Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

Pravidla a oznámení

Oznámení o odepření nástupu

Odepření nástupu na lety odlétající z letišť v EU

Toto oznámení se vydává na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 a informuje vás o právech, která máte v případě odepření nástupu na palubu.

Ve výjimečných případech nemusí být na letu k dispozici dostatek míst pro přepravu všech osob s potvrzenou rezervací. Pokud na vašem letu nastane takováto situace, pokusíme se předejít nutnosti odepřít vám nástup na palubu proti vaší vůli tím, že vám a všem dalším dotčeným cestujícím nabídneme možnost dobrovolně se vzdát jedné nebo více potvrzených rezervací výměnou za vzájemně sjednané výhody.

Pokud se nepřihlásí žádní dobrovolníci, může být nezbytné odepřít vám nástup na palubu proti vaší vůli. Jestliže jste dítě bez doprovodu, osoba se sníženou pohyblivostí nebo osoba doprovázející osobu se sníženou pohyblivostí, nebudeme vám odepírat nástup na palubu, pokud to nebude nevyhnutelné.

Kritéria způsobilosti

Nárok na dostupnou asistenci a výhody popsané níže budete mít v případě, že:

 • vám byl odepřen nástup na palubu proti vaší vůli;
 • váš let má plánovaný odlet z letiště v EU;
 • let je naplánován tak, že má být provozován naší společností;
 • máte potvrzenou rezervaci letu;
 • jste dodrželi lhůtu pro odbavení k letu;
 • necestujete bezplatně nebo za zvýhodněný tarif, který není přímo ani nepřímo k dispozici veřejnosti;
 • a není vám nebo by vám nebyl znemožněn nástup na palubu z důvodu uplatnění našich podmínek přepravy nebo z jiných rozumných důvodů, jako jsou mimo jiné zdravotní důvody, důvody bezpečnosti nebo zabezpečení nebo nevyhovující cestovní dokumenty.

Cestování v rámci věrnostního programu nebo v rámci balíčku dovolené nebude pro účely tohoto oznámení považováno za bezplatné cestování.

Dostupná asistence a výhody

Pokud splňujete kritéria způsobilosti, budete mít nárok na následující výhody:

Přesměrování/náhrada

Jestliže vám bude odepřen nástup na palubu na základě dobrovolnosti nebo proti vaší vůli, můžete si vybrat jednu z následujících tří možností:

 • možnost 1 – nahradíme vám tarif zaplacený za letenku, a to za nevyužitou část cesty, a za využité části cesty v případě, že let, na který vám byl odepřen nástup na palubu, již v důsledku odepření nástupu na palubu neslouží žádnému účelu ve vztahu k vašim původním cestovním plánům, a pokud je to relevantní, přepravíme vás nejbližším letem s vhodným dostupným místem do prvního místa odletu uvedeného ve vaší přepravní smlouvě; nebo
 • možnost 2 – za srovnatelných podmínek přepravy vás při nejbližší příležitosti přesměrujeme na vaše cílové letiště (nebo na jiné letiště obsluhující stejné město nebo oblast, v takovém případě vám zajistíme pozemní dopravu na vaše cílové letiště nebo do jiné blízké destinace, na které se vzájemně dohodneme); nebo
 • možnost 3 – za srovnatelných podmínek přepravy vás později (v termínu, který vám bude vyhovovat) v závislosti na vhodném dostupném místě přepravíme na vaše cílové letiště (nebo na jiné letiště obsluhující stejné město nebo oblast, v takovém případě vám zajistíme pozemní dopravu na vaše cílové letiště nebo do jiné blízké destinace, na které se vzájemně dohodneme).

Pokud nám sdělíte, že si přejete uplatnit možnost 1 nebo možnost 3 výše, jakékoli právo na dostupnou asistenci přestane platit od okamžiku, kdy přijmeme takové vaše sdělení.

Náhrada uvedená v možnosti 1 výše je splatná do sedmi dnů. Platba podléhá splnění všech přiměřeně nezbytných formalit, jako je mimo jiné uspokojivá identifikace strany, která má nárok na náhradu, a vrácení nevyužitých letenek/kupónů.

Právo na náhradu bude platit také v případě, že je váš let součástí balíčku, s výjimkou případů, kdy takové právo vyplývá ze směrnice 90/314/ES.

Dostupná asistence

Pokud vám bude proti vaší vůli odepřen nástup na palubu, budete mít nárok na následující výhody:

 • Strava a občerstvení v přiměřené souvislosti s čekací dobou a dále dva telefonní hovory, dvě zprávy telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.
 • Ubytování, pokud je nezbytné zajistit pobyt na jednu nebo více nocí nebo pobyt navíc k vámi zamýšlenému pobytu; jestliže je důvodně očekávaný čas odletu nového letu o den nebo několik dnů později než plánovaný den odletu vašeho zrušeného letu, budete mít nárok na ubytování v hotelu a pozemní dopravu mezi letištěm a takovým ubytováním.

Výše popsaná asistence bude poskytnuta bezplatně. Na takovou asistenci budete mít nárok, pouze pokud důvodně očekáváme, že její poskytnutí nezpůsobí žádné zpoždění.

Náhrada škody

Pokud vám bude proti vaší vůli odepřen nástup na palubu, můžete mít nárok na náhradu škody.

Úrovně náhrady škody jsou specifikovány následovně:

 • 250 EUR za lety o délce nejvýše 1 500 km;
 • 400 EUR za lety v rámci EU delší než 1 500 km a za všechny ostatní lety o délce od 1 500 km do 3 500 km; nebo
 • 600 EUR za všechny ostatní lety.

Náhrada škody bude snížena o 50 %, pokud jakékoli přesměrování nabízené do vaší cílové destinace bude mít za následek plánovaný čas příletu, který nepřekročí plánovaný čas příletu původního letu o:

 • dvě hodiny v případě letů o délce nejvýše 1 500 km;
 • tři hodiny v případě všech letů v rámci EU delších než 1 500 km a všech ostatních letů o délce od 1 500 km do 3 500 km; nebo
 • čtyři hodiny v případě všech ostatních letů.

Přesun do nižší cestovní třídy

Pokud budete při přesměrování přesunuti do nižší cestovní třídy, než do které jste si zakoupili letenku, ať v důsledku odepření nástupu na palubu nebo z jakéhokoli jiného důvodu, jako je například nahrazení letadla letadlem s menší cestovní kabinou, budete mít následující nárok na náhradu:

 • 50 % platného tarifu za lety o délce od 1 500 do 3 500 kilometrů nebo
 • 75 % platného tarifu za lety delší než 3 500 kilometrů

za část nebo části cesty, na kterých jste byli přesunuti do nižší cestovní třídy. 

Obecné

Každý členský stát EU určil orgán odpovědný za prosazování nařízení ES č. 261/2004(v nové záložce se otevřou externí webové stránky). V samostatném upozornění vám pro vaši potřebu sdělíme podrobné informace o těchto příslušných orgánech.

Toto oznámení vám neposkytuje žádná další smluvní práva.

Pro podání reklamace můžete kontaktovat přímo naše oddělení vztahů se zákazníky prostřednictvím našich webových stránek www.emirates.com/feedback.

Alternativně můžete zaslat e-mail na adresu: customer.affairs@emirates.com

K zobrazení souborů ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader.
Stáhnout Acrobat Reader