Kontynuując przeglądanie naszej strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Kliknij odnośnik do polityki plików cookie, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie.

Regulamin

Umowa między Tobą a EmiratesDostawa biletu
Modyfikacja RegulaminuKorzystanie z karty kredytowej
Całość UmowyBezpieczeństwo
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCIBezpieczeństwo informacji
Zwolnienie z odpowiedzialnościPaszporty
Odnośniki do zewnętrznych stron internetowychPodatki lotniskowe
Ograniczenia użytkowaniaWymogi zdrowotne/ubezpieczeniowe
Prawa do własności intelektualnejWymiana walut
Rezerwacje on-lineWarunki przewozu
Gromadzenie mil Emirates SkywardsKontakt przez Stronę
Zasady programu Emirates SkywardsOświadczenia o dostępności
Polityka prywatności

Umowa między Tobą a Emirates

Dziękujemy za odwiedzenie emirates.com (dalej: „Strona”). Dokładnie zapoznaj się z niniejszym Regulaminem, zanim zaczniesz korzystać ze Strony. Wchodząc na Stronę i korzystając z niej, potwierdzasz swoją zgodę (bezwarunkową i nieodwołalną) na postanowienia regulaminu (dalej: „Umowa”). Jeżeli nie akceptujesz niniejszego regulaminu, nie używaj Strony i natychmiast ją opuść.

Właścicielem i operatorem Strony jest Emirates, którego główna siedziba mieści się w Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Emirates to korporacja z Dubaju, założona na mocy Dekretu nr 2 Rządu Dubaju z 1985 r. (z późniejszymi poprawkami).

Potwierdzasz i gwarantujesz, że posiadasz prawo i możliwość zawarcia tej Umowy i że będziesz korzystać ze Strony zgodnie z niniejszym regulaminem.

Oświadczasz, że jesteś pełnoletni i możesz zawierać wiążące umowy za pośrednictwem tej Strony, i masz świadomość, że ponosisz odpowiedzialność za wszystkie należne nam płatności za rezerwacje, dokonane przez Ciebie lub inne osoby korzystające z Twojego loginu.

Przeczytaj i zaakceptuj naszą Politykę Prywatności.

Modyfikacja Regulaminu

Możemy zmieniać niniejszy Regulamin w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Zmienione zapisy regulaminu nabierają mocy po zamieszczeniu ich na Stronie i nie mają mocy wstecznej dla istniejących ustaleń kontraktowych zawartych za pośrednictwem Strony. Dalsze użytkowanie Strony po wprowadzeniu zmian oznacza, że akceptujesz zmienione postanowienia Regulaminu.

Całość Umowy

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie inne informacje prawne, procedury i wytyczne Emirates powiązane z niniejszym Regulaminem stanowią całość umowy między Tobą a Emirates i regulują Twoje korzystanie ze Strony oraz zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia i umowy (pisemne i ustne), twierdzenia, oświadczenia i zrozumienie stron dotyczące treści Regulaminu. Zapisów Regulaminu nie można poprawiać ani zmieniać w inny sposób niż poprzez poprawę lub zmianę dostępną na tej Stronie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ogólne

Dostęp do Strony i korzystanie z oprogramowania i innych materiałów dostępnych na Stronie i za jej pośrednictwem odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W żaden sposób nie poświadczamy, nie gwarantujemy i nie zobowiązujemy się do niezawodności, stabilności oraz braku wirusów w tym oprogramowaniu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

W WYMIARZE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŁĄCZAMY WSZELKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I PRZYRZECZENIA ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI, OPROGRAMOWANIEM, PRODUKTAMI I USŁUGAMI ZAWARTYMI NA TEJ STRONIE. WSZYSTKIE WSPOMNIANE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W AKTUALNEJ POSTACI BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I PRZYRZECZEŃ, W TYM WSZYSTKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW RYNKOWOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZALNOŚCI.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, WYJĄTKOWE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE (W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATA PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW), SANKCYJNE LUB RETORSYJNE, PODLEGŁE ZASADZIE SŁUSZNOŚCI I ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ W FORMIE NAKAZU LUB ZAKAZU SĄDOWEGO (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY, ZWIĄZANY Z ZANIEDBANIEM, BEZPOŚREDNI CZY OPARTA JEST NA INNEJ PODSTAWIE) WYNIKAJĄCE Z

 1. DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB OPÓŹNIENIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB INFORMACJI ZAWARTEJ NA TEJ STRONIE; LUB
 2. DOSTĘPNOŚCI I UŻYTECZNOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG (Z WYJĄTKIEM ŚWIADCZONEGO PRZEZ NAS PRZEWOZU LOTNICZEGO).

NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYKLUCZYĆ NIE MOŻNA.

PRZEWÓZ LOTNICZY NA BILECIE UZYSKANYM NA TEJ STRONIE PODLEGA WARUNKOM PRZEWOZU DANEGO PRZEWOŹNIKA I MOŻE PODLEGAĆ KONWENCJI WARSZAWSKIEJ LUB MONTREALSKIEJ, KTÓRE MOGĄ OGRANICZAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W PEWNYCH OKOLICZNOŚCIACH. ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZEWOZU.

WSZELKIE PRAWA NIEPRZYZNANE WPROST W NINIEJSZEJ UMOWIE SĄ PRZEZ NAS ZASTRZEŻONE.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Warunkiem korzystania z tej Strony jest zwolnienie nas z odpowiedzialności za jakiekolwiek należności, wydatki (w tym koszty sądowe) i odszkodowania wynikające z roszczeń za korzystanie z tej Strony, w tym między innymi z wszelkich roszczeń przedstawiających fakty, które - jeśli są prawdziwe - stanowiłyby naruszenie przez Ciebie niniejszego Regulaminu.

Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych

Ta Strona może zawierać odnośniki i odniesienia do stron internetowych osób trzecich. Nie obsługujemy i nie kontrolujemy w żaden sposób informacji, produktów i usług dostępnych na wspomnianych stronach osób trzecich. Zewnętrzne odnośniki i odniesienia są zamieszczane jedynie dla Twojej wygody i nie stanowią naszej rekomendacji. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z odnośników i odniesień do zewnętrznych stron internetowych.

Ograniczenia użytkowania

Wyrażasz zgodę na użytkowanie tej Strony wyłącznie w celu określenia dostępności towarów i usług, dokonania legalnych rezerwacji oraz transakcji biznesowych z nami. Wyrażasz zgodę na użytkowanie Strony jedynie w osobistych, niekomercyjnych celach.

Wyrażasz zgodę na użytkowanie usług dostępnych na Stronie do dokonywania tylko legalnych rezerwacji i zakupów. Wyrażasz zgodę na niedokonywanie nieprawdziwych rezerwacji ani rezerwowania w oczekiwaniu na popyt. Możemy anulować bez uprzedzenia wszystkie potwierdzenia wielokrotnych rezerwacji do jednego lub większej liczby miejsc docelowych w tym samym lub zbliżonym terminie.

Wyrażasz zgodę na wszystkie nasze zasady dotyczące zakupu, w tym między innymi dotyczące pełnej i szybkiej płatności wszystkich należnych kwot oraz zgodności ze wszystkimi zasadami dotyczącymi dostępności biletów, produktów i usług. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie opłaty, oceny, dopłaty, podatki i opłaty celne wynikające z korzystania przez Ciebie ze Strony.

Wyrażasz zgodę na nienadużywanie tej Strony. Nadużywanie obejmuje między innymi wykorzystywanie Strony do:

 • szkalowania, ubliżania, dręczenia, prześladowania, grożenia oraz naruszania w inny sposób praw innych osób;
 • w jakikolwiek sposób uszkadzania lub zakłócania działania komputerów i oprogramowania innych osób, w tym między innymi zamieszczania, pobierania lub przesyłania uszkodzonych plików lub wirusów komputerowych;
 • naruszania obowiązujących praw własności intelektualnej, prawa do ochrony prywatności i wizerunku, w tym między innymi zamieszczania, pobierania lub przesyłania treści i oprogramowania;
 • pomijania lub przeinaczania pochodzenia lub praw do zamieszczanych lub pobieranych plików, w tym między innymi pomijania informacji o tytule własności, identyfikacji autora, informacji o patentach, prawie autorskim i znakach towarowych;
 • przesyłania, zamieszczania lub w inny sposób ujawniania tajemnic handlowych i innych poufnych lub chronionych treści albo informacji podlegających tytułowi własności;
 • pobierania lub zamieszczania plików, których dystrybucja za pośrednictwem Strony jest niezgodna z prawem;
 • zakłócania lub paraliżowania Strony, serwerów i sieci związanych ze Stroną, w tym prób zakłócania dostępu dla innych użytkowników, hostów lub sieci, w tym między innymi przeciążania, inicjowania, propagowania, uczestnictwa, kierowania albo usiłowania jakichkolwiek ataków polegających na odmowie usługi, spamie, zawieszaniu, zalewaniu i bombardowaniu Strony wiadomościami e-mail;
 • kierowania botów, spiderów, crawlerów, awatarów, inteligentnych agentów i wszelkich innych automatycznych procesów na systemy komputerowe Emirates oraz wywierania nieuzasadnionego obciążenia na sprzęt komputerowy, sieć, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia wyjścia/wejścia oraz urządzenia do elektronicznej kontroli i infrastrukturę;
 • przekazywania jakichkolwiek danych lub oprogramowania uzyskanego przez Stronę, a także kopiowania, tworzenia, wyświetlania, dystrybucji, licencjonowania, wykonywania, publikowania, odtwarzania, reprodukcji, sprzedaży i przekazywania prac pochodzących z tej Strony;
 • nieuprawnionego posługiwania się hasłem lub osobistym numerem identyfikacyjnym podczas logowania się na Stronę i błędnego przedstawiania swojej tożsamości i prawa do działania w imieniu innej osoby;
 • naruszania w jakikolwiek sposób niniejszej Umowy.

Podjęliśmy uzasadnione działania w celu zapewnienia, że informacje podane przez nas na Stronie są precyzyjne w chwili, gdy je czytasz. Nie sprawdzamy jednak, i nie możemy sprawdzać, poprawności wszystkich informacji podanych przez zewnętrzne źródła, przykładowo przez dostawców innych informacji albo inne strony połączone odnośnikami z naszą Stroną.

Komentarze i inne treści zamieszczane na naszej Stronie nie są w zamierzeniu poradami, na których można polegać. Z tego względu zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za poleganie na tych treściach przez jakiegokolwiek gościa naszej Strony i przez wszelkie inne osoby, które mogły zostać poinformowane i podjęły kroki na podstawie tych treści.

Podejmujemy kroki, aby zapewnić nieprzerwaną dostępność Strony oraz brak błędów w trakcie przesyłania. Jednakże ze względu na specyfikę Internetu nie możemy tego zagwarantować i zastrzegamy prawo do wycofania lub poprawy usługi, którą świadczymy na Stronie bez uprzedzenia. Ponadto Twój dostęp do Strony może być okresowo zawieszony lub ograniczony, aby umożliwić naprawy, konserwację lub wprowadzenie nowych funkcji i usług. Postaramy się ograniczyć częstotliwość i długość okresów zawieszenia lub ograniczenia dostępu. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność Strony z jakiegokolwiek powodu w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres.

Prawa do własności intelektualnej

Wszelkie prawa dotyczące znaków towarowych, prawo autorskie, prawo do baz danych i inne prawa dotyczące własności intelektualnej treści i materiałów zawartych na tej Stronie, takich jak teksty, grafiki, logotypy, ikony przycisków, obrazy, nagrania dźwiękowe, cyfrowe treści do pobrania, kompilacje danych (a także budowa i schemat Strony) oraz oprogramowanie, stanowią własność korporacji Emirates, jej partnerów albo dostawców treści. Treści te są chronione międzynarodowym prawym autorskim oraz przepisami dotyczącymi znaków towarowych i baz danych, a także właściwymi porozumieniami w poszczególnych krajach na świecie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza Strona służy do prywatnego, niekomercyjnego użytku. W tym celu możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnych stron. Potwierdzasz, że nie będziesz modyfikować, kopiować, dystrybuować, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przenosić ani sprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów i usług pozyskanych przez tę Stronę. Ponadto potwierdzasz, że nie będziesz tworzyć i/lub publikować własnych baz danych zawierających wszystkie lub niektóre elementy tej Strony bez uprzedniego uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody. Zawsze należy podać autorów (nas, dostawców danych treści albo odnośniki osób trzecich) materiałów zawartych na naszej Stronie.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz naszą Stronę albo jej część, naruszając niniejszą Umowę, Twoje prawo do korzystania z tej Strony zostanie automatycznie i niezwłocznie wycofane. Masz wtedy obowiązek oddać lub zniszczyć (wedle naszego uznania) wszelkie wykonane kopie materiałów.

Emirates, Emirates Skywards, Emirates Skycargo, Emirates Holidays, Emirates Hotels & Resorts, Arabian Adventures, The Emirates High Street, Congress Solutions International, Arabian Airpass, Emirates Live, Business Reward oraz wszelkie inne nazwy produktów i nazwy handlowe Emirates wspomniane tutaj lub powiązane (zarówno istniejące obecnie, jak i stworzone w przyszłości) stanowią nasze znaki usługowe oraz zastrzeżone znaki usługowe. Inne nazwy produktów i firm wspomniane tutaj (albo połączone z naszą Stroną odnośnikami) mogą stanowić znaki towarowe poszczególnych właścicieli.

Rezerwacje na Stronie

Na Stronie możesz zarezerwować bilety bez rejestracji. Jeśli zarejestrujesz się w programie Emirates Skywards, będziesz mógł przechowywać swoje dane osobowe, informacje o podróży oraz dane karty kredytowej w swoim profilu, dzięki czemu nie będziesz musiał ponownie wprowadzać ich przy kolejnej rezerwacji na Stronie. Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem Emirates Skywards, możesz zarejestrować się na www.emirates.com. Zalecamy podanie osobistych preferencji, ponieważ te informacje pomogą nam świadczyć zoptymalizowane usługi, a ponadto zaoszczędzą czas przy kolejnych rezerwacjach i pytaniach.

Pamiętaj, aby nie podawać swojego loginu/identyfikatora, numeru rezerwacji i/lub hasła nikomu, kto nie jest członkiem Twojej najbliższej rodziny. Możesz nie udzielać dostępu do swojego konta zewnętrznym serwisom internetowym, w tym między innymi usługom śledzenia mil, zarządzania milami oraz przyznawania mil. Wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania, które będą miały miejsce w ramach Twojego konta. Powinieneś podjąć wszelkie konieczne kroki, aby upewnić się, że Twój login/identyfikator i hasło są utrzymane w tajemnicy i bezpiecznie, a także powinieneś zawiadomić nas bezzwłocznie, jeśli przypuszczasz, że osoby postronne weszły w posiadanie hasła bądź hasło jest używane w nieuprawniony sposób lub istnieje prawdopodobieństwo, że tak się stanie.

Rezerwacja dokonana za pośrednictwem Strony może obejmować maksymalnie 9 pasażerów. Możesz jednocześnie rezerwować loty dla 9 dorosłych i dzieci (2-11 lat). Dodatkowo do każdego dorosłego pasażera możesz dodać rezerwację dla jednego niemowlęcia (0-1 rok). Możesz rezerwować loty w wybranej klasie: pierwszej, biznes lub ekonomicznej (zależnie od dostępności).

Zmiana rezerwacji

Jeżeli wprowadzisz zmianę do istniejącej rezerwacji za pośrednictwem Internetu, a zmiana ta sprawi, że Emirates będzie zobowiązane do zwrotu pieniędzy, zwrot ten nastąpi za pośrednictwem Potwierdzenia EMD (Electronic Miscellaneous Document). Potwierdzenie EMD może zostać wykorzystane do zakupu dodatkowych biletów lub usług Emirates albo wymienione na zwrot pieniędzy w dowolnym biurze Emirates, ale jest ważne tylko przez 1 rok od dnia wydania i musi zostać wykorzystane lub wymienione na zwrot pieniędzy w tym okresie.

Rezerwacji możesz dokonywać z maksymalnie 338-dniowym wyprzedzeniem. Możesz poprosić o bilety elektroniczne albo odebrać bilety w punktach podanych podczas rezerwacji. Pamiętaj, że bilety możesz odebrać tylko w kraju wylotu, a dostawy są obsługiwane także tylko w kraju wylotu. Jeżeli zechcesz odebrać bilety w jednym z naszych biur, musisz odebrać je w okresie podanym podczas rezerwacji; w razie niedotrzymania terminu odbioru, Twoja rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Anulowanie rezerwacji

Możesz anulować rezerwację na Stronie, w dziale Moje Konto, jeżeli jesteś zalogowany jako członek Emirates Skywards. Obowiązują wówczas zasady taryfy, które zaakceptowałeś podczas potwierdzania rezerwacji. Skontaktuj się z jednym z naszych biur, jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy, albo poproś on-line o zwrot kosztu biletu elektronicznego.

Rozwiązywanie sporów online

W przypadku sporów dotyczących rezerwacji klienci z Unii Europejskiej, którzy kupili bilet przez Internet, mogą skorzystać z europejskiego internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR), powołanego przez Komisję Europejską. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Platformy ODR. Nasz adres e-mail, z którego należy korzystać w sprawach dotyczących platformy ODR, to adr@emirates.com.

Gromadzenie mil Skywards

Wyświetlone mile Skywards są jedynie orientacyjne. Rzeczywiste mile Skywards przelane na Twoje konto zostaną przyznane zgodnie z zasadami programu Emirates Skywards.

Dostawa biletu

Odwiedź stronę z opcjami wystawienia biletu , aby zobaczyć listę opcji dostawy biletu/płatności dostępnych w kraju wylotu.

Korzystanie z karty kredytowej

Akceptujemy najpopularniejsze karty kredytowe, a właściciel karty musi być jednym z pasażerów. Akceptujemy karty kredytowe wystawione w krajach podanych podczas procesu rezerwacji. Twoja karta kredytowa zostanie obciążona w chwili, gdy klikniesz przycisk „Kup teraz”. Jeśli nie posiadasz karty kredytowej, możesz wybrać płatność gotówką w naszym biurze. Jeśli chcesz zamówić dostawę albo odbiór biletu w kraju innym niż kraj wylotu, skontaktuj się z jednym z naszych lokalnych biur, aby dokonać rezerwacji i ustalić szczegóły płatności oraz wystawienia biletu. Karta kredytowa musi być wystawiona na nazwisko jednego z podróżujących pasażerów; kartę należy mieć przy sobie w czasie podróży. Może być niezbędna do weryfikacji i uzyskania podpisu na formularzu obciążenia karty kredytowej podczas odprawy.

Bezpieczeństwo

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że informacje przesyłane do nas za pośrednictwem Strony pozostaną poufne i chronione przed bezprawnym dostępem. Mimo podejmowanych kroków nie możemy zagwarantować, że nigdy nie nastąpi bezprawny dostęp do tych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezprawny dostęp, chyba że jego powodem było poważne zaniedbanie z naszej strony; wówczas masz prawo do odszkodowania w wysokości do kwoty zakupionych przez Ciebie usług.

Bezpieczeństwo informacji

Aby zapewnić bezpieczeństwo płatności on-line i wszystkich pozostałych transakcji z wykorzystaniem danych osobowych, strona korzysta z technologii SSL. SSL szyfruje wszelką komunikację pomiędzy Twoim komputerem a naszym serwerem, aby mogła ona być odczytana i zrozumiana wyłącznie przez nas. Zazwyczaj symbol zamkniętej kłódki w oknie przeglądarki potwierdza bezpieczeństwo połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź specyfikację bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Jeżeli Twoja przeglądarka obsługuje szyfrowanie SSL, Twoja transakcja będzie automatycznie zabezpieczona. Powszechną praktyką w Internecie sygnalizującą bezpieczeństwo strony jest zamknięta kłódka na dole okna przeglądarki. Gdy kłódka jest zamknięta, Twoje informacje są bezpieczne i szyfrowane. Zapewnia Ci to ochronę przed nadużyciami. Gdy klikniesz odnośnik do bezpiecznej transakcji, a mimo to nie widzisz zamkniętej kłódki, powodem może być zagnieżdżenie okna w innej ramie. Aby upewnić się, że połączenie jest bezpieczne (w Internet Explorer), kliknij prawym klawiszem myszy, wybierz Właściwości, a następnie Certyfikaty. W ten sposób dowiesz się, czy połączenie jest bezpieczne. Innym sposobem (w Netscape Navigator) jest kliknięcie prawym klawiszem myszy i sprawdzenie informacji o ramce; na dole tekstu zobaczysz informacje o bezpieczeństwie.

Dzieci

Nie pozyskujemy i nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych dzieci; nie oferujemy w sposób świadomy produktów ani usług dzieciom bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli dowiemy się, że osoba podająca dane osobowe na naszej Stronie jest dzieckiem, podejmiemy kroki, aby usunąć te dane osobowe z naszej bazy danych tak szybko, jak to możliwe. Jeśli rodzic lub opiekun zażąda wglądu do lub usunięcia danych osobowych dziecka zanim my to zrobimy, oczywiście uwzględnimy ten wniosek. Nie zamierzamy gromadzić danych osobowych dzieci innych niż dane osobowe potrzebne do rezerwacji online dla dziecka; dane te muszą zostać podane przez rodzica lub opiekuna.

Paszporty

Upewnij się, że Twój paszport będzie ważny w trakcie trwania podróży. (Niektóre kraje wymagają ważności paszportu przez określony okres; zazwyczaj przez 6 miesięcy po zakończeniu podróży). W niektórych krajach obowiązują wizy; jesteś odpowiedzialny za spełnienie obowiązku wizowego.

Podczas dokonywania rezerwacji musisz upewnić się, że Twoje imię i nazwisko (oraz ewentualnych osób, dla których rezerwujesz bilety) jest identyczne z danymi widniejącymi w Twoim paszporcie (lub paszportach tych osób).

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o wymogach paszportowych i wizowych, skontaktuj się z naszym lokalnym biurem albo ambasadą kraju, do którego chcesz podróżować.

Niedopełnienie obowiązku podróżowania z odpowiednią dokumentacją może skutkować odmową zabrania pasażera w podróż, odmową wstępu do kraju docelowego lub tego, w którym ma miejsce przerwa w podróży, deportacją lub uwięzieniem. W takich okolicznościach cała odpowiedzialność za wszelkie koszty, straty lub szkody poniesione przez Ciebie lub nas (bądź naszych pośredników lub podwykonawców) spoczywa na Tobie.

Podatki lotniskowe

Niektóre lotniska nakładają podatek lotniskowy, płatny przez pasażerów w porcie lotniczym. Informacje o tych opłatach nie są podane i zawarte w naszych cenach, a ich uregulowanie stanowi Twój obowiązek.

Wymogi zdrowotne/ubezpieczeniowe

Niektóre miejsca docelowe lub przesiadkowe mogą zalecać lub wymagać przeprowadzenia określonych szczepień – skontaktuj się z lekarzem. Zalecamy wykup odpowiedniego ubezpieczenia podróży na wszystkie loty międzynarodowe.

Pamiętaj, że wszelkie informacje zawarte w dziale Zdrowie i podróżowanie stanowi jedynie ogólny zbiór porad i nie należy ich traktować jako dopasowanych do Ciebie i Twojej sytuacji podróżnej. Treść działu Zdrowie i podróżowanie zawiera jedynie informacje ogólne i nie powinna być traktowana jako zamiennik porady lekarskiej u Twojego lekarza lub innego specjalisty ds. zdrowia. Nie ponosimy odpowiedzialności za diagnozy postawione przez Ciebie w oparciu o treść działu Zdrowie i podróżowanie i wyłączamy swoją odpowiedzialność w maksymalnym wymiarze dozwolonym prawem. Zawsze należy skontaktować się z lekarzem, jeśli masz wątpliwości dotyczące zdrowia, podróży lotniczej i/lub kraju docelowego lub przesiadki. 

Wymiana walut

Kursy walut są oparte o kilka publicznie dostępnych źródeł. Dokładność tych kursów nie jest weryfikowana, a faktyczne wartości mogą być odmienne. Kursy walut nie są aktualizowane codziennie. Jesteśmy przekonani co do dokładności informacji podawanych przez tę aplikację, lecz jej nie gwarantujemy. Jeżeli korzystasz z tych informacji w jakimkolwiek celu finansowym, zalecamy konsultację z wykwalifikowanym specjalistą, który zweryfikuje dokładność kursów walut. Nie zezwalamy na wykorzystywanie tych informacji do jakichkolwiek innych celów niż osobiste i zakazujemy w wymiarze dozwolonym prawem odsprzedaży, redystrybucji i wykorzystywania tych informacji do celów komercyjnych.

Warunki przewozu

Przewóz lotniczy pasażerów i ich bagażu podlega Warunkom przewozu danego przewoźnika. W przypadku naszych lotów zapoznaj się z Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu.

Kontakt przez Stronę

Rezerwacje on-line

Jeśli masz pytanie dotyczące rezerwacji on-line albo napotkałeś problem podczas składania rezerwacji, prześlij do nas formularz pytania o rezerwację on-line.

Pytanie niezwiązane z rezerwacją

Jeżeli doświadczysz jakichkolwiek problemów technicznych podczas użytkowania Strony, zwróć się o pomoc do naszego lokalnego biura.