Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah

Zažijte s programem My Emirates Pass to nejlepší v Dubaji a SAE

S programem My Emirates Pass můžete letos v zimě vytěžit ze svého pobytu v Dubaji a celých Spojených arabských emirátech maximum. Exkluzivní nabídky můžete využít na více než 500 místech. Stačí když předložíte svou palubní vstupenku Emirates.

Dejte si jídlo pod širým nebem v některé z nejlepších restaurací ve městě, užijte si zábavu s rodinou v zábavních parcích světové třídy, relaxujte ve wellness centru nebo se nechte zcela pohltit vzrušujícími dobrodružnými aktivitami. S programem My Emirates Pass můžete vše podniknout za nižší ceny.

Kromě nabídek po celé Dubaji můžete My Emirates Pass využít v zúčastněných podnicích po celých Spojených arabských emirátech.

Leťte s námi od 1. ledna do 31. března 2020 do Dubaje a těšte se na zimní slunce za výhodnější cenu. Chcete-li využít uvedených nabídek, nezapomeňte si uschovat svou palubní vstupenku a vzít ji s sebou do podniků zapojených do programu.

Prohlédněte si kompletní seznam nabídek níže.

Nejčastější dotazy

Jak mohu uplatnit tuto výhodu?

Abyste mohli uplatnit a využít nabídky My Emirates Pass, budete muset na vyžádání předložit v provozovně příslušného zúčastněného partnera svou elektronickou palubní vstupenku nebo palubní vstupenku vytištěnou doma či na letišti, vystavenou společností Emirates na vaše jméno, s datem od 1. ledna do 31. března 2020 na let do Dubaje, spolu s průkazem totožnosti opatřeným fotografií.


Kde najdu podrobné informace o výhodách?

Seznam výhod bude uveden na webu www.emirates.com/myemiratespass. Výhody podléhají všeobecným podmínkám, které platí pro držení a využívání výhod, jak je stanoví partner, a které mohou být příležitostně upravovány. Ty budou podrobně uvedeny na webových stránkách. Program My Emirates Pass je určen POUZE pro osobní využití ze strany cestujícího, je nepřenosný a v případě koupě, prodeje nebo směny bude neplatný.


Cestujeme ve skupině. Můžeme využít jednu palubní vstupenku?

Pokud není ve všeobecných podmínkách partnera na webových stránkách uvedeno jinak, platí výhody pouze pro cestujícího, který má platnou palubní vstupenku.


Mohu poskytnout svou palubní vstupenku někomu jinému, aby ji využil mým jménem?

Program My Emirates Pass je určen POUZE pro osobní využití ze strany cestujícího, je nepřenosný a v případě koupě, prodeje nebo směny bude neplatný.


Mohu palubní vstupenku použít za účelem uplatnění výhod vícekrát?

Ano, palubní vstupenku Emirates můžete použít vícekrát v různých provozovnách i v téže provozovně. Dbejte na to, aby uvedené datum bylo od 1. ledna do 31. Března 2020 a vstupenka byla vystavena na vaše jméno.


Musím platit daň?

Vaší povinností je uhradit veškeré případné daně, poplatky a příplatky.


Kam mám volat v případě, že budu potřebovat pomoc nebo chci podat stížnost?

Potřebujete-li naléhavou pomoc, můžete se obrátit na číslo 600 555 555 nebo nám pošlete e-mail na adresu myemiratespass@emirates.com a my se s vámi spojíme do 48 pracovních hodin v SAE.

My Emirates Pass, zimní program 2020

Všeobecné podmínky

Zimní program „My Emirates Pass“ 2020 (dále „program“) označuje program přidané hodnoty, který nabízí společnost Emirates, korporace založená výnosem dubajské vlády č. 2 v roce 1985 (v platném znění) se sídlem na adrese Emirates Group Headquarters, Airport Road, P. O. Box 686, Dubaj, Spojené arabské emiráty a hostovaný prostřednictvím webových stránek na adrese www.emirates.com/myemiratespass (dále „webové stránky“). 

Tyto všeobecné podmínky spolu se všeobecnými podmínkami partnerské společnosti a podmínkami, které se vztahují na vaše používání a přístup na webové stránky (dále společně „podmínky“) upravují vaše využívání webových stránek a stanoví pravidla účasti v programu. Účastí v programu zaručujete, že jste oprávněni přijmout tyto podmínky, a vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jimi budete vázáni.

V případě jakéhokoli sporu, který se týká těchto podmínek a všech dalších záležitostí souvisejících s programem, bude rozhodnutí společnosti Emirates konečné a závazné a nebude probíhat žádná korespondence ani jednání. 

Výhoda“ označuje výhody, které mají být poskytnuty způsobilým cestujícím, mimo jiné včetně slev, služeb nebo jiných výhod nabízených partnerskými společnostmi, jak jsou podrobně uvedeny na webových stránkách. Všeobecné podmínky týkající se slev, služeb nebo výhod, které jsou součástí tohoto programu, se mohou u jednotlivých partnerských společností lišit. „Partner“ označuje prodejce nebo poskytovatele služeb, který se účastní programu během období programu, jak je uvedeno na webových stránkách. 

Období programu“ označuje období od 1. LEDNA do 31. BŘEZNA 2020 s výjimkou státních svátků v SAE.

Účast v programu

Aby mohli cestující využít nabízené výhody, musí v provozovnách uvedených partnerů v průběhu období programu předložit na vyžádání elektronickou nebo vytištěnou (doma nebo na letišti) palubní vstupenku se svým jménem a uvedeným datem letu do Dubaje od 1. ledna do 31. března 2020, vydanou společností Emirates, spolu s průkazem totožnosti obsahujícím fotografii pro účely identifikace (dále „cestující“). Cestující je povinen zaručit, aby předložený průkaz totožnosti vyobrazoval jeho skutečnou podobu. Partner má právo neumožnit cestujícímu vstup do areálu, pokud cestující nebude schopen předložit příslušné doklady. Očekává se, že se cestující budou v areálu partnera vždy chovat vhodným způsobem. Program neplatí v zemích, kde je zakázán zákonem. Jednotlivci nacházející se v zemi, která je omezena příslušnými kontrolami a sankcemi nebo jinými zákony nebo předpisy, které se týkají tohoto programu, nejsou způsobilí k účasti v programu. Každý cestující musí zaručit, že jeho účast v programu je v souladu se zákony země, jejímž je občanem a/nebo kde trvale žije, a/nebo kde se nachází v době vstupu do programu. Společnost Emirates neučinila žádné prohlášení, výslovné ani předpokládané, pokud jde o právní platnost účasti jakéhokoli jednotlivce nebo jakýkoli jiný aspekt programu. Výhody podléhají všeobecným podmínkám, které platí pro držení a využívání výhod, jak je stanoví partner, a které mohou být příležitostně upravovány. Ty budou podrobně uvedeny na webových stránkách. Pokud není v podmínkách uvedeno jinak, výhody platí pouze pro cestujícího, který má platnou palubní vstupenku. Každý cestující, který nedodrží podmínky nebo nesplní kritéria účasti či požadavky pro vznik nároku stanovený v podmínkách, může být dle uvážení společnosti Emirates a/nebo partnera považován za nezpůsobilého pro využívání výhod. Program je určen POUZE pro osobní využití ze strany cestujícího, je nepřenosný a v případě koupě, prodeje nebo směny bude neplatný. Nabídky zahrnuté do programu nelze vyměnit za hotovost. Výhody závisí na dostupnosti, proto se důrazně doporučuje rezervace předem. Cestující nese osobní odpovědnost za veškeré náklady a výdaje spojené s výhodami, mimo jiné včetně pojištění, cestovného, tarifů, stravování, ubytování, a za veškeré další vedlejší náklady spojené s uplatněním výhod. Cestující je rovněž odpovědný za případné daně, poplatky a příplatky jakéhokoli druhu a za jakoukoli náhradu, která má být uhrazena partnerovi za škodu způsobenou cestujícím (nebo jeho rodinnými příslušníky či hosty) na majetku nebo vybavení partnera.

Osobní údaje

Společnost Emirates shromažďuje a používá osobní údaje cestujících (dále jen „údaje“) za účelem realizace programu a pro tyto účely může takové údaje sdělit nebo předat třetím stranám, které ve spojitosti s programem zajišťují určité služby. Společnost Emirates může zpracovávané údaje převádět do zemí, které nemusí vyžadovat stejnou úroveň ochrany údajů jako země, v níž žijete. Společnost Emirates se nicméně zavazuje, že bude v každém případě shromažďovat, zpracovávat, uchovávat, ukládat a převádět údaje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Účastí v programu a poskytnutím svých údajů cestující opravňuje společnost Emirates, aby shromažďovala a zpracovávala údaje tímto způsobem. Vyjádřením souhlasu s odběrem newsletteru společnosti Emirates cestující opravňuje společnost Emirates, aby uchovávala a používala jeho údaje a pro účely vydávání newsletteru Emirates předávala tyto údaje dále. Na základě uděleného souhlasu se službami přímého marketingu cestující opravňuje společnost Emirates, aby údaje získávala a využívala pro další přímý marketing. To může zahrnovat sdílení údajů s pobočkami společnosti Emirates; jejími pověřenými zástupci; dalšími společnostmi a/nebo značkami Emirates; se všemi, na něž společnost Emirates převádí svá práva a povinnosti; dalšími společnostmi, které nabízejí související služby (například včetně služeb autopůjčoven, hotelů, limuzín, transferů, doplňkových služeb); vládami a vládními úřady; poskytovateli kreditních a jiných platebních karet a jinými leteckými společnostmi nebo poskytovateli takovýchto souvisejících služeb. Pokud chce cestující vědět, jaké údaje o něm má společnost Emirates k dispozici údaje a/nebo údaje, které má společnost Emirates k dispozici, opravit, měl by kontaktovat místní pobočku společnosti Emirates.

Odpovědnost společnosti Emirates

Skutečnost, že společnost Emirates zahrne partnera do programu, nepředstavuje ani neznamená potvrzení produktů nebo služeb tohoto partnera. Společnost Emirates nepřijímá odpovědnost ani neručí za kvalitu služeb nebo zboží poskytovaného partnerem ve spojitosti s programem ani nebude žádnému z cestujících kompenzovat služby či zboží, které neobdržel. Jakýchkoli aktivit nabízených partnerem se cestující účastní zcela na své vlastní riziko. Společnost Emirates nebude odpovídat za jakékoli ztráty, škody, závazky, újmu nebo zklamání, které cestujícímu nebo kterékoli jiné osobě vzniknou nebo které utrpí ať již přímo či nepřímo v důsledku ukončení nebo změny programu nebo jakýchkoli možností, výhod či ujednání nabídnutých cestujícímu, a to včetně odstoupení Partnera nebo odvolání jakýchkoli výhod, možností nebo ujednání. Cestující přijímají podmínky na své vlastní riziko a souhlasí s tím, že zajistí odškodnění společnosti Emirates za jakékoli náklady, ztráty, škody, výdaje a závazky (včetně ztráty dobré pověsti a dobrého jména a poplatků za odborné poradenství) a jakékoli nároky vyplývající z vlastního jednání cestujícího ve spojení s těmito podmínkami nebo s porušením povinností cestujícího vyplývajících z těchto podmínek. Společnost Emirates nebude povinna splnit jakékoli své závazky podle těchto podmínek, pokud tak nebude schopna učinit v důsledku okolností mimo její kontrolu, mimo jiné včetně povětrnostních podmínek, požáru, záplav, hurikánu, stávky, průmyslových sporů, války, nepřátelských akcí, politických nepokojů, demonstrací nebo jiných okolností vyšší moci. Společnost Emirates nepřijímá odpovědnost (a vylučuje veškerou odpovědnost) za jakoukoli ztrátu zisku, zakázek, smluv, příjmů nebo předpokládaných úspor nebo za jakoukoli speciální, přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu jakéhokoli charakteru a vzniklou z jakýchkoli příčin. Účast v programu neposkytuje cestujícím žádná práva k duševnímu vlastnictví, která vznikají v souvislosti s programem. Podmínky, které jsou v jakékoli jurisdikci považovány za neplatné, budou (kdykoli to umožňuje kontext) nahrazeny platnými a vymahatelnými podmínkami, jejichž obsah se co nejvíce blíží obsahu neplatných nebo nevymahatelných podmínek.

Obecné

Tyto podmínky se řídí a vykládají podle zákonů Dubaje a případně zákonů SAE a dubajské soudy mají výhradní soudní pravomoc ve spojitosti s případnými spory. Tento program je exkluzivní a neplatí ve spojení s jinými nabídkami slev, promo akcemi, programy stravování nebo věrnostními programy. Společnost Emirates si vyhrazuje právo program a/nebo podmínky kdykoli a jako celek nebo zčásti dle svého uvážení změnit, upravit, aktualizovat nebo ukončit.