Pomiń i przejdź do głównej treściInformacje o dostępności

Zasady programu Emirates Skywards

Program lojalnościowy Emirates Skywards (dalej: „Emirates Skywards”) jest prowadzony przez Emirates. Strona internetowa programu Emirates Skywards (dalej: „strona internetowa”) oraz aplikacja Emirates (dalej: „aplikacja Emirates”) udostępniane są członkom programu Emirates Skywards na podstawie zaakceptowanego przez nich regulaminu. Wchodząc na stronę internetową i używając aplikacji Emirates, użytkownik wyraża zgodę na wszelkie postanowienia Regulaminu.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI PROGRAMU, ABY POZNAĆ REGUŁY ZDOBYWANIA, PRZYZNAWANIA, ZMIENIANIA I ANULOWANIA NAGRÓD I KORZYŚCI W PROGRAMIE EMIRATES SKYWARDS.

1. Definicje i ich interpretacja

 1. W Zasadach programu:
  • Konto oznacza konto, na które będą przyznawane mile danego członka oraz z którego mile będą odejmowane;
  • Mile podstawowe to mile, które członek otrzymuje za kwalifikujące się loty w klasie ekonomicznej, gdy kupuje bilety w taryfie Flex Plus na trasie z jednej strefy Skywards do innej strefy Skywards;
  • Bilet za „Gotówkę + mile” oznacza bilet na lot Emirates lub flydubai, który można kupić za połączenie pieniędzy i mil Skywards, zgodnie z zasadami określonymi w artykule 13 Zasad programu;
  • Bilet za mile Classic oznacza bilet na lot Emirates za mile w taryfie Classic Saver, Classic Flex lub Classic Flex Plus;
  • Bilet za mile Classic Saver oznacza bilet opłacony w całości lub częściowo milami Skywards, który podlega zasadom i ograniczeniom nagród Classic Saver;
  • Bilet za mile Classic Flex albo Flex Plus oznacza bilet opłacany całkowicie lub częściowo milami Skywards, który podlega zasadom i ograniczeniom nagród Classic Flex lub Flex Plus;
  • Lot code-share oznacza lot, na którego bilecie widnieje kod/numer jednej linii, ale który jest obsługiwany przez samolot innej linii;
  • Umowa o Koordynacji oznacza Główną Umowę o Koordynacji Współpracy między Emirates i Qantas z dnia 6 września 2012 r. (z uwzględnieniem wszelkich zmian treści lub nowego brzmienia zapisów);
  • Emirates oznacza Emirates, dubajską korporację ustanowioną Dekretem nr 2 w 1985 r. (z uwzględnieniem zmian);
  • Aplikacja Emirates oznacza aplikację Emirates dostępną na urządzenia iPad, iPhone, Apple Watch oraz telefony z systemem Android;
  • Loty Emirates oznaczają loty sprzedawane i obsługiwane przez Emirates;
  • Centrum Obsługi Klienta Emirates oznacza każde centrum obsługi klienta dla członków działające w Dubaju, Bombaju, Karaczi, Manchesterze, Melbourne, Nowym Jorku, Kantonie i Budapeszcie, którego dane kontaktowe są publikowane przez Emirates Skywards;
  • Współpraca Emirates-Qantas oznacza porozumienie, w ramach którego Emirates i Qantas współpracują nad różnymi aspektami oferowanych usług, zgodnie z umową o koordynacji;
  • Emirates Skywards oznacza, zależnie od kontekstu, obsługę programu lojalnościowego Emirates we własnym imieniu lub na rzecz flydubai, jako wspólny program lojalnościowy dla obu przewoźników; albo sam program lojalnościowy o tej nazwie. Emirates Skywards jest znakiem towarowym i zastrzeżonym znakiem towarowym Emirates;
  • flydubai oznacza Dubai Aviation Corporation (nazwa handlowa: flydubai), a korporację założoną na mocy przepisu nr (11) z 2008 r.;
  • Aplikacja flydubai oznacza aplikację flydubai dostępną na urządzenia iPad i iPhone;
  • Centrum Obsługi flydubai oznacza każde centrum obsługi dla klientów flydubai, działające w ZEA, Rosji, Pakistanie i Arabii Saudyjskiej, którego dane kontaktowe są publikowane przez flydubai;
  • loty flydubai oznaczają loty sprzedawane i obsługiwane przez flydubai;
  • Strona flydubai oznacza flydubai.com;
  • Utracone mile oznaczają mile dostępne na koncie, które zostaną pobrane przez Emirates jako konsekwencja anulowania członkostwa;
  • Program Rodzinny oznacza program określony w pkt. 16 Zasad programu;
  • Głowa rodziny oznacza osobę określoną w pkt. 16 Zasad programu;
  • Członek rodziny oznacza osobę określoną w pkt. 16 Zasad programu;
  • Taryfa Flex lub Flex Plus jest komercyjną ceną biletu bez zniżki, która nie podlega ograniczeniom taryfy Special ani Saver;
  • Natychmiastowe podwyższenie klasy odnosi się do podwyższenia klasy za mile wykorzystanego na lotnisku przy stanowisku odprawy lub na pokładzie samolotu;
  • Członek oznacza osobę, która zgłosiła się do programu lojalnościowego Emirates Skywards i otrzymała numer członkowski;
  • Poziom członkostwa określa status członka w programie lojalnościowym Emirates Skywards;
  • Mile to punkty gromadzone przez członka w ramach programu lojalnościowego Emirates Skywards za zakup kwalifikujących się towarów i usług. O ile nie określono inaczej, termin ten obejmuje zarówno mile Skywards, jak i mile poziomu;
  • Kalkulator mil to kalkulator na stronie internetowej, który określa, ile mil zostanie przyznanych na konto członka, gdy odbędzie kwalifikujący się lot, lub liczbę mil potrzebną do wymiany na bilet za mile na lot liniami Emirates.
  • Data operacyjna oznacza 31 marca 2013 r.
  • Partner oznacza dostawcę towarów lub usług, który uczestniczy w programie Emirates Skywards, i może obejmować linie lotnicze (z wyjątkiem flydubai), hotele i ośrodki, dostawców usług finansowych, rekreacyjnych i lifestyle’owych oraz wypożyczalnie pojazdów.
  • Premia za dane osobowe to mile, które mogą być przyznawane członkowi za aktualizację danych osobowych na prośbę Emirates Skywards;
  • Qantas oznacza Qantas Airways Limited;
  • Qantas Group / Grupa Qantas oznacza Qantas i jednostki zależne;
  • Data zakończenia współpracy z Qantas to dzień, w którym współpraca Emirates-Qantas zostanie zakończona;
  • Kwalifikujące się loty to loty na pokładzie Emirates, flydubai albo loty typu code-share sprzedawane przez Emirates, ale obsługiwane przez inną linię lotniczą, między punktem wylotu a portem docelowym w jedną lub obie strony;
  • Uprawniony członek oznacza członka,
    • którego członkostwo rozpoczęło się w dniu lub po dacie operacyjnej oraz
    • który odbył podróż na ponad ośmiu odcinkach lotów (od Daty Operacyjnej) obsługiwanych przez Qantas.
  • Nagroda określa towary i usługi świadczone przez Skywards albo partnera na rzecz członka w zamian za mile Skywards;
  • Skywards Skysurfers oznacza ekskluzywny klub Emirates Skywards dla młodych Członków w wieku od 2 do 17 lat;
  • Mile Skywards to mile gromadzone za każdym razem, gdy członek odbywa kwalifikujący się lot lub kupuje kwalifikujące się towary i usługi u partnera; mile te można wymienić na nagrody zgodnie z Zasadami programu Emirates Skywards;
  • Special lub Saver oznacza taryfę linii Emirates, która podlega ograniczeniom dostępności podczas zakupu i/lub ograniczonej dostępności miejsc, okresowi sprzedaży („oferta ważna do”), innym ograniczeniom (między innymi opłatom za zmiany, minimalnej lub maksymalnej długości pobytu; ograniczeniom lotu lub zakupowi z wyprzedzeniem), a także wszystkie bilety sprzedawane przez inne linie na trasy częściowo obsługiwane przez Emirates;
  • Premia za poziom to mile Skywards gromadzone przez członków Platinum, Gold i Silver za kwalifikujące się loty;
  • Mile poziomu to mile gromadzone w celu zakwalifikowania się na kolejne poziomy członkostwa, przyznawane za kwalifikujące się loty;
  • Podwyższenie klasy za mile oznacza wykorzystanie mil Skywards na podróż w kabinie o klasie wyższej niż klasa wskazana na bilecie Emirates.
  • Strona oznacza stronę internetową Emirates Skywards pod adresem emirates.com.
 2. W niniejszych Zasadach programu, o ile nie zamierzono inaczej:
  • odniesienie do liczby pojedynczej obejmuje liczbę mnogą i vice versa;
  • odniesienie do jednej płci obejmuje odniesienie do płci przeciwnej;
  • odniesienie do grupy obejmuje odniesienie do jej autoryzowanych pracowników; oraz
  • nagłówki mają jedynie charakter pomocniczy.

2. Członkostwo

 1. O uczestnictwo w programie Skywards ubiegać się może każda osoba powyżej drugiego roku życia. Korporacje, firmy, spółki i inne jednostki nie mogą zostać członkiem.
 2. Ubiegający się o członkostwo musi podać wszystkie wymagane informacje w formularzu zgłoszeniowym Emirates Skywards. Zgłoszenia niepełnoletnich członków muszą zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna. Emirates Skywards może wedle własnego uznania akceptować i odrzucać zgłoszenia o członkostwo.
 3. Emirates Skywards nadaje każdemu członkowi stały cyfrowy numer członkowski, na który będą przelewane gromadzone przez członka mile. Po zapisaniu się każdy członek programu może uzyskać dostęp do cyfrowej karty członkowskiej poprzez aplikację Emirates. Podczas podróży kwalifikującymi się lotami lub w momencie dokonywania płatności za inne kwalifikujące się usługi i towary członek programu może przedyktować swój numer członkowski, okazać go w aplikacji Emirates, na stronie mobilnej, w e-mailu lub jako zapisany obraz na urządzeniu mobilnym. Cyfrowa karta członkowska jest dostępna dla wszystkich członków Emirates Skywards. Cyfrowa karta członkowska zapewnia członkom ten sam poziom przywilejów, który mieli do dyspozycji, używając dotychczasowej karty. Cyfrowa karta członkowska może mieć datę wygaśnięcia; wówczas karta jest ważna tylko do daty wygaśnięcia. Cyfrowa karta członkowska będzie również wskazywała datę wygaśnięcia poziomu członkowskiego. Cyfrowa karta członkowska może być używana jedynie przez członka, którego nazwisko widnieje na karcie. Imię i nazwisko musi być wprowadzone przy użyciu alfabetu angielskiego, dokładnie w takiej formie, w jakiej występuje w paszporcie. Cyfrowa karta członkowska nie jest kartą kredytową i jej jedyną funkcją jest identyfikacja. Cyfrowa karta członkowska zawsze pozostaje własnością wystawcy karty i nie można jej przenieść na inną osobę.
 4. Członkom nie wolno nadużywać członkostwa w programie lojalnościowym Emirates Skywards, między innymi poprzez:
  • nielegalne lub oszukańcze działania; lub
  • sprzedaż, przypisywanie, przekazywanie lub kupowanie bądź oferowanie lub reklamowanie sprzedaży, przypisania, przekazania lub kupna jakichkolwiek nagród, mil lub innych korzyści oferowanych członkom zgodnie z zasadami Programu Emirates Skywards w sposób inny niż określony w Zasadach programu.
  • W przypadku złamania Zasad programu przez członka, w tym jakichkolwiek naruszeń niniejszego punktu 2.4, Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa zgodnie z punktem 21.2. Mile zgromadzone na koncie członkowskim, które nie zostały wykorzystane, przesłane ani nie straciły ważności zostaną utracone.
 5. Członek może w dowolnej chwili zrezygnować z członkostwa, informując o swojej woli Centrum Obsługi Klienta Emirates.
 6. Emirates Skywards może wedle swojego uznania w dowolnej chwili zakończyć, zawiesić lub anulować członkostwo lub zgromadzone mile członka. W tym momencie niewykorzystane mile zostaną utracone i nie będzie można z nich skorzystać.
 7. Członkostwo w programie Emirates Skywards zostaje automatycznie zakończone w przypadku powiadomienia o śmierci lub bankructwie członka. Ponadto jeśli osoba zmarła lub osoba, która ogłosiła bankructwo, jest jednocześnie głową rodziny na koncie w Programie Rodzinnym, to konto również zostanie usunięte. Ważne mile zgromadzone na indywidualnym koncie członkowskim, które nie zostały wymienione, przesłane ani nie wygasły, a także inne korzyści lub przywileje oraz konto w Programie Rodzinnym (jeśli dotyczy) istniejące przed śmiercią lub bankructwem członka zostaną automatycznie utracone. W przypadku śmierci członka Emirates Skywards ma prawo wedle własnego uznania przywrócić mile dostępne na koncie osoby zmarłej i przekazać je na konto jej prawnych beneficjentów, jeżeli w momencie otrzymania przez Emirates Skywards powiadomienia na koncie Skywards należącym do osoby zmarłej lub na jej koncie w Programie Rodzinnym (jeśli dotyczy) znajduje się co najmniej 2000 mil, a osoba będąca beneficjentem złoży wniosek o przekazanie mil z konta osoby zmarłej w ciągu 6 miesięcy od powiadomienia o śmierci/bankructwie. Do każdego wniosku dotyczącego mil zgromadzonych na koncie zmarłego członka przesyłanego przez prawnego beneficjenta osoby zmarłej lub w jego imieniu należy dołączyć (I) kopię karty zgonu zmarłego członka, (II) kopię testamentu zmarłego członka, wyrok sądu lub inny rodzaj dokumentów prawnych poświadczających uprawnienia do otrzymania zgromadzonych mil, oraz (III) pozostałe dokumenty, których zażąda Emirates Skywards.
 8. Członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Członek nie może posiadać więcej niż jedno konto. Wszystkie mile i nagrody w programie Emirates Skywards są gromadzone lub przekazywane członkowi na jego konto członkowskie.
 9. Wyciągi aktywności będą dostępne dla członka za pośrednictwem strony, jeżeli Emirates Skywards uzna go za aktywnego członka; wyciągi zawierać będą informacje o liczbie zgromadzonych, wykorzystanych i przedawnionych mil. Jeżeli członek uzna, że informacje zawarte na wyciągu (w tym dotyczące zgromadzonych, wykorzystanych lub przedawnionych mil) są niepoprawne, musi niezwłocznie (nie później niż 90 dni od wystawienia wyciągu) powiadomić o tym fakcie Emirates Skywards. Jeśli członek nie powiadomi Emirates Skywards o nieścisłościach na wyciągu w okresie podanym w ustępie 2.9, informacje z wyciągu zostaną uznane za poprawne i zaakceptowane przez członka. Jeżeli członek zakwestionuje poprawność wyciągu, Emirates Skywards może wymagać od członka przedstawienia dokumentów potwierdzających wniosek.
 10. O zmianie nazwiska członka należy poinformować Emirates Skywards na piśmie, dołączając niezbędne dokumenty i potwierdzenia wymagane przez Emirates Skywards. Emirates Skywards może wymagać dodatkowych informacji, aby potwierdzić ważność konta w razie zmiany danych osobowych członka.
 11. Wszystkie podatki, opłaty celne i inne należności powstałe w wyniku gromadzenia mil albo otrzymania i wykorzystania nagród stanowią obowiązek tylko i wyłącznie członka i muszą zostać opłacone przed wydaniem nagrody. Emirates Skywards nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień w związku z podatkami, opłatami celnymi i innymi należnościami.
 12. Członkowie poniżej 18. roku życia nie będą mogli przeprowadzać określonych transakcji (takich jak zakup lub przekazanie mil Skywards oraz ich wymiana na nagrody) na stronie internetowej ani za pośrednictwem aplikacji Emirates.
 13. Wszystkie przyznane ale niewymienione na nagrody mile, a także niewykorzystane nagrody zostają anulowane w chwili zakończenia członkostwa.
 14. Aby zapewnić nieprzerwaną wartość i spójność Programu Emirates Skywards dla członków, Emirates nieustannie monitoruje aktywność związaną z milami Skywards w ramach programu. Emirates Skywards może objąć konto członka audytem z dowolnego powodu określonego przez Emirates. W okresie audytu konto członka nie będzie dostępne. Emirates powiadomi członka o prowadzeniu audytu i może zażądać od niego udostępnienia określonych informacji związanych z kontem w ciągu określonego czasu, aby pomóc w przeprowadzeniu audytu (powiadomienie o audycie). Emirates zastrzega sobie prawo do anulowania konta w trakcie przeprowadzania audytu, jeśli członek nie odpowiedział na powiadomienie o audycie w ciągu 90 dni lub istnieją inne powody uznane przez Emirates za uzasadniające usunięcie konta. W przypadku anulowania konta w trakcie przeprowadzania audytu ważne mile zgromadzone na koncie członkowskim, które nie zostały wykorzystane, przesłane ani nie wygasły, zostaną utracone.

3. Skywards Skysurfers

 1. Członkowie w wieku od 2 do 17 lat automatycznie zostają członkami Skywards Skysurfers.
 2. Członkowie Skysurfers podlegają Zasadom programu Emirates Skywards i konieczne może być towarzystwo dorosłego członka programu podczas korzystania z określonych korzyści, takich jak dostęp do poczekalni i usługa prywatnego kierowcy.
 3. Członkowie Skysurfers mogą gromadzić mile Skywards za wszystkie loty Emirates i flydubai. Członkowie Skysurfers mogą również wymieniać mile Skywards na podwyższenie klasy lotów Emirates przed odprawą na lotnisku. Członkowie Skysurfers mogą wymieniać mile Skywards na wszystkie loty Emirates oraz loty obsługiwane przez partnerskie linie lotnicze Emirates Skywards.
 4. Członkowie Skysurfers mają prawo korzystać z określonychprzywilejów, takich jak dodatkowy limit bagażu i priorytetowa odprawa.

4. Zarządzanie kontem

 1. Członek może wyznaczyć pełnoletniego koordynatora podróży na piśmie przesłanym do Centrum Obsługi Klienta Emirates lub za pośrednictwem strony; koordynator podróży ma dostęp do konta członkowskiego i może:
  • pozyskiwać informacje z tego Konta członkowskiego.
  • odbierać nagrody;
  • poprawiać informacje członkowskie w programie Emirates Skywards w imieniu członka.
 2. Poprzez zaakceptowanie funkcji koordynatora podróży wyznaczony koordynator wyraża zgodę na podleganie Zasadom programu. Wszystkie czynności prowadzone przez koordynatora podróży związane z kontem członka muszą być zgodne z Zasadami programu. Wszystkie czynności związane z kontem wykonywane przez koordynatora podróży będą traktowane jako prowadzone w imieniu członka, a członek będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Zasad programu, jakich dopuścić się może koordynator podróży.
 3. Koordynator podróży jest zobowiązany podać Emirates Skywards dane kontaktowe oraz przedłożyć dowód tożsamości, zanim funkcja koordynatora zostanie przyznana. Koordynator podróży oraz członek potwierdzają, że wszystkie dane związane z tożsamością koordynatora podróży oraz jego dane kontaktowe są prawdziwe i dokładne oraz że podanie fałszywych danych pociągnie za sobą zwolnienie koordynatora podróży z pełnionej przez niego funkcji. W takich przypadkach Emirates Skywards zastrzega sobie również prawo do zamknięcia konta członka, zgodnie z punktem 18.2.
 4. Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta członka zgodnie z punktem 18.2. i/lub zwolnienia koordynatora podróży z pełnionej przez niego funkcji, jeśli Emirates Skywards stwierdzi wedle własnego uznania, że działania podejmowane przez koordynatora podróży związane z kontem członka są niezgodne z Zasadami programu.
 5. Koordynator podróży, który nie jest członkiem, nie jest uprawniony do korzyści i przywilejów członkowskich programu Emirates Skywards.

5. Poziomy członkostwa

 1. Członek może podwyższyć poziom członkostwa na Silver, Gold lub Platinum w zależności od liczby mil poziomu zgromadzonych w dowolnym 13-miesięcznym okresie. Aby osiągnąć poziom Silver, potrzeba 25 000 mil poziomu lub 25 kwalifikujących się lotów; aby osiągnąć poziom Gold, potrzeba 50 000 mil poziomu albo 50 kwalifikujących się lotów; aby osiągnąć poziom Platinum, potrzeba 150 000 mil i co najmniej jednego kwalifikującego się lotu (od 1 kwietnia 2023 r.) w pierwszej klasie lub klasie biznes.
 2. Poziom członkostwa zachowuje ważność przez rok od miesiąca, w którym został uzyskany, i może zostać przedłużony, jeśli członek zgromadzi kolejne 25 000 mil poziomu lub 25 kwalifikujących się lotów, 50 000 mil poziomu lub 50 kwalifikujących się lotów albo 150 000 mil poziomu (w zależności od poziomu) oraz co najmniej 1 kwalifikujący się lot* w pierwszej klasie lub klasie biznes do dnia weryfikacji poziomu. Kwalifikujące się loty nie obejmują podwyższenia klasy lotu, biletów za mile ani biletów zakupionych przy użyciu metody „Gotówka + mile”. Nadwyżka mil poziomu lub kwalifikujących się lotów w weryfikowanym okresie nie przechodzi na kolejny okres.
 3. Członkowie gromadzą premię za poziom w następujący sposób:
  • Członkowie Platinum = mile podstawowe +100%
  • Członkowie Gold = mile podstawowe +75%
  • Członkowie Silver = mile podstawowe +30%
  • Premie za poziom są przyznawane na konto mil Skywards członka. Nie są dodawane do sumy mil poziomu.
 4. Emirates Skywards może w każdej chwili i bez powiadomienia zmienić liczbę mil poziomu wymaganych do przejścia na każdy z poziomów członkostwa.
 5. Emirates Skywards może nadawać poziom członkostwa, podwyższać go i obniżać wedle własnego uznania.

6. Korzyści i przywileje poziomów

 1. Rezerwacja miejsc z wyprzedzeniem: Rezerwacja miejsc z wyprzedzeniem na loty Emirates jest dostępna dla wszystkich członków, jeśli zarezerwują miejsce co najmniej 48 godzin przed wylotem i odprawią się nie później niż 90 minut przed wylotem. Rezerwacja miejsc z wyprzedzeniem zależy od dostępności i Warunków przewozu Emirates dla pasażerów i bagażu. W zależności od poziomu członkowskiego w programie Emirates Skywards członkowie mogą mieć prawo do bezpłatnej rezerwacji miejsc z wyprzedzeniem:
  • Platinum: Bezpłatny dostęp do miejsc zwykłych, preferowanych i podwójnych dla wszystkich pasażerów z tej samej rezerwacji (ten sam kod referencyjny rezerwacji – PNR) oraz bezpłatny dostęp do miejsc z dodatkową przestrzenią na nogi dla pasażerów klasy ekonomicznej Flex Plus będących członkami.
  • Gold: Bezpłatny dostęp do miejsc zwykłych i preferowanych dla wszystkich pasażerów z tej samej rezerwacji (ten sam kod referencyjny rezerwacji), obejmujący wszystkie taryfy Emirates.
  • Silver: Bezpłatny dostęp do miejsc zwykłych dla członka, obejmujący wszystkie taryfy Emirates.
  • Blue: Bezpłatny dostęp do miejsc zwykłych tylko w klasie ekonomicznej w taryfach Flex lub Flex Plus.
  Uwaga: Rezerwacja miejsc z wyprzedzeniem nie jest dostępna dla rezerwacji grupowych (klasa rezerwacji G). W pozostałych przypadkach obowiązują standardowe opłaty za rezerwację miejsc z wyprzedzeniem. Dowiedz się więcej o obowiązujących Cię opłatach i rezerwacji miejsc z wyprzedzeniem.
 2. Bezpłatna odprawa bagażowa w domu: Bezpłatna odprawa bagażowa w domu (dalej: „„Usługi”) jest dostępna dla członków na poziomie Platinum podróżujących w dowolnej klasie na pokładzie lotów Emirates z wylotem z Międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju, z zastrzeżeniem wszelkich wyjątków zawartych w niniejszych Zasadach programu.
  1. Członkowie na poziomie Platinum mogą korzystać z tych Usług dla siebie i maksymalnie czterech innych osób. Gość lub goście muszą podróżować tym samym lotem Emirates co członek na poziomie Platinum, a adres odprawy bagażowej musi być taki sam jak członka na poziomie Platinum. Członek na poziomie Platinum będzie musiał zapłacić za każdego dodatkowego gościa i bagaż przekraczający dozwolony limit.
  2. Zasady świadczenia Usług regulują warunki Dostawcy, tj. Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C. (dalej: „Dostawca”). Warunki są określone na stronie https://dubz.com/pages/service-terms-conditions (Warunki dostawcy).
  3. Członkowie na poziomie Platinum mogą rezerwować Usługi co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem lotu Emirates za pośrednictwem jednego z następujących kanałów:
   1. W Centrum obsługi klienta Emirates pod numerem 600 555555.
   2. Online na podstronie DUBZ na www.emirates.com.
   3. W Centrum obsługi DUBZ pod numerem +971 4 872 8487
  4. Po zarezerwowaniu Usług można je zrealizować w okresie od 48 do 6 godzin przed rozpoczęciem lotu Emirates. W wyznaczonym terminie pracownik ds. odprawy stawi się w domu, hotelu lub biurze Członka na poziomie Platinum, aby:
   1. Sprawdzić dokumenty podróżne
   2. Zważyć bagaż i oznaczyć go etykietami
   3. Wydrukować kartę pokładową
   4. Podwyższenie statusu poczekalni Emirates z klasy biznes do pierwszej klasy = 150 USD
   5. Dostarczyć bagaż na lot Emirates
  5. Anulowania. Jeżeli Członek na poziomie Platinum chciałby anulować zarezerwowane Usługi, powinien to zrobić co najmniej 4 godziny przed planowanym terminem odprawy bagażowej. Dostępne metody anulowania:
   1. W Centrum obsługi DUBZ pod numerem +971 4 872 8487
   2. W Centrum obsługi klienta Emirates pod numerem 600 555555
  6. Wyłączenia. Usługi nie są dostępne, jeżeli członek na poziomie Platinum:
   1. Podróżuje na bilecie, który został kupiony w całości za mile Skywards. Bilety kupione za połączenie gotówki i mil Skywards nie podlegają temu wyłączeniu;
   2. Podróżuje bezpośrednim lotem do Tel Awiwu lub USA (z wyjątkiem przesiadek w Mediolanie i Atenach);
   3. Podróżuje lotem współdzielonym (code-share);
   4. Podróżuje z AVIH (zwierzęciem w luku bagażowym);
   5. Podróżuje z bronią palną (WEAP); bronią, bronią palną lub amunicją przewożoną jako bagaż rejestrowany)
   6. Podróżuje z klientami MEDA.
   7. Podróżuje na bilecie dla załogi lotniczej / bilecie z rabatem; oraz
   8. Podlega innym wyłączeniem określonym w Warunkach Dostawcy.
  7. Odpowiedzialność prawna. Korzystając z Usług, Członkowie na poziomie Platinum potwierdzają, że Usługi są świadczone przez podmiot trzeci, będący Dostawcą, i to Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczenie Usług. Wszelka odpowiedzialność wynikająca z Usług będzie podlegać Warunkom Dostawcy. Firma Emirates zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z Usług. Wszelkie roszczenia Członków na poziomie Platinum dotyczące jakichkolwiek niedociągnięć ze strony Dostawcy lub wad w świadczonych Usługach należy kierować bezpośrednio do Dostawcy.
  8. W procesie korzystania z Usług Członkowie na poziomie Platinum mogą przeglądać platformy zawierające łącza do stron internetowych podmiotów trzecich, które są kontrolowane i utrzymywane przez inne osoby. Wszelkie łącza do innych stron internetowych nie stanowią wyrazu poparcia od Emirates, a Członkowie na poziomie Platinum przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Emirates nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tychże stron.
  9. Informacje ogólne: Niniejsze Zasady programu mają uwzględnić obowiązujące postanowienia Warunków Dostawcy w zakresie dotyczącym świadczenia Usług. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszymi Zasadami programu a Warunkami Dostawcy pierwszeństwo mają niniejsze Zasady programu.
 3. Dostęp do poczekalni:
  1. Bezpłatny dostęp do poczekalni. Bezpłatny dostęp do poczekalni przysługuje członkom Platinum, Gold i Silver oczekującym na lot na pokładzie Emirates w dowolnej klasie. Członkowie na poziomie Platinum mogą skorzystać z dostępu do poczekalni pierwszej klasy i klasy biznes w Dubaju oraz wstępu do dowolnej poczekalni Emirates dla siebie, a dodatkowo mogą zabrać ze sobą 1 osobę dorosłą i dwie osoby towarzyszące w wieku poniżej 17 lat. Członek programu na poziomie Gold może uzyskać bezpłatny wstęp do dowolnej poczekalni Emirates dla klasy biznes w Dubaju oraz do dowolnej poczekalni w ramach sieci Emirates dla siebie oraz jednej kwalifikującej się osoby towarzyszącej. Członek na poziomie Silver może uzyskać bezpłatny wstęp tylko dla siebie do poczekalni Emirates dla klasy biznes w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Dubaju. Dostęp do poczekalni jest oferowany wyłącznie wtedy, gdy dalsza podróż odbywa się na pokładzie Emirates lub Qantas (lot code-share). Goście (osoby towarzyszące) muszą podróżować tym samym lotem Emirates lub lotem współdzielonym (code-share), obsługiwanym przez Qantas.
  2. Płatny dostęp do poczekalni Emirates w Dubaju. W Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Dubaju członkowie Emirates Skywards na poziomach Platinum, Gold i Silver mogą opłacić dodatkowy dostęp do poczekalni, wykraczający poza przywileje wynikające z poziomu członkowskiego. Członkowie na poziomie Blue, którzy nie mają prawa bezpłatnego dostępu do poczekalni, mogą wykupić wstęp do poczekalni w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Dubaju. Zatem w oparciu o obecne przywileje na poszczególnych poziomach
   • członkowie na poziomach Platinum, Gold i Silver mogą zapłacić za wstęp dodatkowych osób,
   • członkowie na poziomie Blue mogą zapłacić za swój wstęp oraz wstęp osób towarzyszących,
   • członkowie na poziomie Gold i Silver mogą odpłatnie podwyższyć dostęp do poczekalni (z poczekalni klasy biznes do poczekalni pierwszej klasy).
   Przywilej wstępu do poczekalni Emirates w porcie lotniczym Dubai International jest dostępny za opłatą według poniższego cennika tylko dla członków i ich ewentualnych osób towarzyszących, o ile osoby te także podróżują dalej tym samym lotem Emirates. Płatny wstęp do poczekalni jest dostępny tylko dla poczekalni Emirates w porcie lotniczym Dubai International i tylko pod warunkiem dalszego lotu na pokładzie Emirates. Opłaty za korzystanie z tego przywileju przez 4 godziny dla jednej osoby dorosłej w porcie lotniczym Dubai International (z VAT) wynoszą:
   • Poczekalnie Emirates pierwszej klasy = 250 USD
   • Poczekalnie Emirates klasy biznes = 150 USD
   • Poczekalnia Emirates = 125 USD
   • Podwyższenie statusu poczekalni Emirates z klasy biznes do pierwszej klasy = 150 USD
   Dowiedz się więcej o płatnym dostępie do poczekalni.
  3. Płatny dostęp do poczekalni na wybranych lotniskach. Na wymienionych poniżej kwalifikujących się lotniskach* (z wyjątkiem portu lotniczego Dubai International) członkowie Emirates Skywards na poziomach Platinum i Gold mogą opłacić dostęp do poczekalni dla dodatkowych osób towarzyszących ponad przysługujący członkowi limit bezpłatnego dostępu. Na wymienionych poniżej kwalifikujących się lotniskach* (z wyjątkiem portu lotniczego Dubai International) członkowie na poziomie Silver i Blue, którzy normalnie nie mają bezpłatnego wstępu do poczekalni, mogą teraz wykupić dla siebie wstęp do poczekalni.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Kapsztad
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • Londyn Gatwick
   • Londyn Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Mediolan
   • Monachium
   • Nowy Jork, Lotnisko im. Johna F. Kennedy'ego
   • Paryż, Lotnisko im. Charlesa de Gaulle'a
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Tokio Narita
   • Zurych
   Płatny dostęp do poczekalni na wspomnianych kwalifikujących się lotniskach* przysługuje za opłatą według poniższego cennika tylko osobom towarzyszącym, które członkowie Skywards na poziomach Platinum i Gold chcą zaprosić do poczekalni, o ile osoby te także podróżują dalej tym samym kwalifikującym się lotem Emirates, oraz członkom Skywards na poziomie Silver i Blue (bez osób towarzyszących). Opłaty za dostęp do poczekalni Emirates na podanych powyżej kwalifikujących się lotniskach* wynoszą 100 USD; kwotę należy uiścić w lokalnej walucie zgodnie z ustalonym przelicznikiem (powyższe nie dotyczy portu lotniczego Dubai International).
  4. Emirates zastrzega sobie prawo do modyfikacji opłat za dostęp do poczekalni w dowolnej chwili i wedle własnego uznania. Opłata obejmuje jednorazowy, maksymalnie 4-godzinny pobyt w poczekalni dla osoby dorosłej i ma zastosowanie tylko dla członków i ich ewentualnych osób towarzyszących. Członkowie (i ich osoby towarzyszące), których pobyt w poczekalni przekroczy 4 godziny z dowolnego powodu (w tym opóźnienia lotu), będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za każde dodatkowe 4 godziny spędzone w poczekalni zgodnie z cennikiem w powyższym punkcie 6.3.2 (w przypadku dowolnej poczekalni w porcie lotniczym Dubai International) oraz 6.3.3 (w przypadku poczekalni na innym kwalifikującym się lotnisku*).
  5. Płatny dostęp do poczekalni dla dziecka w wieku poniżej 12 lat wynosi połowę stawki dla osoby dorosłej, podanej w powyższym punkcie 6.3.2 (w przypadku dowolnej poczekalni w porcie lotniczym Dubai International) oraz 6.3.3 (w przypadku poczekalni na innym kwalifikującym się lotnisku*). Niemowlęta poniżej 2. roku życia mają prawo do bezpłatnego wstępu do poczekalni. Członkowie opłacający pobyt w poczekalni muszą przed uzyskaniem wstępu pokryć koszt całości pobytu w poczekalni aż do godziny wylotu. Płatności można dokonywać tylko kartą kredytową/debetową (płatności gotówką i milami nie są akceptowane). Po wejściu do poczekalni nie przysługuje zwrot środków – bez względu na długość faktycznego pobytu w poczekalni. Korzystanie z poczekalni podlega stosownym regulaminom określanym przez Emirates.
  6. Informujemy, że cena płatnego dostępu do poczekalni, podana w powyższym punkcie 6.2.2 (w przypadku dowolnej poczekalni w porcie lotniczym Dubai International) oraz 6.2.3 (w przypadku poczekalni na innym kwalifikującym się lotnisku*), nie obejmuje podatków. Jeśli opłata za dostęp do poczekalni zostanie obłożona podatkiem, Emirates zastrzega sobie prawo do zwiększenia opłaty wedle własnego uznania, aby pokryć koszt tychże podatków.
  7. Kwalifikujące się loty Emirates obejmują loty sprzedawane i obsługiwane przez Emirates oraz loty typu code-share realizowane przez Qantas. Pasażerowie lotów Emirates typu code-share obsługiwanych przez innych przewoźników nie mają wstępu do poczekalni Emirates.
  8. Emirates zastrzega sobie prawo do wycofywania/ograniczania dostępu do poczekalni. Dostęp do poczekalni podlega ograniczeniom ilościowym. Członkowie mający bilety typu code-share na loty Emirates obsługiwane przez innych przewoźników nie mają wstępu do poczekalni Emirates, z wyjątkiem członków będących pasażerami lotów code-share linii Qantas. W niektórych krajach niepełnoletni (poniżej 18 lub 21 roku życia) muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej, aby mieć wstęp do poczekalni. Dowiedz się więcej o dostępie do poczekalni.
  9. Emirates zastrzega sobie prawo do – według własnego uznania – zawieszenia lub wycofania możliwości dostępu do poczekalni dla członka Emirates Skywards oraz do obniżenia jego poziomu członkostwa w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego postępowania lub niewłaściwego wykorzystania korzyści związanych z dostępem do poczekalni lub wyposażeniem poczekalni. Dostęp członka do poczekalni zawsze podlega regulaminowi dostępu określonemu przez Emirates.
  10. Członkowie korzystający z dostępu do poczekalni Emirates muszą odpowiednio się prezentować. Emirates zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do poczekalni Emirates w sytuacjach, gdy:
   • Zachowanie członka jest uciążliwe dla innych klientów
   • Członek nie stosuje się do próśb lub poleceń personelu Emirates
   • Wprowadzono dobrowolne zmiany do planu podróży członka podczas jego pobytu w poczekalni, wskutek których nastąpiła zmiana godziny wylotu o więcej niż cztery godziny
   Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować anulowanie członkostwa w Emirates Skywards.
 4. Dodatkowy limit bagażu jest dostępny dla członków Emirates Skywards na poziomie Platinum, Gold i Silver podróżujących lotami Emirates i flydubai, podczas których obowiązuje zasada wagi IATA. Członkowie na poziomie Platinum mają prawo do limitu bagażu wyższego o 20 kgkilogramów; członkom na poziomie Gold przysługuje limit wyższy o 16 kgkilogramów, a członkom na poziomie Silver – dodatkowe 12 kgkilogramów bagażu (oprócz limitu widocznego na bilecie). W przypadku lotów Emirates, podczas których obowiązuje zasada liczby sztuk IATA, członkowie na poziomie Platinum i Gold, poza limitem bagażu widocznym na bilecie, mogą zabrać ze sobą dodatkowe 23 kgkilogramy w klasie ekonomicznej oraz 32 kgkilogramy w klasie biznes i pierwszej klasie. Maksymalny limit bagażu w każdej klasie lotu nie powinien przekraczać 3 sztuk bagażu rejestrowanego.

  W przypadku lotów z sieci połączeń Emirates rozpoczynających się w Afryce w ramach taryf Special w klasie ekonomicznej:

  • Członkowie Emirates Skywards na poziomie Platinum i Gold podróżujący w ramach taryf Special w klasie ekonomicznej mogą zabrać ze sobą maksymalnie 2 sztuki bagażu o wadze 23 kg (standardowo jest to 1 sztuka bagażu o wadze 23 kg).

  Podróż z/do Ameryk (z wyjątkiem tras między Amerykami a Europą) w ramach taryf Special w klasie ekonomicznej:

  • Członkowie Emirates Skywards na poziomie Platinum i Gold będą mieć możliwość zabrania ze sobą maksymalnie 2 sztuk bagażu o wadze 23 kg (standardowo jest to 1 sztuka bagażu o wadze 23 kg).

  Podróż między Amerykami a Europą w ramach taryf Special i Saver w klasie ekonomicznej:

  • Członkowie Emirates Skywards na poziomie Platinum i Gold będą mieć możliwość zabrania ze sobą maksymalnie 2 sztuk bagażu o wadze 23 kg (standardowo jest to 1 sztuka bagażu o wadze 23 kg).
 5. W przypadku wyprzedanych lotów priorytetowa rezerwacja miejsc przyznawana jest zgodnie z następującymi zasadami:
  • członkom programu na poziomie Platinum i Gold (odpowiednio) podczas rezerwacji biletów w klasie ekonomicznej Emirates w najwyższej taryfie Flex Plus w danej klasie lotu; oraz
  • członkom programu na poziomie Platinum podczas rezerwacji biletów w klasie biznes Emirates w najwyższej taryfie Flex Plus w danej klasie lotu.
  Rezerwacje mogą nie być możliwe w czasie głównych świąt, ważnych wydarzeń oraz podczas lotów objętych ograniczeniami. Podobnie Emirates nie daje gwarancji co do dostępności rezerwacji lub priorytetowego wyboru miejsc. Z przywileju można skorzystać wyłącznie dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta Emirates co najmniej 48 godzin przed wylotem.
  • Członkowie na poziomach Platinum i Gold podróżujący w dowolnej klasie Emirates i flydubai mają prawo do priorytetowej obsługi bagażu. Członkowie na poziomie Silver mają prawo do priorytetowego odbioru bagażu tylko podczas lotów flydubai. Dowiedz się więcej o priorytetowej obsłudze bagażu.
  • Pierwszeństwo odprawy jest dostępne dla członków na poziomach Platinum, Gold i Silver, którzy podróżują w dowolnej klasie na pokładzie Emirates lub flydubai. Dowiedz się więcej o odprawie. Pierwszeństwo wejścia na pokład jest dostępne dla członków na poziomach Platinum, Gold i Silver, którzy podróżują w dowolnej klasie na pokładzie Emirates. Dowiedz się więcej o odprawie.
  • Mile Skywards należące do członków na poziomie Platinum nie wygasną tak długo, jak członek utrzyma swój poziom członkowski. Oznacza to, że Skorygowana data wygaśnięcia będzie wyświetlana członkom na poziomie Platinum wówczas, gdy ich mile Skywards miałyby wygasnąć zgodnie ze Standardową datą wygaśnięcia w bieżącym okresie weryfikacji poziomu. Skorygowana data wygaśnięcia zawsze będzie wyznaczona na dwa (2) miesiące po dacie zbliżającej się weryfikacji poziomu członka. Przykład: jeśli członek na poziomie Platinum (którego data weryfikacji poziomu przypada na 31 sierpnia 2019 r.) ma mile Skywards mające wygasnąć 31 stycznia 2019 r. (zgodnie ze Standardową datą wygaśnięcia), członek ten będzie widział Skorygowaną datę wygaśnięcia – 31 października 2019 r. (tj. dwa (2) miesiące po najbliższej weryfikacji poziomu).
   • Gdy tylko członek wejdzie na poziom Platinum, Skorygowana data wygaśnięcia zostanie zastosowana wobec tych mil Skywards, które zgodnie ze Standardową datą wygaśnięcia straciłyby ważność w trakcie aktualnego okresu weryfikacji poziomu Platinum. Wszelkie mile Skywards, które wygasły przed uzyskaniem przez członka poziomu Platinum, nie zostaną przywrócone. Dotyczy to także przypadku wniosków o przyznanie brakujących mil Skywards, które mogły pomóc członkowi w uzyskaniu poziomu Platinum przed datą wygaśnięcia.
   • Za każdym razem, gdy członek zachowuje poziom Platinum, wszelkie niewykorzystane mile Skywards, które miały Skorygowaną datę wygaśnięcia, zostaną ponownie przedłużone do dnia wypadającego dwa (2) miesiące po dacie kolejnej weryfikacji poziomu członka.
   • Jeśli członkowi nie uda się zachować poziomu Platinum, wszelkie niewykorzystane mile Skywards, które miały Skorygowaną datę ważności, gdy członek był na poziomie Platinum, stracą ważność w dniu widocznym na koncie członka Emirates Skywards.
   • Skorygowana data wygaśnięcia dotyczy także tych mil Skywards, które zostały zebrane w programie rodzinnym tylko przez członka na poziomie Platinum, bez względu na to, czy pełni rolę głowy rodziny, czy członka rodziny.
   • Skorygowana data wygaśnięcia dotyczy także mil Skywards, dla których zakupiono przedłużenie ważności (za pomocą funkcji „Przedłuż ważności mil” lub „Przywróć mile”), jak określono w ustępie 9.
   • Aby uniknąć niejednoznaczności, mile Skywards wygasną w dniu utraty przez nie ważności, tj. w standardowym lub skorygowanym dniu, jeśli status członka w tym dniu widoczny na emirates.com będzie inny niż Platinum. Nie przewiduje się żadnych wyjątków dla członków na poziomie Platinum, których mile wygasną przed wyżej wymienioną datą wejścia tej zasady w życie.
  • Przywileje i korzyści dostępne dla poszczególnych członków na każdym poziomie członkowskim są ważne tylko w okresie posiadania odpowiedniego statusu poziomu.
  • Emirates Skywards ma prawo, w dowolnej chwili i bez uprzedzenia, do zmiany przywilejów i korzyści dostępnych dla członka na każdym poziomie członkowskim.

7. Gromadzenie mil

 1. Członek może gromadzić mile za kwalifikujące się loty lub otrzymywać mile Skywards za korzystanie z kwalifikujących się usług partnerów od dnia przystąpienia do programu Skywards (włącznie). Kwalifikujące się loty odbyte do dwóch miesięcy przed przyjęciem do programu uprawniają do otrzymania mil (z wyjątkiem lotów flydubai odbytych przed 1 sierpnia 2018 r.). Transakcje z partnerami zawarte przed przyjęciem do programu nie uprawniają do otrzymania mil Skywards. Mile Skywards oraz mile poziomu otrzymywane przez członka za kwalifikujące się loty można sprawdzić w kalkulatorze mil na stronie.
 2. Aby otrzymać mile, członek musi okazać kartę członkowską albo podać numer członkowski w chwili rezerwowania lotu lub odprawy przed kwalifikującym się lotem oraz za każdym razem, gdy płaci za inne kwalifikujące się towary i usługi. Po dokonaniu odprawy na pierwszy lot w ramach danej podróży nie można zmienić numeru członkowskiego.
 3. Liczba zgromadzonych mil zależy od miejsca wylotu, portu docelowego, klasy podróży i taryfy. Użyj naszego Kalkulatora mil, aby sprawdzić, ile mil uzyskasz za dany lot. 
 4. Liczba mil uzyskanych za bilety w systemie „Gotówka + mile” będzie proporcjonalna do kwoty pieniężnej użytej do opłacenia taryfy, z wyłączeniem opłat przewoźnika, podatków i dopłat. Bilety w systemie „Gotówka + mile” nie uprawniają do uzyskania mil w innych programach lojalnościowych, w których uczestniczy Emirates Skywards.
 5. Niepełnoletni członkowie gromadzą mile w takim samym tempie, jak dorośli członkowie.
 6. Jeżeli członek kupuje bilety, łącząc taryfy i/lub klasy kwalifikujących się lotów, mile zostają naliczone osobno za każdy odcinek. Część biletu przeznaczona na adnotacje i dane dodatkowe zawiera jedynie orientacyjne informacje. Pełne szczegóły dotyczące mil gromadzonych podczas lotów o łączonych taryfach znajdziesz w sekcji „Mój plan podróży” na stronie internetowej lub w dziale „Emirates Skywards” w aplikacji Emirates, bądź w sekcji „Zarządzaj rezerwacją” na stronie emirates.com lub flydubai.com.
 7. Jeżeli członek anuluje część biletu lub uzyska za niego zwrot kosztów, mile zostaną przyznane jedynie za odbyte kwalifikujące się loty w ramach danego biletu.
 8. W przypadku częściowo wykorzystanych biletów na kwalifikujące się loty liczba zgromadzonych mil zależy od trasy lotu, klasy podróży i taryfy, z której skorzystano podczas zakupu w czasie podróży. Jeżeli podróż została częściowo zrealizowana, mile zostaną przyznane jedynie za odbytą część trasy. Jeżeli członek chce częściowo zmienić bilet na wyższą taryfę lub klasę podróży, dodatkowe mile zostaną przyznane jedynie za tę konkretną część podróży i nie będą dotyczyć żadnych odbytych wcześniej lotów w ramach trasy.
 9. Członek, który został przeniesiony do innej klasy, ale nie otrzymał nowego biletu (tj. podróżuje z biletem o tym samym numerze), otrzyma mile za zakupioną taryfę, która widnieje na bilecie.
 10. Członkowie Skywards otrzymają liczbę mil według pierwotnej klasy podróży. W przypadku natychmiastowego podniesienia klasy lotu podczas odprawy na lotnisku lub na pokładzie nie zostaną przyznane dodatkowe mile.
 11. Poniższe rodzaje biletów nie kwalifikują się do przyznania mil:
  • bilety pracownicze;
  • bilety zniżkowe dla pracowników branży i agentów;
  • bilety za mile Classic Saver, Classic Flex oraz Classic Flex Plus;
  • bilety za mile;
  • bilety barterowe;
  • bilety przydzielane w ramach nagród i bilety promocyjne;
  • bilety dla konsultantów i przedstawicieli PR;
  • bilety dyplomatyczne i rządowe ze specjalną zniżką;
  • darmowe bilety oraz bilety na loty nierejsowe/czarterowe;
  • bilety niepubliczne ze specjalną zniżką;
  • bilety niewykorzystane z powodu odmowy wstępu na pokład oraz
  • bilety za mile wystawione w ramach innego programu lojalnościowego / programu dla regularnie podróżujących, w którym uczestniczy Emirates Skywards.
 12. Członek może zgłosić brakujące mile za loty Emirates za pośrednictwem Centrum Obsługi Emirates lub Strony w ciągu sześciu miesięcy od odbycia kwalifikującego się lotu Emirates. Członek musi przedstawić szczegóły podróży, takie jak numer biletu, dane lotu z kart pokładowych, potwierdzenie transakcji, rachunki i wszelkie inne dokumenty wymagane przez Emirates Skywards, aby możliwe było uznanie roszczenia. Aby zgłosić brakujące mile za odbyty lot flydubai, członek musi poinformować o brakujących milach za pośrednictwem Strony flydubai w ciągu sześciu miesięcy od odbycia lotu na pokładzie flydubai.
 13. Za każdy lot lub transakcję członek może otrzymać mile tylko w jednym programie lojalnościowym, o ile Emirates Skywards lub partner nie określili inaczej. Członkowie uczestniczący w programach lojalnościowych naszych partnerów muszą wybrać preferowany program lojalnościowy na początku podróży. Wiąże się to nie tylko z uzyskaniem mil Skywards, ale także z innymi przywilejami, takimi jak dostęp do saloników lotniskowych, wyższy limit bagażu itp., o ile nie określono inaczej przez Emirates lub flydubai. Członek może zmienić numer programu lojalnościowego w chwili odprawy przed rozpoczęciem pierwszego lotu, ale nie później. Mile są przyznawane tylko za dane miejsce oraz jedno dodatkowe miejsce zakupione dla członka podczas danego lotu. Przyznanie mil na konto członka może zająć osiem tygodni lub więcej od daty transakcji. Mile zgromadzone przez członka mogą zostać wykorzystane lub wymienione przez tego członka zgodnie z niniejszymi Zasadami programu dopiero po przyznaniu ich na konto członka.
 14. Członkowie gromadzą mile Skywards tylko za kwalifikujące się loty oraz loty partnerskimi liniami lotniczymi. Członek jest odpowiedzialny za weryfikację przyznanych mil Skywards u partnera, u którego został zarezerwowany lot.
 15. Mile Skywards są przyznawane tylko za faktycznie przekazane towary lub wyświadczone usługi. W szczególności członek nie otrzyma mil Skywards za towary i usługi, które zostały zamówione, a następnie anulowane przed wykorzystaniem ich przez członka, a także w sytuacji, gdy członek nie spełni wymogów związanych z zamówieniem.
 16. Jeżeli kwalifikujący się lot członka zostanie anulowany, Emirates lub flydubai może wystawić bilet członka na innego przewoźnika, a członek otrzyma mile zgodnie z zakupionym biletem.
 17. Jeśli mile Skywards zostaną omyłkowo przyznane na konto członkowskie w związku z błędem technicznym lub innego rodzaju błędem, Emirates Skywards zastrzega sobie prawo ich odbioru.

8. Skywards Everyday

 1. Aby skorzystać ze Skywards Everyday członkowie programu Emirates Skywards muszą pobrać aplikację mobilną Skywards Everyday ze sklepu Google Play Store lub App Store, w przypadku systemu iOS, i zarejestrować się przy użyciu danych logowania Emirates Skywards.
 2. Członkowie Emirates Skywards mogą uzyskać mile Skywards za transakcje dokonywane w biorących udział w ofercie punktach partnerów Skywards Everyday wymienionych w aplikacji mobilnej Skywards Everyday.
 3. Aby gromadzić mile Skywards za zakupy w punktach partnerów Skywards Everyday, należy uruchomić aplikację mobilną Skywards Everyday, wybrać biorący udział w ofercie punkt partnerski i poprosić personel o wprowadzenie wymaganych szczegółów oraz kodu PIN.
 4. Mile Skywards zostaną od razu przyznane i uwzględnione na koncie członkowskim Emirates Skywards.
 5. Ze względów bezpieczeństwa członkowie Emirates Skywards muszą mieć na swoim urządzeniu mobilnym aktywną usługę lokalizacji, by uzyskać mile Skywards.
 6. Członkowie Emirates Skywards mogą uzyskać 1 milę Skywards za każde 3 AED wydane w punktach biorących udział w ofercie. Wyjątek stanowi kategoria „Produkty spożywcze” – w tej kategorii członkowie Emirates Skywards mogą uzyskać 1 milę Skywards za każde 5 AED wydane w punktach biorących udział w ofercie.
 7. Członkowie Emirates Skywards uzyskają mile Skywards za wszystkie zakupy w punktach biorących udział w ofercie. Nie obowiązują wyjątki ani okresy wyłączenia.
 8. Mile Skywards będą przyznawane w oparciu o sumę wydaną w punktach biorących udział w ofercie, z pominięciem obowiązujących podatków rządowych.
 9. Członkowie programu Emirates Skywards podczas dokonywania zakupów muszą okazać aplikację mobilną Skywards Everyday, aby uzyskać mile Skywards. Mile Skywards nie przysługują w przypadku zakupów dokonanych w przeszłości.
 10. Mile Skywards można otrzymać wyłącznie za zakupy dokonane przy użyciu gotówki lub karty bankowej, nie zaś karty podarunkowej, kredytu sklepowego. Mile nie zostaną przyznane również w przypadku wymiany produktów.
 11. Mile Skywards nie przysługują za określone usługi dodatkowe świadczone przez partnerów Skywards Everyday.
 12. Za zakupy online (na stronach partnerów Skywards lub za pośrednictwem portali zewnętrznych) nie można otrzymać mil Skywards.
 13. Mile Skywards zgromadzone za transakcje w punktach biorących udział w programie, za które zostanie przyznany zwrot środków, zostaną odliczone od salda mil na koncie członkowskim Emirates Skywards.
 14. Członkowie Emirates Skywards wyrażają zgodę, by punkty biorące udział w ofercie udostępniły potwierdzenie zakupu lub zwrotu Emirates w razie konieczności, np. w przypadku kontroli lub konfliktu z klientem.
 15. Jeśli partner Skywards Everyday ma własny program lojalnościowy, może poprosić o dokonanie wyboru rodzaju punktów/mil przysługujących za konkretną transakcję w jego punkcie.
 16. Jeśli kod PIN Skywards Everyday zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, ze względów bezpieczeństwa na danym urządzeniu przez godzinę nie będzie można otrzymać mil Skywards w tym punkcie. Członkowie Emirates Skywards mogą, za zgodą partnera Skywards Everyday, wrócić do tego samego punktu po godzinie, by odebrać mile Skywards. Inną opcją jest skontaktowanie się z Emirates i okazanie paragonu z potwierdzeniem personelu danego punktu partnera w formie pieczątki Skywards Everyday.
 17. Liczba przyznawanych mil Skywards będzie zawsze wyrażona w liczbach całkowitych, a minimalna kwota konieczna do uzyskania mil Skywards to 3 AED. Jeśli liczba przysługujących mil Skywards będzie wyrażona w ułamku, zostanie zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej.
 18. Maksymalna liczba mil możliwych do uzyskania za pojedynczą kwalifikującą się transakcję to 1,5 mln.
 19. Członkowie Emirates Skywards są odpowiedzialni za sprawdzenie liczby mil Skywards uzyskanych za dany kwalifikujący się zakup. W przypadku przyznania na konto członkowskie mniejszej liczby mil Skywards niż przysługująca za daną transakcję należy skonsultować się z personelem punktu biorącego udział w ofercie i poprosić o przyznanie brakującej liczby mil Skywards. W przypadku przyznania na konto członkowskie większej liczby mil Skywards niż przysługująca za daną transakcję personel punktu biorącego udział w ofercie ma prawo odliczyć odpowiednią liczbę mil Skywards, przesyłając prośbę o zwrot.
 20. Za żadną transakcję w ramach Skywards Everyday nie przysługują mile poziomu.
 21. W przypadku odkrycia lub podejrzenia niewłaściwego wykorzystania mil Skywards albo jakichkolwiek oszukańczych działań z nimi związanych Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do odebrania mil Skywards przyznanych na konto członkowskie Emirates Skywards, a także, w razie konieczności, zawieszenia lub wyłączenia konta członkowskiego Emirates Skywards, by zapobiec dalszym nielegalnym działaniom. Partnerzy Skywards Everyday mają prawo do odmowy przyznania mil Skywards.
 22. Jeśli mile Skywards zostaną omyłkowo przyznane na konto członkowskie w związku z błędem technicznym, Emirates Skywards ma prawo ich odbioru.
 23. Jeśli mile Skywards nie zostaną przyznane na konto członkowskie za kwalifikującą się transakcję, członkowie Emirates Skywards muszą skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Emirates, przedstawiając paragon z potwierdzeniem personelu danego punktu partnera w formie pieczątki Skywards Everyday. Udostępniając Emirates paragon potwierdzający transakcję, członkowie Emirates Skywards wyrażają zgodę na wykorzystanie zawartych na nim danych wyłącznie w celu przyznania brakujących mil Skywards na konto członkowskie.
 24. Dane dotyczące lokalizacji w aplikacji mobilnej Skywards Everyday pochodzą z Google Maps i są udostępniane wyłącznie, by ułatwić pracę z aplikacją. Emirates Skywards nie ponosi odpowiedzialności za dokładność takich danych o charakterze publicznym.
 25. Członkowie Skywards Skysurfers nie mogą skorzystać z oferty Skywards Everyday ze względu na ograniczenia wiekowe. Konta Business Rewards oraz w Programie Rodzinnym nie uprawniają do udziału w Skywards Everyday.
 26. Twórcą aplikacji mobilnej Emirates Skywards Everyday jest firma Loyalty Juggernaut Inc. Członkowie Emirates Skywards wyrażają zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i przesyłanie przez Loyalty Juggernaut Inc. do Emirates Skywards określonych danych udostępnianych dobrowolnie poprzez używanie aplikacji mobilnej Skywards Everyday. Te informacje będą obejmować dane osobowe udostępnione wcześniej Emirates, takie jak:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, data urodzenia i kraj zamieszkania);
  • informacje o koncie członkowskim Emirates Skywards (numer konta członkowskiego, liczba zgromadzonych mil Skywards, data dołączenia do programu i poziom członkostwa);
  • dane transakcyjne (data i godzina wykonania transakcji, wartość transakcji, liczba uzyskanych mil Skywards oraz informacja o skorzystaniu z oferty specjalnej Skywards Everyday);
 27. Emirates nie udostępni żadnych danych osobowych członków Emirates Skywards partnerom Skywards Everyday. Wyjątkiem może być podejrzenie nadużyć, niewłaściwego wykorzystania produktów Emirates albo jakichkolwiek działań oszukańczych. Partnerzy Skywards Everyday będą mieć dostęp wyłącznie do anonimowych danych dotyczących poszczególnych transakcji, chyba że nastąpi wymieniona wyżej sytuacja (nadużycie, niewłaściwe wykorzystanie abo działanie oszukańcze).
 28. Powyższy regulamin, a także zasady programu Emirates Skywards, mają zastosowanie w przypadku wszystkich ofert pozwalających uzyskać mile Skywards oraz promocji organizowanych przez partnerów Skywards Everyday.
 29. Skywards Everyday to część programu Emirates Skywards, w związku z czym wszystkich członków Emirates Skywards korzystających ze Skywards Everyday obowiązują wszystkie zasady programu Emirates Skywards orazPolityka prywatności.

9. Ważność mil Skywards

 1. Mile Skywards są ważne przez trzy lata od dnia odbycia kwalifikującego się lotu lub przeprowadzenia kwalifikującej się transakcji z partnerem przez członka.
 2. Mile Skywards wygasają (i są odejmowane z konta Członka) na koniec miesiąca, w którym przypadają urodziny Członka, po trzech latach od daty odbycia kwalifikującego się lotu lub przeprowadzenia kwalifikującej się transakcji (dalej: Standardowa data ważności). Dokładny okres ważności mil Skywards zależeć będzie od daty urodzin Członka, ale ważność mil Skywards nigdy nie będzie krótsza niż trzy lata. Niemniej jednak wszelkie mile Skywards należące do Członka, który w dniu Standardowej daty ważności będzie na poziomie Platinum, zostaną przedłużone do dnia, który wypada dwa (2) miesiące po dacie nadchodzącej weryfikacji poziomu Platinum (dalej: Skorygowana data ważności). Mile te będą podlegać zasadom określonym w punkcie 6.9. Niewykorzystane, przedawnione mile Skywards, które zostały odjęte z konta członka, nie zostaną ponownie przyznane.
 3. Mile Skywards, które utraciły ważność, nie mogą zostać ponownie przyznane. Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do odebrania lub anulowania w dowolnej chwili mil, które zostały przyznane omyłkowo, niezgodnie z Zasadami programu lub wskutek ich naruszenia.
 4. Obowiązkiem członka jest wiedzieć, ile mil Skywards ma na koncie oraz kiedy jego mile Skywards wygasają. Członek może sprawdzić stan swoich mil w dowolnej chwili na emirates.com.
 5. Jeśli mile Skywards zostały wymienione na Nagrodę, która została anulowana, i od tego czasu utraciły ważność zgodnie z Zasadami programu, mile te nie uprawniają do uzyskania zwrotu lub ich przywrócenia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której Członek ma status Platinum w dniu anulowania Nagrody; wówczas mile Skywards zostaną przyznane z powrotem i zachowają ważność do skorygowanej daty ważności.

10. Kup, podaruj w prezencie, prześlij, przedłuż ważność, przywróć lub pomnóż swoje mile Skywards

Emirates Skywards zobowiązuje się chronić Twoje konto członkowskie, dane osobowe i saldo mil. Zachęcamy do kupowania mil tylko przez emirates.com lub Centra Obsługi Klienta Emirates i unikanie dokonywania transakcji przez stronę trzecią zaangażowaną w nieautoryzowane i bezprawne czynności, w tym sprzedaż mil i biletów Reward. Zasady programu Skywards surowo zabraniają zakupu mil i biletów Reward za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów.

 1. Wybierając którąkolwiek z powyższych opcji – Kup mile, Podaruj mile, Prześlij mile, Przedłuż ważność mil, Przywróć mile lub Pomnóż mile – opuścisz stronę emirates.com i zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną Points Platform, zarządzaną przez Points.com Inc. Członek Emirates Skywards przyjmuje do wiadomości, że niektóre istotne dane (w tym dane członka będącego odbiorcą mil Skywards, jeśli dotyczy) będące w posiadaniu Emirates Skywards, w tym: dane osobowe przekazane Emirates Skywards przez członka, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail; dane na temat konta Skywards, takie jak numer konta członkowskiego oraz saldo mil Skywards; dane rozliczeniowe, takie jak historia zakupów; dane na temat odbytych lotów oraz dane behawioralne, takie jak reakcja na kampanie oraz aktywność w sieci, zostaną zgromadzone i wykorzystane przez Emirates Skywards, a także przesłane do Points.com Inc. Takie udostępnienie danych będzie realizowane zgodnie z naszą polityką prywatności w celu umożliwienia członkowi Emirates Skywards dokonania transakcji oraz uczestniczenia w okazyjnych ofertach Emirates Skywards lub naszych partnerów.
 2. Transakcje Kup mile, Podaruj mile, Przedłuż ważność mil, Prześlij mile, Przywróć mile i Pomnóż mile oraz płatności za nie są przetwarzane przez Points.com Inc.
 3. Umowa dotycząca korzystania z Points Platform, w tym przetwarzania wszelkich płatności przez Points.com Inc. za pośrednictwem Points Platform, zawierana jest między członkiem Emirates Skywards a Points.com Inc. W związku z tym korzystanie z platformy Points jest regulowane zasadami regulaminu i polityki prywatności Points.com Inc. Zasady wykorzystywania i ujawniania danych osobowych stosowane przez Points.com Inc. mogą różnić się od zasad Emirates. Przepisy chroniące prywatność stosowane przez Points.com Inc. mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak przepisy, którym podlega Emirates.
 4. Emirates Skywards zdecydowanie zaleca członkom Emirates Skywards zapoznanie się z regulaminem. Korzystając z Points Platform, członek Emirates Skywards wyraża zgodę na regulamin Points.com Inc. dotyczący używania platformy, w tym przestrzeganie wszystkich terminów płatności oraz wszelkich zasad i ograniczeń dotyczących korzystania z Points Platform.
 5. Członek Skywards może kupować, otrzymywać, przesyłać, przywracać i mnożyć mile Skywards lub przedłużać ich ważność za pośrednictwem platformy Points.com Inc. („Points Platform”), o ile ma na swoim koncie Emirates Skywards co najmniej jedną transakcję przyznania mil (tj. lot na pokładzie Emirates lub partnerskiej linii lotniczej albo transakcję z partnerem). Członek taki określany jest mianem „kwalifikującego się członka Skywards”. Premie za dane osobowe nie są traktowane w tym przypadku jako transakcje przyznania mil.
 6. Mile Skywards mogą zostać zakupione przez kwalifikującego się członka Skywards poprzez Points Platform na własny użytek („Kup mile [w opcji Standalone]”) lub jako prezent dla innego kwalifikującego się członka Skywards („Podaruj mile”) w blokach po 1000 mil w cenie 30 USD za 1000 mil, przy czym minimalna transakcja to 2000 mil. Od czasu do czasu kwalifikujący się członkowie programu Skywards będą mogli zwiększyć saldo mil Skywards, gdy zabraknie im mil podczas rezerwacji lotów Emirates za mile lub podwyższenia klasy Emirates za mile na stronie emirates.com („Kup mile [w opcji In-line]”, „Kup mile [w opcji Standalone]” oraz „Kup mile”). Członkowie ci mogą kupować mile w opcji In-line w blokach po 1000 mil w cenie 30 USD za 1000 mil (zakup minimalny to 1000 mil). Maksymalna łączna liczba mil, jaką jeden członek programu może kupić dla siebie poprzez metodę „Kup mile” i otrzymać w prezencie przy użyciu metody „Podaruj mile”, zależy od poziomu członkowskiego w momencie dokonywania zakupu:
  • Członkowie na poziomie Platinum i Gold mogą zakupić do 200 000 mil w ciągu roku kalendarzowego.
  • Członkowie na poziomie Silver i Blue mogą zakupić do 100 000 mil w ciągu roku kalendarzowego.
  Zakupione lub otrzymane mile nie mogą być gromadzone na koncie w programie Rodzinnym. Nie można kupić ani podarować mil poziomu.
 7. Kwalifikujący się członek Skywards może przesłać mile Skywards innemu kwalifikującemu się członkowi Skywards poprzez Points Platform („Prześlij mile”) w blokach po 1000 mil w cenie 15 USD za 1000 mil. Członek musi zakupić początkowo co najmniej 2000 mil. Maksymalna liczba mil przesłanych innemu członkowi lub otrzymanych od innego członka wynosi 50 000 mil w roku kalendarzowym. Transfer mil nie jest dostępny w przypadku wysyłania lub otrzymywania mil Skywards z konta w programie Rodzinnym. Nie można przenosić mil poziomu.
 8. W przypadku mil Skywards, które wygasną w ciągu najbliższych dziewięćdziesięciu (90) dni, można skorzystać z opcji przedłużenia ich wartości o dodatkowe 12 miesięcy od pierwotnej daty wygaśnięcia za pomocą platformy Points Platform (opcja „Przedłuż ważność mil”) w cenie 20 USD za 1000 mil. Kwalifikujący się członek programu Skywards może przywrócić mile Skywards, które wygasły w ciągu ostatnich stu osiemdziesięciu (180) dni, na dodatkowych 12 miesięcy od momentu zakupu poprzez Points Platform (opcja „Przywróć mile”) w cenie 20 USD za 1000 mil. Członek musi zakupić początkowo co najmniej 1000 mil. Maksymalna liczba przywróconych i przedłużonych mil wynosi 50 000 mil w roku kalendarzowym. Nie można przywrócić ani przedłużyć ważności mil Skywards zgromadzonych na koncie w programie Rodzinnym. Nie można przywrócić ani przedłużyć ważności mil poziomu.
 9. Od czasu do czasu kwalifikujący się członkowie programu Skywards otrzymają możliwość otrzymania podwójnej, potrójnej lub poczwórnej liczby mil za opłatą wynoszącą 20 USD za każde 1000 mil zakupionych za pośrednictwem platformy Points Platform (opcja „Pomnóż mile”). Opcja pomnożenia mil będzie dotyczyła
  • określonej części mil Skywards, które kwalifikujący się członek Skywards już zarobił w przeszłości za Kwalifikujące się loty albo u Partnerów.
  • mil Skywards, które kwalifikujący się członek Skywards ma zarobić za zbliżające się Loty Emirates, które zostały zarezerwowane i potwierdzone, pod warunkiem że cały plan podróży zostanie zrealizowany w przyszłości.
  Możliwość pomnożenia mil może zostać zakupiona przez kwalifikującego się członka. Obowiązuje limit 50 000 mil rocznie. Liczba mil Skywards możliwych do zakupienia za pośrednictwem usługi pomnożenia mil będzie widoczna na platformie Points, a kwalifikujący się członkowie będą mogli pomnożyć mile tylko zgodnie z wyświetlonymi tam informacjami. Mile można pomnożyć tylko raz na rezerwację. Pomnożone mile zostaną przekazane na konto kwalifikującego się członka zgodnie z poniższym punktem 17 bez względu na to, czy nadchodząca podróż została rozpoczęta, czy ukończona. Transakcja Pomnóż mile nie może zostać zmodyfikowana lub wycofana, niezależnie od jakiejkolwiek zmiany lub anulowania rezerwacji, w ramach której zakupiono opcję pomnożenia mil. Pomnożone mile nie mogą być gromadzone na koncie w programie Rodzinnym. Nie można pomnożyć mil poziomu.
 10. Cena mil Skywards oraz zasady kupowania, przesyłania, przedłużania ważności, przywracania i pomnożenia mil Skywards i/lub warunki uzyskiwania mil Skywards mogą ulegać zmianom.
 11. Zakupione/podarowane/przesłane/pomnożone mile Skywards zachowują ważność przez co najmniej 3 lata od daty zakupu. Wygasną po trzech latach na koniec miesiąca, w którym uczestnik otrzymujący mile ma urodziny. Przedłużone mile Skywards zachowują ważność przez dodatkowe 12 miesięcy od daty wygaśnięcia. Wygasną po jego upłynięciu. Przywrócone mile Skywards zachowują ważność przez 12 miesięcy od daty zakupu i wygasną po tym okresie.
 12. Mile Skywards można kupić, podarować, przesłać, przedłużyć i przywrócić za pośrednictwem emirates.com oraz przez Centrum Obsługi Klienta Emirates, Centrum Rezerwacji lub kasy biletowe Emirates. Mile Skywards można pomnożyć tylko na emirates.com, a nie za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Emirates, Centrum Rezerwacji lub w kasie biletowej Emirates.
 13. Płatności za opcje Kup mile, Podaruj mile, Prześlij mile, Przedłuż ważność mil, Przywróć mile oraz Pomnóż mile można dokonać tylko przy użyciu karty kredytowej. Płatności nie można dokonać w gotówce.
 14. Aby sfinalizować transakcję, członkowie Emirates Skywards muszą się zalogować na swoje konto Emirates Skywards na stronie emirates.com, z której zostaną następnie przekierowani na Points Platform.
 15. Transakcje zostaną przetworzone w walucie obowiązującej w kraju zamieszkania członka programu Skywards widniejącym w jego profilu członkowskim, z wyjątkiem przypadku zakupu mil w opcji In-line – wtedy transakcje będą przetwarzane w walucie kraju wybranego na stronie Emirates.com. Gdy płatność jest uiszczana w walucie innej niż USD, kurs wymiany może różnić się od aktualnego, obowiązującego kursu wymiany. W przypadku, gdy płatność w lokalnej walucie członka nie jest obsługiwana, transakcja zostanie automatycznie przetworzona w dolarach amerykańskich. Mogą obowiązywać lokalne podatki, zgodnie z polityką Emirates.
 16. Mile Skywards zostaną dodane do konta członka Emirates Skywards 48 godzin po otrzymaniu przez Points Platform pełnej płatności dokonanej przy użyciu karty kredytowej na platformie. Jeśli mile Skywards nie pojawią się na koncie członkowskim, zgłoś ich brak, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta Emirates.
 17. Mile Skywards można kupić, podarować i przesłać w dowolnej chwili, ale ich pomnożenie jest możliwe tylko wtedy, kiedy kwalifikujący się członek otrzyma możliwość pomnożenia mil za nadchodzący lot Emirates. Przedłużenie ważności mil Skywards jest możliwe w ciągu stu osiemdziesięciu (180) dni przed ich wygaśnięciem, zaś przywrócenie mil jest możliwe w ciągu sześciu (6) miesięcy po ich wygaśnięciu.
 18. Mile Skywards można kupić, podarować, przesłać, przywrócić i pomnożyć, a także można przedłużyć ich wartość w dowolnej chwili w określonym okresie, lecz nie później niż 48 godzin przed rezerwacją/wykorzystaniem mil. Wszelkie transakcje zakupu mil (zarówno przy zakupie w opcji „Standalone”, jak i „In-line”), podarowania mil, przesłania mil, przedłużenia ważności mil, przywrócenia mil oraz pomnożenia mil z zamiarem ich wymiany na nagrody nie gwarantują dostępności tychże nagród. Zwroty mil Skywards zakupionych, podarowanych, przesłanych, przywróconych lub pomnożonych są niedozwolone, chyba że prawo stanowi inaczej. Cena, za którą mile Skywards zostały zakupione, nie ma związku z kwotą wymiany tych mil Skywards na nagrody, jeśli porównać cenę danego produktu lub usługi w ramach transakcji Gotówka + mile lub tylko za gotówkę.
 19. Członek nie może sprzedać swoich mil Skywards za gotówkę lub inne korzyści; ponadto członek może kupować mile Skywards tylko w autoryzowanych kanałach Emirates Skywards, tj. na stronie emirates.com i w centrach obsługi telefonicznej Emirates, a nie od osób trzecich.
 20. Aby otrzymać jakiekolwiek mile Skywards, odbiorca mil musi się najpierw zarejestrować jako członek Emirates Skywards.
 21. Zakupione, otrzymane w prezencie, przesłane, przedłużone, przywrócone lub pomnożone mile Skywards nie wliczają się do salda statusu poziomu.
 22. Podczas przetwarzania tego rodzaju transakcji oraz płatności obowiązują zasady Polityki prywatności oraz Regulamin(otwiera zewnętrzną stronę w nowym oknie) Points.com Inc.

11. Nagrody – Postanowienia ogólne

 1. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach programu, wszystkie nagrody należy zarezerwować na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji Emirates, bądź w Centrum Obsługi Klienta Emirates albo w biurze rezerwacji Emirates. Jedynie członek albo jego koordynator podróży (albo rodzic lub opiekun w przypadku niepełnoletniego członka) może wymienić mile Skywards na nagrody. W przypadku wniosku o wymianę mil na nagrodę członek może zostać poproszony o wypełnienie Formularza Autoryzacyjnego oraz przedstawienie kopii paszportu.
 2. Aby odebrać nagrodę, członek musi dysponować wymaganą liczbą mil Skywards na swoim koncie. Członkowie mogą wymieniać mile Skywards na nagrody w dowolnej chwili w okresie ważności mil, zależnie od dostępności nagród oraz w zgodzie z zapisami niniejszych Zasad programu oraz regulaminami partnerów. Emirates Skywards może w dowolnej chwili i bez uprzedzenia zmienić liczbę mil Skywards wymaganą do uzyskania danej nagrody, wycofać nagrodę lub nałożyć dodatkowe ograniczenia na nagrodę albo warunki jej uzyskania.
 3. Wszystkie nagrody są zależne od dostępności oraz ograniczeń nakładanych przez dostawców. Emirates Skywards oraz partnerzy mogą ustalać okresy, w których nagrody nie są dostępne. Nagrody mogą nie być dostępne dla wszystkich lotów przez cały czas. Emirates Skywards może wycofać, zastąpić i zamienić nagrodę w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.
 4. W WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA EMIRATES SKYWARDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU ŚMIERCI LUB USZKODZEŃ CIAŁA ORAZ STRAT I SZKÓD WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA NAGRODY LUB Z NIM ZWIĄZANYCH (Z WYJĄTKIEM WYKORZYSTANIA BILETU ZA MILE) ANI ZA UTRATĘ, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE NAGRODY.
 5. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYŁĄCZONYCH PRZEPISAMI PRAWA NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI (BEZPOŚREDNIEJ ANI DOROZUMIANEJ) NA NAGRODY PRZYZNAWANE W PROGRAMIE EMIRATES SKYWARDS. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELAMY GWARANCJI NA JAKOŚĆ NAGRÓD ANI ICH PRZYDATNOŚĆ DO JAKIEGOKOLWIEK CELU.
 6. W WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA I ZGODNIE Z NINIEJSZYMI ZASADAMI PROGRAMU ODPOWIEDZIALNOŚĆ EMIRATES SKYWARDS ALBO PARTNERA DOSTARCZAJĄCEGO LOTY, TOWARY LUB USŁUGI BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NAGRODY JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO LUB WIĘCEJ Z PONIŻSZYCH: (a) WYMIANA TOWARU LUB ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIKA TOWARU; (b) NAPRAWA TOWARU; (c) ZWROT KOSZTÓW WYMIANY TOWARU ALBO ZAKUPU ODPOWIEDNIKA TOWARU I – W PRZYPADKU USŁUG LUB LOTÓW – PONOWNEGO ŚWIADCZENIA USŁUGI LUB LOTU PRZEZ EMIRATES SKYWARDS ALBO PARTNERA WYZNACZONEGO DO DOSTARCZENIA LOTU, TOWARU LUB USŁUG.

12. Emirates Classic Rewards

 1. Członek może wykorzystać lot za mile dla siebie lub osoby trzeciej.
 2. Bilety Classic Rewards nie mają wartości pieniężnej.
 3. Uiszczenie wszelkich podatków, ceł i opłat nakładanych przez przewoźnika (w tym podatków lotniskowych i/lub rządowych) jest obowiązkiem członka, który musi dokonać tego przed wystawieniem biletu Classic Reward. Akceptujemy płatności gotówką i kartą kredytową. Członkowie mogą uiścić opłaty nakładane przez przewoźnika milami Skywards.
 4. Bilety Classic Reward są ważnymi dokumentami podróżnymi i są wystawiane z założeniem, że wszystkie warunki określone w chwili wystawienia biletu mają zastosowanie. Wszystkie bilety Classic Reward podlegają Warunkom przewozu Emirates dotyczącym lotów Classic Reward oraz Zasadom programu w chwili rezerwacji. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższych ustaleń, członek musi upewnić się, czy posiada odpowiednią wizę, dokumenty podróżne oraz szczepienia (w tym szczepienia dzieci), aby móc podróżować z biletem Classic Reward.
 5. Liczba mil potrzebnych do wymiany na bilet Classic Reward dla niemowlęcia (do dwóch lat), które nie zajmuje osobnego miejsca, wynosi 10% liczby mil wymaganych w przypadku osoby dorosłej. Podczas rezerwacji członek może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających wiek niemowlęcia. Bilet Classic Reward dla niemowlęcia można wykorzystać tylko w klasie ekonomicznej lotu Emirates Classic Reward. Bilet Classic Reward za mile dla niemowlęcia należy zarezerwować w tym samym czasie, co bilety za mile dla dorosłych, i w ramach tej samej rezerwacji.
 6. Bilety Classic Reward muszą zostać opłacone i wystawione w ciągu siedmiu dni od daty rezerwacji; w przeciwnym razie nastąpi anulowanie rezerwacji. Jeżeli wylot przypada w okresie siedmiu dni od daty rezerwacji, konieczne jest natychmiastowe opłacenie i wystawienie biletu.
 7. Biletów otwartych nie wystawia się jako biletów Classic Reward. Loty na trasie wylotu oraz przylotu muszą zostać zarezerwowane i potwierdzone w tym samym czasie. Listy oczekujących nie są dozwolone w przypadku biletów Classic Reward. Bilety Classic Reward zostaną uznane za nieważne, jeżeli odcinki podróży zostaną wykorzystane niezgodnie z kolejnością.
 8. Wszystkie opłaty wynikające z Zasad programu są bezzwrotne, chyba że prawo stanowi inaczej.
 9. Podróż z biletami Classic Reward może nie być możliwa w przypadku określonych usług wspólnych lub lotów typu code-share. Członek jest odpowiedzialny za weryfikację honorowania biletów Classic Reward w linii lotniczej, w której został zarezerwowany lot. Korzystanie z biletu Classic Reward może nie uprawniać członka do określonych przywilejów, do jakich miałby prawo, korzystając z pełnopłatnego biletu. Jeżeli członek ma jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie, powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Emirates.
 10. Bilet Classic Reward nie może zostać wykorzystany u innego przewoźnika niż ten wymieniony na bilecie, z wyłączeniem przypadków odwołania lotu, na którym miejsce członka zostało potwierdzone. W przypadku odwołania albo poważnego opóźnienia lotu członek podróżujący z biletem Classic Reward zostanie przeniesiony na następny lot tego samego przewoźnika z wolnym miejscem albo na lot innego przewoźnika, według decyzji Emirates.
 11. Członek nie może odsprzedać biletu Classic Reward ani innych nagród za gotówkę lub inne korzyści i nie może kupić biletu za mile ani innych nagród od osób trzecich. Bilet Classic Reward, który został kupiony, sprzedany lub wymieniony przez członka, może zostać anulowany i skonfiskowany bez uprzedzenia decyzją Emirates Skywards. Jeżeli bilet Classic Reward został częściowo lub w pełni wykorzystany, członek będzie miał obowiązek opłacić koszt podróży według pełnej taryfy. Zastrzegamy sobie także wszystkie prawa, w tym prawo do podjęcia kroków prawnych oraz anulowania członkostwa.
 12. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM ANI EMIRATES SKYWARDS, ANI (EWENTUALNIE) PARTNERSKIE LINIE LOTNICZE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZŁONKÓW PODRÓŻUJĄCYCH NA MOCY BILETÓW ZA MILE INNEJ NIŻ TA OKREŚLONA W OGÓLNYCH WARUNKACH PRZEWOZU I DOKUMENTACH PODRÓŻNYCH DANEJ LINII LOTNICZEJ.
 13. Dodatkowe warunki i obowiązujące opłaty dla biletów za mile Classic Flex / Flex Plus oraz Classic Saver wyszczególniono poniżej:

  Zasady opłatClassic Flex Plus (klasa ekonomiczna, **ekonomiczna Premium, biznes i pierwsza)Classic Saver (klasa ekonomiczna i klasa biznes)
  Maksymalna długość pobytu12 miesięcy3 miesiące
  Przerwy w podróżyDopuszczalne dwie przesiadki (jedna na trasie wylotu i jedna na trasie przylotu)Dopuszczalna jedna przerwa w podróży (na trasie wylotu lub przylotu)
  Kwalifikujące się lotyObejmuje wszystkie loty liniami Emirates (z wyłączeniem lotów typu code-share), zależnie od dostępnościObejmuje wszystkie loty liniami Emirates (z wyłączeniem lotów typu code-share), zależnie od dostępności
  Nagrody w łączonych taryfachŁączenie taryf jest możliwe, ale każdą taryfę obowiązują odrębne zasadyŁączenie taryf jest możliwe, ale każdą taryfę obowiązują odrębne zasady
  Opcja multi-cityLoty dozwolone do/z jednego miasta, powrót do/z innego miasta, wyłącznie w ramach tej samej strefy Emirates SkywardsLoty dozwolone do/z jednego miasta, powrót do/z innego miasta, wyłącznie w ramach tej samej strefy Emirates Skywards
  Ważność biletuPodróż należy rozpocząć w ciągu 12 miesięcy od wystawienia biletuPodróż należy rozpocząć w ciągu 12 miesięcy od wystawienia biletu
  Zniżki dla dzieciNagrody według zwykłych stawek Emirates Skywards (dzieci gromadzą mile także według normalnych stawek)Nagrody według zwykłych stawek Emirates Skywards (dzieci gromadzą mile także według normalnych stawek)
  Zniżki dla niemowlątNagrody kosztują 10% zwykłej stawki Emirates Skywards (ważne wyłącznie dla lotów w klasie ekonomicznej)Nagrody kosztują 10% zwykłej stawki Emirates Skywards (ważne wyłącznie dla lotów w klasie ekonomicznej)
  Zasady opłatClassic Flex PlusClassic Saver
  Zmiana datBezpłatnie25 USD * Brak opłat dla niemowląt za zmianę, za osobę
  Zwrot kosztu przed rozpoczęciem podróżyBezpłatnie75 USD * Brak opłat dla niemowląt tylko z zachowaniem ważności biletu i mil
  Zwrot kosztu po rozpoczęciu podróżyNiedozwolonyNiedozwolony
  Wszelkie inne zmiany (w ramach obowiązujących zasad programu)Bezpłatnie25 USD * Brak opłat dla niemowląt za zmianę, za osobę
  Nagrody w łączonych taryfachŁączenie taryf jest możliwe, ale każdą taryfę obowiązują odrębne zasadyŁączenie taryf jest możliwe, ale każdą taryfę obowiązują odrębne zasady
  * Brak opłat za niemowlęta
 14. Loty za mile podlegają warunkowi dostępności miejsc w wybranej klasie.
 15. Przywilej „ostatnie miejsce za mile Skywards w taryfie Classic Flex Plus”* umożliwia członkom na poziomie Platinum rezerwację lotu za mile w taryfie Flex w klasie ekonomicznej lub biznes na dowolny lot Emirates, o ile jest on wciąż w sprzedaży. Obowiązuje regulamin.

* Dostępny w Centrach Obsługi Klienta Emirates.

** Ze względu na ograniczoną liczbę lotów w klasie ekonomicznej Premium loty Classic Rewards w klasie ekonomicznej Premium oraz podwyższenie klasy za mile z klasy ekonomicznej do ekonomicznej Premium są obecnie niedostępne.

13. Gotówka + mile

Emirates „Gotówka + mile”

 1. Członek może wykorzystać dowolne połączenie środków pieniężnych i mil na bilety Emirates w systemie „Gotówka + mile” dla siebie lub osoby trzeciej.
 2. Uiszczenie wszelkich podatków, ceł i opłat nakładanych przez przewoźnika (w tym podatków lotniskowych i/lub rządowych) jest obowiązkiem członka, który musi dokonać tego przed wystawieniem biletu Emirates w systemie „Gotówka + mile”.
 3. Bilety Emirates w systemie „Gotówka + mile” są ważnymi dokumentami podróżnymi i są wystawiane z założeniem, że wszystkie warunki określone w chwili wystawienia biletu mają zastosowanie. Wszystkie bilety Emirates w systemie „Gotówka + mile” podlegają Warunkom przewozu Emirates oraz Zasadom programu obowiązującym w chwili rezerwacji. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższych ustaleń Członek musi upewnić się, że posiada odpowiednią wizę, dokumenty podróżne oraz szczepienia (w tym szczepienia niemowląt), aby móc podróżować z biletem Emirates za mile w systemie „Gotówka + mile”.
 4. Wszystkie opłaty wynikające z zasad programu są bezzwrotne, chyba że prawo stanowi inaczej.
 5. Podróż z biletami opłaconymi metodą „Gotówka + mile” może nie być możliwa w przypadku niektórych usług, np. repatriacji, usług wspólnych lub lotów typu code-share. Członek jest odpowiedzialny za weryfikację honorowania biletów Emirates w systemie „Gotówka + mile” w linii lotniczej, w której został zarezerwowany lot.
 6. Zakup biletu Emirates w systemie „Gotówka + mile” (gdy to możliwe) podlega zasadom określonym w artykule 12.
 7. Bilety Emirates w systemie „Gotówka + mile” można kupić przez internet na stronie emirates.com, w Centrum Obsługi Klienta Emirates oraz punktach sprzedaży.
 8. Bilety Emirates w systemie „Gotówka + mile” podlegają warunkowi dostępności i są oferowane przez Emirates wedle uznania; Emirates zastrzega sobie prawo do wycofania płatności „Gotówka + mile” za bilety Emirates w dowolnej chwili.
 9. Bilety „Gotówka + mile” są dostępne na loty sprzedawane przez Emirates, w tym te obsługiwane przez naszych partnerów code-share. Bilety Emirates w systemie „Gotówka + mile” nie są dostępne na loty za mile bez numeru lotu Emirates (EK) obsługiwane przez partnerskie lub inne linie lotnicze. 
 10. Mile Skywards zostaną odjęte z Konta Członka w chwili rezerwacji.
 11. Mile Skywards i mile poziomu zostaną przyznane proporcjonalnie do kwoty pieniężnej użytej do opłacenia biletów, z wyłączeniem opłat nakładanych przez przewoźnika, podatków i dopłat. Nie można gromadzić mil w ramach innego programu lojalnościowego.
 12. W przypadku rezygnacji lub zwrotu biletu Emirates w systemie „Gotówka + mile” – o ile nie mają zastosowania powyższe punkty 6.9 i 8.5 – przedawnione mile Skywards nie zostaną zwrócone na konto Członka.
 13. Zwrot częściowo zużytego biletu Emirates w systemie „Gotówka + mile” zostanie obliczony proporcjonalnie do liczby mil Skywards i środków pieniężnych użytych do opłacenia biletu.
 14. Członkowie mogą podwyższyć klasę biletu Emirates w systemie „Gotówka + mile” za mile Skywards lub środki pieniężne.
 15. Przelicznik mil Skywards na środki pieniężne stosowany podczas zakupu biletów Emirates w systemie „Gotówka + mile” leży w wyłącznej gestii Emirates. Emirates zastrzega sobie prawo do zmiany liczby mil Skywards wymaganych do uzyskania biletu lub zmiany ceny biletu oraz do nałożenia dodatkowych ograniczeń. Ceny mogą różnić się w zależności od lotniska wylotu, portu docelowego, punktu sprzedaży, numeru lotu, daty, sezonu, taryfy, klasy, poziomu, kanału sprzedaży Emirates lub połączenia tych czynników. Ponadto liczba mil Skywards i środków pieniężnych podana na stronie obowiązuje tylko w chwili rezerwacji.
 16. Członkowie ponoszą odpowiedzialność za inne wydatki i opłaty, roszczenia i należności z tytułu biletów Emirates w systemie „Gotówka + mile”. Wszelkie inne podatki, opłaty i dopłaty określone w chwili wystawienia biletu są uiszczane przez Członka.
 17. Wszystkie loty Emirates w systemie „Gotówka + mile” podlegają Warunkom przewozu Emirates oraz zasadom dotyczącym danego biletu, a także Zasadom programu w chwili rezerwacji.
 18. Wszelkie różnice w taryfie lub dodatkowe podatki i dopłaty wynikające z zakupu biletu Emirates w systemie „Gotówka + mile” są płatne tylko środkami pieniężnymi.
 19. Bilety Emirates opłacone metodą „Gotówka + mile” nie są traktowane jako bilety na kwalifikujące się loty, potrzebne do zachowania lub uzyskania poziomu członkowskiego.
 20. Członkowie Skywards Skysurfers nie mogą płacić za loty Emirates metodą „Gotówka + mile”.

flydubai „Gotówka + mile”

 1. Członek może wykorzystać dowolne połączenie środków pieniężnych i mil na bilety flydubai w systemie „Gotówka + mile” dla siebie lub osoby trzeciej.
 2. Bilet flydubai metodą „Gotówka + mile” można nabyć przez Internet na Stronie flydubai, logując się na Konto Członkowskie Emirates Skywards.
 3. Bilety flydubai w systemie „Gotówka + mile” podlegają Warunkom przewozu flydubai oraz wszelkim innym obowiązującym zasadom, o których Członek został poinformowany w chwili rezerwacji lotu flydubai.
 4. Bilety flydubai opłacane metodą „Gotówka + mile” mogą podlegać zasadom struktury cen IATA.
 5. Jeśli nie określono inaczej (na przykład w ramach promocji), Członkowie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie podatki i opłaty związane z biletem flydubai w systemie „Gotówka + mile”, w tym (między innymi) opłatę za wylot, cło, opłaty imigracyjne, lotniskowe, pasażerskie, opłaty nakładane przez przewoźnika, taksy inspekcji rolniczej, dopłaty związane z bezpieczeństwem i ubezpieczeniem oraz wszelkie podatki i opłaty manipulacyjne pobierane przez dowolną osobę lub odpowiedni urząd lub organ, w tym między innymi flydubai. Jeśli linie flydubai zostaną do tego zobowiązane, przekażą uprawnionym organom pełne dane osób posiadających bilety opłacone metodą „Gotówka + mile”. Wszelka odpowiedzialność związana z przekazaniem tychże danych, lub zgłoszeniem bezpośrednio przez Członka, będzie miała charakter odpowiedzialności osobistej danego Członka.
 6. Po zarezerwowaniu biletu flydubai metodą „Gotówka + mile” flydubai wedle własnego uznania może wyrazić zgodę na modyfikację rezerwacji na prośbę Członka. Zmiany można wprowadzić na Stronie flydubai lub telefonicznie, dzwoniąc do Centrum Obsługi flydubai, zgodnie z Zasadami przewozu flydubai, zasadami taryfy i/lub obowiązującym regulaminem Programu.
 7. Wszelkie zmiany biletu flydubai opłaconego metodą „Gotówka + mile” mogą wymagać wykorzystania kolejnych mil Skywards przez Członka. Liczba ewentualnie potrzebnych mil Skywards zostanie wyświetlona w chwili wprowadzania zmiany.
 8. Członkowie mogą zostać obciążeni opłatą za zmiany biletu flydubai opłaconego metodą „Gotówka + mile”, zgodnie z Zasadami przewozu flydubai, zasadami taryfy i/lub obowiązującym regulaminem Programu.
 9. Wszystkie zmiany podlegają Zasadom przewozu flydubai, zasadom taryfy i/lub obowiązującemu regulaminowi Programu.

14. Podwyższenie klasy lotu Emirates za mile

 1. Podwyższenie klasy lotu za mile jest możliwe tylko podczas lotów Emirates (z wyłączeniem lotów typu code-share obsługiwanych przez innego przewoźnika) i można z niego skorzystać na pojedynczym odcinku podróży.
 2. W przypadku nagrody w formie podwyższenia klasy lotu w obrębie tej samej strefy Emirates Skywards mile będą obliczane i wykorzystywane osobno za każdy odcinek podróży. Jeśli na przykład Twoja trasa to Bahrajn – Dubaj – Maskat, mile zostaną obliczone i wykorzystane osobno za odcinek Bahrajn – Dubaj oraz Dubaj – Maskat.
 3. Podwyższenie klasy lotu za mile nie jest dozwolone w przypadku biletów w taryfie Special. Bilety w taryfie Saver dla klasy biznesowej i klasy ekonomicznej można podwyższyć tylko podczas odprawy online, na lotnisku lub na pokładzie.
 4. W chwili prośby o podwyższenie klasy lotu za mile członkowie muszą posiadać wystarczającą liczbę mil wymaganą do podwyższenia klasy lotu Emirates.
 5. Członkowie mogą skorzystać z podwyższenia klasy lotu za mile z ekonomicznej na *ekonomiczną Premium, z ekonomicznej na biznes, z *ekonomicznej Premium na biznes lub z biznes na pierwszą.
 6. Wniosek o podwyższenie klasy lotu za mile należy złożyć najpóźniej na sześć godzin przed wylotem. Wszyscy członkowie Emirates Skywards mogą wymienić mile na natychmiastowe darmowe podwyższenie klasy lotu przy stanowisku odprawy (pod warunkiem dostępności). Członkowie na poziomach Platinum, Gold i Silver mogą wymienić mile na natychmiastowe darmowe podwyższenie klasy lotu na pokładzie (pod warunkiem dostępności). Dowiedz się więcej o natychmiastowym podwyższeniu klasy lotu za mile.
 7. Nowe rezerwacje usługi prywatnego kierowcy nie są dostępne w przypadku podwyższenia klasy w ramach programu Skywards z ekonomicznej na ekonomiczną Premium, z ekonomicznej na biznes lub z ekonomicznej Premium na biznes.
 8. Członek musi posiadać potwierdzony bilet na lot, którego klasę chce podwyższyć, przed złożeniem wniosku o podwyższenie klasy lotu za mile. Obowiązują wszelkie zasady dotyczące oryginalnego biletu i jego taryfy.
 9. Podwyższenia klasy lotu za mile są dozwolone jedynie w przypadku e-biletów Emirates, których numer rozpoczyna się od cyfr 176. Papierowe bilety nie uprawniają do podwyższenia klasy lotu za mile Emirates Skywards.
 10. Niemowlęta towarzyszące dorosłym, które nie zajmują osobnego miejsca, mają prawo do podwyższenia klasy lotu za 10% mil Skywards wymaganych do podwyższenia klasy lotu dla osoby dorosłej. Członek i niemowlę muszą zamienić mile na darmowe podwyższenie klasy lotu razem, w ramach tej samej transakcji.
 11. Za anulowanie podwyższenia klasy lotu za mile nie obowiązują żadne opłaty. Natomiast – o ile nie mają zastosowania powyższe punkty 6.9 i 8.5 – mile Skywards, które wygasły, nie zostaną zwrócone na konto członka.
 12. Podwyższenie klasy lotu za mile podlega warunkowi dostępności w danej klasie lotu.
 13. W przypadku wieloodcinkowych lotów Emirates członek może jednorazowo wymienić mile Skywards na podwyższenie klasy tylko pojedynczego odcinka. Aby kontynuować podróż w wyższej klasie lotu, konieczna będzie ponowna wymiana mil Skywards na dalszy odcinek podróży.
 14. Jeśli dostępność dotyczy odcinka lub odcinków na wybranej trasie, ale nie całej trasy z miejsca wylotu do miejsca docelowego, liczba wymaganych mil Skywards będzie odpowiadać poziomowi odcinka obliczonemu przez kalkulator mil Skywards.
 15. Natychmiastowe podwyższenie klasy za mile (dostępne podczas odprawy lub na pokładzie) jest dostępne tylko w odniesieniu do najbliższego lotu. Liczba wymaganych mil Skywards będzie odpowiadać poziomowi odcinka obliczonemu przez kalkulator mil Skywards.
 16. W przypadku wieloodcinkowych lotów Emirates, które odnoszą się do tego samego numeru lotu, członek może jednorazowo wymienić mile Skywards tylko na natychmiastowe podwyższenie klasy pojedynczych odcinków. Aby kontynuować podróż w wyższej klasie lotu, konieczna będzie ponowna wymiana mil Skywards na dalszy odcinek podróży.
 17. Uiszczenie wszelkich obowiązujących podatków (w tym podatków lotniskowych i/lub rządowych) jest obowiązkiem członka, który musi dokonać tego przed wystawieniem biletu Classic Reward. Akceptujemy płatności gotówką i kartą kredytową.

* Ze względu na ograniczoną liczbę lotów w klasie ekonomicznej Premium loty Classic Rewards w klasie ekonomicznej Premium oraz podwyższenie klasy za mile z klasy ekonomicznej do ekonomicznej Premium są obecnie niedostępne.

15. Partnerzy

 1. Partnerzy oraz regulaminy regulujące gromadzenie i wydawanie mil Skywards za pośrednictwem partnerów mogą ulegać zmianom. Emirates Skywards może w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia członków wycofać, ograniczyć, zmodyfikować albo anulować wszelkie nagrody świadczone przez partnerów.  Obowiązkiem członka jest sprawdzenie możliwości gromadzenia i wydawania mil Skywards u partnerów.
 2. Mile Skywards za towary i usługi partnerów są gromadzone w zależności od wydatków członka. Mogą obowiązywać wyłączenia i zasada minimalnej kwoty zakupu. Jeżeli zakup jest dokonany w walucie innej niż obowiązująca waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wydana kwota zostanie przeliczona według kursu wymiany ustalonego przez lub w imieniu Emirates Skywards.
 3. Gdy członek wybiera usługi i/lub towary u partnera, umowa na zakup usług i/lub towarów jest zawierana pomiędzy członkiem i partnerem. W związku z tym podczas zakupu towarów i/lub usług u partnera członka obowiązuje regulamin partnera. Niektóre z punktów regulaminu są zamieszczone na stronie internetowej, ale Emirates Skywards zdecydowanie zaleca członkom szczegółowe zapoznanie się z regulaminem partnera przed zakupem towarów i/lub usług. Akceptując ofertę partnera, członek wyraża zgodę na regulamin partnera dotyczący zakupu, w tym przestrzeganie wszelkich terminów płatności (jeśli obowiązują) oraz przestrzeganie wszystkich zasad i ograniczeń dotyczących rezerwacji, dostępności, anulowania oraz zwrotu pieniędzy za usługi i/lub towary. W WYMIARZE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM EMIRATES SKYWARDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NAGRODY ŚWIADCZONE PRZEZ PARTNERÓW W ZWIĄZKU Z ODMOWĄ ŚWIADCZENIA NAGRODY DLA CZŁONKA PRZEZ PARTNERA. Ewentualne prawa, jakie członek może mieć do nagrody, może on rościć jedynie wobec partnera świadczącego nagrodę. Zgodnie z tym punktem wszystkie nagrody świadczone na rzecz członka będą podlegały tylko i wyłącznie regulaminowi partnera świadczącego nagrodę.
 4. Jeśli oferta partnera umożliwia członkowi przeniesienie lub przeliczenie punktów zgromadzonych u partnera na mile Skywards („Oferta przeniesienia”), przeniesienie lub przeliczenie będzie możliwe tylko wtedy, gdy: członek uczestniczy zarówno w programie Emirates Skywards, jak i programie partnera oraz gdy punkty partnera są wysyłane z konta założonego u partnera na imię i nazwisko członka i przekazywane na konto Emirates Skywards założone na to samo imię i nazwisko (dalej: Powiązane konta). Powiązane konta muszą zawierać identyczne imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do niepowiązania konta członka oraz nieprzyznania mil na konto członka wedle własnego uznania zgodnie z punktem 14.4 lub anulowania mil już przyznanych członkowi na jego konto na mocy Oferty przeniesienia, jeżeli Emirates ma podstawy sądzić, że tożsamość członka różni się od tożsamości osoby przenoszącej, lub gdy na koncie członka wykryto oszukańcze działania związane z przeniesieniem albo przeliczeniem mil.
 5. Zobacz listę partnerów.

16. Loty za mile partnerskimi liniami lotniczymi

 1. Obowiązujące regulaminy określające wymianę mil Skywards na loty za mile partnerskimi liniami lotniczymi mogą różnić się w zależności od partnera. Inne regulaminy partnerów również obowiązują w odniesieniu do lotów oferowanych przez partnerów w ramach nagrody, według uznania każdego Partnera. Członek jest odpowiedzialny za zapoznanie się ze wszystkimi takimi regulaminami przed zarezerwowaniem biletu i skorzystaniem z lotów oferowanych przez partnerów w ramach nagrody. Dowiedz się więcej(otwiera stronę w tej samej karcie) o poszczególnych partnerskich liniach lotniczych i obowiązujących u nich regulaminach.
 2. Loty oferowanych przez partnerów w ramach nagrody będą objęte dodatkową opłatą partnerską podaną w poniższej tabeli.
 3. W przypadku gdy Członek dokona zmian w rezerwacji lotu oferowanego przez partnera w ramach nagrody (w tym zmian daty oraz anulowania), obowiązywać będą dodatkowe opłaty płatne zgodnie z poniższą tabelą. Opłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że zakazuje tego prawo lub jest to dozwolone z innego tytułu zgodnie z poniższą tabelą.
Opłaty i zwroty środków
Opłata za loty za mile realizowane przez partnerskie linie lotnicze10 USD za bilet, dotyczy wszystkich lotów oferowanych w ramach nagrody przez partnerskie linie lotnicze
Opłata za zmiany daty i wszystkie inne zmiany25 USD za zmianę, od osoby
Zwroty środków i opłata za zwrotObowiązują tylko w przypadku w pełni niewykorzystanego biletu w trakcie okresu jego ważności. Podlegają opłacie w wysokości 75 USD. Mile, które utraciły ważność, przepadają.

17. Program Rodzinny

 1. Członek musi zalogować się na swoje indywidualne konto Emirates Skywards, aby utworzyć konto w Programie Rodzinnym i zostać Głową rodziny.
 2. W przypadku promocji, komunikatów lub sporów związanych z kontem w Programie Rodzinnym wykorzystywany będzie profil Głowy rodziny (np. kraj zamieszkania, poziom).
 3. Udział w Programie Rodzinnym zależy od decyzji Emirates.
 4. Uczestnictwo w Programie Rodzinnym jest dostępne dla indywidualnych członków Emirates Skywards oraz Skywards Skysurfers.
 5. Głowa rodziny musi mieć co najmniej 18 lat.
 6. Głowa Rodziny może wyznaczyć za pośrednictwem Strony maksymalnie siedmiu Członków rodziny w wieku co najmniej dwóch lat.
 7. Członkowie rodziny muszą być bezpośrednio spokrewnieni lub powiązani rodzinnie z głową rodziny w następujący sposób: mąż, żona, partner/partnerka (mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym, pod tym samym adresem co głowa rodziny), syn, pasierb, córka, pasierbica, matka, teściowa, macocha, ojciec, teść, ojczym, brat, siostra, wnuczka, wnuk i pomoc domowa (pracownik, który mieszka pod tym samym adresem co głowa rodziny).
 8. Emirates może poprosić Członków rodziny o przedstawienie dodatkowego dowodu na pokrewieństwo z Głową rodziny.
 9. Głowa rodziny może dodać nielimitowaną liczbę niemowląt na potrzeby rezerwacji biletów. Niemowlęta nie mogą gromadzić mil na koncie w Programie Rodzinnym. Gdy niemowlę skończy 2. rok życia, zostanie automatycznie usunięte z konta w Programie Rodzinnym. Głowa rodziny może je wówczas dodać jako nowego Członka rodziny (po zapisaniu dziecka do programu Skywards Skysurfers).
 10. Głowa rodziny może być jednocześnie zarejestrowana tylko na jednym koncie w Programie Rodzinnym. Jeśli Głowa rodziny lub Członek rodziny chce dołączyć do nowego konta muszą najpierw zostać usunięci z obecnego konta.
 11. Aby konto pozostało aktywne i uprawniało do promocji i ofert specjalnych, co najmniej jeden Członek rodziny oraz Głowa rodziny muszą pozostać przypisani do konta w Programie Rodzinnym.
 12. Przed dołączeniem do konta w Programie Rodzinnym, Głowa rodziny lub Członek rodziny musi najpierw zostać indywidualnym członkiem programu Emirates Skywards lub Skywards Skysurfers.
 13. W chwili dołączenia do Programu Rodzinnego Członek rodziny (w wieku 18+) zostanie poproszony o określenie procentowej liczby (do 100%) mil gromadzonych za loty Emirates lub flydubai (z wyłączeniem lotów współdzielonych z partnerskimi liniami lotniczymi) lub u naszych partnerów, które chce przekazywać na konto w Programie Rodzinnym w celu wymiany mil na nagrody. Pozostałe mile pozostaną na indywidualnym koncie Emirates Skywards tego członka. Procent swojego wkładu w to konto możesz zmienić w dowolnym momencie. Dzieci do 18. r.ż. mogą zostać dodane do konta w Programie Rodzinnym tylko wówczas, gdy ich rodzic lub opiekun wskazany w ich profilu Skywards Skysurfers jest Głową rodziny. Zmiany w tym zakresie mogą skutkować automatycznym usunięciem dziecka z konta w Programie Rodzinnym. Do ukończenia 18. r.ż. rodzic lub opiekun decyduje w imieniu dziecka o odsetku mil przekazywanych na konto w Programie Rodzinnym.
 14. Głowa rodziny i Członkowie rodziny otrzymają mile Skywards i mile poziomu na indywidualne konta Emirates Skywards w oparciu o ich indywidualne poziomy członkowskie w programie Emirates Skywards.
 15. Wszelkie mile Skywards zgromadzone przed dołączeniem do konta w Programie Rodzinnym pozostaną na indywidualnym koncie Emirates Skywards Członka.
 16. Mil poziomu nie można gromadzić wspólnie na koncie w Programie Rodzinnym. Zostaną one przyznane na konto indywidualne Emirates Skywards lub Skywards Skysurfers poszczególnych Członków rodziny. W kontekście konta w Programie Rodzinnym określenie „mile” nie dotyczy mil poziomu.
 17. Na koncie w Programie Rodzinnym można wspólnie gromadzić mile za loty Emirates, flydubai (z wyłączeniem lotów współdzielonych z partnerskimi liniami lotniczymi) lub loty naszych partnerów. Mile zgromadzone na koncie w Programie Rodzinnym można wymienić tylko w przypadku członków Programu Rodzinnego.
 18. Mil przekazanych na konto w Programie Rodzinnym nie można przekazać z powrotem na indywidualne konto Emirates Skywards Członka. Dołączając do konta w Programie Rodzinnym, Członkowie rodziny przekazują Głowie rodziny prawo do wymiany mil z konta w Programie Rodzinnym, a także rezerwowania lotów i zarządzania podróżami w imieniu Członków.
 19. Emirates Skywards udostępnia do wglądu Głowie rodziny i poszczególnym Członkom rodziny następujące dane: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, liczbę zgromadzonych mil, wkład procentowy, wykorzystane mile oraz datę uzyskania mil przez Członków konta w Programie Rodzinnym, aby umożliwić Głowie rodziny skuteczne zarządzanie kontem i wymianę mil w imieniu wszystkich Członków rodziny. Historia lotów oraz pozostałe dane osobowe nie będą widoczne dla innych Członków rodziny z konta w Programie Rodzinnym i pozostaną na indywidualnym koncie Emirates Skywards danego Członka rodziny.
 20. Emirates Skywards udostępnia do wglądu Głowie rodziny rezerwacje metodą „Gotówka + mile” oraz rezerwacje Classic Reward zrealizowane przez Głowę rodziny za pomocą mil z konta w Programie Rodzinnym, aby umożliwić skuteczne zarządzanie kontem. Ponieważ Głowa rodziny może dokonywać rezerwacji dla Członków rodziny za mile z konta w programie Rodzinnym, Głowa rodziny ma dostęp do informacji związanych z rezerwacjami przez konto w programie Rodzinnym, takich jak: numer PNR, rodzaje posiłków dietetycznych, prośby pasażerów o potrzebach specjalnych, szczegóły biletów za mile, w tym klasa lotu i taryfa, oraz szczegóły transakcji, np. typ transakcji, dane identyfikujące pasażera (zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko podróżującego Członka).
 21. Głowa rodziny i Członkowie rodziny powinni dalej używać swoich indywidualnych numerów członkowskich Emirates Skywards podczas rezerwowania lotów; podawanie numeru konta w Programie Rodzinnym nie jest konieczne.
 22. Członek rodziny może rezerwować loty i wymieniać mile tylko w ramach własnego indywidualnego konta Emirates Skywards.
 23. W przypadku rezerwacji metodą „Gotówka + mile” lub Classic Rewards, Głowa rodziny może wymienić mile tylko dla aktualnych Członków rodziny.
 24. Mile zachowają ważność przez trzy lata od daty podróży. Mile zostaną usunięte z indywidualnego konta Emirates Skywards oraz konta w Programie Rodzinnym pod koniec miesiąca, w którym urodził się dany Członek rodziny. Przykładowo: Członek, który zdobył mile w maju 2018 roku, a urodził się w sierpniu, utraci mile ze swojego konta Emirates Skywards oraz konta w Programie Rodzinnym w dniu 31 sierpnia 2021 r. Niezależnie od powyższego, Skorygowana data wygaśnięcia dotyczy tych mil Skywards, które zostały zebrane w Programie Rodzinnym przez Członka na poziomie Platinum, bez względu na to, czy pełnił rolę Głowy rodziny, czy Członka rodziny, zgodnie z postanowieniami punktu 6.9.
 25. Mile zostaną przyznane na indywidualne konto Emirates Skywards członka w programie Emirates Skywards oraz powiązane konto w Programie Rodzinnym w wysokości określonej we wkładzie procentowym Członka. Zgłoszenia z mocą wsteczną będą opierały się o wkład procentowy określony w chwili składania zgłoszenia, a nie według daty lotu.
 26. Wkład procentowy mil na koncie w Programie Rodzinnym nie przysługuje za podróże lub usługi, które miały miejsce przed datą dołączenia Członka do konta w Programie Rodzinnym.
 27. Głowa rodziny nie może usunąć się z Programu Rodzinnego ani nominować zastępczej Głowy rodziny. Osoba ta będzie miała możliwość zamknięcia konta w Programie Rodzinnym, jednak w takim przypadku wszystkie zgromadzone na tym koncie mile, które nie zostały wykorzystane, przesłane ani nie utraciły ważności, zostaną utracone.
 28. Głowa rodziny może w każdej chwili usunąć Członka rodziny z konta w Programie Rodzinnym za pośrednictwem strony internetowej lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta Emirates. Po osiągnięciu maksymalnej liczby Członków rodziny dozwolone są tylko trzy zmiany w ciągu roku kalendarzowego.
 29. Członek rodziny może w dowolnej chwili usunąć się z konta w Programie Rodzinnym, klikając opcję „Opuść konto w Programie Rodzinnym”, lecz:
  • Mile zgromadzone przez tego członka na koncie w Programie Rodzinnym pozostaną na tym koncie;
  • Głowa rodziny nie będzie mogła wymieniać mil Skywards z konta w Programie Rodzinnym w imieniu tego członka;
  • Członek rodziny nie będzie mógł przeglądać konta w Programie Rodzinnym.
 30. Mile zgromadzone na koncie w Programie Rodzinnym można wymienić tylko w przypadku członków Programu Rodzinnego.
 31. Tylko indywidualni członkowie Emirates Skywards mogą dołączać do konta w Programie Rodzinnym.
 32. Członkowie mogą wymienić mile Skywards zgromadzone na koncie w Programie Rodzinnym na loty Classic Reward oraz loty kupione w ramach płatności „Gotówka + mile”. Członkowie mogą również wykorzystać je do podwyższenia klasy lotu podczas odprawy, jeśli podróżują z głową rodziny, lub przekazać je, by wesprzeć wybrane inicjatywy. Dodatkowo, korzystając z indywidualnych kont, członkowie mogą również wykorzystać mile, dokonując zakupów w punktach partnerskich z kategorii sprzedaż detaliczna i styl życia, a także korzystając z wydarzeń Skywards Exclusives. Emirates może zmienić listę kwalifikujących się partnerów w dowolnym momencie.
 33. Kupno, podarowanie, przesłanie, przedłużenie i przywrócenie ważności mil jest obecnie możliwe jedynie w przypadku indywidualnych członków Emirates Skywards i nie jest możliwe przy użyciu konta w Programie Rodzinnym.
 34. Po zasileniu konta w Programie Rodzinnym milami Skywards wybrany procent przekazywanych mil zostanie odjęty z prywatnego konta członkowskiego tylko w przypadku, jeśli na tym koncie będzie znajdować się więcej niż 1 mila Skywards. Jeśli za daną transakcję zostanie uzyskana 1 lub mniej niż 1 mila Skywards, pozostanie ona na indywidualnym koncie członkowskim Emirates Skywards.
 35. Członkowie mogą wybrać przekazywany procent w oparciu o całkowitą liczbę zgromadzonych mil. Nie mogą wybrać procenta przekazywanych mil według ich typu, np. mile za loty i mile zgromadzone u partnera.
 36. Przyznanie mil na konto członka może zająć osiem tygodni lub więcej, licząc od daty transakcji.
 37. Mile zostaną przekazane zgodnie z ustalonym procentem w dniu transakcji (przekazania mil), a nie w dniu aktywności. 
 38. Wszystkie aktywne mile partnera anulowane przez Członka rodziny lub Głowę rodziny zostaną automatycznie anulowane również w przypadku właściwego konta w Programie Rodzinnym.

18. Skywards+

 1. Ogólne zasady programu
  • Skywards+ to subskrypcja online, którą można wykupić na stronie emirates.com, uiszczając roczną opłatę.
  • Opłata za subskrypcję obejmuje podatki i wszelkie należne opłaty.
  • Członkowie zarejestrowani w Skywards+ są uprawnieni do otrzymania dodatkowych korzyści zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie emirates.com. Korzyści takie mogą się różnić w zależności od członka i zależą od wykupionego pakietu subskrypcji.
  • Członkowie muszą być zalogowani do swoich kont Emirates Skywards(Otwiera stronę w tej samej karcie), aby wyświetlić przywileje Skywards+ i z nich skorzystać.
  • Subskrypcja Skywards+ i związane z nią korzyści są ograniczone do konkretnej osoby i nie mogą zostać podarowane ani sprzedane.
  • Subskrypcja Skywards+ nie podlega zwrotom ani przeniesieniu.
  • Korzyści Skywards+ dotyczą wyłącznie lotów Emirates zakupionych przez stronę emirates.com. Bilety wystawione offline poprzez Emirates Holidays oraz Emirates Dubai Experience również kwalifikują się do gromadzenia mil.
  • Korzyści Skywards+ obowiązują tylko w okresie subskrypcji – nie mogą zostać przyznane z mocą wsteczną ani obowiązywać po tym okresie.
  • Za loty zrealizowane poza okresem subskrypcji Skywards+ nie zostaną przyznane żadne promocyjne transakcje. Dotyczy to również wniosków o przyznanie mil za odbyte wcześniej loty.
  • Korzyści Skywards+ są ważne tylko przez okres subskrypcji.
  • W przypadku ponownie wystawionych biletów przyznawane są promocyjne transakcje za loty zrealizowane w trakcie okresu subskrypcji Skywards+.
  • Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do odmowy subskrypcji danemu członkowi lub zakończenia jej w dowolnym momencie.
  • Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do wycofania tego produktu w dowolnym momencie.
  • Subskrypcja Skywards+ zostanie aktywowana w ciągu 48 godzin od dokonania płatności.
  • Przywileje Skywards+ dotyczą jedynie lotów zrealizowanych po pomyślnym dokonaniu subskrypcji.
  • Informacje o Skywards+ będą dostępne na stronie emirates.com i flydubai.com(Otwiera zewnętrzną stronę w nowej karcie).
  • Aby skorzystać z oferty „Skywards + korzyści”, trzeba wymienić mile Skywards z indywidualnego konta członkowskiego lub konta w Programie Rodzinnym. Nie można wymienić mil zgromadzonych na koncie Skysurfers.
  • W okresie subskrypcji mogą pojawiać się dodatkowe korzyści i oferty limitowane; w dowolnej chwili mogą one zostać wycofane.
 2. Dodatkowe mile Skywards.
  • Tylko członkowie zapisani do Skywards+ mogą zakwalifikować się do uzyskania dodatkowych mil Skywards.
  • Dodatkowe mile Skywards zostaną przyznane tylko za loty Emirates, na które bilety zostały wystawione poprzez stronę emirates.com (w tym bilety „Gotówka + mile”). Bilety wystawione offline poprzez Emirates Holidays oraz Emirates Dubai Experience również kwalifikują się do gromadzenia mil.
  • Wszystkie rezerwacje lotów sprzedawanych i obsługiwanych przez flydubai uprawniają do uzyskania dodatkowych mil Skywards (w tym rezerwacje z płatnością typu Gotówka+Mile, które uprawniają do zdobycia mil).
  • Kwalifikujący się członkowie mogą uzyskać dodatkowe mile Skywards za loty odbyte w okresie subskrypcji. Dotyczy to również biletów wystawionych ponownie.
  • Jeśli członek odbył lot sprzedawany i obsługiwany przez Emirates lub flydubai, który uprawnia do uzyskania dodatkowych mil Skywards w ramach więcej niż jednej promocji Emirates Skywards, uzyska je tylko w ramach tej promocji, w której przysługuje mu większa liczba mil.
  • Członkowie, którzy odbędą kwalifikujące się loty sprzedawane i realizowane przez Emirates lub flydubai w pierwszej klasie, klasie biznes i ekonomicznej, zakwalifikują się do uzyskania 20% dodatkowych mil Skywards.
  • Wyciąg z konta członkowskiego będzie uwzględniać dodatkowe mile Skywards za kwalifikujące się loty (pozycja „Skywards+ – dodatkowe mile Skywards”).
  • Wszelkie bilety nieuprawniające do uzyskania standardowych mil Skywards są wyłączone z przyznania dodatkowych mil Skywards.
  • Tylko członkowie zalogowani do swoich kont Emirates Skywards mogą uzyskać korzyści Skywards+.
  • W przypadku niewykorzystanych przywilejów pod koniec okresu subskrypcji nie zostaną przyznane żadne zwroty środków.
 3. Dodatkowe mile poziomu – tylko Premium.
  • Tylko członkowie zapisani do Skywards+ mogą zakwalifikować się do uzyskania dodatkowych mil poziomu.
  • Dodatkowe mile poziomu zostaną przyznane tylko za loty Emirates, na które bilety zostały wystawione poprzez stronę emirates.com (w tym bilety „Gotówka + mile”). Bilety wystawione offline poprzez Emirates Holidays oraz Emirates Dubai Experience również kwalifikują się do gromadzenia mil.
  • Wszystkie rezerwacje lotów sprzedawanych i obsługiwanych przez flydubai uprawniają do uzyskania dodatkowych mil poziomu (w tym rezerwacje z płatnością typu Gotówka+Mile, które uprawniają do zdobycia mil).
  • Kwalifikujący się członkowie mogą uzyskać dodatkowe mile poziomu za loty odbyte w okresie subskrypcji. Dotyczy to również biletów wystawionych ponownie.
  • Jeśli członek odbył lot sprzedawany i obsługiwany przez Emirates lub flydubai, który uprawnia do uzyskania dodatkowych mil poziomu w ramach więcej niż jednej promocji Emirates Skywards, uzyska je tylko w ramach tej promocji, w której przysługuje mu większa liczba mil.
  • Członkowie, którzy odbędą kwalifikujące się loty sprzedawane i realizowane przez Emirates lub flydubai w pierwszej klasie, klasie biznes i ekonomicznej, zakwalifikują się do uzyskania 20% dodatkowych mil poziomu.
  • Wyciąg z konta członkowskiego będzie uwzględniać dodatkowe mile Skywards za kwalifikujące się loty (pozycja „Skywards+ – dodatkowe mile poziomu”).
  • Bilety nieuprawniające do uzyskania standardowych mil Skywards nie uprawniają również do uzyskania dodatkowych mil poziomu.
  • Tylko członkowie zalogowani do swoich kont Emirates Skywards mogą uzyskać korzyści Skywards+.
  • W przypadku niewykorzystanych przywilejów pod koniec okresu subskrypcji nie zostaną przyznane żadne zwroty środków.
 4. Podwyższenie klasy za promocyjną liczbę mil – tylko Advanced i Premium.
  • Tylko członkowie zapisani do Skywards+ mogą skorzystać z podwyższenia klasy za promocyjną liczbę mil.
  • Tylko bilety komercyjne wystawione na stronie emirates.com pozwalają na skorzystanie z podwyższenia klasy za promocyjną liczbę mil.
  • Podwyższenia klasy wystawione na stronie emirates.com albo podczas odprawy kwalifikują się do uzyskania tej zniżki.
  • Aby skorzystać z tej zniżki, członkowie Emirates Skywards muszą zalogować się na konto Emirates Skywards na stronie emirates.com, na mobilnej stronie Emirates lub w aplikacji Emirates przed dokonaniem rezerwacji.
  • Podwyższenie klasy lotu za mile dotyczy tylko lotów obsługiwanych przez Emirates.
  • Bilety wystawione w taryfach Flex i Flex Plus kwalifikują się do podwyższenia klasy za mniejszą liczbę mil. Obowiązują ograniczenia.
  • Bilety wystawione w taryfach Special i Saver nie kwalifikują się do podwyższenia klasy za mniejszą liczbę mil.
  • Podwyższenie klasy lotu za mile podlega warunkowi dostępności miejsc.
  • Na wszystkie transakcje podwyższenia klasy przyznane w okresie subskrypcji będzie obowiązywać zniżka, nawet jeśli data lotu jest poza tym okresem.
  • Jeśli członkowi przysługuje kilka ofert podwyższenia klasy za mniejszą liczbę mil, zostanie mu przyznana tylko wyższa oferta (oferty nie łączą się ze sobą).
  • Oferty podwyższenia klasy za mniejszą liczbę mil powiązane ze Skywards+ będą widoczne przy kwalifikujących się lotach w momencie dokonywania rezerwacji. Jeśli członkowi przysługuje kilka ofert podwyższenia klasy za mniejszą liczbę mil na ten sam lot, zostanie mu przyznana tylko najwyższa oferta.
  • Tylko członkowie zalogowani do swoich kont Emirates Skywards mogą uzyskać korzyści Skywards+.
  • Aby skorzystać z tej oferty, można wymienić mile Skywards z indywidualnego konta członkowskiego lub konta w Programie Rodzinnym. Nie można wymienić mil zgromadzonych na koncie Skysurfers.
  • Jeśli w okresie subskrypcji będą dostępne automatyczne podwyższenia klasy, również zostaną objęte promocją. Jeśli w czasie dostępności automatycznego podwyższenia klasy dostępna jest korzystniejsza dla członka oferta, zostanie mu przyznana.
  • Podwyższenie klasy za mniejszą liczbę mil w ramach Skywards+ dotyczy również automatycznego podwyższenia klasy, o ile zostanie zastosowane w okresie subskrypcji.
  • Podwyższenie klasy za mniejszą liczbę mil w ramach Skywards+ nie obowiązuje w przypadku natychmiastowych podwyższeń klasy na pokładzie.
  • Ponowne wystawienie biletu może wiązać się z unieważnieniem podwyższenia klasy za mile, szczególnie w przypadkach, gdy zmiany lotu lub terminu uniemożliwiają potwierdzenie dostępności podwyższenia klasy w momencie dokonywania zmiany. W takich przypadkach oraz w przypadku anulowania biletów zwrot mil odbędzie się zgodnie z zasadami programu Emirates Skywards.
  • W przypadku podwyższenia klasy za mile przyznanego online na stronie emirates.com mile zostaną odjęte z konta abonenta Skywards+, konta Emirates Skywards za wszystkich pasażerów objętych tą samą rezerwacją lub wybranych pasażerów podróżujących tymi samymi lotami. W przypadku podwyższenia klasy za mile przyznanego online na stronie emirates.com mile mogą zostać również odjęte z konta abonenta Skywards+, konta Emirates Skywards za dowolnego innego pasażera, nawet jeśli abonent Skywards+ nie uczestniczy w podróży.
  • W przypadku podwyższenia klasy za mile przyznanego podczas odprawy mile zostaną odjęte z konta abonenta Skywards+, konta Emirates Skywards za wszystkich pasażerów objętych tą samą rezerwacją lub wybranych pasażerów podróżujących tymi samymi lotami. Podwyższenie klasy za mile podczas odprawy nie jest możliwe, jeśli abonent Skywards+ nie uczestniczy w podróży.
  • Członkowie mogą kupić dodatkowe mile z konta indywidualnego tylko wtedy, gdy bieżące saldo jest niewystarczające.
  • Podatki, opłaty i dopłaty nakładane przez przewoźnika nie są objęte zniżką na podwyższenie klasy i należy je opłacić w całości przed skorzystaniem z tej oferty.
  • Regulamin podwyższenia klasy za mile może ulec zmianie. Wszystkie wprowadzane zmiany zostaną opublikowane na tej stronie internetowej. Obowiązują wszystkie pozostałe zasady programu Emirates Skywards.
  • Zakupu podwyższenia klasy za mile muszą dokonać wszystkie osoby w ramach danej rezerwacji. Zakup ten musi być przetworzony w ramach jednej transakcji dla biletów wydanych online na stronie emirates.com. Zakup tylko dla wybranych pasażerów z rezerwacji nie jest dozwolony, jeśli bilety zostały wystawione online na stronie emirates.com.
  • W przypadku niewykorzystanych przywilejów pod koniec okresu subskrypcji nie zostaną przyznane żadne zwroty środków.
  • Podwyższenia klasy za mile są objęte zasadami programu Emirates Skywards.
 5. Zniżka na loty Classic Rewards.
  • Jeśli bilet zostanie zakupiony w okresie subskrypcji, jego właściciel zostanie zakwalifikowany do jednorazowej zniżki na obsługiwany przez Emirates lot Classic Rewards, nawet jeśli rzeczywisty termin podróży jest poza okresem subskrypcji.
  • Aby skorzystać ze zniżki na lot Classic Rewards, członkowie Emirates Skywards muszą zalogować się na swoje konto Emirates Skywards na stronie stacjonarnej emirates.com przed rozpoczęciem rezerwacji.
  • Zniżka będzie dotyczyć wszystkich pasażerów w danej rezerwacji.
  • Zniżka dotyczy rezerwacji lotu za mile w obie strony oraz w jedną stronę; nie ma zastosowania do rezerwacji w ramach opcji multi-city czy podróży wieloodcinkowej.
  • Zniżka nie podlega zwrotom i nie może zostać zastosowana w przypadku anulowania lotu lub zmiany jego szczegółów.
  • Tylko członkowie zalogowani do swoich kont Emirates Skywards mogą uzyskać korzyści Skywards+.
  • Obowiązują zasady programu Emirates Skywards dotyczące lotów Classic Rewards.
 6. Preferencyjne stawki „Gotówka + mile”
  • Członkowie Skywards+ otrzymają możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki w przypadku płatności metodą „Gotówka + mile” za rezerwacje dokonywane w okresie subskrypcji, nawet jeśli termin lotu jest poza tym okresem.
  • Preferencyjna stawka wyświetli się na stronie płatności po wybraniu metody płatności „Gotówka + mile”.
  • Preferencyjna stawka w przypadku płatności metodą „Gotówka + mile” dotyczy tylko rezerwacji dokonanych na stronie emirates.com.
  • Tylko członkowie zalogowani do swoich kont Emirates Skywards mogą uzyskać korzyści Skywards+.
  • Aby skorzystać z tej oferty, można wymienić mile Skywards z indywidualnego konta członkowskiego lub konta w Programie Rodzinnym. Nie można wymienić mil zgromadzonych na koncie Skysurfers.
  • Aby skorzystać z oferty specjalnej, członkowie Emirates Skywards muszą podczas dokonywania płatności wybrać opcję z wyświetloną ikoną „Gotówka + mile”.
  • Po wybraniu, sprawdzeniu i zaakceptowaniu opcji płatności „Gotówka + mile” na stronie płatności oraz dokonaniu ostatecznej płatności za wystawienie biletów nie będą możliwe żadne modyfikacje stawek „Gotówka + mile”. Ponowne wystawienie biletów wiążące się z pobraniem dodatkowych opłat musi być opłacone całkowicie w gotówce (lub przy użyciu alternatywnej formy płatności). Anulowanie biletów będzie podlegać zasadom taryfy i standardowemu regulaminowi programu Emirates Skywards dotyczącemu zwrotów mil (jeśli przysługują).
  • W przypadku niewykorzystanych przywilejów pod koniec okresu subskrypcji nie zostaną przyznane żadne zwroty środków.
  • Obowiązuje regulamin programu Emirates Skywards dotyczący metody płatności „Gotówka + mile”.
 7. Bagaż rejestrowany
  • Tylko członkowie zapisani do Skywards+ mogą skorzystać z przywileju w postaci bagażu rejestrowanego.
  • Tam, gdzie obowiązuje zasada wagi bagażu (a nie liczby sztuk), przywilej ten jest dostępny dla wszystkich członków Emirates Skywards.
  • Przywileje dotyczące bagażu są dostępne bez względu na użyty kanał rezerwacji. Bagaż rejestrowany przysługuje tylko w przypadku lotów sprzedawanych i realizowanych przez Emirates.
  • Gdy obowiązuje zasada liczby sztuk bagażu, przywilej pozwala odprawić jedną dodatkową sztukę. Przywilej dotyczy tylko członków Emirates Skywards na poziomach Blue i Silver, ponieważ członkowie na poziomach Gold i Platinum mają prawo do nadania dodatkowej trzeciej sztuki bagażu w ramach swojego poziomu członkowskiego.
  • Przywilej ten dotyczy tylko indywidualnych członków.
  • Członek ma prawo do skorzystania z przywileju dodatkowego bagażu rejestrowanego w okresie subskrypcji.
  • Limit bagażu zależy od pakietu subskrypcji, a dostępny limit zostanie podany w sekcji przywilejów.
  • W przypadku niewykorzystanych przywilejów pod koniec okresu subskrypcji nie zostaną przyznane żadne zwroty środków.
 8. Dostęp do wybranych poczekalni Emirates dla klasy biznes
  • Tylko członkowie zapisani do Skywards+ mogą skorzystać z dostępu do poczekalni.
  • Każdy wstęp uprawnia do jednorazowego wejścia do poczekalni Emirates klasy biznes dla jednej osoby na wybranych lotniskach(Otwiera stronę w tej samej karcie). Ze wstępu może skorzystać osoba mająca subskrypcję Skywards+ lub osoby towarzyszące odbywające dalszą podróż tym samym lotem Emirates. Osoba mająca subskrypcję Skywards+ musi być obecna.
  • Wstęp do poczekalni jest ważny tylko podczas lotów odbywanych w okresie subskrypcji. Z prawa wstępu można skorzystać tylko w otwartych poczekalniach Emirates.
  • Przywileje dotyczące bagażu są dostępne bez względu na użyty kanał rezerwacji. Wstęp do poczekalni przysługuje tylko w przypadku lotów sprzedawanych i realizowanych przez Emirates.
  • Możliwość wstępu do poczekalni zależy od dostępności i dotyczy pasażerów Emirates od 18. roku życia lub osób niepełnoletnich podróżujących z dorosłymi, którzy są uprawnieni do dostępu do poczekalni.
  • Wstęp do poczekalni zależy wyłącznie od decyzji przedstawiciela Emirates na miejscu i zostanie przyznany przy wejściu do poczekalni.
  • O tym, czy dany członek kwalifikuje się do otrzymania wstępu do poczekalni na lotnisku, zdecyduje personel Emirates przy kasie poczekalni klasy biznes Emirates.
  • Personel poczekalni klasy biznes ma prawo sprawdzić ważność vouchera i oznaczyć go jako wykorzystany. Zostanie to uwzględnione w profilu członkowskim.
  • Zaproszenie do poczekalni nie będzie uwzględnione na karcie pokładowej.
  • Ze wstępu do poczekalni klasy biznes Emirates będą mogli skorzystać członkowie Skywards+ na poziomie Blue, Silver, Gold i Platinum – zostanie im zaoferowany podczas dokonywania subskrypcji.
  • W przypadku niewykorzystanych wstępów do poczekalni pod koniec okresu subskrypcji nie zostaną przyznane żadne zwroty środków.
  • Obowiązują zasady programu Emirates Skywards.
 9. Jak zapisać się do Skywards+
  • Skywards+(Otwiera stronę w tej samej karcie) jest dostępny tylko dla kwalifikujących się członków Emirates Skywards od 18 roku życia.
  • Aby wykupić Skywards+, członkowie Emirates Skywards muszą być zalogowani na emirates.com. Członkowie zostaną poinformowani o obowiązujących opłatach podczas dokonywania subskrypcji.
  • Po zatwierdzeniu płatności członkowie otrzymają e-mail z potwierdzeniem i rachunek.
 10. Okres ważności subskrypcji
  • Korzyści Skywards+ są ważne przez 12 miesięcy od daty dokonania subskrypcji i nie podlegają automatycznemu odnowieniu. Na koncie Emirates Skywards do końca 12. miesiąca (czasu obowiązującego w ZEA, GMT + 4 godziny) będą publikowane szczegóły subskrypcji.

19. Skywards Exclusives

Dowiedz się więcej o regulaminie(otwiera zewnętrzną stronę w nowej karcie) korzystania z naszej platformy Skywards Exclusives oraz zasadach programu(otwiera zewnętrzną stronę w nowej karcie), które odnoszą się do transakcji zawieranych na stronie.

20. Prywatność

 1. W związku z programem Emirates Skywards gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe Członków zgodnie z Polityką prywatności. Polityka prywatności zawiera informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzi Emirates Skywards, jak je wykorzystuje, komu je ujawnia oraz w jakim celu. Polityka informuje także, jak członek może wycofać zgodę, gdy to możliwe, oraz jak może skontaktować się z Emirates albo w inny sposób zarządzać swoją prywatnością.
 2. Nie ograniczając postanowień zawartych w punkcie 18.1, koniecznym warunkiem członkostwa w Emirates Skywards jest – o ile Emirates Skywards nie zostanie powiadomiony o innym stanie przez Uprawionego członka – aby Uprawniony członek wyraził zgodę na ujawnianie swoich danych kontaktowych w dniu lub po Dacie zakończenia współpracy z Qantas. Przekazanie tych informacji ma na celu umożliwienie Qantas zaoferowania uprawnionym członkom uczestnictwa w programie Frequent Flyer linii Qantas (lub w równoważnym programie lojalnościowym oferowanym w dniu zakończenia współpracy z Qantas). Zasady wykorzystywania i ujawniania danych osobowych stosowane przez Qantas mogą różnić się od zasad Emirates. Qantas może nie mieć zobowiązania do stosowania przepisów chroniących prywatność, które zapewniają taki sam poziom ochrony jak przepisy, którym podlega Emirates Skywards. Aby uniknąć wątpliwości, żadne postanowienie punktu 18.2 nie będzie nigdy wymagało od Uprawnionego członka rezygnacji z członkostwa Emirates Skywards i/lub przyjęcia członkostwa w programie Frequent Flyer (lub analogicznym) linii Qantas.
 3. Nie ograniczając podpunktu 18.1, dane osobowe członków, którzy wcześniej byli członkami flydubai OPEN lub podróżowali na pokładzie flydubai, będą wykorzystywane przez Emirates i flydubai oraz udostępniane między tymi podmiotami w celu prowadzenia programu Emirates Skywards. Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych przez flydubai może różnić się od procedur Emirates.
 4. Jeśli członek zażądał usunięcia swojego konta na podstawie artykułu 17 rozporządzenia RODO (Prawo do usunięcia danych / prawo do bycia zapomnianym), wszystkie ważne mile zgromadzone na koncie członkowskim, które nie zostały wykorzystane ani przesłane, zostaną utracone.

21. Odpowiedzialność

 1. W WYMIARZE PRZEWIDZIANYM PRZEPISAMI PRAWA EMIRATES SKYWARDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CZŁONKA ORAZ INNYCH OSÓB ZA STRATY I SZKODY, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE, JAK I POŚREDNIE, WYNIKAJĄCE Z ZAKOŃCZENIA LUB ZMIANY PROGRAMU EMIRATES SKYWARDS, WYCOFANIA LUB ZMIAN OFERT I KORZYŚCI UDOSTĘPNIANYCH CZŁONKOWI, W TYM WYCOFANIA SIĘ PARTNERA ALBO WYCOFANIA OFERT I KORZYŚCI.
 2. Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji członka z dalszego udziału w programie Emirates Skywards, do anulowania wcześniej zgromadzonych mil Skywards oraz do żądania rekompensaty za wykorzystane nagrody, jeżeli – zdaniem Emirates Skywards – członek ten lub koordynator podróży działający w imieniu tego członka świadomie angażował się w winę umyślną lub złamał zasady programu Skywards, w tym między innymi nielegalnie nabył lub sprzedał mile Skywards / nagrody za mile albo ich nadużył.
 3. Konsjerż Emirates Skywards oraz inne usługi oferowane członkom są obsługiwane przez dostawców zewnętrznych (dalej: „dostawcy”). Wszyscy członkowie korzystający z tych usług wstępują w stosunek prawny z dostawcą. W wymiarze dozwolonym przepisami prawa Emirates Skywards zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec członków i innych osób za zaniedbania, winę umyślną, niesatysfakcjonującą obsługę albo inne naruszenie obowiązków wynikłe ze świadczenia lub braku świadczenia usług przez dostawcę lub w jego imieniu wynikających ze stosunku prawnego z dostawcą.

22. Postanowienia ogólne

 1. Zasady programu mogą ulegać zmianom, modyfikacjom, zawieszeniu lub zakończeniu w dowolnym momencie bez powiadomienia w przypadkach, w których pozwala na to prawo. Niemniej jednak podjęte zostaną stosowne działania, aby bez zbędnej zwłoki zamieścić szczegóły zmian, zawieszenia lub zakończenia (w zależności od sytuacji) na stronie internetowej. W przypadku konfliktu między tą wersją Zasad programu a dowolną wersją Zasad programu opublikowaną na stronie internetowej Emirates Skywards, obowiązuje ta druga.
 2. Korzystanie przez członka z cyfrowej karty członkowskiej lub podawanie numeru członkowskiego po wprowadzeniu zmian do Zasad programu będzie traktowane jako akceptacja tychże zmian przez członka.
 3. Powiadomienie członka, przewidziane niniejszymi Zasadami programu, będzie uznane za dostarczone, jeżeli zostanie wysłane opłaconą przesyłką pocztową na adres członka podany przez niego do celów komunikacji z Emirates Skywards.
 4. Zasady programu podlegają prawu Emiratu Dubaju i wszelkie postępowania sądowe dotyczące lub związane z Emirates Skywards muszą być wnoszone w tamtejszej jurysdykcji. Członkostwo, w tym prawo do kwalifikacji do członkostwa oraz mil i nagród, podlega obowiązującym przepisom i regulacjom, w tym wszystkim obowiązującym postanowieniom Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA.
 5. Emirates Skywards nie prowadzi działalności (lub przestanie ją prowadzić) w jurysdykcjach, w których jest (lub zostanie) ona zakazana przez obowiązujące prawo lub dyrektywę rządową.
 6. Zachowano należytą staranność, aby zapewnić precyzyjność informacji zawartych w niniejszych Zasadach programu oraz publikacjach i reklamach związanych z Emirates Skywards, jednak Emirates Skywards nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia jakichkolwiek informacji, zarówno pisemnych, jak i słownych.
 7. Jakakolwiek część niniejszych Zasad programu, która z dowolnego powodu jest nieważna, jest uznawana za niebyłą i nie wpływa na pozostałe zapisy niniejszych Zasad programu. Administracja programu Emirates Skywards nie może być zobowiązana do świadczenia usług lub wypełnienia zapisów niniejszych Zasad programu, jeśli takie działanie byłoby niezgodne z prawem.
 8. Członkowie mogą zostać poproszeni o okazanie podczas odprawy dokumentów potwierdzających tożsamość członka oraz uczestnictwo w programie Emirates Skywards. Jeżeli członek nie spełni tych wymogów, administracja programu Emirates Skywards ma prawo do odmowy przewozu.

23. Korzystanie z jednorazowego kodu dostępu Emirates Skywards

Emirates Skywards wprowadza dodatkowe zabezpieczenie. Od teraz w przypadku niektórych działań na koncie będzie obowiązywać drugi etap uwierzytelniania – żeby zalogować się na konto Emirates Skywards, zaktualizować profil lub wymienić mile, będzie trzeba skorzystać z jednorazowego kodu dostępu.
 
Jednorazowy kod dostępu to losowo wygenerowany numer wysyłany członkowi programu Emirates Skywards za pośrednictwem SMS-a i/lub e-maila w związku z określonymi działaniami na koncie. Jest to drugi etap uwierzytelniania, którego możemy wymagać od członków programu w celu potwierdzenia, że autoryzują działanie podjęte na ich koncie. Podczas wykonywania działania na koncie członek programu zostanie poinformowany, czy użycie jednorazowego kodu dostępu jest w tym przypadku wymagane. 
 
Jeśli w związku z kontem członkowskim będzie wymagany jednorazowy kod dostępu, Emirates Skywards wyśle ten kod za pośrednictwem SMS-a na zarejestrowany numer telefonu komórkowego i/lub wiadomości na adres e-mail zarejestrowany w Emirates Skywards (widoczny w profilu członkowskim Emirates Skywards).  
 
Członkowie powinni upewnić się, że wszystkie dane (w tym m.in. dane kontaktowe) podane Emirates Skywards są dokładne i aktualne. Jeśli członek nie przekaże Emirates Skywards wymaganych danych lub nie będą one aktualne, Emirates Skywards może nie być w stanie wygenerować jednorazowego kodu dostępu, co może wiązać się z niemożnością uzyskania dostępu do konta. Członkowie mogą zaktualizować profil Emirates Skywards w dowolnym momencie, by upewnić się, że wszystkie podane informacje są aktualne.  
 
Emirates Skywards może, wedle własnego uznania, skontaktować się z członkiem programu (także podczas rozmowy rejestrowanej) w celu weryfikacji tożsamości członka i aktywności na koncie. W przypadku kilkukrotnego wpisania niepoprawnego kodu dostępu konto członkowskie może zostać zablokowane lub objęte innymi ograniczeniami użytkowania określonymi przez Emirates Skywards. W ramach procedury weryfikacji członków programu i zapobiegania oszustwom Emirates Skywards może poprosić członka o podanie większej liczby szczegółów lub danych identyfikacyjnych.
 
Nie należy udostępniać swojego numeru konta ani jednorazowego kodu dostępu innej osobie. Zawsze należy się również upewnić, że numer konta i jednorazowy kod dostępu nie zostały ujawnione innej osobie. Jeśli jednorazowy kod dostępu zostanie ujawniony, także nieumyślnie, innej osobie, członek powinien natychmiast powiadomić o tym Emirates Skywards, korzystając z adresu SkywardsMemberVerification@emirates.com
 
Korzystając z usługi jednorazowego kodu dostępu, członkowie zgadzają się na otrzymanie od Emirates Skywards jednorazowego kodu dostępu i potwierdzenie swojej tożsamości oraz aktywności na koncie poprzez użycie tego kodu. Jeśli członek programu nie może podać jednorazowego kodu dostępu lub jeśli weryfikacja za jego pośrednictwem nie powiedzie się, Emirates Skywards może ograniczyć dostęp do danego konta członkowskiego.
 
Operator sieci komórkowej może nie zezwolić członkowi na otrzymanie jednorazowego kodu dostępu za pośrednictwem SMS-a, jeśli przebywa akurat w innym kraju lub korzysta z zagranicznej sieci komórkowej. Ponadto dostawca usługi może naliczyć dodatkowe opłaty za usługę odebrania jednorazowego kodu dostępu.
 
Emirates Skywards w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające lub związane z niemożnością uzyskania dostępu do konta, jeśli weryfikacja za pomocą jednorazowego kodu dostępu z jakiegokolwiek powodu nastąpi zbyt późno lub nie powiedzie się. Emirates Skywards nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty nałożone przez dostawcę usługi lub inną firmę zewnętrzną.
 
Emirates Skywards zastrzega sobie prawo tymczasowego lub permanentnego dodania, zawieszenia lub zakończenia usługi weryfikacji za pomocą jednorazowego kodu dostępu bez uprzedniego powiadomienia i z dowolnego powodu, jeśli Emirates Skywards uzna podejmowane działania za konieczne, m.in. w przypadku podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa lub uzasadnionego podejrzenia, że dane podane przez członka nie są aktualne lub dokładne.

Zmiany w programie

Program Emirates Skywards podlega Zasadom programu Emirates Skywards (dalej: „Zasady programu”). Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji i poprawy dowolnej części programu Emirates Skywards w dowolnej chwili, zgodnie z Zasadami programu. Obejmuje to między innymi zmiany: partnerów Emirates Skywards, zasad gromadzenia i wydawania przyznanych mil, zasad korzystania z nagród związanych z podróżami, rozkładów lotów, przywilejów członkowskich i poszczególnych cech ofert promocyjnych.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Informacje opublikowane na stronie internetowej lub ujęte w aplikacji Emirates mogą być niepełne albo zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Administracja programu Emirates Skywards nie oświadcza ani nie gwarantuje, że dostęp do strony internetowej lub aplikacji Emirates będzie niezakłócony ani że nie pojawią się na nich awarie, błędy, pominięcia lub utrata przesyłanych informacji; nie gwarantuje też braku zagrożenia ze strony wirusów komputerowych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Emirates. Administracja programu Emirates Skywards nie podejmuje żadnych zobowiązań co do przydatności informacji, produktów i usług oferowanych na stronie internetowej lub w aplikacji Emirates do jakiegokolwiek celu. Wszystkie informacje, produkty i usługi są dostarczone w aktualnej postaci bez jakiejkolwiek gwarancji. Niniejszym Emirates Skywards uchyla się od wszelkich gwarancji i warunków dotyczących informacji, produktów i usług, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji i warunków rynkowości, przydatności do określonych celów, tytułu prawnego i nienaruszalności.

W ŻADNYM WYPADKU EMIRATES SKYWARDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI EMIRATES BĄDŹ Z OPÓŹNIENIAMI LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI EMIRATES, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI EMIRATES ALBO W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI EMIRATES, NA PODSTAWIE UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z DELIKTEM, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚCISŁĄ BĄDŹ INNYMI ASPEKTAMI.

Odnośniki

Strona internetowa lub aplikacja Emirates mogą zawierać odnośniki do stron internetowych prowadzonych przez stronę trzecią. Odnośniki te mają jedynie charakter referencyjny, a korzystanie ze stron może podlegać regulaminom zamieszczonym na tychże stronach. Umieszczenie odnośników do tych stron na stronie Emirates Skywards nie oznacza, że Emirates Skywards aprobuje materiały zawarte na tych stronach ani że ponosi odpowiedzialność za treści tych stron.

W ŻADNYM PRZYPADKU EMIRATES SKYWARDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYWOŁANE PRZEZ UŻYTKOWANIE LUB POLEGANIE NA INFORMACJACH POZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH.

Treści i wpisy członków – forum

Niniejsza strona zawiera tablice i inne narzędzia do komunikacji, z których część jest dostępna tylko dla członków Emirates Skywards na wyższym poziomie. Wszelkie opinie, poglądy lub oświadczenia wyrażane lub przedstawiane przez danego uczestnika programu w trakcie korzystania z tych narzędzi należy przypisywać temu uczestnikowi, nie zaś administracji programu Emirates Skywards. Emirates Skywards nie ma obowiązku przeglądać wiadomości, informacji i treści zamieszczonych na stronie internetowej i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Niemniej jednak Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do przeglądania, edycji i usuwania bez uprzedzenia treści zamieszczanych przez członków, w tym wpisów na tablicy, które według uznania Emirates Skywards są nielegalne, obraźliwe lub z innego względu niestosowne. Użytkownik jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały, jakie zamieszcza na tej stronie. Użytkownik zgadza się, że zamieszczając wiadomości na stronie, powstrzyma się przed:

 • szkalowaniem, ubliżaniem, dręczeniem, prześladowaniem, grożeniem oraz naruszaniem w inny sposób praw (takich jak prawo do prywatności) innych osób;
 • publikowaniem, zamieszczaniem lub dystrybucją jakichkolwiek szkodliwych, zawierających groźby, oszczerczych, obraźliwych, szkalujących, nieprzyzwoitych, wulgarnych lub nielegalnych materiałów i informacji;
 • reklamowaniem lub oferowaniem towarów i usług oraz przeprowadzaniem i przesyłaniem ankiet, konkursów lub wszelkich listów rozsyłanych systemem łańcuszkowym; oraz
 • publikowaniem wiadomości, podszywając się pod inne osoby.
 • Ponadto użytkownik zobowiązuje się, iż podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji Emirates nie będzie:
 • zamieszczał plików zawierających oprogramowanie lub inne treści chronione prawem własności intelektualnej (lub podlegające ochronie prywatności i wizerunku), chyba że jest on właścicielem tych praw lub je kontroluje albo otrzymał wszystkie niezbędne zgody;
 • zamieszczał plików zawierających wirusy, uszkodzonych plików ani wszelkich podobnych programów i oprogramowań, które mogą uszkodzić inne komputery; oraz
 • usuwał przypisów autora, not prawnych ani oznaczeń praw patentowych w zamieszczanych plikach.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się na zwolnienie Emirates Skywards, w tym pracowników, agentów i przedstawicieli programu, od odpowiedzialności oraz zabezpieczenie ich przed powództwem z powodu lub z tytułu wszelkich roszczeń i zobowiązań (w tym kosztów prawnych), jakie mogą wyniknąć w związku z materiałami zamieszczanymi przez użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji Emirates, z wykorzystywaniem przez użytkownika materiałów uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej bądź aplikacji Emirates, ze złamaniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu lub z jakimikolwiek aktami tego typu wynikającymi z korzystania przez użytkownika ze strony internetowej lub aplikacji Emirates.

Emirates Skywards zastrzega sobie prawo, by wedle własnego uznania odmawiać dostępu do strony internetowej lub aplikacji Emirates bądź jakiejkolwiek ich części bez powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności.

Polityka prywatności

Wykorzystanie Twoich danych osobowych w związku z programem Emirates Skywards jest regulowane przez art. 18 Zasad programu oraz Politykę prywatności.