TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

Mot slaveri och människohandel

Modernt slaveri, slaveri, tvångsarbete och människohandel är brott och kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna. Emirates-koncernen följer alla lagar i alla länder där den bedriver sin verksamhet, inklusive de lagar som förhindrar människohandel och slaveri. Emirates-koncernen har nolltolerans mot modernt slaveri och har åtagit sig att agera med etik och integritet i alla affärer, relationer och försörjningskedjor.

Läs Emirates uttalande om modernt slaveri.(Öppnar en PDF i en ny flik)

Läs vår policy mot slaveri och människohandel(Öppnar en PDF i en ny flik)

Mot mutor och korruption

Vi förväntar oss att våra anställda och affärspartner ska uppträda i enlighet med de höga etiska normer och förväntningar som företaget har om dem, och att se till att aktiviteter som genomförs å Emirates vägnar alltid uppfyller gällande antimut- och antikorruptionslagar i de länder vi är verksamma.

Läs vår policy mot mutor och korruption.(Öppnar en PDF i en ny flik)

Antitrust- och konkurrenslagar

Emirates följer alla lagar i länder det är verksamt och har inrättat ett globalt efterlevnadsprogram för antitrust-/konkurrenslagar för att säkerställa att våra anställda är medvetna om relevanta antitrust-/konkurrenslagar och för att ge vägledning om hur de kan iakttas i praktiken.

Läs vårt efterlevnadsprogram för antitrust- och konkurrenslagar.(Öppnar en PDF i en ny flik)

USA:s sanktionsprogram

Läs vår programförklaringhär.Öppnar en PDF i en ny flik

Dataskydd och cybersäkerhet

Som ett globalt företag samlar vi in, lagrar, hanterar och överför en betydande mängd data, såsom personuppgifter som hjälper oss att tillhandahålla tjänster till våra kunder. Det är vårt ansvar att skydda integriteten och upprätthålla säkerheten för de uppgifter vi har, och vi tar den skyldigheten på allvar. Vi har inrättat ett särskilt dataskyddsteam för att implementera en företagsomfattande strategi och styrning, och regelbundet granska våra riktlinjer och bearbetningar för att säkerställa efterlevnad av internationella och inhemska lagstiftningskrav och bästa praxis i branschen.

Läs vår Integritetspolicy

Likt många stora organisationer står vi inför den dagliga utmaningen av framväxande cyberhot, där externa angripare kontinuerligt använder mer sofistikerade tekniker. Emirates förbättrar ständigt sina cyberfunktioner för att förbättra vårt skydd mot dessa attacker och skydda åtkomsten till den information vi har. Vi investerar även i resurser för att höja och vidga medarbetarnas medvetenhet om datasäkerhetsrisker, samtidigt som vi betonar behovet av delad vaksamhet kring cyberproblem genom simuleringar och strukturerad utbildning.

Gör så här om du misstänker att Emirates har stött på ett cybersäkerhetsproblem.

Upphandlingsmetoder

Vår strategi avseende förhållandena i upphandlings- och leveranskedjorna är att villkoren ska vara tydliga, rättvisa och ömsesidigt fördelaktiga. Vår upphandlingsprocess baseras på konkurrensutsatta anbudsförfaranden och på principerna om öppenhet. 

Läs mer om vår upphandlingsprocess.(Öppnar en PDF i en ny flik)