Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

Všeobecné podmínky

Smlouva mezi vámi a společností Emirates

Děkujeme vám za návštěvu webu emirates.com (dále jen „web“, „webové stránky“). Než začnete webové stránky používat, pečlivě si přečtěte tyto všeobecné podmínky. Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že přijímáte (bezpodmínečně a neodvolatelně) tyto všeobecné podmínky („smlouva“). Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, webové stránky nepoužívejte a ihned je opusťte.

Vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek je společnost Emirates, jejíž hlavní sídlo se nachází na adrese Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Společnost Emirates je dubajská korporace založená na základě vyhlášky č. 2 z roku 1985 (v platném znění) dubajskou vládou.

Tímto potvrzujete a zaručujete, že jste plně oprávněni a schopni uzavřít tuto smlouvu a používat příslušné webové stránky v souladu se zde uvedenými všeobecnými podmínkami.

Potvrzujete, že váš věk postačuje k uzavření právně závazné smlouvy prostřednictvím tohoto webu. Zároveň jste si plně vědomi skutečnosti, že nesete odpovědnost za všechny platby za provedené rezervace, které učiníte vy, případně jiná osoba, která použije vaše přihlašovací údaje.

Nezapomeňte si prosím také přečíst a vyjádřit souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Změna podmínek

Tyto všeobecné podmínky můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Změněné podmínky vstupují v platnost ihned po zveřejnění na webu a nebudou mít žádnou zpětnou platnost pro stávající smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto webu. Pokud budete tyto webové stránky po jakýchkoli provedených změnách nadále používat, dáváte tím najevo svůj souhlas se změněnými všeobecnými podmínkami.

Kompletní smlouva

Tyto všeobecné podmínky a ustanovení a všechna další právní upozornění, zásady a směrnice společnosti Emirates, které s těmito podmínkami souvisejí, tvoří kompletní smlouvu mezi vámi a společností Emirates pro používání těchto webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody nebo smlouvy (ústní i písemné), nároky, vyjádření a dohody mezi stranami týkající se předmětné záležitosti, přičemž všeobecné podmínky nemohou být změněny nebo doplněny jinak, než zpřístupněním příslušných doplnění nebo změn na těchto webových stránkách.

Omezení záruky a odpovědnosti

Obecné

Nesete plné riziko za přístup k softwaru a materiálům na tomto webu a jejich použití na tomto webu nebo jeho prostřednictvím. Žádným způsobem neprohlašujeme, nezaručujeme ani se nezavazujeme, že tento software bude pracovat spolehlivě a stabilně a nebude obsahovat viry.

PRÁVNÍ OMEZENÍ

V MAXIMÁLNÍM POVOLENÉM ROZSAHU, KTERÝ STANOVÍ DANÝ ZÁKON, ODMÍTÁME VEŠKERÉ VÝKLADY, ZÁRUKY A ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ A SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA TOMTO WEBU. VEŠKERÉ TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ ZÁRUK NEBO ZÁVAZKŮ JAKÉHOKOLI DRUHU ČI MOŽNOSTÍ JEJICH VÝKLADŮ, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL, NÁROKŮ NEBO NEPORUŠENÍ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (KROMĚ JINÉHO VČETNĚ ZTRÁTY VÝNOSU NEBO ZISKU), TRESTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ VYROVNÁNÍM NEBO SOUDNÍM PŘÍKAZEM K NÁHRADĚ (AŤ JIŽ VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA, NEDBALOSTI, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK), KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU

 • PŘÍSTUPU NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH POUŽITÍ ČI ZPOŽDĚNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, PŘÍPADNĚ JAKÉKOLI INFORMACE NA NICH OBSAŽENÉ; NEBO
 • DOSTUPNOSTI A POUŽITELNOSTI PRODUKTŮ A SLUŽEB (S VÝJIMKOU NÁMI PROVÁDĚNÉ LETECKÉ PŘEPRAVY).

ŽÁDNÉ SKUTEČNOSTI V TOMTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEVYLUČUJÍ TAKOVOU ODPOVĚDNOST, JEJÍŽ VYLOUČENÍ ZAKAZUJE ZÁKON.

VEŠKERÁ LETECKÁ PŘEPRAVA NA ZÁKLADĚ LETENKY POŘÍZENÉ PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBU PODLÉHÁ PODMÍNKÁM PŘEPRAVY PŘÍSLUŠNÉHO DOPRAVCE A MOHOU SE NA NI VZTAHOVAT TAKÉ PODMÍNKY VARŠAVSKÉ ÚMLUVY NEBO MONTREALSKÉ ÚMLUVY, KTERÉ MOHOU ZA JISTÝCH OKOLNOSTÍ OMEZOVAT ODPOVĚDNOST PŘEPRAVCE. INFORMACE NALEZNETE V POZNÁMCE K PODMÍNKÁM PŘEPRAVY DÁLE.

VŠECHNA PRÁVA, KTERÁ ZDE NEJSOU VÝSLOVNĚ ZARUČENA, SI VYHRAZUJEME.

Odškodnění

Podmínkou používání tohoto webu je váš souhlas s tím, že nás odškodníte a zajistíte proti jakýmkoli závazkům, výdajům (včetně právních poplatků) a škodám, které vzniknou na základě nároků v důsledku vašeho používání tohoto webu, mimo jiné včetně všech skutečností uvedených na podporu jakýchkoli nároků, které by v případě, že by byly pravdivé, znamenaly porušení těchto všeobecných podmínek z vaší strany.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Tento web může obsahovat odkazy a ukazatele na internetové stránky provozované třetími stranami. Informace, produkty ani služby třetích stran žádným způsobem nekontrolujeme ani neprovozujeme. Odkazy a ukazatele na třetí strany uvádíme jen pro vaše pohodlí, což nelze považovat za podporu z naší strany. Za použití takových odkazů nebo ukazatelů na třetí strany přebíráte plnou odpovědnost.

Omezení použití

Souhlasíte s tím, že tyto webové stránky budete používat výhradně pro účely zjištění dostupnosti zboží a služeb a provádění legitimních rezervací nebo obchodních transakcí s naší společností. Souhlasíte s tím, že webové stránky budete používat pouze pro osobní (nikoli komerční) potřeby.

Souhlasíte s tím, že služby na těchto webových stránkách budete používat pouze k provádění legitimních rezervací nebo nákupů. Dále souhlasíte, že nebudete provádět žádné falešné rezervace ani rezervace založené na předpokladu poptávky. Jsme oprávněni zrušit bez předchozího upozornění veškerá potvrzení související s vícenásobnými rezervacemi do jedné nebo více destinací se stejným nebo přibližně stejným datem.

Souhlasíte se všemi uvedenými všeobecnými podmínkami nákupu, včetně například nutnosti uhradit všechny splatné částky včas a v plné výši a nutnosti postupovat v souladu se všemi pravidly týkajícími se dostupnosti tarifů, produktů nebo služeb. Nesete výhradní odpovědnost za všechny poplatky, výměry, částky, daně a cla vyplývající z používání těchto webových stránek.

Souhlasíte s tím, že webové stránky nebudete zneužívat. Za „zneužití“ se kromě jiného považuje používání webu k těmto činnostem:

 • Hanobení, obtěžování, pronásledování, vyhrožování, zneužívání nebo jiné porušování práv jiných osob, jak je definováno platným zákonem.
 • Jakékoli poškozování nebo narušování chodu počítačů a softwaru jiných osob mimo jiné nahráváním, stahováním nebo přenášením poškozených souborů nebo počítačových virů.
 • Porušování platných práv na duševní vlastnictví, publicitu nebo ochranu osobních údajů, mimo jiné nahráváním, stahováním nebo přenášením materiálů nebo softwaru.
 • Vynechání či zkreslení informací o původu nebo právech ke kterémukoli souboru, který stáhnete nebo odešlete, včetně například vynechání informací o vlastnictví, identifikačních údajů autora nebo oznámení o patentu, autorském právu nebo ochranné známce.
 • Přenášení nebo zveřejňování obchodních tajemství nebo jiných důvěrných či chráněných materiálů nebo informací určených pro vnitřní potřebu nebo jejich zpřístupnění jiným způsobem.
 • Stahování nebo nahrávání souborů, jejichž distribuce prostřednictvím webu je nezákonná.
 • Přenášení jakýchkoli informací nebo softwaru získaných z webových stránek nebo kopírování, vytváření, zobrazování, distribuce, licencování, provozování, publikování, opakované vytváření, reprodukování, prodej nebo přenášení díla odvozeného z webových stránek.
 • Směrování robotů, prohledávačů, prohledávacích modulů, avatarů, inteligentních agentů nebo jiných automatizovaných procesů na počítačové systémy společnosti Emirates nebo jiné způsoby nepřiměřeného zatěžování jakéhokoli počítačového hardwaru, sítí, úložišť, vstupních nebo výstupních zařízení nebo elektronických řídicích zařízení či infrastruktury společnosti Emirates.
 • Přenášení jakýchkoli informací nebo softwaru získaných z webových stránek nebo kopírování, vytváření, zobrazování, distribuce, licencování, provozování, publikování, opakované vytváření, reprodukování, prodej nebo přenášení díla odvozeného z webových stránek.
 • Používání falešného hesla nebo osobního identifikačního čísla během přihlašování na webové stránky nebo uvádění nesprávných informací o své identitě či oprávněnosti jednat jménem jiné osoby.
 • Porušování této smlouvy jakýmkoli jiným způsobem.

Podnikáme přiměřené kroky k zajištění toho, aby informace, které poskytujeme na těchto webových stránkách, byly v okamžiku, kdy si je prohlížíte, přesné. Nemůžeme však kontrolovat a nekontrolujeme přesnost všech informací poskytovaných externími zdroji, například poskytovateli jiných informací nebo třetími stranami, které mají na těchto webových stránkách své odkazy.

Komentáře a další materiály zveřejněné na těchto webových stránkách nelze považovat za bezvýhradně spolehlivá doporučení. Odmítáme tedy veškerou odpovědnost, která mohla vyvstat v souvislosti s tím, že se návštěvníci našeho webu nebo jiná osoba, která získá informace o příslušném obsahu nebo bude na základě tohoto obsahu jednat, na tyto materiály plně spolehnou.

Snažíme se zajistit nepřerušovanou dostupnost těchto webových stránek s bezporuchovým přenosem. Vzhledem k povaze internetu však nelze výše uvedené vlastnosti zaručit. Proto si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění stáhnout nebo pozměnit služby, které prostřednictvím těchto webových stránek poskytujeme. Dočasně také můžeme pozastavit nebo omezit váš přístup k těmto webovým stránkám, aby bylo možné provést opravy nebo údržbu či zavést nové funkce nebo služby. Pokusíme se snížit četnost a dobu trvání takového přerušení či omezení na minimum. V žádném případě neneseme odpovědnost za situaci, kdy naše webové stránky budou z jakéhokoli důvodu po určitou dobu nefunkční.

Upozornění k autorskému právu a ochranným známkám

Pro veškerý obsah na tomto webu platí: Copyright © Emirates 1994-2016. Všechna práva vyhrazena.

Tento web je určen pro vaši osobní (nekomerční) potřebu. Je zakázáno měnit, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provozovat, reprodukovat, publikovat, zpětně analyzovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané z tohoto webu. Emirates, Emirates Skywards, Emirates Skycargo, Emirates Holidays, Emirates Hotels and Resorts, Fly Emirates, Arabian Adventures, Arabian Airpass, Emirates Live, Business Rewards, The Emirates High Street a všechny další názvy produktů nebo obchodní názvy společnosti Emirates zde uváděné patří mezi naše ochranné známky, případně registrované ochranné známky. Další zde uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Webové rezervace

Na těchto webových stránkách si můžete rezervovat letenky bez registrace. Pokud se ale zaregistrujete do programu Emirates Skywards, budete si moci ve svém profilu uložit osobní i cestovní informace a data o platebních kartách. Při dalším přihlášení a rezervaci cesty na tomto webu pak nebude nutné tyto informace znovu zadávat. Pokud dosud nejste členem programu Emirates Skywards, můžete se registrovat na webu www.emirates.com. Doporučujeme vám zadat osobní preference, protože tyto informace nám pomohou zajistit pro vás optimální služby a ušetří také čas vám, pokud budete mít v budoucnu dotazy nebo budete provádět rezervace.

Své přihlašovací jméno/ID, rezervační kód ani heslo v žádném případě nesdělujte cizím osobám. Přístup ke svému účtu nesmíte poskytnout žádné online službě poskytované třetí stranou. Jsou to například mimo jiné služby sledování počtu nalétaných mil, služby správy nalétaných mil nebo jiné služby spojené se sbíráním mil. Souhlasíte, že přejímáte odpovědnost za veškerou činnost prováděnou prostřednictvím svého účtu. Měli byste podniknout veškeré nezbytné kroky k zachování důvěrnosti a zabezpečení svého hesla a/nebo rezervačního kódu. Měli byste nás informovat, pokud se budete z jakéhokoli důvodu domnívat, že vaše heslo zjistila jiná osoba nebo že heslo bylo nebo by mohlo být neoprávněně použito.

Na těchto webových stránkách můžete rezervovat letenky až pro 9 cestujících. Současně lze rezervovat letenky pro 9 dospělých a dětí (od 2 do 11 let). Na jednu dospělou osobu lze navíc rezervovat cestu pro jednoho kojence (0–1 rok). Let si můžete rezervovat ve vámi vybrané třídě – First Class, Business Class nebo Economy Class, pokud jsou dostupné.

Změnit rezervaci

Pokud online změníte stávající rezervaci a v důsledku toho budete mít nárok na refundaci od společnosti Emirates, bude tato refundace poskytnuta formou dokladu EMD (Electronic Miscellaneous Document Receipt). Tento doklad EMD můžete použít k zakoupení dalších letenek nebo služeb od společnosti Emirates nebo je možné si ho nechat proplatit v libovolné kanceláři společnosti Emirates. Doklad ale platí jen po dobu 1 roku od data vystavení, a proto je nutné ho během této doby použít nebo si ho nechat proplatit.

Letenku je možné rezervovat až 338 dní před odletem. Můžete si vyžádat elektronickou letenku nebo si letenku můžete vyzvednout na některém z míst uvedených během rezervačního procesu. Poznámka: Letenky je možné si vyzvednout pouze v zemi, ze které odlétáte, a doručit je lze také jen v zemi odletu. Pokud si budete chtít vyzvednout letenky v některé z našich kanceláří, je nutné to udělat během doby uvedené v průběhu rezervačního procesu. V opačném případě bude rezervace automaticky zrušena.

Zrušení rezervace

Pokud jste přihlášeni jako člen programu Emirates Skywards, můžete svou rezervaci zrušit na webu v sekci „Můj účet“. Platit pro vás budou tarifní pravidla, se kterými jste souhlasili při potvrzení rezervace. Veškeré žádosti o refundace je nutné uplatňovat prostřednictvím některé z našich kanceláří. O refundaci elektronické letenky můžete požádat online.

Řešení sporů online

V případě jakýchkoli sporů ohledně vaší rezervace u nás, pokud jste spotřebitelem v České republice a zakoupili jste si letenku, můžete požádat o vyřešení takového sporu prostřednictvím webových stránek České obchodní inspekce (V nové záložce se otevřou externí webové stránky), která byla zavedena zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Pokud se nacházíte v Evropské unii a zakoupili jste si letenku online, můžete požádat o vyřešení prostřednictvím webových stránek České obchodní inspekce. Více informací naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce.

Získávání mil Emirates Skywards

Zobrazené míle Emirates Skywards mají pouze informativní charakter. Skutečný počet mil Emirates Skywards připsaných na váš účet bude stanoven v souladu s pravidly programu Emirates Skywards.

Doručení letenky

Chcete-li si prohlédnout seznam možností doručení/úhrady letenek v zemi odletu, přečtěte si stránku s možnostmi vystavení letenek.

Používání kreditní karty

Přijímáme všechny hlavní kreditní karty. Jejich držitel musí být jedním z cestujících. Přijímáme kreditní karty vydané v zemích uvedených během procesu rezervace. Po kliknutí na tlačítko Zakoupit bude z vaší kreditní karty odečtena příslušná částka. Pokud nemáte kreditní kartu, můžete zaplatit hotově v některé z našich poboček. Pokud si chcete sjednat doručení nebo vyzvednutí letenky v jiné zemi, než je země odletu, musíte kontaktovat některou z našich místních poboček, kde provedete rezervaci, platbu a necháte si vystavit letenku. Kreditní karta musí být vystavena na jméno jednoho z cestujících, který ji musí mít během cesty u sebe. Během odbavení může být požadována k ověření a k podpisu formuláře poplatku při platbě platební kartou.

Zabezpečení

Učiníme veškerá nezbytná opatření, aby byla zachována důvěrnost vašich dat přenesených prostřednictvím tohoto webu a aby byla tato data chráněna před neoprávněným přístupem. Ani přes tato opatření nelze zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k těmto informacím. Neneseme žádnou odpovědnost za případný neoprávněný přístup, pokud ho nezpůsobí hrubé zanedbání z naší strany. V takovém případě budete mít nárok na náhradu až do maximální hodnoty vámi zakoupených služeb.

Informace o zabezpečení

Pro zajištění bezpečných online plateb a dalších transakcí zahrnujících osobní údaje používá tento web technologii SSL (Secure Socket Layer). Technologie SSL umožňuje šifrovat veškerou komunikaci mezi vaším počítačem a naším serverem tak, aby mohla informace číst a dešifrovat pouze naše společnost. Zabezpečené připojení obvykle označuje zamknutý zámek v okně prohlížeče. Další informace naleznete ve specifikacích zabezpečení ve svém prohlížeči. Pokud je prohlížeč vybaven technologií SSL, bude transakce zabezpečena automaticky. Běžným standardem, který slouží k označení zabezpečeného webu na internetu, je ikona zamčeného zámku v dolní části prohlížeče. Dokud se zámek zobrazuje jako zamčený, jsou vaše informace zabezpečené a šifrované a nemůže tedy dojít k jejich zneužití. Pokud kliknete na odkaz zabezpečené transakce a zamčený zámek se nezobrazí, je možné, že je okno vnořené v jiném rámečku. Pokud chcete ověřit, že se jedná o zabezpečené připojení (v Internet Exploreru), klikněte pravým tlačítkem myši na Vlastnosti a pak na Certifikáty. Zobrazí se informace, jestli je připojení zabezpečené. Další možností (Netscape Navigator) je kliknout pravým tlačítkem myši a zobrazit informace o rámečku – v dolní části textu se zobrazí informace o tom, zda je připojení zabezpečené.

Cestovní pasy

Ujistěte se, že je váš pas platný po celou dobu trvání cesty. (V některých destinacích je vyžadována určitá doba platnosti pasu, obvykle je to šest měsíců po ukončení cesty). V některých destinacích můžete potřebovat vízum a je vaší povinností si ho obstarat.

Při provádění rezervace je nutné se ujistit, že vaše jméno (a jména všech osob, pro které rezervaci provádíte) přesně odpovídá jménu uvedenému ve vašem pase (nebo v pasech osob, pro které rezervaci provádíte).

Pokud budete potřebovat jakékoli další informace týkající se požadavků na pasy nebo víza, kontaktujte prosím některou z našich místních poboček nebo ambasádu země, do které cestujete.

Pokud nebudete cestovat se správnými dokumenty, může vám být znemožněno cestovat anebo vstoupit do cílové nebo přestupní země. Můžete být také deportováni nebo uvězněni. V takových případech ponesete plnou odpovědnost za veškeré náklady, ztráty nebo škody, které vzniknou vám nebo naší společnosti (či našim zástupcům nebo zaměstnancům).

Letištní taxy

Některá letiště vyžadují zaplacení odletové taxy, kterou hradí cestující v místě letiště. Informace o těchto poplatcích nejsou součástí uvedených cen letenek a za jejich zjištění nesete plnou odpovědnost vy.

Zdravotní stav / požadavky týkající se pojištění

Pro cesty do některých destinací nebo míst přerušení cesty může být doporučeno nebo požadováno očkování – tyto informace vám poskytne váš lékař. U všech cest do zahraničí vám doporučujeme si zakoupit odpovídající cestovní pojištění.

Poznámka: Veškeré informace a doporučení v části Ochrana zdraví a cestování mají obecný charakter a nevztahují se na vás osobně ani na vaši konkrétní situaci. Veškerý obsah v části Ochrana zdraví a cestování má pouze informativní charakter a v žádném případě nenahrazuje doporučení, která vám může poskytnout váš ošetřující lékař nebo odborný zdravotnický pracovník. Neneseme žádnou odpovědnost za diagnózu, kterou si stanovíte na základě obsahu uvedeného v části Ochrana zdraví a cestování. Svou odpovědnost vylučujeme v plném rozsahu povoleném zákonem. Pokud budete mít obavy o svůj zdravotní stav či v souvislosti s leteckou přepravou a cílovými nebo přestupními destinacemi, vždy kontaktujte svého lékaře.

Převody měn

Směnné kurzy se stanovují na základě několika veřejně dostupných zdrojů. Přesnost těchto směnných kurzů se neověřuje a skutečné kurzy se mohou lišit. Nabídky směnných kurzů se neaktualizují každý den. Věříme, že informace, které poskytujeme v této aplikaci, jsou přesné, jejich úplnou přesnost však nemůžeme zcela zaručit. Pokud používáte tyto informace pro jakékoli finanční účely, požádejte kvalifikovaného odborníka, aby přesnost směnných kurzů ověřil. Neudělujeme vám souhlas s použitím těchto informací pro jakékoli jiné účely než pro osobní potřebu a zakazujeme v maximálním rozsahu, který umožňuje zákon, opětovný prodej, distribuci a použití těchto informací pro komerční účely.

Podmínky přepravy

Letecká přeprava cestujících a jejich zavazadel podléhá podmínkám přepravy daného přepravce. Před letem s naší společností si prosím přečtěte naše Všeobecné podmínky přepravy pro cestující a zavazadla.

Kontakt na webové stránky

Online rezervace

Jestliže máte otázky ke své online rezervaci nebo pokud jste při rezervaci narazili na nějaký problém, kontaktujte nás prosím.

Dotazy, které nesouvisí s rezervací

Pokud při použití našeho webu narazíte na technické problémy, požádejte o pomoc naši místní kancelář.