Odkryj to, co najlepsze w Dubaju i Zjednoczonych Emiratach Arabskich z programem „My Emirates Pass”

Wykorzystaj w pełni pobyt w Dubaju oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich tego lata i skorzystaj z oferty „My Emirates Pass”.

Dzięki niej otrzymasz wyjątkowe zniżki w ponad 500 punktach — wystarczy okazać kartę pokładową Emirates.

Skuś się na posiłek w najlepszych restauracjach świata, wybierz rodzinną zabawę w parku rozrywki, odpręż się w spa i zobacz największe atrakcje kulturalne. A wszystko to w korzystnych cenach dzięki „My Emirates Pass”.

Oprócz ofert w Dubaju, program „My Emirates Pass” obejmuje również zniżki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Weź udział w jedynych w swoim rodzaju, wciągających wydarzeniach kulturalnych. Wybierz się z nami do Dubaju w okresie między 1 maja a 31 sierpnia 2019 r. Zachowaj kartę pokładową i okaż ją w punktach uczestniczących w programie.

Poniżej możesz zapoznać się z pełną listą ofert.

Często zadawane pytania

Jak mogę skorzystać z tej oferty?

Aby skorzystać z przywileju, w Okresie obowiązywania programu Pasażer musi okazać kartę pokładową (w formie elektronicznej, wydrukowaną w domu lub otrzymaną na lotnisku) wystawioną przez Emirates na swoje nazwisko na lot do Dubaju z datą między 1 maja a 31 sierpnia 2019 r. oraz dowód tożsamości ze zdjęciem w celu identyfikacji u Partnerów.


Gdzie mogę znaleźć szczegóły przywilejów?

Listę przysługujących Ci przywilejów znajdziesz na stronie www.emirates.com/myemiratespass. Przywileje podlegają regulaminowi określającemu zasady posiadania lub wykorzystania przywileju, sformułowanemu przez Partnera (regulamin może ulegać zmianom). Informacje te zostaną podane na Stronie.


Podróżuję w grupie. Czy możemy użyć jednej karty pokładowej?

Przywileje są dostępne tylko dla Pasażera posiadającego ważną kartę pokładową, o ile nie określono inaczej w Regulaminie.


Czy mogę przekazać swoją kartę pokładową innej osobie, aby skorzystała z przywilejów zamiast mnie?

Program jest przeznaczony TYLKO do osobistego użytku Pasażera i ma charakter nieprzenoszalny; traci moc w przypadku sprzedaży, zakupu lub wymiany.


Czy mogę użyć karty pokładowej kilkukrotnie, aby skorzystać z przywilejów?

Możesz korzystać z karty pokładowej Emirates wiele razy w tych samych lub różnych punktach. Upewnij się, że karta została wystawiona na Twoje nazwisko z datą między 1 maja a 31 sierpnia 2019 r.


Czy muszę opłacić podatki?

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie obowiązujące podatki, opłaty i dopłaty.


Pod jaki numer mogę zadzwonić w przypadku prośby o pomoc lub skargi?

W sprawach pilnych zadzwoń pod numer +971 600 555 555. Możesz też napisać na adres myemiratespass@emirates.com, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin roboczych (wg standardów ZEA).

„My Emirates Pass”, program zimowy na rok 2019

Regulamin

Program letni na rok 2019 „My Emirates Pass” (dalej: „Program”) oznacza ofertę usług dodanych, świadczoną przez korporację Emirates, założoną na mocy Dekretu Emira nr 2 z 1985 r. (z poprawkami), z siedzibą w Emirates Group Headquarters, Airport Road, P.O. Box 686 w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, za pośrednictwem strony emirates.com/myemiratespass (dalej: „Strona”).

Niniejszy regulamin wraz z regulaminami Partnerów oraz ogólnym regulaminem korzystania ze Strony (łącznie dalej: „Regulamin”) określa sposób korzystania ze Strony oraz zasady uczestnictwa w Programie. Uczestnicząc w Programie, Pasażer oświadcza, że ma prawo zaakceptować i akceptuje niniejszy Regulamin.

W przypadku sporów dotyczących Regulaminu oraz wszelkich innych kwestii związanych z Programem decyzja linii Emirates będzie ostateczna i wiążąca i nie będzie podlegać dalszej korespondencji ani dyskusji. „Przywileje” oznaczają korzyści oferowane uprawnionym pasażerom, w tym między innymi zniżki, usługi oraz inne korzyści oferowane przez Partnerów, zgodnie z opisem na Stronie. Regulamin zniżki, usługi lub przywileju wchodzącego w skład Programu może różnić się w zależności od Partnera.

„Partner” oznacza punkt detaliczny albo usługodawcę uczestniczącego w Programie w Okresie obowiązywania Programu, zgodnie z informacją umieszczoną na Stronie.

„Okres obowiązywania Programu” oznacza okres od 1 maja do 31 sierpnia 2019 r. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w ZEA.

Uczestnictwo w Programie:

Aby skorzystać z oferty, w Okresie obowiązywania Programu Pasażer musi okazać kartę pokładową (w formie elektronicznej, wydrukowaną w domu lub otrzymaną na lotnisku) wystawioną przez Emirates na swoje nazwisko na lot do Dubaju z datą między 1 maja a 31 sierpnia 2019 r. oraz dowód tożsamości ze zdjęciem w celu identyfikacji u Partnerów (dalej: „Pasażer”).

Pasażer ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że okazany dowód tożsamości pozwala go zidentyfikować. Partner ma prawo do odmówienia Pasażerowi dostępu do swojego obiektu, jeśli nie jest on w stanie okazać odpowiedniego dokumentu tożsamości. Pasażerowie muszą zachowywać się stosownie, przebywając w obiekcie Partnera.
Program nie jest dostępny w krajach, w których jest zakazany prawem. Osoby mieszkające w krajach, w których obowiązują restrykcje lub sankcje albo przepisy obejmujące niniejszy Program, nie mogą wziąć w nim udziału. Każdy Pasażer musi upewnić się, że jego udział w Programie jest zgodny z prawem kraju, którego jest obywatelem lub w którym mieszka/przebywa w chwili zgłoszenia do Programu. Emirates nie wydaje żadnych oświadczeń — dorozumianych ani wyrażonych wprost — dotyczących legalności uczestnictwa poszczególnych osób ani jakichkolwiek innych aspektów Programu.
Przywileje podlegają regulaminowi określającemu zasady posiadania lub wykorzystania przywileju, sformułowanemu przez Partnera (regulamin może ulegać zmianom). Informacje te zostaną podane na Stronie. Przywileje są dostępne tylko dla Pasażera posiadającego ważną kartę pokładową, o ile nie określono inaczej w Regulaminie.
Pasażerowie, którzy naruszą postanowienia Regulaminu lub nie spełnią warunków uczestnictwa lub zakwalifikowania się określonych w niniejszym Regulaminie, mogą zostać uznani za nieuprawnionych do skorzystania z Przywileju oferowanego wedle uznania przez Emirates i/lub Partnera. Program jest przeznaczony TYLKO do osobistego użytku Pasażera i ma charakter nieprzenoszalny; traci moc w przypadku sprzedaży, zakupu lub wymiany. Oferty dostępne w Programie nie podlegają wymianie na środki pieniężne. Przywileje opierają się na zasadzie dostępności; zaleca się wcześniejszą rezerwację.
Pasażer ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie koszty i wydatki związane z Przywilejami, w tym między innymi koszty ubezpieczenia, podróży, biletów lotniczych, posiłków i zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty dodatkowe powiązane z korzystaniem z Przywilejów. Pasażer odpowiada za wszelkie podatki, opłaty i dopłaty, jeśli obowiązują, oraz wszelkie odszkodowanie płatne na rzecz Partnera za uszkodzenie mienia/sprzętu dokonane przez Pasażera (lub jego rodzinę/gości).

Dane osobowe:

Emirates gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Pasażera (dalej: „Dane”) do realizacji Programu i może w tym celu ujawnić lub przekazać te dane osobom trzecim, które świadczą usługi związane z Programem. W trakcie przetwarzania Danych Emirates może przesyłać je do krajów, które nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych osobowych co kraj Pasażera. Niemniej jednak Emirates zawsze dba o gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, zapisywanie i przesyłanie Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Biorąc udział w Programie i przekazując swoje Dane, Pasażer zezwala Emirates na gromadzenie i przetwarzanie Danych w wyżej opisany sposób.
Zgadzając się na otrzymywanie newslettera Emirates, Pasażer zezwala, aby linie Emirates przechowywały i wykorzystywały Dane osobowe i przesyłały je w celu dostarczenia newslettera Emirates.
Wyrażając zgodę na marketing bezpośredni, Pasażer zezwala, aby korporacja Emirates zachowała i wykorzystywała Dane do innych celów marketingowych, co może wiązać się z udostępnieniem Danych biurom, autoryzowanym przedstawicielom oraz innym spółkom i/lub markom Emirates, a także stronom, którym Emirates przekaże swoje prawa i obowiązki, firmom zewnętrznym oferującym powiązane usługi (np. wypożyczalniom pojazdów, hotelom, wypożyczalniom limuzyn, firmom przewozowym, usługodawcom pomocniczym), rządom i agencjom rządowym, operatorom kart kredytowych lub innych płatności kartami, a także innym liniom lotniczym lub dostawcom powiązanych usług.
Jeśli Pasażer chciałby dowiedzieć się, jakie Dane osobowe Emirates przechowuje na jego temat i/lub skorygować te Dane, powinien skontaktować się z lokalnym biurem Emirates.

Odpowiedzialność Emirates:

Włączenie przez Emirates do Programu danego Partnera nie stanowi ani nie sugeruje aprobaty usług i produktów oferowanych przez Partnera. Emirates nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość usług lub towarów świadczonych przez Partnera w ramach Programu; Emirates nie wypłaci odszkodowania Pasażerom za niedostarczone usługi lub towary. Pasażer uczestniczy w aktywnościach oferowanych przez Partnera na własne ryzyko.
Emirates nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, zobowiązania, urazy lub rozczarowanie Pasażera lub innych osób, poniesione zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio, wynikające z zakończenia lub zmiany Programu ani za korzyści i oferty udostępnione pasażerowi, w tym wycofanie się Partnera lub wycofanie oferty lub związanych z nią korzyści. Pasażer akceptuje Regulamin na własne ryzyko i potwierdza, że zwalnia Emirates od odpowiedzialności za koszty, straty, szkody, wydatki i należności (w tym utratę reputacji i wartości oraz wynagrodzenie zawodowych doradców) oraz wszelkie roszczenia wynikające z działań Pasażera związanych w jakikolwiek sposób z niniejszym Regulaminem lub naruszeniem zobowiązań Pasażera w świetle Regulaminu.
Korporacja Emirates nie będzie odpowiedzialna za wywiązanie się ze zobowiązań na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli będzie to niemożliwe w wyniku wydarzeń poza kontrolą Emirates, w tym między innymi z powodu warunków atmosferycznych, pożaru, powodzi, huraganu, strajku, sporów pracowniczych, wojny, działań zbrojnych, zamieszek politycznych, rozruchów lub innych okoliczności będących efektem działania siły wyższej. Emirates nie ponosi odpowiedzialności (i wyłącza wszelką odpowiedzialność) za utratę zysku, klientów, kontraktów, przychodów i prognozowanych oszczędności oraz za straty specjalne, pośrednie, bezpośrednie i wynikowe bez względu na sposób ich powstania.
Uczestnictwo w Programie nie nadaje Pasażerowi żadnych praw do własności intelektualnej, związanych z Programem. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu uznane za nieważne w jakiejkolwiek jurysdykcji zostanie, o ile to możliwe, zastąpione ważnym postanowieniem o treści możliwie najbliższej pierwotnemu postanowieniu Regulaminu.

Informacje ogólne:

Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu w Emiracie Dubaju i ZEA i powinien być zgodnie z nim interpretowany. Sądy w Dubaju mają wyłączną jurysdykcję w przypadku sporów.
Program ma charakter wyłączny i nie łączy się z innymi zniżkami, promocjami oraz programami restauracyjnymi i lojalnościowymi.
Emirates zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany, aktualizacji i zakończenia Programu i/lub Regulaminu w dowolnej chwili, w całości lub częściowo, wedle własnego uznania.