TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

Viktig information

Dessa villkor styr ditt Dubai Connect-erbjudande som görs via emirates.com, en Emirates call callcenter eller din resebyrå. När Emirates bokar boende eller annan markservice i egenskap av ombud för den relevanta tredje partens leverantör, kommer ditt kontrakt för det boende eller den tjänsten att vara föremål för leverantörens villkor och bestämmelser; Villkor som kan begränsa eller utesluta ansvar gentemot dig. Inget kontrakt träder i kraft förrän vi accepterar din begäran om Dubai Connect-erbjudandet.

När du skickar er ansökan om ett Dubai Connect-erbjudande, så intygar du att du har rätt att godta (och faktiskt godtar) dessa villkor å dina vägnar och för alla personer som ingår i din bokning. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att alla uppgifter som uppgetts i samband med bokningen till oss, eller till tredje parts leverantörer, vidarebefordras till alla på vars vägnar du ordnar eller har ordnat bokningen för. Du borgar för att alla uppgifter du anger om dig själv eller andra personer är sanna och korrekta.

Läs igenom våra fullständiga villkor innan du begär Dubai Connect-erbjudandet.

Detta ‘Dubai Connect’-erbjudande gäller endast i den mån hotell finns tillgängliga. Dubai Connect-erbjudandet kan när som helst hävas utan föregående meddelande.

Stödberättigande

För att kvalificera dig för Dubai Connect-erbjudandet måste du uppfylla följande kriterier:

Minsta anslutningstider

Passagerare i First, Business och Economy Class

Anslutningstiden mellan ankomstflyget till Dubai och avgångsflyget från Dubai måste vara minst eller lika med tio (10) timmar och mindre än eller lika med 24 timmar. För att vara berättigad erbjudandet måste passageraren vara bokad på den bästa tillgängliga anslutningen, som är den som har den kortaste mellanlandningstiden mellan hemresan till Dubai och utresan från Dubai.

Minsta betalda pris

Berättigande för Dubai Connect-erbjudandet kommer att fastställas mot betalning av ett minimipris för biljettyp för ditt Emirates-flyg. Detta framgår under bokningsprocessen.

Åldersrestriktioner

Denna tjänst erbjuds bara passagerare som är 18 år eller äldre vid avgångsdatumet för det ankommande flyget till Dubai, om man reser på egen hand. Upp till två barn (det vill säga passagerare som är under 18 år vid avgångsdatumet) kan täckas av erbjudandet om de reser med en vuxen.

Operating Carrier and Ticketing

Både ankommande och utgående flyg till och från Dubai måste vara ett Emirates-flyg (marknadsfört av Qantas eller Emirates) eller ett Qantas-flyg (marknadsfört av Qantas eller Emirates). Codeshare-fliyg är inte behöriga, förutom EK5000- och QF8000-flyg. Erbjudandet är inte giltigt med andra flygbolag och/eller då Emirates bara är bolaget som marknadsför.

Resplanen måste vara en enda bokning, och täckas av en enda biljett. Biljetten måste utfärdas på ett Emirates-dokument (176) eller ett Qantas-dokument (081).

Gruppbokningar

Gruppbokningar (över nio passagerare) i First Class och Business Class kvalificeras inte automatiskt för ”Dubai Connect”. Det är upp till Emirates eget gottfinnande om ”Dubai Connect” också utvidgas till sådana gruppbokningar.

Gruppbokningar (med mer än nio passagerare) i Economy Class kommer automatiskt att kvalificeras för ”Dubai Connect” förutsatt att alla angivna minimikrav för varje passagerare i Economy Class uppfylls.

Visum för Förenade Arabemiraten

Du måste ha tillstånd att resa in i Förenade Arabemiraten för att vara behörig för ”Dubai Connect”. Vissa nationaliteter behöver inte visum för att resa in i Förenade Arabemiraten. Beslut om utfärdande av visum avgörs helt av Förenade Arabemiratens immigrationsmyndigheter, och Emirates tar inget ansvar om visumansökan avvisas. Vi noterar att för vissa passinnehavare vägrar Förenade Arabemiraternas immigrationsmyndigheter att hantera visumansökningar. För dessa passinnehavare kommer Emirates inte att göra en ansökan och är därmed obehörig för ”Dubai Connect” per automatik.

Det är ditt ansvar att ordna för alla resenärer inklusive spädbarn och barn) alla erforderliga resedokument för att erhålla ett visum för vistelse i Förenade Arabemiraten på egen bekostnad innan du gör en bokning hos oss. Alla pass, oavsett nationalitet, måste ha en minsta giltighetstid på 90 dagar.

Läs mer om visum för Förenade Arabemiraten.

PCR-intyg och testning

Passagerare måste uppfylla alla resekrav som finns på Emirates.com. Klicka här för den senaste informationen angående inrese- och testningskrav under covid-19-pandemin.

Hotellboende

Boendet erbjuds på Copthorne Hotel Dubai, Le Meridien Airport Hotel Dubai eller ett annat alternativ som bestäms av Emirates. Vi ger ingen garanti vad gäller det boende som du tilldelats på något sätt (t.ex. faciliteter, hotell, läge, stjärnklassning).

Du har rätt till en måltid på hotellet, vilket planeras i enlighet med incheckningstiden. Beroende på tidpunkt serveras frukost, lunch eller middag.

Är du bokad i Economy Class (enligt din flygbokning/PNR) 24 timmar före flygavgången, men har en Business Class- eller First Class-biljett (till följd av en uppgradering) kommer du ändå få ett hotellrum som är vikt för Economy Class-passagerare.

Om du har bokat Business Class eller First Class (enligt flygbokning/PNR) och ofrivilligt nedgraderas vid incheckningen på grund av ett byte av flyg eller nekad ombordstigning, kommer vi att erbjuda ett hotellrum som gäller för Business Class- och First Class-passagerare.

Detta erbjudande gäller i mån av tillgång till hotellrum vid bokningstillfället. Emirates förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller upphäva erbjudandet utan något föregående meddelande.

Nekelse att tillhandahålla erbjudande

Vi har rätt att neka att tillhandahålla Dubai Connect-tjänsten (även om du har en giltig voucher) om en eller flera av de händelser som anges nedan inträffar:

  • nekande nödvändigt för att följa, eller om du underlåter att följa, gällande lagar, förordningar, order eller myndighetspraxis, eller flygplatsens regler eller förordningar; eller
  • om du underlåter att följa trygghets- eller säkerhetsinstruktioner för, eller försvårar eller hindrar, någon markpersonal eller besättningsmedlem i utövandet av deras uppgifter; eller
  • om du använder hotande, kränkande, förolämpande eller oanständiga ord eller uppträder på ett hotande, kränkande, förolämpande eller oanständigt sätt gentemot någon person, inklusive markpersonal, besättningsmedlemmar eller andra passagerare före, under eller vid avstigning från ditt flyg; eller
  • du tycks vara redlös på grund av alkohol eller droger, eller
  • du underlåter eller vägrar att ge oss information som är i din besittning eller tillgänglig för dig som en myndighet har lagligt bett oss ge om dig, eller det verkar för oss att någon sådan information som du har lämnat är falsk eller vilseledande eller
  • om du är, eller vi har rimliga skäl att misstänka att du är, i olaglig besittning av droger
  • du inte uppfyller covid-19-inresekraven som gäller för Förenade Arabemiraten.

Dina personuppgifter

Du samtycker till att dina personuppgifter får hanteras av Emirates vid bokning av flyg och i samband med Dubai Connect-erbjudandet. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.

Vårt ansvar gentemot dig

Vi accepter följande förpliktelser gentemot dig:

  • för det första för att se till att varje tjänst som erbjuds som en del av Dubai Connect-erbjudandet (när din bokning för ett sådant erbjudande har accepterats av oss) i sin tur har blivit bokat hos relevanta leverantörer.
  • för det andra för frågor som direkt beror på vår försumlighet.
  • för det tredje för frågor som direkt orsakas av ett åsidosättande av någon skyldighet som vi har åtagit oss enligt dessa regler och villkor.

Bortsett från det ovanstående har vi inget ansvar gentemot dig för bokad resetjänst som ska tillhandahållas av en tredje part-leverantör. Vidare tar vi inget ansvar för de resetjänster som tillhandahålls av leverantören och lämnar inga utfästelser eller garantier (uttryckta eller underförstådda) om lämpligheten eller kvaliteten på Dubai Connect-erbjudandet.

När Emirates säljer eller tillhandahåller dig tjänster som tillhandahålls av en tredje part, i egenskap av ett auktoriserat ombud för tredje part eller agerar som ombud å någon tredje parts vägnar, är det inte ansvarigt för oaktsamma handlingar eller utelämnanden av sådana leverantörer, deras anställda, ombud eller representanter, eller för eventuell brist på den tjänst som tillhandahålls och, i synnerhet, har Emirates inget ansvar för förlust, personskada eller dödsfall, och inte heller har Emirates eventuellt ansvar för förlust, personskada eller dödsfall, endast av Emirates försumlighet.

Emirates kan inte ta något ansvar för förlust, skada eller kostnad på grund av ovanliga, oförutsebara händelser utanför Emirates rimliga kontroll, vars konsekvenser inte kunde undvikas även om alla rimliga åtgärder har vidtagits, inklusive men inte begränsat till: förseningar eller ändringar i scheman; tekniska eller underhållsproblem; hotellöverbokning eller standard; sjukdom; ogynnsamma väderförhållanden; naturlig eller industriell katastrof; industriella tvister som involverar tredjepartsleverantörer; krig; terroristaktivitet; karantän eller andra orsaker. Du accepterar fullt ansvar för sådana förluster, skador eller kostnader.

Vi rekommenderar att du lägger till en lämplig rese- och semesterförsäkring vid bokningstillfället.

Om våra villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor utan föregående meddelande. Om någon av bestämmelserna i dessa regler och villkor döms vara olagliga eller ej verkställbara, kommer det inte hindra att övriga bestämmelser fortsätter att gälla med full kraft och verkan.

Villkoren har översatts till flera språk. Förekommer det finns eventuell bristande överensstämmelse mellan den engelska texten och en icke-engelsk text så är det den engelska texten som gäller, förutsatt att tillämpliga lokala lagar inte förbjuder detta.

Dessa villkor regleras av Dubais och Förenade Arabemiratens lagar och Dubais domstolars exklusiva jurisdiktion.

All information är korrekt vid tidpunkten för publicering. Enskildheter kan ändras och ytterligare villkor kan tillkomma.