Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

Všeobecné podmínky programu Business Rewards

Obecné

Níže uvedené všeobecné podmínky („podmínky“) řídí program Emirates Business Rewards. Tyto podmínky je třeba vykládat společně se všeobecnými podmínkami na webových stránkách společnosti Emirates emirates.com („web Emirates“). Program je podmíněn přijetím těchto podmínek a podmínek webu Emirates ze strany člena. Otevřením a používáním webu Emirates vyjadřujete svůj souhlas s takovými všeobecnými podmínkami.

Program nabízí společnost Emirates, korporace sídlící v Dubaji, která byla založena výnosem č. 2 dubajské vlády v roce 1985 (v plném znění), se sídlem na adrese Emirates Group Headquarters Building, P.O. Box 686, Dubaj, Spojené arabské emiráty.


ZMĚNA PROGRAMU

Vyhrazujeme si právo změnit nebo upravit jakoukoli část těchto podmínek nebo programu. Toto právo zahrnuje mimo jiné změny v přidružování partnerů v rámci programu, pravidlech získávání a využívání nasbíraných bodů, pravidel pro využívání cestovních bonusů, letových plánů, členských cestovních výhod a konkrétních součástí propagačních nabídek.

Definice a výklady

V těchto podmínkách:

 • Termín Emirates označuje společnost Emirates, korporaci sídlící v Dubaji, která byla založena výnosem č. 2 dubajské vlády v roce 1985 (v platném znění), se sídlem na adrese Emirates Group Headquarters Building, P.O. Box 686, Dubaj, Spojené arabské emiráty.
 • Program v kontextu těchto podmínek odkazuje na program Emirates Business Rewards, firemní věrnostní program nabízený společností Emirates.
 • Termín organizace označuje jakoukoli společnost, ať již založenou za účelem zisku nebo neziskovou organizaci, která má právo provozovat svou činnost v zemi, kde je program Emirates Business Rewards nabízen.
 • Termín „člen“ nebo „členství“ odkazuje na účast organizace, která souhlasila se všeobecnými podmínkami webu Emirates a bylo jí vydáno členské číslo Emirates Business Rewards, v programu.
 • „My“, „náš“ a „nás“ odkazuje na společnost Emirates a „vy“ a „váš“ znamená libovolnou organizaci účastnící se programu.
 • Termín účet v kontextu těchto podmínek označuje účet programu Emirates Business Rewards.
 • „Body Business Rewards“ nebo „body“ jsou body, které člen sbírá nebo uplatňuje za lety se společností Emirates splňující příslušné podmínky nebo jakékoli příslušné lety.
 • Termín bonusové lety Dynamic odkazuje na letenky vystavené za body Business Rewards.
 • Termín bonusové přesuny Dynamic odkazuje na letenky přesunuté do vyšší cestovní třídy za body Business Rewards.
 • Správce programu je osoba, která registruje a/nebo spravuje účet Emirates Business Rewards v zastoupení člena.
 • Termín cestující označuje zaměstnance člena nebo jakéhokoli jednotlivce (třetí stranu) včetně cestujících hostů, s nimiž má člen uzavřenou smlouvu, jejichž cesta je hrazena členem.
 • Zaměstnanci jsou jednotlivci zaměstnaní členem a spojení s účtem.
 • Cestující hosté jsou jednotlivci (třetí strany), s nimiž má člen uzavřenou smlouvu, nebo zaměstnanci, kteří si sami nespravují své cesty, a jejichž cesta je hrazena členem. Mezi cestující hosty mohou patřit doprovázející členové rodiny cestující za účelem vyřizování obchodních záležitostí člena nebo z důvodu přeložení, jejichž cesta je v každém případě hrazena členem.
 • Členské číslo Emirates Business Rewards je unikátní identifikační číslo dokládající členství, které se generuje při registraci.
 • Obchodní licence nebo obdobné povolení je právní dokument, který vás opravňuje provozovat ve vašem městě nebo zemi vaši firmu.
 • Země působení je země, ve které organizace působí a má zde vystavenou obchodní licenci.
 • Firemní prostředky označují možnost platby, která je k dispozici zaměstnancům spojeným s účtem Emirates Business Rewards. Díky této možnosti mohou zaměstnanci odesílat správcům programu žádosti o cesty za účelem uhrazení rezervace z firemních prostředků.
 • Žádosti o cesty jsou rezervace vytvořené zaměstnanci spojenými s účtem Emirates Business Rewards, které jsou odesílány k uhrazení správcům programu.
 • Termínem partner nebo dodavatel se rozumí poskytovatel zboží nebo služeb podílející se příležitostně na programu a může jím být letecká společnost, hotel či rezort, poskytovatel finančních služeb, poskytovatel výrobků a služeb pro volný čas a životní styl a půjčovna automobilů.
 • Termínem Emirates Skywards se označuje podle kontextu společnost Emirates provozující svým jménem věrnostní program nebo název samotného věrnostního programu. Emirates Skywards je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Emirates.
 • Míle Skywards získává člen programu Emirates Skywards za spotřebu zboží a služeb splňujících příslušné podmínky v souladu s pravidly programu Emirates Skywards.
 • Termín podmínky přepravy označuje zde stanovené všeobecné podmínky upravující vaši přepravu.
 • Termín celkové výdaje odkazuje na celkovou částku, kterou člen utratí za firemní a běžné tarify (bez tax).
 • Termín ušetřená hotovost označuje celkovou částku, kterou člen ušetří díky uplatnění bodů Business Rewards za bonusové lety a bonusové přesuny Dynamic.
 • Termín získané body označuje body Business Rewards, které člen získá za lety splňující příslušné podmínky.
 • Termín utracené body označuje body Business Rewards uplatněné za bonusové lety Dynamic a bonusové přesuny Dynamic.
 • Termín podnikové tarify označuje jakýkoli typ tarifu, který je součástí podnikové cestovní smlouvy se společností Emirates, nebo jakýkoli typ tarifu, u něhož nevzniká nárok na body Business Rewards.
 • Termín běžné tarify označuje jakýkoli typ tarifu, který je obecně dostupný veřejnosti a vzniká u něj nárok na body Business Rewards.
 • Termín stránka rezervací Emirates Business Rewards označuje stránky na webu Emirates.com, na nichž lze zahájit rezervaci Emirates Business Rewards.
 • Termín lety s nárokem na získávání bodů označuje lety, za které mají členové nárok na získání bodů Business Rewards, pokud letenka splňuje všechny následující podmínky:
 1. let je rezervován na základě přihlášení k účtu Emirates Business Rewards, prostřednictvím kontaktních center společnosti Emirates, prodejen letenek společnosti Emirates nebo prostřednictvím vaší preferované cestovní kanceláře a
 2. letenka je vystavena na dokumentu společnosti Emirates (jehož třináctimístné číslo začíná číslicemi „176“) a platí pro let nabízený společností Emirates (let je označen kódem „EK“) a provozovaný společností Emirates (musí být splněny všechny tři podmínky) a
 3. zakoupený tarif je nabízen široké veřejnosti nebo je nabízen v rámci programu námořních nebo misionářských tarifů společnosti Emirates.
 • Termín bonusové lety splňující příslušné podmínky označuje lety, za které mohou členové uplatnit své body Business Rewards, pokud letenka splňuje všechny následující podmínky:
 1. Bonusový let Dynamic nebo bonusový přesun Dynamic je rezervován na základě přihlášení k účtu Emirates Business Rewards a
 2. letenka je vystavena na dokumentu společnosti Emirates (jehož třináctimístné číslo začíná číslicemi „176“) a platí pro let nabízený společností Emirates (let je označen kódem „EK“) a provozovaný společností Emirates (musí být splněny všechny tři podmínky).

Členství

 1. Organizace musí zažádat o členství v programu v sekci Emirates Business Rewards na webu Emirates.
 2. Organizace musí mít sídlo a být registrována v zemi, v níž je program Emirates Business Rewards nabízen.
 3. Členství je nabízeno dle našeho uvážení.
 4. Členství není k dispozici pro jednotlivé osoby.
 5. Pokud společnost Emirates nestanoví jinak, organizace musí mít platnou obchodní licenci nebo obdobné povolení v zemi působení.
 6. Do programu se mohou zaregistrovat organizace jakéhokoli typu s výjimkou:
  • společností managementu v cestovním ruchu (TMC),
  • cestovních kanceláří a agentur,
  • provozovatelů poutí hadždž a umra.
 7. Žádost musí podat osoba určená organizací pro registraci a správu účtu, která vystupuje jako správce programu.
 8. Správce programu musí dokončit proces žádosti o členství online.
 9. Správcem programu musí být osoba oprávněná k předkládání obchodní licence organizace a k nahrání její kopie.
 10. Správce programu musí mít od příslušných osob nebo cestujících svolení k rezervaci a správě letů jejich jménem a musí je informovat o zásadách ochrany osobních údajů a potvrdit, že souhlasili s těmito podmínkami a podmínkami přepravy.
 11. Cestující musí souhlasit s tím, že dají svolení k tomu, aby informace o jejich cestě byly hlášeny zpět správci programu.
 12. Správce programu bude oprávněn uplatnit jakékoli body Business Rewards nasbírané na účtu.
 13. Za členství v programu Emirates Business Rewards se neplatí žádný poplatek.
 14. Není stanoven žádný limit počtu cestujících registrovaných k jednomu účtu.
 15. Je nutností, aby cestující byli přímo zaměstnáni organizací nebo měli s organizací uzavřenou smlouvu.
 16. Cestující musí být ve své zemi bydliště podle zákona dospělou osobou a nemusí žít v zemi, kde je účet zaregistrován.
 17. Po schválení obdrží organizace unikátní členské číslo Emirates Business Rewards.

Správa účtu

 1. Správci programu a zaměstnanci spojení s účtem Emirates Business Rewards se musí přihlásit pomocí své zaregistrované e-mailové adresy a hesla.
 2. Pokud jsou správci programu a zaměstnanci spojení s účtem Emirates Business Rewards současně členy programu Skywards, mohou k přihlášení použít buď svou zaregistrovanou e-mailovou adresu, nebo členské číslo Skywards a heslo.
 3. Cestující hosté nebudou mít k účtu Emirates Business Rewards přístup.
 4. Ke stránce přehledu mají přístup pouze správci programu, a to na základě přihlášení k jejich účtu Emirates Business Rewards.
 5. Správce programu je povinen vyplnit profil účtu Emirates Business Rewards.
 6. V případě, že je profil nekompletní, může společnost Emirates kontaktovat správce programu a požádat ho o vyplnění profilu.
 7. Správce programu musí k rezervaci a správě cest pro svou organizaci používat záložku Rezervace.
 8. Všechny nevyřízené žádosti o cesty odeslané správcům programu musí být uhrazeny do 72 hodin od rezervace. Pokud uhrazeny nebudou, bude rezervace zrušena.
 9. Správci programu mohou rezervovat a spravovat cesty pro sebe a rovněž pro cestující v rámci organizace.
 10. Správci programu budou mít seznam všech správců programu a cestujících včetně zaměstnanců spojených s účtem a cestujících hostů.
 11. Povinností správce programu je informovat cestující o těchto podmínkách a podmínkách přepravy a potvrdit, že s nimi cestující souhlasili.
 12. Správce programu může přesouvat rezervace do vyšší cestovní třídy, spravovat nebo rušit nadcházející rezervace včetně rezervací vytvořených a uhrazených za cestující.
 13. Zaměstnanci, kteří jsou spojeni s účtem Emirates Business Rewards, si mohou rezervovat a spravovat cesty pro sebe i pro jiné cestující.
 14. Zaměstnanci mohou rezervovat cesty pro jiné cestující pouze tehdy, pokud rezervují cestu na témže letu i pro sebe.
 15. Povinností zaměstnance je informovat cestující o těchto podmínkách a podmínkách přepravy a potvrdit, že s nimi cestující souhlasili.
 16. Zaměstnanci nebudou mít přístup k seznamu správců programu a cestujících.
 17. K jednomu účtu Emirates Business Rewards může být jmenováno až pět správců programu.
 18. Správce programu může pozvat zaměstnance organizace k registraci k účtu Emirates Business Rewards, aby si sami mohli rezervovat a spravovat své cesty.
 19. Pozvání jsou platná po dobu sedmi dnů a poté jejich platnost končí. Správce programu může pozvání odeslat během sedmi dnů a po skončení jejich platnosti znovu.
 20. Správce programu může pro usnadnění rezervací přidat k účtu cestujícího hosta.
 21. Správce programu může přidávat a odebírat další správce programu, zaměstnance i cestující hosty.
 22. Správce programu je povinen odebrat správce programu, zaměstnance a cestující hosty, kteří již nejsou spojeni s organizací.
 23. Zaměstnanci, kteří jsou spojeni s účtem, se mohou odebrat sami, pokud již nejsou spojeni s organizací.
 24. Správce programu musí udržovat informace o účtu aktuální. Za tímto účelem musí používat záložku Účet.
 25. Správce programu nemůže upravovat název organizace, číslo obchodní licence nebo obdobného povolení ani zemi působení. V případě potřeby úpravy těchto údajů je třeba nám předložit písemnou žádost na hlavičkovém papíře organizace, podepsanou správcem programu.
 26. Adresu, kontaktní čísla, dokumentaci k obchodní licenci a další obecné informace lze aktualizovat na stránce „Účty“.
 27. Pro účely korespondence budeme používat e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.
 28. Neponeseme odpovědnost za jakékoli e-maily, které vám nebudou doručeny.
 29. Správce programu může ukončit členství kliknutím na možnost „Vymazat tento účet Emirates Business Rewards“. Každé takové ukončení bude mít za následek ztrátu bodů Business Rewards.
 30. Správce programu může kontrolovat cestovní aktivity kliknutím na záložku „Výpisy“.
 31. Aktivity na stránce Výpisů budou v příslušných případech zahrnovat body získané za lety s nárokem na získávání bodů nebo u partnerů a rovněž uplatněné body za bonusové lety Dynamic a bonusové přesuny Dynamic.
 32. Hodnoty celkových výdajů a ušetřené hotovosti jsou ve výpisech uváděny v USD a nezahrnují taxy ani další poplatky partnerů v odvětví (které se do získaných bodů nezahrnují). Hodnoty jsou informativní a mohou se lišit s ohledem na skutečnou utracenou nebo ušetřenou hotovost.
 33. Letenky, u kterých vzniká nárok na sbírání bodů, jsou zařazeny do kategorie „Běžné tarify“. Letenky, u kterých nárok na sbírání bodů nevzniká, budou zařazeny do kategorie „Firemní tarify“.
 34. Veškerá aktivita na účtu realizovaná správcem programu bude považována za aktivitu prováděnou jménem člena, zaměstnance a cestujícího a člen ponese odpovědnost za jakékoli porušení pravidel programu ze strany správce programu, zaměstnance a/nebo cestujícího.

Sbírání bodů Business Rewards

 1. Body Business Rewards mohou sbírat pouze organizace zaregistrované do programu Emirates Business Rewards, které mají platné číslo Emirates Business Rewards.
 2. Organizace mají nárok na sbírání bodů Business Rewards až po dokončení registrace.
 3. Správce programu nebo zaměstnanci musí vždy při rezervaci uvést správné číslo Business Rewards.
 4. Organizace nezíská žádné body Business Rewards, pokud členské číslo uvedené při rezervaci není správné nebo úplné.
 5. Na účet Business Rewards člena bude připsán 1 bod Business Rewards za každý americký dolar (USD) utracený za základní tarif a poplatky účtované leteckou společností, ovšem nikoli za taxy, servisní poplatky a/nebo jakékoli další poplatky partnerů v oboru (které se do získaných bodů nezahrnují). Získané body se mohou měnit v závislosti na našich směnných kurzech pro přepočet měny.
 6. Členové mají nárok na získání bodů Business Rewards, pokud letenka splňuje všechny následující podmínky:
  • let je rezervován na základě přihlášení k účtu Emirates Business Rewards, prostřednictvím kontaktních center společnosti Emirates, prodejen letenek společnosti Emirates nebo prostřednictvím vaší preferované cestovní kanceláře a
  • letenka je vystavena na dokumentu společnosti Emirates (jehož třináctimístné číslo začíná číslicemi „176“) a platí pro let nabízený společností Emirates (let je označen kódem „EK“) a provozovaný společností Emirates (musí být splněny všechny tři podmínky) a
  • zakoupený tarif je nabízen široké veřejnosti nebo je nabízen v rámci programu námořních nebo misionářských tarifů společnosti Emirates.
 7. Zaměstnanec nebo cestující může získat body Business Rewards pouze za lety s nárokem na získávání bodů. Body Business Rewards budou připsány na základě cestovní třídy, která byla zarezervována, a pro niž byla uhrazena a vydána letenka, nikoli na základě skutečně využité cestovní třídy. Zaměstnanec a/nebo cestující musí cestu skutečně absolvovat, aby člen splnil požadavky na získání bodů Business Rewards. Ty budou připsány pouze za skutečně absolvované úseky letu.
 8. Cestující (zaměstnanci nebo cestující hosté), kteří jsou členy programu Skywards, budou i nadále sbírat míle Skywards a statusové míle v souladu s pravidly programu Emirates Skywards.
 9. Body Business Rewards nebudou uděleny za:
  • jiný absolvovaný úsek letu z letenky než ten, který je definován jako let s nárokem na získávání bodů;
  • Tarify zakoupené v rámci následujících cestovních programů:
   • firemní tarify,
   • vzdělávací programy (tarify pro studenty/mládež/učitele),
   • volný čas a dovolená,
   • náboženské události,
   • skupiny, jednání a akce,
   • cestovní průmysl (rezervace typu AD/ID, slevové letenky zaměstnanců letecké společnosti),
   • oficiálně sjednané soukromé tarify online,
   • diplomatické/vládní programy,
   • bonusové lety v rámci programu Emirates Skywards;
   • bonusové lety v rámci programu Emirates Business Rewards. Pokud se však v případě rezervace jedná o bonusový přesun Dynamic, budou body Business Rewards připsány za tu část rezervace, která byla uhrazena, ovšem nikoli za úsek přesunutý do vyšší třídy;
   • lety hrazené společností Emirates.
   • tarify pro děti a kojence.
 10. Body Business Rewards nelze zakoupit.
 11. Podrobnosti o bodech Business Rewards získaných vaší organizací si můžete prohlédnout na svém účtu Business Rewards.
 12. Body Business Rewards budou připsány na váš účet ve lhůtě od 14 do 30 dnů od data každého úseku letu v itineráři. Přestože se vynasnažíme připsat body Business Rewards ve stanoveném čase, nezodpovídáme za jakékoli zpoždění v připisování bodů Business Rewards na váš účet.
 13. Body Business Rewards nelze kombinovat nebo přidávat k jiným věrnostním programům nebo reklamním akcím společnosti Emirates, ať již osobním nebo jiným.
 14. Pokud se se společností Emirates nedohodnete písemně jinak, nebudete moci další body Business Rewards získávat, pokud:
  • se sloučíte s jinou společností, koupíte ji nebo vás jiná společnost koupí. V takovém případě budete muset uplatnit své body Business Rewards do tří měsíců od změny stavu vaší organizace, nebo
  • kdykoli vstoupíte do likvidace, nucené správy nebo pod správu jiné společnosti. V takovém případě nebudete moci uplatnit své body Business Rewards.
 15. Žádosti o zpětné připsání bodů Business Rewards za chybějící úsek letu je třeba podat online přihlášením k účtu, a to do 120 pracovních dnů od data cesty, a vyplněním formuláře žádosti o připsání chybějících bodů. V případě sporu ve spojitosti s vaším nárokem na body Business Rewards po vás můžeme požadovat, abyste nám zaslali důkaz vaší cesty.
 16. Nároky na chybějící body budou zkontrolovány, a pokud budou oprávněné, budou body Business Rewards připsány na váš účet. Všechny žádosti o zpětné připsání bodů Business Rewards budou zpracovány a akceptovány dle vlastního uvážení společnosti Emirates.
 17. Spory týkající se bodů Business Rewards je třeba směrovat na zákaznické oddělení společnosti Emirates, a to e-mailem na adresu (customer.affairs@emirates.com).
 18. Platnost bodů Business Rewards získaných za letenky vystavené 1. dubna 2019 nebo později vyprší 2 roky od data absolvování letu splňujícího příslušné podmínky. Body budou z účtu odebrány až k poslednímu dni měsíce, během kterého byl let absolvován.
 19. Můžeme se však na základě našeho úsudku rozhodnout zavést takové časové omezení platnosti bodů Business Rewards, jaké uznáme za vhodné.

Uplatňování bodů Business Rewards

 1. Body Business Rewards mohou uplatňovat pouze správci programu. Bonusové lety nebo bonusové přesuny Dynamic lze rezervovat pro kohokoli určeného správcem programu.
 2. Aby správce programu mohl uplatnit let pomocí bodů Business Rewards, musí se ke svému účtu Business Rewards přihlásit pomocí své zaregistrované e-mailové adresy a hesla.
 3. Body Business Rewards lze uplatnit za bonusové lety a bonusové přesuny Dynamic pouze na bonusových letech splňujících příslušné podmínky. Vyhrazujeme si právo vyloučit z bonusových letů a bonusových přesunů Dynamic určité typy tarifů.
 4. Bonusové lety a bonusové přesuny Dynamic nelze uplatnit, pokud nemáte na svém účtu dostatečný počet bodů.
 5. Podrobnosti o uplatňovaných transakcích budou po rezervaci cesty zaznamenány na vašem účtu. Body Business Rewards budou odečteny ihned po zakoupení odměny.
 6. Riziko (například neautorizovaného nebo podvodného uplatnění odměn) ve spojitosti s body Business Rewards přechází na vás, jakmile jsou body Business Rewards zaznamenány na váš účet.
 7. Nezodpovídáme za neautorizované nebo podvodné použití vašeho účtu a/nebo uplatnění odměn.
 8. Správce programu musí uhradit taxy, příplatky a poplatky účtované leteckou společností za všechny bonusové lety nebo bonusové přesuny Dynamic, a to prostřednictvím kreditní karty nebo jiného způsobu platby, dostupného na webu Emirates.
 9. Bonusové lety a bonusové přesuny Dynamic
 10. Body Business Rewards se nesmí prodávat, vyměňovat ani kupovat. Veškeré takové transakce budou neplatné, stejně jako veškeré transakce, které byly pozměněny, nebo pokud se transakci (rezervaci) pokusí použít jiná osoba než ta, která je u transakce (rezervace) uvedena. Pokud bude transakce zneplatněna, propadnou také příslušné body Business Rewards. V důsledku neplatné transakce může společnost Emirates podle svého uvážení ukončit členství a/nebo zrušit všechny vaše dosud nasbírané body Business Rewards.
 11. Vyhrazujeme si právo omezit počet sedadel nabídnutých k dispozici pro bonusové lety a bonusové přesuny Dynamic.
 12. Bonusy zahrnující zboží nebo služby, které nabízejí partneři nebo dodavatelé, podléhají také příslušným všeobecným podmínkám daného partnera nebo dodavatele.
 13. Všechny letové řády se mohou bez upozornění měnit.
 14. Body Business Rewards nelze žádným způsobem převádět z jednoho účtu Business Rewards na jiný nebo z účtu Business Rewards na účet Skywards.
 15. Body Business Rewards nelze za účelem uplatnění bonusového letu nebo bonusového přesunu Dynamic kombinovat s mílemi Skywards.
 16. Body Business Rewards ani bonusové lety a bonusové přesuny Dynamic nemají žádnou hotovostní hodnotu a ani body Business Rewards ani bonusové lety a bonusové přesuny Dynamic nelze převádět na hotovost.
 17. My nebo naši partneři můžeme příležitostně zavést období, kdy nebudou žádné bonusy k dispozici. Bonusy nemusí být k dispozici vždy u všech letů. Nabízené bonusy můžeme kdykoli bez upozornění zrušit, vyměnit nebo nahradit.
 18. V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE ZÁKON, ODMÍTÁME JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S ÚMRTÍM NEBO ZRANĚNÍM ČI NÁSLEDNÝMI ZTRÁTAMI NEBO ŠKODAMI V DŮSLEDKU POSKYTNUTÍ BONUSU NEBO VE SPOJENÍ S POSKYTNUTÍM BONUSU (JINÉHO NEŽ POUŽITÍ BONUSOVÉ LETENKY) NEBO ZA ZTRÁTU, KRÁDEŽ NEBO ZNIČENÍ BONUSU.
 19. POKUD TO NELZE VYLOUČIT ZÁKONEM, NEVZTAHUJÍ SE NA BONUSY ZÍSKANÉ V RÁMCI PROGRAMU ŽÁDNÉ ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ). ZEJMÉNA SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S KVALITOU BONUSŮ NEBO JEJICH VHODNOSTÍ PRO JAKÝKOLI ÚČEL.
 20. V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE ZÁKON, A V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI SE NAŠE ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST PARTNERŮ V SOUVISLOSTI S LETY, ZBOŽÍM NEBO SLUŽBAMI, POSKYTNUTÝMI FORMOU BONUSU, OMEZUJE NA JEDEN NEBO VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH SKUTKŮ: (a) NÁHRADA ZBOŽÍ NEBO POSKYTNUTÍ ROVNOCENNÉHO ZBOŽÍ, (b) OPRAVA ZBOŽÍ; (c) PROPLACENÍ NÁKLADŮ NEBO NÁHRADA ZBOŽÍ NEBO VÝMĚNA ZA ROVNOCENNÉ ZBOŽÍ A V PŘÍPADĚ SLUŽEB NEBO LETŮ POSKYTNUTÍ NOVÉ SLUŽBY ČI LETU NA ZÁKLADĚ NAŠEHO UVÁŽENÍ NEBO UVÁŽENÍ PARTNERA URČENÉHO K ZAJIŠTĚNÍ LETU, ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB PODLE KONKRÉTNÍHO PŘÍPADU.

Bonusové lety Dynamic

 1. Bonusové lety Dynamic podléhají podmínkám přepravy, pravidlům tarifů a pravidlům programu Business Rewards.
 2. Bonusové lety Dynamic je nutné zakoupit s využitím bodů Business Rewards.
 3. Bonusové lety Dynamic jsou k dispozici pouze na příslušných bonusových letech. Vyhrazujeme si právo vyloučit z bonusových letů a bonusových přesunů Dynamic určité typy tarifů. Bonusovou letenku Dynamic nelze potvrdit ani převést na jiného přepravce, než je společnost Emirates.
 4. Počet bodů, které potřebujete na bonusový let Dynamic, se odvíjí od tarifu platného v daný den, vybraného správcem programu. Nejedná se o pevné množství. Když se přihlásíte ke svému účtu Emirates Business Rewards, zobrazí se na stránce rezervací počet bodů potřebných na bonusový let Dynamic.
 5. Všechny bonusové lety Dynamic musí být vystaveny jako elektronická letenka a podléhají obvyklým taxám, poplatkům a příplatkům spojeným s cestou, včetně například letištní odletové taxy, celních pokut, imigračních poplatků, letištních poplatků, poplatků za vyřízení proclení, palivových příplatků, bezpečnostních a pojistných přirážek a všech náhodných poplatků nebo tax, které budou účtovány libovolnou osobou nebo relevantním úřadem či orgánem, a za které jste přímo zodpovědní. K zaplacení těchto poplatků nelze využít body Business Rewards.
 6. Všechny bonusové lety Dynamic musí být absolvovány do 12 měsíců od data vystavení letenky nebo v době povolené pravidly vybraného tarifu.
 7. Bonusové lety Dynamic nelze přesunout do vyšší cestovní třídy s využitím mil Skywards.
 8. Před absolvováním prvního úseku letu lze bonusové lety Dynamic zrušit a refundovat pouze tehdy, pokud to umožňují pravidla zvoleného komerčního tarifu, a s výhradou uhrazení administrativního poplatku.
 9. Jakmile je cesta zahájena, nebude společnost Emirates refundovat na váš účet žádné body. Refundovat bude pouze taxy a příplatky, a to s výhradou uhrazení administrativního poplatku.
 10. Body opětovně připsané na váš účet po refundaci bonusového letu Dynamic budou mít původní datum konce platnosti. Jestliže měla platnost vašich bodů skončit po zakoupení bonusového letu Dynamic, ovšem před žádostí o refundaci, nebudou na váš účet refundovány žádné body. Na účet vám nebudou zpět připsány žádné body Business Rewards, jejichž platnost skončila.
 11. Po absolvování prvního úseku bonusového letu Dynamic podléhají případné změny zbývajících úseků tarifním pravidlům platným pro danou letenku, dostupnosti a kapacitě daného letu/trasy a rovněž případným taxám a příplatkům.
 12. Změny jména nejsou u bonusového letu Dynamic přípustné.
 13. Povinností cestujícího je ujistit se, zda má platný cestovní pas, víza, lékařská potvrzení a všechny ostatní nezbytné cestovní dokumenty vyžadované pro danou cestu. Pokud cestující nebude mít k dispozici správné dokumenty, může mu být znemožněno cestovat nebo vstoupit do cílové nebo přestupní země. Může být také deportován nebo uvězněn. V takových případech ponesete plnou odpovědnost za veškeré náklady, ztráty nebo škody, které vzniknou cestujícím nebo nám (či našim zástupcům nebo zaměstnancům).

Bonusové přesuny do vyšší třídy Dynamic

 1. Aby u rezervací existoval nárok na bonusový přesun Dynamic, musí u nich být uvedeno členské číslo Business Rewards.
 2. Bonusové přesuny Dynamic jsou k dispozici pouze na příslušných bonusových letech. Vyhrazujeme si právo vyloučit z bonusových přesunů Dynamic určité typy tarifů. Letenku k bonusovému přesunu Dynamic nelze potvrdit ani převést na jiného přepravce, než je společnost Emirates. Musí být vždy dodržena všechna pravidla pro vystavování letenek a tarify platná pro původní letenku.
 3. Tabulka obsahuje kritéria způsobilosti pro bonusový přesun Dynamic:
  KabinaSpecialSaver Flex Flex plus
  Z Economy Class do Business Class nebo First ClassNení povolenoPovoleno jen do 48 hodin od letuPovoleno kdykoliPovoleno kdykoli
  Z Business Class do First ClassNení povolenoPovoleno jen do 48 hodin od letuPovoleno kdykoliPovoleno kdykoli
 4. Bonusové přesuny Dynamic je třeba zarezervovat nejméně šest hodin před odletem a pouze u bonusových přesunů Dynamic, které budou zarezervovány více než 48 hodin před odletem, lze objednat službu Chauffeur-drive nebo požádat o vybrané sedadlo či dietní pokrm.
 5. U určitých typů zlevněných letenek, letenek typu AD/ID, zaměstnaneckých a slevových letenek nevzniká nárok na bonusový přesun Dynamic s využitím bodů Business Rewards.
 6. Bonusové letenky Dynamic v Economy Class lze přesunout buď do Business Class, nebo First Class pomocí bodů Business Rewards, pokud bonusový let Dynamic spadá do tarifů Flex Plus, Flex nebo Saver.
 7. Bonusové přesuny Dynamic musí správce programu zarezervovat online přihlášením k účtu Business Rewards a kliknutím na ikonu „Přesun do vyšší třídy“ v záložce Rezervace.
 8. Všechny bonusové přesuny Dynamic podléhají dostupnosti konkrétní knihovací třídy a nelze je garantovat.
 9. Bonusové přesuny Dynamic mohou podléhat dodatečným administrativním poplatkům, dalším taxám a/nebo příplatkům splatným při rezervaci. K jejich úhradě lze využít všechny možnosti platby, které jsou k dispozici na webu emirates.com. K úhradě těchto poplatků nelze použít body Business Rewards.
 10. Pokud na původní rezervaci cestuje více než jeden cestující, veškeré požadavky na zakoupení bonusových přesunů Dynamic se budou vztahovat na všechny cestující v dané rezervaci a body Business Rewards budou odpovídajícím způsobem odečteny.
 11. Bonusové přesuny Dynamic jsou povoleny z Economy Class do Business Class nebo z Economy Class do First Class nebo z Business Class do First Class a závisí na konfiguraci letadla a aktuální dostupnosti bonusových sedadel ve vyšší cestovní třídě.
 12. Po zpracování bonusového přesunu Dynamic máte nárok na příslušný zavazadlový limit, odbavení a přístup do salónků odpovídající vyšší cestovní třídě.
 13. Pokud po zpracování bonusového přesunu Dynamic dojde ke změnám data cesty, bude využití bonusového přesunu záviset na dostupnosti a kapacitě nového letu. Na transakci se mohou vztahovat dodatečné daně a příplatky. Pro vyřešení a zpracování jakýchkoliv změn musíte kontaktovat místní prodejnu letenek společnosti Emirates nebo kontaktní centrum společnosti Emirates. Pokud bonusový přesun do vyšší cestovní třídy není u nového letu dostupný, budou vám příslušné body Business Rewards připsány zpět na účet a veškeré taxy a poplatky vám budou refundovány.
 14. Bonusové přesuny Dynamic lze zrušit pouze před absolvováním prvního úseku vaší letenky. Berete na vědomí, že v případě zrušení budete povinni uhradit administrativní poplatek v souladu s pravidly tarifů platnými pro letenku přesunutou do vyšší cestovní třídy. Příslušné body Business Rewards vám budou připsány zpět na účet a budou vám refundovány veškeré daně a poplatky. Nebudou vám však připsány zpět body, jejichž platnost skončila. Body Business Rewards vám nebudou na účet připsány za žádný let s uplatněným přesunem do vyšší cestovní třídy, který byl zarezervován, ale cestující jej neabsolvoval.

Partneři

 1. Člen může získávat body Business Rewards za využití vybraných služeb partnerů v den, kdy se stane členem programu, a po něm, a po datu, kdy se k programu připojí partner.
 2. Kdykoli a bez předchozího oznámení členům můžeme odvolat, omezit, pozměnit nebo zrušit bonusy nebo body zajišťované partnery. Je na členovi programu, aby si sám ověřil nárok na získání a uplatnění bodů u partnerů.
 3. Na služby a/nebo zboží od partnera, které si vybere člen programu, se bude vztahovat smlouva mezi členem programu a partnerem. Stejně tak se na nákup zboží a/nebo služeb, které si vybere člen programu, budou vztahovat všeobecné podmínky partnera. Některé z těchto všeobecných podmínek jsou uvedené na webu Emirates. Důrazně však doporučujeme, aby si člen programu příslušné všeobecné podmínky přečetl, a před výběrem zboží a/nebo služeb si u daného partnera ověřil jejich platnost. Přijetím nabídky partnera člen programu potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými podmínkami nákupu, které stanovil daný partner, a to včetně zaplacení všech částek do data splatnosti (pokud existuje), a že bude postupovat v souladu se všemi pravidly a omezeními týkajícími se rezervace, aktuální dostupnosti, zrušení a refundace v souvislosti s těmito službami a/nebo zbožím. V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE ZÁKON, NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, POKUD PARTNER ODMÍTNE POSKYTNOUT ČLENOVI PROGRAMU BONUS NABÍZENÝ PARTNEREM. Práva (pokud existují), která může mít člen programu v souvislosti s bonusem, lze uplatňovat výlučně vůči partnerovi poskytujícímu tento bonus. Podle tohoto článku veškeré bonusy poskytnuté členovi programu podléhají výlučně všeobecným podmínkám partnerů poskytujících bonus.

Ochrana osobních údajů

 1. Společnost Emirates ve spojitosti s programem v souladu se zásadami ochrany osobních údajů shromažďuje, používá a sděluje osobní údaje správců programu, cestujících, zaměstnanců a dalších osob, které využívají služby zakoupené pomocí bodů Business Rewards. Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké osobní údaje společnost Emirates shromažďuje, jak je používá a komu je předává a pro jaké účely. Obsahují také informace o tom, jak může jednotlivec případně odvolat svůj souhlas a jak může kontaktovat společnost Emirates, aby jinak spravovala jeho soukromí.
 2. Povinností správců programu a zaměstnanců je písemně informovat všechny správce programu, cestující nebo další osoby, které využívají služby zakoupené pomocí bodů Business Rewards, o tom, že společnost Emirates shromažďuje, používá a sděluje osobní údaje, a o zásadách ochrany osobních údajů, a to ještě předtím, než nám poskytne přístup k osobním údajům.
 3. Při provádění rezervace jménem cestujících nebo jiných osob se můžeme spolehnout na oprávnění správců programu a zaměstnanců.
 4. Osobní údaje mohou být sdíleny se členem pro účely auditu.
 5. Jednotlivci mohou mít zákonná práva, která jim pomáhají spravovat jejich soukromí. V případě, že jednotlivec požaduje vymazání osobních údajů, můžeme si ponechat omezené množství osobních údajů pouze pro účely dodržení zákonů a pro účely auditu.

Ukončení

 1. Správce programu může ukončit členství organizace v programu Emirates Business Rewards.
 2. Účet lze zrušit prostřednictvím přihlášení do programu Emirates Business Rewards a výběru možnosti „Vymazat tento účet Emirates Business Rewards“ v záložce Účty.
 3. Zrušení účtu správcem programu bude mít za následek propadnutí nevyužitých bodů Business Rewards a vaše organizace již nebude moci tyto body použít k uplatnění odměn.
 4. Zrušení nemusí mít vliv na povinnosti, které může vaše organizace v souladu s těmito podmínkami mít.
 5. Společnost Emirates si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu pozastavit nebo ukončit vaše právo získávat nebo uplatňovat body Business Rewards nebo pozastavit či zrušit váš účet. O takovémto pozastavení nebo zrušení budeme informovat správce programu a cestující e-mailem zaslaným na jejich zaregistrovanou adresu.
 6. Předložení smyšlených informací společnosti Emirates bude mít za následek zrušení účtu.
 7. Neúplné profily, včetně chybějících čísel obchodní licence nebo obdobného povolení a kopie obchodní licence nebo obdobného povolení může mít za následek pozastavení účtu. Účet může být dle našeho uvážení opětovně aktivován, jakmile budou chybějící informace doplněny.
 8. Jakýkoli typ zneužití nebo kroky, které jsou v rozporu se zásadami programu nebo těmito podmínkami, budou mít za následek zrušení účtu. Spadá sem zneužití mimo jiné na straně správců programu, cestujících nebo jakýchkoli třetích stran nebo subjektů spojených s účtem.
 9. Společnost Emirates může kontaktovat správce programu za účelem ověření nebo poskytnutí dodatečných informací na konkrétní téma. Neposkytnutí požadovaných informací může vést k pozastavení nebo zrušení účtu.
 10. Jestliže na vašem účtu nebude zaznamenána žádná aktivita (sbírání nebo uplatnění bodů) po dobu dvaceti čtyř (24) po sobě jdoucích měsíců, bude účet zrušen a veškeré nevyužité body propadnou.

Omezení odpovědnosti a odškodnění

 1. V ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJE ZÁKON, NEBUDE SPOLEČNOST EMIRATES VŮČI VÁM ANI JINÉ OSOBĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU ČI ŠKODU, PŘÍMOU ČI NEPŘÍMOU, VYPLÝVAJÍCÍ Z UKONČENÍ NEBO ZMĚNY PROGRAMU EMIRATES BUSINESS REWARDS NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB, VÝHOD ČI PROGRAMŮ, KTERÉ JSOU OSOBĚ, MIMO JINÉ VČETNĚ ČLENŮ, SPRÁVCŮ PROGRAMU NEBO CESTUJÍCÍCH, K DISPOZICI VE SPOJITOSTI S PROGRAMEM EMIRATES BUSINESS REWARDS.
 2. Emirates Business Rewards si vyhrazuje právo vyřadit člena z další účasti v programu Emirates Business Rewards, zrušit veškeré dříve získané body Business Rewards a požadovat náhradu za využití produktů a/nebo služeb zakoupených za body, pokud se správce programu, cestující nebo jiná osoba využívající produkty a/nebo služby zakoupené za body podle mínění Emirates Business Rewards dopustí úmyslně nesprávného jednání nebo poruší jakékoli z pravidel upravujících program Emirates Business Rewards, mimo jiné včetně podvodného získání, prodeje nebo zneužití bodů nebo získání, prodeje či zneužití výhod uplatňování bonusů.
 3. Některé služby nabízené členům provozují externí dodavatelé nebo partneři. Všichni členové programu využívající tyto služby vstupují do právního vztahu s dodavatelem nebo partnerem. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VYLUČUJE SPOLEČNOST EMIRATES JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST VŮČI KTERÉMUKOLI ČLENOVI NEBO JINÉMU SUBJEKTU NEBO OSOBĚ V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI ZANEDBÁNÍ, ÚMYSLNĚ NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ, NEKVALITNÍCH SLUŽEB ČI JINÉHO PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POSKYTNUTÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽEB DODAVATELEM NEBO PARTNEREM NEBO JEJICH JMÉNEM, VYPLÝVAJÍCÍCH Z PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO VZTAHU S DODAVATELEM NEBO PARTNEREM.
 4. Informace uvedené na webových stránkách mohou být neúplné nebo obsahovat nepřesnosti a tiskové chyby. Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že přístup na webové stránky bude bez jakýchkoli přerušení a že nemůže dojít k selháním, chybám, vynecháním nebo ztrátě přenášených informací a že webové stránky nemohou být napadeny viry. Nezaručujeme vhodnost informací, produktů ani služeb uvedených na těchto webových stránkách pro jakýkoli účel. Veškeré informace, produkty a služby jsou zde uvedeny „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu. Tímto odmítáme odpovědnost za jakékoli záruky a podmínky v souvislosti s informacemi, produkty a službami, včetně veškerých předpokládaných záruk týkajících se prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a právních nároků a jejich neporušení.
 5. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SE ZPOŽDĚNÍM PŘI POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY. NENESEME ODPOVĚDNOST ANI ZA INFORMACE, PRODUKTY A SLUŽBY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINAK V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI ČI JINAK.
 6. Na tomto webu mohou být uvedeny hypertextové odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Takové odkazy slouží jen pro informaci a na použití těchto webových stránek se mohou vztahovat všeobecné podmínky, které jsou na nich uvedeny. Uvedení odkazů na tyto webové stránky neznamená, že materiál na nich uvedený schvalujeme, a ani za jejich obsah neneseme žádnou odpovědnost. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ TÍM, ŽE POUŽIJETE INFORMACE UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN NEBO SE NA NĚ SPOLEHNETE.
 7. Souhlasíte s tím, že zajistíte naše odškodnění a odškodnění našich pracovníků, prodejců a zástupců a že je nebudete činit odpovědnými v souvislosti s jakýmikoli stížnostmi a povinnostmi (včetně zákonem stanovených poplatků), které mohou být důsledkem příspěvků odeslaných vámi na webové stránky, důsledkem použití materiálu, který získáte prostřednictvím webových stránek, porušení těchto podmínek nebo jakýchkoli skutků vyplývajících z vašeho používání webových stránek. Emirates Skywards si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zakázat přístup na webové stránky nebo jakoukoli jejich část bez oznámení a bez jakékoli odpovědnosti.
 8. V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝM MEZINÁRODNÍM PRÁVEM NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU DALŠÍ ODPOVĚDNOST ZA OSOBY CESTUJÍCÍ NA BONUSOVOU LETENKU, NEŽ JE ODPOVĚDNOST STANOVENÁ V PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY A CESTOVNÍCH DOKUMENTECH.

Různé

 1. Použití členství ze strany organizace po jakékoli změně nebo úpravě těchto podmínek bude považováno za přijetí této změny nebo úpravy ze strany organizace.
 2. Jakékoli oznámení určené pro organizaci na základě těchto podmínek bude považováno za doručené tím, že bude odesláno organizaci předplacenou poštou na adresu uvedenou organizací pro účely programu Emirates Business Rewards.
 3. Tyto podmínky se řídí zákony emirátu Dubaj a jakýkoli proces v souvislosti s programem Emirates Business Rewards musí probíhat v této jurisdikci. Členství v programu, včetně nároku na členství a body Business Rewards či bonusy, se řídí platnými zákony a předpisy, včetně všech platných rozhodnutí Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association, IATA).
 4. Program Emirates Business Rewards není provozován (nebo přestane být provozován) v jurisdikci, ve které by byl zakázán (nebo bude zakázán) na základě jakéhokoli příslušného zákona nebo nařízení vlády.
 5. Vynaložili jsme veškeré přiměřené úsilí k zajištění toho, aby informace obsažené v těchto podmínkách a jakýchkoli publikacích a reklamách souvisejících s programem Emirates Business Rewards byly přesné. Společnost Emirates však nepřebírá odpovědnost za žádné chyby či vynechání informací, ať písemných či ústních.
 6. Jakákoli část těchto podmínek, kterou z jakéhokoli důvodu nelze prosazovat, bude považována za vynechatelnou tak, aby žádným způsobem neovlivnila zbývající část těchto podmínek. V rámci programu Emirates nelze požadovat poskytování služby nebo jiné činnosti vyplývající z těchto podmínek, pokud by byly v rozporu se zákonem.
 7. Osoby, mimo jiné včetně správců programu a/nebo cestujících, mohou být povinny předložit při odbavení dokumenty, které doloží jejich totožnost a jejich spojení s členstvím organizace v programu Emirates Business Rewards. Pokud osoba tento požadavek nesplní, vyhrazuje si Emirates Business Rewards právo odmítnout tuto osobu přepravit.
 8. Odkazy v dolní části této stránky, konkrétně Všeobecné podmínky a Zásady ochrany osobních údajů, jsou do těchto podmínek začleněny prostřednictvím odkazu.
 9. Pokud si přejete podat stížnost na služby zde uvedené, kontaktujte prosím zákaznické oddělení společnosti Emirates e-mailem na adrese customer.affairs@emirates.com
 10. Copyright © Emirates 2020. Všechna práva vyhrazena.