s cenou, za kterou je možné takový výrobek nebo službu zakoupit buď s využitím kombinace hotovosti a mil (Cash+Miles), nebo pouze v hotovosti.
 19. Člen nesmí prodat své míle Skywards za hotovost ani jiné protiplnění a může si zakoupit míle Skywards pouze z autorizovaných kanálů Emirates Skywards, tj. na webu emirates.com a prostřednictvím zákaznických center Emirates a nikoli od třetích stran.
 20. Pokud příjemce mil Skywards není členem programu Skywards, musí se do programu Emirates Skywards zaregistrovat, aby mohl jakékoli takové míle Skywards získat.
 21. Zakoupené, věnované, převedené, obnovené nebo znásobené míle Skywards nebo míle, jejichž platnost byla prodloužena, se nezapočítávají pro účely zvýšení členské úrovně.
 22. Na takové transakce a zpracovávané platby se vztahují zásady ochrany osobních údajůobchodní podmínky(v novém okně se otevřou externí webové stránky) společnosti Points.com Inc.

11. Bonusy – obecné informace

 1. Kromě případů, kdy je v těchto podmínkách programu stanoveno jinak, musí být veškeré bonusy rezervovány na webových stránkách nebo prostřednictvím aplikace společnosti Emirates nebo v kontaktním centru či rezervační kanceláři společnosti Emirates. Míle Skywards může na bonusy využít pouze příslušný člen programu nebo jeho cestovní koordinátor (či rodič nebo opatrovník, který jedná jménem člena mladšího 18 let). Člen, který si zažádá o bonus, může být požádán, aby vyplnil formulář opravňující k získání bonusu a předložil kopii svého pasu.
 2. Aby mohl člen programu uplatnit svůj nárok na bonus, musí mít na svém účtu nashromážděný požadovaný počet mil Skywards. Členové programu mohou uplatnit míle Skywards k získání bonusů kdykoli v době platnosti nasbíraných mil Skywards za předpokladu, že jsou bonusy dostupné a byly splněny příslušné podmínky uvedené v těchto pravidlech programu nebo všeobecných podmínkách partnerů. Emirates Skywards může kdykoli bez upozornění změnit počet mil Skywards nutný k získání určitého bonusu, zrušit určitý bonus nebo mohou být pro bonusy nebo podmínky jejich získání zavedena další omezení.
 3. Veškeré bonusy podléhají aktuální dostupnosti a omezením ze strany jejich poskytovatelů. Emirates Skywards nebo partneři mohou příležitostně zavést období, kdy nebudou žádné bonusy k dispozici. Bonusy nemusí být k dispozici vždy u všech letů. Emirates Skywards může bonusy kdykoli bez upozornění zrušit, vyměnit nebo nahradit.
 4. V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE ZÁKON, ODMÍTÁ EMIRATES SKYWARDS JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S ÚMRTÍM NEBO ZRANĚNÍM ČI NÁSLEDNÝMI ZTRÁTAMI NEBO ŠKODAMI V DŮSLEDKU POSKYTNUTÍ BONUSU NEBO VE SPOJENÍ S POSKYTNUTÍM BONUSU (JINÉHO NEŽ POUŽITÍ BONUSOVÉ LETENKY) NEBO ZA ZTRÁTU, KRÁDEŽ NEBO ZNIČENÍ BONUSU.
 5. POKUD TO NELZE VYLOUČIT ZÁKONEM, NEVZTAHUJÍ SE NA BONUSY ZÍSKANÉ V RÁMCI PROGRAMU EMIRATES SKYWARDS ŽÁDNÉ ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ). ZEJMÉNA SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S KVALITOU BONUSŮ NEBO JEJICH VHODNOSTÍ PRO JAKÝKOLI ÚČEL.
 6. V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE ZÁKON, A V SOULADU S PRAVIDLY TOHOTO PROGRAMU SE ODPOVĚDNOST EMIRATES SKYWARDS NEBO PARTNERŮ V SOUVISLOSTI S LETY, ZBOŽÍM NEBO SLUŽBAMI POSKYTNUTÝMI FORMOU BONUSU OMEZUJE NA JEDEN NEBO VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH SKUTKŮ: (a) NÁHRADA ZBOŽÍ NEBO POSKYTNUTÍ ROVNOCENNÉHO ZBOŽÍ, (b) OPRAVA ZBOŽÍ, (c) PROPLACENÍ NÁKLADŮ NEBO NÁHRADA ZBOŽÍ NEBO VÝMĚNA ZA ROVNOCENNÉ ZBOŽÍ A V PŘÍPADĚ SLUŽEB NEBO LETŮ POSKYTNUTÍ NOVÉ SLUŽBY ČI LETU NA ZÁKLADĚ UVÁŽENÍ POSKYTOVATELE PROGRAMU EMIRATES SKYWARDS NEBO PARTNERA URČENÉHO K ZAJIŠTĚNÍ LETU, ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB PODLE KONKRÉTNÍHO PŘÍPADU.

12. Emirates Classic Rewards

 1. Členové mohou využít bonusový let pro svou potřebu nebo ho poskytnout někomu jinému.
 2. Bonusy Classic Rewards nemají žádnou hotovostní hodnotu.
 3. Za veškeré daně, cla a poplatky (včetně letištních tax a/nebo daní placených státu) nese odpovědnost člen programu. Musí být zaplaceny před získáním příslušného bonusu Classic Reward. Platby lze provádět v hotovosti nebo kreditní kartou. Členové mají možnost uhradit poplatky uložené leteckou společností mílemi Skywards.
 4. Bonusové letenky Classic Reward jsou platné cestovní doklady a vystavují se na základě platnosti podmínek uvedených při jejich vystavení. Veškeré bonusové letenky Classic Reward podléhají podmínkám přepravy společnosti Emirates platným pro daný bonus Classic Reward a pravidlům programu platným v době rezervace. Aniž by byla omezena obecná platnost předchozích uvedených podmínek, musí člen programu zajistit, že bude mít pro cestu uvedenou na bonusové letence Classic Reward správná víza, cestovní doklady a očkování (včetně kojenců).
 5. Úroveň uplatnění bonusové letenky Classic Reward pro kojence (do dvou let věku), kteří nemají vlastní sedadlo, představuje 10 % z úrovně využití dospělou osobou. Při rezervaci může být požadováno předložení odpovídajících dokladů prokazujících věk kojence. Bonusovou letenku Classic Reward pro kojence lze použít pouze u letenky Classic Reward v Economy Class na letu společnosti Emirates. Bonusovou letenku Classic Rewards pro kojence je nutné zarezervovat ve stejnou chvíli jako bonusovou letenku pro dospělého a v rámci téže rezervace.
 6. Bonusové letenky Classic Reward musí být zaplaceny a vystaveny do 7 dnů od data rezervace. V opačném případě bude rezervace zrušena. Pokud je doba, která zbývá do odletu, kratší než sedm dnů, je nutné letenku zaplatit a vystavit okamžitě.
 7. Jako bonus Classic Rewards nelze vystavit otevřenou letenku. Lety tam a zpět musí být rezervovány a potvrzeny současně. U bonusových letenek Classic Reward nejsou povoleny čekací seznamy. Bonusové letenky Classic Reward, jejichž části budou využity v nesprávném pořadí, budou považovány za neplatné.
 8. Veškeré poplatky uplatňované podle těchto pravidel programu jsou nevratné, nezakazuje-li takový postup zákon.
 9. Bonusové letenky Classic Reward nemusí být u některých společných služeb nebo sdílených služeb k dispozici. Dostupnost bonusových letenek Classic Reward si v takových případech musí u letecké společnosti, kde je let rezervován, zjistit člen programu. Pokud člen programu použije bonusovou letenku Classic Reward, nemusí být oprávněn využívat některé výhody, které jsou spojeny s letenkou za plný tarif. Pokud budete mít jako člen tohoto programu v souvislosti s programem nějaké dotazy, obraťte se na kontaktní centrum společnosti Emirates.
 10. S výjimkou případů, kdy dojde ke zrušení letu, na kterém má člen programu potvrzené sedadlo, nelze bonusovou letenku Classic Reward převést na jiného přepravce, než jaký je uveden na letence. Pokud dojde ke zrušení nebo podstatnému narušení letu, bude člen programu, který cestuje na bonusovou letenku Classic Reward, přeložen na další let stejného přepravce, kde bude volné místo, nebo k jinému přepravci, a to podle vlastního uvážení pracovníků společnosti Emirates.
 11. Člen programu nesmí bonusovou letenku Classic Reward ani žádné jiné bonusové výhody prodat ani vyměnit za jiné protislužby, ani nesmí zakoupit bonusovou letenku ani jiné bonusové výhody od třetí strany. Bonusová letenka Classic Reward, která byla členem programu zakoupena, prodána nebo vyměněna, může být na základě uvážení pracovníků programu Emirates Skywards bez předchozího upozornění zrušena nebo zabavena. Pokud by byla bonusová letenka Classic Reward částečně nebo plně využita, bude člen programu muset uhradit příslušný tarif v plné výši. Emirates Skywards si vyhrazuje také všechna práva, včetně práva na soudní řízení či na zrušení členství.
 12. V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝM MEZINÁRODNÍM PRÁVEM NEPŘEBÍRÁ EMIRATES SKYWARDS ANI ŽÁDNÁ PARTNERSKÁ LETECKÁ SPOLEČNOST (PODLE KONKRÉTNÍHO PŘÍPADU) ŽÁDNOU DALŠÍ ODPOVĚDNOST ZA ČLENY PROGRAMU CESTUJÍCÍ NA BONUSOVOU LETENKU, NEŽ JE STANOVENA VE VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY A CESTOVNÍCH DOKUMENTECH PŘÍSLUŠNÉ LETECKÉ SPOLEČNOSTI.
 13. Ostatní podmínky a poplatky vztahující se k bonusovým letenkám Classic Flex nebo Flex Plus a Classic Saver jsou uvedeny níže:

  Podmínky poplatkůClassic Flex Plus (Economy Class, **Premium Economy, Business Class a First Class)Classic Saver (Economy Class a Business Class)
  Maximální délka pobytu 12 měsíců Tři měsíce
  Přerušení cestyPovolena dvě přerušení cesty (jedno na cestě tam a jedno na cestě zpět)Povoleno jedno přerušení cesty (buď na cestě tam, nebo na cestě zpět)
  Příslušné letyPlatí pro jakýkoli let společnosti Emirates v závislosti na aktuální dostupnosti (s výjimkou sdílených letů)Platí pro jakýkoli let společnosti Emirates v závislosti na aktuální dostupnosti (s výjimkou sdílených letů)
  Kombinované bonusyKombinace jsou povoleny, ovšem pro každý typ tarifu platí samostatná pravidlaKombinace jsou povoleny, ovšem pro každý typ tarifu platí samostatná pravidla
  Letenka typu Open-jaw Cesta povolena do/z jednoho města, návrat do/z jiného města, pouze v rámci stejné zóny programu Emirates SkywardsCesta povolena do/z jednoho města, návrat do/z jiného města, pouze v rámci stejné zóny programu Emirates Skywards
  Platnost letenky Cesta musí být zahájena do 12 měsíců od vystavení letenkyCesta musí být zahájena do 12 měsíců od vystavení letenky
  Slevy pro dětiBonusy na běžných úrovních programu Emirates Skywards (děti také získávají míle na běžné úrovni) Bonusy na běžných úrovních programu Emirates Skywards (děti také získávají míle na běžné úrovni)
  Slevy pro kojenceBonusy na úrovni 10 % z běžné úrovně programu Emirates Skywards (platí pouze pro cestování v Economy Class)Bonusy na úrovni 10 % z běžné úrovně programu Emirates Skywards (platí pouze pro cestování v Economy Class)
  Podmínky poplatkůClassic Flex PlusClassic Saver
  Změny datZdarma 25 USD *Poplatky se nevztahují na kojence za změnu, za osobu
  Refundace před letemZdarma 75 USD *Poplatky se nevztahují na kojence pouze v rámci platnosti letenky a mil
  Refundace po letuNení povolenaNení povolena
  Všechny ostatní změny (v rámci pravidel programu)Zdarma25 USD *Poplatky se nevztahují na kojence za změnu, za osobu
  Kombinované bonusyKombinace jsou povoleny, ovšem pro každý typ tarifu platí samostatná pravidlaKombinace jsou povoleny, ovšem pro každý typ tarifu platí samostatná pravidla
  *Bez poplatků za kojence
 14. Bonusové lety závisí na dostupnosti konkrétní knihovací třídy.
 15. Bonus „Last Seat“ Classic Flex Plus* dává členům na úrovni Platinum možnost rezervace bonusové letenky typu Flex v Economy Class nebo Business Class na jakémkoli letu společnosti Emirates za předpokladu, že jsou v prodeji stále k dispozici sedadla. Podléhá příslušným podmínkám.

* K dispozici prostřednictvím kontaktních center Emirates.

**Vzhledem k současnému omezenému provozu letů v cestovní třídě Premium Economy nejsou momentálně k dispozici bonusy Premium Economy Classic Rewards a bonusové přesuny z Economy Class do Premium Economy.

13. Cash+Miles

Emirates Cash+Miles

 1. Členové mohou jakoukoli kombinaci hotovosti a mil Skywards vyměnit za letenku Emirates Cash+Miles (která může zahrnovat určité doplňkové služby, pokud jsou nabízeny, jako je výběr místa, zavazadlový limit a přístup do salónku) pro sebe nebo pro jakoukoli třetí stranu.
 2. Za veškeré daně, cla a poplatky účtované přepravcem (včetně letištních tax a/nebo daní placených státu) nese odpovědnost člen programu. Musí být zaplaceny v hotovosti před vystavením příslušné letenky Emirates Cash+Miles.
 3. Letenky Emirates Cash+Miles jsou platné cestovní doklady a vystavují se na základě platnosti podmínek uvedených při jejich vystavení. Letenky Emirates Cash+Miles podléhají podmínkám přepravy společnosti Emirates a pravidlům programu platným v době rezervace. Aniž by byla omezena obecná platnost předchozích uvedených podmínek, musí členové programu zajistit, že budou mít pro cestu uvedenou na bonusové letence Emirates Cash+Miles správná víza, cestovní doklady a očkování (včetně kojenců mladších 2 let).
 4. Veškeré poplatky uplatňované podle těchto pravidel programu jsou nerefundovatelné, nezakazuje-li takový postup zákon.
 5. Letenky Emirates Cash+Miles nemusí být u některých letů, jako jsou repatriační lety, společné služby nebo sdílené lety, k dispozici. Dostupnost bonusových letenek Emirates Cash+Miles si v takových případech musí u letecké společnosti, kde je let rezervován, zjistit člen programu.
 6. Na každý nákup letenky Emirates Cash+Miles (kde je k dispozici) se vztahují všeobecné podmínky stanovené v tomto odstavci 13.
 7. Letenky Emirates Cash+Miles lze zakoupit pouze online prostřednictvím (i) webových stránek, (ii) aplikace Emirates a kontaktních center Emirates (s výjimkou jakýchkoli doplňkových služeb) a (iii) maloobchodních prodejen (s výjimkou doplňkových služeb).
 8. Nabídka letenek Emirates Cash+Miles závisí na dostupnosti a letenky mohou být nabízeny dle uvážení společnosti Emirates. Společnost Emirates si vyhrazuje právo vzít nabídku letenek Emirates Cash+Miles kdykoli zpět.
 9. Letenky Emirates Cash+Miles jsou k dispozici pro lety nabízené společností Emirates, včetně letů nabízených společností Emirates a provozovaných našimi partnery v oblasti sdílených letů. Letenky Emirates Cash+Miles nejsou k dispozici v kombinaci s bonusovými letenkami našich partnerů v oblasti leteckého cestování nebo letenkami spolupracujících dopravců bez čísla letu Emirates (EK).
 10. Míle Skywards budou z účtu člena odečteny v okamžiku rezervace.
 11. Míle lze získat za hotovostní složku na základě procentního podílu použité hotovosti v rámci úhrady leteckého tarifu (s výjimkou jakékoli částky za doplňkové služby, poplatků, tax a příplatků účtovaných leteckou společností). Sbírání bodů v jiných věrnostních programech není možné.
 12. Pokud není v jiných částech těchto pravidel programu výslovně uvedeno jinak, nebudou míle Skywards, jejichž platnost vypršela, v případě zrušení nebo vrácení jakékoli letenky Emirates Cash+Miles nebo případných doplňkových služeb znovu připsány na účet člena.
 13. V případě, že má člen programu nárok na refundaci letenky Emirates Cash+Miles, která byla částečně využita, bude mu vrácen a znovu připsán pouze procentuální ekvivalent hotovosti a mil Skywards (původně zaplacených a vyměněných za takovou letenku). Refundace v případě jakýchkoli doplňkových služeb se řídí příslušnými obchodními podmínkami těchto doplňkových služeb, které naleznete zde: 
 14. Bonusové a okamžité přesuny do vyšší cestovní třídy je možné uplatnit na letenky Emirates Cash+Miles v závislosti na dostupnosti a v souladu s těmito pravidly programu.
 15. Přepočítací kurz mil Skywards na peněžní hodnotu potřebnou na nákup letenky Emirates Cash+Miles a/nebo souvisejících doplňkových služeb bude podléhat změnám dle uvážení společnosti Emirates. Společnost Emirates si vyhrazuje právo změnit (i) počet mil Skywards požadovaných pro uplatnění za jakoukoli letenku a/nebo související doplňkové služby, (ii) cenu jakékoli letenky a/nebo (iii) stanovit další omezení nebo podmínky pro letenky Cash+Miles. Sazby se mohou lišit v závislosti na (bez omezení): (i) výchozím místě, (ii) destinaci, (iii) místě prodeje, (iv) čísle letu, (v) datu, (vi) sezóně, (vii) tarifu, (viii) cestovní kabině, (ix) členské úrovni, (x) kanálech Emirates a/nebo (xi) jakékoli kombinaci výše uvedeného. Množství mil Skywards a peněžní hodnoty uvedené společností Emirates tudíž platí pouze v době rezervace.
 16. Členové ponesou odpovědnost za všechny ostatní výdaje a další poplatky, nároky nebo povinnosti vzniklé v souvislosti s využitím možnosti Emirates Cash+Miles. Všechny ostatní taxy, poplatky a/nebo příplatky specifikované v době vystavení letenky, zaplatí členové v hotovosti.
 17. Všechny letenky Emirates Cash+Miles podléhají podmínkám přepravy společnosti Emirates a tarifním podmínkám platným pro dané letenky a pravidlům programu platným v době rezervace.
 18. Jakékoli rozdíly v tarifech, dodatečné taxy nebo příplatky, které jsou důsledkem změny letenky Emirates Cash+Miles a/nebo souvisejících doplňkových služeb, musí příslušný člen uhradit v hotovosti.
 19. Členové programu Skysurfers si nemohou zakoupit letenky s využitím kombinace hotovosti a mil (Cash+Miles).

flydubai Cash+Miles

 1. Členové mohou využít jakoukoli kombinaci hotovosti a mil Skywards na letenku flydubai Cash+Miles na let se společností flydubai pro svou potřebu nebo ji poskytnout někomu jinému. 
 2. Letenku flydubai Cash+Miles si mohou členové zakoupit na webových stránkách společnosti flydubai po přihlášení ke svému členskému účtu. 
 3. Na letenky flydubai Cash+Miles se vztahují podmínky přepravy(stránka se otevře v nové záložce) společnosti flydubai a veškerá další platná pravidla nebo obchodní podmínky(stránka se otevře v nové záložce) zveřejněné a platné v době rezervace u společnosti flydubai, mimo jiné včetně podmínek uvedených na adrese https://www.flydubai.com/en/information/policies/terms-and-conditions(stránka se otevře v nové záložce)
 4. Pokud není uvedeno jinak (mimo jiné včetně v případě speciální promo akce nebo jakékoli marketingové akce), jsou členové odpovědní za všechny daně a jiné poplatky související s letenkou flydubai Cash+Miles, mimo jiné včetně letištní odletové taxy, celních pokut, imigračních poplatků, letištních poplatků, poplatků za vyřízení proclení, poplatků účtovaných leteckou společností, poplatků za zemědělskou kontrolu, bezpečnostních a pojistných přirážek a všech náhodných poplatků nebo daní, které budou účtovány libovolným úřadem či orgánem, mimo jiné včetně společnosti flydubai. V případě potřeby poskytne společnost flydubai příslušnému orgánu veškeré informace o všech osobách, které obdržely letenky flydubai Cash+Miles. Jakákoli odpovědnost, která může vzniknout z důvodu předložení těchto informací nebo z přímého oznámení ze strany člena, je osobní odpovědností příslušného člena. 
 5. Po provedení rezervace letenky flydubai Cash+Miles může společnost flydubai dle svého vlastního uvážení povolit na žádost člena změnu rezervace. O změny lze požádat na webových stránkách společnosti flydubai nebo telefonicky v zákaznickém centru společnosti flydubai (za předpokladu splnění podmínek přepravy společnosti flydubai, tarifních pravidel a/nebo platných obchodních podmínek programu). 
 6. Jakákoli změna letenky flydubai Cash+Miles může vyžadovat, aby člen uplatnil další míle Skywards nebo uhradil dodatečný poplatek v hotovosti. Počet dalších mil Skywards nebo hotovosti, které budou případně zapotřebí, bude sdělen v okamžiku provádění změny.

Bonusové přesuny do vyšší třídy společnosti Emirates

 1. Bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy jsou k dispozici pouze na letech společnosti Emirates (s výjimkou sdílených letů společnosti Emirates provozovaných jinými leteckými společnostmi) a mohou být uplatněny na jeden úsek letu.
 2. V případě bonusového přesunu do vyšší cestovní třídy v rámci stejné zóny Emirates Skywards budou vaše míle vypočítány a uplatněny za každý úsek cesty zvlášť. Pokud je například váš let na trase Bahrajn – Dubaj – Maskat, budou vaše míle vypočítány a uplatněny za úsek Bahrajn – Dubaj a samostatně za úsek Dubaj – Maskat.
 3. Bonusové přesuny do vyšší třídy nejsou povoleny u letenek s tarifem Special. Letenky s tarifem Business Class Saver a Economy Class Saver lze přesunout do vyšší cestovní třídy pouze v okamžiku online odbavení, na letišti nebo na palubě.
 4. V době, kdy členové požadují bonus v podobě přesunu do vyšší třídy, musí mít pro požadovaný přesun dostatečný počet mil.
 5. Členové mohou využít bonusové přesuny z Economy Class do *Premium Economy, z Economy Class do Business Class, z *Premium Economy do Business Class nebo z Business Class do First Class.
 6. Žádost o bonus v podobě přesunu do vyšší třídy musí být podána nejméně šest hodin před odletem. Na bonus v podobě okamžitého přesunu do vyšší třídy při odbavení mohou využít své míle všichni členové programu Emirates Skywards, a to podle aktuální dostupnosti. Členové na úrovni Platinum, Gold a Silver mohou využít míle na bonus s okamžitým přesunem do vyšší třídy na palubě, podle aktuální dostupnosti. Více informací o bonusech s okamžitým přesunem do vyšší třídy.
 7. Nové rezervace služby Chauffeur-drive nejsou k dispozici v kombinaci s přesunem z Economy Class do Premium Economy, z Economy Class do Business Class nebo z Premium Economy do Business Class v rámci programu Skywards.
 8. Před žádostí o bonusový přesun do vyšší třídy musí mít člen potvrzenou letenku na let, na kterém chce tento přesun uskutečnit. Vždy je nutné dodržet všechna pravidla pro vystavování letenek a tarify platné pro základní letenky.
 9. Bonusy s přesunem do vyšší třídy jsou možné pouze u elektronických letenek společnosti Emirates, jejichž číslo začíná na 176. U fyzických letenek bonusy s přesunem do vyšší třídy v rámci programu Emirates Skywards možné nejsou.
 10. Kojenci s doprovodem dospělé osoby, kteří nemají vlastní sedadlo, mají nárok na bonus s přesunem do vyšší třídy při uplatnění počtu mil Skywards ve výši 10 % z počtu nutného pro využití tohoto bonusu u dospělých. Člen programu a kojenec musejí uplatnit míle na bonusový přesun do vyšší třídy společně v rámci stejné transakce.
 11. Na zrušení bonusového přesunu do vyšší třídy se nevztahují žádné poplatky. Nicméně pokud nebude v odstavcích 6.9 a 8.5 výše stanoveno jinak, nebudou míle Skywards, jejichž platnost skončila, znovu připsány na účet člena.
 12. Bonusové přesuny do vyšší třídy závisí na aktuální dostupnosti konkrétní knihovací třídy.
 13. Na letech společnosti Emirates, které zahrnují více úseků, může člen uplatnit míle Skywards na přesun letu do vyšší třídy pro jeden zarezervovaný úsek současně. Pokud si člen přeje pokračovat v letu ve vyšší cestovní třídě i v navazujícím úseku, bude muset uplatnit další míle Skywards.
 14. V případech, kdy je vyšší cestovní třída dostupná na úseku nebo úsecích v rámci cesty z výchozího letiště do cílové destinace, ovšem nikoli pro celou cestu z výchozího letiště do cílové destinace, bude požadovaný počet mil Skywards odrážet úroveň úseku dle kalkulátoru mil Skywards.
 15. Bonusy v podobě okamžitého přesunu do vyšší třídy (k dispozici při odbavení nebo na palubě) jsou k dispozici pouze pro bezprostřední úsek. Požadovaný počet mil Skywards bude odrážet úroveň úseku dle kalkulátoru mil Skywards.
 16. Na letech společnosti Emirates, které zahrnují v rámci jednoho čísla letu více úseků, může člen uplatnit míle Skywards na okamžitý přesun letu do vyšší třídy pro jeden zarezervovaný úsek současně. Pokud si člen přeje pokračovat v letu ve vyšší cestovní třídě i v navazujícím úseku, bude muset uplatnit další míle Skywards.
 17. Za veškeré případné daně (včetně letištních tax a/nebo daní placených státu) nese odpovědnost člen programu. Musí být zaplaceny před získáním příslušného bonusového přesunu do vyšší cestovní třídy. Platby lze provádět v hotovosti nebo kreditní kartou.

*Vzhledem k současnému omezenému provozu letů v cestovní třídě Premium Economy nejsou momentálně k dispozici bonusy Premium Economy Classic Rewards a bonusové přesuny z Economy Class do Premium Economy.

15. Partneři

 1. Partneři a všeobecné podmínky, podle kterých lze míle Skywards získávat a využívat prostřednictvím partnerů, se mohou příležitostně měnit. Emirates Skywards může kdykoli a bez předchozího oznámení členům odvolat, omezit, pozměnit nebo zrušit bonusy zajišťované partnery.  Je na členovi programu, aby si sám ověřil nárok na získání a uplatnění mil Skywards u partnerů.
 2. Míle Skywards za nákup zboží a služeb partnerů se získávají v závislosti na částkách, které člen zaplatí. Na zboží nebo služby se mohou vztahovat výjimky nebo podmínky minimálního nákupu. Pokud úhrady probíhají v jiné měně, než je měna platná ve Spojených arabských emirátech, bude příslušná částka převedena při odpovídajícím kurzu, který určí pracovníci programu Emirates Skywards nebo jejich zástupci.
 3. Na služby a/nebo zboží od partnera, které si vybere člen programu, se bude vztahovat smlouva mezi členem programu a partnerem. Stejně tak se na nákup zboží a/nebo služeb, které si vybere člen programu, budou vztahovat všeobecné podmínky partnera. Některé z těchto všeobecných podmínek jsou uvedené na tomto webu, ale Emirates Skywards důrazně doporučuje, aby si člen programu příslušné všeobecné podmínky přečetl, a před výběrem zboží a/nebo služeb si u daného partnera ověřil jejich platnost. Přijetím nabídky partnera člen programu potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými podmínkami nákupu, které stanovil daný partner, a to včetně zaplacení všech částek do data splatnosti (pokud existuje), a že bude postupovat v souladu se všemi pravidly a omezeními týkajícími se rezervace, aktuální dostupnosti, zrušení a refundace v souvislosti s těmito službami a/nebo zbožím. V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE ZÁKON, NEPŘEBÍRÁ EMIRATES SKYWARDS ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, POKUD PARTNER ODMÍTNE POSKYTNOUT ČLENOVI PROGRAMU BONUS NABÍZENÝ PARTNEREM. Práva (pokud existují), která může mít člen programu v souvislosti s bonusem, lze uplatňovat výlučně vůči partnerovi poskytujícímu tento bonus. Podle tohoto článku veškeré bonusy poskytnuté členovi programu podléhají výlučně všeobecným podmínkám partnerů poskytujících bonus.
 4. V případech, kdy nabídka partnera umožňuje členům programu převést body získané u partnera nebo je směnit za míle Skywards (dále jen „nabídka směny“), bude takový převod nebo taková směna platit pouze tehdy, pokud je člen jak členem programu Emirates Skywards, tak členem programu partnera, a dojde-li k převedení bodů partnera z účtu vedeného u takového partnera na jméno daného člena na účet člena programu Emirates Skywards vedený na stejné jméno (dále jen „propojené účty“). U propojených účtů musí být uvedeno shodné křestní jméno, příjmení a datum narození. Na základě vlastního uvážení si v rámci Emirates Skywards vyhrazujeme právo nepropojit účet člena nebo nepřipsat míle na účet člena dle bodu 14.4 nebo zrušit míle připsané na účet člena na základě nabídky směny, pokud bude mít společnost Emirates důvod se domnívat, že se totožnost člena neshoduje s totožností převodce, nebo pokud bude odhalena podvodná činnost související s převodem nebo směnou ve spojitosti s účtem člena.
 5. Zobrazit seznam partnerů

16. Bonusové lety s partnerskými leteckými společnostmi

 1. Platné podmínky pro uplatňování mil Skywards za bonusové lety s partnerskými leteckými společnostmi se mohou u jednotlivých partnerů lišit. Každý partner si také určuje ostatní podmínky platné v souvislosti s bonusovými lety s partnerskými společnostmi. Je na zodpovědnosti každého člena, aby si takové podmínky při provádění rezervace a využívání jakýchkoli bonusových letů s partnerskými společnostmi zkontroloval. Další informace(Otevře se na stejné kartě) o všech partnerech a jejich platných podmínkách.
 2. Za bonusové lety s partnerskými společnostmi se bude platit Poplatek za odměnu u partnera uvedený v tabulce níže.
 3. Pokud člen provede jakékoli změny rezervace bonusového letu s partnerskou leteckou společností (včetně změny data a zrušení), uplatní se další poplatky z níže uvedené tabulky. Poplatky jsou nevratné, pokud to nezakazují platné zákony nebo to není jinak povoleno v níže uvedené tabulce.
Poplatky a refundace
Poplatek za odměnu u partnera10 USD za letenku, platný pro všechny bonusové lety s partnerskými leteckými společnostmi
Poplatek za změnu data a všechny ostatní změny25 USD za změnu a osobu
Refundace a poplatek za refundaciPovoleno pouze u zcela nevyužitých letenek a v období jejich platnosti za poplatek 75 USD. Míle s prošlou platností nelze obnovit.

17. Rodinný program My Family

 1. Za účelem vytvoření účtu v rodinném programu My Family se musí Členové přihlásit ke svému individuálnímu účtu a projít kroky procesu nastavení. Při zřizování účtu v rodinném programu My Family se zřizující Člen stává Hlavou rodiny. Takovému Členovi musí být alespoň 18 let. 
 2. Profil a údaje o účtu Hlavy rodiny (mimo jiné včetně země bydliště, kontaktních údajů a úrovně členství) budou společností Emirates použity v souvislosti s akčními nabídkami, komunikací a řešením jakýchkoli problémů nebo sporů souvisejících s účtem v rodinném programu My Family. 
 3. Účast v rodinném programu My Family nabízí společnost Emirates dle vlastního uvážení a programu se mohou účastnit individuální Členové programu Emirates Skywards a programu Skywards Skysurfers. 
 4. K připojení k účtu v rodinném programu My Family mohou být jako Členové rodiny pozváni následující příbuzní Hlavy rodiny: manžel/manželka, partner/partnerka (žijící ve stejné domácnosti), syn, nevlastní syn, dcera, nevlastní dcera, matka, tchyně, nevlastní matka, otec, tchán, nevlastní otec, bratr, sestra, vnučka, vnuk a pomocník/pomocnice (ve stejné domácnosti). Hlavy rodin, které pozvou jiného Člena, aby se připojil k účtu v rodinném programu My Family, a Členové, kteří takové pozvání přijmou, zaručují a prohlašují společnosti Emirates, že uvedený vztah s pozvaným Členem rodiny je skutečný. 
 5. Hlava rodiny může na účet v rodinném programu My Family přidat maximálně 7 Členů rodiny (kromě Hlavy rodiny), přičemž každý Člen rodiny musí být Členem a musí mu být nejméně 2 roky. Hlava rodiny může v jednom kalendářním roce provést nejvýše 3 výměny Členů rodiny (odebráním stávajícího Člena rodiny a jeho nahrazením novým Členem rodiny). 
 6. Členové se nemohou připojit k více než jednomu účtu v rodinném programu My Family najednou a mohou účet v rodinném programu My Family opustit, aby se připojili k novému účtu v rodinném programu My Family nebo založili nový účet v rodinném programu My Family maximálně třikrát za život. 
 7. Hlava rodiny může účet v rodinném programu My Family zrušit a vytvořit nový účet v rodinném programu My Family (nebo se připojit k jinému účtu v rodinném programu My Family jako Člen rodiny) maximálně třikrát za život. Hlavy rodiny nemohou mít současně více než jeden účet v rodinném programu My Family ani se ho účastnit. 
 8. Členové rodiny a/nebo Hlava rodiny mohou být požádáni, aby společnosti Emirates Skywards poskytli další důkaz o svém příbuzenském vztahu a o tom, že jsou oprávněni být přidáni nebo zůstat jako Členové rodiny v příslušnému účtu v rodinném programu My Family. 
 9. Hlava rodiny může přidat neomezený počet kojenců (mladších dvou let) pouze za účelem rezervace letů. Kojenci nemohou sbírat míle Skywards ani jimi přispívat na účet v rodinném programu My Family. Jakmile kojenec dosáhne věku dvou let, bude z příslušného účtu v rodinném programu My Family automaticky odebrán. Takové bývalé kojence může Hlava rodiny přidat jako nové Členy rodiny, pokud (i) je dodržen příslušný maximální povolený počet Členů rodiny a (ii) bývalý kojenec se stane Členem programu Skysurfers v rámci programu Emirates Skywards. 
 10. Aby se na účet v rodinném programu My Family mohly vztahovat promoakce a speciální nabídky, musí být u příslušného účtu v rodinném programu My Family vždy registrován minimálně jeden Člen rodiny (kromě Hlavy rodiny). 
 11. K účtu v rodinném programu My Family se mohou připojit nebo být přidáni pouze Členové programu Emirates Skywards (s výjimkou kojenců mladších dvou let, na které se vztahují ustanovení těchto Pravidel programu). 
 12. Při připojení k účtu v rodinném programu My Family budou Členové rodiny starší 18 let vyzváni, aby si zvolili procentní podíl (0 % nebo 100 %) mil Skywards získaných na individuální účet takového Člena rodiny, kterým si přejí přispívat na příslušný účet v rodinném programu My Family, a to s účinností od data stanovení takového příspěvku. Veškerý zbývající zůstatek mil Skywards, který nebude převeden na účet v rodinném programu My Family, zůstane na jeho individuálním Účtu. Procentní podíl, kterým bude příslušný Člen rodiny přispívat, lze kdykoli změnit. 
 13. Členové programu Skysurfers mohou být přidáni k účtu v rodinném programu My Family a zůstat jeho součástí pouze tehdy, pokud je rodič nebo opatrovník registrovaný na účtu Skywards Skysurfers zároveň určenou Hlavou rodiny tohoto účtu v rodinném programu My Family. Jakákoli změna registrované Hlavy rodiny bude mít za následek automatické odebrání příslušného(ých) Člena(ů) programu Skysurfers z účtu v rodinném programu My Family. Všechna pravidla platná pro členy programu Skysurfers a správu jejich Účtů se použijí v rozsahu, v jakém jsou Členy rodiny na účtu v rodinném programu My Family. Rodič nebo opatrovník člena programu Skysurfers proto vybere (jménem takového člena programu Skysurfers), jaký procentní podíl získaných mil Skywards bude převáděn na příslušný účet v rodinném programu My Family. 
 14. Hlavy rodiny a Členové rodiny budou nadále sbírat míle Skywards a statusové míle na svých individuálních účtech podle své individuální Členské úrovně v programu Emirates Skywards. 
 15. Všechny míle Skywards získané Členem před jeho připojením k účtu v rodinném programu My Family zůstanou na jeho individuálním Účtu a nemohou být převedeny na účet v rodinném programu My Family. 
 16. Statusovými mílemi nelze přispívat na účet v rodinném programu My Family. 
 17. Míle Skywards nashromážděné na účtu v rodinném programu My Family lze uplatnit pouze ve prospěch Hlavy rodiny a/nebo Člena rodiny příslušného účtu v rodinném programu My Family. 
 18. Míle Skywards nashromážděné na účtu v rodinném programu My Family nelze převést zpět na individuální Účet Člena. 
 19. Připojením k účtu v rodinném programu My Family dává Hlava rodiny a každý Člen rodiny souhlas a zmocnění k tomu, aby každý Člen (starší 18 let) účtu v rodinném programu My Family mohl (i) využívat míle Skywards nashromážděné na účtu v rodinném programu My Family a (ii) rezervovat a spravovat všechny cesty prostřednictvím tohoto účtu v rodinném programu My Family jménem svým, jiného Člena rodiny nebo Hlavy rodiny. 
 20. U účtů v rodinném programu My Family zaregistrovaných do 11. prosince 2023 nemusí mít Členové rodiny (ve věku 18 let nebo starší) možnost uplatňovat míle z účtu v rodinném programu My Family; v takovém případě budou práva uvedená v bodě 17.19(i) a (ii) výše k dispozici pouze Hlavě rodiny.
 21. Aby mohla Hlava rodiny efektivně spravovat svůj účet v rodinném programu My Family a aby mohli oprávnění Členové účtu v rodinném programu My Family uplatňovat míle, budou pro Hlavu rodiny a každého Člena rodiny přístupné a dostupné následující informace týkající se každého Člena rodiny (včetně Hlavy rodiny):
  • oslovení:
  • jméno a příjmení;
  • míle Skywards, kterými přispěli;
  • procentní podíl mil Skywards, kterými přispívají;
  • uplatněné míle Skywards, příslušná Odměna nebo produkt, za které byly míle uplatněny, a datum uplatnění u všech transakcí s mílemi Skywards z účtu v rodinném programu My Family;
  • rezervace Cash+Miles provedené Hlavou rodiny nebo Členem rodiny s využitím mil z účtu v rodinném programu My Family;
  • rezervace Classic Rewards provedené Hlavou rodiny nebo Členem rodiny s využitím mil z účtu v rodinném programu My Family;
  • informace o cestě související s rezervacemi letů provedenými z účtu v rodinném programu My Family, včetně:
   1. čísla PNR;
   2. typů speciálních pokrmů;
   3. požadavků na cestující s požadavky na přístupnost nebo vyžadující speciální asistenci;
   4. údajů o letence, na kterou byly míle uplatněny (včetně cestovní třídy a typu tarifu);
   5. podrobností týkajících se transakcí (včetně typu transakce a celého jména a oslovení cestujícího Člena)

    Historie letů a další osobní údaje každého Člena rodiny nebudou viditelné pro Hlavu rodiny ani pro ostatní Členy rodiny na účtu v rodinném programu My Family a zůstanou spojeny s individuálním Účtem každého Člena.

 22. Členové by měli i nadále používat svůj individuální Účet, pokud provádějí rezervaci jinou než v rámci rodinného programu My Family.
 23. Pravidla týkající se Standardního konce platnosti a Upraveného konce platnosti mil Skywards uvedená v Pravidlech programu se vztahují na jakoukoli část mil Skywards Člena nashromážděných na účtu v rodinném programu My Family a platnost těchto mil Skywards i nadále čas od času skončí bez ohledu na to, zda jsou míle nashromážděné na účtu v rodinném programu My Family.
 24. Míle Skywards získané na základě zpětných nároků Člena propojeného s účtem v rodinném programu My Family budou rozděleny mezi jeho individuální Účet Člena a příslušný účet v rodinném programu My Family podle procentního podílu přispívání na účet v rodinném programu My Family platného pro daného Člena v době uplatnění zpětného nároku.
 25. Hlava rodiny se nemůže odebrat z rodinného programu My Family ani nominovat náhradní Hlavu rodiny. Bude mít možnost účet v rodinném programu My Family zrušit a v takovém případě budou všechny nevyužité míle nashromážděné na takovém účtu v rodinném programu My Family zneplatněny a propadnou a nebudou vráceny Hlavě rodiny ani jinému Členu rodiny.
 26. Hlava rodiny může jakéhokoli Člena rodiny z účtu v rodinném programu My Family kdykoli odebrat. Může tak učinit prostřednictvím webových stránek nebo se může obrátit na kontaktní centrum společnosti Emirates.
 27. Člen rodiny může z účtu v rodinném programu My Family kdykoli odejít kliknutím na možnost „Opustit účet v rodinném programu My Family“, ovšem: 
  • všechny míle Skywards nashromážděné na účtu v rodinném programu My Family zůstanou na účtu v rodinném programu My Family a odcházejícímu Členu rodiny propadnou; 
  • míle na účtu v rodinném programu My Family nelze uplatnit na jméno odcházejícího Člena rodiny; 
  • odcházející Člen rodiny již nebude mít přístup ani informace o účtu v rodinném programu My Family.

 28. Míle Skywards lze z účtu v rodinném programu My Family uplatnit (i) na lety Classic Reward, (ii) na lety, u nichž je nabízena možnost Cash+Miles, (iii) na Okamžité přesuny do vyšší cestovní třídy při odbavení, (iv) u vybraných Partnerů v oblasti nakupování a životního stylu (podle nabídky společnosti Emirates a našich Partnerů čas od času), (v) na darování mil Skywards na podporu iniciativ Nadace letecké společnosti Emirates a (vi) na vybrané akce Skywards Exclusives (v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v těchto Pravidlech programu, pokud jde o akce Skywards Exclusives), (vii) když si zarezervujete letenku a jakékoli související produkty nebo služby, je-li na emirates.com nabízena možnost Cash+Miles. Společnost Emirates může seznam partnerských společností kdykoli změnit.
 29. V souvislosti s mílemi Skywards na účtu v rodinném programu My Family nemohou Členové zakoupit ani aktivovat produkty Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle, Prodloužit platnost mil a Obnovit míle.
 30. Jakmile se Člen připojí k účtu v rodinném programu My Family jako Hlava rodiny nebo Člen rodiny, bude jím zvolený procentní podíl mil Skywards přičten na účet v rodinném programu My Family pouze v rozsahu, v jakém transakce přináší více než 1 míli Skywards. Pokud Člen během transakce získá 1 míli Skywards nebo méně, bude tento zisk připsán pouze na jeho individuální účet, nikoli na účet v rodinném programu My Family. Pro míle Skywards získané a připsané na účet v rodinném programu My Family se použijí standardní lhůty platné pro získávání a připisování mil Skywards na Účet Člena podle těchto Pravidel programu.
 31. Veškeré zrušené, propadlé nebo zneplatněné míle Skywards, které původně získala Hlava rodiny nebo Člen rodiny na svých příslušných individuálních Účtech, které byly poté převedeny na účet v rodinném programu My Family, budou zrušeny, propadnou nebo budou zneplatněny také na příslušném účtu v rodinném programu My Family.

18. Skywards+

 1. Obecná pravidla programu
  • Skywards+ je online předplatné, které lze zakoupit na webu emirates.com za roční poplatek.
  • Poplatek za předplatné zahrnuje daně a všechny příslušné poplatky.
  • Předplatitelé Skywards+ mají nárok na další výhody uvedené na webu emirates.com; výhody se mohou u jednotlivých členů lišit a vycházejí ze zakoupeného balíčku předplatného.
  • Aby si mohl člen prohlížet výhody Skywards+ a využívat je, musí být přihlášen ke svému účtu Emirates Skywards(stránka se otevře ve stejné záložce).
  • Předplatné Skywards+ a související výhody jsou omezeny na kupujícího člena a nelze je darovat ani prodávat.
  • Předplatné Skywards+ náležící členovi je nepřenosné a nevratné.
  • Výhody Skywards+ jsou dostupné pro lety s Emirates zakoupené prostřednictvím emirates.com. Letenky vydané offline prostřednictvím Emirates Holidays a Emirates Dubai Experience jsou také způsobilé k připisování.
  • Výhody předplatného Skywards+ nelze antidatovat před uvedené období předplatného nebo datovat následně po tomto období.
  • Za lety absolvované mimo období předplatného Skywards+ nebudou načítány žádné bonusy. Platí to rovněž na zpětné nároky.
  • Výhody Skywards+ náležící členovi jsou platné pouze během období předplatného.
  • V případě opětovně vystavených letenek budou bonusy načítány za lety absolvované během období předplatného Skywards+.
  • Emirates Skywards si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout předplatné Skywards+ jakékoli osobě. Předplatné může kdykoli ukončit.
  • Emirates Skywards si vyhrazuje právo tento produkt kdykoli odvolat nebo ukončit.
  • Předplatné Skywards+ bude aktivováno do 48 hodin od úspěšné platby.
  • Výhody Skywards+ se budou vztahovat pouze na lety absolvované po úspěšné úhradě předplatného.
  • Informace o předplatném Skywards+ budou dostupné na webu emirates.com a flydubai.com(v nové záložce se otevřou externí webové stránky).
  • Aby bylo možné využít výhody Skywards+, musí být míle Skywards uplatněny z individuálního účtu člena nebo z účtu v Rodinném programu My Family. Míle z účtu Skysurfers nelze uplatnit.
  • V průběhu období předplatného mohou být k dispozici další výhody a časově omezené nabídky, které lze čerpat kdykoli.
 2. Bonusové míle Skywards.
  • Aby měl člen nárok na bonusové míle Skywards, musí být přihlášen k předplatnému Skywards+.
  • Bonusové míle Skywards se vztahují pouze na lety společnosti Emirates s letenkami vystavenými online prostřednictvím webu emirates.com (včetně letenek Cash+Miles). Letenky vydané offline prostřednictvím Emirates Holidays a Emirates Dubai Experience jsou také způsobilé k připisování.
  • Bonusové míle Skywards lze získat za všechny rezervace letů nabízených a provozovaných společností flydubai (včetně rezervací Cash+Miles, na které lze získat bonusové míle).
  • Člen získá bonusové míle Skywards za lety uskutečněné v období předplatného. Platí to také pro opětovně vystavené letenky.
  • Pokud člen cestoval na letech nabízených a provozovaných společností Emirates nebo flydubai, za které má nárok na bonusové míle Skywards, v rámci více než jedné promo akce programu Emirates Skywards, bude mu připsán pouze vyšší z příslušných bonusů.
  • Člen bude mít nárok na 20 % bonusových mil Skywards ve First Class, Business Class a Economy Class na všech letech splňujících příslušné podmínky, nabízených a provozovaných společností Emirates nebo flydubai.
  • Ve výpisu člena budou bonusové míle Skywards za příslušný let uvedeny jako „Skywards+ Bonusové míle Skywards“.
  • Bonusové míle Skywards nelze získat za letenky, u nichž nevzniká nárok na připsání běžných mil Skywards.
  • Aby mohl člen využívat výhod Skywards+, musí být přihlášen ke svému účtu Emirates Skywards.
  • Nevyužité výhody nebudou na konci období předplatného refundovány.
 3. Bonusové statusové Míle – pouze Premium.
  • Aby měl člen nárok na bonusové statusové míle, musí být přihlášen k předplatnému Skywards+.
  • Bonusové statusové míle se vztahují pouze na lety společnosti Emirates s letenkami vystavenými online prostřednictvím webu emirates.com (včetně letenek Cash+Miles). Letenky vydané offline prostřednictvím Emirates Holidays a Emirates Dubai Experience jsou také způsobilé k připisování.
  • Bonusové statusové míle lze získat za všechny rezervace letů nabízených a provozovaných společností flydubai (včetně rezervací Cash+Miles, na které lze získat míle).
  • Člen získá bonusové statusové míle za lety uskutečněné v období předplatného. Platí to také pro opětovně vystavené letenky.
  • Pokud člen cestoval na letech nabízených a provozovaných společností Emirates nebo flydubai, za které má nárok na bonusové statusové míle v rámci více než jedné promo akce programu Emirates Skywards, bude mu připsán pouze vyšší z příslušných bonusů.
  • Člen bude mít nárok na 20 % bonusových statusových mil ve First Class, Business Class a Economy Class na všech letech nabízených a provozovaných společností Emirates nebo flydubai.
  • Ve výpisu člena budou bonusové statusové míle za příslušný let uvedeny jako „Skywards+ Bonusové statusové míle“.
  • Bonusové statusové míle nelze získat za letenky, u nichž nevzniká nárok na připsání běžných mil Skywards.
  • Aby mohl člen využívat výhod Skywards+, musí být přihlášen ke svému účtu Emirates Skywards.
  • Nevyužité výhody nebudou na konci období předplatného refundovány.
 4. Zvýhodněné bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy – pouze Advanced a Premium.
  • Aby měl člen nárok na zvýhodněné bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy, musí být přihlášen k předplatnému Skywards+.
  • Nárok na zvýhodněné bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy vzniká pouze za komerční letenky vystavené na emirates.com.
  • Nárok na tuto slevu vzniká u bonusových přesunů do vyšší cestovní třídy vystavených online na webu emirates.com nebo při odbavení.
  • Aby mohl člen programu Emirates Skywards tuto slevu využít, musí se před zahájením procesu rezervace přihlásit ke svému účtu Emirates Skywards na webu emirates.com, na mobilních webových stránkách Emirates nebo v aplikaci Emirates.
  • Bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy se vztahují pouze na lety provozované společností Emirates.
  • Na zvýhodněné bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy vzniká nárok v případě letenek s tarify Flex a Flex Plus, platí však určitá omezení.
  • Nárok na bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy nevzniká za letenky s tarifem Special a Saver.
  • Bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy podléhají dostupnosti sedadel.
  • Člen bude mít nárok na slevu na všechny transakce přesunů do vyšší cestovní třídy zpracovaných během období předplatného, i když datum cesty do období předplatného nespadá.
  • Pokud má člen nárok na více nabídek bonusových přesunů do vyšší cestovní třídy, bude platná pouze vyšší z příslušných nabídek (nabídky nelze kombinovat).
  • Zvýhodněné bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy v souvislosti s předplatným Skywards+ se promítnou do letů splňujících příslušné podmínky v době rezervace. Pokud má člen nárok na více nabídek přesunů do vyšší cestovní třídy za stejný let, bude platná pouze vyšší z příslušných nabídek.
  • Aby mohl člen využívat výhod Skywards+, musí být přihlášen ke svému účtu Emirates Skywards.
  • Aby bylo možné tuto výhodu využít, musí být míle Skywards uplatněny z individuálního účtu člena nebo z účtu v Rodinném programu My Family. Míle z účtu Skysurfers nelze uplatnit.
  • Automatické aktualizace budou zvýhodněny, pokud budou během období předplatného k dispozici. Pokud je v době automatického přesunu do vyšší cestovní třídy dostupná vyšší taktická nabídka, obdrží člen nejvyšší příslušnou nabídku.
  • Slevy na bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy v rámci předplatného Skywards+ se vztahují také na automatické přesuny do vyšší cestovní třídy, pokud jsou automatické přesuny zpracovány během období předplatného.
  • Slevy na bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy v rámci předplatného Skywards+ se nevztahují na okamžité přesuny na palubě.
  • Jakékoli následné opětovné vystavení letenky může mít za následek neplatnost bonusového přesunu do vyšší cestovní třídy, zejména v případech změny letu nebo data, kdy dostupnost nelze v době změny potvrdit. V takových případech, a také v případě storna letenky, se budou refundace mil řídit pravidly programu Emirates Skywards.
  • V případě bonusových přesunů do vyšší cestovní třídy vystavených online na webu emirates.com budou míle odečteny z účtu Emirates Skywards předplatitele Skywards+ za všechny cestující v rámci stejné rezervace nebo za vybrané cestující na stejných letech. V případě bonusových přesunů do vyšší cestovní třídy vystavených online na webu emirates.com lze míle z účtu Emirates Skywards+ předplatitele Skywards+ odečíst také za jakéhokoli jiného cestujícího, i když předplatitel Skywards+ necestuje.
  • V případě bonusových přesunů do vyšší cestovní třídy vystavených při odbavení budou míle odečteny z účtu Emirates Skywards předplatitele Skywards+ za všechny cestující v rámci stejné rezervace nebo za vybrané cestující na stejných letech. Výhodu bonusového přesunu do vyšší cestovní třídy při odbavení nelze využít, pokud předplatitel Skywards+ necestuje.
  • Členové si mohou zakoupit další míle z individuálního účtu pouze v případě, že stávající zůstatek není dostatečný.
  • Daně, poplatky a poplatky účtované leteckou společností jsou z nabídky zvýhodněných bonusových přesunů do vyšší cestovní třídy vyloučeny a za účelem využití nabídky je třeba je v případě potřeby uhradit v plné výši.
  • Všeobecné podmínky bonusových přesunů do vyšší cestovní třídy se mohou změnit. Veškeré aktualizace budou zveřejněny na těchto webových stránkách. Platí všechna ostatní pravidla programu Emirates Skywards.
  • V případě vystavení letenek online na webu emirates.com si musí bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy zakoupit všichni cestující v rezervaci a musí být zpracováni v rámci jedné transakce. Zakoupení pouze pro konkrétní cestující v rámci rezervace není u letenek vystavených online na webu emirates.com povoleno.
  • Nevyužité výhody nebudou na konci období předplatného refundovány.
  • Platí pravidla programu Emirates Skywards pro bonusové přesuny do vyšší cestovní třídy.
 5. Zvýhodněné bonusy Classic Rewards.
  • Člen bude mít nárok na jednorázovou slevu na bonusový let Classic Reward na letech společnosti Emirates splňujících příslušné podmínky, pokud bude letenka zakoupena v období předplatného, i když skutečné datum cesty spadá mimo období předplatného.
  • Aby bylo možné využít této slevy Classic Rewards, musí se člen programu Emirates Skywards před zahájením procesu rezervace přihlásit ke svému účtu v programu Emirates Skywards na webu emirates.com pro stolní počítače.
  • Sleva se vztahuje na všechny cestující v rámci stejné rezervace.
  • Sleva se vztahuje pouze na rezervace zpátečních a jednosměrných bonusových letů a nevztahuje se na rezervace do více měst nebo rezervace letenek typu open-jaw.
  • Slevu nelze refundovat. Sleva nemusí platit, jestliže se změní podrobnosti letu nebo jsou lety zrušeny.
  • Aby mohl člen využívat výhod Skywards+, musí být přihlášen ke svému účtu Emirates Skywards.
  • Pro bonusy Classic Rewards platí pravidla programu Emirates Skywards.
 6. Preferenční sazby Cash+Miles
  • Členům Skywards+ bude nabídnuta preferenční sazba Cash+Miles za rezervace splňující příslušné podmínky, vytvořené během období předplatného,​a to i když datum cesty do období předplatného nespadá.
  • Preferenční sazba Cash+Miles se objeví na stránce platby, když člen vybere jako možnost platby Cash+Miles.
  • Preferenční sazba Cash+Miles je omezena na rezervace vydané online na webu emirates.com
  • Aby mohl člen využívat výhod Skywards+, musí být přihlášen ke svému účtu Emirates Skywards.
  • Aby bylo možné tuto výhodu využít, musí být míle Skywards uplatněny z individuálního účtu člena nebo z účtu v Rodinném programu My Family. Míle z účtu Skysurfers nelze uplatnit.
  • Aby mohli členové programu Emirates Skywards využít jakékoli speciální nabídky na stránce platby, musí si během procesu rezervace zvolit možnost označenou ikonou Cash+Miles.
  • Jakmile je na stránce platby zvolena, zkontrolována a přijata možnost platby Cash+Miles a následně je za účelem vystavení letenky(letenek) provedena konečná platba, nebude možné provádět další úpravy sazeb Cash+Miles. Následně opětovně vystavená letenka zahrnující jakékoli dodatečné inkaso tarifu nebo poplatků musí být uhrazena v plné výši v hotovosti (nebo s využitím ekvivalentního způsobu platby). Storna letenek budou podléhat tarifním pravidlům a případným pravidlům programu Emirates Skywards týkajícím se refundací mil.
  • Nevyužité výhody nebudou na konci období předplatného refundovány.
  • Platí pravidla programu Emirates Skywards pro Cash+Miles.
 7. Odbavené zavazadlo
  • Aby měl člen nárok na výhodu odbaveného zavazadla, musí být přihlášen k předplatnému Skywards+.
  • Na trzích, kde se uplatňuje koncept hmotnosti zavazadel, platí tato výhoda pro všechny členy programu Emirates Skywards.
  • Výhody zavazadel jsou platné bez ohledu na použitý rezervační kanál. Odbavené zavazadlo platí pouze na letech nabízených a provozovaných společností Emirates.
  • Na trzích, kde se uplatňuje koncept počtu kusů, lze odbavit další zavazadlo. Tato výhoda platí pouze pro členy programu Emirates Skywards na členských úrovních Blue a Silver, protože členové na úrovni Gold a Platinum získávají jako součást svých výhod na vyšší úrovni další třetí kus zavazadla.
  • Tato výhoda platí pouze pro jednotlivého člena.
  • Člen bude mít nárok na výhodu odbaveného zavazadla na cestách během období předplatného.
  • Limit vychází za zakoupeného balíčku předplatného a dostupný limit bude uveden v sekci výhod.
  • Nevyužité výhody nebudou na konci období předplatného refundovány.
 8. Přístup do vybraných salónků Emirates Business Class
  • Aby měl člen nárok na výhodu přístupu do salónku, musí být přihlášen k předplatnému Skywards+.
  • Každý vstup opravňuje jednu osobu k jednorázovému přístupu do salónku Emirates Business Class na vybraných letištích(stránka se otevře ve stejné záložce). Vstup může využít předplatitel Skywards+ nebo hosté, kteří jej doprovází a cestují dále na stejném letu Emirates. Předplatitel Skywards+ musí být přítomen.
  • Přístup do salónku je platný pouze pro lety uskutečněné během období předplatného a přístup je možný pouze do otevřených salónků Emirates.
  • Výhody přístupu do salónku jsou platné bez ohledu na použitý rezervační kanál. Přístup do salónku platí pouze na letech nabízených a provozovaných společností Emirates.
  • Přístup do salónku závisí na dostupnosti a platí pro zákazníky společnosti Emirates ve věku 18 let a starší nebo pro nezletilé osoby cestující s dospělou osobou, která má sama na vstup do salónku nárok.
  • Přístup do salónku bude na uvážení zástupce salónku společnosti Emirates a bude udělen při vstupu do příslušného salónku.
  • O nároku na vstup do salónku a přístupu do salónku rozhodne personál u přepážky salónku Emirates Business Class.
  • Personál salónku Emirates Business Class bude mít možnost zkontrolovat dostupnost poukazu a označit poukaz po jeho uplatnění jako využitý. To se projeví na profilu člena.
  • Pozvánka do salónku nebude vytištěna na palubní vstupence.
  • Přístup do salónku Emirates Business Class bude nabídnut členům Skywards+ na členské úrovni Blue, Silver, Gold a Platinum (v době jejich předplatného).
  • Nevyužité vstupy do salónku nebudou na konci období předplatného refundovány.
  • Platí pravidla programu Emirates Skywards.
 9. Jak se přihlásit k předplatnému Skywards+
  • Skywards+(stránka se otevře ve stejné záložce) je k dispozici pouze pro členy programu Emirates Skywards starší 18 let.
  • Aby si členové programu Emirates Skywards mohli zakoupit předplatné Skywards+, musí se přihlásit na emirates.com. Během procesu předplatného budou členové informováni o příslušných poplatcích.
  • Po úspěšném zpracování platby obdrží členové potvrzovací e-mail a doklad.
 10. Platnost předplatného
  • Výhody Skywards+ jsou platné po dobu 12 měsíců od data úhrady předplatného a předplatné se automaticky neobnovuje. Váš účet Emirates Skywards bude zohledňovat detaily vašeho předplatného do konce dvanáctého měsíce na základě času ve Spojených arabských emirátech (GMT +4 hodiny).

19. Skywards Exclusives

Více informací o obchodních podmínkách(v nové záložce se otevřou externí webové stránky) používání naší platformy Skywards Exclusives a o pravidlech programu(v nové záložce se otevřou externí webové stránky), která platí pro transakce na webových stránkách.

20. Ochrana osobních údajů

 1. Emirates Skywards ve spojitosti s programem shromažďuje, používá a zveřejňuje osobní údaje členů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké osobní údaje společnost Emirates Skywards shromažďuje, jak je používá a komu je předává a pro jaké účely. Obsahují také informace o tom, jak může člen případně odvolat svůj souhlas a jak může člen kontaktovat společnost Emirates, aby jinak spravovala soukromí členů.
 2. Bez omezení článku 18.1 je podmínkou členství v programu Emirates Skywards, že pokud relevantní člen neinformuje Emirates Skywards jinak, znamená to, že souhlasí s tím, že Emirates Skywards zveřejní kontaktní údaje relevantního člena k datu ukončení spolupráce se společností Qantas nebo po něm. Takto poskytnuté údaje využije společnost Qantas k tomu, že příslušnému členovi nabídne členství ve svém věrnostním programu (nebo obdobném programu k datu ukončení spolupráce se společností Qantas). Způsob užívání a zpřístupňování osobních údajů ve společnosti Qantas může být jiný, než je tomu ve společnosti Emirates. Společnost Qantas nemusí být vázána zákony o ochraně osobních údajů, které poskytují tutéž úroveň ochrany jako zákony závazné pro Emirates Skywards. Za účelem vyloučení pochybností nebude příslušný člen na základě ustanovení bodu 18.2 nikdy povinen zrušit své členství v programu Emirates Skywards a/nebo přijmout členství ve věrnostním programu společnosti Qantas (nebo v obdobném programu).
 3. Bez omezení bodu 18.1 budou osobní údaje členů, kteří byli dříve členy programu OPEN společnosti flydubai nebo kteří se společností flydubai létali, využívány a sdíleny mezi společnostmi Emirates a flydubai za účelem provozování programu Emirates Skywards. Používání a zveřejňování osobních údajů ze strany společnosti flydubai se může lišit od používání a zveřejňování osobních údajů ze strany společnosti Emirates.
 4. Pokud člen požádal o výmaz svého účtu podle článku 17 všeobecných pravidel pro ochranu osobních údajů (právo na výmaz / právo být zapomenut), všechny míle nahromaděné na účtu, které nebyly uplatněny, převedeny nebo jejichž platnost dosud nevypršela, propadnou.

21. Zákonná odpovědnost

 1. V ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJE ZÁKON, NEBUDE EMIRATES SKYWARDS VŮČI ŽÁDNÉMU ČLENOVI ANI JINÉ OSOBĚ ODPOVÍDAT ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU ČI ŠKODU, PŘÍMOU ČI NEPŘÍMOU, VYPLÝVAJÍCÍ Z UKONČENÍ NEBO ZMĚNY PROGRAMU EMIRATES SKYWARDS NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB, VÝHOD ČI PROGRAMŮ, KTERÉ JSOU ČLENOVI K DISPOZICI, VČETNĚ ODSTOUPENÍ PARTNERA NEBO STAŽENÍ JAKÉKOLI VÝHODY, SLUŽBY ČI PROGRAMU.
 2. Emirates Skywards si vyhrazuje právo vyřadit člena z další účasti v tomto programu, zrušit veškeré dříve získané míle Skywards a požadovat náhradu za využité bonusy, pokud se člen nebo cestovní koordinátor určený členem podle mínění Emirates Skywards dopustí úmyslně nesprávného postupu nebo poruší jakékoli z pravidel programu Emirates Skywards, mimo jiné včetně podvodného získání mil Skywards či získání, prodeje nebo zneužití mil Skywards nebo získání, prodeje či zneužití výhod bonusů.
 3. Služby concierge a další služby programu Emirates Skywards nabízené členům provozují dodavatelské třetí strany („dodavatelé“). Všichni členové programu využívající tyto služby vstupují do právního vztahu s dodavatelem. V rozsahu povoleném zákonem vylučuje Emirates Skywards jakoukoli odpovědnost vůči kterémukoli členovi nebo jiné osobě v důsledku jakéhokoli zanedbání, úmyslně nesprávného postupu, nekvalitních služeb či jiného porušení závazků vyplývajících z poskytnutí nebo neposkytnutí služeb dodavatelem nebo jeho jménem vyplývajících z příslušného právního vztahu s dodavatelem.

22. Obecné informace

 1. Pravidla programu mohou být kdykoli bez oznámení změněna, rozšířena, pozastavena či ukončena, pokud to umožňuje zákon. Bude vynaloženo veškeré přiměřené úsilí, aby byly podrobné informace o příslušné změně či rozšíření, pozastavení nebo ukončení programu (podle konkrétního případu) neprodleně zveřejněny na webových stránkách. V případě jakékoli neshody mezi touto verzí pravidel programu a verzí publikovanou na webových stránkách programu Emirates Skywards platí verze publikovaná na webových stránkách programu Emirates Skywards.
 2. Použití digitální členské karty členem programu nebo uvedení jeho členského čísla po jakékoli změně nebo rozšíření pravidel tohoto programu bude považováno za přijetí této změny či rozšíření tímto členem.
 3. Jakékoli oznámení určené členovi programu na základě těchto pravidel programu bude považováno za doručené tím, že bude odesláno členovi programu v předplacené obálce na adresu uvedenou členem pro použití v rámci programu Emirates Skywards.
 4. Pravidla programu se řídí zákony emirátu Dubaj a veškerá soudní řízení v souvislosti s programem Emirates Skywards musí probíhat v této jurisdikci. Členství v programu, včetně nároku na členství a míle či bonusy, se řídí veškerými platnými zákony a nařízeními, včetně veškerých platných rozhodnutí Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA, International Air Transport Association).
 5. Program Emirates Skywards není provozován (nebo přestane být provozován) v jurisdikci, ve které by byl zakázán (nebo bude zakázán) na základě jakéhokoli příslušného zákona nebo nařízení vlády.
 6. Vynaložili jsme veškeré přiměřené úsilí k zajištění toho, aby informace obsažené v pravidlech programu a jakýchkoli publikacích a reklamách souvisejících s programem Emirates Skywards byly přesné. Emirates Skywards však nepřebírá odpovědnost za žádné chyby či vynechání informací, ať písemných či ústních.
 7. Jakákoli část těchto pravidel programu, kterou z jakéhokoli důvodu nelze prosazovat, bude považována za vynechatelnou tak, aby žádným způsobem neovlivnila zbývající část těchto pravidel programu. V rámci programu Emirates Skywards nelze požadovat poskytování služby nebo jiné činnosti vyplývající z těchto pravidel programu, pokud by byly v rozporu se zákonem.
 8. Může být požadováno, aby členové programu při odbavení předložili doklady, kterými prokážou svou identitu a členství v programu Emirates Skywards. Pokud člen programu tento požadavek nesplní, vyhrazuje si Emirates Skywards právo odmítnout tohoto člena přepravit.

23. Použití jednorázového přístupového kódu v Emirates Skywards

Program Emirates Skywards zavedl jako dodatečné bezpečnostní opatření ověření totožnosti druhé úrovně, a to prostřednictvím jednorázového přístupového kódu platného pro některé aktivity, jako je přihlášení k účtu Emirates Skywards, aktualizace profilu a aktivity uplatňování (služby jednorázového přístupového kódu).
 
Jednorázový přístupový kód je náhodně generované číslo, které Emirates Skywards zašle členovi prostřednictvím SMS nebo e-mailem v souvislosti s určitými činnostmi na účtu. Jedná se ověření druhé úrovně, které může být vyžadováno od člena s cílem potvrdit, že člen skutečně autorizoval činnost na účtu. Člen bude v době příslušné aktivity na účtu informován, zda je jednorázový přístupový kód vyžadován. 
 
Pokud je v souvislosti s členským účtem vyžadován jednorázový přístupový kód, Emirates Skywards zašle jednorázový přístupový kód prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu a/nebo e-mail na e-mailovou adresu člena zaregistrovanou v programu Emirates Skywards (jak se zobrazuje v profilu člena Emirates Skywards).   
 
Členové by se měli ujistit, že všechny informace (mimo jiné včetně kontaktních údajů) poskytnuté programu Emirates Skywards jsou přesné a aktuální. Pokud člen neposkytne programu Emirates Skywards správné informace nebo informace neaktualizuje, nemusí být Emirates Skywards schopen vystavit jednorázový přístupový kód, což může mít za následek, že člen nebude moci získat přístup ke svému účtu. Členové mohou svůj profil v Emirates Skywards kdykoli aktualizovat a zajistit, aby jejich kontaktní údaje byly aktuální.  
 
Zástupci programu Emirates Skywards mohou podle svého vlastního uvážení kontaktovat člena (včetně nahrávaného telefonátu), aby si ověřili jeho totožnost a aktivitu na účtu. Opakované zadání nesprávného jednorázového přístupového kódu může mít za následek zablokování účtu člena nebo uložení dalších omezení jeho používání, jak Emirates Skywards příležitostně stanoví. V rámci postupů pro předcházení podvodům a ověřování členů může Emirates Skywards požadovat od člena další informace nebo identifikaci.
 
Členové by neměli dovolit, aby jejich číslo účtu nebo jednorázový přístupový kód použila jiná osoba, a měli by vždy dbát na to, aby jejich číslo účtu a jednorázový přístupový kód nebyly sdělovány jiné osobě. Pokud je jednorázový přístupový kód sdělen jiné osobě nebo je jinou osobou objeven, měl by člen neprodleně nahlásit incident programu Emirates Skywards, a to e-mailem na adrese SkywardsMemberVerification@emirates.com.
 
Využitím služby jednorázového přístupového kódu členové udělují programu Emirates Skywards souhlas se sdělením jednorázového přístupového kódu členovi a s ověřením totožnosti člena a aktivity na účtu pomocí jednorázového přístupového kódu. Pokud člen nemůže zadat jednorázový přístupový kód nebo pokud se ověření pomocí jednorázového přístupového kódu nezdaří, může Emirates Skywards omezit přístup k účtu člena.
 
Poskytovatel mobilních služeb nemusí členovi povolit přijetí jednorázového přístupového kódu prostřednictvím SMS, pokud je tento člen v zahraničí nebo používá zahraniční síť mobilních služeb. Poskytovatel služeb si navíc může účtovat servisní poplatky za přijetí jednorázového přístupového kódu.
 
Program Emirates Skywards v žádném případě nenese odpovědnost za ztrátu nebo škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s neschopností člena získat přístup k účtu, pokud se ověření prostřednictvím jednorázového kódu z jakéhokoli důvodu opozdí nebo se nezdaří. Program Emirates Skywards neodpovídá za žádné takové poplatky účtované poskytovatelem služeb nebo jinou stranou.
 
Emirates Skywards si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění přidat, pozastavit nebo ukončit službu jednorázového přístupového kódu nebo její dočasné nebo trvalé používání, a to z jakéhokoli důvodu, pokud to Emirates Skywards považuje za nezbytné nebo vhodné, mimo jiné také v případě podezření na narušení bezpečnosti nebo v případě, že má Emirates Skywards důvodné podezření, že informace poskytnuté členem nejsou aktuální nebo přesné.

Úprava programu

Program Emirates Skywards se řídí pravidly programu Emirates Skywards (dále „pravidla programu“). Emirates Skywards si vyhrazuje právo kdykoli měnit, modifikovat nebo doplňovat jakoukoli část programu Emirates Skywards v souladu s pravidly programu. Toto právo zahrnuje také, mimo jiné, změny v přidružování partnerů v rámci programu Emirates Skywards, pravidel získávání a využívání nasbíraných mil, pravidel pro využití cestovních bonusů, letových plánů, členských cestovních výhod a konkrétních částí akčních nabídek.

Odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti

Informace uvedené na webových stránkách nebo v aplikaci Emirates mohou být neúplné a obsahovat nepřesnosti a tiskové chyby. Emirates Skywards nenaznačuje ani nezaručuje, že přístup na webové stránky nebo do aplikace Emirates bude bez jakýchkoli přerušení a že nemůže dojít k selháním, chybám, vynecháním nebo ztrátě přenášených informací a že webové stránky a aplikace Emirates nemohou být napadeny viry. Emirates Skywards nečiní žádná prohlášení ohledně vhodnosti informací, produktů a služeb uvedených na webových stránkách nebo v aplikaci Emirates pro jakýkoli účel. Veškeré informace, produkty a služby jsou zde uvedeny „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu. Emirates Skywards tímto odmítá odpovědnost za jakékoli záruky a podmínky v souvislosti s informacemi, produkty a službami, včetně veškerých předpokládaných záruk týkajících se prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a právních nároků a jejich neporušení.

EMIRATES SKYWARDS NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO APLIKACE EMIRATES ANI ZA ŠKODY JAKKOLI S POUŽÍVÁNÍM ČI SE ZPOŽDĚNÍM PŘI POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO APLIKACE EMIRATES SOUVISEJÍCÍ. EMIRATES SKYWARDS NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ANI ZA ŽÁDNÉ INFORMACE, PRODUKTY A SLUŽBY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO APLIKACE EMIRATES NEBO JINAK ZÍSKANÝCH V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK NEBO APLIKACE EMIRATES, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI ČI JINAK.

Odkazy

Webové stránky nebo aplikace Emirates mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Takové odkazy slouží jen pro informaci a na použití těchto webových stránek se mohou vztahovat všeobecné podmínky, které jsou na nich uvedeny. Uvedení odkazů na tyto webové stránky neznamená schválení materiálu na nich uvedeného a Emirates Skywards nenese za jejich obsah žádnou odpovědnost.

EMIRATES SKYWARDS NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ TÍM, ŽE POUŽIJETE INFORMACE UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN NEBO SE NA NĚ SPOLEHNETE.

Obsah a příspěvky členů – fórum

Na webových stránkách se nacházejí vývěsky a další nástroje pro zasílání zpráv a komunikaci, z nichž některé jsou nabízeny pouze členům vyšších úrovní programu Emirates Skywards. Jakékoli názory, stanoviska či vyjádření člena programu při používání těchto nástrojů jsou názory, stanoviska či vyjádření tohoto konkrétního člena a nikoli Emirates Skywards. Emirates Skywards nemá žádnou povinnost kontrolovat zprávy, informace ani obsah uvedený na těchto webových stránkách a v souvislosti s těmito příspěvky nepřebíráme žádnou odpovědnost. Bez ohledu na to si však Emirates Skywards vyhrazuje právo bez upozornění kontrolovat, upravovat nebo odstraňovat veškerý obsah příspěvků přijatých od členů, včetně příspěvků na vývěsce, pokud ho bude podle vlastního uvážení považovat za nezákonný, urážlivý nebo jinak nevhodný. Berete na vědomí, že odpovídáte za jakýkoli materiál, který na webové stránky odešlete. Souhlasíte s tím, že se při zveřejňování příspěvků na webových stránkách vyvarujete následujících činností:

 • pomlouvání, urážení, obtěžování, sledování, zastrašování nebo jiné narušování zákonem daných práv jiných osob (včetně práv vztahujících se na ochranu osobních údajů a zveřejňování údajů);
 • publikování, zveřejňování, distribuce nebo šíření jakýchkoli poškozujících, výhružných, pomlouvačných, obtěžujících, zákony porušujících, urážlivých, obscénních, vulgárních, nemravných či nezákonných materiálů a informací;
 • propagace nebo nabízení zboží či služeb nebo provádění či předávání průzkumů, soutěží či řetězových zpráv jakéhokoli druhu a
 • publikování zpráv, ve kterých se budete vydávat za jiné osoby.
 • Dále souhlasíte s tím, že při používání webových stránek nebo aplikace Emirates nebudete:
 • nahrávat na tyto webové stránky soubory obsahující software nebo jiný materiál chráněný zákony na ochranu duševního vlastnictví (nebo právy vztahujícími se na ochranu osobních údajů či zveřejňování údajů), pokud nejste vlastníky těchto uvedených práv nebo nemáte k takové činnosti potřebný souhlas všech stran, kterých se to týká;
 • nahrávat na tyto stránky soubory obsahující viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou narušit provoz jiného počítače, ani
 • odstraňovat jakékoli informace o autorských právech, právní informace či upozornění na vlastnická práva či označení vlastnických práv v jakémkoli souboru nahraném na tyto stránky.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že zajistíte odškodnění společnosti provozující program Emirates Skywards, jejích pracovníků, prodejců a zástupců a že je nebudete činit odpovědnými v souvislosti s jakýmikoli stížnostmi a povinnostmi (včetně právních poplatků), které mohou být důsledkem příspěvků odeslaných vámi na webové stránky nebo do aplikace Emirates, důsledkem použití materiálu, který získáte prostřednictvím webových stránek nebo aplikace Emirates, porušení těchto všeobecných podmínek nebo jakýchkoli skutků na základě vašeho použití webových stránek nebo aplikace Emirates.

Emirates Skywards si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zakázat přístup k webovým stránkám nebo aplikaci Emirates nebo jakékoli jejich části bez oznámení a bez odpovědnosti za jakoukoli škodu.

Zásady ochrany osobních údajů

Používání vašich osobních údajů ve spojení s programem Emirates Skywards se řídí článkem 18 pravidel programu a zásadami ochrany osobních údajů.