TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

Emirates Skywards programregler

Emirates Skywards lojalitetsprogram (”Emirates Skywards”) administreras av Emirates. Emirates Skywards webbplats (”Webbplatsen”) och Emirates app (”Appen”) erbjuds till Emirates Skywards-medlemmar efter att medlemmen godkänt dessa regler och villkor. Genom att besöka och använda webbplatsen eller Emirates-appen godkänner du samtliga regler och villkor.

LÄS PROGRAMREGLERNA NOGGRANT FÖR ATT BEKANTA DIG MED DEN GRUND PÅ VILKEN BELÖNINGAR KAN TJÄNAS IN, TILLDELAS, VARIERAS ELLER UPPHÄVAS.

1. Definitioner och tolkning

 1. I dessa programregler:
  • Konto avser det konto till/från vilket en medlems Miles sätts in eller dras av.
  • Bas-Miles avser de Miles en medlem tjänar för ett kvalificerande flyg(n) i Economy Class när de köper en Flex Plus-biljett från en Skywards-zon till en annan Skywards-zon;
  • Cash+Miles-biljett innebär ett flyg med Emirates eller flydubai som kan köpas med en kombination av kontanter och Skywards Miles i enlighet med de regler och villkor som anges i paragraf 13 i dessa programregler;
  • Klassiska förmåner avser en Classic Saver Reward eller Classic Flex Reward eller Classic Flex Plus Reward på Emirates-flyg;
  • Classic Saver Reward avser en bonusbiljett som betalats helt eller delvis med Skywards Miles, och styrs av reglerna och begränsningarna för Classic Saver Reward.
  • Classic Flex eller Flex Plus Reward avser en Reward-biljett som helt eller delvis betalas för med Skywards Miles, som styrs av reglerna och begränsningarna för Classic Flex eller Flex Plus Reward;
  • Codeshareflyg avser ett flyg där en flygbolagskod eller -nummer med ett flygbolag står på biljetten, men där flygplanet trafikeras av ett annat flygbolag.
  • Samordningsavtal avser Master Coordination Agreement mellan Emirates och Qantas av den 6 september 2012 (med ändringar eller omformuleringar från tid till annan);
  • Emirates avser Emirates, ett företag baserat i Dubai och grundat av förordning nr 2, 1985 (inklusive ändringar).
  • Emirates-app avser Emirates-appen som finns tillgänglig på iPad, iPhone, Apple Watch och Android-telefoner;
  • Emirates-flyg avser alla flyg som marknadsförs och trafikeras av Emirates.
  • Emirates kontaktcenter avser vart och ett av kontaktcentren för medlemmar som är etablerade i Dubai, Mumbai, Karachi, Manchester, Melbourne, New York, Guangzhou och Budapest och har kontaktuppgifterna som publiceras av Emirates Skywards;
  • Emirates Qantas Alliance avser den allians genom vilken Emirates och Qantas samarbetar kring flera aspekter av sina respektive kommersiella affärsverksamheter, i enlighet med samarbetsavtalet.
  • Emirates Skywards betyder, som sammanhanget kräver, att Emirates driver ett lojalitetsprogram för egen räkning och på uppdrag av flydubai som ett lojalitetsprogram för båda flygbolagen, eller namnet som ges till själva lojalitetsprogrammet. Emirates Skywards är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Emirates.
  • flydubai avser Dubai Aviation Corporation (som benämns ”flydubai”), ett bolag som bildats genom lag nr (11) från 2008.
  • flydubai-appen avser flydubais app tillgänglig på iPad och iPhone.
  • flydubais kundcenter varje kontaktcenter för flydubais kunder som är etablerat i Förenade Arabemiraten, Ryssland, Pakistan och Saudiarabien och som har kontaktuppgifterna offentliggjorda av flydubai,
  • flydubai-flyg avser alla flyg som marknadsförs och trafikeras av flydubai.
  • flydubais webbplats avser flydubai.com;
  • Förverkade Miles syftar på alla slags utestående Miles-saldon som är tillgängliga på kontot och som dras från kontot av Emirates till följd av att medlemsskapet avslutas:
  • Min familj avser programmet enligt definitionen i punkt 16 i programreglerna,
  • Familjens representant avser den person som definieras i punkt 16 i programreglerna.
  • Familjemedlem avser en person enligt definitionen i punkt 16 i programreglerna;
  • Flex eller Flex Plus Fare avser en icke-rabatterad kommersiell Emirates-biljett som inte omfattas av begränsningarna som gäller för Special eller Saver Fare-biljetter.
  • Omedelbar uppgradering avser en uppgraderingsbonus som används vid incheckningsdisken på flygplatsen eller ombord på flygplanet;
  • Medlem avser en person som har ansökt om medlemskap i Emirates Skywards lojalitetsprogram och som har beviljats sådant medlemskap:
  • Medlemsnivå avser en medlemsnivå i Emirates Skywards lojalitetsprogram;
  • Miles avser poäng som intjänats av en medlem inom ramarna för lojalitetsprogrammet Emirates Skywards utifrån köp av kvalificerande varor och tjänster. Om inget annat anges omfattar detta villkor både Skywards Miles och Tier Miles;
  • Miles Calculator avser kalkylatorn på webbplatsen som avgör hur många Miles som sätts in på medlemmens konto när han eller hon genomför en bonusgrundande flygresa, eller det antal Miles som löses in mot en Emirates Reward-biljett.
  • Operativt datum avser den 31 mars 2013.
  • Partner avser en varu- eller tjänsteleverantör som då och då deltar i Emirates Skywards, som t.ex. flygbolag (med undantag av flydubai), hotell och semesterorter, leverantörer av finansiella och fritidsrelaterade tjänster och biluthyrningsfirmor.
  • Personlig detaljbonus avser Miles som kan tilldelas en medlem från tid till annan för att uppdatera sina personuppgifter på begäran av Emirates Skywards;
  • Qantas avser Qantas Airways Limited.
  • Qantas-gruppen avser Qantas och dess dotterbolag från tid till annan;
  • Qantas slutdatum avser det datum då Emirates/Qantas-alliansen upphör.
  • Kvalificerande flyg(er) avser en flygning(er) med Emirates, eller flydubai, eller en codeshare-flygning(ar) som marknadsförs av Emirates eller flydubai men som drivs av ett annat flygbolag, mellan avreseorten och destinationen för den utgående resan och/eller hemresan;
  • Relevant medlem avser en medlem:
    • vars medlemskap inleddes på eller efter verksamhetsdagen; och
    • som har flugit i fler än åtta flygsektorer sedan verksamhetsdatumet på flyg som trafikeras av Qantas.
  • Belöning avser specificerade varor eller tjänster som ska tillhandahållas av Emirates Skywards eller en partner till en medlem i utbyte mot Skywards Miles;
  • Skywards Skysurfers avser den exklusiva Emirates Skywards-klubben för unga medlemmar mellan 2 och 17 år.
  • Skywards Miles avser de Miles som tjänas in varje gång en medlem tar ett kvalificerande flyg eller köper kvalificerande varor och tjänster från en partner och som kan lösas in mot Rewards enligt Emirates Skywards programregler;
  • Special eller Saver avser en Emirates-biljett som omfattas av vissa valbarhetskriterier och/eller begränsad platstillgänglighet, försäljningsperiod (”måste köpas senast den”), begränsande omständigheter (inklusive, men inte begränsat till, prisändringar; min/max vistelse; flygbegränsningar eller förköp), och alla biljetter som säljs av andra flygbolag för resor som flygs delvis av Emirates.
  • Nivåbonus avser ytterligare Skywards Miles som tjänas in av Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar, som tjänas in genom att ta en(a) kvalificerande flygning.
  • Tier Miles avser de Miles som tillfaller den som är kvalificerad för en viss medlemsnivå och erhålls vid genomförande av en bonusgrundande flygresa.
  • Uppgraderingsbonus avser inlösen av Skywards Miles för resa i en högre kabinklass än den klass som visas på Emirates-biljetten
  • Webbplats avser Emirates Skywards webbplats på emirates.com.
 2. I dessa programregler, om inte en motsatt avsikt framgår:
  • en hänvisning till singular innefattar en hänvisning till plural, och vice versa;
  • en hänvisning till kön inkluderar en hänvisning till det motsatta könet;
  • en hänvisning till en part innehåller en hänvisning till dess auktoriserade anställda, och
  • rubriker infogas endast i underlättande hänvisningssyfte.

2. Medlemskap

 1. Ansökan om medlemskap i Emirates Skywards är öppen för varje person som fyllt två år. Ett företag, firma, partnerskap eller annan enhet är inte berättigad att bli medlem.
 2. En person som ansöker om medlemskap måste tillhandahålla all information som krävs i Emirates Skywards formulär för medlemskapsansökan. Ansökningar gjorda av medlemmar som är under 18 år måste undertecknas av en förälder eller vårdnadshavare. Emirates Skywards kan godkänna eller avslå en ansökan efter eget gottfinnande.
 3. Emirates Skywards kommer att utfärda ett permanent medlemsnummer till medlemmen dit hans eller hennes Miles kommer att ackumuleras. En medlem kommer att kunna komma åt det digitala medlemskortet via Emirates-appen efter registrering. En medlem kan antingen uppge sitt medlemsnummer eller visa upp det via Emirates app, mobil webbplats, e-post eller som en sparad bild på en bärbar enhet under resor med kvalificerande flyg och vid tidpunkten för betalning av andra kvalificerande varor eller tjänster. Det digitala medlemskortet är tillgängligt för alla Emirates Skywards-medlemmar. Det digitala medlemskortet ger medlemmarna samma nivå av förmåner som de använder för att ta emot det fysiska kortet. Medlemskortet kan ange ett förfallodatum och är, om så är fallet, endast för användning upp till det förfallodatumet. Det digitala medlemskortet kommer också att ha ett giltighetsdatum för medlemmens medlemsnivå. Det digitala medlemskortet får endast användas av medlemmen som anges på kortet. Ett medlemsnamn måste anges med engelska bokstäver såsom det stavas i ditt pass. Ett digitalt medlemskort är inte ett kreditkort och används endast i identifieringssyfte. Ett medlemskort kan inte överlåtas och förblir emittentens egendom.
 4. Medlemmar får inte missbruka sitt medlemskap i lojalitetsprogrammet Emirates Skywards genom att t.ex.:
  • ägna sig åt olagliga eller bedrägliga aktiviteter, eller
  • sälja, tilldela, överföra eller köpa, eller erbjuda att sälja, tilldela, överföra eller köpa Rewards, Miles eller andra förmåner som erbjuds medlemmar i Emirates Skywards eller Miles på annat sätt än i enlighet med programreglerna.
  • Om en medlem bryter mot programreglerna, inklusive överträdelser av denna punkt 2.4, förbehåller sig Emirates Skywards rätten att avsluta medlemskapet i enlighet med punkt 21.2. Miles ackumulerade men inte inlösta, överförda eller förfallna på medlemmens konto kommer att förverkas.
 5. En medlem kan när som helst avbryta sitt medlemskap genom att underrätta ett Emirates-kontaktcenter.
 6. Emirates Skywards kan efter eget gottfinnande avbryta, avsluta eller dra in ett medlemskap eller en medlems ackumulerade Miles när som helst. I det här läget kommer alla befintliga outnyttjade Miles att förverkas och kan inte utnyttjas.
 7. Medlemskapet i Emirates Skywards Program avslutas omedelbart vid meddelande om en kunds död eller konkurs. Dessutom, där den medlem som avlidit eller gått i konkurs också är familjerepresentant för ett Min Familj-konto, kommer även det aktuella Min Familj-kontot att upphöra. Miles ackumulerade men inte inlösta, överförda eller förfallna på en medlems enskilda konto och i förekommande fall på Min Familj-kontot före medlemmens död eller vid konkurs kommer automatiskt att förverkas, tillsammans med andra förmåner eller privilegier. I händelse av en medlems död kan emellertid Emirates Skywards, efter eget gottfinnande, återställa den avlidna medlemmens tillgängliga Miles till kredit för hans/hennes juridiska förmånstagare, förutsatt att antingen den avlidna medlemmens Skywards-konto eller, om tillämpligt, hans/hennes Min Familj-konto hade ett minimumssaldo på 2 000 Miles vid tidpunkten för mottagandet av Emirates Skywards och att den juridiska förmånstagaren gör anspråk på Miles på den avlidnas konto inom 6 månader efter anmälan om dödsfall/konkurs. Ett anspråk som lämnats av eller på uppdrag av en juridisk förmånstagare för den avlidna medlemmens ackumulerade Miles måste åtföljas av (i) en kopia av den avlidna medlemmens dödsattest (ii) en kopia av den avlidna medlemmens vilja eller testamente, domstolsbeslut eller annan tillfredsställande juridisk dokumentation som visar den rättsliga förmånstagarens rätt till ackumulerad Miles och (iii) annan dokumentation som begärts av Emirates Skywards.
 8. Ett medlemskap kan inte överlåtas. En medlem får inte ha mer än ett konto. Alla Miles och Rewards i Emirates Skywards erhålls av eller utfärdas till en medlem i hans eller hennes medlemskonto.
 9. Aktivitetsrapporter är tillgängliga för en medlem via webbplatsen under perioder då Emirates Skywards anser att han eller hon är en aktiv medlem, och innehåller information om ackumulerade, inlösta och förfallna Miles. Anser en medlem att någon del av informationen i rapporten (inklusive information gällande intjänade, inlösta eller utgångna Miles) är felaktig, måste medlemmen meddela Emirates Skywards omedelbart och inte senare än 90 dagar efter rapportdatumet. Meddelar en medlem inte Emirates Skywards om felaktigheter i rapporten inom den tidsperiod som anges i denna punkt 2.9, kommer informationen att betraktas som riktig och godkänd av en medlem. Lämnar en medlem in en reklamation gällande rapporten, kan Emirates Skywards begära att en medlem skickar in dokumentation som underlag för reklamationen.
 10. En medlem vars namn har ändrats måste meddelas Emirates Skywards skriftligen och skicka in relevanta juridiska dokument då Emirates Skywards kan begära bevis för denna ändring. Emirates Skywards kan kräva ytterligare information i syfte att validera kontot gällande ändringar en medlems personuppgifter.
 11. En medlem ansvarar själv för mottagandet eller användningen av belöningar, och alla skatter, avgifter och övriga skulder som uppstår genom ackumuleringen av Miles måste betalas före utfärdandet av en belöning. Emirates Skywards ger ingen garanti eller försäkran avseende skatter eller övriga skulder.
 12. Medlemmar som är under 18 år kan inte utföra vissa transaktioner (såsom köp och överföring av Skywards Miles och inlösen av Rewards) på webbplatsen eller i Emirates-appen.
 13. Alla Miles som krediteras men inte byts ut mot belöningar, samt eventuella outnyttjade belöningar, upphävs när personen upphör att vara medlem.
 14. I syfte att garantera Emirates Skywards-programmets fortsatta värde och funktion för medlemmarna, övervakar Emirates kontinuerligt Skywards Miles-aktiviteten i anslutning till programmet. Emirates Skywards kan granska en medlems konto utan särskild anledning och efter Emirates eget gottfinnande. Under denna tid kommer en medlems konto att vara otillgängligt. Emirates meddelar en medlem att en sådan granskning utförs och kan begära att medlemmen tillhandahåller vissa uppgifter avseende kontot inom de tidsramar Emirates begärde för att möjliggöra granskningen (revisionsmeddelande). Emirates förbehåller sig rätten att avsluta ett konto under granskning där en medlem inte har svarat på granskningsmeddelandet inom 90 dagar eller av annan anledning som Emirates anser lämplig enligt eget gottfinnande. I händelse av att kontot under granskning avslutas, kommer de Miles som samlats in men inte lösts in, överförts eller förfallit på en medlems konto att förverkas.

3. Skywards Skysurfers

 1. Medlemmar mellan 2 och 17 år blir automatiskt medlemmar i Skywards Skysurfers.
 2. Skysurfers omfattas av Skywards programregler och det kan hända att en vuxen medlem måste finnas i sällskapet för att man ska kunna ta del av vissa förmåner som loungetillgång och Chauffeur-drive service.
 3. Skysurfers är berättigade att tjäna Skywards Miles för alla Emirates och flydubai-flyg. Skysurfers kan också lösa in Skywards Miles för flyguppgraderingar endast på Emirates-flyg och före flygplatsens incheckning. Skysurfers kan lösa in sina Skywards Miles för alla Emirates-flyg och andra Emirates Skywards-partnerflygbolag.
 4. Skysurfers är berättigade vissa förmåner som extra tillåten bagagevikt och prioriterad incheckning.

4. Kontohantering

 1. En medlem måste genom Emirates kontaktcenter eller webbplatsen skriftligen nominera en ”resekoordinator” (som måste vara minst 18 år) för att få tillgång till hans eller hennes medlemskapskonto för att:
  • erhålla information från det medlemskapskontot.
  • göra anspråk på en belöning och
  • ändra information som innehas av Emirates Skywards avseende medlemskapet, å medlemmens vägnar.
 2. Förutsatt att resekoordinatorn samtycker till utnämningen, kommer resekoordinatorn att omfattas av programreglerna. Alla aktiviteter som genomförs av resekoordinatorn avseende en medlems konto ska utföras i enlighet med programreglerna. All kontoaktivitet som genomförs av resekoordinatorn ska betraktas som utförda på uppdrag av medlemmen, och medlemmen ansvarar för resekoordinatorns överträdelser av programreglerna.
 3. Före utnämningen ska resekoordinatorn tillhandahålla ID och kontaktuppgifter till Emirates Skywards. Resekoordinatorn och medlemmen bekräftar att all information som tillhandahållits avseende resekoordinatorns identitet och kontaktuppgifter är sanna och riktiga och att överlämnande av falsk information resulterar i att resekoordinatorns utnämning upphör att gälla. Emirates Skywards förbehåller sig även rätten att i sådana situationer avsluta medlemmens konto i enlighet med punkt 18.2.
 4. Emirates Skywards förbehåller sig rätten att avsluta medlemmens konto i enlighet med punkt 18.2 och/eller avsluta resekoordinatorns utnämning om Emirates Skywards efter eget gottfinnande beslutar att resekoordinatorns aktiviteter avseende medlemmens konto är i strid med programreglerna.
 5. En resekoordinator som inte är medlem har inte rätt till Emirates Skywards-medlemskapets förmåner eller privilegier.

5. Medlemsnivå

 1. En medlem kan beviljas en uppgradering till Silver-, Gold- eller Platinum-nivå beroende på antalet Tier Miles som intjänats under en sammanhängande 13-månadersperiod. 25 000 Tier Miles eller 25 berättigande flyg krävs för att uppnå medlemsnivån Silver, 50 000 Tier Miles eller 50 berättigande flyg krävs för att uppnå medlemsnivån Gold och 150 000 Miles och minst ett berättigande flyg (från och med den 1 april 2023) i First Class eller Business Class krävs för att uppnå medlemsnivån Platinum.
 2. En medlemsnivå är giltig i ett år från och med den månad då den uppnåddes och kan förnyas under förutsättning att medlemmen har tjänat in ytterligare 25 000 Tier Miles eller 25 berättigande flyg, 50 000 Tier Miles eller 50 berättigande flyg eller 150 000 Tier Miles (enligt vad som är tillämpligt) med minst 1 berättigande flyg* i First Class eller Business Class senast på det gällande granskningsdatumet. Berättigande flyg utesluter Upgrade Rewards, Reward-biljetter och biljetter som köpts med Cash+Miles. Tier Miles-överskott eller kvalificerande flygresor som har intjänas under en granskningsperiod får inte föras vidare till en efterföljande period.
 3. Medlemmar ackumulerar Tier Miles i bonus i följande takt:
  • Platinum-medlem = Base Miles +100 %
  • Gold-medlem = Base Miles + 75 %
  • Silver-medlem = Base Miles + 30 %
  • Tier-bonusar läggs till i en medlems Skywards Miles-konto. De läggs inte till i Tier Mile-kontot.
 4. Antalet Tier Miles som krävs för varje medlemsnivå kan ändras av Emirates Skywards när som helst utan förvarning.
 5. Emirates Skywards kan fastställa, uppgradera eller nedgradera en medlems medlemsnivå efter eget gottfinnande.

6. Förmåner och privilegier

 1. Förhandsbokning av sittplats på Emirates flyg är tillgängligt för alla medlemmar om en medlem bokar sittplatsen minst 48 timmar före den aktuella flygningen och checkar in minst 90 minuter före avgång. Förhandsbokning av sittplatser erbjuds i mån av tillgång och omfattas av Emirates flygresevillkor för passagerare och bagage. Beroende på Emirates Skywards-nivå kan Emirates Skywards-medlemmar ha rätt till kostnadsfri platsreservation i förväg enligt följande:
  • Platinum: Kostnadsfri tillgång till sittplatser för vanliga och föredragna sittplatser samt parsäten för alla passagerare i samma bokning (PNR) och kostnadsfri tillgång till sittplatser med extra benutrymme endast för medlemmar med Economy Flex Plus-biljetter.
  • Gold: Kostnadsfri tillgång till vanliga och föredragna sittplatser för alla passagerare i samma bokning (PNR), gäller för samtliga Emirates biljettpriser.
  • Silver: Kostnadsfri tillgång till vanliga sittplatser endast för medlemmen i fråga, gäller på alla Emirates biljettpriser.
  • Blue: Kostnadsfri tillgång till vanliga sittplatser endast när de bokas som Economy Class Flex eller Flex plus biljettpriser.
  Obs! Förhandsbokning av sittplats är inte tillgänglig i samband med gruppbokningar (bokningsklass G). I alla övriga fall debiteras standardavgifter för förhandsbokning av sittplatser. Läs mer om tillämpliga avgifter och förhandsbokning av sittplats.
 2. Tillgång till lounge:
  1. Kostnadsfri tillgång till lounge. Kostnadsfri tillgång till lounge är tillgänglig för Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar som reser vidare i valfri kabin på Emirates flyg. En Platinum-medlem har tillgång till alla Emirates First Class- och Business Class-lounger i Dubai och lounger i hela Emirates nätverk för sig själv, en vuxen gäst och två gäster under 17 år. En Gold-medlem har tillgång till alla Emirates Business Class-lounger i Dubai och lounger i hela Emirates nätverk för sig själv och en behörig gäst. En Silver-medlem kan få tillgång till Emirates Business Class Lounge på Dubai International utan kostnad, endast för sig själv. Förmånen loungetillgång erbjuds bara inför utresa med ett Emirates-flyg eller Qantas codeshareflyg. Gästerna måste resa med samma Emirates- eller Qantas codeshareflyg som medlemmen.
  2. Avgiftsbelagt tillträde till Emirates lounge i Dubai. På Dubai International kan Emirates Skywards Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar betala för ytterligare tillgång till loungen utöver den kostnadsfria förmån som gäller för deras nivå. Blue tier-medlemmar som annars inte skulle ha rätt till kostnadsfri tillgång till loungen kan köpa tillgång till loungen på Dubai International. Därav, baserat på en medlems nuvarande nivåförmån,
   • kan Platinum-, Gold- och Silvermedlemmar välja att betala för att bjuda in vänner,
   • Medlemmar med Blue-nivå kan välja att betala för loungetillgång för sig själva och deras sällskap,
   • Gold- och Silvermedlemmar kan betala för att uppgradera sin kompletterande Business Class-loungetillgång och få tillgång till First Class-loungen.
   Denna förmån i Emirates lounger på Dubai International är tillgänglig för de avgifter som anges nedan och gäller endast för medlemmar för sig själva och eventuella ytterligare medföljande personer de vill ta med sig, förutsatt att den medföljande också reser vidare med samma Emirates-flyg. Denna förmån av betald tillgång till lounger är endast tillgänglig i Emirates lounger på Dubai International och endast i de fall där den fortsatta resan sker med ett Emirates-flyg. Avgifterna för att utnyttja denna förmån per vuxen för 4 timmars tillgång till loungen på Dubai International är följande, inklusive moms:
   • Emirates First Class-lounger = 250 USD
   • Emirates Business Class-lounger = 150 USD
   • Emirates lounge = 125 USD
   • Uppgradera från Emirates Business Class-lounge till Emirates First Class lounge = 150 USD
   Läs mer om betald loungetillgång.
  3. Avgiftsbelagd loungetillgång på behöriga flygplatser. På nedanstående berättigade flygplatser* (utom Dubai International) kan Emirates Skywards Platinum- och Gold-medlemmar betala för ytterligare tillgång till loungen för en eller flera medföljande, utöver det antal kostnadsfria medföljande som de annars har rätt till. På nedanstående flygplatser* (utom Dubai International) kan Silver- och Blue-medlemmar som annars inte skulle ha rätt till kostnadsfri tillgång till loungen nu betala för att få tillgång till loungen enbart för sig själva.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Cape Town
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • London Gatwick
   • London Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milano
   • München
   • New York John F. Kennedy
   • Paris Charles de Gaulle
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Tokyo Narita
   • Zürich
   Avgiftsbelagd loungetillgång på ovannämnda behöriga flygplatser* erbjuds mot nedanstående avgifter och endast för Skywards Platinum- och Gold-medlemmar samt eventuell(a) medresenär(er) de vill ta med, förutsatt att medresenärerna också reser vidare på samma behöriga Emirates-flyg. Även Skywards Silver- och Blue-medlemmar kan betala för loungetillgång, dock endast för sig själva. Avgiften för att få tillgång till Emirates lounger på ovannämnda flygplatser* är 100 USD, som ska betalas i lokal valuta till en motsvarande kurs (Dubai International ingår inte).
  4. Emirates förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna för loungetillgång. Avgifterna är tillämpliga för en enskild tillgång per vuxen för en maximal vistelse i loungen på fyra timmar och gäller endast för medlemmar och eventuella ytterligare sällskap de önskar ta med. Medlemmar (inklusive deras medföljande) som av någon anledning (inklusive, men inte begränsat till, flygstörningar och förseningar) överskrider en vistelse på 4 timmar i loungen ska betala en extra avgift för varje 4 timmars segment enligt de priser som anges i 6.3.2 ovan (för lounger på Dubai International) och i 6.3.3 ovan (för lounger på andra flygplatser som kan komma i fråga*).
  5. Betalt tillträde till lounge per barn under 12 år kommer att debiteras med halva vuxenpriset enligt punkt 6.3.2 ovan (när det gäller tillträde till någon lounge på Dubai International) och punkt 6.3.3 ovan (när det gäller tillträde till lounger på andra berättigade flygplatser*). Spädbarn under 2 år har avgiftsfri tillgång till loungerna. Medlemmar som väljer att betala för loungetillgång måste se till att betalningar för hela perioden fram till avgångstiden görs till loungepersonalen före tillträdet. Betalning kan endast göras med kredit-/betalkort (kontantbetalningar eller Miles-inlösen godtas ej). Återbetalningar är inte tillåtet när loungen har använts, oavsett längden på vistelsen. Användning av loungen sker enligt de aktuella regler och villkor som fastställts av Emirates.
  6. Observera att den avgift för loungetillgång som anges i punkt 6.2.2 ovan (när det gäller loungetillgång på Dubai International) och i punkt 6.2.3 ovan (när det gäller loungetillgång på andra valbara flygplatser*) är exklusive skatter. I de fall det läggs på skatt på loungeavgiften, förbehåller sig Emirates rätten att öka loungeavgiften i samma utsträckning.
  7. Berättigade Emirates-flyg inkluderar Emirates marknadsförda och trafikerade flyg samt Emirates codeshareflyg som drivs av Qantas. Medlemmar som reser med Emirates codeshareflyg som trafikeras av andra flygbolag har inte rätt till tillgång till Emirates-loungen.
  8. Emirates förbehåller sig rätten att återkalla/begränsa tillgängligheten för loungetillgång från tid till annan. Tillgång till loungen sker i mån av tillgång. Medlemmar som reser med Emirates Codeshareflyg som drivs av andra flygbolag kommer inte att ha rätt att få tillgång till Emirates Lounge, förutom medlemmar som reser med Qantas codeshareflyg. I vissa länder måste minderåriga (under 18 eller 21 års ålder) åtföljas av en vuxen för att få tillgång till loungen. Läs mer om loungetillgång.
  9. Emirates förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande upphäva eller återkalla Emirates Skywards-förmåner avseende loungetillgång från en medlem och att nedgradera en medlems medlemsnivå i händelse av olämpligt uppträdande eller missbruk av förmånerna avseende loungetillgång eller loungefaciliteterna. En medlems tillgång till loungen omfattas alltid av de gällande villkor för loungetillgång som fastställts av Emirates.
  10. Medlemmar som utnyttjar förmåner avseende tillgång till Emirates lounger måste vara välvårdade. Emirates förbehåller sig rätten att neka tillgång till Emirates lounger under omständigheter där:
   • En medlems beteende är av en natur som stör andra kunder
   • En medlem underlåter att rätta sig efter en begäran eller instruktion från Emirates personal
   • Frivilliga ändringar görs i en medlems resplan medan medlemmen befinner sig i loungen, som sträcker sig mer än fyra timmar utöver den ursprungliga planerade avgången
   Underlåtenhet att följa dessa villkor kan leda till att medlemskapet i Emirates Skywards upphävs.
 3. Ytterligare tillåten bagagevikt är tillgänglig för Emirates Skywards Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar som reser med Emirates-flyg och flydubai-flyg endast när de reser under IATA-viktkonceptet, Platinum-medlemmar har rätt till ytterligare 20 kgkilogram, Gold-medlemmar har rätt till ytterligare 16 kgkilogram och Silver-medlemmar till ytterligare 12 kgkilogram utöver den tillåtna bagagevikten som visas på biljetten. Vid resor enligt IATA:s kollikoncept endast på Emirates flyg; Platinum- och Guld-medlemmar har rätt till ytterligare 23 kgkilogram i Economy Class eller Premium Economy och 32 kgkilogram i Business och First Class utöver den tillåtna bagagevikten som visas på biljetten. Ingen kabin får överstiga tre kollin med incheckat bagage som högsta tillåtna bagagevikt.

  För resor över Emirates linjenätverk till och från Afrika med Economy Special Fares:

  • Emirates Skywards Platinum- och Gold-medlemmar som reser på Economy Special Fares får en högsta tillåten bagagevikt på 2 x 23 kg (standard 1 x 23 kg).

  Resor till/från Nord- och Sydamerika (med undantag för mellan Nord- och Sydamerika och Europa) på Ekonomi Special Fares:

  • Emirates Skywards Platinum- och Gold-medlemmar får en högsta total tillåten bagagevikt på 2 x 23 kg (standard 1 x 23 kg).

  Resor mellan Nord- och Sydamerika och Europa på Economy Special- och Economy Saver-biljett:

  • Emirates Skywards Platinum- och Gold-medlemmar får en maximal tillåten bagagevikt på 2 x 23 kg (standard 1 x 23 kg).
 4. En garanterad plats i Economy Class på Emirates-flyg är tillgänglig för Gold- och Platinum-medlemmar vid tillämpliga Flex Plus-prisnivåer. Garanterad plats i Economy Class kommer endast att bekräftas när inga sittplatser finns tillgängliga i den valda klassen på ett specifikt flyg. Ibland kan vi på grund av covid-19-relaterade begränsningar i flygkapacitet och regeringsföreskrifter i vissa länder inte uppfylla din begäran. För Platinum-medlemmar kommer Emirates Skywards att sträva efter att garantera en plats i Business Class till tillämpliga Flex Plus-prisnivåer. Detta är emellertid inte alltid möjligt under större helger, särskilda evenemang och på flygningar med begränsat antal passagerare. Emirates Skywards garanterade sittplatsförmån kan nås genom att ringa ett Emirates kontaktcenter minst 48 timmar före flygets avgång. Kontakta oss.
 5. Prioriterad bagageleverans är tillgänglig för Platinum- och Gold-medlemmar som reser i valfri klass på Emirates-flyg och flydubai-flyg. Silver-medlemmar får endast prioriterad bagageleverans på flydubai-flyg. Läs mer om prioriterad bagagehantering.
 6. Prioriterad incheckning finns tillgänglig för Platinum, Gold- och Silver-medlemmar som reser i valfri klass på Emirates- eller flydubai-flyg. Läs mer om incheckning. Prioriterad ombordstigning finns tillgänglig för Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar som reser i valfri klass på Emirates-flyg. Läs mer om incheckning.
 7. Skywards Miles som tillhör Platinum-nivåmedlemmar upphör inte att gälla så länge medlemmen behåller sin Platinum-nivåstatus. Följaktligen kommer ett justerat utgångsdatum att visas för Platinum-medlemmar i fall där medlemmen har Skywards Miles som enligt standardutlöpandet ursprungligen skulle upphöra att gälla inom deras nuvarande nivåperiod. Det justerade utgångsdatumet kommer alltid att vara ett datum som infaller två (2) månader efter medlemmens kommande nivågranskningsdatum. Till exempel: Om en Platinum-nivåmedlem (med nästa granskningsdatum den 31 augusti 2019) har Skywards Miles som ursprungligen skulle upphöra att gälla den 31 januari 2019 enligt standardförfall, kommer denna medlem att se ett anpassat förfallodatum den 31 oktober 2019 (beräknat som (2 månader efter hens kommande nivågranskningsdatumet).
  • Så fort en medlem uppgraderar till Platinum-nivån kommer det justerade utgångsdatumet att uppdateras mot alla Skywards Miles som, enligt standardutlöpandet, skulle upphöra inom deras nuvarande Platinum-nivågranskningsperiod. Skywards Miles som förföll innan medlemmen uppgraderade till Platinum-nivå kommer inte att återinföras, även om det gäller retroaktiva reklamationer på saknade Skywards Miles som kan ha lett till att medlemmen uppgraderades till Platinum-nivån före förfallodatumet.
  • Varje gång en medlem behåller sin Platinum-nivåstatus kommer alla oanvända Skywards Miles som hade ett justerat utgångsdatum att utökas ytterligare till ett datum som är två (2) månader efter medlemmens nästa nivågranskningsdatum.
  • När en medlem inte kan behålla sin Platinum-nivåstatus, upphör outnyttjade Skywards Miles med justerat förfallodatum. De förfaller istället enligt det datum som anges på en medlems Emirates Skywards-konto.
  • Justerat förfallodatum gäller också för den del av Skywards Miles som samlas in i Mitt Familjekonto endast av en Platinum-nivåmedlem, oavsett om det som familjerepresentant eller som familjemedlem.
  • Justerat förfallodatum gäller även för Skywards Miles där ytterligare validitet tidigare köptes genom produkterna Extend Miles eller Reinstate Miles som anges i punkt 9.
  • Skywards Miles kommer att förfalla på angivet utgångsdatum, oavsett om det är enligt standardförfallodatum eller justerat förfallodatum, om en medlems nivåstatus som visas på emirates.com inte är Platinum på angivna datum. Inga undantag kommer att göras för Platinum-nivåmedlemmar som kan ha haft Skywards Miles som förföll före ovannämnda datum.
 8. Förmåner och privilegier som ges till en medlem vid varje medlemsnivå är endast giltiga under den period då en medlem innehar giltig status på tillämplig medlemsnivå.
 9. De förmåner och privilegier som ges till en medlem inom varje medlemsnivå kan komma att ändras av Emirates Skywards när som helst utan föregående meddelande.

7. Tjäna Miles

 1. En medlem kan tjäna in Miles för kvalificerande flyg eller intjäna Skywards Miles genom partners kvalificerande tjänster vid eller efter hans eller hennes registreringsdatum. Bonusgrundande flygresor som genomförs två månader före registrering är berättigade till Miles (med undantag för flygresor med flydubai som genomfördes före den 1 augusti 2018). Partnertransaktioner innan registreringsdatumet är inte giltiga för Miles. Skywards Miles och Tier Miles som en medlem tjänar in för kvalificerande flyg kan ses i Miles-kalkylatorn på webbplatsen.
 2. För att tjäna in Miles måste en medlem antingen visa upp ett digitalt medlemskort eller ange medlemsnummer vid bokningstillfället eller incheckningen för kvalificerande flyg och vid tidpunkten för betalning av andra kvalificerande varor eller tjänster. Inga ändringar kan göras i medlemsnumret efter att en medlem har checkat in på det första flyget i en resplan.
 3. Det antal Miles som tjänats in beror på ursprungsort, destination, reseklass och biljettyp. Använd vår Miles Calculator för att  se det exakta värdet för ett visst flyg. 
 4. Det antal Miles som tjänats med en Cash+Miles-biljett är i propotion till det belopp som betalats med kontanter för en kommersiell biljett, exklusive flygbolagsavgifter, skatter och avgifter. Cash+Milesbiljetter kvalificerar inte till Miles i andra lojalitetsprogram där Emirates Skywards deltar.
 5. Medlemmar under 18 år ackumulerar Miles i samma takt som vuxna medlemmar.
 6. Köper en medlem en biljett till kombinerat pris och/eller kombinerad kabinbiljett på kvalificerande flyg kommer Miles att krediteras separat för varje biljettkomponent. Reklamtexten eller området med ytterligare information på biljetten är endast en partiell indikator. Fullständig information om Miles som tjänas på kombinerade biljetter kan ses när som helst under Min resplan på webbplatsen, under Emirates Skywards i Emirates-appen, eller under Hantera bokning på emirates.com eller flydubai.com
 7. Om en medlem begär en återbetalning av en del av en biljett, kommer Miles endast att krediteras för den bonusgrundande flygresan på den biljetten.
 8. För delvis utnyttjade flygbiljetter på bonusgrundande flygresor tjänas Miles beroende på flygsträcka, reseklass och biljettpris vid resetillfället. Om resan delvis har genomförts av en medlem kommer Miles endast att krediteras för de delar av resan som genomförts. Om en medlem vill uppgradera en biljett delvis till en högre biljettkategori eller högre reseklass kommer ytterligare Miles endast att krediteras för den specifika delen av resan, inte för tidigare genomförda flygningar inom den resan.
 9. En medlem som uppgraderas till en annan reseklass utan ett nytt utfärdande av deras biljett (dvs. utan att få ett nytt biljettnummer) erhåller Miles för det pris han eller hon har köpt till, vilket står på biljetten.
 10. Skywards-medlemmar tjänar Miles i enligt med den ursprungliga biljettens reseklass. Inga ytterligare miles kommer att tilldelas medlemmen vid omedelbar uppgradering som görs vid flygplatsens incheckningsdisk eller ombord på flygplanet.
 11. Följande biljettyper är inte berättigade till att tjäna Miles:
  • biljetter för anställda;
  • rabatterade biljetter för branschfolk och agenter;
  • biljettyperna Classic Saver Reward, Classic Flex Reward och Classic Flex Plus Reward;
  • belöningsbiljetter;
  • contrabiljetter;
  • pris- och kampanjbiljetter;
  • konsult- och PR-biljetter;
  • särskilt rabatterade diplomat- och statstjänstemannabiljetter;
  • gratisresor och icke-schemalagda eller charterflygbiljetter;
  • speciellt rabatterade icke-offentliga flygbiljetter;
  • biljetter som rör alternativ för nekad ombordstigning och
  • Reward-biljetter utfärdade i andra lojalitetsprogram som Emirates Skywards är en del av.
 12. En medlem kan göra ett retroaktivt anspråk på saknade Miles för ett Emirates-flyg via Emirates kontaktcenter eller på webbplatsen inom sex månader efter det att flygresan med Emirates genomfördes. En medlem måste uppge reseinformation såsom biljettnummer, flyginformation på boardingkort, transaktionsdokument, kvitton och andra handlingar som begärs av Emirates Skywards vid ett retroaktivt anspråk. För att göra ett retroaktivt anspråk på saknade Miles för ett flydubai-flyg, måste medlemmen göra sådana anspråk på flydubais webbplats inom sex månader efter det att flygresan med flydubai genomfördes.
 13. Miles kan endast intjänas för ett lojalitetsprogram per flyg eller transaktion om inte annat anges av Emirates Skywards eller av en partner. Medlemmar som även deltar i lojalitetsprogram med andra partner måste välja sitt föredragna lojalitetsprogram i början av resan. Detta gäller för intjäning av Skywards Miles samt andra flygrelaterade förmåner, som bland annat tillgång till flygplatslounge, tillåten bagagevikt osv. om inte annat anges av Emirates eller flydubai. En medlem kan ändra lojalitetsnumret vid incheckningstillfället innan den första flygresan påbörjas, men inte vid någon annan tidpunkt därefter. Miles kan endast intjänas för en sittplats och en extra sittplats som köps per flyg för användning per medlem. Miles kan ta åtta veckor eller mer för att krediteras till en medlems konto från transaktionsdagen. Miles som intjänas av en medlem kan endast användas eller lösas in av den medlemmen i enlighet med dessa programregler när de har krediterats till det aktuella kontot.
 14. Skywards Miles kan endast intjänas på kvalificerande flyg eller flyg med partnerflygbolag. Det är medlemmens ansvar att kontrollera inflödet av Skywards Miles som intjänas i dessa fall med flygbolaget som flyget är bokat med.
 15. Skywards Miles tilldelas endast för varor och tjänster som faktiskt har levererats. Skywards Miles kan i synnerhet inte intjänas i samband med varor eller tjänster som har beställts men som har upphävts innan användning av en medlem, eller i de fall där en medlem misslyckas med att uppfylla skyldigheter i samband med beställningen.
 16. Ställs en medlems bonusgrundande flygresa in kan Emirates eller flydubai täcka en medlems biljett för transport med ett annat flygbolag och en medlem kommer att ackumulera Miles i enlighet med biljetten han eller hon har köpt.
 17. Om Skywards Miles har krediterats ett medlemskonto felaktigt på grund av ett tekniskt problem eller om Miles har krediterats av misstag, förbehåller sig Emirates Skywards rätten att återkalla sådana Skywards Miles som krediterats felaktigt.

8. Skywards Everyday

 1. För att delta i Skywards Everyday måste Emirates Skywards-medlemmen hämta Skywards Everyday-appen från Google Play Store eller iOS App Store och logga in med sina Emirates Skywards-uppgifter.
 2. Emirates Skywards-medlemmar kan tjäna Skywards Miles med Skywards Everyday-partner hos de deltagande outletbutikerna som anges i Skywards Everyday-appen.
 3. För att tjäna Skywards Miles när du gör ett köp hos en Skywards Everyday-partner måste Emirates Skywards-medlemmen öppna Skywards Everyday-appen, välja den deltagande outletbutiken och be personalen i outletbutiken att ange de uppgifter som krävs och deras PIN-kod för att kunna tilldela Skywards Miles.
 4. Skywards Miles tilldelas direkt till Emirates Skywards-medlemmen och det uppdaterade saldot kommer att visas i hens Emirates Skywards-medlemskonto.
 5. Av säkerhetsskäl måste Emirates Skywards-medlemmen ha platstjänster aktiverat på sin relevanta mobila enhet för att tjäna Skywards Miles.
 6. Emirates Skywards-medlemmar är berättigade att tjäna 1 Skywards Mile för varje 3 AED som spenderas hos deltagande outletbutiker, med undantag för deltagande outletbutiker i ”livsmedelskategorin”, där Emirates Skywards-medlemmar är berättigade att tjäna 1 Skywards Mile för varje 5 AED.
 7. Alla inköp som görs i deltagande outletbutiker av en Emirates Skywards-medlem berättigar till att tjäna Skywards Miles. Inga undantag eller undantagsperioder gäller.
 8. Skywards Miles tilldelas baserat på det belopp som spenderas hos den deltagande outletbutiken, exklusive statliga skatter.
 9. Emirates Skywards-medlemmen måste visa upp Skywards Everyday-appen vid köptillfället för att kunna tjäna Skywards Miles. Skywards Miles tilldelas inte för tidigare köp.
 10. Skywards Miles tilldelas inte för inköp som görs av icke-monetära medel, såsom presentkort, butikskredit eller vid produktutbyte.
 11. Skywards Miles tilldelas inte för vissa tredjepartstjänster som utförs av Skywards Everyday-partner.
 12. Skywards Miles tilldelas inte för onlineköp, vare sig det sker via Skywards Everyday-partner, e-handelswebbplatser eller tredjepartssajter.
 13. Skywards Miles som tjänats på inköp hos deltagande outletbutiker som Emirates Skywards-medlemmen sedan fick en kontant återbetalning för kommer att dras av från Emirates Skywards-medlemmens Emirates Skywards-konto.
 14. Emirates Skywards-medlemmen ger sitt samtycke till att deltagande outletbutiker delar bekräftelser på köp eller återbetalningar när Emirates kräver det för revisionsändamål eller vid en kundtvist.
 15. Om Skywards Everyday-partnern tillhandahåller sitt eget lojalitetsprogram kan Skywards Everyday-partnern be Emirates Skywards-medlemmen att välja vilken lojalitetsvaluta som Emirates Skywards-medlemmen önskar tjäna för ett visst inköp hos den deltagande outletbutiken.
 16. Om du anger fel PIN-kod för Skywards Everyday tre gånger i följd kommer av säkerhetsskäl Emirates Skywards-medlemmens enhet inte kunna tjäna Skywards Miles med denna deltagande outletbutik i en timme. Emirates Skywards-medlemmen kan, med godkännande av Skywards Everyday-partnern, besöka den deltagande outletbutiken efter en timme för att begära sina Skywards Miles. Emirates Skywards-medlemmen kan även kontakta Emirates med det transaktionskvitto som har validerats av outletbutikens personal med en Skywards Everyday-stämpel.
 17. Skywards Miles kommer alltid att tilldelas i heltal och den minsta summa som krävs för att tjäna 1 Skywards Mile är 3 AED. Vid decimaler avrundas antalet Skywards Miles som tilldelas till närmaste heltal.
 18. Emirates Skywards-medlemmar kan tjäna högst 1,5 miljoner Skywards Miles per berättigande köp.
 19. Det är Emirates Skywards-medlemmens ansvar att kontrollera att antalet Skywards Miles som tjänats för respektive berättigande köp stämmer. Om färre Skywards Miles har satts in på Emirates Skywards-medlemskontot i förhållande till det berättigande köpbeloppet, måste Emirates Skywards-medlemmen kontrollera saken med personalen hos den deltagande outletbutiken och begära att få kredit för det uteblivna antalet Skywards Miles. Om för många Skywards Miles har satts in på Emirates Skywards-medlemskontot i förhållande till det berättigande köpbeloppet, förbehåller sig personalen hos den deltagande outletbutiken rätten att dra av antalet Skywards Miles som motsvarar den överskridna mängden från Emirates Skywards-medlemmens konto genom att publicera ett inlägg om återbetalning.
 20. Tier Miles kommer inte att tilldelas för några transaktioner som gjorts under Emirates Skywards Everyday.
 21. Om felanvändning, missbruk eller bedräglig aktivitet upptäcks eller misstänks, förbehåller sig Emirates Skywards rätten att återkalla Skywards Miles som har tilldelats en Emirates Skywards-medlem eller upphäva/inaktivera ett sådant medlemskonto för att förhindra framtida intjäning av Skywards Miles. Skywards Everyday-partnern förbehåller sig även rätten att neka till att tilldela Skywards Miles.
 22. När Skywards Miles har satts in på ett medlemskonto på grund av ett tekniskt problem förbehåller sig Emirates Skywards rätten att återkalla de Skywards Miles som krediterats felaktigt.
 23. När Skywards Miles inte har krediterats ett medlemskonto för en berättigad transaktion, ombeds Emirates Skywards-medlemmar att kontakta Emirates kontaktcenter med det transaktionskvitto som har validerats av outletbutikens personal med en Skywards Everyday-stämpel. Vid tillhandahållandet av transaktionskvittot till Emirates samtycker Emirates Skywards-medlemmen till att Emirates använder informationen på transaktionskvittot enbart i syfte att kreditera saknade Skywards Miles till medlemskontot.
 24. Platsdata i Skywards Everyday-appen tillhandahålls endast i bekvämlighetssyfte och med hänvisning från Google Maps. Emirates Skywards ansvarar inte för riktigheten i sådana offentliga uppgifter.
 25. Skywards Skysurfers får inte delta i Skywards Everyday på grund av åldersbegränsningar. Dessutom är konton med Min Familj och Business Rewards inte berättigade att delta i Skywards Everyday.
 26. Loyalty Juggernaut Inc. har utvecklat Emirates Skywards Everyday-app. Emirates Skywards-medlemmen bekräftar och samtycker till att Loyalty Juggernaut Inc. samlar in, använder och överför viss information till Emirates Skywards som Emirates Skywards-medlemmen tillhandahåller genom att använda Skywards Everyday-appen. Sådan information omfattar personuppgifter som en Emirates Skywards-medlem tidigare har tillhandahållit eller delat med Emirates, såsom:
  • identitetsdata, begränsat till fullständigt namn, e-postadress, kön, födelsedatum och bosättningsland
  • information om Emirates Skywards-konto, begränsat till medlemskontonummer, saldo för Skywards Miles, anslutningsdatum till programmets och nivåstatus
  • transaktionsuppgifter, begränsat till datum och tid för transaktionen, transaktionsvärdet, antalet intjänade Skywards Miles och om ett erbjudande om ett specialerbjudande med Skywards Everyday har utnyttjats
 27. Förutom när Emirates misstänker missbruk, otillbörligt bruk eller bedrägeri, kommer Emirates inte att dela Emirates Skywards-medlemmars personuppgifter med Skywards Everyday-partners. Förutom under sådana exceptionella omständigheter (missbruk, otillbörligt bruk eller bedräglig aktivitet) har Skywards Everyday-partner endast tillgång till anonymiserade transaktionsuppgifter.
 28. Ovanstående villkor, tillsammans med Emirates Skywards programregler, gäller för alla Skywards Miles-erbjudanden eller -kampanjer som anordnas av Skywards Everyday-partner.
 29. Skywards Everyday är en del av Emirates Skywards-programmet och alla Emirates Skywards programregler och integritetspolicyn gäller för Emirates Skywards-medlemmar avseende deltagande i Skywards Everyday.

9. Giltigheten hos Skywards Miles

 1. Skywards Miles gäller för en period på tre år från det datum då medlemmen reser med det aktuella flyget eller ingår i den tillämpliga transaktionen med en partner.
 2. Skywards Miles utgår (och dras från en medlems konto) i slutet av månaden vid en medlems födelsedag på/efter den tredje årsdagen av det aktuella flyget eller den tillämpliga (”Standardförfall”) transaktionen. Den exakta perioden för standardförfall för Skywards Miles kommer att bero på när en medlems födelsedag inträffar, men giltigheten hos Skywards Miles får inte vara mindre än tre år. Trots ovanstående kommer Skywards Miles som tillhör en medlem vars status för datumet standardförfall är Platinum, att ha en anpassad giltighetsperiod som slutar två (2) månader efter medlemmens kommande nivågranskningsdatum (”Justerat utgångsdatum”) och styrs enligt reglerna i punkt 6.9 ovan. Oanvända eller utgångna Skywards Miles, kan inte återkrediteras när de har dragits från en medlems konto.
 3. Skywards Miles kan inte återkrediteras när de väl har utgått. Emirates Skywards förbehåller sig rätten att när som helst återkalla Miles som krediterats en medlem felaktigt eller i strid mot programreglerna.
 4. Det är en medlems ansvar att känna till Skywards Miles på sitt konto och när Skywards Miles förfaller. Detta kan granskas online när som helst på emirates.com.
 5. Har Skywards Miles lösts in mot en Reward som kommer att återkallas och dessa Skywards Miles senare har förfallit enligt programreglerna, kommer dessa Skywards Miles inte att kunna återbetalas eller återinföras. Det enda undantaget från ovanstående är när en medlems status är Platinum på det datum då sådan bonus återkallas, i vilket fall Skywards Miles kommer att krediteras med ett justerat utgångsdatum.

10. Köp, ge bort, överför, förläng, återinför eller flerdubbla Skywards Miles

Emirates Skywards har åtagit sig att skydda ditt medlemskonto, dina personuppgifter och ditt Miles-saldo. Vi vill uppmuntra dig att endast köpa Miles via emirates.com och Emirates callcenter, och att avstå från kontakt med parter som är involverade i obehörig och olaglig verksamhet som omfattar försäljning av Miles- och Reward-biljetter. Skywards-programmets regler förbjuder köp av Miles och Reward-biljetter via otillåtna kanaler.

 1. Genom att välja att köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles, återinföra Miles eller flerdubbla Miles lämnar du emirates.com och omdirigeras från Emirates webbplats till Points Platform. Detta är en tredjepartswebbplats som drivs av Points.com Inc. Skywards-medlemmar godkänner att Emirates Skywards samlar in, använder och överför viss relevant medlemsinformation som innehas av Emirates till Points.com Inc., inklusive relevant information om en Skywards-medlem som tar emot Skywards Miles när så är tillämpligt, och personlig information som en Skywards-medlem tillhandahåller Emirates, till exempel identitetsdata såsom namn, e-post-ID, Skywards kontouppgifter såsom kontonummer, saldo för Skywards Miles, transaktionsuppgifter såsom tidigare inköpstransaktioner, flyginformation och beteendedata såsom kampanjrespons och onlineaktivitet. Sådan uppgiftslämning ska göras i enlighet med vår integritetspolicy och i syfte att göra det möjligt för Skywards-medlemmen att genomföra transaktionen och möjliggöra specialerbjudanden från tid till annan från Emirates Skywards och våra partner.
 2. Alla transaktioner och betalningar för att köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles, återinföra Miles och flerdubbla Miles samlas in och bearbetas av Points.com Inc.
 3. Avtalet för användningen av Points Platform, inklusive bearbetningen av eventuella betalningar av Points.com Inc. via Points Platform, gäller mellan Emirates Skywards-medlemmen och Points.com Inc. I enlighet därmed ska Points.com Inc.:s villkor och integritetspolicy gälla för användningen av Points Platform. Points.com Inc.:s användning och utlämnande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates. Det kan hända att Points.com Inc. inte omfattas av sekretesslagar som ger samma skyddsnivå som den bindande lagstiftning som Emirates verkar under.
 4. Emirates Skywards strongly recommends that the Emirates Skywards Member reads the terms and conditions. Genom att använda Points Platform samtycker Emirates Skywards-medlemmen till att följa reglerna och villkoren som fastställts av Points.com Inc. med avseende på användningen av Point Platform. Detta inkluderar betalning av eventuella belopp som förfaller och efterlevnad av alla regler och restriktioner som gäller för användningen av plattformen.
 5. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas, återinföras eller flerdubblas av Skywards-medlemmen via plattformen på Points.com Inc. (”Points Platform”). Medlemmen måste minst ha en tidigare intjäningsaktivitet i sitt Emirates Skywards-konto, som har tjänats in genom att flyga med Emirates eller ett partnerflygbolag, eller genom en transaktion med en partner (”Berättigad Skywards-medlem”). Personuppgiftsbonusar räknas inte som giltiga aktiviteter i detta syfte.
 6. Skywards Miles kan köpas av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform för personlig användning (”Köp Miles Standalone”) eller som en present till en annan berättigad Skywards-medlem (”Ge bort Miles”) i block om 1 000 Miles till en kostnad av 30 USD per 1 000 Miles där 2 000 Miles är minimibeloppet per inköp. Från tid till annan får de berättigade Skywards-medlemmarna möjlighet att fylla på sina Skywards Miles-saldon när de saknar de Miles som krävs för att boka en Emirates-flygbonus eller en Emirates-uppgraderingsbonus på emirates.com (”Köp Miles In-line” och tillsammans med ”Köp Miles Standalone”, ”Köp Miles”). Dessa medlemmar kan köpa Miles In-line i klumpbelopp om 1 000 Miles, en kostnad av 30 USD per 1 000 Miles där 1 000 Miles är minimibeloppet per inköp. Det sammanlagda maxbeloppet en medlem kan köpa själv genom produkterna Köp Miles och få som gåva genom produkten Ge bort Miles kommer att baseras på deras medlemsnivå vid tidpunkten för köpet:
  • Platinum- och Gold-medlemmar kan köpa upp till 200 000 Miles under ett kalenderår.
  • Silver- och Blue-medlemmar kan köpa upp till 100 000 Miles under ett kalenderår.
  Miles som har köpts eller getts bort kan inte slås ihop i Min Familj-kontot. Tier Miles kan inte köpas eller ges bort.
 7. Skywards Miles kan överföras av en berättigad Skywards-medlem till en annan via Points Platform (”Överför Miles”) i block om 1 000 Miles till en kostnad av 15 USD per 1 000 Miles. 2 000 Miles är minimibeloppet för det första inköpet och 50 000 Miles är det högsta överföringsbeloppet som en medlem kan skicka och motta under ett kalenderår. Med produkten Överför Miles kan man inte skicka Skywards Miles till eller motta Skywards Miles från ett Min Familj-konto. Tier Miles kan inte överföras.
 8. Skywards Miles som förfaller inom de kommande nittio (90) dagarna kan förlängas med ytterligare 12 månader från inköpsdagen av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform (”Förläng Miles”) till en kostnad av 20 USD per 1 000 Miles. Skywards Miles som har förfallit under de senaste hundraåttio (180) dagarna kan återinföras för en förlängd giltighetstid om 12 månader från inköpsdagen av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform (”Återinför Miles”) till en kostnad av 20 USD per 1 000 Miles. 1 000 Miles är minimibeloppet per inköp och 50 000 Miles är det högsta inköpsbeloppet som en medlem kan förlänga och återinföra under ett kalenderår. Skywards Miles som slå ihop i Min Familj-konton kan inte förlängas eller återinföras. Tier Miles kan inte förlängas eller återinföras.
 9. Berättigade Skywards-medlemmar kommer då och då att kunna dubbla, tredubbla eller fyrdubbla vissa Skywards Miles till en kostnad av 20 USD per 1 000 Miles via Points Platform (”Flerdubbla Miles”). Möjligheten att flerdubbla Miles är tillgängligt för
  • ett visst antal Skywards Miles som berättigade Skywards-medlemmar tjänat in tidigare från bonusgrundande flygresor eller via partner
  • de Skywards Miles som berättigade Skywards-medlemmar kommer att tjäna in i samband med kommande Emirates-flyg som bekräftas för ett framtida datum, så länge som ingen del av resplanen redan har utnyttjats
  Maxgränsen för hur många Flerdubbla Miles som kan köpas av en Berättigad medlem är 50 000 Miles per kalenderår. Antalet Skywards Miles som kan köpas via produkten Flerdubbla Miles anges på Points Platform och Berättigade medlemmar kommer endast att kunna flerdubbla Miles inom dessa angivna alternativ. Endast en Flerdubbla Miles-produkt kan köpas per bokning. Miles som köpts enligt Flerdubbla Miles-produkten kommer att krediteras en Berättigad medlems konto i enlighet med punkt 17 nedan, oavsett huruvida den kommande resan har påbörjats eller genomförts. I enlighet därmed kan Flerdubbla Miles-transaktionen inte ändras eller återkallas, utan hinder av eventuella ändringar i eller avbokning av bokningen för vilken Flerdubbla Miles köptes. Flerdubbla Miles kan inte slås ihop i Min Familj-kontot. Tier Miles kan inte flerdubblas.
 10. Priset på Skywards Miles och reglerna avseende inköp, överföring, förlängande, återinförande och flerdubblande av Skywards Miles och/eller villkoren för att förvärva Skywards Miles kan när som helst ändras.
 11. Skywards Miles som har köpts/getts bort/överförts/flerdubblats är giltiga i minst tre år från datumet då inköpstransaktionen genomfördes och upphör att gälla i slutet av den mottagande medlemmens födelsemånad under det tredje året. Förlängda Skywards Miles är giltiga i 12 månader från det ursprungliga inköpsdatumet och upphör att gälla vid slutet av sådan tidsperiod. Återinförda Skywards Miles är giltiga i 12 månader från inköpsdatumet och upphör att gälla vid slutet av sådan tidsperiod.
 12. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas och återinföras via emirates.com och via Emirates kontaktcenter och Emirates boknings- och biljettkontor. Skywards Miles kan endast flerdubblas via emirates.com och via Emirates kontaktcenter och Emirates boknings- och biljettkontor.
 13. Medlemmar kan enbart använda kreditkort för att slutföra betalningar för produkterna Köp Miles, Ge bort Miles, Överföra Miles, Förlänga Miles, Återinföra Miles och Flerdubbla Miles. Kontantbetalningar tillåts inte.
 14. Emirates Skywards-medlemmar måste logga in på sina Emirates Skywards-konton på emirates.com innan de omdirigeras till Points Platform för att slutföra transaktionen.
 15. Transaktioner genomförs i en valuta baserad på det bosättningsland som anges i Skywards-medlemmens medlemsprofil, utom när det gäller Köp Miles In-line, där transaktioner genomförs i en valuta baserad på det land som valts på emirates.com. Om betalningar görs i eventuell annan valuta än USD kan växelkursen skilja sig från den aktuella växelkursen. I de fall betalningen i medlemmens lokala valuta inte stöds, kommer transaktionerna automatiskt att behandlas i USD. Lokala skatter kan påföras och ska betalas enligt Emirates policy.
 16. Skywards Miles kommer att sättas in på Emirates Skywards-kontot inom 48 timmar efter att fullständig betalning har slutförts med kreditkort via Points Platform. Om Skywards Miles inte sätts in på kontot kan medlemmen göra anspråk på Skywards Miles genom att kontakta Emirates kontaktcenter.
 17. Skywards Miles kan köpas, ges bort och överföras när som helst, men kan endast flerdubblas när en Berättigad medlem erbjuds möjlighet att flerdubbla Miles på ett kommande Emirates-flyg. Skywards Miles kan förlängas inom de sista hundraåttio (180) dagarna innan utgången och återinföras inom sex (6) månader efter utgången.
 18. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas, återinföras och flerdubblas när som helst inom de angivna gränserna, men måste köpas minst 48 timmar innan en bokning/inlösen görs. Alla transaktioner som görs för att köpa Miles (oavsett om det görs via Köp Miles Standalone eller via Köp Miles In-line), ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles, återinföra Miles och flerdubbla Miles med avsikt att lösa in sådana Skywards Miles mot bonusar garanterar inte tillgängligheten till sådana bonusar. Återbetalningar avseende Skywards Miles som köpts genom produkterna Köp Miles, Ge bort Miles, Överför Miles, Återinför Miles eller Flerdubbla Miles tillåts inte, om inte annat föreskrivs enligt lag. Kontantpriset som Skywards Miles köps för har inte någon koppling till det värde som en Skywards-medlem kan få se vid inlösen av de Skywards Miles som köps för en bonus i förhållande till det pris som samma vara eller tjänst kan köpas för med antingen Cash+Miles eller endast kontanter.
 19. En medlem får inte sälja sina Skywards Miles för kontanter eller annat, och en medlem får enbart köpa Skywards Miles från Emirates Skywards auktoriserade kanaler, som emirates.com och Emirates callcenter, och inte från någon tredje part.
 20. Om mottagaren av eventuella Skywards Miles inte är Skywards-medlem, måste mottagaren registrera sig för Emirates Skywards innan sådana Skywards Miles kan tas emot.
 21. Skywards Miles som köps, ges bort, överförs, förlängs, återinförs eller flerdubblas räknas inte in i nivåstatusen.
 22. Points.com Inc. integritetspolicy och regler och villkor(öppnar en extern webbplats i ett nytt fönster) gäller för sådana transaktioner och betalningar som behandlas.

11. Belöningar - Allmänt

 1. Förutom när annat anges i dessa programregler, måste alla Rewards bokas via webbplatsen eller Emirates-appen eller hos ett Emirates-kontaktcenter eller bokningskontor. Skywards Miles kan lösas in mot belöningar endast av den medlemmen eller hans eller hennes resekoordinator (eller av en förälder eller vårdnadshavare om medlemmen är under 18 år). När du begär en belöning kan en medlem uppmanas att fylla i ett godkännandeformulär för belöningen och tillhandahålla en kopia av hans eller hennes pass.
 2. För att göra anspråk på en belöning måste medlemmen ha ackumulerat det antal Skywards Miles som krävs på hans eller hennes konto. Medlemmar kan lösa in Skywards Miles mot Rewards när som helst så länge Skyward Miles är giltiga, i mån av tillgång och enligt de bestämmelser som anges i programreglerna eller i de regler och villkor som införts av partner. Emirates Skywards kan när som helst utan förvarning ändra antalet Skywards Miles som krävs för att erhålla en viss belöning, återkalla en levererad belöning eller införa ytterligare begränsningar för en belöning eller för villkoren för att erhålla den.
 3. Alla belöningar är föremål för tillgänglighet och leverantörernas begränsningar. Emirates Skywards eller dess partner kan utlysa perioder då inga Rewards är tillgängliga. Bonusar är inte tillgängliga på alla flyg och vid alla tidpunkter. Emirates Skywards kan dra tillbaka eller ersätta belöningar när som helst utan föregående meddelande.
 4. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, KAN EMIRATES SKYWARDS INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DÖDSFALL ELLER SKADA, ELLER DÄRAV FÖLJANDE FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR P.G.A. ELLER I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDET AV EN BONUS (MED UNDANTAG FÖR ANVÄNDNINGEN AV EN BONUSBILJETT) ELLER FÖR FÖRLUST, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV EN BONUS.
 5. BORTSETT FRÅN DET SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT LAG, GES INGEN SOM HELST GARANTI (VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD) AVSEENDE BONUSAR SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM SKYWARDS. FRAMFÖR ALLT GES INGEN GARANTI AVSEENDE KVALITETEN HOS BONUSARNA ELLER DERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.
 6. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG OCH UNDER DESSA PROGRAMREGLER, BEGRÄNSAS EMIRATES SKYWARDS ELLER EN PARTNERS ANSVAR AVSEENDE FLYGNINGAR, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR EN BONUS TILL ETT ELLER FLER AV FÖLJANDE: (a) ERSÄTTNING AV VARAN ELLER TILLHANDAHÅLLANDE AV EN LIKVÄRDIG VARA; (b) REPARATION AV VARAN; (c) ÅTERBETALNING AV KOSTNADEN FÖR ATT ERSÄTTA VARAN ELLER FÖR ATT KÖPA EN NY LIKVÄRDIG VARA. FÖR TJÄNSTER ELLER FLYGNINGAR, TILLHANDAHÅLLA FLYGNINGEN ELLER TJÄNSTEN IGEN, ENLIGT EMIRATES SKYWARDS GOTTFINNANDE ELLER ENLIGT DEN PARTNER SOM UTSETTS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA FLYGNINGEN, VARAN ELLER TJÄNSTEN.

12. Emirates Classic Rewards

 1. Medlemmar kan lösa in en flygbonus åt sig själva eller åt någon annan utvald person.
 2. Classic Rewards har inget kontantvärde.
 3. Alla skatter och avgifter (inklusive flygplats- och statliga skatter) är en medlems ansvar och måste betalas före utfärdandet av Classic Reward-biljetten. Betalningar accepteras kontant eller med kreditkort. Medlemmar har möjlighet att betala flygbolagsskatter med Skywards Miles.
 4. Classic Reward-biljetter är giltiga resehandlingar och utfärdas under förutsättning att alla villkor som anges vid utfärdandet av biljetten gäller. Alla Classic Reward-biljetter omfattas av Emirates transportvillkor som gäller för avsedd Classic Reward samt aktuella programregler vid bokningstillfället. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående måste en medlem se till att han eller hon har rätt visum, resehandlingar och vaccinationer (inklusive de för spädbarn) för resor med Classic Reward-biljetten.
 5. Classic Reward-biljettens inlösennivå för spädbarn (upp till 2 års ålder) är 10 % av inlösennivån för vuxna. Rimliga skriftliga bevis på barnets ålder kan begäras vid bokningstillfället. En Classic Reward-biljett för spädbarn kan endast användas i Economy Class på ett Emirates-flyg. Bonusbiljetter för spädbarn måste bokas samtidigt som den vuxnas bonusbiljett och inom samma bokning.
 6. Classic Reward-biljetter måste betalas och utfärdas inom sju dagar från bokningsdatumet, annars annulleras bokningen. Infaller avgångsdatumet inom sju dagar måste biljetten betalas och utfärdas omedelbart.
 7. Öppna biljetter kan inte utfärdas som Classic Rewards. Utgående resor och returresor måste bokas och bekräftas vid samma tidpunkt. Placering på väntelista för Classic Reward-flyg är inte tillåtet. Classic Reward-biljetter kommer att betraktas som ogiltiga om sektorer på biljetten inte används i sekvens.
 8. Alla tillämpliga avgifter under programreglerna är icke återbetalningsbara, förutom om det föreskrivs enligt lag.
 9. Classic Reward-resan kanske inte kan kombineras med vissa gemensamma tjänster eller codesharetjänster. Det är en medlems ansvar att kontrollera tillgängligheten av Classic Reward-resor som intjänas i dessa fall med det flygbolag flyget är bokat med. Användningen av en Classic Reward-biljett innebär inte att en medlem har rätt till vissa förmåner som är förknippade med en fullprisbiljett. Har en medlem eventuella frågor i detta avseende bör han eller hon kontakta ett Emirates-kontaktcenter.
 10. En Classic Reward-biljett kan inte godkännas hos ett flygbolag utöver det som anges på biljetten, förutom vid ett inställt flyg som en medlem har en bekräftad sittplats på. Vid ett inställt flyg eller större avbrott i en flygning kommer en medlem som reser på en Classic Reward-biljett att överföras till nästa flyg med samma flygbolag som har lediga sittplatser, eller till ett annat flygbolag efter Emirates gottfinnande.
 11. En medlem får inte sälja en Classic Reward-biljett eller någon annan bonus mot kontanter eller annan ersättning och en medlem får inte köpa en bonusbiljett eller annan bonus från en tredje part. En Classic Reward-biljett som köpts, sålts eller bytts av eller till en medlem kan annulleras eller konfiskeras utan förvarning efter Emirates Skywards gottfinnande. Har Classic Reward-biljetten använts helt eller delvis kommer en medlems att vara ansvarig för betalning av resor till fullpris. Alla rättigheter, inklusive rätten att vidta rättsliga åtgärder eller avsluta ett medlemskap, är också förbehållna.
 12. FÖREMÅL FÖR TILLÄMPLIG INTERNATIONELL LAG, VARKEN EMIRATES SKYWARDS ELLER NÅGOT ANNAT PARTNERFLYGBOLAG TAR PÅ SIG NÅGOT ANSVAR AVSEENDE MEDLEMMARS RESANDE PÅ BELÖNINGSBILJETTER SOM SKILJER SIG FRÅN DE SOM ANGES I FLYGBOLAGETS ALLMÄNNA FLYGRESEVILLKOR OCH RESEHANDLINGAR FÖR DET AKTUELLA FLYGBOLAGET.
 13. Ytterligare gällande villkor och avgifter för Classic Flex eller Flex Plus Rewards och Classic Saver Reward-biljetter anges nedan:

  AvgiftsvillkorClassic Flex Plus (Economy Class, **Premium Economy, Business Class och First Class)Classic Saver (Economy Class och Business Class)
  Längsta vistelse12 månaderTre månader
  ReseuppehållTvå reseuppehåll tillåtna (en vid utresa och en vid inresa)Ett reseuppehåll tillåtet (antingen vid utresa eller inresa)
  Giltiga flygGäller på samtliga Emirates-flyg, i mån av tillgång (exkl. codeshare-flyg)Gäller på samtliga Emirates-flyg, i mån av tillgång (exkl. codeshare-flyg)
  Kombinerade bonusarKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettypKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettyp
  Öppen biljettResa tillåtet till/från en ort, returresa till/från en annan ort, enbart inom samma Emirates Skywards-zonResa tillåtet till/från en ort, returresa till/från en annan ort, enbart inom samma Emirates Skywards-zon
  BiljettgiltighetResan måste påbörjas inom 12 månader från biljettutfärdandetResan måste påbörjas inom 12 månader från biljettutfärdandet
  BarnrabatterBonusar på normala Emirates Skywards-nivåer (även barn tjänar Miles på den normala nivån)Bonusar på normala Emirates Skywards-nivåer (även barn tjänar Miles på den normala nivån)
  SpädbarnsrabatterBonusar på 10 % av normala Emirates Skywards-nivåer (giltig enbart för resande i Ekonomiklass)Bonusar på 10 % av normala Emirates Skywards-nivåer (gäller enbart för resande i Economy Class)
  AvgiftsvillkorClassic Flex PlusClassic Saver
  DatumändringarKostnadsfritt25 USD *Spädbarn är undantagna avgifter per ändring, per person
  Återbetalning före avresaKostnadsfritt75 USD *Spädbarn är undantagna avgifter endast inom giltigheten för biljett och Miles
  Återbetalning efter avresaInte tillåtetInte tillåtet
  Alla övriga ändringar (enligt programreglerna)Kostnadsfritt25 USD *Spädbarn är undantagna avgifter per ändring, per person
  Kombinerade bonusarKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettypKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettyp
  * Avgifter gäller ej spädbarn
 14. Flygbonusar är föremål för tillgängligheten i den specifika bokningsklassen.
 15. Bonusförmånen* ”sista sittplats” i Classic Flex Plus ger Platinum-medlemmar möjlighet att boka en Economy Class- eller Business Class Flex-bonus på valfritt Emirates-flyg, förutsatt att det fortfarande säljs sittplatser. Särskilda villkor gäller.

*Tillgängligt via Emirates kontaktcenter.

**På grund av den för närvarande begränsade verksamheten med Premium Economy är det i nuläget inte möjligt att få Premium Economy Classic Rewards och Upgrade Rewards från Economy till Premium Economy.

13. Cash+Miles

Emirates Cash+Miles

 1. En medlem kan lösa in valfri kombination av kontanter och Miles mot en Emirates Cash+Milesbiljett till sig själv eller en tredje part.
 2. Alla skatter, tullavgifter och flygbolagsuppgifter (inklusive flygplats- och statliga skatter) är medlemmens ansvar och måste betalas före utfärdandet av Emirates Cash+Miles-biljetten.
 3. Emirates Cash+Miles-biljetter är giltiga resehandlingar och utfärdas under förutsättning att alla villkor som anges vid utfärdandet av biljetten gäller. Alla Emirates Cash+Miles-biljetter styrs och omfattas av Emirates transportvillkor och programregler vid bokningstillfället. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående måste en medlem se till att han eller hon har rätt visum, resehandlingar och vaccinationer (inklusive de för spädbarn) för resor på Emirates Cash+Miles-biljetter.
 4. Alla tillämpliga avgifter under programreglerna är icke-återbetalningsbara, förutom om det föreskrivs enligt lag.
 5. Emirates Cash+Miles-resor kanske inte är möjliga på vissa flygresor, till exempel repatriering, gemensamma tjänster eller codeshare-tjänster. Det är i dessa fall medlemmens ansvar att kontrollera tillgängligheten för Emirates Cash+Miles-resor med det flygbolag som flygresan är bokad med.
 6. Alla köp av Emirates Cash+Miles-biljetter (när sådana är tillgängliga) omfattas av villkoren som anges i punkt 12.
 7. Emirates Cash+Miles-biljetter kan endast köpas online på emirates.com och via Emirates kontaktcenter och återförsäljningsställen.
 8. Emirates Cash+Miles erbjuds i mån av tillgång och efter Emirates eget gottfinnande, och Emirates förbehåller sig rätten att återkalla alternativet Emirates Cash+Miles när som helst.
 9. Emirates Cash+Miles-biljetter är tillgängliga på flygresor som marknadsförs av Emirates, inklusive Emirates marknadsförda flygresor som trafikeras av våra codeshare-partner. Emirates Cash+Miles-biljetter är inte tillgängliga i samband med flygbolags Partners rewards-biljetter eller interline-biljetter utan Emirates (EK) flygnummer. 
 10. Skywards Miles dras av från en medlems konto i samband med bokningen.
 11. Skywards Miles och Tier Miles kan tjänas på kontantdelen baserat på % kontanter som används för betalning av biljettpriset, exklusive flygbolagsavgifter, skatter och andra avgifter. Det går inte att tjäna på andra FFP/lojalitetsprogram.
 12. Vid avbokning eller återbetalning av en Emirates Cash+Miles-biljett, om inte annat följer av punkt 6.9 och 8.5 ovan, kommer dock Skywards Miles inte att återkrediteras till medlemmens konto.
 13. Vid återbetalning av en delvis använd Emirates Cash+Miles-biljett kommer priset att omräknas så att samma procentandel kontanter och Skywards Miles som användes vid köpet av biljetten återbetalas.
 14. Medlemmar kan uppgradera sina Emirates Cash+Miles-biljetter med antingen kontanter eller Skywards Miles.
 15. Omräkningsförhållandet mellan Skywards Miles och kontanter som krävs vid köp av en Emirates Cash+Miles-biljett kan ändras efter Emirates eget gottfinnande. Emirates förbehåller sig rätten att ändra antalet Skywards Miles som krävs för inlösen och/eller priset för biljetten, eller införa ytterligare begränsningar. Dessa priser kan variera beroende på ursprungsort, destination, köpställe, flygnummer, datum, säsong, biljettyp, kabin, nivå, Emirates-kanaler eller en kombination av dessa. På samma sätt kan det hända att antalet Skywards Miles och kontantvärdet som anges på webbplatsen endast är giltigt vid bokningstillfället.
 16. Medlemmar är ansvariga för alla andra utgifter och eventuella avgifter, reklamationer eller ansvar som uppstår i samband med användningen av Emirates Cash+Miles. Övriga skatter, avgifter och tilläggsavgifter som anges vid tiden för utfärdandet av biljetten ska betalas av en medlem.
 17. Alla Emirates Cash+Miles-biljetter omfattas av Emirates transportvillkor och biljettvillkor som gäller för sådan biljett och programreglerna vid bokningstillfället.
 18. Eventuella prisskillnader eller övriga skatter och tilläggsavgifter som uppstår i samband med ändring av en Emirates Cash+Miles-biljett kan endast betalas kontant.
 19. Emirates Cash+Miles-biljetter kan inte tilläggas på antalet bonusgrundande flygresor som krävs för att nå en viss nivåstatus.
 20. Emirates Skywards Skysurfers-medlemmar kan inte köpa biljetter med Emirates Cash+Miles.

flydubai Cash+Miles

 1. En medlem kan lösa in valfri kombination av kontanter och Miles mot en flydubai Cash+Miles-biljett till sig själv eller en tredje part.
 2. En flydubai Cash+Miles-biljett kan köpas av en medlem via flydubais webbplats genom att logga in på sitt Emirates Skywards-medlemskonto.
 3. flydubai Cash+Miles-biljetter omfattas av flydubais transportvillkor och andra tillämpliga regler eller villkor som underrättats medlemmen vid bokningen med flydubai.
 4. flydubai Cash+Miles-biljetter kan omfattas av IATA:s biljettregler.
 5. Om inte annat anges i till exempel en särskild kampanj, är medlemmarna ansvariga för alla skatter och andra avgifter som är förknippade med flydubai Cash+Miles-biljetten, inklusive, men inte begränsat till, flygplatsens avreseskatt, tullavgifter, immigrationsavgifter, flygplatsavgifter, kundavgifter, agrikulturella inspektionsavgifter, tilläggsavgifter för säkerhet och försäkring eller andra eventuella avgifter och skatter som tas ut av någon person, myndighet eller organisation, inklusive men inte begränsat till flydubai. Om det krävs kommer vi att tillhandahålla alla relevanta myndigheter med fullständiga uppgifter om personer som mottar flydubai Cash+Miles-biljetter. Eventuellt ansvar som kan uppstå på grund av att dessa uppgifter lämnas in, eller från en direkt anmälan av en medlem, ska vara den berörda medlemmens personliga ansvar.
 6. Efter det att en flydubai Cash+Miles-biljett har bokats kan flydubai efter eget gottfinnande tillåta en ändring i bokningen på en medlems begäran. Ändringar kan göras på flydubais webbplats, eller genom att ringa flydubais kundtjänst enligt flydubais transportvillkor, biljettregler och/eller tillämpliga programvillkor.
 7. Eventuella ändringar som görs på en flydubai Cash+Miles-biljett kan leda till att ytterligare Skywards Miles måste lösas in av en medlem. Antalet ytterligare Skywards Miles som krävs, om några, underrättas vid ändringstillfället.
 8. Medlemmar kan få betala en avgift för eventuella ändringar av en flydubai Cash+Miles-biljett som omfattas av flydubais transportvillkor, biljettregler och/eller tillämpliga programvillkor.
 9. Alla ändringar omfattas av flydubais transportvillkor, biljettregler och/eller tillämpliga programvillkor.

14.Emirates uppgraderingsbonusar

 1. Uppgraderingsbonusar är endast tillgängliga på Emirates-flyg (med undantag av codeshareflyg med annat flygbolag) och kan lösas in mot en enskild sträcka.
 2. För en Upgrade Reward inom samma Emirates Skywards-zon kommer Miles att beräknas och lösas in separat för varje sträcka av resan. Om din sträcka till exempel är Bahrain–Dubai–Muskat kommer dina Miles att beräknas och lösas in för sträckan Bahrain–Dubai och separat för sträckan Dubai–Muskat.
 3. Uppgraderingsbonus är inte tillåtet på rabatterade biljetter Business Class Saver-biljetter kan uppgraderas när som helst upp till sex timmar före avgång. Economy Class Saver-biljetter kan endast uppgraderas vid onlineincheckning, på flygplatsen eller vid ombordstigning.
 4. Medlemmar måste ha tillräckligt med flygmil för det angivna Emirates-flygets uppgraderingsbonus vid den tidpunkt de ansöker om uppgraderingsbonus.
 5. Medlemmar kan utnyttja Upgrade Rewards från Economy Class till *Premium Economy, från Economy Class till Business Class, från *Premium Economy till Business Class eller från Business Class till First Class.
 6. Begäran om uppgraderingsbonus måste göras åtminstone sex timmar före avgång. Alla Emirates Skywardsmedlemmar kan lösa in flygmil för uppgraderingsbonusen, Instant Upgrade Rewards, vid incheckning i mån av plats. Platinum-, Guld- och Silver-medlemmar kan lösa in Miles för direkt Upgrade Rewards ombord, i mån av tillgång. Läs mer om omedelbara uppgraderingsbonusar.
 7. Nya bokningar av Chauffeur-drive-service är inte tillgängliga tillsammans med uppgraderingar från Skywards Economy Class till Premium Economy eller från Economy till Business Class eller från Premium Economy till Business Class.
 8. En medlem ska ha en bekräftad biljett för flyget de önskar att uppgradera innan de kan begära en uppgraderingsbonus. Alla regler för biljettförsäljning och biljettpriser som gäller för basbiljetten måste alltid iakttas.
 9. Uppgraderingsbonusar är endast tillåtna för Emiratesbiljetter med ett biljettnummer som börjar med 176. Pappersbiljetter är inte berättigade till Emirates Skywards uppgraderingsbonusar.
 10. Spädbarn som åtföljs av en vuxen är berättigade till uppgraderingsbonusar på 10 % av Skywards Miles som gäller vid inlösen av uppgraderingsbonus för en vuxen. Medlemmen och spädbarnet måste tillsammans lösa in Miles för en uppgraderingsbonus i samma transaktion.
 11. Inga avgifter tillkommer för avbeställning av uppgraderingsbonusar. Om inte annat följer av punkt 6.9 och 8.5 ovan, kommer dock Skywards Miles inte att återkrediteras till medlemmens konto.
 12. Uppgraderingsbonusar är beroende av tillgängligheten i den specifika bokningsklassen.
 13. På Emirates-flyg med flera sträckor kan en medlem endast lösa in Skywards Miles mot en flyguppgradering för en bokad sträcka. Om en medlem vill fortsätta resan i den högre kabinklassen på den anslutande sträckan måste medlemmen lösa in ytterligare Skywards Miles.
 14. I de fall det finns tillgänglighet på en sträcka eller flera sträckor på en resa från avreseort till destination, men inte för hela resan från avreseort till destination, kommer antalet Skywards Miles som krävs att spegla nivån på sträckan enligt Skywards Miles-kalkylatorn.
 15. Uppgraderingsbonusar (tillgängliga vid incheckning eller ombord) finns endast tillgängliga för den sträcka som tas just då. Antalet Skywards Miles som krävs kommer att spegla nivån på sträckan enligt Skywards Miles-kalkylatorn.
 16. På Emirates-flyg med flera sträckor som gäller för ett enda flygnummer kan en medlem endast lösa in Skywards Miles mot en flyguppgradering för en bokad sträcka. Om medlemmen vill fortsätta resan i den högre kabinklassen på den anslutande sträckan måste medlemmen lösa in ytterligare Skywards Miles.
 17. Alla skatter (inklusive flygplats- och/eller myndighetsskatter), i tillämpliga fall, är en medlems ansvar och måste betalas före utfärdandet av biljetten med uppgraderingsbonus. Betalningar accepteras kontant eller med kreditkort.

*På grund av den för närvarande begränsade verksamheten med Premium Economy är det i nuläget inte möjligt att få Premium Economy Classic Rewards och Upgrade Rewards från Economy till Premium Economy.

15. Partner

 1. Partner, regler och villkor som gäller för hur Skywards Miles intjänas och/eller löses in genom en partner kan variera. Emirates Skywards kan ibland och utan föregående meddelande till medlemmar återkalla, begränsa, ändra eller annullera eventuella bonusar som tillhandahållits av en partner.  Det är en medlems ansvar att kontrollera behörigheten för att tjäna och lösa in Skywards Miles med partner.
 2. Skywards Miles för partners varor och tjänster intjänas baserat på en medlems utgifter. Villkor för undantag eller minimiinköp kan gälla. När utgifterna är i en annan valuta än den officiella valutan i Förenade Arabemiraten kommer det aktuella beloppet att omvandlas enligt en rimlig valutakurs fastställd av eller på uppdrag av Emirates Skywards.
 3. När en medlem markerar tjänster och/eller varor från en partner är kontraktet för sådana tjänster och/eller varor mellan en medlem och partnern. Följaktligen gäller partnerns regler och villkor för köp av varor och/eller tjänster som valts av en medlem. Vissa av dessa regler och villkor anges på webbplatsen men Emirates Skywards rekommenderar en medlem att läsa dessa regler och villkor och kontrollera med partnern innan varor och/eller tjänster markeras. Genom att acceptera partnerns regler och villkor samtycker en medlem till att följa regler och villkor för köpet som införts av partnern, inklusive betalning av betalningsskyldiga belopp (om sådana finns) och följa alla regler och restriktioner gällande bokning, tillgänglighet, avbokning och återbetalningar med avseende på tjänsterna och/eller varorna. EMIRATES SKYWARDS TAR INGET ANSVAR AVSEENDE BONUSAR SOM LEVERERAS AV PARTNER I SAMBAND MED EN PARTNERS VÄGRAN ATT LEVERERA EN BONUS TILL MEDLEMMEN, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG. Rättigheterna, om några, som en medlem kan ha i samband med en bonus gäller endast gentemot partnern som levererar den belöningen. Med förbehåll för denna punkt kommer alla bonusar som levereras till en medlem endast att vara föremål för regler och villkor för de partner som levererar bonusen.
 4. Erbjuder en partner en medlem möjligheten att överföra eller omvandla poäng som tjänats hos en partner till Skywards Miles (”Överföringserbjudande”), är sådana överföringar eller omvandlingar endast giltiga om: en medlem är medlem i både Emirates Skywards och i partnerns program, och partnerns poäng överförs från ett konto som innehas hos denna partner i medlemmens eget namn och överförs till medlemmens Emirates Skywards-konto i samma namn (”Länkade konton”). Ett länkat konto måste ha ett identiskt förnamn, efternamn och födelsedatum. Emirates Skywards förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avstå från att länka ett medlemskonto eller att kreditera ett medlemskonto under denna punkt 14.4 eller att annullera Miles som redan krediterats till medlemskontot i enlighet med ett överföringserbjudande, om Emirates har anledning att tro att medlemmens identitet inte överensstämmer med överförarens identitet eller om det har skett en bedräglig aktivitet i samband med överföringen eller omvandlingen avseende medlemskontot.
 5. Visa listan över partner.

16. Förmåner från partnerflygbolag

 1. De regler och villkor som avser inlösen av Skywards Miles för partnerflygbolags förmåner kan variera mellan partner. Det är en medlems ansvar att granska dessa regler och villkor vid bokningstillfället.
 2. Bonusar med partnerflygbolag som bokas via Emirates kontaktcenter eller biljettkontor mindre än sju dagar före resedatumet kommer att debiteras en avgift på 50 USD. Bonusar med partnerflygbolag som bokas inom 24 timmar före avresan kommer att debiteras en bokningsavgift på 75 USD.
 3. Vid datumändring och/eller avbokningar gäller avgifterna och kostnaderna enligt tabellen nedan. Avgifter och kostnader återbetalas inte, såvida det inte är förbjudet enligt lag.
 4. Andra regler och villkor kan gälla. Läs mer i reglerna och villkoren för relevant partnerflygbolag.
 5. Avgifter och kostnader
  Datumändringar25 USD per ändring, per person
  ÅterbetalningarTillåts endast för helt outnyttjade biljetter inom biljettens giltighetstid mot en avgift på 75 USD. Utgångna Miles kommer inte att återinföras
  Alla övriga avgifter25 USD per ändring, per person

17. Min familj

 1. En medlem måste logga in på sitt individuella Emirates Skywards-konto för att skapa ett Mitt familjeprogram-konto och bli familjens representant.
 2. I händelse av eventuella kampanjer, meddelanden eller tvister i samband med Min Familj kommer familjerepresentantens profil att användas dvs. bosättningsland, Nivå osv.
 3. Deltagande i Min Familj erbjuds efter Emirates eget gottfinnande.
 4. Deltagande i Min familj är öppet för enskilda Emirates Skywards-medlemmar och Skywards Skysurfers.
 5. Familjeansvarig måste vara 18 år eller äldre.
 6. Familjeansvarig kan via webbplatsen nominera högst sju familjemedlemmar som är två år eller äldre.
 7. Familjemedlemmar måste ha direkt anknytning till familjeansvarig på något av följande sätt: Make, maka, sammanboende (sambo – någon som bor på samma adress som familjens representant), son, styvson, dotter, styvdotter, mor, svärmor, styvmor, far, svärfar, styvfar, bror, syster, barnbarn och hemhjälp (en anställd som bor på samma adress som familjeöverhuvudet).
 8. Familjemedlemmar kan anmodas att ge Emirates Skywards ytterligare bevis på deras förhållande till familjeansvarig.
 9. Familjeansvarig kan lägga till ett obegränsat antal spädbarn för ändamålet att boka flyg. Spädbarn kan inte slå samman Miles på ett Min familj-konto. När ett spädbarn fyllt två år kommer han/hon automatiskt att tas bort från Mitt familjeprogram-kontot. Därefter kan han/hon läggas till som en ny familjemedlem av familjens representant efter att ha registrerat sig för Skywards Skysurfers.
 10. Familjeansvarig får endast registreras för ett Min familj-konto. Om familjens representant eller familjemedlem vill ansluta sig till ett nytt konto måste de först tas bort från det nuvarande kontot.
 11. Minst en familjemedlem utöver familjeansvarig bör alltid finnas kvar på Min familj-kontot, för att gruppen ska förbli aktiv och berättigad till kampanjer eller specialerbjudanden.
 12. En familjeansvarig eller familjemedlem måste först bli en enskild medlem av Emirates Skywards eller Skywards Skysurfers innan han eller hon går med i Min familj.
 13. Då familjemedlemmen (18 år eller äldre) går med i Min Familj ombeds hon/han att välja en procentsats (upp till 100 %) av Miles som tjänats in på Emirates Flyg, flydubai-flyg (exklusive codeshareflyg med partnerflygbolag) eller våra partner som han/hon önskar slå samman på Mitt familjeprogram-kontot i syfte att göra inlösen. Det återstående Miles-saldot kommer att stanna på individens Emirates Skywards-konto. Bidragsprocenten kan ändras när som helst. Barn under 18 år kan endast läggas till och förbli en del av ett Min familj-konto om den registrerade föräldern eller vårdnadshavaren på deras Skywards Skysurfers-konto är utsedd familjeansvarig. Eventuella ändringar av detta kan leda till att barnet automatiskt tas bort från Min familj-kontot. Fram till dess att barnet fyller 18 år bestämmer föräldern eller vårdnadshavaren det procentuella Miles-bidraget å barnets vägnar.
 14. Familjeansvarig och familjemedlemmarna kommer att tjäna Miles och Tier Miles på sitt individuella Emirates Skywards-konto baserat på deras individuella Emirates Skywards-medlemsnivå.
 15. Eventuella Skywards Miles som tjänats innan medlemmen gick med i Min familj kommer att stanna kvar på den enskilda personens Emirates Skywards-konto.
 16. Tier Miles kan inte slås ihop i Min familj-kontot utan kommer att krediteras och stanna kvar i medlemmens individuella Emirates Skywards- eller Skywards Skysurfers-konto. När det gäller Min familj inkluderas inte Tier Miles vid hänvisningar till Miles.
 17. Endast Miles som tjänats på Emirates- eller flydubai-flyg (exklusive codeshareflyg med partnerflygbolag) kan slås ihop i Min familj-kontot. Miles placerade på ett Min Familj-konto kan endast lösas in av medlemmar på Min Familj-kontot.
 18. När Miles har slagits ihop i Min familj-kontot kan de inte överföras tillbaka till medlemmens individuella Emirates Skywards-konto igen. Genom att gå med i Min familj ger familjemedlemmar sitt samtycke och sin tillåtelse till familjeansvarig att lösa in Miles från Min familj-kontot och boka och hantera resor å deras vägnar.
 19. Emirates Skywards kommer att göra följande synligt för familjens representant och varje familjemedlem: titel, förnamn, efternamn, ihopslagna Miles, procentuellt Miles-bidrag, inlösta Miles och intjäningsdatum för eventuella Min familj-relaterade Miles-transaktioner avseende en familjemedlem för att familjeansvarig ska kunna hantera kontot effektivt och göra inlösen å alla familjemedlemmars vägnar. Flyghistorik och andra personuppgifter kommer inte att vara synliga för andra familjemedlemmar till Min familj och kommer att finnas kvar på medlemmens individuella Emirates Skywards-konto.
 20. Emirates Skywards kommer att göra följande synligt för familjens representant: bokningar med Cash+Miles och Classic Reward som görs av familjeansvarig med Miles på Min familj-konto, så att kontot kan hanteras så effektivt som möjligt. Eftersom familjens representant kan göra en bokning för familjemedlemmar med Miles från Mitt familjeprogram-kontot, kommer familjens representant att ha tillgång till information som endast är relaterad till bokningar som görs genom Mitt familjeprogram-kontot, såsom passageraruppgifter (PNR), olika typer av specialkoster, begäranden för passagerare med särskilda behov, uppgifter avseende inlösta flygbiljetter, inklusive kabinklass och biljettyp, och uppgifter avseende transaktioner, dvs. transaktionstyp, passagerarens namn (titel, förnamn och efternamn på medlemmen som har flugit)
 21. Familjeansvarig och familjemedlemmar bör fortsätta att använda sitt individuella Emirates Skywards-medlemsnummer när de gör en bokning och behöver inte citera ett separat Min familj-medlemskapsnummer.
 22. En familjemedlem kan endast göra bokningar och lösa in Miles från deras individuella Emirates Skywards-konto.
 23. För bokningar med Cash+Miles och Classic Rewards kan familjens representant endast lösa in Miles för befintliga familjemedlemmar.
 24. Miles behåller sin ursprungliga giltighetstid på tre år från resedatumet. Miles kommer att tas bort från den enskildes Emirates Skywards-konto och Min familj-kontot i slutet av den månad då respektive medlem föddes. En medlem som till exempel tjänar Miles i maj 2018 och har en födelsedag i augusti kommer att se dessa Miles upphöra från sitt individuella Emirates Skywards-konto och Min familj-konto den 31 augusti 2021. Trots ovanstående gäller ett justerat utgångsdatum för den del av Skywards Miles som slags ihop på Min familj-konto av en Platinum-nivåmedlem, oavsett om det är som familjehuvud eller som familjemedlem, enligt de villkor som anges i punkt 6.9 ovan.
 25. Miles kommer att sättas in på ett enskilt Emirates Skywards-medlemskonto i Emirates Skywards-programmet och det tillhörande Min familj-kontot baserat på procentsatsen som medlemmen bidrar med. För retroaktiva anspråk tillämpas det angivna procentuella bidraget vid tidpunkten då anspråket gjordes, inte vid flygdatumet.
 26. Miles-bidrag till Min familj-kontot kan inte ges retroaktiv verkan för resor eller tjänster före det datum då respektive medlem gick med i Min familj.
 27. En familjerepresentant kan inte ta bort sig själv från Mitt familjeprogrammet eller utse en ersättare till sig själv. De kommer att ha möjlighet att stänga Mitt familjeprogram-kontot och eventuella Miles ackumulerade men inte inlösta, överförda eller förfallna på Mitt familjeprogram-kontot kommer att förverkas.
 28. En familjerepresentant kan ta bort en familjemedlem från Mitt familjeprogram-kontot när som helst på webbplatsen eller genom att kontakta Emirates kontaktcenter. När det högsta antalet familjemedlemmar har uppnåtts tillåts endast tre ersättande familjemedlemmar under ett kalenderår.
 29. En familjemedlem kan när som helst ta bort sig själv från Mitt familjeprogram-kontot genom att klicka på Lämna Mitt familjeprogram-konto, varpå följande gäller:
  • Eventuella Miles som slagits ihop i Min Familj-kontot kommer att stanna kvar i Min Familj-kontot
  • Familjens representant kan inte längre göra inlösen å denna familjemedlemmens vägnar med Miles från Mitt familjeprogram-kontot.
  • Familjemedlemmen kan inte längre se vad som sker på Min Familj-kontot
 30. Miles som slagits ihop på ett Mitt familjeprogram-konto kan endast lösas in av medlemmar på Mitt familjeprogram-kontot.
 31. Endast enskilda Emirates Skywards-medlemmar kan gå med i Min Familj.
 32. Medlemmar kan använda Skywards Miles från sitt Min Familj-konto för att boka Classic Reward-flyg och för köp av flygresor med Cash+Miles. Upgrade Rewards kan även användas vid incheckning när Min Familj-kontots representant reser, eller för att donera Miles för att stödja utvalda hjälporganisationer. Enskilda medlemmar kan också lösa in Miles hos någon av våra detaljhandels- och livsstilspartner eller på Skywards Exclusives-evenemang. Emirates kan när som helst ändra listan över partner.
 33. Endast medlemmar som använder sitt individuella Emirates Skywards-konto och som inte ansöker om något Mitt familjeprogram-konto kan för närvarande köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles och återinföra Miles.
 34. När en Emirates Skywards-medlem väljer att slå samman Skywards Miles till ett Mitt familjeprogram-konto dras den valda bidragsprocenten endast från deras konto när de har tjänat mer än 1 Skywards Mile. När medlemmen tjänar 1 Skywards Mile eller mindre under en transaktion kommer detta att finnas kvar på den enskildes Emirates Skywards-konto.
 35. Medlemmar kan välja ett procentbidrag baserat på totalt intjänade Miles. De kan inte välja en procentsats efter typ, dvs flyg mot partnerintäkter.
 36. Miles kan ta åtta veckor eller mer för att krediteras till en medlems konto från transaktionsdagen.
 37. Miles kommer att slås ihop per bidragsprocent på transaktionsdagen (Miles-saldo) och inte på aktivitetsdatumet. 
 38. Eventuella Partner Activity Miles som avbokas av en familjemedlem eller familjeansvarig kommer automatiskt att tas bort från respektive Mitt familjeprogram-konto.

18. Skywards+

 1. Allmänna programregler
  • Skywards+ är ett onlineabonnemang som kan köpas på emirates.com mot en årlig avgift.
  • Abonnemangsavgiften inkluderar skatter och alla tillämpliga avgifter.
  • Abonnenter av Skywards+ har rätt till ytterligare förmåner såsom angett på emirates.com. Förmånerna kan variera från medlem till medlem och baseras på det köpta abonnemangspaketet.
  • Medlemmen måste vara inloggad på sitt Skywards-konto(Öppnar sidan i samma flik) för att kunna utnyttja och se förmånerna i Skywards+.
  • Abonnemanget av Skywards+ och tillhörande förmåner är begränsat till den köpande medlemmen och kan inte ges bort eller säljas.
  • Medlemmens abonnemang av Skywards+ är vare sig överlåtbart eller återbetalbart.
  • Skywards+-förmåner gäller endast för Emirates-flyg som köpts via emirates.com.
  • Förmånerna i Skywards+ kan inte omdateras till datum före eller efter den angivna abonnemangsperioden.
  • Inga bonusintjänade poäng kommer att krediteras för flyg som flugits utanför abonnemangsperioden för Skywards+. Detta gäller även retroaktiva anspråk.
  • Medlemmens förmåner i Skywards+ är endast giltiga under abonnemangsperioden.
  • För återutgivna biljetter krediteras inga bonuspoäng för flyg som görs inom abonnemangsperioden för Skywards+.
  • Emirates Skywards förbehåller sig rätten att neka abonnemanget av Skywards+ till vilken person som helst och kan säga upp abonnemanget när som helst.
  • Emirates Skywards förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller avbryta denna produkt.
  • Abonnemanget Skywards+ aktiveras inom 48 timmar efter genomförd betalning.
  • Förmånerna i Skywards+ tillämpas enbart på flyg gjorda efter ett genomfört abonnemang.
  • Information om Skywards+ kommer att finnas tillgänglig på emirates.com och flydubai.com(öppnar en extern webbplats i en ny flik).
  • Skywards Miles måste lösas in från medlemmens individuella konto eller My Family-kontot för att förmånerna i Skywards+ ska kunna utnyttjas. Miles kan inte lösas in från ett Skysurfers-konto.
 2. Skywards Miles i bonus.
  • Medlemmen måste abonnera på Skywards+ för att vara berättigad till Skywards Miles i bonus.
  • Skywards Miles i bonus gäller endast för Emirates-flyg med biljetter utfärdade online via emirates.com (inklusive Cash+Miles-biljetter).
  • Alla bokningar på flyg som marknadsförs och trafikeras av flydubai berättigar till Skywards Miles i bonus (inklusive Cash+Miles-bokningar som berättigar till intjänande).
  • Medlemmen kommer att tjäna Skywards Miles i bonus på flyg som ägt rum inom abonnemangsperioden. Detta gäller även för återutfärdade flygbiljetter.
  • Om en medlem har rest med flyg som marknadsförs och trafikeras av Emirates eller flydubai och som berättigar till Skywards Miles i bonus i mer än en Emirates Skywards-kampanj, kommer endast den högsta av de berättigade bonusarna att krediteras.
  • Medlemmen kommer att kvalificera sig för 20 % Skywards Miles i bonus i First Class, Business Class och Economy Class på alla berättigande flyg som marknadsförs och trafikeras av Emirates eller flydubai.
  • Medlemmens kontoutdrag kommer att återspegla Skywards Miles i bonus för det tillämpliga flyget som ”Skywards+ Skywards Miles i Bonus”.
  • Alla biljetter som inte är berättigade till normala intjänade Skywards Miles är också undantagna från att tjäna Skywards Miles i bonus.
  • Medlemmen måste vara inloggad på sitt konto hos Emirates Skywards för att dra nytta av förmåner i Skywards+.
  • Ingen återbetalning kommer att ges för outnyttjade förmåner i slutet av abonnemangsperioden.
 3. Tier Miles i bonus – endast Premium.
  • Medlemmen måste abonnera på Skywards+ för att vara berättigad till Tier Miles i bonus.
  • Tier Miles i bonus gäller endast för Emirates-flyg med biljetter utfärdade online via emirates.com (inklusive Cash+Miles-biljetter).
  • Alla bokningar på flyg som marknadsförs och trafikeras av flydubai berättigar till Tier Miles i bonus (inklusive Cash+Miles-bokningar som berättigar till intjänande).
  • Medlemmen kommer att tjäna Tier Miles på flyg som ägt rum inom abonnemangsperioden. Detta gäller även för återutfärdade flygbiljetter.
  • Om en medlem har rest med flyg som marknadsförs och trafikeras av Emirates eller flydubai och som berättigar till Tier Miles i bonus i fler än en Emirates Skywards-kampanj, kommer endast den högsta av de berättigande bonusarna att tillgodoräknas.
  • Medlemmen kvalificerar sig för 20 % Tier Miles i bonus i First Class, Business Class och Economy Class på flyg som marknadsförs och trafikeras av Emirates eller flydubai.
  • Medlemmens kontoutdrag kommer att återspegla Tier Miles i bonus för det tillämpliga flyget som ”Skywards+ Tier Miles i bonus”.
  • Alla biljetter som inte är berättigade till normala intjänade Skywards Miles är också uteslutna från att tjäna Tier Miles i bonus.
  • Medlemmen måste vara inloggad på sitt konto hos Emirates Skywards för att dra nytta av förmåner i Skywards+.
  • Ingen återbetalning kommer att ges för outnyttjade förmåner i slutet av abonnemangsperioden.
 4. Rabatterade Upgrade Rewards – endast Advanced och Premium.
  • Medlemmen måste abonnera på Skywards+ för att vara berättigad till rabatterade uppgraderingsbonusar.
  • Endast kommersiella biljetter utfärdade på emirates.com är berättigade till rabatterade uppgraderingsbonusar.
  • Upgrade Rewards som utfärdats via emirates.com eller vid incheckningen berättigar till denna rabatt.
  • För att utnyttja denna rabatt måste Skywards-medlemmen logga in på sitt konto hos Emirates Skywards på antingen emirates.com, Emirates mobila webbplats eller Emirates-appen innan medlemmen påbörjar sin bokning.
  • Upgrade Rewards gäller endast på flyg som trafikeras av Emirates.
  • Biljetter av typen Flex och Flex Plus berättigar till rabatterade Upgrade Rewards. Vissa restriktioner gäller.
  • Biljetter utfärdade som biljettyperna Special och Saver är inte berättigade till rabatterade uppgraderingsbonusar.
  • Uppgraderingsbonusar gäller i mån av platstillgång.
  • Medlemmen kommer att kvalificera sig för rabatt på alla uppgraderingstransaktioner som görs inom abonnemangsperioden, även om resedatumet ligger utanför abonnemangsperioden.
  • Om medlemmen är berättigad till flera Upgrade Rewards-erbjudanden gäller endast det högsta av de aktuella erbjudandena (de kan inte kombineras).
  • Upgrade Rewards från Skywards+ kommer att visas för berättigade flyg vid bokningstillfället. Om medlemmen är berättigad till flera Upgrade Rewards på samma flyg, gäller endast det högsta av de visade erbjudandena.
  • Medlemmen måste vara inloggad på sitt konto hos Emirates Skywards för att dra nytta av förmåner i Skywards+.
  • Skywards Miles kan lösas in från medlemmens individuella konto eller kontot Min Familj för att utnyttja denna förmån. Miles kan inte lösas in från ett Skysurfers-konto.
  • Automatiska uppgraderingar kommer att rabatteras om de blir tillgängliga under abonnemangsperioden. Om ett högre taktiskt erbjudande är tillämpligt när automatisk uppgradering blir tillgänglig, kommer medlemmen att få det högsta tillämpliga erbjudandet.
  • Rabatterade uppgraderingsbonusar som ingår i Skywards+ är även tillämpliga för automatiska uppgraderingar om denna uppgradering är behandlad under abonnemangsperioden.
  • Upgrade Rewards-rabatter som ingår i Skywards+ gäller ej för uppgraderingar ombord.
  • Eventuellt påföljande återutfärdad biljett kan leda till att Upgrade Reward blir ogiltig, särskilt i händelse av ändringar gällande flyg eller datum där tillgängligheten inte kan bekräftas vid tidpunkten för ändringen. I sådana fall, samt även för biljettavbokningar, omfattas återbetalning av Miles av Skywards programregler.
  • För Upgrade Rewards som utfärdats online via emirates.com kommer Miles att dras från det Skywards-konto som innehas av medlemmen i Skywards+ för alla passagerare i samma bokning eller för utvalda medresenärer på samma flyg. Upgrade Rewards som utfärdats online via emirates.com kan också användas till andra passagerare, även om den som är medlem i Skywards+ inte reser med samma flyg. Miles kommer då att dras från medlemmens Skywards-konto.
  • Upgrade Rewards som utfärdats vid incheckningen kan också användas för medresenärer. Miles kommer då att dras från medlemmens Skywards-konto för alla passagerare i samma bokning eller för utvalda medresenärer på samma flyg. Upgrade Rewards kan inte användas vid incheckningen om den som abonnerar på Skywards+ inte själv ska resa.
  • Ytterligare Miles kan endast köpas från ett enskilt konto om det aktuella saldot är otillräckligt.
  • Eventuella skatter, avgifter och flygbolagsavgifter är undantagna från rabatterade Upgrade Rewards och måste i förekommande fall betalas till fullo för att kunna utnyttja detta erbjudande.
  • Regler och villkor för uppgraderingsbonusar kan komma att ändras och eventuella uppdateringar kommer att publiceras på den här webbplatsen. Alla andra Emirates Skywards programregler gäller.
  • Köp av Upgrade Rewards för flera personer i samma bokning måste genomföras vid samma tillfälle i en transaktion för biljetter bokade online via emirates.com. Det är inte tillåtet att köpa Upgrade Rewards för endast specifika passagerare i samma bokning för biljetter utställda via emirates.com.
  • Ingen återbetalning kommer att ges för outnyttjade förmåner i slutet av abonnemangsperioden.
  • Skywards programregler för Upgrade Rewards gäller.
 5. Rabatterade Classic Rewards.
  • Medlemmen kommer att kvalificera sig för en engångsrabatt på ett Classic Reward-flyg på berättigade Emirates-flyg när biljetten är köpt inom abonnemangsperioden, även om det faktiska resedatumet ligger utanför abonnemangsperioden.
  • För att utnyttja denna Classic Reward-rabatt måste en medlem i Emirates Skywards logga in på sitt konto hos Emirates Skywards på skrivbordsversionen av emirates.com för att påbörja sin bokning.
  • Rabatten gäller alla resenärer i samma bokning.
  • Rabatten gäller endast för tur och retur- samt enkelresor med bonusbokningar och är inte tillämplig för bokningar till flera städer eller för open-jaw-bokningar.
  • Rabatten kan inte återbetalas och kan kanske inte alltid tillämpas om flyguppgifterna ändras eller flygen är inställda.
  • Medlemmen måste vara inloggad på sitt konto hos Emirates Skywards för att dra nytta av förmåner i Skywards+.
  • Skywards programregler för Classic Rewards gäller.
 6. Förmånliga Cash+Miles-priser
  • Medlemmar i Skywards+ kommer att erbjudas ett förmånligt pris för Cash+Miles för berättigande bokningar gjorda under abonnemangsperioden, även om resedatumet ligger utanför abonnemangsperioden.
  • Priset för förmånliga Cash+Miles kommer att visas på betalningssidan när medlemmen väljer Cash+Miles som betalningsalternativ.
  • Det förmånliga priset för Cash+Miles är begränsat till bokningar utfärdade online på emirates.com
  • Medlemmen måste vara inloggad på sitt konto hos Emirates Skywards för att dra nytta av förmåner i Skywards+.
  • Skywards Miles kan lösas in från medlemmens individuella konto eller kontot Min Familj för att utnyttja denna förmån. Miles kan inte lösas in från ett Skysurfers-konto.
  • Medlemmar i Emirates Skywards måste välja alternativet med ikonen Cash+Miles som visas under bokningsprocessen för att kunna utnyttja eventuella specialerbjudanden på betalningssidan.
  • När betalningsalternativet för Cash+Miles har valts, granskats och accepterats på betalningssidan, och sedan slutbetalning är gjord för att utfärda biljetten/biljetterna, kommer inga ytterligare justeringar på priset för Cash+Miles att tillåtas. Efterföljande återutfärdande av biljett som innefattar ytterligare inkassering av biljettpriser eller avgifter måste göras helt kontant (eller motsvarande betalning). Biljettavbokningar är föremål för biljettregler och Skywards programregler gällande Miles-återbetalningar (om tillämpligt).
  • Ingen återbetalning kommer att ges för outnyttjade förmåner i slutet av abonnemangsperioden.
  • Skywards programregler för Cash+Miles gäller.
 7. Incheckat bagage
  • Medlemmen måste vara abonnerad på Skywards+ för att vara berättigad till förmånen med incheckat bagage.
  • På marknader med viktkoncept gäller denna förmån för alla medlemmar i Emirates Skywards.
  • Förmånerna för bagage gäller oavsett vilken bokningskanal som används. Incheckat bagage är endast giltigt på flyg som marknadsförs och trafikeras av Emirates.
  • På marknader med kollikoncept, kan ett extra kolli checkas in. Denna förmån gäller endast för Emirates Skywards Blue- och Silver-medlemmar, då Gold- och Platinum-medlemmar får ytterligare ett tredje kolli som en del av sina nivåförmåner.
  • Denna förmån är enbart tillämplig för den enskilda medlemmen.
  • Medlemmen kommer att vara berättigad till förmånen med incheckat bagage för resor inom abonnemangsperioden.
  • Tilldelningen baseras på det inköpta abonnemangspaketet och den tillgängliga tilldelningen kommer att specificeras i avsnittet om förmåner.
  • Ingen återbetalning kommer att ges för outnyttjade förmåner i slutet av abonnemangsperioden.
 8. Tillträde till utvalda Emirates Business Class-lounger
  • Medlemmen måste vara abonnerad på Skywards+ för att vara berättigad tillträde till loungeförmånen.
  • Varje inträde ger ett enstaka tillträde till Emirates Business Class Lounge på utvalda flygplatser(öppnar sidan i samma flik) för en person. Inträdet kan användas av abonnenten av Skywards+ eller medföljande gäster som reser vidare med samma Emirates-flyg. Abonnenten av Skywards+ måste vara närvarande.
  • Tillträde till loungen gäller endast för flygningar som görs under prenumerationsperioden och är endast tillgängligt vid öppna Emirates-lounger.
  • Förmånerna för tillgång till lounger gäller oavsett vilken bokningskanal som används. Tillgång till loungen gäller endast på flyg som marknadsförs och trafikeras av Emirates.
  • Tillträde till loungen gäller i mån av tillgänglighet och är för Emirates-kunder som är 18 år eller äldre eller för minderåriga som reser med en vuxen som har rätt till tillträde till loungen i sin egen rätt.
  • Tillträde till loungen sker efter Emirates loungerepresentantens egen bedömning och kommer att beviljas vid ingången till respektive lounge.
  • Behörighet till flygplatslounge och tillträde kommer att bestämmas av personalen vid Emirates Business Class-loungens disk.
  • Personalen kan kontrollera kupongens användbarhet och markera kupongen när den har utnyttjats. Det här kommer att återspeglas i medlemmens profil.
  • Ingen inbjudan till loungen kommer att skrivas ut på boardingkortet.
  • Tillträde till Emirates Business Class-lounge kommer att erbjudas till medlemmar i Skywards+ på nivåerna Blue, Silver, Gold och Platinum (vid tidpunkten för deras abonnemang).
  • Ingen återbetalning kommer att ges för outnyttjade loungebesök i slutet av abonnemangsperioden.
  • Skywards programregler gäller.
 9. Så här abonnerar man på Skywards+
  • Skywards+(öppnar sidan i samma flik) är endast tillgängligt för berättigade Emirates Skywards-medlemmar som är 18 år eller äldre.
  • Medlemmar i Emirates Skywards måste logga in på emirates.com för att köpa Skywards+. Medlemmar kommer att informeras om tillämpliga avgifter under abonnemangsprocessen.
  • När betalningen har slutbehandlats kommer medlemmarna att få en bekräftelse via e-post samt kvitto.
 10. Abonnemangets giltighet
  • Förmånerna i Skywards+ gäller under tolv månader från datumet för abonnemanget och det kommer inte att förnyas automatiskt. Ditt Emirates Skywards-konto kommer att visa information om ditt abonnemang fram till slutet av den tolfte månaden, baserat på Förenade Arabemiratens tid (GMT +4 timmar).

19. Skywards Exclusives

Läs mer om regler och villkor(Öppnar en extern webbplats i en ny flik) för användning av vår Skywards Exclusives-plattform, samt programregler(Öppnar en extern webbplats i en ny flik) som gäller för transaktioner på webbplatsen.

20. Integritet

 1. Emirates Skywards samlar in, använder och lämnar ut medlemmars personuppgifter i samband med programmet enligt integritetspolicyn. Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter Emirates Skywards samlar in, hur de används och till vilka de lämnas ut och för vilka ändamål. Integritetspolicyn innehåller även information om hur en medlem kan dra tillbaka sitt samtycke i tillämpliga fall och hur en medlem kan kontakta Emirates för att på annat sätt hantera medlemmens integritet.
 2. Utan begränsning av punkt 18.1, är det ett villkor för medlemskap i Emirates Skywards, såvida inte Emirates Skywards meddelas något annat av en relevant medlem, att den relevanta medlemmen samtycker till att Emirates Skywards lämnar ut den relevanta medlemmens kontaktuppgifter på eller efter Qantas slutdatum. Sådana avslöjanden görs för att ge Qantas möjlighet att erbjuda medlemmen medlemskap i Qantas bonusprogram (eller motsvarande program vid Qantas slutdatum). Qantas användning och avslöjande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates. Qantas kanske inte styrs av integritetslagar som föreskriver samma nivå av skydd som de som gäller för Emirates Skywards. För att undvika otydligheter, kräver inget i denna punkt 18.2 att medlemmen vid något tillfälle säger upp sitt medlemskap i Emirates Skywards och/eller godkänner medlemskap i Qantas lojalitetsprogram (eller motsvarande).
 3. Utan begränsning av punkt 18.1 kommer personuppgifter om medlemmar som tidigare var flydubai OPEN-medlemmar eller som har flugit med flydubai att användas och delas av och mellan Emirates och flydubai i syfte att driva Emirates Skywards-programmet. flydubais användning och utlämnande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates.
 4. Om en medlem begär att kontot ska raderas enligt artikel 17 i de allmänna reglerna om skydd av personuppgifter (rätt till radering/rätt att bli bortglömd) kommer alla Miles ackumulerade men inte inlösta, överförda eller förfallna på Kontot att förverkas.

21. Ansvar

 1. EMIRATES SKYWARDS KOMMER INTE ATT ANSVARA FÖR NÅGON MEDLEM ELLER ANNAN PERSON FÖR FÖRLUST ELLER SKADA, OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT, SOM ÄR ETT RESULTAT AV UPPSÄGNING ELLER ÄNDRINGAR ELLER PÅ SKYWARDS ELLER NÅGON AV ANLÄGGNINGARNA, FÖRMÅNER ELLER ARRANGEMANG SOM GJORTS TILLGÄNGLIGA TILL EN MEDLEM, INKLUSIVE UTTRÄDE ELLER TILLBAKADRAGANDE AV FÖRMÅNER, ANLÄGGNINGAR ELLER ARRANGEMANG, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG.
 2. Emirates Skywards förbehåller sig rätten att utesluta en medlem från vidare deltagande i Emirates Skywards-programmet, säga upp alla tidigare ackumulerade Skywards Miles och att begära ersättning för använda Rewards om Emirates Skywards enligt eget gottfinnande anser att medlemmen har försummat eller brutit mot de regler som styr Emirates Skywards-programmet, inklusive, men inte begränsat till bedrägligt förvärv av Skywards Miles eller förvärv, försäljning eller missbruk av Skywards Miles eller förvärv, försäljning eller missbruk av bonusförmåner.
 3. Emirates Skywards concierge och andra tjänster som erbjuds till medlemmar administreras av tredjepartsleverantörer (vardera en ”leverantör”). Alla medlemmar som utnyttjar dessa tjänster kommer att ingå ett rättsligt förhållande med leverantören. Emirates Skywards avsäger sig allt ansvar för medlemmar eller andra personer avseende vårdslöshet, avsiktlig försummelse, dålig service eller annat brott mot förpliktelse till följd av tillhandahållande eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster från eller på uppdrag av en leverantör till följd av ett rättsförhållande med en leverantör.

22. Allmänt

 1. Programreglerna kan ändras, ställas in eller tas bort när som helst utan förvarning när lagen så medger, men rimliga ansträngningar kommer att göras för att snabbt publicera information om detta på webbplatsen. I händelse av en konflikt mellan denna version av programreglerna och en annan version av programreglerna som publiceras på webbplatsen för Emirates Skywards, kommer den senare att gälla.
 2. Medlemmens användning av sitt medlemskort eller angivande av sitt medlemsnummer efter ändring eller variation i programreglerna kommer att anses som godkännande av den ändringen eller variationen av den medlemmen.
 3. Meddelanden som ges till en medlem enligt dessa programregler anses publicerade om de skickas med förbetalt brev till den adress som medlemmen angivit till Emirates Skywards.
 4. Programreglerna styrs av lagarna i emiratet Dubai och eventuella förfaranden med avseende på eller i samband med Emirates Skywards måste initieras i det jurisdiktionsområdet. Medlemskap, inklusive rätt till medlemskap och Miles eller bonusar, är föremål för tillämpliga lagar och regler, inklusive International Air Transport Associations samtliga tillämpliga beslut.
 5. Emirates Skywards tillhandahålls inte (eller kommer att upphöra att tillhandahållas) i jurisdiktionsområden där det är förbjudet (eller blir förbjudet) av gällande lagstiftning eller statliga direktiv.
 6. Rimliga åtgärder har vidtagits för att garantera att all information i programreglerna och i alla publikationer och annonser i samband med Emirates Skywards är korrekt, men Emirates Skywards tar inget ansvar avseende eventuella fel eller brister i informationen, vare sig den är skriftlig eller muntlig.
 7. Varje del av dessa programregler som är ogenomförbar av någon anledning ska anses kunna avlägsnas så att den inte påverkar resten av dessa programregler på något sätt. Emirates Skywards är inte skyldigt att tillhandahålla service eller på annat sätt handla i enlighet med dessa programregler om det skulle strida mot lagen.
 8. Medlemmar kan behöva tillhandahålla dokumentation vid incheckningen, som kan fastställa medlemmens identitet och medlemskap i Emirates Skywards. Underlåter en medlem att uppfylla detta krav, förbehåller sig Emirates Skywards rätten att vägra transport.

23. Emirates Skywards – användning av en engångskod

Som en extra säkerhetsåtgärd har Emirates Skywards infört tvåfaktorsautentisering genom användning av ett engångslösenord för vissa kontoaktiviteter, såsom Emirates Skywards kontoinloggning, profiluppdateringar och inlösenaktiviteter (tjänst för engångslösenord).
 
Ett engångslösenord är ett slumpmässigt genererat nummer som Emirates Skywards kommer att SMS:a och/eller e-posta till medlemmen i samband med vissa kontoaktiviteter. Detta är en tvåfaktorsautentisering som kan krävas av medlemmen för att bekräfta att kontoaktiviteten har godkänts av medlemmen. Vid tidpunkten för den aktuella kontoaktiviteten kommer medlemmen att informeras om det krävs ett engångslösenord. 
 
När ett engångslösenord krävs i samband med ditt konto kommer Emirates Skywards att skicka en engångskod via SMS till medlemmens registrerade mobilnummer och/eller ett e-postmeddelande till den e-postadress som är registrerad hos Emirates Skywards (som visas i din Emirates Skywards-profil).  
 
Medlemmarna bör se till att all information (inklusive, men inte begränsat till, kontaktuppgifter) som tillhandahålls Emirates Skywards är korrekt och aktuell. Om en medlem misslyckas med att förse Emirates Skywards med eller uppdatera nödvändig information, kan det hända att Emirates Skywards inte kan utfärda en engångskod, vilket kan leda till att en medlem inte kan komma åt sitt konto. Medlemmar kan när som helst uppdatera sin Emirates Skywards-profil för att se till att deras kontaktuppgifter är uppdaterade.  
 
Emirates Skywards kan, efter eget gottfinnande, kontakta en medlem (inklusive på ett inspelat telefonsamtal) för att verifiera en medlems identitet och kontoaktivitet. Upprepade misslyckanden med att mata in rätt engångskod kan leda till att en medlems konto blir låst eller att andra restriktioner införs, som emellanåt föreskrivs av Emirates Skywards. Som en del av sina bedrägeriförebyggande och medlemsverifieringsförfaranden kan Emirates Skywards begära ytterligare information eller identifiering från en medlem.
 
Medlemmar bör inte tillåta att deras kontonummer eller deras engångskod används av någon annan person och medlemmar bör alltid se till att deras kontonummer och engångskod inte ges till någon annan person. Om en engångskoden avslöjas eller upptäcks av någon annan person bör medlemmen omedelbart meddela Emirates Skywards om händelsen genom att kontakta SkywardsMemberVerification@emirates.com
 
Genom att använda en engångslösenordstjänst bemyndigar medlemmar Emirates Skywards att kommunicera engångskoden till medlemmen och verifiera medlemmens identitet och kontoaktivitet genom att använda en engångskod. Om en medlem inte kan tillhandahålla engångskoden eller om verifiering via enskilt lösenord misslyckas, kan Emirates Skywards begränsa åtkomsten till medlemskontot.
 
Mobiltjänsteleverantören kanske inte tillåter en medlem att ta emot engångkoden via SMS om medlemmen är utomlands eller använder ett mobilnät utomlands. Serviceleverantören kan dessutom ta ut serviceavgifter för att ta emot en engångskod.
 
Emirates Skywards kan inte, under några som helst omständigheter, hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår till följd av eller i samband med en medlems oförmåga att få åtkomst till sitt konto i fall då engångslösenordskontroll försenas eller misslyckas av någon anledning. Emirates Skywards ansvarar inte för sådana avgifter som tas ut av tjänsteleverantören eller någon annan part.
 
Emirates Skywards förbehåller sig rätten att när som helst lägga till, stänga av eller avbryta engångskodtjänsten eller dess användning tillfälligt eller permanent, utan föregående meddelande, av någon som helst anledning då Emirates Skywards anser det vara nödvändigt eller tillrådligt att göra så, inklusive, men inte begränsat till, när det finns en misstänkt säkerhetsöverträdelse eller när Emirates Skywards har rimliga skäl att misstänka att information från en medlem inte är aktuell eller korrekt.

Programändringar

För Emirates Skywards gäller programreglerna för Emirates Skywards (”programregler”). Emirates Skywards förbehåller sig rätten att ändra alla delar av Emirates Skywards-programmet när som helst i enlighet med programreglerna. Denna rätt innefattar, men är inte begränsad till, ändringar i Emirates Skywards-partnerorganisation, regler för att tjäna och lösa in Miles, regler för användning av resebelöningar, flygtidtabeller och specifika delar av kampanjerbjudanden.

Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

Den information som publiceras på webbplatsen eller i Emirates-appen kan vara ofullständig eller innehålla felaktigheter. Emirates Skywards garanterar inte att åtkomst till webbplatsen eller Emirates-appen sker utan avbrott eller att det inte inte förekommer fel, utebliven information eller förlust av överförd information eller att inga virus kommer att överföras via denna webbplats eller Emirates-appen. Emirates Skywards gör inga utfästelser om lämpligheten av informationen, produkterna och tjänsterna på denna webbplats eller i Emirates-appen för något syfte. All sådan information, produkter och tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garanti av något slag. Emirates Skywards friskriver sig härmed från alla garantier och villkor avseende informationen, produkterna och tjänsterna, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, duglighet för speciellt syfte, titel och icke-intrång.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN EMIRATES SKYWARDS HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER EMIRATES-APPEN ELLER MED FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER ANNAN INFORMATION, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM DENNA WEBBPLATS ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER EMIRATES-APPEN, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTALSBROTT, FÖRSEELSE, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT.

Länkar

Webbplatsen eller Emirates-appen kan innehålla länkar till webbplatser som administreras av tredje parter. Sådana länkar tillhandahålls endast som referens och din användning av dessa webbplatser kan vara föremål för de regler och villkor som är publicerade på dem. Emirates Skywards publicering av länkar till sådana webbplatser innebär inte något godkännande av materialet på dessa webbplatser och Emirates Skywards ansvarar inte för deras innehåll.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN EMIRATES SKYWARDS HÅLLAS ANSVARIGT FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR ORSAKADE AV DIN ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT TILL INFORMATION SOM ERHÅLLITS GENOM TREDJEPARTSWEBBPLATSER.

Innehålls- och medlemsinlägg – forum

Denna webbplats innehåller anslagstavlor och andra meddelande- och kommunikationstjänster, varav vissa endast erbjuds till Emirates Skywards medlemmar i en högre tier. Åsikter eller uttalanden från en medlem som använder dessa tjänster tillhör den medlemmen och inte Emirates Skywards. Emirates Skywards har ingen skyldighet att granska meddelanden, information eller innehåll som publiceras på webbplatsen och tar inget ansvar i samband med sådana publikationer. Emirates Skywards förbehåller sig rätten, trots det ovanstående, att utan förvarning granska, redigera eller ta bort innehåll i publikationer som tas emot från medlemmar, inklusive inlägg på anslagstavlor, som det efter eget gottfinnande anser vara olagligt, kränkande eller på annat sätt olämpligt. Du förstår att du är ansvarig för allt material som du publicerar på denna webbplats. När du publicerar ett meddelande på denna webbplats godkänner du att du inte får göra något av följande:

 • förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter (t.ex. rätten till integritet och publicitet);
 • publicera, distribuera eller sprida skadligt, hotfullt, kränkande, stötande, obscent, vulgärt, oanständigt eller olagligt material eller information eller innehåll som bryter mot upphovsrätten.
 • annonsera eller erbjuda att sälja varor eller tjänster eller genomföra eller vidarebefordra enkäter, tävlingar eller kedjebrev av något slag, eller
 • publicera meddelanden där man imiterar andra.
 • När du använder webbplatsen eller Emirates-appen godkänner du att du inte får göra något av följande:
 • ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar (eller rätten till integritet och publicitet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna därtill eller har tagit emot alla nödvändiga godkännanden.
 • ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av en annan persons dator eller
 • radera författartillskrivningar, juridiska meddelanden eller egna beteckningar eller etiketter i alla filer som laddas upp.

Skadeslöshet

Du samtycker till att gottgöra Emirates Skywards, dess anställda, ombud och representanter samt hålla dem skadeslösa från alla skulder och skyldigheter (inklusive rättegångskostnader) som kan uppstå i samband med dina publikationer på webbplatsen eller i Emirates-appen, din användning av material som erhållits genom webbplatsen eller Emirates-appen, genom dina överträdelser mot dessa villkor, eller genom dylika handlingar som uppstår genom din användning av webbplatsen eller Emirates-appen.

Emirates Skywards förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, neka åtkomst till webbplatsen eller Emirates-appen eller en del av den utan förvarning eller ansvarsskyldighet.

Integritetspolicy

Användningen av dina personuppgifter i samband med Emirates Skywards regleras av punkt 18 i programreglerna och  integritetspolicyn.