Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

Dubai Connect

Všeobecné podmínky

Důležité informace

Tyto všeobecné podmínky platí pro vaši nabídku „Dubai Connect“ učiněnou prostřednictvím webových stránek www.emirates.com nebo prostřednictvím zákaznického centra společnosti Emirates či vaší cestovní kanceláře. V případech, kdy společnost Emirates rezervuje ubytování nebo jinou pozemní službu z pozice zprostředkovatele příslušné třetí strany, bude vaše smlouva na toto ubytování nebo službu podléhat všeobecným podmínkám dodavatele, které by mohly omezit nebo vyloučit odpovědnost vůči vám. Žádná smlouva nebude uzavřena, dokud nepřijmeme vaši žádost o nabídku „Dubai Connect“.

Jakmile podáte žádost o nabídku „Dubai Connect“, zaručujete se, že jste oprávněni přijmout (a přijímáte) tyto podmínky za sebe a všechny osoby zahrnuté ve vaší rezervaci. Je vaší zodpovědností zajistit, aby veškeré informace, které vám byly v souvislosti s touto rezervací námi nebo jakoukoli třetí stranou poskytnuty, byly předány všem osobám, za které rezervaci provádíte nebo jste provedli. Zaručujete se, že veškeré informace, které poskytnete o sobě nebo dalších osobách, budou pravdivé a přesné.

Předtím, než si vyžádáte nabídku „Dubai Connect“, prostudujte si prosím tyto všeobecné podmínky.

Tato nabídka „Dubai Connect“ závisí na aktuální dostupnosti hotelu. Nabídka služby Dubai Connect může být kdykoli bez předchozího upozornění ukončena.

Způsobilost

Abyste měli nárok na nabídku „Dubai Connect“, musíte splňovat následující kritéria:

Minimální doba na přestup

Cestující ve First Class a Business Class

Doba čekání na návazný let mezi příletem do Dubaje a odletem z Dubaje musí být nejméně osm (8) a nejvíce dvacet šest (26) hodin, NEBO šest (6) až dvacet šest (26) hodin u rezervací provedených 20. července 2023 nebo později.

Aby cestující získal nárok na nabídku „Dubai Connect“, musí mít rezervovaný nejvhodnější dostupný přestup, tj. přestup s nejkratší dobou tranzitu v Dubaji mezi příletem do Dubaje a odletem z Dubaje.

Cestující v Premium Economy a Economy Class

Doba čekání na navazující let mezi příletem do Dubaje a odletem z Dubaje musí být nejméně deset (10) hodin a nejvíce čtyřiadvacet (24) hodin, nebo nejméně osm (8) hodin a nejvíce šestadvacet (26) hodin u rezervací provedených 11. října 2022 nebo později.

Aby cestující získal nárok na nabídku „Dubai Connect“, musí mít rezervovaný nejvhodnější dostupný přestup, tj. přestup s nejkratší dobou tranzitu v Dubaji mezi příletem do Dubaje a odletem z Dubaje.

Minimální zaplacený tarif

Nárok na nabídku „Dubai Connect“ bude stanoven na základě zaplacení minimálního tarifu za váš let se společností Emirates. Ten je uveden během procesu rezervace.

Omezení věku

Tato služba je k dispozici pouze cestujícím ve věku 18 a více let, přičemž rozhoduje věk v den odletu příchozího letu do Dubaje, pokud cestují sami. S jednou dospělou osobou mohou cestovat až dvě děti (mladší 18 let v den odletu).

Provozující přepravce a vystavení letenek

Příchozí i odchozí let do/z Dubaje musí být let společnosti Emirates (nabízený společností Qantas nebo Emirates) nebo let společnosti Qantas (nabízený společností Emirates nebo Qantas). Pokud jde o sdílené (codeshare) lety, jsou způsobilé pouze lety EK5000 a QF8000. Nabídka není k dispozici pro lety s jinými leteckými společnostmi a/nebo tam, kde je společnost Emirates pouze marketingovým přepravcem. Službu Dubai Connect mohou využít i cestující na letech nabízených společností Emirates, které provozuje společnost flyDubai, pokud přilétají a odlétají z Terminálu 3.

Váš itinerář musí být uveden v rámci jedné rezervace a na jedné letence. Letenka musí být vydána na dokladu Emirates (176).

Skupinové rezervace

Rezervace pro skupiny (s více než devíti cestujícími) ve First Class a Business Class se automaticky nekvalifikují pro nabídku „Dubai Connect“. Je na uvážení společnosti Emirates, zda se bude nabídka „Dubai Connect“ vztahovat na takovéto skupinové rezervace.

Rezervace pro skupiny (s více než devíti cestujícími) v Premium Economy a Economy Class se pro nabídku „Dubai Connect“ kvalifikují automaticky za předpokladu, že jsou u každého z cestujících v Economy Class splněny všechny zde uvedené minimální požadavky.

Vstupní vízum do SAE

Abyste mohli nabídku „Dubai Connect“ využít, musíte úspěšně získat povolení ke vstupu do Spojených arabských emirátů. Občané některých států nemusí mít pro vstup do Spojených arabských emirátů vízum. Vydávání víz je plně v kompetenci imigračních úřadů Spojených arabských emirátů a společnost Emirates nenese žádnou zodpovědnost za případné zamítnutí žádosti o vízum. Je třeba poznamenat, že u některých držitelů pasů imigrační úřady Spojených arabských emirátů odmítnou zpracovat žádosti o víza. Těmto držitelům pasů společnost Emirates nevytvoří žádost a tito držitelé pasů budou automaticky pro nabídku „Dubai Connect“ nezpůsobilí.

Je vaší odpovědností získat (pro všechny cestující včetně dětí a malých dětí) všechny požadované cestovní dokumenty pro získání vstupního víza do SAE na vlastní náklady před vytvořením rezervace u naší společnosti. Všechny cestovní pasy bez ohledu na státní příslušnost musí mít platnost minimálně 90 dní.

Více informací o vízech do SAE.

Potvrzení a testy PCR

Cestující musí splňovat všechny požadavky, které jsou podrobně uvedeny na webu Emirates.com. Kliknutím sem zobrazíte nejnovější informace o požadavcích na cestování a testy v souvislosti s pandemií COVID-19.

Ubytování v hotelu

Ubytování bude poskytnuto v hotelu Copthorne Hotel Dubai, Le Méridien Airport Hotel Dubai, JW Marriott Marquis nebo v jiném alternativním hotelu podle uvážení společnosti Emirates. Ohledně vám přiděleného ubytování neposkytujeme jakékoliv záruky (pokud jde např. o zařízení, hotel, umístění, hvězdičkové hodnocení).

V hotelu, ve kterém budete ubytováni, máte nárok na příslušné stravování, které vám bude poskytnuto na základě času vašeho přihlášení. Jídla se budou podávat v příslušnou dobu na snídani, oběd a večeři.

Pokud máte 24 hodin před odletem rezervaci v Premium Economy nebo Economy Class (dle rezervace letu/PNR), ale stanete se držitelem letenky Business Class nebo First Class (v důsledku přesunu do vyšší třídy), bude vám přesto poskytnut pokoj v hotelu přiděleném cestujícím Economy Class.

Pokud máte rezervaci v Business Class nebo First Class (dle vaší rezervace letu/PNR), ale při odbavení jste nuceni k přesunu do nižší třídy v důsledku změny letadla nebo zamítnutí vstupu na palubu, bude vám poskytnuto ubytování v hotelu přiděleném cestujícím Business Class a First Class.

Tato nabídka závisí na dostupnosti hotelových pokojů v době rezervace. Společnost Emirates si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit tuto nabídku bez oznámení.

Odmítnutí poskytnutí nabídky

Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytnutí služby „Dubai Connect“ (i v případě, že máte platnou poukázku), jestliže dojde k jedné nebo více událostem uvedeným níže:

  • odmítnutí je nezbytné, pokud by poskytnutí služby bylo v rozporu s příslušnými vládními zákony, předpisy, příkazy nebo vládními zásadami nebo zásadami či předpisy letiště, nebo pokud tyto nedodržíte vy; nebo
  • pokud nedodržíte bezpečnostní pokyny pozemního personálu či členů posádky nebo budete těmto osobám bránit ve výkonu jejich povinností; nebo
  • pokud použijete výhružná, nemístná, urážlivá nebo neslušná slova nebo se budete chovat výhružným, nemístným, urážlivým nebo neslušným způsobem k jakékoliv osobě, včetně pozemního personálu, členů posádky nebo jiných cestujících před odletem, v průběhu letu nebo při opouštění letadla; nebo
  • pokud máme podezření, že jste silně ovlivněni alkoholem nebo drogami; nebo
  • pokud nám neposkytnete nebo odmítnete poskytnout informace, které máte nebo které vám jsou k dispozici a o jejichž předání nás v souladu s platnou legislativou požádaly vládní úřady, nebo máme podezření, že jsou takové informace, které jste nám již předali, nepravdivé či zavádějící; nebo
  • pokud nezákonně držíte drogy nebo máme důvodné podezření, že nezákonně držíte drogy.
  • pokud nesplňujete cestovní požadavky pro SAE. 

Vaše osobní údaje

Berete na vědomí, že vaše osobní údaje byly poskytnuty společnosti Emirates pro účely rezervace letu a nabídky služby „Dubai Connect“. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Naše odpovědnost vůči vám

Odpovědnost, kterou vůči vám přebíráme:

  • 1. Zajistíme, že všechny služby nabídnuté jako součást nabídky „Dubai Connect“ (jakmile přijmeme vaši rezervaci této nabídky) budou dále zarezervovány u příslušných dodavatelů.
  • 2. Přebíráme odpovědnost za záležitosti, které by nastaly v důsledku zanedbání z naší strany.
  • 3. Přebíráme odpovědnost za záležitosti, které by nastaly v přímém důsledku porušení závazků, které jsme přijali v rámci těchto všeobecných podmínek.

Kromě výše uvedeného neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli rezervované cestovní služby, které vám má poskytnout dodavatel z řad třetích stran. Dále nepřebíráme žádnou odpovědnost za cestovní služby poskytované dodavatelem a nečiníme žádná prohlášení ani neposkytujeme záruky (výslovné nebo předpokládané), co se týče vhodnosti nebo kvality nabídky „Dubai Connect“.

V případech, kdy vám společnost Emirates z pozice oprávněného zprostředkovatele třetí strany prodá nebo poskytne služby, které poskytuje tato třetí strana, nebo společnost Emirates jedná jako agent jménem dodavatele z řad třetí strany, není společnost Emirates zodpovědná za nedbalost ani opomenutí těchto dodavatelů, jejich zaměstnanců, zprostředkovatelů nebo zástupců, ani za žádné nedostatky této poskytované služby, a především společnost Emirates nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, zranění osoby či úmrtí, jakkoliv způsobené, s výjimkou případů, kdy je taková ztráta, zranění osoby nebo úmrtí způsobeno výhradně nedbalostí společnosti Emirates.

Společnost Emirates nemůže přijmout žádnou odpovědnost za ztrátu, škodu nebo náklady vzniklé v důsledku neobvyklých, nepředvídatelných událostí mimo přiměřenou kontrolu společnosti Emirates, jejichž následkům nebylo možné zabránit ani při veškeré náležité péči, mimo jiné včetně zpoždění nebo změn v harmonogramech, technických problémů, problémů údržby, překročení kapacity hotelů nebo nedodržení smluv ze strany hotelů, nemoci, nepříznivého počasí, přírodních nebo průmyslových katastrof, průmyslových sporů týkajících se dodavatelů, války, teroristické aktivity, karantény nebo jiných příčin. Přijímáte plnou odpovědnost za tyto ztráty, škody nebo náklady.

Důrazně doporučujeme, abyste si během rezervace sjednali odpovídající cestovní pojištění.

O našich všeobecných podmínkách

Vyhrazujeme si právo tyto všeobecné podmínky kdykoli bez upozornění upravit. Jestliže některé opatření těchto všeobecných podmínek bude vyhodnoceno jako nezákonné nebo nevynutitelné, pokračování ostatních opatření v plném účinku nedojde újmy.

Tyto všeobecné podmínky jsou k dispozici v různých jazycích. Nastane-li jakýkoli rozpor mezi anglickým a neanglickým textem, platí anglický text, jestliže platné místní zákony nestanoví jinak.

Tyto všeobecné podmínky se řídí zákony Dubaje, Spojených arabských emirátů a spadají pod výhradní jurisdikci dubajských soudů.

Všechny informace jsou správné v době publikování. Detaily podléhají změnám a mohou platit další podmínky.