Pokračováním v prohlížení naší stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací najdete v zásadách používání souborů cookie.

Pravidla programu Emirates Skywards

Věrnostní program Emirates Skywards (dále „Emirates Skywards“) je provozován společností Emirates. Webové stránky programu Emirates Skywards (dále „webové stránky“) a aplikace společnosti Emirates (dále „aplikace“) jsou k dispozici členům programu Emirates Skywards za podmínky, že přijmou tyto všeobecné podmínky. Otevřením a používáním webových stránek nebo aplikace společnosti Emirates vyjadřujete svůj souhlas se všeobecnými podmínkami.

ZMĚNA PROGRAMU

Program Emirates Skywards se řídí pravidly programu Emirates Skywards (dále „pravidla programu“). Emirates Skywards si vyhrazuje právo kdykoli měnit, modifikovat nebo doplňovat jakoukoli část programu Emirates Skywards v souladu s pravidly programu. Toto právo zahrnuje také, mimo jiné, změny v přidružování partnerů v rámci programu Emirates Skywards, pravidel získávání a využívání nasbíraných mil, pravidel pro využití cestovních bonusů, letových plánů, členských cestovních výhod a konkrétních částí akčních nabídek.

OMEZENÍ ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI

Informace uvedené na webových stránkách nebo v aplikaci společnosti Emirates mohou být neúplné a obsahovat nepřesnosti a tiskové chyby. Emirates Skywards nenaznačuje ani nezaručuje, že přístup na webové stránky nebo do aplikace společnosti Emirates bude bez jakýchkoli přerušení a že nemůže dojít k selháním, chybám, vynecháním nebo ztrátě přenášených informací a že webové stránky a aplikace nemohou být napadeny viry. Emirates Skywards nečiní žádná prohlášení ohledně vhodnosti informací, produktů a služeb uvedených na webových stránkách nebo v aplikaci společnosti Emirates pro jakýkoli účel. Veškeré informace, produkty a služby jsou zde uvedeny „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu. Tímto Emirates Skywards odmítá odpovědnost za jakékoli záruky a podmínky v souvislosti s informacemi, produkty a službami, včetně veškerých předpokládaných záruk týkajících se prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a právních nároků a jejich neporušení.

EMIRATES SKYWARDS NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO APLIKACE SPOLEČNOSTI EMIRATES ANI ZA ŠKODY JAKKOLI S POUŽÍVÁNÍM ČI SE ZPOŽDĚNÍM PŘI POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO APLIKACE SPOLEČNOSTI EMIRATES SOUVISEJÍCÍ. EMIRATES SKYWARDS NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ANI ZA ŽÁDNÉ INFORMACE, PRODUKTY A SLUŽBY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO APLIKACE SPOLEČNOSTI EMIRATES NEBO JINAK ZÍSKANÝCH V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK NEBO APLIKACE SPOLEČNOSTI EMIRATES, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI ČI JINAK.

ODKAZY

Webové stránky nebo aplikace společnosti Emirates mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Takové odkazy slouží jen pro informaci a na použití těchto webových stránek se mohou vztahovat všeobecné podmínky, které jsou na nich uvedeny. Uvedení odkazů na tyto webové stránky neznamená schválení materiálu na nich uvedeného a Emirates Skywards nenese za jejich obsah žádnou odpovědnost.

EMIRATES SKYWARDS NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ TÍM, ŽE POUŽIJETE INFORMACE UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN NEBO SE NA NĚ SPOLEHNETE.

OBSAH A PŘÍSPĚVKY ČLENŮ – FÓRUM

Na webových stránkách se nacházejí vývěsky a další nástroje pro zasílání zpráv a komunikaci, z nichž některé jsou nabízeny pouze členům vyšších úrovní programu Emirates Skywards. Jakékoli názory, stanoviska či vyjádření člena programu při používání těchto nástrojů jsou názory, stanoviska či vyjádření tohoto konkrétního člena a nikoli Emirates Skywards. Emirates Skywards nemá žádnou povinnost kontrolovat zprávy, informace ani obsah uvedený na těchto webových stránkách a v souvislosti s těmito příspěvky nepřebíráme žádnou odpovědnost. Bez ohledu na to si však Emirates Skywards vyhrazuje právo bez upozornění kontrolovat, upravovat nebo odstraňovat veškerý obsah příspěvků přijatých od členů, včetně příspěvků na vývěsce, pokud ho bude podle vlastního uvážení považovat za nezákonný, urážlivý nebo jinak nevhodný. Berete na vědomí, že odpovídáte za jakýkoli materiál, který na webové stránky odešlete. Souhlasíte s tím, že se při zveřejňování příspěvků na webových stránkách vyvarujete následujících činností:

 • pomlouvání, urážení, obtěžování, sledování, zastrašování nebo jiné narušování zákonem daných práv jiných osob (včetně práv vztahujících se na ochranu osobních údajů a zveřejňování údajů);
 • publikování, zveřejňování, distribuce nebo šíření jakýchkoli poškozujících, výhružných, pomlouvačných, obtěžujících, zákony porušujících, urážlivých, obscénních, vulgárních, nemravných či nezákonných materiálů a informací;
 • propagace nebo nabízení zboží či služeb nebo provádění či předávání průzkumů, soutěží či řetězových zpráv jakéhokoli druhu a
 • publikování zpráv, ve kterých se budete vydávat za jiné osoby.
Dále souhlasíte s tím, že při používání webových stránek nebo aplikace společnosti Emirates nebudete:
 • nahrávat na tyto webové stránky soubory obsahující software nebo jiný materiál chráněný zákony na ochranu duševního vlastnictví (nebo právy vztahujícími se na ochranu osobních údajů či zveřejňování údajů), pokud nejste vlastníky těchto uvedených práv nebo nemáte k takové činnosti potřebný souhlas všech stran, kterých se to týká;
 • nahrávat na tyto stránky soubory obsahující viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou narušit provoz jiného počítače, ani
 • odstraňovat jakékoli informace o autorských právech, právní informace či upozornění na vlastnická práva či označení vlastnických práv v jakémkoli souboru nahraném na tyto stránky.

NÁHRADA ŠKODY

Souhlasíte s tím, že zajistíte odškodnění společnosti provozující program Emirates Skywards, jejích pracovníků, prodejců a zástupců a že je nebudete činit odpovědnými v souvislosti s jakýmikoli stížnostmi a povinnostmi (včetně právních poplatků), které mohou být důsledkem příspěvků odeslaných vámi na webové stránky nebo do aplikace společnosti Emirates, důsledkem použití materiálu, který získáte prostřednictvím webových stránek nebo aplikace společnosti Emirates, porušení těchto všeobecných podmínek nebo jakýchkoli skutků na základě vašeho použití webových stránek nebo aplikace společnosti Emirates.

Emirates Skywards si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zakázat přístup k webovým stránkám nebo aplikaci společnosti Emirates nebo jakékoli jejich části bez oznámení a bez odpovědnosti za jakoukoli škodu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla ochrany osobních údajů v souvislosti s programem Emirates Skywards jsou uvedena v odstavci 19 pravidel programu.

Copyright (c) Emirates 2016. Všechna práva vyhrazena.

PRAVIDLA PROGRAMU EMIRATES SKYWARDS

TATO PRAVIDLA PROGRAMU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI PODMÍNKAMI, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ LZE ZÍSKÁVAT, UDĚLOVAT, MĚNIT NEBO RUŠIT VÝHODY A BONUSY.

 1. Definice a výklad

  1. Pro účely těchto pravidel programu se:
   • termínem „účet“ rozumí účet, na který budou přidávány nebo ze kterého budou odečítány míle člena;
   • termínem „základní míle“ označují míle, které člen získá za let(y) v Economy Class, které splňují příslušné podmínky, po zakoupení letenky v tarifu Flex Plus z jedné zóny Skywards do jiné zóny Skywards;
   • termínem „letenka za hotovost a míle“ (Cash+Miles) rozumí let se společností Emirates, který lze uhradit prostřednictvím kombinace hotovosti a mil Skywards, při splnění všeobecných podmínek stanovených v odstavci 13 těchto pravidel programu;
   • termínem „bonus Classic“ rozumí bonus Classic Saver nebo Classic Flex nebo Classic Flex Plus;
   • termínem „bonus Classic Saver“ rozumí bonusová letenka plně nebo částečně uhrazená mílemi Skywards, na kterou se vztahují pravidla a omezení bonusu Classic Saver;
   • termínem „bonus Classic Flex nebo Flex Plus“ rozumí bonusová letenka plně nebo částečně uhrazená mílemi Skywards, na kterou se vztahují pravidla a omezení bonusu Classic Flex nebo Flex Plus;
   • termínem „bonus za třídu“ rozumí míle, které člen získá za let(y) splňující příslušné podmínky v Business Class nebo ve First Class;
   • termínem „sdílený let“ rozumí let, který má na letence uvedený kód nebo číslo jedné letecké společnosti, ovšem je provozován jinou leteckou společností;
   • termínem „Dohoda o koordinaci“ rozumí Hlavní smlouva o koordinaci uzavřená mezi společnostmi Emirates a Qantas dne 6. září 2012 (v platném znění);
   • termínem „Emirates“ rozumí dubajská společnost Emirates založená na základě vyhlášky č. 2 z roku 1985 (v platném znění);
   • termínem „aplikace společnosti Emirates“ rozumí aplikace Emirates Skywards, která je k dispozici pro iPad, iPhone, Apple Watch a telefony se systémem Android;
   • termínem „kontaktní centrum Emirates“ rozumí každé z kontaktních center pro členy, která sídlí v Dubaji, Bombaji, Karáčí, Manchesteru, Melbourne, New Yorku, Kantonu (Guangzhou) a Budapešti a jejichž kontaktní údaje zveřejňuje Emirates Skywards;
   • termínem „spojenectví společností Emirates a Qantas“ rozumí spojenectví, na jehož základě spolu spolupracují letecké společnosti Emirates a Qantas, pokud jde o nejrůznější aspekty jejich příslušné obchodní činnosti, jak je stanoveno v Dohodě o koordinaci;
   • termínem „Emirates Skywards“ označuje podle kontextu společnost Emirates provozující svým jménem věrnostní program nebo název samotného věrnostního programu. Emirates Skywards je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Emirates;
   • termínem „člen rodinného programu Family Bonus“ rozumí osoba definovaná v odstavci 17 pravidel programu;
   • termínem „tarif Flex“ nebo „tarif Flex Plus“ označuje jakýkoliv nezlevněný komerční tarif společnosti Emirates, na který se nevztahují omezení tarifu Special nebo Saver;
   • termínem „člen“ rozumí osoba, která požádala o členství ve věrnostním programu Emirates Skywards a které bylo přiděleno příslušné členské číslo;
   • termínem „úroveň členství“ rozumí členský status dané úrovně v rámci věrnostního programu Emirates Skywards;
   • termínem „míle“ rozumí body nasbírané členem v rámci věrnostního programu Emirates Skywards na základě spotřeby zboží a služeb splňujících příslušné podmínky. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje tento termín míle Skywards i statusové míle;
   • termínem „Kalkulátor mil“ rozumí kalkulačka na webových stránkách, která určí, kolik mil bude přičteno na účet člena, když uskuteční let splňující příslušné podmínky, nebo kolik mil je třeba uplatnit na bonusovou letenku u společnosti Emirates;
   • termínem „datum zahájení provozu“ rozumí 31. březen 2013;
   • termínem „partner“ rozumí poskytovatel zboží nebo služeb podílející se příležitostně na programu Emirates Skywards a může jím být letecká společnost, hotel či rezort, poskytovatel finančních služeb, poskytovatel výrobků a služeb pro volný čas a životní styl a půjčovny automobilů;  
   • termínem „bonus za osobní údaje“ rozumí míle Skywards, které mohou být členovi příležitostně připsány za aktualizaci osobních údajů, když o to Emirates Skywards požádá;  
   • termínem „Qantas“ rozumí společnost Qantas Airways Limited;
   • termínem „Qantas Group“ rozumí společnost Qantas a příležitostně její dceřiné společnosti;
   • termínem „datum ukončení spojenectví se společností Qantas“ rozumí datum, k němuž bude ukončeno spojenectví se společností Qantas;
   • termínem „let(y) splňující příslušné podmínky“ rozumí let(y) společnosti Emirates nebo sdílený(é) let(y) prodávaný(é) společností Emirates, ale provozovaný(é) jinou leteckou společností, mezi výchozím bodem a cílovým bodem cesty tam a/nebo zpět;
   • termínem „relevantní člen“ rozumí člen,
    • jehož členství bylo zahájeno k datu zahájení provozu nebo později, a
    • který absolvoval lety ve více než čtyřech letových sektorech provozovaných společností Qantas,
     • v jakémkoli období pěti po sobě následujících let od data zahájení provozu a data ukončení spojenectví se společností Qantas nebo
     • v případě, že datum ukončení spojenectví se společností Qantas spadá do období před 5. výročím data zahájení provozu, pak během období od data zahájení provozu do data ukončení spojenectví se společností Qantas;
   • termínem „bonus“ rozumí konkrétní zboží nebo služby poskytnuté členovi ze strany Emirates Skywards nebo partnera výměnou za míle Skywards;  
   • termínem „Skywards Skysurfers“ rozumí exkluzivní klub v rámci programu Emirates Skywards pro děti a mladé členy ve věku od 2 do 16 let;  
   • termínem „míle Skywards“ rozumí míle, které získá člen při každém letu splňujícím příslušné podmínky nebo při zakoupení zboží a služeb splňujících příslušné podmínky od partnera. Lze je využít na bonusy podle pravidel programu Emirates Skywards;  
   • termínem „Special“ nebo „Saver“ označuje tarif společnosti Emirates, na který se v souvislosti s nákupem vztahují jakákoli omezení nároku (včetně, ale bez omezení na studenty, seniory, námořníky, misionáře, cestovatele, mládež, doprovod, skupiny, zájezdy typu inclusive, letenky typu air pass) nebo omezení dostupnosti míst, období prodeje (s omezením nejpozdějšího data pro zakoupení), omezující podmínky (včetně, ale nikoliv výhradně, poplatků za provedení změny, minimální/maximální délky pobytu, letových omezení nebo nákupu předem) a všechny tarify nabízené ostatními leteckými společnostmi za lety částečně provozované společností Emirates;  termínem „statusový bonus“ rozumí míle Skywards navíc, které získají členové úrovně Platinum, Gold a Silver na základě absolvování letu splňujícího příslušné podmínky; 
   • termínem „statusové míle“ rozumí míle nasbírané v souvislosti s kvalifikací na členskou úroveň a získané na základě absolvování letu splňujícího příslušné podmínky;
   • termínem „bonusový přesun do vyšší třídy“ rozumí uplatnění mil Skywards za cestování ve vyšší třídě, než je třída uvedená na letence společnosti Emirates a
   • termínem „webové stránky“ rozumí webové stránky programu Emirates Skywards dostupné na adrese emirates.com.
  2. Pro tato pravidla platí, pokud není uvedeno jinak:  
   • odkaz v jednotném čísle zahrnuje i číslo množné a opačně,
   • odkaz na jedno pohlaví zahrnuje i opačné pohlaví,
   • odkaz na určitou stranu zahrnuje i její zmocněné zaměstnance,
   • nadpisy jsou použity pouze pro účely zajištění přehlednosti.

 2. Členství

  1. Podat přihlášku k členství v programu Emirates Skywards může každá osoba starší dvou let. Členem nemůže být společnost, firma, obchodní sdružení ani jiný subjekt.
  2. Žadatel o členství musí uvést veškeré údaje požadované ve formuláři přihlášky do programu Emirates Skywards. Pokud se přihlašuje osoba mladší 18 let, musí přihlášku podepsat rodič nebo opatrovník. Emirates Skywards může na základě vlastního uvážení přihlášku člena přijmout nebo zamítnout. Pokud je přihlášení člena zamítnuto, zaniknou nebo budou zrušeny všechny výhody, které mohl žadatel získat na základě používání dočasné členské karty.
  3. Emirates Skywards členovi vystaví číslo trvalého člena, na které se budou přičítat jeho míle. Na členské kartě může být uvedeno datum konce platnosti. V takovém případě je karta platná pouze do tohoto data. Členskou kartu může používat pouze člen, jehož jméno je uvedeno na příslušné kartě. Členská karta není platební karta a slouží pouze pro účely identifikace. Členská karta je nepřenosná a vždy zůstává ve vlastnictví společnosti, která ji vystavila. Pokud pracovníci programu Emirates Skywards nebo jiná strana jejich jménem člena vyzvou, aby vrátil členskou kartu, musí ji bez prodlení vrátit do kontaktního centra společnosti Emirates. Ztrátu členské karty musí člen neprodleně oznámit kontaktnímu centru společnosti Emirates.
  4. Členové nesmí zneužívat svého členství ve věrnostním programu Emirates Skywards a nebudou tedy kromě jiného vykonávat žádné z následujících činností:
   • účast na nezákonném nebo podvodném jednání, nebo
   • prodej, postoupení, převod nebo koupě či nabídka k prodeji, postoupení, převodu nebo koupi jakéhokoli bonusu, mil nebo jiné výhody nabízené členům v rámci programu Emirates Skywards způsobem jiným, než jaký je v souladu s pravidly programu.
   • V případě, že člen poruší pravidla programu, včetně porušení tohoto bodu 2.4, Emirates Skywards si vyhrazuje právo ukončit členství v programu v souladu s bodem 18.2.
  5. Člen může své členství kdykoli zrušit na základě písemného sdělení zaslaného do kontaktního centra společnosti Emirates nebo vrácení své členské karty do tohoto centra.
  6. Emirates Skywards může kdykoli na základě vlastního uvážení pozastavit, ukončit nebo zrušit členství nebo nasbírané míle člena.
  7. Členství je automaticky ukončeno v případě úmrtí nebo bankrotu člena. Míle, které byly přičteny před ukončením členství za těchto okolností, budou okamžitě zrušeny. Emirates Skywards však může na základě vlastního uvážení obnovit nasbírané míle ve prospěch dědiců zemřelého člena, pokud o to požádá správce pozůstalosti, a to za předpokladu, že je na účtu zemřelého člena v době úmrtí minimální zůstatek 20 000 mil.
  8. Členství je nepřenosné. Člen není oprávněn být držitelem více než jednoho účtu. Veškeré míle a bonusy v rámci programu Emirates Skywards člen získává nebo mu jsou vystaveny na jeho členský účet.
  9. Člen, který je považován v programu Emirates Skywards za aktivního, bude mít k dispozici výpisy aktivit, které budou zahrnovat informace o nasbíraných a využitých mílích a mílích, jejichž platnost již skončila. Jestliže bude člen přesvědčen, že informace obsažené ve výpisu (včetně informací o nasbíraných a využitých mílích a mílích, jejichž platnost již skončila) jsou nepřesné, musí neprodleně informovat Emirates Skywards, nejpozději do 90 dnů od data pořízení výpisu. Pokud člen neinformuje Emirates Skywards o případných nesrovnalostech ve výpisu ve lhůtě stanovené v tomto bodě 2.9, budou informace považovány za správné a odsouhlasené ze strany člena tak, jak jsou. Jestliže člen zahájí spor týkající se výpisu, může Emirates Skywards požadovat, aby předložil dokumentaci na podporu své stížnosti.
  10. Pokud dojde u člena ke změně jména, musí ji oznámit Emirates Skywards písemně a musí přiložit veškeré právní a další dokumenty, protože Emirates Skywards čas od času požádá o předložení dokumentů týkajících se změny jména pro účely ověření. V souvislosti s jakoukoli změnou osobních údajů člena programu Emirates Skywards mohou být pro účely ověření účtu vyžadovány další informace.
  11. Za veškeré daně, cla a další povinnosti, které vyplynou z nasbíraných mil nebo přijetí a využívání bonusů, nese odpovědnost člen. Musí být zaplaceny před získáním příslušného bonusu. Emirates Skywards neposkytuje v souvislosti s těmito daněmi, cly a dalšími povinnostmi žádné záruky ani zajištění.
  12. Členové mladší 18 let nemohou na webových stránkách ani v aplikaci společnosti Emirates provádět některé transakce (například nákup nebo převod mil Skywards a využívání bonusů).
  13. Veškeré nasbírané míle, které nebyly vyměněny za bonusy, a všechny nevyužité bonusy se ruší v okamžiku, kdy dotyčná osoba přestane být členem programu.  
  14. Aby bylo možné zajistit pro členy trvalou hodnotu a integritu programu Emirates Skywards, společnost Emirates neustále monitoruje aktivitu týkající se mil Skywards ve spojitosti s programem. Emirates Skywards může na základě rozhodnutí a dle vlastního uvážení společnosti Emirates provést z jakéhokoli důvodu audit účtu kteréhokoli z členů. Během té doby nebude účet člena možné používat. Společnost Emirates bude informovat člena o tom, že takový audit probíhá, a může požadovat, aby člen předložil v souvislosti s účtem určité informace, které by pomohly audit dokončit.

 3. Skywards Skysurfers

  1. Členové ve věku od 2 do 16 let se automaticky stávají členy programu Skywards Skysurfers.
  2. Členské číslo a členská karta programu Skysurfers se zpracovávají společně a Emirates Skywards vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby byly karta i číslo vystaveny do 14 dnů od přijetí přihlášky.
  3. Na členy programu Skysurfers se vztahují pravidla programu Emirates Skywards a při využití některých výhod, jako je vstup do salónku nebo transfer limuzínou, může být vyžadován doprovod člena programu Emirates Skywards.

 4. Správa účtu

  1. Člen může písemně přes kontaktní centrum společnosti Emirates nebo s použitím tohoto webu určit cestovního koordinátora (ve věku minimálně 18 let), který bude mít přístup k jeho členskému účtu, pro následující účely:
   • získávání informací z příslušného členského účtu,
   • podávání žádosti o bonusy a
   • doplňování informací týkajících se členství uložených v rámci programu Emirates Skywards jménem příslušného člena.
   V případě přijetí jmenování cestovním koordinátorem se jmenovaný cestovní koordinátor zavazuje dodržovat pravidla programu. Veškeré činnosti, které bude cestovní koordinátor provádět ve spojitosti s účtem člena, budou prováděny v souladu s pravidly programu.  Veškerá aktivita na účtu realizovaná cestovním koordinátorem bude považována za aktivitu prováděnou jménem člena a člen ponese odpovědnost za jakékoli porušení pravidel programu ze strany cestovního koordinátora.  

   Cestovní koordinátor bude před svým jmenováním povinen předložit Emirates Skywards doklad o své totožnosti a kontaktní údaje.  Cestovní koordinátor a člen potvrzují, že veškeré poskytnuté informace týkající se totožnosti cestovního koordinátora a kontaktní údaje jsou pravdivé a přesné a že předložení jakýchkoli nepravdivých informací bude mít za následek ukončení činnosti jmenovaného cestovního koordinátora.  Emirates Skywards si vyhrazuje právo za takových okolností zrušit rovněž účet člena v souladu s bodem 18.2.

   Emirates Skywards si vyhrazuje právo zrušit účet člena programu Emirates Skywards v souladu s bodem 18.2 a/nebo zrušit jmenování cestovního koordinátora v případě, že by Emirates Skywards na základě vlastního uvážení nabyl přesvědčení o tom, že aktivity jmenovaného cestovního koordinátora ve spojitosti s účtem člena programu Emirates Skywards jsou v rozporu s pravidly programu.

   Cestovní koordinátor, který není členem programu Emirates Skywards, není oprávněn čerpat žádné členské výhody ani výsady.

 5. Úroveň členství

  1. Členovi může být podle počtu statusových mil nasbíraných během období 13 po sobě jdoucích měsíců umožněn přechod na vyšší úroveň členství – Silver, Gold nebo Platinum. K dosažení členské úrovně Silver je třeba 25 000 statusových mil nebo 25 letů splňujících příslušné podmínky, k dosažení členské úrovně Gold je třeba 50 000 statusových mil nebo 50 letů splňujících příslušné podmínky a k dosažení členské úrovně Platinum je třeba 150 000 statusových mil.
  2. Členská úroveň je platná po dobu jednoho roku od měsíce, kdy byla získána, a může být obnovena podle toho, jestli člen do data kontroly nasbírá dalších 25 000 statusových mil nebo 25 letů splňujících příslušné podmínky, 50 000 statusových mil nebo 50 letů splňujících příslušné podmínky nebo 150 000 statusových mil (podle úrovně). Příslušné lety nezahrnují letenky zakoupené s využitím kombinace hotovosti a mil. Nadbytečné statusové míle nebo příslušné lety nasbírané v jednom kontrolním období nelze převést do dalšího období.
  3. Členové získávají statusový bonus v následujících hodnotách:
   • člen na úrovni Platinum = základní míle + 75 %,
   • člen na úrovni Gold = základní míle + 50 %,
   • člen na úrovni Silver = základní míle + 25 %.
   • Statusové bonusy se přičítají na členský účet s mílemi Skywards. Nepřičítají se na účet se statusovými mílemi.
  4. Počet statusových mil požadovaný pro jednotlivé členské úrovně může být ze strany Emirates Skywards kdykoli bez upozornění změněn. 
  5. Emirates Skywards může na základě vlastního uvážení vytvořit, zvýšit nebo snížit úroveň členství člena.

 6. Výhody a výsady úrovní

  1. Všichni členové si mohou zarezervovat svá sedadla předem za podmínek, že si sedadlo zarezervují minimálně 48 hodin před odpovídajícím letem a odbaví se minimálně 90 minut před odletem. Možnost rezervace sedadla předem je závislá na dostupnosti a řídí se pravidly uvedenými v Podmínkách přepravy cestujících a zavazadel společnosti Emirates.
  2. V závislosti na členské úrovni v programu Emirates Skywards mohou mít cestující nárok na rezervaci sedadla předem zdarma:
   • Platinum: Zdarma běžné sedadlo, preferované sedadlo a dvojsedadlo pro všechny cestující ve stejné rezervaci (PNR), v rámci jakéhokoli tarifu společnosti Emirates.
   • Gold: Zdarma běžné a preferované sedadlo pro všechny cestující ve stejné rezervaci (PNR), v rámci jakéhokoli tarifu společnosti Emirates.
   • Silver: Zdarma běžné sedadlo pouze pro sebe, v rámci jakéhokoli tarifu společnosti Emirates.
   • Blue: Zdarma běžné sedadlo, pouze při rezervaci v rámci tarifu Economy Class Flex nebo Flex plus.

   Poznámka: Možnost rezervace sedadel předem není k dispozici u skupinových tarifů (rezervační třída „G“).

   Ve všech ostatních případech budou platit standardní poplatky za rezervaci sedadla předem. Pro více informací o poplatcích za rezervaci sedadel předem prosím klikněte sem.

  3. Přístup do salónku
   1. Bezplatný přístup do salónků. Bezplatný přístup do salónků je před odletem umožněn členům na úrovni Platinum, Gold a Silver, kteří cestují jakoukoli cestovní třídou se společností Emirates. Členové na úrovni Platinum nebo Gold mohou využít bezplatného přístupu do salónků společnosti Emirates v celé síti Emirates, a to pro sebe a příslušné/ho hosta/y, který/ří cestuje/í na stejném letu společnosti Emirates. Člen na úrovni Silver může využít bezplatného přístupu do salónku Emirates Business Class na Mezinárodním letišti v Dubaji pouze pro sebe.
   2. Placený přístup do salónků v Dubaji. Na Mezinárodním letišti v Dubaji mohou členové programu Emirates Skywards na úrovni Platinum, Gold a Silver získat za poplatek další přístup do salónků nad rámec bezplatných výhod, které jim vyplývají z jejich členské úrovně. Členové programu na úrovni Blue, kteří by jinak neměli nárok na bezplatný přístup do salónků, si mohou přístup do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji zakoupit. Proto tedy, na základě nároku vyplývajícího z aktuální členské úrovně,
    • členové na úrovni Platinum, Gold a Silver mohou zaplatit přístup dalším spolucestujícím,
    • členové na úrovni Blue mohou zaplatit přístup do salónku pro sebe a své spolucestující,
    • členové na úrovni Gold a Silver si mohou svůj bezplatný přístup do salónku Business Class za poplatek přesunout do salónku First Class.

    Tento přístup do salónků společnosti Emirates na Mezinárodním letišti v Dubaji je k dispozici za poplatky specifikované níže, které platí pouze pro členy samotné a rovněž jejich spolucestující, které chtějí členové přizvat, a to za předpokladu, že příslušný host pokračuje v cestě na stejném letu společnosti Emirates. Tato výhoda placeného přístupu do salónku se vztahuje pouze na salónky společnosti Emirates na Mezinárodním letišti v Dubaji a pouze v případech, kdy navazující let provozuje společnost Emirates. Poplatky za využití tohoto přístupu jsou stanoveny pro jednu dospělou osobu za čtyři hodiny pobytu v salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji takto:

    • Salónky First Class = 200 USD / 720 AED
    • Salónky Business Class = 100 USD / 360 AED
    • Salónek společnosti Emirates = 100 USD / 360 AED
    • Přesun ze salónku Business Class do salónku First Class = 100 USD / 360 AED
   3. Placený přístup do salónků na příslušných letištích. Na níže uvedených příslušných letištích* (s výjimkou Mezinárodního letiště v Dubaji) mohou členové programu Emirates Skywards na úrovni Platinum a Gold za poplatek přizvat do salónků také další hosty nad počet hostů, které mohou přizvat bezplatně. Na níže uvedených příslušných letištích* (s výjimkou Mezinárodního letiště v Dubaji) si mohou členové programu na úrovni Silver a Blue, kteří by jinak neměli nárok na bezplatný přístup do salónků, přístup do salónku pro sebe zakoupit.
    • Auckland
    • Bangkok
    • Birmingham
    • Boston
    • Brisbane
    • Kapské Město
    • Dillí
    • Düsseldorf
    • Frankfurt
    • Glasgow
    • Hamburk
    • Johannesburg
    • Kuala Lumpur
    • Londýn Gatwick
    • Londýn Heathrow
    • Los Angeles
    • Manchester
    • Melbourne
    • Milán
    • Mnichov
    • New York, letiště Johna F. Kennedyho
    • Paříž, letiště Charlese de Gaulla
    • Perth
    • San Francisco
    • Sydney
    • Tokio Narita
    • Curych

    Placený přístup do salónků na výše zmíněných příslušných letištích* je k dispozici za poplatky specifikované níže, které platí pouze pro další spolucestující členů programu Skywards na úrovni Platinum a Gold, které chtějí členové přizvat, a to za předpokladu, že příslušný host pokračuje v cestě na stejném příslušném letu společnosti Emirates. V případě členů programu Skywards na úrovni Silver platí pouze pro členy samotné. Poplatky za přístup do salónků společnosti Emirates na výše zmíněných příslušných letištích* činí 100 USD. Poplatek je třeba uhradit v odpovídající částce v místní měně (pravidlo neplatí pro Mezinárodní letiště v Dubaji).

   4. Společnost Emirates si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení poplatky za přístup do salónků změnit. Poplatky se vztahují pouze na jednorázový přístup pro jednu dospělou osobu na nejvýše čtyři hodiny pobytu v salónku a platí pouze pro členy a jejich spolucestující, které chtějí členové přizvat. Členové (včetně spolucestujících), kteří z jakéhokoli důvodu překročí 4hodinový pobyt v salónku (mimo jiné včetně přerušení a zpoždění letu), uhradí za každý 4hodinový segment další poplatek za přístup do salónku v sazbách uvedených výše v bodě 6.3.2 (v případě přístupu do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji) a 6.3.3 (v případě přístupu do salónků na ostatních příslušných letištích*).
   5. Přístup do salónku pro děti do 12 let bude účtován v částce odpovídající polovině sazby pro dospělého stanovené výše v bodě 6.3.2 (v případě přístupu do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji) a 6.3.3 (v případě přístupu do salónků na ostatních příslušných letištích*). Kojenci ve věku do 2 let mají přístup do salónku zdarma. Členové, kteří se rozhodnou zaplatit za přístup do salónku, budou muset uhradit platbu personálu salónku za celou dobu pobytu do doby odletu ještě před vstupem. Platby mohou být provedeny pouze prostřednictvím kreditní/debetní karty (platby v hotovosti nebo v mílích nebudou akceptovány). Jakmile využijete přístupu do salónku, nejsou refundace povoleny, bez ohledu na dobu trvání pobytu. Využívání salónku podléhá platným všeobecným podmínkám, které příležitostně stanoví společnost Emirates.
   6. Poplatek za přístup do salónku stanovený výše v bodě 6.3.2 (v případě přístupu do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji) a 6.3.3 (v případě přístupu do salónků na ostatních příslušných letištích*) je uveden bez platných daní. V případě, že s ohledem na poplatek za přístup do salónku vstoupí v platnost jakákoli daň, společnost Emirates si vyhrazuje právo zvýšit dle svého uvážení poplatek za vstup do salónku v rozsahu takové daně.
   7. Příslušné lety společnosti Emirates zahrnují lety prodávané a nabízené společností Emirates a rovněž sdílené lety společnosti Emirates, provozované společností Qantas. Členové cestující na sdíleném letu společnosti Emirates provozovaném jinou leteckou společností nemají nárok na přístup do salónku společnosti Emirates.
   8. Společnost Emirates si vyhrazuje právo příležitostně odvolat/omezit dostupnost přístupu do salónku. Přístup do salónku podléhá omezením z kapacitních důvodů. Členové cestující na sdíleném letu společnosti Emirates provozovaném jinou leteckou společností nemají nárok na přístup do salónků společnosti Emirates. Výjimku tvoří členové cestující na sdíleném letu provozovaném společností Qantas. V některých zemích musí nezletilé osoby (mladší 18 nebo 21 let) do salónku doprovodit dospělá osoba. Více informací týkajících se přístupu do salónků.
  4. Možnost přepravy zavazadel s nadlimitní hmotností je k dispozici pro členy na úrovni Platinum, Gold a Silver pouze na letech společnosti Emirates. Členové na úrovni Platinum mohou přepravovat zavazadla, jejichž hmotnost bude o 20 kg vyšší, než je hmotnost uvedená na letence, členové na úrovni Gold zavazadla, jejichž hmotnost je vyšší o 16 kg, a členové na úrovni Silver zavazadla s hmotností vyšší o 12 kg. Možnost přepravovat zvýšenou nadlimitní hmotnost zavazadel neplatí pro žádné letenky, na které se vztahuje koncept počtu zavazadel IATA (například všechny letenky z/do Severní nebo Jižní Ameriky), kde je členům programu umožněno odbavit více zavazadel až do naplnění povoleného počtu kusů. Maximální povolená hmotnost jednotlivých odbavených zavazadel je 32 kg. Více informací o povolené nadlimitní hmotnosti zavazadel.
  5. Garantované místo v Economy Class je k dispozici členům na úrovni Gold a Platinum i bez existující rezervaceNěkteré komerční tarify Flex nemusí splňovat podmínky pro rezervaci garantovaného místa, nicméně je lze přesunout do vyšší třídy za dodatečný poplatek. Obraťte se prosím na naše kontaktní centrum. i bez existující rezervaceS účinností od 15. srpna 2014. Garantované místo v Economy Class bude potvrzeno pouze v případě, že na daném letu nebudou k dispozici místa ve vybrané tříděS účinností od 15. srpna 2014 Zaměstnanci Emirates Skywards udělají vše, co bude v jejich silách, aby členům na úrovni Platinum potvrdili místo v Business Class. V době významných svátků nebo speciálních akcí to však na některých letech nemusí být možné. O rezervaci garantovaného místa je nutné požádat nejpozději 48 hodin před odletem zatelefonováním do kontaktního centra společnosti Emirates. Agent společnosti Emirates potvrdí, zda existující letenka splňuje podmínky, zda jde o plně komerční tarif Flex a zda letenka opravňuje k rezervaci garantovaného místa. Pokud tomu tak není, může být letenka přesunuta do vyšší třídy za dodatečný poplatek. Pokud rezervace neexistuje, může agent vytvořit novou rezervaci za využití tarifu splňujícího podmínky. Více informací o výhodě v podobě garantovaného místa.

  6. Přístup přes Smart Gate na Mezinárodním letišti v Dubaji, Mezinárodním letišti v Abú Dhabí a letišti v Al Ajnu je umožněn všem členům programu Emirates Skywards zdarma. Služba Smart Gate je k dispozici občanům vybraných zemí, kteří nepotřebují ke vstupu do SAE víza. Více informací o využití služby Smart Gate.
  7. Přednostní zpracování zavazadel je k dispozici členům na úrovni Platinum a Gold cestujícím jakoukoli cestovní třídou. Více informací o přednostním zpracování zavazadel.
  8. Výhody a výsady, které jsou k dispozici pro členy na jednotlivých úrovních, mohou být ze strany Emirates Skywards kdykoli bez upozornění změněny.

 7. Sbírání mil

  1. Počínaje dnem zařazení do programu může člen začít získávat míle za lety splňující příslušné podmínky nebo míle Skywards za využívání služeb poskytovaných partnery, které splňují příslušné podmínky. Míle lze připsat i za lety splňující příslušné podmínky uskutečněné dva měsíce před zařazením do programu. Za transakce uskutečněné u partnerů před zařazením do programu míle Skywards připsat nelze. Míle Skywards a statusové míle, které člen získá za lety splňující příslušné podmínky, lze zjistit prostřednictvím Kalkulátoru mil na webových stránkách.
  2. Aby bylo možné členovi připsat míle, musí předložit při rezervaci nebo odbavení k letu splňujícímu příslušné podmínky či při platbě zboží nebo služeb, které splňují příslušné podmínky, členskou kartu nebo členské číslo. Jakmile je člen odbaven k prvnímu letu na itineráři, nelze provádět žádné změny členského čísla.   
  3. Počet získaných mil závisí na výchozím bodě, destinaci, cestovní třídě a zakoupeném tarifu. Použijte náš Kalkulátor mil na stránkách emirates.com a zkontrolujte si, kolik přesně mil získáte za konkrétní let.
  4. Členové programu cestující ve First Class získávají bonus za třídu v hodnotě základních mil + 150 % a cestující v Business Class bonus za třídu v hodnotě základních mil + 75 %. Bonusy za třídu se přičítají jak na účet s mílemi Skywards, tak i na účet se statusovými mílemi.
  5. Počet mil získaných za letenku za hotovost a míle bude v poměru k částce v hotovosti uhrazené za komerční tarif bez tax, poplatků a příplatků uložených leteckou společností. U letenek za hotovost a míle nevzniká nárok na míle v jiných věrnostních programech, jichž je program Emirates Skywards součástí.
  6. Členové programu mladší 18 let získávají míle ve stejné hodnotě jako dospělí členové.
  7. Pokud si člen zakoupí letenku s kombinovaným tarifem a/nebo kombinovanou třídou na let splňující příslušné podmínky, budou mu připsány míle zvlášť za každou složku tarifu. Potvrzení a další informace na letence jsou jen částečné ukazatele.  Úplné podrobné informace týkající se připsaných mil na základě letenek s kombinovaným tarifem si můžete kdykoli přečíst v části Můj itinerář na webových stránkách nebo v sekci Můj účet v aplikaci společnosti Emirates nebo v sekci Správa rezervace na webu emirates.com.
  8. V případě, že člen programu částečně zruší nebo si nechá refundovat jakoukoli část letenky, budou míle připsány pouze za uskutečněný let splňující příslušné podmínky.
  9. Členovi programu, který je přesunut do vyšší cestovní třídy a není mu vystavena nová letenka (tj. neobdrží letenku s novým číslem), budou připsány míle na základě zaplaceného tarifu uvedeného na letence.
  10. U následujících typů letenek nevzniká nárok na sbírání mil:    
   • zaměstnanecké letenky,
   • zlevněné letenky pro pracovníky v oboru a prodejce,
   • bonusové letenky Classic Saver, Classic Flex a Classic Flex Plus,
   • bonusové letenky,
   • letenky typu contra,
   • letenky získané na základě výhry a reklamní letenky,
   • letenky pro konzultanty a pracovníky PR,
   • speciální zlevněné letenky pro diplomaty a státní zaměstnance,
   • letenky poskytované zdarma a letenky na neplánované nebo charterové lety,
   • neveřejné letenky se speciální slevou,
   • letenky získané jako možnost řešení situace při odepření vstupu na palubu a
   • bonusové letenky vystavené na základě jiného věrnostního programu, jehož součástí je program Emirates Skywards.
  11. Člen programu může až 6 měsíců zpětně požádat v kontaktním centru společnosti Emirates o zapsání nepřipsaných mil za letenku na let splňující příslušné podmínky. Ke zpětně podané žádosti musí člen předložit údaje o letu, jako je číslo letenky, podrobnosti o letu uvedené na palubních vstupenkách, doklady o provedených transakcích, účtenky a veškeré další doklady, o které vás pracovníci programu Emirates Skywards požádají.
  12. Pokud Emirates Skywards nebo partner neurčí jinak, je možné míle u jednotlivých letů nebo transakcí připsat pouze v rámci jednoho věrnostního programu. Připsat míle je možné pouze za jedno sedadlo a jedno sedadlo navíc, která zakoupí jeden člen na jeden let. Může trvat i víc než 8 týdnů od data transakce, než budou míle připsány na účet člena. Po připsání na příslušný účet mohou být míle získané členem programu použity nebo uplatněny v souladu s těmito pravidly programu pouze tímto členem.
  13. Míle Skywards lze získat pouze na letech splňujících příslušné podmínky nebo na letech partnerských leteckých společností. Připsání mil Skywards získaných v těchto případech u letecké společnosti, kde byl let rezervován, si ověřuje příslušný člen programu sám.
  14. Míle Skywards lze přidělit pouze za skutečně dodané zboží a využité služby. Konkrétně nelze připsat míle Skywards za zboží či služby, které si člen objednal, ale objednávku zrušil ještě před jejich využitím, nebo pokud člen nesplní některé ze svých závazků plynoucích z objednávky.
  15. Členové mohou převádět své stávající míle Skywards z jednoho účtu na jiný účet programu Emirates Skywards za poplatek 25 USD za 1 000 mil. Platí všeobecné podmínky. Členové nemohou převádět míle do jiného věrnostního programu.
  16. Pokud dojde ke zrušení letu splňujícího příslušné podmínky pro připsání bodů do věrnostního programu, může společnost Emirates převést letenku k jinému přepravci a členovi programu budou připsány míle podle letenky, kterou si zakoupil.

 8. Platnost mil Skywards

  1. Míle Skywards platí tři roky od data uskutečnění letu splňujícího příslušné podmínky nebo uskutečnění odpovídající transakce s partnerem.
  2. Platnost mil Skywards vyprší (a míle budou odečteny z členského účtu) na konci měsíce, kdy se člen narodil, po uplynutí tří let od uskutečnění příslušného letu nebo transakce. Přesná doba platnosti mil Skywards tak závisí na datu narození člena programu, nesmí však být kratší než tři roky. Nevyužité míle s prošlou dobou platnosti již nelze po odečtení z členského účtu znovu přičíst.
  3. Míle Skywards, jejichž platnost skončila, nelze znovu přičíst. Emirates Skywards si vyhrazuje právo kdykoli odečíst nebo zrušit míle připsané na účet člena omylem, v rozporu s pravidly programu nebo na základě porušení pravidel programu.
  4. Je zodpovědností člena programu zjistit si informace o tom, jaký je zůstatek mil Skywards na účtu a kdy skončí jejich platnost. Tyto informace lze získat kdykoli online na webu emirates.com.
  5. V případech, kdy byly míle Skywards využity na bonus a platnost takových mil Skywards od té doby skončila v souladu s podmínkami programu, nevzniká za takové míle Skywards nárok na refundaci.

 9. Zakoupení mil Skywards

  1. Člen programu si může na svůj účet nebo na účet jiného člena doplnit další míle Skywards jejich zakoupením online od Emirates Skywards nebo v nejbližší pobočce společnosti Emirates zajišťující rezervace a prodej letenek, za předpokladu, že kupující člen a (případně) i přijímající člen již má na svém účtu vykázanou alespoň jednu aktivitu, za kterou získal míle (připsané míle za lety se společností Emirates nebo s partnerskou leteckou společností nebo transakce u partnera). Body připsané členovi rodinného programu Family Bonus a bonusy za osobní údaje nelze považovat za body připsané pro tento účel. 
  2. Člen programu si může kdykoli zakoupit míle Skywards v minimálním počtu 2 000. Maximální počet mil Skywards, které si může člen programu zakoupit za jeden kalendářní rok, je 25 000 mil. Statusové míle zakoupit nelze.
  3. Míle Skywards lze nakupovat kdykoli v rámci stanovených limitů, ale minimálně 48 hodin před provedením rezervace/uplatněním mil. Refundace v rámci zakoupených mil Skywards není povolena, nezakazuje-li takový postup zákon.
  4. Emirates Skywards si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu mil Skywards, zavést dodatečná omezení na nakupování mil Skywards nebo změnit podmínky pro jejich získání. Více informací o nákupu mil Skywards.
  5. Člen programu nesmí prodávat své míle Skywards za hotové peníze nebo jinou protihodnotu a nesmí nakupovat míle Skywards od třetích stran.

 10. Převod mil Skywards

  1. Člen programu může převést své stávající míle Skywards ze svého účtu na jiný účet Emirates Skywards prostřednictvím online kanálu programu Emirates Skywards na webu emirates.com, a to za předpokladu, že přijímající člen již má na svém účtu vykázanou alespoň jednu aktivitu, za kterou získal míle (připsané míle za lety se společností Emirates nebo s partnerskou leteckou společností nebo transakce u partnera). Body připsané členovi rodinného programu Family Bonus a bonusy za osobní údaje nelze považovat za body připsané pro tento účel.  
  2. Člen programu může kdykoli převést nebo získat míle Skywards v minimálním počtu 2 000. Maximální počet mil Skywards, které může člen programu převést za jeden kalendářní rok, je 25 000 mil. Statusové míle převést nelze.
  3. Míle Skywards lze převádět kdykoli v rámci stanovených limitů, ale minimálně 48 hodin před provedením rezervace/uplatněním mil. Refundace v rámci převedených mil Skywards není povolena, nezakazuje-li takový postup zákon.
  4. Emirates Skywards si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu mil Skywards, zavést dodatečná omezení na převod mil Skywards a/nebo změnit podmínky pro jejich získání. Více informací o převodech mil Skywards.
  5. Člen programu nesmí prodávat své míle Skywards za hotové peníze nebo jinou protihodnotu a nesmí nakupovat míle Skywards od třetích stran.

 11. Bonusy – obecné informace

  1. Kromě případů, kdy je v těchto podmínkách programu stanoveno jinak, musí být veškeré bonusy rezervovány na webových stránkách nebo prostřednictvím aplikace společnosti Emirates nebo v kontaktním centru či rezervační kanceláři společnosti Emirates. Míle Skywards může na bonusy využít pouze příslušný člen programu nebo jeho cestovní koordinátor (či rodič nebo opatrovník, který jedná jménem člena mladšího 18 let). Člen, který si zažádá o bonus, může být požádán, aby vyplnil formulář opravňující k získání bonusu a předložil kopii svého pasu.
  2. Aby mohl člen programu uplatnit svůj nárok na bonus, musí mít na svém účtu nashromážděný požadovaný počet mil Skywards. Členové programu mohou uplatnit míle Skywards k získání bonusů kdykoli v době platnosti nasbíraných mil Skywards za předpokladu, že jsou bonusy dostupné a byly splněny příslušné podmínky uvedené v těchto pravidlech programu nebo všeobecných podmínkách partnerů.
  3. Emirates Skywards může kdykoli bez upozornění změnit počet mil Skywards nutný k získání určitého bonusu, zrušit určitý bonus nebo mohou být pro bonusy nebo podmínky jejich získání zavedena další omezení.
  4. Veškeré bonusy podléhají aktuální dostupnosti a omezením ze strany jejich poskytovatelů. Emirates Skywards nebo partneři mohou příležitostně zavést období, kdy nebudou žádné bonusy k dispozici. Bonusy nemusí být k dispozici vždy u všech letů. Emirates Skywards může bonusy kdykoli bez upozornění zrušit, vyměnit nebo nahradit.
  5. V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE ZÁKON, ODMÍTÁ EMIRATES SKYWARDS JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S ÚMRTÍM NEBO ZRANĚNÍM ČI NÁSLEDNÝMI ZTRÁTAMI NEBO ŠKODAMI V DŮSLEDKU POSKYTNUTÍ BONUSU NEBO VE SPOJENÍ S POSKYTNUTÍM BONUSU (JINÉHO NEŽ POUŽITÍ BONUSOVÉ LETENKY) NEBO ZA ZTRÁTU, KRÁDEŽ NEBO ZNIČENÍ BONUSU.
  6. POKUD TO NELZE VYLOUČIT ZÁKONEM, NEVZTAHUJÍ SE NA BONUSY ZÍSKANÉ V RÁMCI PROGRAMU EMIRATES SKYWARDS ŽÁDNÉ ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ). ZEJMÉNA SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S KVALITOU BONUSŮ NEBO JEJICH VHODNOSTÍ PRO JAKÝKOLI ÚČEL.
  7. V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE ZÁKON, A V SOULADU S PRAVIDLY TOHOTO PROGRAMU SE ODPOVĚDNOST EMIRATES SKYWARDS NEBO PARTNERŮ V SOUVISLOSTI S LETY, ZBOŽÍM NEBO SLUŽBAMI POSKYTNUTÝMI FORMOU BONUSU OMEZUJE NA JEDEN NEBO VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH SKUTKŮ: (a) NÁHRADA ZBOŽÍ NEBO POSKYTNUTÍ ROVNOCENNÉHO ZBOŽÍ, (b) OPRAVA ZBOŽÍ, (c) PROPLACENÍ NÁKLADŮ NEBO NÁHRADA ZBOŽÍ NEBO VÝMĚNA ZA ROVNOCENNÉ ZBOŽÍ A V PŘÍPADĚ SLUŽEB NEBO LETŮ POSKYTNUTÍ NOVÉ SLUŽBY ČI LETU NA ZÁKLADĚ UVÁŽENÍ POSKYTOVATELE PROGRAMU EMIRATES SKYWARDS NEBO PARTNERA URČENÉHO K ZAJIŠTĚNÍ LETU, ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB PODLE KONKRÉTNÍHO PŘÍPADU.

 12. Bonusové lety se společností Emirates

  1. Člen může využít bonusový let sám pro svou potřebu nebo ho poskytnout někomu jinému.
  2. Bonusy Classic nemají žádnou hotovostní hodnotu.
  3. Za veškeré daně, cla a poplatky (včetně letištních tax a/nebo daní placených státu) nese odpovědnost člen programu. Musí být zaplaceny před získáním příslušného bonusu Classic. Platby lze provádět v hotovosti nebo kreditní kartou. Členové mají možnost uhradit poplatky uložené leteckou společností mílemi Skywards.
  4. Bonusové letenky Classic jsou platné cestovní doklady a vystavují se na základě platnosti podmínek uvedených při jejich vystavení. Veškeré bonusové letenky Classic podléhají podmínkám přepravy společnosti Emirates platným pro daný bonus Classic a pravidlům programu platným v době rezervace.  Aniž by byla omezena obecná platnost předchozích uvedených podmínek, musí člen programu zajistit, že bude mít pro cestu uvedenou na bonusové letence Classic správná víza, cestovní doklady a očkování (včetně kojenců).
  5. Úroveň uplatnění bonusové letenky Classic pro kojence (do dvou let věku) představuje 10 % z úrovně využití dospělou osobou. Při rezervaci může být požadováno předložení odpovídajících dokladů prokazujících věk kojence. Bonusovou letenku Classic pro kojence lze použít pouze v Economy Class na letu společnosti Emirates. Bonusovou letenku pro kojence je nutné zarezervovat ve stejnou chvíli jako bonusovou letenku pro dospělého a v rámci téže rezervace.
  6. Bonusové letenky Classic musí být zaplaceny a vystaveny do 7 dnů od data rezervace. V opačném případě bude rezervace zrušena. Pokud je doba, která zbývá do odletu, kratší než sedm dnů, je nutné letenku zaplatit a vystavit okamžitě.
  7. Jako bonus Classic nelze vystavit otevřenou letenku. Lety tam a zpět musí být rezervovány a potvrzeny současně. U bonusových letenek Classic nejsou povoleny čekací seznamy. Bonusové letenky Classic, jejichž části budou využity v nesprávném pořadí, budou považovány za neplatné.
  8. Veškeré poplatky uplatňované podle těchto pravidel programu jsou nevratné, nezakazuje-li takový postup zákon.
  9. Bonusové letenky Classic nemusí být u některých společných služeb nebo sdílených služeb k dispozici. Dostupnost bonusových letenek Classic si v takových případech musí u letecké společnosti, kde je let rezervován, zjistit člen programu. Pokud člen programu použije bonusovou letenku Classic, nemusí být oprávněn využívat některé výhody, které jsou spojeny s letenkou za plný tarif. Pokud budete mít jako člen tohoto programu v souvislosti s programem nějaké dotazy, obraťte se na kontaktní centrum společnosti Emirates.
  10. S výjimkou případů, kdy dojde ke zrušení letu, na kterém má člen programu potvrzené sedadlo, nelze bonusovou letenku Classic převést na jiného přepravce, než jaký je uveden na letence. Pokud dojde ke zrušení nebo podstatnému narušení letu, bude člen programu, který cestuje na bonusovou letenku Classic, přeložen na další let stejného přepravce, kde bude volné místo, nebo k jinému přepravci, a to podle vlastního uvážení pracovníků společnosti Emirates.
  11. Člen programu nesmí bonusovou letenku Classic ani žádné jiné bonusové výhody prodat ani vyměnit za jiné protislužby, ani nesmí zakoupit bonusovou letenku ani jiné bonusové výhody od třetí strany. Bonusová letenka Classic, která byla členem programu zakoupena, prodána nebo vyměněna, může být na základě uvážení pracovníků programu Emirates Skywards bez předchozího upozornění zrušena nebo zabavena. Pokud by byla bonusová letenka Classic částečně nebo plně využita, bude člen programu muset uhradit příslušný tarif v plné výši. Emirates Skywards si vyhrazuje také všechna práva, včetně práva na soudní řízení či na zrušení členství.
  12. V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝM MEZINÁRODNÍM PRÁVEM NEPŘEBÍRÁ EMIRATES SKYWARDS ANI ŽÁDNÁ PARTNERSKÁ LETECKÁ SPOLEČNOST (PODLE KONKRÉTNÍHO PŘÍPADU) ŽÁDNOU DALŠÍ ODPOVĚDNOST ZA ČLENY PROGRAMU CESTUJÍCÍ NA BONUSOVOU LETENKU, NEŽ JE STANOVENA VE VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY A CESTOVNÍCH DOKUMENTECH PŘÍSLUŠNÉ LETECKÉ SPOLEČNOSTI.
  13. Ostatní podmínky a poplatky vztahující se k bonusovým letenkám Classic Flex nebo Flex Plus a Classic Saver jsou uvedeny níže:

   Podmínky poplatkůFlex Plus Economy Class, Business Class a First Class  pouze Flex First Class Saver – Economy Class a Business Class
   Maximální délka pobytu 12 měsíců Tři měsíce Tři měsíce
   Přerušení cestyPovolena dvě přerušení cesty (jedno na cestě tam a jedno na cestě zpět) Povolena dvě přerušení cesty (jedno na cestě tam a jedno na cestě zpět) Povoleno jedno přerušení cesty (buď na cestě tam, nebo na cestě zpět)
   Příslušné letyPlatí pro jakýkoli let společnosti Emirates v závislosti na aktuální dostupnosti (s výjimkou sdílených letů)Platí pro jakýkoli let společnosti Emirates v závislosti na aktuální dostupnosti (s výjimkou sdílených letů)Platí pro jakýkoli let společnosti Emirates v závislosti na aktuální dostupnosti (s výjimkou sdílených letů)
   Kombinované bonusyKombinace jsou povoleny, ovšem pro každý typ tarifu platí samostatná pravidlaKombinace jsou povoleny, ovšem pro každý typ tarifu platí samostatná pravidlaKombinace jsou povoleny, ovšem pro každý typ tarifu platí samostatná pravidla
   Letenka typu Open-jaw Cesta povolena do/z jednoho města, návrat do/z jiného města, pouze v rámci stejné zóny programu Emirates SkywardsCesta povolena do/z jednoho města, návrat do/z jiného města, pouze v rámci stejné zóny programu Emirates SkywardsCesta povolena do/z jednoho města, návrat do/z jiného města, pouze v rámci stejné zóny programu Emirates Skywards
   Platnost letenky Cesta musí být zahájena do 12 měsíců od vystavení letenkyCesta musí být zahájena do 12 měsíců od vystavení letenkyCesta musí být zahájena do 12 měsíců od vystavení letenky
   Slevy pro dětiBonusy na běžných úrovních programu Emirates Skywards (děti také získávají míle na běžné úrovni) Bonusy na běžných úrovních programu Emirates Skywards (děti také získávají míle na běžné úrovni) Bonusy na běžných úrovních programu Emirates Skywards (děti také získávají míle na běžné úrovni)
   Slevy pro kojenceBonusy na úrovni 10 % z běžné úrovně programu Emirates Skywards (platí pouze pro cestování v Economy Class)Bonusy ve First Class neplatí Bonusy na úrovni 10 % z běžné úrovně programu Emirates Skywards (platí pouze pro cestování v Economy Class)
   Podmínky poplatkůFlex Plus Flex Saver
   Změny datZdarmaZdarma25 USDPoplatky se nevztahují na kojence za změnu, za osobu
   Refundace před letemZdarma 50 USDPoplatky se nevztahují na kojence pouze v rámci platnosti letenky a mil75 USDPoplatky se nevztahují na kojence pouze v rámci platnosti letenky a mil
   Refundace po letuNení povolenaNení povolenaNení povolena
   Všechny ostatní změny (v rámci pravidel programu)Zdarma Zdarma25 USDPoplatky se nevztahují na kojence za změnu, za osobu
   Kombinované bonusyKombinace jsou povoleny, ovšem pro každý typ tarifu platí samostatná pravidlaKombinace jsou povoleny, ovšem pro každý typ tarifu platí samostatná pravidlaKombinace jsou povoleny, ovšem pro každý typ tarifu platí samostatná pravidla
  14. Bonusové lety závisí na dostupnosti konkrétní knihovací třídy.
  15. Bonus „Last Seat“ Classic Flex Plus, který je k dispozici prostřednictvím kontaktních center Emirates, dává členům na úrovni Platinum možnost rezervace bonusové letenky typu Flex v Economy Class nebo Business Class na jakémkoli letu společnosti Emirates za předpokladu, že jsou v prodeji stále k dispozici sedadla.Platí příslušné podmínky.
 13. Cash+Miles

  1. Člen může využít jakoukoli kombinaci hotovosti a mil na letenku za hotovost a míle sám pro svou potřebu nebo ji poskytnout někomu jinému.
  2. Za veškeré daně, cla a poplatky (včetně letištních tax a/nebo daní placených státu) nese odpovědnost člen programu. Musí být zaplaceny před získáním letenky za hotovost a míle.
  3. Letenky za hotovost a míle jsou platné cestovní doklady a vystavují se na základě platnosti podmínek uvedených při jejich vystavení. Veškeré letenky za hotovost a míle podléhají podmínkám přepravy společnosti Emirates platným pro dané letenky za hotovost a míle a pravidlům programu platným v době rezervace. Aniž by byla omezena obecná platnost předchozích uvedených podmínek, musí člen programu zajistit, že bude mít pro cestu uvedenou na letence za hotovost a míle správná víza, cestovní doklady a očkování (včetně kojenců).
  4. Veškeré poplatky uplatňované podle těchto pravidel programu jsou nevratné, nezakazuje-li takový postup zákon.
  5. Letenky za hotovost a míle nemusí být u některých společných služeb nebo sdílených služeb k dispozici. Dostupnost letenek za hotovost a míle si v takových případech musí u letecké společnosti, kde je let rezervován, zjistit člen programu.
  6. Na každý nákup letenky za hotovost a míle (kde je k dispozici) se vztahují všeobecné podmínky stanovené v tomto odstavci 13.
  7. Letenky za hotovost a míle lze zakoupit pouze online na webu emirates.com a prostřednictvím kontaktních center společnosti Emirates a prodejen letenek.
  8. Letenky za hotovost a míle závisí na dostupnosti a jsou nabízeny dle uvážení společnosti Emirates. Společnost Emirates si vyhrazuje právo vzít nabídku letenek za hotovost a míle kdykoli zpět.
  9. Letenky za hotovost a míle budou nabízeny pouze na lety nabízené a provozované společností Emirates. Letenky za hotovost a míle nebudou k dispozici pro sdílené lety nebo lety provozované partnerskými leteckými společnostmi.
  10. Na letenky za hotovost a míle je třeba využít nejméně 2 000 mil. Společnost Emirates si vyhrazuje právo kdykoli změnit požadavek minimálního počtu využitých mil.
  11. Letenky za hotovost a míle jsou k dispozici pro komerční tarify Emirates s výjimkou sdílených a mezilinkových letů.
  12. Míle budou z účtu člena odečteny v okamžiku rezervace.
  13. Míle Skywards a statusové míle lze získat za hotovostní složku na základě procentního podílu použité hotovosti v rámci úhrady leteckého tarifu, a to bez poplatků, tax a příplatků uložených leteckou společností.
  14. V případě zrušení nebo refundace letenky za hotovost a míle budou na účet člena vráceny pouze míle, jejichž platnost ještě neskončila.
  15. Refundace částečně využité letenky za hotovost a míle bude znovu oceněna a vrácen bude jen procentní ekvivalent hotovosti a mil uhrazených za letenku.
  16. Členové mohou přesunout svou letenku za hotovost a míle buď prostřednictvím úhrady v penězích, nebo mílích.
  17. Přepočítací kurz mil na peněžní hodnotu potřebnou na nákup letenky pomocí kombinace hotovosti a mil bude podléhat změnám dle uvážení společnosti Emirates. Společnost Emirates si vyhrazuje právo změnit počet mil potřebný pro uplatnění a/nebo cenu letenky nebo uložit další omezení. Tyto sazby se mohou lišit v závislosti na výchozím bodě, destinaci, místě prodeje, čísle letu, datu, sezóně, tarifu, cestovní třídě, členské úrovni, kanálech Emirates nebo jejich kombinaci. Počet mil a peněžní hodnoty uvedené na webu tudíž platí pouze v době rezervace.
  18. Členové ponesou odpovědnost za všechny ostatní výdaje a další poplatky, nároky nebo povinnosti vzniklé v souvislosti s využitím hotovosti a mil. Všechny ostatní taxy, poplatky a příplatky, specifikované v době vystavení letenky, zaplatí člen.
  19. Veškeré letenky za hotovost a míle podléhají podmínkám přepravy společnosti Emirates a tarifním podmínkám platným pro dané letenky a pravidlům programu platným v době rezervace.
  20. Případné rozdíly v tarifech nebo další taxy či příplatky vyplývající ze změny na letenku za hotovost a míle budou splatné pouze v hotovosti.
  21. Letenky zakoupené s využitím kombinace hotovosti a mil nelze využít na příslušné lety pro účely udržení nebo dosažení členské úrovně.
  22. Členové programu Skywards Skysurfers si nemohou zakoupit letenky s využitím kombinace hotovosti a mil.


 14. Bonusové přesuny do vyšší třídy společnosti Emirates

  1. Bonusové přesuny do vyšší třídy jsou k dispozici pouze u letů společnosti Emirates (nejsou k dispozici u sdílených letů společnosti Emirates provozovaných jiným přepravcem) a lze je využít na jeden sektor letu, cestu tam nebo zpět, nebo na celou zpáteční letenku.
  2. Bonusové přesuny do vyšší třídy nejsou povoleny u letenek s tarifem Special. Letenky s tarifem Business Class Saver lze přesunout do vyšší třídy kdykoli až do šesti hodin před odletem. Letenky s tarifem Economy Class Saver lze přesunout do vyšší třídy pouze v okamžiku online odbavení, na letišti nebo na palubě. 
  3. V době, kdy členové požadují bonus v podobě přesunu do vyšší třídy, musí mít pro požadovaný přesun dostatečný počet mil.
  4. Přesun je možný jen o jednu třídu výš, např. z Economy Class do Business Class nebo z Business Class do First Class. Na letech, na kterých je nabízena jen Economy Class a First Class, je možný dvojitý přesun mezi Economy Class a First Class, a to za dvojnásobný počet příslušných mil.
  5. Žádost o bonus v podobě přesunu do vyšší třídy musí být podána nejméně šest hodin před odletem. Na bonusové přesuny do vyšší třídy, které jsou vyžádány během 24 hodin před odletem, se nevztahuje nabídka služby Chauffeur-drive ani speciální pokrmy.
  6. Na bonus v podobě okamžitého přesunu do vyšší třídy při odbavení mohou využít své míle všichni členové programu Emirates Skywards, a to podle aktuální dostupnosti. Členové na úrovni Platinum, Gold a Silver mohou využít míle na bonus s okamžitým přesunem do vyšší třídy na palubě, podle aktuální dostupnosti. Více informací o bonusech s okamžitým přesunem do vyšší třídy.
  7. Před žádostí o bonus s přesunem do vyšší třídy musí mít člen potvrzenou letenku na let, na kterém chce tento přesun uskutečnit. Vždy je nutné dodržet všechna pravidla pro vystavování letenek a tarify platné pro základní letenky.
  8. Bonusy s přesunem do vyšší třídy jsou možné pouze u elektronických letenek společnosti Emirates, jejichž číslo začíná na 176. U fyzických letenek bonusy s přesunem do vyšší třídy v rámci programu Emirates Skywards možné nejsou.
  9. Kojenci s doprovodem dospělé osoby mají nárok na bonus s přesunem do vyšší třídy při uplatnění počtu mil Skywards ve výši 10 % z počtu nutného pro využití tohoto bonusu u dospělých. Člen programu a kojenec musí využít míle pro bonus s přesunem do vyšší třídy společně v rámci stejné transakce.
  10. Na zrušení bonusového přesunu do vyšší třídy se nevztahují žádné poplatky. Míle Skywards, kterým vypršela platnost, však již nebudou znovu připsány na účet člena.
  11. Bonusy s přesunem do vyšší třídy závisí na dostupnosti konkrétní knihovací třídy.

 15. Partneři

  1. Partneři a všeobecné podmínky, podle kterých lze míle Skywards získávat a využívat prostřednictvím partnerů, se mohou příležitostně měnit. Emirates Skywards může kdykoli a bez předchozího oznámení členům odvolat, omezit, pozměnit nebo zrušit bonusy zajišťované partnery.  Je na členovi programu, aby si sám ověřil nárok na získání a uplatnění mil Skywards u partnerů.
  2. Míle Skywards za nákup zboží a služeb partnerů se získávají v závislosti na částkách, které člen zaplatí. Na zboží nebo služby se mohou vztahovat výjimky nebo podmínky minimálního nákupu. Pokud úhrady probíhají v jiné měně, než je měna platná ve Spojených arabských emirátech, bude příslušná částka převedena při odpovídajícím kurzu, který určí pracovníci programu Emirates Skywards nebo jejich zástupci.
  3. Na služby a/nebo zboží od partnera, které si vybere člen programu, se bude vztahovat smlouva mezi členem programu a partnerem. Stejně tak se na nákup zboží a/nebo služeb, které si vybere člen programu, budou vztahovat všeobecné podmínky partnera. Některé z těchto všeobecných podmínek jsou uvedené na tomto webu, ale Emirates Skywards důrazně doporučuje, aby si člen programu příslušné všeobecné podmínky přečetl, a před výběrem zboží a/nebo služeb si u daného partnera ověřil jejich platnost. Přijetím nabídky partnera člen programu potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými podmínkami nákupu, které stanovil daný partner, a to včetně zaplacení všech částek do data splatnosti (pokud existuje), a že bude postupovat v souladu se všemi pravidly a omezeními týkajícími se rezervace, aktuální dostupnosti, zrušení a refundace v souvislosti s těmito službami a/nebo zbožím. V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE ZÁKON, NEPŘEBÍRÁ EMIRATES SKYWARDS ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, POKUD PARTNER ODMÍTNE POSKYTNOUT ČLENOVI PROGRAMU BONUS NABÍZENÝ PARTNEREM. Práva (pokud existují), která může mít člen programu v souvislosti s bonusem, lze uplatňovat výlučně vůči partnerovi poskytujícímu tento bonus. Podle tohoto článku veškeré bonusy poskytnuté členovi programu podléhají výlučně všeobecným podmínkám partnerů poskytujících bonus.  
  4. V případech, kdy nabídka partnera umožňuje členům programu převést body získané u partnera nebo je směnit za míle Skywards (dále jen „nabídka směny“), bude takový převod nebo taková směna platit pouze tehdy, pokud je člen jak členem programu Emirates Skywards, tak členem programu partnera, a dojde-li k převedení bodů partnera z účtu vedeného u takového partnera na jméno daného člena na účet člena programu Emirates Skywards vedený na stejné jméno (dále jen „propojené účty“). U propojených účtů musí být uvedeno shodné křestní jméno, příjmení a datum narození. Na základě vlastního uvážení si v rámci Emirates Skywards vyhrazujeme právo nepropojit účet člena nebo nepřipsat míle na účet člena dle bodu 15.4 nebo zrušit míle připsané na účet člena na základě nabídky směny, pokud bude mít společnost Emirates důvod se domnívat, že se totožnost člena neshoduje s totožností převodce, nebo pokud bude odhalena podvodná činnost související s převodem nebo směnou ve spojitosti s účtem člena.
  5. Zobrazit seznam partnerů
 16. Bonusové lety s partnerskými leteckými společnostmi

  1. Všeobecné podmínky týkající se využití mil Skywards za bonusové lety u partnerských leteckých společností se mohou u jednotlivých partnerů lišit. Člen programu je povinen si tyto všeobecné podmínky během rezervace ověřit.
  2. Bonusové lety s partnerskými společnostmi musí být zaplaceny a letenky musí být vystaveny alespoň sedm dnů před datem cesty. Za bonusové lety s partnery rezervované během sedmi dnů před cestou zaplatí člen programu poplatek 50 USD a za bonusové lety rezervované během 24 hodin před cestou rezervační poplatek 75 USD.
  3. U některých partnerských leteckých společností si vzhledem k plánování letů nelze rezervovat let dříve než 6 měsíců před odletem.
  4. Většina partnerských leteckých společností umožňuje u bonusových letů jedno přerušení cesty plus jedno návratové místo. Více informací o všeobecných podmínkách jednotlivých partnerských leteckých společností.
  5. Při změně data u bonusových letů s partnerskými společnostmi zaplatí člen programu 25 USD za změnu a osobu, za předpokladu, že budou splněny všechny ostatní podmínky platné pro příslušnou letenku a partnera.
  6. Bonusový let s partnerskou společností je nutné zrušit minimálně 72 hodin před odletem a člen programu za zrušení zaplatí 75 USD. Míle Skywards, kterým vypršela platnost, již nebudou znovu připsány na účet člena.
  7. Veškeré poplatky uplatňované podle těchto pravidel programu jsou nevratné, nezakazuje-li takový postup zákon.
  8. Veškeré bonusy budou vystaveny jako zpáteční lety.
  9. Další všeobecné podmínky jsou uvedeny níže: 

   Další podmínkyBonusy u partnerských leteckých společností
   Změny dat25 USDnezakazuje-li takový postup zákon za změnu a osobu
   Refundace před cestoupoplatky se nevztahují na kojence75 USDnezakazuje-li takový postup zákonpouze v rámci platnosti letenky a mil
   Refundace před cestoupoplatky se nevztahují na kojenceNení povolena
   Veškeré další změny 25 USDnezakazuje-li takový postup zákon za změnu a osobu

 17. Rodinný program Family Bonus a další programy

  1. Člen programu („hlava rodiny“) může prostřednictvím těchto webových stránek nebo písemně přes kontaktní centrum společnosti Emirates určit až osm členů rodiny (členy rodinného programu Family Bonus). Mezi oprávněné členy rodinného programu Family Bonus patří manželé/manželky, rodiče, sourozenci, děti, prarodiče, vnoučata, členové rodiny z manželovy/manželčiny strany, nevlastní rodiče, nevlastní děti a služebné.
  2. Člen rodinného programu Family Bonus musí být starší dvou let a může být zapsán pouze v jednom účtu hlavy rodiny.
  3. Člen rodinného programu Family Bonus získá po zaregistrování do tohoto programu 20 % mil Skywards z množství, které by získal běžný člen (např. na úrovni Blue) za lety splňující příslušné podmínky. Tyto míle Skywards se přičítají na účet hlavy rodiny. Člen rodinného programu Family Bonus, který cestuje na číslo člena rodinného programu Family Bonus, nezískává žádné míle Skywards ani statusové míle, které by mohl využít pro sebe.
  4. Člen rodinného programu Family Bonus může být rovněž členem programu Skywards, ovšem za jeden let splňující příslušné podmínky si nemůže připisovat míle na oba účty.
  5. Hlava rodiny může kdykoli zrušit účast člena rodinného programu Family Bonus prostřednictvím těchto webových stránek nebo písemným oznámením do kontaktního centra společnosti Emirates.   Za jeden kalendářní rok jsou povolena pouze tři přidání a tři odstranění.
  6. Jednotliví členové rodinného programu Family Bonus, které určí a zapíše hlava rodiny, jsou povinni dodržovat pravidla programu.
  7. Členové rodinného programu Family Bonus nejsou oprávněni si připisovat míle Skywards získané u partnerů.
  8. Pro další speciální programy v rámci programu Emirates Skywards mohou platit další pravidla, která členové programu obdrží na požádání.  

 18. Zákonná odpovědnost

  1. V ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJE ZÁKON, NEBUDE EMIRATES SKYWARDS VŮČI ŽÁDNÉMU ČLENOVI ANI JINÉ OSOBĚ ODPOVÍDAT ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU ČI ŠKODU, PŘÍMOU ČI NEPŘÍMOU, VYPLÝVAJÍCÍ Z UKONČENÍ NEBO ZMĚNY PROGRAMU EMIRATES SKYWARDS NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB, VÝHOD ČI PROGRAMŮ, KTERÉ JSOU ČLENOVI K DISPOZICI, VČETNĚ ODSTOUPENÍ PARTNERA NEBO STAŽENÍ JAKÉKOLI VÝHODY, SLUŽBY ČI PROGRAMU.
  2. Emirates Skywards si vyhrazuje právo vyřadit člena z další účasti v tomto programu, zrušit veškeré dříve získané míle Skywards a požadovat náhradu za využité bonusy, pokud se člen nebo cestovní koordinátor určený členem podle mínění Emirates Skywards dopustí úmyslně nesprávného postupu nebo poruší jakékoli z pravidel programu Emirates Skywards, mimo jiné včetně podvodného získání mil Skywards či získání, prodeje nebo zneužití mil Skywards nebo získání, prodeje či zneužití výhod bonusů.
  3. Služby concierge a další služby programu Emirates Skywards nabízené členům provozují dodavatelské třetí strany („dodavatelé“). Všichni členové programu využívající tyto služby vstupují do právního vztahu s dodavatelem. V rozsahu povoleném zákonem vylučuje Emirates Skywards jakoukoli odpovědnost vůči kterémukoli členovi nebo jiné osobě v důsledku jakéhokoli zanedbání, úmyslně nesprávného postupu, nekvalitních služeb či jiného porušení závazků vyplývajících z poskytnutí nebo neposkytnutí služeb dodavatelem nebo jeho jménem vyplývajících z příslušného právního vztahu s dodavatelem.
 19. Ochrana osobních údajů

  1. Podmínkou přihlášení do programu Emirates Skywards je, že člen udělí souhlas a zmocní pracovníky Emirates Skywards ke shromažďování, užívání a předávání informací obsažených ve formuláři žádosti o členství v programu Emirates Skywards a dalších informací, které Emirates Skywards o členovi získá pro účely popsané v tomto bodě. Údaje týkající se člena programu, které se uchovávají v programu Emirates Skywards, zahrnují údaje, které do programu Emirates Skywards poskytne člen programu nebo partner, jako jsou jména, adresy, kontaktní čísla, datum narození a údaje o transakcích, včetně získaných mil a bonusových transakcí v souvislosti s programem Emirates Skywards:  
   • mohou být použity k vytváření nových služeb,
   • mohou být použity pro účely účetnictví a auditu (včetně auditu při podvodném jednání),
   • mohou být použity k ověření bonity a kredibility,
   • mohou být použity pro účely marketingu a průzkumu trhu,
   • budou převedeny do zemí, ve kterých nemusí existovat zákony na ochranu údajů a
   • mohou být jinak využity způsobem, který může člen programu příležitostně schválit,
   • budou uchovány a používány v rámci programu Emirates Skywards a systémů zpracování dat pro účely zajištění účinného fungování programu, včetně připisování mil, poskytování členských výpisů a přidělování členských úrovní,
   • mohou být předány, pokud to bude vyžadováno podle zákona, mimo jiné policejním, imigračním a celním orgánům,
   • mohou být použity v rámci programu Emirates Skywards k zasílání informací o akcích, službách, produktech a vybavení nabízených tímto programem,
   • mohou být předány partnerovi s cílem poskytnout mu pomoc při plánování a rozšiřování programu Emirates Skywards,
   • mohou být využívány partnerem k zasílání jednotlivých informací o službách, produktech a vybavení, které nabízí (pokud člen programu neurčí jinak).
  2. Souhlas udělený členem programu zůstává v platnosti, dokud ho člen nezruší písemně prostřednictvím kontaktního centra společnosti Emirates. Při zrušení souhlasu nemusí být členovi programu nadále poskytovány některé služby a také může být okamžitě ukončeno členství příslušného člena v programu Emirates Skywards.
  3. Člen může získat kopii svých členských informací na základě písemné žádosti a po uhrazení případných nákladů vzniklých Emirates Skywards v souvislosti s poskytnutím takových členských informací. Člen programu může Emirates Skywards požádat o opravu nebo odstranění jakékoli položky ve svých údajích, která není přesná, úplná či aktuální. Tato změna je zdarma.
  4. Člen programu potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytne o kterémkoli členovi rodinného programu Family Bonus, poskytuje s vědomím, souhlasem a na základě zmocnění příslušného člena rodinného programu Family Bonus.
  5. Spojenectví společností Emirates a Qantas
   Bez omezení bodu 19.1 je podmínkou členství v programu Emirates Skywards, že pokud příslušný člen neinformuje Emirates Skywards v souladu s bodem 19.3 jinak, budou informace o příslušném členovi vedené v rámci Emirates Skywards, včetně osobních údajů příslušného člena a podrobností o letech provozovaných společností Qantas, předány společnosti Qantas, a to k datu nebo po datu ukončení spolupráce se společností Qantas. Takto poskytnuté údaje využije společnost Qantas k tomu, že příslušnému členovi nabídne členství ve svém věrnostním programu (nebo obdobném programu k datu ukončení spolupráce se společností Qantas). Způsob užívání a odhalování osobních údajů ve společnosti Qantas může být jiný, než je tomu ve společnosti Emirates. Společnost Qantas nemusí být vázána zákony o ochraně osobních údajů, které poskytují tutéž úroveň ochrany jako zákony závazné pro Emirates Skywards. Za účelem vyloučení pochybností nebude příslušný člen na základě ustanovení bodu 19.5 nikdy povinen zrušit své členství v programu Emirates Skywards a/nebo přijmout členství ve věrnostním programu společnosti Qantas (nebo v obdobném programu).

 20. Obecné informace

  1. Pravidla programu mohou být kdykoli bez oznámení změněna, rozšířena, pozastavena či ukončena, pokud to umožňuje zákon. Bude vynaloženo veškeré přiměřené úsilí, aby byly podrobné informace o příslušné změně či rozšíření, pozastavení nebo ukončení programu (podle konkrétního případu) neprodleně zveřejněny na webových stránkách. V případě jakékoli neshody mezi touto verzí pravidel programu a verzí publikovanou na webových stránkách programu Emirates Skywards platí verze publikovaná na webových stránkách programu Emirates Skywards.

  2. Použití členské karty členem programu nebo uvedení jeho členského čísla po jakékoli změně nebo rozšíření pravidel tohoto programu bude považováno za přijetí této změny či rozšíření tímto členem.

  3. Jakékoli oznámení určené členovi programu na základě těchto pravidel programu bude považováno za doručené tím, že bude odesláno členovi programu v předplacené obálce na adresu uvedenou členem pro použití v rámci programu Emirates Skywards.

  4. Pravidla programu se řídí zákony emirátu Dubaj a veškerá soudní řízení v souvislosti s programem Emirates Skywards musí probíhat v této jurisdikci. Členství v programu, včetně nároku na členství a míle či bonusy, se řídí veškerými platnými zákony a nařízeními, včetně veškerých platných rozhodnutí Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA, International Air Transport Association).

  5. Program Emirates Skywards není provozován (nebo přestane být provozován) v jurisdikci, ve které by byl zakázán (nebo bude zakázán) na základě jakéhokoli příslušného zákona nebo nařízení vlády.

  6. Vynaložili jsme veškeré přiměřené úsilí k zajištění toho, aby informace obsažené v pravidlech programu a jakýchkoli publikacích a reklamách souvisejících s programem Emirates Skywards byly přesné. Emirates Skywards však nepřebírá odpovědnost za žádné chyby či vynechání informací, ať písemných či ústních.

  7. Jakákoli část těchto pravidel programu, kterou z jakéhokoli důvodu nelze prosazovat, bude považována za vynechatelnou tak, aby žádným způsobem neovlivnila zbývající část těchto pravidel programu. V rámci programu Emirates Skywards nelze požadovat poskytování služby nebo jiné činnosti vyplývající z těchto pravidel programu, pokud by byly v rozporu se zákonem.

  8. Může být požadováno, aby členové programu při odbavení předložili doklady, kterými prokážou svou identitu a členství v programu Emirates Skywards. Pokud člen programu tento požadavek nesplní, vyhrazuje si Emirates Skywards právo odmítnout tohoto člena přepravit.