Pokyny pro nebezpečné zboží

Nebezpečné zboží jsou předměty nebo látky, které mohou ohrozit letadlo nebo osoby na palubě. Nelze je přepravovat jako odbavené nebo příruční zavazadlo, s výjimkou případů uvedených v této tabulce.

Vyhledat

Zakázané položky

Zakázané položky jsou předměty nebo látky, které mohou představovat zdravotní nebo bezpečnostní riziko pro cestující nebo mohou potenciálně poškodit letadlo. Aby se zabránilo jakýmkoli nepříjemnostem, neměly by být tyto položky přinášeny do letadla. Zakázané položky jsou předměty nebo látky, které mohou představovat zdravotní nebo bezpečnostní riziko pro cestující nebo mohou potenciálně poškodit letadlo.

Společnost Emirates zakazuje přepravu všech chytrých balančních desek s kolečky (ať s vyjmutými nebo nevyjmutými lithiovými bateriemi) v odbavených či příručních zavazadlech.

Další seznam zakázaných položek naleznete v sekci Předměty zakázané přepravovat dle pravidel bezpečnosti letectví ES.


Aktualizováno v červnu 2018

Co si mohu nebo nemohu zabalit

Alkohol

Alkohol

Odbavení Ano
Příruční Ano

Alkoholické nápoje v maloobchodním balení, obsahující více než 24 %, ale ne více než 70 % objemového alkoholu, v nádobách nepřesahujících 5 litrů, v celkovém čistém množství 5 litrů na osobu.

Izolované obaly obsahující chlazený tekutý dusík

Odbavení Ano
Příruční Ano

Izolované obaly obsahující chlazený tekutý dusík (dry shipper), zcela pohlcený v porézním materiálu a určený pouze k přepravě bezpečného zboží.

Baterie a zařízení napájená bateriemi

Baterie

Odbavení Ne
Příruční Ano

Náhradní nebo volné baterie, včetně lithiových kovových nebo lithium-iontových článků a baterií, do přenosných elektronických zařízení musí být přepravovány výhradně v příručním zavazadle. Předměty, které fungují především jako zdroj energie, např. powerbanky, jsou považovány za náhradní baterie. Tyto baterie musí být jednotlivě chráněny, aby se zabránilo zkratu. Každý cestující může přepravovat nejvýše 20 náhradních baterií.

Baterie, náhradní nebo volné s kapacitou přesahující 100 watthodin nebo s obsahem lithia přesahujícím 2 gramy

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Lithiové baterie, náhradní nebo volné s kapacitou přesahující 100 watthodin, ovšem nepřesahující 160 watthodin, určené pro spotřební elektroniku a přenosná zdravotnická elektronická zařízení (PMED), nebo s obsahem lithia přesahujícím 2 gramy, ovšem nepřesahujícím 8 gramů pouze pro PMED. Maximálně dvě náhradní baterie pouze v příručním zavazadle. Tyto baterie musí být jednotlivě chráněny, aby se zabránilo zkratu.

Campingové vařiče a nádoby na palivo

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Campingové vařiče a nádoby na palivo, které obsahovaly hořlavé kapalné palivo, s prázdným zásobníkem a/nebo nádobou na palivo mohou být přepravovány za předpokladu, že zásobník na palivo u campingového vařiče a/nebo nádoba na palivo byly kompletně vysušeny od veškerých tekutých paliv a byla přijata náležitá opatření k eliminaci nebezpečí.

Drony

Odbavení Ano
Příruční Ne

Z bezpečnostních důvodů neumožňujeme přepravovat na palubě drony jako příruční zavazadla. Drony lze přijmout k přepravě pouze jako odbavená zavazadla. Pokud máte v odbaveném zavazadle dron, budete požádáni buď o zajištění lithiových baterií uvnitř dronu, nebo o jejich vyjmutí a přepravu ve svém příručním zavazadle. Toto nařízení platí i v případě, že přestupujete na naše lety z letů jiných leteckých společností, které drony jako příruční zavazadla akceptují.

Elektronická zařízená napájená lithiovými bateriemi

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Elektronická zařízená napájená lithiovými bateriemi Lithium-iontové baterie do přenosných elektronických zařízení (včetně zdravotnických), s kapacitou ve watthodinách přesahující 100 watthodin, ovšem nepřesahující 160 watthodin. Pouze u přenosných zdravotnických elektronických zařízení, lithiové kovové baterie s obsahem lithia přesahujícím 2 gramy, ovšem nepřesahujícím 8 gramů.

Elektronické cigarety

Odbavení Ne
Příruční Ano

Elektronické cigarety (včetně el. doutníků, el. dýmek, elektronických přenosných kadidelnic a dalších osobních vaporizérů) obsahující baterie musí být jednotlivě chráněny proti náhodné aktivaci.

Inteligentní zavazadla s vyjímatelnými bateriemi

Odbavení Ano
Příruční Ano

Inteligentní zavazadla jsou v kabině letadla povolena tehdy, pokud lze vyjmout baterii a zavazadla splňují velikostní a hmotnostní limity pro příruční zavazadla. Baterie může zůstat nainstalována, pokud je inteligentní zavazadlo zcela odpojené od napájení. Inteligentní zavazadla jsou povolena jako odbavená zavazadla tehdy, pokud je baterie vyjmutá a je přepravována v kabině letadla. Pokud inteligentní zavazadlo překračuje velikostní/hmotnostní limity pro danou trasu, nebo pokud není baterie vyjímatelná, pak takové zavazadlo nelze na letu společnosti Emirates přepravovat.

Kazety s palivovými články

Odbavení Ano
Příruční Ano

Náhradní kazety s palivovými články do přenosných elektronických zařízení

Lithiové baterie: Bezpečnostní vybavení

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Lithiové baterie: Bezpečnostní vybavení obsahující lithiové baterie může být přijato k přepravě pouze po poradě s bezpečnostním oddělením skupiny.

Lithiové baterie: Přenosná elektronická zařízení

Odbavení Ano
Příruční Ano

Lithiové baterie: Přenosná elektronická zařízení obsahující lithiové kovové nebo lithium-iontové články nebo baterie, včetně zdravotnických prostředků, jako jsou přenosné koncentrátory kyslíku (POC), a spotřební elektroniky jako fotoaparáty, mobilní telefony, notebooky a tablety, pokud je u sebe mají cestující či členové posádky pro osobní potřebu. U lithiových kovových baterií nesmí obsah lithia překročit 2 gramy a u lithium-iontových baterií nesmí kapacita překročit 100 watthodin. Každý cestující může přepravovat nejvýše 15 osobních elektronických zařízení.

Motory s vnitřním spalováním nebo motory na palivové články

Odbavení Ano
Příruční Ne

Motory s vnitřním spalováním nebo motory na palivové články musí splňovat požadavky zvláštního ustanovení A70 předpisů IATA o nebezpečném zboží, které požaduje, aby motor neobsahoval žádné palivo používané k pohánění.

Palivové články

Odbavení Ne
Příruční Ano

Palivové články obsahující palivo, určené k napájení přenosných elektronických zařízení (např. fotoaparátů, mobilních telefonů, přenosných počítačů a videokamer)

Přenosná elektronická zařízení obsahující uzavřené baterie

Odbavení Ano
Příruční Ano

Přenosná elektronická zařízení obsahující uzavřené baterie, baterie musí splňovat požadavky zvláštního ustanovení A67 předpisů IATA o nebezpečném zboží a nesmí překročit napětí 12 voltů a kapacita nesmí překročit 100 watthodin. Lze přepravovat maximálně dvě náhradní baterie.

Bombičky na stlačený plyn, plynové láhve a aerosoly

Kulmy obsahující uhlovodíkový plyn

Odbavení Ano
Příruční Ano

Kulmy obsahující uhlovodíkový plyn, až jedna (1) na cestujícího nebo člena posádky za předpokladu, že je přes topný článek bezpečně namontován bezpečnostní kryt. Tyto kulmy se nikdy nesmí používat na palubě letadla. Přeprava plynových náplní k takovým kulmám není povolena v odbaveném ani příručním zavazadle.

Lavinový záchranný batoh

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Lavinový záchranný batoh, jeden (1) na osobu, obsahující láhev stlačeného plynu třídy 2.2. Může být rovněž vybaven pyrotechnickým spouštěcím mechanismem, který obsahuje méně než 200 miligramů čisté hmotnosti třídy 1.4S. Batoh musí být zabalen takovým způsobem, aby nemohl být náhodně aktivován. Airbagy uvnitř batohu musí být vybaveny pojistným tlakovým ventilem.

Malé nehořlavé bombičky na stlačený plyn

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Malé nehořlavé bombičky na stlačený plyn obsahující oxid uhličitý nebo jiný vhodný plyn třídy 2.2. Až dvě (2) malé bombičky uložené do samonafukovacího bezpečnostního zařízení, jako je například záchranná vesta. Nejvýše jedno (1) zařízení na každého cestujícího a až dvě (2) náhradní malé bombičky na osobu, maximálně čtyři (4) bombičky do obsahu vody 50 mililitrů pro jiná zařízení.

Nehořlavé, netoxické aerosoly třídy 2.2

Odbavení Ano
Příruční Ne

Nehořlavé, netoxické aerosoly třídy 2.2, bez vedlejších rizik, pro sportovní nebo domácí použití. Celkové čisté množství neradioaktivního lékařského nebo toaletního zboží a nehořlavých netoxických aerosolů třídy 2.2 nesmí překročit 2 kilogramy nebo 2 litry a čisté množství pro každé jednotlivé zboží nesmí překročit 0,5 kilogramu nebo 0,5 litru. Ventily u aerosolů musí být chráněny krytem nebo jiným vhodným prostředkem k zabránění neúmyslnému uvolnění obsahu.

Invalidní vozíky a kompenzační pomůcky napájené bateriemi

Kompenzační pomůcky

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Kompenzační pomůcky: Invalidní vozíky nebo jiná podobná zařízení pro usnadnění mobility poháněnáotevřenými bateriemi nebo lithiovými bateriemi. Za předpokladu, že invalidní vozík nebo kompenzační pomůcku lze naložit, uskladnit, zabezpečit a vyložit vždy ve vzpřímené poloze, mohou baterie zůstat instalované v invalidním vozíku. Póly baterie musí být chráněny před zkratem, např. prostřednictvím uložení do akumulátorové nádoby, a baterie musí být pevně připojená k invalidnímu vozíku nebo kompenzační pomůcce. Pro lithiové baterie platí další omezení, která lze získat u společnosti Emirates. Doporučuje se, aby se zákazníci předem domluvili se společností Emirates.

Kompenzační pomůcky

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Kompenzační pomůcky: Invalidní vozíky nebo jiná podobná zařízení pro usnadnění mobility poháněná uzavřenými mokrými bateriemi nebo akumulátory, které jsou v souladu se zvláštními ustanoveními A123 nebo A199 předpisů IATA o nebezpečném zboží, za předpokladu, že baterie jsou chráněny před zkratem, např. uzavřeny v akumulátorové nádobě, a baterie je pevně připojená k invalidnímu vozíku nebo kompenzační pomůcce.

Kompenzační pomůcky: lithium-iontové baterie (skládací)

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Kompenzační pomůcky: Kompenzační pomůcky poháněné lithium-iontovými bateriemi (skládací), lithium-iontové baterie musí být vyjmuty a přepravovány v kabině. Baterie pro takové invalidní vozíky nesmí překročit 300 watthodin. U zařízení, u nichž jsou pro provoz zapotřebí dvě baterie, nesmí žádná z baterií překročit 160 watthodin. V kabině lze přepravovat nejvýše jednu náhradní baterii navíc nepřesahující 300 watthodin nebo dvě náhradní baterie, každou o kapacitě nejvýše 160 watthodin.

Osobní motorizované dopravní prostředky

Zakázáno

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme k přepravě na našich letech přijmout osobní motorizované dopravní prostředky, jako jsou hoverboardy, mini segwaye a chytré balanční nebo samobalanční desky s kolečky. Společnost Emirates zakazuje přepravovat taková zařízení – s bateriemi i bez baterií – jako odbavená nebo příruční zavazadla. Toto nařízení platí i v případě, že přestupujete na naše lety z letů jiných leteckých společností, které tyto dopravní prostředky akceptují.

Prášek

Látky s práškovitou konzistencí

Odbavení Ano
Příruční Ne

Všechny lety do, přes nebo z USA a rovněž z nebo přes Austrálii a Nový Zéland budou podléhat dalším zvýšeným bezpečnostním opatřením. Je to v souladu s novými bezpečnostními pokyny americké Správy bezpečnosti v dopravě (Transportation Security Administration – TSA), Ministerstva vnitra australské vlády a Úřadu pro civilní letectví na Novém Zélandu.

Podle nové směrnice vztahující se na lety do destinací v USA musí být látky s práškovitou konzistencí v nádobách o objemu nejméně 350 mililitrů/gramů odbaveny a nebude povolena jejich přeprava v příručních nebo kabinových zavazadlech. Tyto položky budou v Dubaji (DXB) a rovněž v Miláně (MXP) a Aténách (ATH) zabavovány, v závislosti na posledním místě odletu. Prášky do 350 mililitrů/gramů mohou být podrobeny další kontrole.

Výjimku tvoří dětská výživa, léky na předpis a lidské pozůstatky. Látky práškovité konzistence zakoupené v bezcelních obchodech na letišti musí být umístěny v zapečetěných bezpečnostních baleních, která jsou zjevně neporušená (Sealed Tamper Evident Bags, STEB), spolu s dokladem o koupi.

Vědecké, profesionální a osobní

Bezpečnostní zápalky (jeden malý balíček) nebo malý zapalovač

Zakázáno

Bezpečnostní zápalky (jeden malý balíček) nebo malý zapalovač, který neobsahuje neabsorbované tekuté palivo, jiné než zkapalněný plyn, určené k použití osobou, která je přenáší při sobě. Zapalovače a náplně do zapalovačů nesmí cestující převážet v příručním ani odbaveném zavazadle ani nosit při sobě. Poznámka: Zápalky, „které zapálíte o cokoliv“, zapalovače s „modrým plamenem“ nebo „doutníkové“ zapalovače jsou v letecké dopravě zakázány.

Neradioaktivní lékařské nebo toaletní zboží

Odbavení Ano
Příruční Ano

Neradioaktivní lékařské nebo toaletní zboží (včetně aerosolů), jako jsou spreje na vlasy, parfémy, kolínské a léky obsahující alkohol. Celkové čisté množství veškerého neradioaktivního lékařského nebo toaletního zboží a nehořlavých netoxických aerosolů třídy 2.2 nesmí překročit 2 kilogramy nebo 2 litry a čisté množství pro každé jednotlivé zboží nesmí překročit 0,5 kilogramu nebo 0,5 litru. Ventily u aerosolů musí být chráněny krytem nebo jiným vhodným prostředkem k zabránění neúmyslnému uvolnění obsahu.

Permeační zařízení

Odbavení Ano
Příruční Ne

Permeační zařízení, pro kalibraci zařízení ke sledování kvality ovzduší, musí splňovat požadavky zvláštního ustanovení A41 předpisů IATA o nebezpečném zboží (které podrobně popisuje požadavky na balení).

Předměty produkující teplo

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Předměty produkující teplo, tj. bateriemi napájená zařízení, jako jsou podvodní svítilny (potápěčské svítilny) a páječky, která produkují extrémní teplo a mohou při aktivaci způsobit požár, za předpokladu, že součástka baterie, která produkuje teplo je zabalena samostatně, aby se zabránilo neúmyslné aktivaci během přepravy. Vyjmuté baterie musí být chráněny proti zkratu.

Příruční kufříky

Zakázáno

Bezpečnostní příruční kufříky, skříňky nebo vaky na hotovost apod., obsahující nebezpečné zboží jako lithiové baterie a/nebo pyrotechnický materiál, jsou zcela zakázány, pokud k jejich přepravě neposkytla letecká společnost výslovný souhlas.

Suchý led (oxid uhličitý v pevném stavu)

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Suchý led (oxid uhličitý v pevném stavu), v množství nepřesahujícím 2,5 kilogramu na osobu, pokud se používá k balení zboží podléhajícího rychlé zkáze, které nepodléhá těmto předpisům, v odbaveném nebo příručním zavazadle, za předpokladu, že zavazadlo (obal) umožňuje uvolňování plynného oxidu uhličitého. Odbavené zavazadlo musí být označeno jako „suchý led“ nebo „oxid uhličitý, v pevném stavu“ a musí být uvedena čistá hmotnost suchého ledu nebo informace o tom, že zavazadlo obsahuje nejvýše 2,5 kilogramů suchého ledu.

Svítidla

Odbavení Ano
Příruční Ano

Energeticky úsporná svítidla v maloobchodním balení, určená pro osobní použití nebo použití v domácnosti.

Vybavení pro sledování chemických látek

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Vybavení pro sledování chemických látek, nástroje obsahující radioaktivní materiál nepřesahující limity aktivity specifikované v předpisech IATA o nebezpečném zboží, v tabulce 10.3.C, tj. monitor chemických látek (CAM) a/nebo zařízení včasného varování a identifikace (RAID-M), bezpečně zabalené a bez lithiových baterií, převážené zaměstnanci organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) na oficiálních cestách.

Zbraně, munice a výbušniny

Munice

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Munice (náboje do zbraní), bezpečně zabalená (pouze třídy 1.4S, UN 0012 nebo UN 0014), v množství nepřesahujícím 5 kilogramů hrubé hmotnosti na osobu, pro osobní potřebu dané osoby. Povolená množství pro více než jednu osobu nelze kombinovat do jednoho nebo několika balení.

Předměty obsahující výbušniny

Zakázáno

Ohňostroje a jakékoli jiné předměty obsahující výbušniny, například vánoční prskavky, rachejtle, rakety nebo zábavní pyrotechnika, se na našich letech nesmí převážet jako příruční ani jako odbavená zavazadla.

Zbraně způsobující zásah elektrickým proudem

Zakázáno

Zbraně způsobující zásah elektrickým proudem (např. tasery), obsahující nebezpečné zboží jako výbušniny, stlačené plyny, lithiové baterie apod., nesmí cestující převážet v příručním ani odbaveném zavazadle ani nosit při sobě.

Zneškodňující zařízení

Zakázáno

Zneškodňující zařízení obsahující dráždivé nebo zneschopňující látky, jako jsou například obušek, pepřový sprej apod., nesmí cestující nosit při sobě ani převážet v odbaveném nebo příručním zavazadle.

Zdravotnické předměty

Kyslíkové nebo vzduchové plynové láhve

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Kyslíkové nebo vzduchové plynové láhve k lékařskému použití. Hrubá hmotnost tlakové láhve nesmí překročit 5 kilogramů. Poznámka: Přeprava systémů tekutého kyslíku je zakázána.

Lékařský nebo klinický teploměr

Odbavení Ano
Příruční Ne

Lékařský nebo klinický teploměr obsahující rtuť, jeden (1) na osobu pro osobní použití, pokud je ve svém ochranném obalu.

Neinfekční vzorky

Odbavení Ano
Příruční Ano

Neinfekční vzorky, balené v malých množstvích hořlavé kapaliny, musí splňovat požadavky zvláštního ustanovení A180 předpisů IATA o nebezpečném zboží (podrobné informace o požadavcích na speciální balení takových vzorků jsou obsaženy v předpisech IATA pro nebezpečné zboží)

Radioizotopové kardiostimulátory

Odbavení Ano
Příruční Ano

Radioizotopové kardiostimulátory nebo jiná zařízení, včetně zařízení poháněných lithiovými bateriemi, implantované do těla osoby nebo připevněné externě, nebo radiofarmaka obsažená v těle osoby jako důsledek léčby.

Rtuťový teploměr nebo barometr

Vyžaduje schváleníKontaktujte nás

Rtuťový teploměr nebo barometr, převážený zástupcem státního meteorologického ústavu nebo podobné oficiální instituce, musí být zabalen v pevném vnějším obalu, s utěsněnou vnitřní vložkou nebo sáčkem z pevného nepropustného materiálu a odolného proti propíchnutí, nepropustného pro rtuť, aby se zabránilo úniku rtuti z obalu bez ohledu na jeho umístění.