Regels van het Emirates Skywards-programma

Het frequent flyer-programma van Emirates Skywards ('Emirates Skywards') wordt uitgevoerd door Emirates. De Emirates Skywards-website (de 'Website') en de Emirates App ('de App') worden aangeboden aan leden van Emirates Skywards op voorwaarde van acceptatie van de Algemene Voorwaarden door het lid. Door de toegang tot en het gebruik van de Website of de Emirates App, hebt u ingestemd met al deze Algemene Voorwaarden.

PROGRAMMAWIJZIGING

Emirates Skywards valt onder de programmaregels van Emirates Skywards ('Programmaregels'). Emirates Skywards behoudt zich het recht voor enig deel van het Emirates Skywards-programma op elk gewenst moment te veranderen, wijzigen of aan te passen in overeenstemming met de Programmaregels. Dit recht omvat, maar is niet beperkt tot, wijzigingen in de partneraffiliatie van Emirates Skywards, regels voor het verdienen en inwisselen van het tegoed aan mijlen, regels voor het gebruik van vluchtbonussen, vluchtschema's, reisvoordelen voor leden en specifieke kenmerken van aanbiedingen.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie die is gepubliceerd op de Website of de Emirates App, kan onvolledig zijn of onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Emirates Skywards verklaart of garandeert evenmin dat de toegang tot de website of de Emirates App ononderbroken zal zijn, of dat er geen sprake zal zijn van storingen, fouten of weglatingen of verlies van de verzonden informatie, of dat er geen virussen worden overgedragen op de Website of de Emirates App. Emirates Skywards doet geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de informatie, producten en services die worden weergegeven op de Website of de Emirates App. Al deze informatie, producten en services worden verkregen/geleverd 'as is', zonder enige vorm van garantie. Emirates Skywards wijst hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot de informatie, producten en services, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

EMIRATES SKYWARDS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE IN ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OF MET DE VERTRAGING OF DE ONMOGELIJKHEID TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP. ZE IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN SERVICES VERKREGEN/VERLEEND VIA DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS.

LINKS

Deze Website of de Emirates App kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend vermeld ter referentie en uw gebruik van deze websites kan onderhevig zijn aan de Algemene Voorwaarden die zijn geplaatst op deze sites. De verwijzing naar links door Emirates Skywards op deze websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op deze websites en Emirates Skywards aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud.

EMIRATES SKYWARDS IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN IN INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN OP WEBSITES VAN DERDEN.

INHOUD EN INZENDINGEN VAN LEDEN - FORUM

Deze Website bevat prikborden en andere bericht- of communicatiefaciliteiten, waarvan sommige uitsluitend worden aangeboden aan leden van Emirates Skywards van het hoogste niveau. Alle meningen, opinies of verklaringen die worden geuit door of die afkomstig zijn van een lid tijdens de gebruikmaking van deze faciliteiten, vertegenwoordigen het lid en niet Emirates Skywards. Emirates Skywards is niet verplicht om berichten, informatie of inhoud die wordt geplaatst op de Website, te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze inzendingen. Onverminderd voorgaande bepalingen, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor inzendingen van leden, inclusief op prikborden, te controleren, bewerken of zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, wanneer zij deze geheel naar eigen inzicht onwettig, aanstootgevend of anderszins ongepast acht. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u op deze Website plaatst. Wanneer u een bericht plaatst op de Website, gaat u ermee akkoord dat u geen van de volgende handelingen zult verrichten:

 • lasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van derden;
 • schadelijk, bedreigend, lasterlijk, schendend, inbreuk makend, beledigend, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of informatie publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden;
 • goederen of services adverteren of aanbieden om te verkopen, of enquêtes, wedstrijden, of kettingbrieven van welke aard dan ook organiseren of doorsturen; of
 • berichten plaatsen die de mening van derden vertegenwoordigen.
Verder gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van deze Website of de Emirates App:
 • geen software of ander materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of op grond van privacy- en publiciteitsrechten) uploadt, tenzij u deze rechten bezit of alle noodzakelijke goedkeuringen daartoe hebt verkregen
 • geen bestanden met virussen, corrupte bestanden of vergelijkbare software, of programma's die de besturing van een computer van een derde kunnen beschadigen, uploadt; of
 • geen auteursrechten, juridische kennisgevingen, of eigendomsaanduidingen of labels in elk geüpload bestand zult verwijderen

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Emirates Skywards, haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren en hen vrij te verklaren van en voor alle claims en aansprakelijkheden (met inbegrip van de proceskosten) die zouden kunnen voortvloeien uit uw inzendingen op de website of de Emirates App, uit het gebruik van materiaal op deze Website of de Emirates App, uw schending van deze Algemene Voorwaarden, of uit alle handelingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Website of de Emirates App.

Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang te ontzeggen tot deze Website of de Emirates App.

PRIVACY

Het privacybeleid van Emirates Skywards is vastgelegd in artikel 19 van de programmaregels.

Copyright (c) Emirates 2016. Alle rechten voorbehouden

PROGRAMMAREGELS VAN EMIRATES SKYWARDS

LEES DEZE PROGRAMMAREGELS ZORGVULDIG DOOR OM KENNIS TE NEMEN VAN DE BASIS WAAROP VOORDELEN EN BELONINGEN VERDIEND, TOEGEWEZEN, GEWIJZIGD OF GEANNULEERD KUNNEN WORDEN.

 1. Definities en interpretatie

  1. In deze programmaregels:
   • Staat account voor de rekening waarop de mijlen van een lid gecrediteerd/gedebiteerd worden;
   • Staan basismijlen voor de mijlen die een lid verwerft voor (een) in aanmerking komende vlucht(en) in de Economy Class wanneer hij/zij deze tegen een Skywards Flex Plus Tarief koopt tussen twee Skywards-zones;
   • Staat contant geld + mijlen-ticket voor een Emirates-vlucht die gekocht kan worden met een combinatie van contant geld en Skywards mijlen, onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden op grond van artikel 13 van deze programmaregels;
   • Staat Classic Reward voor een Classic Saver Reward of Classic Flex Reward of Classic Flex Plus Reward;
   • Staat Classic Saver Reward voor een Reward-ticket, volledig of gedeeltelijk betaald met Skywards mijlen, waarop de regels en beperkingen van de Classic Saver Reward van toepassing zijn;
   • Staat Classic Flex of Flex Plus Reward voor een Reward-ticket, volledig of gedeeltelijk betaald met Skywards mijlen, waarop de regels en beperkingen van de Classic Flex of Flex Plus Reward van toepassing zijn;
   • Staat reisklassebonus voor de mijlen die een lid verwerft voor (een) in aanmerking komende vlucht(en) in de Business Class of First Class;
   • Staat codeshare-vlucht voor een vlucht die een code van de luchtvaartmaatschappij of het nummer van één luchtvaartmaatschappij op het ticket heeft vermeld, maar dat een toestel is dat door een andere luchtvaartmaatschappij wordt gebruikt;
   • Staat coördinatie-overeenkomst voor de overkoepelende coördinatie-overeenkomst tussen Emirates en Qantas gedateerd op 6 september 2012 (zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd of aangepast);
   • Staat Emirates voor Emirates, een in Dubai opgerichte onderneming, op grond van het (gewijzigde) decreet nr. 2 uit 1985;
   • Staat Emirates App voor de applicatie van Emirates Skywards die beschikbaar is op iPad, iPhone, Apple Watch en op Android-telefoons;
   • Staat Emirates-contactcentrum voor elk contactcentrum voor leden dat is gevestigd in Dubai, Mumbai, Karachi, Manchester, Melbourne, New York, Guangzhou en Boedapest en dat over de contactgegevens beschikt die gepubliceerd zijn door Emirates Skywards;
   • Staat Emirates Qantas-alliantie voor de alliantie op grond waarvan Emirates en Qantas samenwerken met betrekking tot de verschillende aspecten van hun respectievelijke commerciële bedrijven, zoals beoogd door de coördinatieovereenkomst;
   • Betekent Emirates Skywards, al naargelang de context, het frequent flyer-programma dat Emirates beheert voor eigen rekening of de naam die aan het frequent flyer-programma is toegekend. Is Emirates Skywards een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Emirates;
   • Is Familiebonus-lid een persoon gedefinieerd in clausule 17 van de programmaregels;
   • Is een Flex- of Flex Plus-tarief een verkooptarief van Emirates zonder korting dat niet onderworpen is aan de tariefbeperkingen van Special of Saver;
   • Betekent lid een persoon die een lidmaatschap heeft aangevraagd voor het frequent flyer-programma Emirates Skywards en hiervoor een lidmaatschapsnummer heeft ontvangen;
   • Is lidmaatschapsniveau een niveau van lidmaatschap in het frequent flyer-programma van Emirates Skywards;
   • Staan mijlen voor punten die een lid heeft gecumuleerd op grond van het frequent flyer-programma van Emirates Skywards gebaseerd op het gebruik van kwalificerende goederen en diensten. Tenzij anders vermeld, omvat dit begrip zowel Skywards mijlen als niveaumijlen;
   • Staat Mijlen Calculator voor de calculator op de Website waarmee berekend wordt hoeveel mijlen bijgeschreven worden op het account van het lid wanneer hij of zij een in aanmerking komende vlucht boekt; of het aantal mijlen dat moet worden ingewisseld voor een Reward-ticket van een Emirates-vlucht
   • Staat exploitatiedatum voor 31 maart 2013;
   • Betekent partner een leverancier of dienstverlener die periodiek deelneemt aan Emirates Skywards, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en resorts, financiële ondernemingen, dienstverleners op het gebied van recreatie en lifestyle, en autoverhuurbedrijven; 
   • Staan persoonlijke bonusgegevens voor mijlen die kunnen worden toegekend aan een lid dat periodiek zijn persoonsgegevens bijwerkt op verzoek van Emirates Skywards;  
   • Staat Qantas voor Qantas Airways Limited;
   • Staat Qantas Group voor Qantas en haar dochterondernemingen van tijd tot tijd;
   • Staat beëindigingsdatum van Qantas voor de datum waarop het samenwerkingsverband tussen Emirates en Qantas wordt beëindigd;
   • Betekent/betekenen in aanmerking komende vlucht(en) (een) vlucht(en) met Emirates, of vlucht(en) met codesharing gecommercialiseerd door Emirates maar uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, tussen de locatie van vertrek en aankomst op de dag van de heen- en/of retourvlucht
   • Staat relevant lid voor een lid:
    • waarvan het lidmaatschap is begonnen op of na de exploitatiedatum; en
    • dat heeft gevlogen op meer dan vier vluchtsectoren uitgevoerd door Qantas;
     • in een aaneengesloten periode van vijf jaar tussen de exploitatiedatum en de beëindigingsdatum van Qantas; of
     • in het geval de beëindigingsdatum van Qantas valt vóór het vijfde achtereenvolgende jaar van de exploitatiedatum, in de periode tussen de exploitatiedatum en de beëindigingsdatum van Qantas;
   • Staat reward voor bepaalde goederen of services die verstrekt of verleend worden door Emirates Skywards of een partner in ruil voor Skywards-mijlen; 
   • Staat Skywards Skysurfers voor de exclusieve Emirates Skywards-club bestemd voor jonge leden tussen twee en 16 jaar; 
   • Staan Skywards mijlen voor de mijlen die een lid verwerft telkens wanneer hij of zij een in aanmerking komende vlucht boekt of kwalificerende goederen en services koopt van een partner die voor rewards kunnen worden ingewisseld op grond van de Emirates Skywards-programmaregels. 
   • Staat Special of Saver voor een Emirates-tarief waarop alle kwalificerende beperkingen van toepassing zijn voor de aankoop (inclusief, maar niet beperkt tot, 'studenten'; 'senioren', 'zeelieden'; 'missionarissen'; 'cruise'; 'jeugd'; 'compagnons'; 'groepen'; 'inclusive-tours'; 'air-passen') en/of beperkte beschikbaarheid van zitplaatsen, verkoopperiode ('aankoop verplicht voor'-datum), restrictieve voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot kostenwijzigingen; min./max. verblijf; vluchtbeperkingen of vroegboekkorting), en alle tarieven die worden gecommercialiseerd door andere luchtvaartmaatschappijen op trajecten waarop gedeeltelijk door Emirates wordt gevlogen. Staat niveaubonus voor extra Skywards mijlen die opgespaard zijn door Platinum-leden, Gold-leden en Silver-leden, die verworven zijn voor (een) boeking(en) van (een) in aanmerking komende vlucht(en); en  
   • Staan niveaumijlen voor de mijlen die zijn gecumuleerd op grond van de kwalificatie van een lidmaatschapsniveau, d.w.z. één mijl die verworven is voor de boeking van (een) in aanmerking komende vlucht(en);
   • Staat Upgrade Reward voor het inwisselen van Skywards mijlen om te reizen in een hogere klasse dan is weergegeven op het vliegticket van Emirates, en
   • Staat Website voor de website van Emirates Skywards op emirates.com.
  2. In deze programmaregels, tenzij anders is aangegeven: 
   • omvat een verwijzing naar het enkelvoud een verwijzing naar het meervoud, en vice versa;
   • omvat een verwijzing naar een geslacht een verwijzing naar het tegenovergestelde geslacht;
   • omvat een verwijzing naar een partij een verwijzing naar haar geautoriseerde medewerkers; en
   • zijn titels uitsluitend gemakshalve ingevoegd ter referentie.

 2. Lidmaatschap

  1. Elke persoon die minimaal twee jaar oud is, kan een Emirates Skywards-lidmaatschap aanvragen. Een vennootschap, bedrijf, partnerschap of andere entiteit komt niet in aanmerking voor een lidmaatschap.
  2. Een aanvrager van het lidmaatschap moet alle informatie als vereist op het lidmaatschapsaanvraagformulier van Emirates Skywards invullen. Aanvragen van leden onder de 18 jaar moeten worden ondertekend door een ouder of voogd. Emirates Skywards kan elke aanvraag voor een lidmaatschap geheel naar eigen inzicht afwijzen. Wanneer een lidmaatschapsaanvraag is afgewezen, is elk voordeel dat door de aanvrager is gecumuleerd op grond van zijn tijdelijke lidmaatschapskaart, ongeldig en nietig.
  3. Emirates Skywards verstrekt aan een lid een permanent lidmaatschapsnummer, waarop zijn of haar mijlen worden gecumuleerd. Op de lidmaatschapskaart kan een vervaldatum zijn aangegeven, en in voorkomend geval kan de kaart alleen tot de vervaldatum worden gebruikt. De lidmaatschapskaart kan alleen worden gebruikt door het lid als vermeld op die kaart. Een lidmaatschapskaart is geen creditcard en wordt alleen gebruikt ter identificatie. Een lidmaatschapskaart is niet overdraagbaar en blijft permanent het eigendom van de verstrekker. Een lid moet zijn of haar lidmaatschapskaart onmiddellijk terugsturen naar een Emirates-contactcentrum op verzoek van Emirates Skywards of één van de andere partijen die namens haar optreedt. Een lid moet onmiddellijk het verlies van een lidmaatschapskaart melden bij een Emirates-contactcentrum.
  4. Leden mogen hun lidmaatschap in het Emirates Skywards frequent flyer-programma niet misbruiken, onder meer door:
   • Deelname aan illegale of frauduleuze activiteiten; of
   • Verkopen, toewijzen, overdragen of verwerven, of het aanbieden of aanprijzen om te verkopen, toewijzen, overbrengen of verwerven van enige rewards, mijlen of andere voordelen aan leden op grond van het Emirates Skywards-programma of mijlen, anders dan in overeenstemming met de programmaregels
   • In het geval van schending van de programmaregels door een lid, met inbegrip van schending van deze clausule 2.4, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor om het lidmaatschap in overeenstemming met artikel 18.2 te beëindigen.
  5. Een lid kan op elk gewenst moment zijn of haar lidmaatschap annuleren door een Emirates-contactcentrum schriftelijk in kennis te stellen of zijn/haar lidmaatschapskaart terug te sturen naar een Emirates-contactcentrum.
  6. Emirates Skywards kan geheel naar eigen inzicht een lidmaatschap of de door een lid gecumuleerde mijlen te allen tijde opschorten, annuleren of beëindigen.
  7. Het lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden of faillissement van een lid. Mijlen die vóór de beëindiging in deze omstandigheden zijn gecumuleerd, worden onmiddellijk geannuleerd. Emirates Skywards kan echter, naar eigen goeddunken, de mijlen op verzoek van zijn of haar persoonlijke vertegenwoordiger overdragen aan de erfgenamen van het overleden lid, mits het account van het overleden lid beschikt over een minimum saldo van 20.000 mijlen op de overlijdensdatum van het lid.
  8. Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Een lid mag niet meer dan één account aanhouden. Alle mijlen en rewards onder Emirates Skywards worden gecumuleerd door of uitgegeven aan het lid op zijn of haar account.
  9. Activiteitenafschriften met onder meer informatie over gecumuleerde, ingewisselde of verstreken mijlen, zijn voor een lid beschikbaar op de website zolang Emirates Skywards hem of haar als actief lid beschouwt. Als een lid van mening is dat enige informatie in het overzicht (met inbegrip van informatie met betrekking tot gecumuleerde, ingewisselde of vervallen mijlen) onjuist is, dient het lid Emirates Skywards onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 90 dagen na de datum van het overzicht op de hoogte te stellen. Wanneer een lid verzuimt Emirates Skywards op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen in zijn overzicht binnen de periode als vermeld in dit artikel 2.9, wordt de informatie geacht als zijnde correct en als zodanig geaccepteerd te zijn door het lid. Indien het lid bezwaar maakt tegen het overzicht, kan Emirates Skywards het lid vereisen documentatie in te dienen ter ondersteuning van de claim.
  10. Naamswijzigingen door een lid moeten schriftelijk worden ingediend en vergezeld worden door alle wettelijke of andere documentatie waartoe Emirates Skywards periodiek kan verzoeken om de aan Emirates Skywards gemelde wijziging te staven. Emirates Skywards kan aanvullende gegevens met betrekking tot de gewijzigde persoonsgegevens van een lid opvragen voor de bevestiging van het account.
  11. Alle belastingen, rechten en andere verplichtingen die voortvloeien uit gecumuleerde mijlen of de ontvangst en het gebruik van rewards, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het lid en moeten vóór de uitgifte van een reward zijn betaald. Emirates Skywards geeft geen waarborg of garantie met betrekking tot deze belasting, rechten of andere verplichtingen.
  12. Leden jonger dan 18 jaar kunnen bepaalde transacties (zoals de aankoop of overboeking van Skywards-mijlen en de inwisseling van rewards) op de website of de Emirates App niet uitvoeren.
  13. Alle gecrediteerde, maar niet-ingewisselde mijlen voor rewards, alsook niet-gebruikte rewards, worden geannuleerd na beëindiging van een lidmaatschap. 
  14. Om de voortdurende waarde en integriteit van het Emirates Skywards-programma voor leden te waarborgen, houdt Emirates continu alle activiteiten rond Skywards-mijlen gerelateerd aan het programma in de gaten. Emirates Skywards kan het account van een lid om door Emirates vastgestelde redenen geheel naar eigen inzicht aan een audit onderwerpen. Gedurende deze periode is het account van het lid niet beschikbaar. Emirates stelt het lid op de hoogte van een dergelijke audit en kan het lid verzoeken bepaalde informatie met betrekking tot het account te verstrekken teneinde te helpen bij het uitvoeren van de audit.

 3. Skywards Skysurfers

  1. Leden tussen twee en 16 jaar worden automatisch lid van Skywards Skysurfers.
  2. Een Skysurfers-lidmaatschapsnummer en -kaart worden gelijktijdig verwerkt en Emirates Skywards streeft ernaar de kaart en het nummer binnen 14 dagen nadat Emirates Skywards het aanvraagformulier heeft ontvangen, uit te geven.
  3. Skysurfers zijn onderworpen aan Emirates Skywards-programmaregels, en moeten vergezeld worden door een lid om gebruik te kunnen maken van bepaalde voordelen zoals de toegang tot lounges en chauffeurservices.

 4. Accountbeheer

  1. Een lid kan schriftelijk contact opnemen met een Emirates-contactcentrum of op de website een 'Reiscoördinator' aanstellen (die minimaal 18 jaar oud moet zijn) om toegang te hebben tot zijn of haar lidmaatschapsaccount om:
   • informatie te ontvangen over dat lidmaatschapsaccount;
   • een reward te claimen; en
   • alle informatie over het lidmaatschap in het bezit van Emirates Skywards namens dat lid te wijzigen.
   Met dien verstande dat bij het aanvaarden van de aanstelling van een Reiscoördinator, de aangewezen Reiscoördinator ermee instemt gebonden te zijn aan de programmaregels. Alle activiteiten die worden uitgevoerd door een Reiscoördinator met betrekking tot het account van het lid, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de programmaregels.  Alle activiteiten op het account die worden uitgevoerd door de Reiscoördinator, zullen worden beschouwd als zijnde uitgevoerd namens het lid en het lid is verantwoordelijk voor elke schending van de programmaregels door de Reiscoördinator.  

   Voorafgaand aan de aanstelling is de Reiscoördinator verplicht Emirates Skywards te voorzien van een identiteitsbewijs en contactgegevens.  De Reiscoördinator en het lid bevestigen dat alle verstrekte informatie met betrekking tot de identiteit van de Reiscoördinator en contactgegevens juist en nauwkeurig zijn, en dat het verstrekken van valse informatie zal leiden tot het beëindigen van de aanstelling van de Reiscoördinator.  Emirates Skywards behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor het account van het lid in overeenstemming met artikel 18.2 ook te beëindigen.

   Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om het account van een lid in overeenstemming met artikel 18.2 en/of de aanstelling tot Reiscoördinator te beëindigen indien Emirates Skywards naar eigen goeddunken bepaalt dat de activiteiten van de aangewezen Reiscoördinator in verband met het account van het lid een schending zijn van de programmaregels.

   Een Reiscoördinator die geen lid is, heeft geen recht op lidmaatschapsvoordelen of -privileges van Emirates Skywards.

 5. Lidmaatschapsniveau

  1. Een lid kan toestemming krijgen voor een niveau-upgrade naar een 'Silver'-, 'Gold'- of 'Platinum'-lidmaatschap, afhankelijk van het aantal niveaumijlen dat in een achtereenvolgende periode van 13 maanden werd verdiend. 25.000 niveaumijlen of 25 kwalificerende vluchten zijn nodig voor een Silver-lidmaatschap, 50.000 niveaumijlen of 50 kwalificerende vluchten zijn nodig voor een Gold-lidmaatschap en 150.000 niveaumijlen zijn nodig voor een Platinum-lidmaatschap.
  2. Een lidmaatschapsniveau is één jaar geldig vanaf de maand waarop de punten zijn verdiend en kan afhankelijk van het lid dat opnieuw 25.000 niveaumijlen of 25 kwalificerende vluchten, 50.000 niveaumijlen of 50 kwalificerende vluchten of 150.000 niveaumijlen cumuleert (al naargelang) op de evaluatiedatum, worden verlengd. Vluchten die zijn gekocht met contant geld + mijlen gelden niet als in aanmerking komende vluchten. Overtollige niveaumijlen of kwalificerende vluchten die zijn verdiend in een evaluatieperiode, mogen niet worden meegenomen naar een volgende periode.
  3. Leden bouwen een niveaubonus op bij de volgende hoeveelheden:
   • Platinum-lid = basismijlen +75%
   • Gold-lid = basismijlen +50%
   • Silver-lid = basismijlen +25%
   • Niveaubonussen tellen mee voor een Skywards-mijlenaccount van een lid. Ze tellen niet mee voor het account met niveaumijlen.
  4. Het aantal niveaumijlen als vereist voor elk lidmaatschapsniveau kan door Emirates Skywards altijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
  5. Emirates Skywards kan een lidmaatschapsniveau van een lid geheel naar eigen inzicht vaststellen, verhogen of verlagen.

 6. Voordelen en voorrechten van een niveau

  1. Alle leden kunnen vooraf stoelen reserveren op Emirates-vluchten mits het lid de stoel minimaal 48 uur voor vertrek van de betreffende vlucht boekt en minimaal 90 minuten voor vertrek incheckt. Het vooraf reserveren van stoelen is afhankelijk van beschikbaarheid en overeenkomstig de vervoersvoorwaarden van Emirates voor passagiers en bagage.
  2. Afhankelijk van hun niveau, kunnen Emirates Skywards-leden vooraf gratis stoelen reserveren, en wel als volgt:
   • Platinum: Alle passagiers in dezelfde boeking (PNR) kunnen vooraf gratis standaard- en voorkeursstoelen reserveren, of een stoel in een rij van twee. Dit geldt voor alle Emirates-tarieven.
   • Gold: Alle passagiers in dezelfde boeking (PNR) kunnen vooraf gratis standaard- en voorkeursstoelen reserveren. Dit geldt voor alle Emirates-tarieven.
   • Silver: Alleen leden kunnen vooraf gratis standaardstoelen reserveren. Dit geldt voor alle Emirates-tarieven.
   • Blue: Alleen leden kunnen vooraf gratis standaardstoelen reserveren. Dit geldt alleen voor Economy Class Flex- of Flex Plus-tarieven.

   Let op: De optie om vooraf stoelen te reserveren is niet beschikbaar voor groepstarieven (boekingsklasse 'G').

   In alle overige gevallen geldt de standaardtoeslag voor het vooraf reserveren van stoelen. Klik hier voor meer informatie over de huidige toeslagen en het vooraf reserveren van stoelen.

  3. Toegang tot lounges
   1. Gratis toegang tot lounges. Gratis toegang tot lounges is beschikbaar voor Platinum-, Gold- en Silver-leden die doorreizen met een Emirates-vlucht in alle reisklassen. Platinum- of Gold-leden hebben gratis toegang tot Emirates Lounges binnen het Emirates-netwerk voor henzelf en in aanmerking komende reisgenoten die doorreizen met dezelfde Emirates-vlucht. Silver-leden hebben gratis toegang tot de Emirates Business Class Lounge op Dubai International Airport, maar alleen voor henzelf.
   2. Betaalde toegang tot lounges op Dubai International Airport. Op Dubai International Airport kunnen Emirates Skywards Platinum-, Gold- en Silver-leden betalen voor extra toegang tot lounges bovenop de gratis toegang waarop zij afhankelijk van hun lidmaatschapsniveau recht op hebben. Blue-leden die anders geen recht zouden hebben op gratis toegang tot lounges, kunnen op Dubai International Airport tegen betaling toegang krijgen. Dus op basis van waar zij recht op hebben gezien hun lidmaatschapsniveau, kunnen:
    • Platinum-, Gold- en Silver-leden ervoor kiezen te betalen voor een of meerdere reisgenoten;
    • Blue-leden ervoor kiezen te betalen voor toegang tot lounges voor henzelf en hun reisgenoot/reisgenoten;
    • Gold- en Silver-leden ervoor kiezen om tegen betaling hun gratis toegang tot Business Class Lounges te upgraden naar toegang tot de First Class Lounge.

    Betaalde toegang tot de Emirates Lounges op Dubai International Airport is alleen beschikbaar voor leden en hun gasten, op voorwaarde dat zij ook doorreizen met dezelfde Emirates-vlucht. Voor deze service hanteren wij onderstaande tarieven. Betaalde toegang tot lounges is alleen mogelijk voor de Emirates Lounges op Dubai International Airport en alleen indien u doorreist met een vlucht van Emirates. De kosten van toegang tot lounges op Dubai International Airport voor een periode van 4 uur bedragen per volwassene:

    • First Class Lounges: USD 200/AED 720
    • Business Class Lounges: USD 100/AED 360
    • Emirates Lounge: USD 100/AED 360
    • Upgrade van Business Class Lounge naar First Class Lounge: USD 100/AED 360
   3. Betaalde toegang tot lounges op in aanmerking komende luchthavens. Op de hieronder vermelde in aanmerking komende luchthavens* (uitgezonderd Dubai International Airport) kunnen Emirates Skywards Platinum- en Gold-leden betalen voor extra toegang tot lounges voor medereizigers, bovenop het aantal medereizigers waarvoor zij normaal gesproken recht hebben op gratis toegang. Op de hieronder vermelde in aanmerking komende luchthavens* (uitgezonderd Dubai International Airport) krijgen Silver- en Blue-leden, die anders geen recht hebben op gratis toegang tot lounges, nu tegen betaling toegang tot lounges, maar alleen voor henzelf.
    • Auckland
    • Bangkok
    • Birmingham
    • Boston
    • Brisbane
    • Kaapstad
    • Delhi
    • Düsseldorf
    • Frankfurt
    • Glasgow
    • Hamburg
    • Johannesburg
    • Kuala Lumpur
    • Londen Gatwick
    • Londen Heathrow
    • Los Angeles
    • Manchester
    • Melbourne
    • Milaan
    • München
    • New York John F. Kennedy
    • Paris Charles de Gaulle
    • Perth
    • San Francisco
    • Sydney
    • Tokio Narita
    • Zürich

    Betaalde toegang tot lounges op de hierboven vermelde in aanmerking komende luchthavens* is beschikbaar voor de hieronder vermelde kosten maar alleen voor reisgenoten van Skywards Platinum- en Gold-leden, op voorwaarde dat zij ook met dezelfde in aanmerking komende Emirates-vlucht doorreizen, en voor Skywards Silver- en Blue-leden, maar dan alleen voor henzelf. De kosten voor toegang tot de Emirates Lounges op de hierboven vermelde in aanmerking komende luchthavens* bedragen USD 100 en moeten in de lokale munteenheid worden betaald (uitgezonderd Dubai International Airport).

   4. Emirates behoudt zich het recht voor de kosten voor toegang tot lounges geheel naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen. Leden en eventuele reisgenoten kunnen tegen betaling eenmalige toegang tot onze lounges krijgen. De vermelde tarieven zijn per volwassene en voor een maximum verblijf van 4 uur. Leden (en hun reisgenoten) die om wat voor reden dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot, verstoring van de vlucht en vertragingen) langer dan 4 uur in de lounge verblijven, moeten per periode van 4 uur opnieuw de kosten betalen zoals hierboven vermeld in paragraaf 6.3.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International Airport) en paragraaf 6.3.3 (voor toegang tot lounges op andere in aanmerking komende luchthavens*).
   5. Voor betaalde toegang tot lounges voor kinderen jonger dan 12 jaar moet de helft van het tarief voor volwassenen zoals hierboven vermeld in paragraaf 6.3.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International Airport) en paragraaf 6.3.3 (voor toegang tot lounges op andere in aanmerking komende luchthavens*) worden betaald. Kinderen jonger dan 2 jaar hebben gratis toegang tot de lounges. Leden die betalen voor toegang tot lounges, moeten ervoor zorgen dat vóór aanvang het hele verblijf tot aan vertrek wordt betaald aan een medewerker van de lounge. U kunt alleen betalen met een betaalkaart of creditcard (betalen met contant geld of met mijlen is niet mogelijk). Ongeacht de duur van uw verblijf is restitutie van de kosten niet mogelijk. Het gebruik van de lounge is onderhevig aan de van toepassing zijnde voorwaarden zoals vastgesteld door Emirates.
   6. De kosten voor toegang tot lounges zoals hierboven vermeld in paragraaf 6.3.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International Airport) en paragraaf 6.3.3 (voor toegang tot lounges op andere in aanmerking komende luchthavens*) zijn exclusief belastingen. Mochten belastingen geheven worden over de kosten voor toegang tot lounges, dan behoudt Emirates zich het recht voor naar eigen goeddunken de kosten te verhogen met het totaalbedrag van de geheven belastingen.
   7. In aanmerking komende Emirates-vluchten zijn door Emirates verkochte en uitgevoerde vluchten en codeshare-vluchten van Emirates die worden uitgevoerd door Qantas. Leden die reizen met Emirates codeshare-vluchten, uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen, komen niet in aanmerking voor toegang tot lounges.
   8. Emirates behoudt zich het recht voor toegang tot lounges te allen tijde te beperken of in te trekken. Toegang tot lounges is onderhevig aan beperkingen ten aanzien van de capaciteit van de lounges. Leden die met Emirates codeshare-vluchten reizen, uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen, hebben geen toegang tot de lounge van Emirates, met uitzondering van leden die reizen met codeshare-vluchten van Qantas. In sommige landen moeten minderjarigen (jonger dan 18 of 21 jaar) vergezeld zijn door een volwassene om toegang te krijgen tot de lounges. Meer informatie over toegang tot lounges.
  4. Platinum-, Gold- en Silver-leden die uitsluitend vliegen met Emirates, mogen extra bagage meenemen. Platinum-leden hebben recht op 20 kg, Gold-leden hebben recht op 16 kg en Silver-leden op 12 kg extra bagage bovenop de bagagevrijdom vermeld op hun ticket. Extra toegestane bagage geldt niet voor een ticket dat onderworpen is aan het IATA-stukconcept voor bagage (bijvoorbeeld voor een ticket naar/van Noord-Amerika of Zuid-Amerika), waarbij leden meerdere bagagestukken kunnen inchecken tot het toegestane aantal (bagage)stukken. Alle ingecheckte bagage is onderworpen aan een maximaal toegestaan gewicht van 32 kg per stuk bagage. Meer informatie over extra toegestane bagage.
  5. Gold- en Platinum-leden komen in aanmerking voor een gegarandeerde stoel in Economy Class. Bepaalde Flex-tarieven komen mogelijk niet in aanmerking voor een gegarandeerde stoel, maar kunnen voor een toeslag worden geüpgraded. Controleer dit bij uw contactcentrum. , zelfs zonder een bestaande boekingIngangsdatum 15 augustus 2014. Een gegarandeerde zitplaats wordt alleen bevestigd in Economy Class wanneer geen andere zitplaatsen in andere klassen op een bepaalde vlucht beschikbaar zijnIngangsdatum 15 augustus 2014. Emirates Skywards doet er alles aan om een zitplaats in Business Class te bevestigen voor Platinum-leden. Maar dit kan tijdens de belangrijkste vakanties of tijdens bijzondere evenementen op sommige vluchten niet altijd mogelijk zijn. De aanvraag voor een gegarandeerde zitplaats moet ten minste 48 uur vóór vertrek van de vlucht worden ingediend door telefonisch contact op te nemen met een Emirates-contactcentrum. Een medewerker van Emirates zal bevestigen of een bestaand ticket een in aanmerking komend Flex-tarief is en geldig is voor een gegarandeerde zitplaats. Indien dit niet het geval is, kan het ticket tegen een toeslag worden geüpgraded. Als er geen bestaande boeking is, kan de medewerker een nieuwe boeking aanmaken met een in aanmerking komend tarief. Kom meer te weten over de voordelen van gegarandeerde stoelen.

  6. Toegang met Smart Gate op Dubai, Abu Dhabi International en Al Ain Airports wordt gratis aangeboden aan alle Emirates Skywards-leden. De Smart Gate service is beschikbaar voor inwoners van landen die geen visum nodig hebben voor de Verenigde Arabische Emiraten. Meer informatie over toegang met Smart Gate.
  7. Prioriteit bij bagageafgifte is beschikbaar voor Platinum- en Gold-leden in alle klassen. Meer informatie over prioriteit bij bagageafgifte.
  8. Niveauvoordelen en privileges die leden geboden worden op alle lidmaatschapsniveaus, kunnen door Emirates Skywards op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 7. Mijlen verdienen

  1. Een lid kan mijlen voor kwalificerende vluchten of Skywards mijlen verdienen via kwalificerende diensten van partners op of na zijn/haar inschrijvingsdatum. Kwalificerende vluchten die twee maanden vóór inschrijving plaatsvinden, komen in aanmerking voor mijlen. Partnertransacties vóór de inschrijvingsdatum komen niet in aanmerking voor Skywards mijlen. Skywards mijlen en niveaumijlen die een lid verdient voor kwalificerende vluchten, kunnen worden gevolgd via de Mijlen Calculator op de website.
  2. Om mijlen te verdienen, moet een lid een lidmaatschapskaart of lidmaatschapsnummer vermelden tijdens de boeking of het inchecken voor kwalificerende vluchten en op het moment van de betaling voor andere, kwalificerende goederen of services. Er kunnen geen wijzigingen aangebracht worden aan het lidmaatschapsnummer nadat een lid heeft ingecheckt voor de eerste vlucht van een reisschema.  
  3. Het aantal verdiende mijlen is afhankelijk van de herkomst, de bestemming, de reisklasse en het gekochte tarief. Gebruik onze Mijlen Calculator op emirates.com om  de exact verdiende mijlen voor een bepaalde vlucht te bepalen.
  4. Leden die First Class vliegen, verdienen een reisklassebonus van basismijlen + 150%; leden die Business Class vliegen verdienen een reisklassebonus van basismijlen + 75%. Reisklassebonussen tellen mee voor de Skywards mijlen- en niveaumijlen-accounts.
  5. Het aantal mijlen op een Contant geld+mijlen-ticket is in verhouding tot het betaalde bedrag in contanten voor een commercieel tarief, met uitzondering van toeslagen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, belastingen en heffingen. Contant geld+mijlen-tickets komen niet in aanmerking om mijlen te verdienen in andere FFP-/loyaliteitsprogramma's waar Emirates Skywards aan deelneemt.
  6. Leden jonger dan 18 jaar cumuleren hetzelfde aantal mijlen als volwassen leden.
  7. Als een lid een ticket tegen een gemengd tarief en/of een gemengd cabineticket betaalt op kwalificerende vluchten, worden mijlen voor elk afzonderlijk tariefsegment gecrediteerd. Het tekstveld op het ticket voor aanvullende informatie is slechts een gedeeltelijke aanwijzing.  Volledige gegevens over verdiende mijlen op tickets tegen gemengde tarieven kunnen permanent geraadpleegd worden in de rubriek Mijn Routeplanning op de website of in de rubriek Mijn Account op de Emirates App of in de rubriek Een boeking beheren op emirates.com.
  8. Als een lid een onderdeel van zijn of haar ticket ongeldig maakt of terugbetaalt, zullen de mijlen alleen worden gecrediteerd voor het traject waarmee op kwalificerende vluchten van het ticket is gevlogen.
  9. Een lid dat geüpgraded wordt naar een andere reisklasse zonder dat zijn of haar ticket opnieuw wordt uitgegeven (dat wil zeggen zonder nieuw ticketnummer), ontvangt mijlen op basis van het door hem of haar betaalde tarief, conform het ticket.
  10. Met de volgende soorten tickets kunt u geen mijlen verdienen:    
   • tickets voor werknemers;
   • bedrijfstak- en reisagententickets;
   • Classic Saver Reward-, Classic Flex Reward- en Classic Flex Plus Reward-tickets;
   • reward-tickets;
   • contratickets;
   • prijswinnaar- en promotionele tickets;
   • consultant- en PR-tickets;
   • tickets voor diplomaten en overheidsfunctionarissen met speciale korting;
   • gratis vliegtickets en niet-geplande of chartertickets;
   • niet voor groot publiek toegankelijke vliegtickets met speciale korting;
   • tickets met 'ontzegging tot boarding'-opties; en
   • reward tickets uitgegeven door onder andere frequent flyer- of loyaliteitsprogramma's waaraan Emirates Skywards deelneemt.
  11. Een lid kan met terugwerkende kracht binnen zes maanden na te hebben gevlogen met een kwalificerend vliegticket, een claim indienen bij een Emirates-contactcentrum voor ontbrekende mijlen. Een lid moet vluchtinformatie verstrekken zoals; ticketnummer, vluchtgegevens op instapkaarten, transactiedocumenten, ontvangstbewijzen en alle andere documenten die Emirates Skywards opvraagt wanneer een claim met terugwerkende kracht wordt ingediend.
  12. Voor elke vlucht of transactie kunnen mijlen alleen worden verdiend voor één frequent flyer-programma, tenzij anders vermeld door Skywards of een partner. Mijlen kunnen alleen worden verdiend voor een zitplaats en een extra zitplaats die per lid voor elke vlucht wordt betaald. Het kan acht weken of langer na de transactiedatum duren voordat mijlen op het account van het lid worden gecrediteerd. Mijlen die een lid verdiend heeft, kunnen alleen gebruikt of ingewisseld worden door dat lid, overeenkomstig de onderhavige programmaregels, na bijschrijving op het betreffende account.
  13. Skywards mijlen kunnen alleen worden verdiend op kwalificerende vluchten of vluchten van partnerluchtvaartmaatschappijen. Het lid is verantwoordelijk voor de controle van de gecumuleerde Skywards mijlen die zijn verdiend op deze vluchten met de luchtvaartmaatschappij waarbij de vlucht is geboekt.
  14. Skywards mijlen worden uitsluitend toegekend voor feitelijk geleverde goederen en verleende services. In het bijzonder kunnen geen Skywards mijlen worden verdiend voor goederen en services die weliswaar zijn besteld maar die voor gebruik door een lid zijn geannuleerd, of in omstandigheden waarin het lid zijn of haar verplichtingen die verband houden met de bestelling, niet heeft nageleefd.
  15. Leden kunnen hun bestaande Skywards mijlen tegen betaling van USD 25 per 1.000 mijlen laten overboeken tussen twee Emirates Skywards-accounts. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Leden kunnen geen mijlen laten overboeken naar een ander frequent flyer-programma.
  16. Wanneer een kwalificerende vlucht van een lid is geannuleerd, kan Emirates het ticket van dat lid voor een vlucht bevestigen bij een andere luchtvaartmaatschappij en cumuleert het lid mijlen conform het door hem of haar gekochte ticket.

 8. Geldigheid van Skywards mijlen

  1. Skywards mijlen zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum waarop een lid de betreffende vlucht maakt of waarop de toepasselijke transactie met een partner in werking treedt.
  2. Skywards mijlen vervallen (en worden afgeschreven van het ledenaccount) aan het einde van de maand van de verjaardag van het lid, op/na de derde verjaardag van de betreffende vlucht of de toepasselijke transactie. De exacte geldigheidsperiode van de Skywards mijlen hangt af van de verjaardag van het lid, maar de geldigheid van Skywards mijlen is minimaal drie jaar. Na afschrijving van het ledenaccount kunnen ongebruikte, verstreken Skywards mijlen niet opnieuw worden toegekend.
  3. Skywards mijlen die zijn verstreken, worden niet opnieuw toegekend. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om mijlen die onjuist toegekend zijn aan een lid, of die niet in overeenstemming of in strijd zijn met de programmaregels, op elk gewenst moment te corrigeren of annuleren.
  4. Het lid is ervoor verantwoordelijk het aantal Skywards mijlen op zijn of haar account te kennen en te weten wanneer de geldigheid van de Skywards mijlen verstrijkt. Dit kan voortdurend online worden gecontroleerd op emirates.com.
  5. Indien Skywards mijlen zijn ingewisseld voor een Reward en dergelijke Skywards mijlen in overeenstemming met de programmaregels inmiddels zijn verlopen, zullen dergelijke Skywards mijlen niet in aanmerking komen voor een terugbetaling.

 9. Aankoop van Skywards mijlen

  1. Een lid kan zijn, haar of het account van een collegalid aanvullen met extra Skywards mijlen door deze online bij Skywards of het dichtstbijzijnde boekings- en -ticketkantoor van Emirates te kopen, op voorwaarde dat het lid dat de Skywards mijlen koopt en (indien van toepassing) de begunstigde van de Skywards mijlen ten minste één eerdere bijschrijving heeft/hebben op zijn of haar account (verdiend door te vliegen met Emirates of een partnerluchtvaartmaatschappij of via een partnertransactie). De Familie Bonus-lidcumulaties en persoonlijke bonusmijlen komen hiervoor niet in aanmerking.  
  2. Een lid kan minimaal 2.000 Skywards mijlen in één keer overboeken. Het maximum aantal Skywards mijlen dat een lid in een kalenderjaar kan kopen, is 25.000 mijlen. Niveaumijlen kunnen niet worden gekocht.
  3. Skywards mijlen kunnen op elk moment binnen de voorgeschreven termijn worden gekocht, maar ten minste 48 uur vóór het indienen van een boeking/inwisseling. Skywards mijlen die gekocht zijn, worden niet terugbetaald tenzij dit bij wet is verboden.
  4. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijs van Skywards mijlen te wijzigen, bijkomende beperkingen op de aankoop en/of voorwaarden op te leggen voor het verkrijgen van Skywards mijlen. Meer informatie over de aankoop van Skywards mijlen.
  5. Een lid mag zijn of haar Skywards mijlen niet voor geld of vergoedingen verkopen en een lid mag geen Skywards mijlen kopen van een derde.

 10. Overboeken van Skywards mijlen

  1. Een lid mag de bestaande Skywards mijlen van zijn of haar account overboeken naar een ander Emirates Skywards-account via het online kanaal van Emirates Skywards emirates.com, op voorwaarde dat het begunstigde lid van de Skywards mijlen ten minste één eerdere bijschrijving heeft op zijn of haar account (verdiend op vluchten van Emirates of een partnerluchtvaartmaatschappij via een partnertransactie). De Familie Bonus-lidcumulaties en persoonlijke bonusmijlen komen hiervoor niet in aanmerking. 
  2. Een lid kan in één keer minimaal 2.000 Skywards mijlen overboeken of ontvangen. Het maximum aantal Skywards mijlen dat een lid in een kalenderjaar mag overboeken, is 25.000 mijlen. Niveaumijlen kunnen niet worden overgeboekt.
  3. Skywards mijlen kunnen op elk moment binnen de voorgeschreven termijn worden overgeboekt, maar ten minste 48 uur vóór het indienen van een boeking/inwisseling. Skywards mijlen die overgeboekt zijn, worden niet terugbetaald tenzij dit bij wet is verboden.
  4. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om te allen tijde het tarief van de Skywards mijlen te wijzigen, extra beperkingen op te leggen aan de overboeking van de Skywards mijlen en/of wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden voor het verkrijgen van de Skywards mijlen. Meer informatie over overboeking van Skywards mijlen.
  5. Een lid mag zijn of haar Skywards mijlen niet voor geld of vergoedingen verkopen en een lid mag geen Skywards mijlen kopen van een derde.

 11. Rewards - Algemeen

  1. Alle rewards moeten worden geboekt op de website of via de Emirates App of bij een Emirates-contactcentrum of een Emirates-boekingskantoor, tenzij anders vermeld in deze programmaregels. Skywards mijlen kunnen alleen door dat lid of zijn of haar reiscoördinator (of door een ouder of voogd namens een lid jonger dan 18 jaar) worden ingewisseld voor rewards. Bij de aanvraag van een reward kan een lid worden verzocht een reward-toestemmingsformulier in te vullen en een kopie van zijn of haar paspoort te overleggen.
  2. Om een reward aan te vragen, moet een lid het vereiste aantal Skywards mijlen op zijn of haar account hebben gecumuleerd. Leden kunnen Skywards mijlen te allen tijde inwisselen voor rewards zolang de Skywards mijlen geldig zijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid en de voorwaarden als uiteengezet in deze programmaregels of in de Algemene Voorwaarden van partners.
  3. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het aantal Skywards mijlen dat vereist is voor verwerving wijzigen, een aangeboden reward intrekken of extra beperkingen opleggen aan een reward of de voorwaarden voor verwerving.
  4. Alle rewards zijn afhankelijk van beschikbaarheid en beperkingen van leveranciers. Emirates Skywards of partners kunnen periodiek een periode vaststellen waarin geen rewards beschikbaar zijn. Rewards zijn mogelijk niet beschikbaar op alle vluchten en in alle periodes. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving rewards intrekken, vervangen of substitueren.
  5. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LETSEL, OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE VERBAND HOUDT MET DE LEVERING VAN EEN REWARD (MET UITZONDERING VAN HET GEBRUIK VAN EEN REWARD-TICKET) NOCH VOOR VERLIES, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN EEN REWARD.
  6. TENZIJ UITSLUITING DOOR DE WET VERBODEN IS, WORDT GEEN (UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE) GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT REWARDS KRACHTENS EMIRATES SKYWARDS. IN HET BIJZONDER WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN REWARDS OF HUN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL.
  7. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN ONDER VOORBEHOUD VAN DEZE PROGRAMMAREGELS, BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EMIRATES SKYWARDS OF EEN PARTNER MET BETREKKING TOT VLUCHTEN, GOEDEREN OF SERVICES DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN REWARD ZICH TOT EEN OF MEERDERE ONDERSTAANDE HANDELINGEN: (A) VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF LEVERING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN; (B) DE REPARATIE VAN DE GOEDEREN; (C) DE TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VOOR DE VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF VOOR DE VERWERVING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN EN, IN HET GEVAL VAN SERVICES OF VLUCHTEN, DE SERVICE OF DE VLUCHT OPNIEUW AANBIEDEN, NAAR KEUZE VAN EMIRATES SKYWARDS OF DE PARTNER DIE AANGESTELD IS OM DE VLUCHT, GOEDEREN OF SERVICES, AL NAARGELANG, UIT TE VOEREN/TE LEVEREN.

 12. Emirates-vlucht rewards

  1. Een lid kan een vlucht reward voor zichzelf of een derde inwisselen.
  2. Classic rewards hebben geen contante waarde en kunnen niet worden omgezet in contant geld.
  3. Alle belastingen, rechten en toeslagen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, (met inbegrip van de luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen), zijn de verantwoordelijkheid van het lid en moeten voorafgaand aan de uitgifte van het Classic reward-ticket worden betaald. Betalingen worden geaccepteerd in contanten of met een creditcard. Leden hebben de mogelijkheid de door de luchtvaartmaatschappij opgelegde lasten met behulp van Skywards mijlen te betalen.
  4. Classic reward-tickets zijn geldige reisdocumenten en zijn afgegeven op basis van alle voorwaarden die bij de uitgifte van het ticket van toepassing zijn. Alle classic reward-tickets van vluchten worden beheerst door en zijn onderhevig aan de Emirates-vervoersvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende Classic reward en de programmaregels op het moment van boeken.  Onverminderd de voorgaande algemene bepalingen, moet het lid ervoor zorgen dat hij of zij beschikt over het juiste visum, de juiste reisdocumenten en inentingskaarten (inclusief voor baby's) om te vliegen met een classic reward-ticket.
  5. Het inwisselingspercentage voor Classic Reward-tickets voor baby's (tot 2 jaar) is 10% van het percentage dat geldt voor volwassenen. Bewijsstukken voor de leeftijd van de baby kunnen in redelijkheid tijdens een boeking worden opgevraagd. Een Classic Reward-ticket voor een baby kan alleen worden gebruikt in Economy Class op een vlucht van Emirates. Reward-tickets voor een baby moeten op hetzelfde moment als een reward-ticket voor een volwassene worden geboekt, en binnen dezelfde boeking.
  6. Classic Reward-tickets moeten betaald en uitgegeven zijn binnen zeven dagen na de boekingsdatum, anders wordt de reservering geannuleerd. Indien de vertrekdatum binnen zeven dagen valt, is een onmiddellijke betaling en uitgifte van tickets vereist.
  7. Open tickets worden niet als Classic Rewards uitgegeven. Uitgaande en retourvluchten moeten gelijktijdig geboekt en bevestigd worden. Wachtlijsten voor Classic Reward-vluchten zijn niet toegestaan. Classic Reward-tickets worden nietig verklaard wanneer onderdelen van het ticket in de verkeerde volgorde zijn gebruikt.
  8. Alle kosten en lasten overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit bij wet is verboden.
  9. Vliegen met een Classic Reward-ticket is soms niet mogelijk op gezamenlijke of codesharing-services. Het lid is in deze omstandigheden verantwoordelijk om te controleren of Classic Reward-vluchten mogelijk zijn met de luchtvaartmaatschappij waarbij de vlucht is geboekt. Het gebruik van een Classic Reward-ticket geeft het lid geen recht op voordelen die gekoppeld zijn aan een ticket tegen vol tarief. Wanneer het lid hierover vragen heeft, moet hij of zij contact opnemen met een Emirates-contactcentrum.
  10. Een Classic Reward-ticket kan niet worden bevestigd aan een andere dan de op het ticket vermelde luchtvaartmaatschappij, behalve bij annulering van een vlucht waarvoor een lid een bevestigde zitplaats bezit. Bij annulering of ernstige verstoring van een vlucht, kan een lid dat vliegt met een Classic Reward-ticket, overgeplaatst worden naar een volgende vlucht van dezelfde luchtvaartmaatschappij waarop een plaats beschikbaar is of naar een andere luchtvaartmaatschappij, naar eigen goeddunken van Emirates.
  11. Een lid mag geen Classic Reward-ticket of andere reward voor contant geld of een andere vorm van vergoeding verkopen en een lid mag geen reward-ticket of een andere reward kopen van een derde. Een Classic Reward-ticket dat gekocht, verkocht of geruild is van, aan of met een lid, kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving van Emirates Skywards geannuleerd of in beslag worden genomen. Wanneer het Classic Reward-ticket gedeeltelijk of volledig is gebruikt, is het lid verantwoordelijk de vlucht tegen vol tarief te betalen. Alle rechten, waaronder juridische vorderingen of de annulering van een lidmaatschap, zijn eveneens voorbehouden.
  12. ONDER VOORBEHOUD VAN HET TOEPASSELIJKE INTERNATIONALE RECHT, AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS NOCH EEN PARTNERLUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ (AL NAARGELANG) GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE LEDEN DIE VLIEGEN MET ANDERE REWARD-TICKETS DAN ALS UITEENGEZET IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DE VERVOERS- EN REISDOCUMENTEN VAN DE BETREFFENDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ.
  13. De overige voorwaarden en kosten die van toepassing zijn op Classic Flex of Flex Plus Rewards- en Classic Saver Reward-tickets, worden hierna uiteengezet:

   TariefvoorwaardenFlex Plus Economy Class, Business Class en First Class  Alleen Flex First ClassSaver – Economy Class en Business Class
   Maximumverblijf12 maandenDrie maandenDrie maanden
   StopoversTwee stopovers toegestaan (één heenvlucht plus één terugvlucht)Twee stopovers toegestaan (één heenvlucht plus één terugvlucht)Eén stopover toegestaan (heenvlucht of terugvlucht)
   Vluchten die in aanmerking komenGeldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten)Geldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten)Geldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten)
   Gemengde rewardsCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief
   Open-jawReizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates SkywardsReizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates SkywardsReizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates Skywards
   Geldigheidsduur ticketDe reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnenDe reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnenDe reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnen
   Kortingen voor kinderenRewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)Rewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)Rewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)
   Kortingen voor baby'sRewards tegen 10% van de gebruikelijke Skywards-niveaus (alleen geldig op Economy Class-vluchten)Rewards in First Class zijn niet van toepassingRewards tegen 10% van de gebruikelijke Skywards-niveaus (alleen geldig op Economy Class-vluchten)
   TariefvoorwaardenFlex PlusFlexSaver
   Datum wijzigenGratisGratisUSD 25Tarieven vrijgesteld voor baby's per wijziging, per persoon
   Restituties vóór de reisGratisUSD 50Tarieven vrijgesteld voor baby's alleen binnen de geldigheidsperiode van het ticket en de mijlenUSD 75Tarieven vrijgesteld voor baby's alleen binnen de geldigheidsperiode van het ticket en de mijlen
   Restituties na de reisNiet toegestaanNiet toegestaanNiet toegestaan
   Alle overige wijzigingen (binnen programmavoorwaarden)GratisGratisUSD 25Tarieven vrijgesteld voor baby's per wijziging, per persoon
   Gemengde rewardsCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief
  14. Vlucht rewards zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de specifieke boekingsklasse.
  15. Dankzij de Last Seat Classic Flex Plus reward*, beschikbaar via een Emirates-contactcentrum, kunnen Platinum-leden een Economy Class of Business Class Flex reward op alle Emirates-vluchten boeken, mits er nog steeds stoelen te koop zijn.Voorwaarden van toepassing.
 13. Contant geld + mijlen

  1. Een lid kan elke combinatie van contant geld en mijlen voor een Contant geld+mijlen-ticket voor zichzelf of een derde inwisselen.
  2. Alle belastingen, rechten en door de luchtvaartmaatschappij opgelegde lasten, met inbegrip van de luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen, zijn de verantwoordelijkheid van het lid en moeten voorafgaand aan de uitgifte van het Contant geld+mijlen-ticket worden betaald.
  3. Contant geld+mijlen-tickets zijn geldige reisdocumenten en zijn afgegeven op basis van alle voorwaarden die bij de uitgifte van het ticket van toepassing zijn. Alle Contant geld+mijlen-tickets van vluchten vallen onder en zijn onderhevig aan de Emirates-vervoersvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende Contant geld+mijlen-tickets en de programmaregels op het moment van boeken. Onverminderd de voorgaande algemene bepalingen, moet het lid ervoor zorgen dat hij of zij beschikt over het juiste visum, de juiste reisdocumenten en inentingskaarten (inclusief voor baby's) om te vliegen met een Contant geld+mijlen-ticket.
  4. Alle kosten en lasten overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit bij wet is verboden.
  5. Vliegen met een Contant geld+mijlen-ticket is soms niet mogelijk op gezamenlijke of codeshare services. Het lid is onder deze omstandigheden verantwoordelijk om te controleren of de Contant geld+mijlen-vluchten mogelijk zijn met de luchtvaartmaatschappij waarbij de vlucht is geboekt.
  6. Elke aankoop van een Contant geld+mijlen-ticket (indien beschikbaar) is onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van dit artikel 13.
  7. Contant geld+mijlen-tickets kunnen uitsluitend online worden gekocht bij emirates.com en via Emirates-contactcentra en -verkooppunten.
  8. Contant geld+mijlen is afhankelijk van beschikbaarheid en wordt aangeboden naar eigen goeddunken van Emirates. Emirates behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid van Contant geld+mijlen te allen tijde in te trekken.
  9. Contant geld+mijlen-tickets worden alleen aangeboden op vluchten uitgevoerd en verkocht door Emirates. Contant geld+mijlen-tickets zijn niet beschikbaar voor codeshare-vluchten of met partnerluchtvaartmaatschappijen.
  10. Voor Contant geld+mijlen-tickets moeten minimaal 2.000 mijlen worden ingewisseld. Emirates behoudt zich het recht voor de vereiste minimale inwisseling van mijlen op elk moment te wijzigen.
  11. Contant geld+mijlen-tickets zijn verkrijgbaar op commerciële tarieven van Emirates exclusief codeshare- en interline-vluchten.
  12. Mijlen worden op het moment van boeken afgeschreven van het account van het lid.
  13. Skywards mijlen en niveaumijlen kunnen worden verdiend op het contant geld-gedeelte op basis van het percentage contant geld dat gebruikt is als vorm van betaling van de ticketprijs, met uitzondering van door de luchtvaartmaatschappij opgelegde heffingen, belastingen en toeslagen.
  14. Bij annulering of terugbetaling van een Contant geld+mijlen-ticket, worden alleen niet vervallen mijlen geretourneerd naar het account van het lid.
  15. De terugbetaling van een gedeeltelijk gebruikt Contant geld+mijlen-ticket wordt opnieuw geprijsd om het % equivalent van contant geld en mijlen terug te betalen zoals betaald voor het ticket.
  16. Leden kunnen hun Contant geld+mijlen-ticket upgraden met contant geld of mijlen.
  17. De omrekeningskoers van mijlen naar de contante waarde ervan, vereist voor de aankoop van een contant geld+mijlen-ticket, is onderhevig aan wijzigingen naar eigen goeddunken van Emirates. Emirates behoudt zich het recht voor om het aantal mijlen vereist voor het inwisselen en/of de ticketprijs te wijzigen of aanvullende beperkingen op te leggen. Deze tarieven kunnen variëren per vertrekluchthaven, bestemming, verkooppunt, vluchtnummer, datum, seizoen, tarief, reisklasse, niveau, verkoopkanalen van Emirates, of een combinatie hiervan. Dienovereenkomstig zijn het aantal mijlen en waarden in contant geld die worden vermeld op de website, alleen geldig op het moment van boeken.
  18. Leden zijn verantwoordelijk voor alle andere uitgaven en kosten, claims of verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van Contant geld+mijlen. Alle andere belastingen, heffingen, toeslagen, zoals gespecificeerd op het moment van ticketuitgifte, worden betaald door het lid.
  19. Alle Contant geld+mijlen-tickets vallen onder en zijn onderhevig aan de Emirates-vervoersvoorwaarden en -tariefvoorwaarden die van toepassing zijn op het ticket en de programmaregels op het moment van boeken.
  20. Eventuele tariefverschillen of bijkomende belastingen of toeslagen als gevolg van een wijziging in een Contant geld+mijlen-ticket mogen uitsluitend in contanten worden betaald.
  21. Vluchten betaald met contant geld+mijlen gelden niet als kwalificerende vluchten voor het behouden of bereiken van een niveaustatus.
  22. Skywards Skysurfers-leden kunnen geen tickets kopen met contant geld+mijlen.


 14. Emirates upgrade rewards

  1. Upgrade rewards zijn alleen beschikbaar op vluchten van Emirates (met uitzondering van Emirates codeshare-vluchten uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij) en kunnen ingewisseld worden voor een enkele reis, heenreis of terugreis, of een volledige retour.
  2. Upgrade rewards zijn niet toegestaan op tickets met speciale tarieven. Business Class Saver-tickets kunnen te allen tijde tot zes uur voor vertrek worden geüpgraded. Economy Class Saver-tickets kunnen alleen worden geüpgraded tijdens het online inchecken, op de luchthaven of aan boord. 
  3. Leden dienen voldoende mijlen te hebben voor de aangevraagde upgrade reward voor de Emirates-vlucht op het moment dat ze de upgrade reward aanvragen.
  4. Upgrade is alleen toegestaan naar één klasse hoger, bijv. van Economy Class naar Business Class, of van Business Class naar First Class. Bij vluchten waar alleen Economy Class en First Class wordt aangeboden, is een dubbele upgrade tussen Economy Class en First Class toegestaan met het dubbele aantal benodigde mijlen.
  5. Upgrade reward-aanvragen dienen minstens 6 uur voor vertrek te worden ingediend. Upgrade rewards die binnen 24 uur voor vertrek worden aangevraagd, komen niet in aanmerking voor de Chauffeurservice of speciale maaltijdservice.
  6. Alle leden van Emirates Skywards kunnen bij het inchecken mijlen inwisselen voor directe upgrade rewards, afhankelijk van beschikbaarheid. Platinum-, Gold- en Silver-leden kunnen aan boord mijlen inwisselen voor directe upgrade rewards, afhankelijk van beschikbaarheid. Meer informatie over directe upgrade rewards.
  7. Een lid dient in het bezit te zijn van een bevestigd ticket voor de vlucht die hij of zij wil upgraden alvorens een upgrade reward aan te vragen. Alle ticket- en tariefregels die van toepassing zijn op het basisticket, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
  8. Upgrade rewards zijn alleen toegestaan op e-tickets van Emirates met een ticketnummer dat begint met '176'. Papieren tickets komen niet in aanmerking voor upgrade rewards van Emirates Skywards.
  9. Baby's onder begeleiding van een volwassene komen in aanmerking voor upgrade rewards tegen 10% van de Skywards mijlen die van toepassing zijn om een upgrade reward voor een volwassene in te wisselen. De deelnemer en de baby dienen de mijlen gezamenlijk in te wisselen voor een upgrade reward, in dezelfde transactie.
  10. Er zijn geen kosten van toepassing op het annuleren van upgrade rewards. Vervallen Skywards mijlen zullen echter niet opnieuw op het account van leden worden bijgeschreven.
  11. Upgrade rewards zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de specifieke boekingsklasse.

 15. Partners

  1. Partners en de Algemene Voorwaarden waaronder Skywards mijlen worden verdiend en/of ingewisseld via een partner, kunnen periodiek wijzigen. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan leden eventuele rewards van partners intrekken, beperken, wijzigen of annuleren.  Het lid is verantwoordelijk om na te gaan of Skywards mijlen verdiend en ingewisseld kunnen worden bij partners.
  2. Skywards mijlen voor goederen en services van partners worden verdiend op basis van de uitgaven van het lid. Uitsluitingen of minimale aankoopvoorwaarden kunnen van toepassing zijn. Wanneer de uitgaven uitgedrukt worden in een andere valuta dan de wettelijke valuta in de Verenigde Arabische Emiraten, wordt het betreffende bedrag geconverteerd tegen een redelijke wisselkoers, die wordt vastgesteld door of namens Emirates Skywards.
  3. Wanneer een lid services en/of goederen koopt bij een partner, wordt het contract voor deze services en/of goederen afgesloten met het lid en de partner. Dienovereenkomstig zijn de Algemene Voorwaarden van de partner van toepassing op de goederen en/of services die het lid heeft geselecteerd. Bepaalde Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op de website, maar Emirates Skywards adviseert het lid met klem de Algemene Voorwaarden te lezen en voorafgaand aan de selectie van goederen en/of services navraag te doen bij de partner. Door het aanbod van de partner te accepteren, stemt het lid in de Algemene Voorwaarden die door de partner aan de aankoop zijn gesteld te zullen naleven, inclusief de betaling van alle (eventuele) verschuldigde bedragen, en alle regels en beperkingen ten aanzien van de boeking, beschikbaarheid, annulering en terugbetaling van services en/of goederen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REWARDS TOEGEKEND DOOR PARTNERS, WANNEER DE PARTNER WEIGERT AAN HET LID EEN REWARD TOE TE KENNEN. De eventuele rechten van een lid op een reward worden uitsluitend bepaald door de partner die de reward levert. Onder voorbehoud van deze clausule, zijn alle rewards geleverd aan een lid uitdrukkelijk onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van partners die de reward leveren. 
  4. Indien een partneraanbieding leden de mogelijkheid biedt om verdiende punten bij een partner over te dragen naar of om te zetten in Skywards mijlen ('Omzettingsaanbieding'), is een dergelijke overdracht of omzetting alleen geldig als: het lid zowel een Emirates Skywards-lid als een lid in het programma van de partner is; en punten van partners worden overgedragen van een account aangehouden bij die partner op de eigen naam van het lid naar het Emirates Skywards-account van het lid op dezelfde naam ('Gekoppelde accounts'). Een gekoppeld account moet dezelfde voornaam, achternaam en geboortedatum hebben. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, het account van een lid niet te koppelen of te crediteren op grond van dit artikel 15.4 of mijlen die reeds zijn bijgeschreven naar het account van een lid op grond van een omzettingsaanbieding te annuleren, indien Emirates redenen heeft om aan te nemen dat de identiteit van het lid niet overeenkomt met de identiteit van de overdrager of wanneer er frauduleuze activiteiten hebben plaatsgevonden in verband met de overdracht of omzetting gerelateerd aan het account van het lid.
  5. De partnerlijst bekijken.
 16. Vlucht rewards van partnerluchtvaartmaatschappijen

  1. De Algemene Voorwaarden betreffende de inwisseling van Skywards mijlen voor vlucht rewards van partnerluchtvaartmaatschappijen kunnen per partner verschillen. Het lid is verantwoordelijk deze Algemene Voorwaarden tijdens de boeking te raadplegen.
  2. Vlucht rewards van partners moeten ten minste zeven dagen vóór de reisdatum zijn betaald en uitgegeven. Op vlucht rewards van partners die zeven dagen vóór de vlucht zijn geboekt, zijn kosten verschuldigd van USD 50; voor boekingen binnen 24 uur vóór de vlucht zijn boekingskosten verschuldigd van USD 75.
  3. Sommige partnerluchtvaartmaatschappijen accepteren om redenen die verband houden met de planning niet dat vlucht rewards meer dan zes maanden van tevoren worden geboekt.
  4. De meeste partnerluchtvaartmaatschappijen accepteren een stopover plus een terugkeerpunt op vlucht rewards. Meer informatie over de Algemene Voorwaarden van elke partnerluchtvaartmaatschappij.
  5. Op datumwijzigingen van een vlucht reward van een partner worden per wijziging en per persoon kosten in rekening gebracht van USD 25, mits aan de overige Algemene Voorwaarden van het ticket en de partner is voldaan.
  6. Vlucht rewards van een partner moeten ten minste 72 uur vóór vertrek van de vlucht worden geannuleerd en er wordt een bedrag van USD 75 aan annuleringskosten in rekening gebracht. Verstreken Emirates Skywards mijlen worden niet opnieuw op het account van het lid bijgeschreven.
  7. Alle kosten en lasten overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit bij wet is verboden.
  8. Alle rewards worden uitgegeven als retourvluchten.
  9. De overige Algemene Voorwaarden worden hierna uiteengezet: 

   Overige voorwaardenRewards van partnerluchtvaartmaatschappijen
   DatumwijzigingenUSD 25tenzij dit bij wet is verboden per wijziging, per persoon
   Restitutie voor vertrektarieven vrijgesteld voor baby'sUSD 75tenzij dit bij wet is verboden alleen binnen de geldigheidsperiode van het ticket en de mijlen
   Restitutie na vertrektarieven vrijgesteld voor baby'sNiet toegestaan
   Alle overige wijzigingenUSD 25tenzij dit bij wet is verboden per wijziging, per persoon

 17. Familiebonus en andere programma's

  1. Een lid (het 'familiehoofd') kan op de website of door te schrijven naar een Emirates-contactcentrum maximaal acht familieleden aanwijzen (elk een 'Familiebonus-lid'). In aanmerking komende Familiebonus-leden zijn echtgenoot, ouders, broers, zusters, kinderen, grootouders, kleinkinderen, schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en kindermeisjes.
  2. Een Familiebonus-lid moet ouder zijn dan 2 jaar en kan alleen worden geregistreerd op een account van een familiehoofd.
  3. Een Familiebonus-lid verdient na inschrijving op zijn/haar Familiebonusprogramma 20% van de Skywards mijlen (d.w.z. Blue) die een normaal lid zou verdienen voor deze kwalificerende vluchten. Deze Skywards mijlen worden bijgeschreven op het account van het familiehoofd. Een Familiebonus-lid verdient geen Skywards mijlen en niveaumijlen op eigen titel wanneer wordt gevlogen met een Familiebonus-lidmaatschapsnummer.
  4. Een Familiebonus-lid kan ook lid zijn, maar kan geen mijlen verdienen in elke lidmaatschaphoedanigheid voor dezelfde kwalificerende vlucht(en).
  5. Een familiehoofd kan te allen tijde een Familiebonus-lid uitsluiten van deelname op de website of door schriftelijke kennisgeving aan een Emirates-contactcentrum.   In een kalenderjaar zijn slechts drie toevoegingen en drie verwijderingen mogelijk.
  6. De benoeming van een familiehoofd en inschrijving van elk Familiebonus-lid, bindt dat Familiebonus-lid aan de programmaregels.
  7. Familiebonus-leden mogen geen Skywards mijlen cumuleren bij partners.
  8. Andere speciale, door Emirates Skywards ingevoerde programma's kunnen onderhevig zijn aan aanvullende regels die op verzoek beschikbaar worden gesteld aan de leden. 

 18. Aansprakelijkheid

  1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS EMIRATES SKYWARDS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EEN LID OF DERDEN VOOR ENIG VERLIES OF DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, ALS GEVOLG VAN BEËINDIGING OF VERANDERING VAN OF AAN EMIRATES SKYWARDS, OF MET BETREKKING TOT ANDERE FACILITEITEN, VOORDELEN OF AFSPRAKEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD AAN EEN LID, INCLUSIEF DE HERROEPING VAN EEN PARTNER OF DE HERROEPING VAN ANDERE VOORDELEN, FACILITEITEN OF AFSPRAKEN.
  2. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor een lid te diskwalificeren voor verdere deelname aan het Emirates Skywards-programma, alle gecumuleerde Skywards mijlen te annuleren en een schadevergoeding te vragen voor gebruikte rewards indien naar de overtuiging van Emirates Skywards dit lid of een Reiscoördinator als aangesteld namens het lid zich opzettelijk schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of de Emirates Skywards-programmaregels heeft geschonden, inclusief, maar niet beperkt tot, de frauduleuze verwerving van Skywards mijlen of verwerving, verkoop of misbruik van Skywards mijlen of overname, verkoop of misbruik van rewardvoordelen.
  3. De Emirates Skywards conciërgeservice en andere services aangeboden aan leden, worden beheerd door externe leveranciers (elk aangeduid als een 'leverancier'). Alle leden die van deze services gebruikmaken, gaan een rechtsverhouding aan met de leverancier. Voor zover toegestaan door de wet, sluit Emirates Skywards alle aansprakelijkheid uit voor elk lid of derden, ongeacht hun hoedanigheid, met betrekking tot enig verzuim, opzettelijk wangedrag, slechte service of andere schending van een verplichting voortvloeiend uit dienstverlening of verzuim tot dienstverlening door of namens een leverancier op grond van deze rechtsverhouding met een leverancier.
 19. Privacy

  1. Het is een voorwaarde voor inschrijving in het Emirates Skywards-programma dat een lid Emirates Skywards toestemming verleent en machtigt informatie te verzamelen, te gebruiken en openbaar te maken die wordt vermeld op het Emirates Skywards-lidmaatschapsaanvraagformulier en andere informatie die Emirates Skywards verzamelt gerelateerd aan het lid voor de doeleinden als omschreven in dit artikel. Ledeninformatie in het bezit van Emirates Skywards omvat informatie die een lid of een partner verstrekt aan Emirates Skywards, zoals namen; adressen; contactgegevens; geboortedatum; en transactiegegevens, met inbegrip van gecumuleerde mijlen en rewardtransacties met betrekking tot Emirates Skywards: 
   • kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe services;
   • kan worden gebruikt voor de boekhouding en audits (inclusief controle op fraude);
   • kan worden gebruikt om de kredietwaardigheid en kredietrating te controleren;
   • kan worden gebruikt voor marketing en marktonderzoek;
   • wordt doorgestuurd naar landen die mogelijk niet dezelfde wetten op databescherming toepassen; en
   • kan ook worden gebruikt op een wijze waarvoor een lid periodiek toestemming kan geven.
   • wordt bewaard en gebruikt door Emirates Skywards en dataprocessors voor een efficiënte uitvoering van het programma, inclusief het bijschrijven van mijlen, de uitgifte van lidmaatschapsafschriften en de toekenning van lidmaatschapsniveaus;
   • kan op wettelijke verordening openbaar worden gemaakt, inclusief informatieverschaffing aan de politie, de immigratiedienst en douaneautoriteiten;
   • kan door Emirates Skywards worden gebruikt om u berichten te sturen over voordeelacties, services, producten en faciliteiten die worden aangeboden door Emirates Skywards;
   • kan verstrekt worden aan een partner om die partner te helpen bij de planning en ontwikkeling van Emirates Skywards;
   • kan door een partner worden gebruikt om u afzonderlijke berichten te sturen met betrekking tot services, producten en faciliteiten aangeboden door die partner (tenzij het lid anders aangeeft).
  2. De toestemming door een lid blijft van kracht indien en totdat het lid zijn of haar toestemming intrekt door een Emirates-contactcentrum schriftelijk in kennis te stellen. Herroeping van een toestemming kan impliceren dat bepaalde services niet langer verleend kunnen worden aan het lid en geeft Emirates Skywards ook het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen.
  3. Een lid kan een exemplaar van zijn of haar ledeninformatie ontvangen door een schriftelijk verzoek in te dienen tegen betaling van de (eventuele) redelijke kosten die Emirates Skywards hiervoor heeft gemaakt. Het lid kan Emirates Skywards vragen elk onderdeel van de ledeninformatie dat niet accuraat, volledig of actueel is, kosteloos te corrigeren of te verwijderen.
  4. Het lid garandeert dat alle door hem of haar verstrekte informatie over een Familiebonus-lid verstrekt is met medeweten, toestemming en machtiging van het Familiebonus-lid.
  5. Samenwerkingsverband Emirates Qantas
   Zonder beperking van artikel 19.1, is het een voorwaarde voor het lidmaatschap bij Emirates Skywards dat, tenzij Emirates Skywards op andere wijze in kennis wordt gesteld door een Relevant lid in overeenstemming met artikel 19.3, relevante informatie van het lid waarover Emirates Skywards beschikt, zoals relevante persoonlijke informatie van het lid en de door Qantas uitgevoerde vluchtgegevens, bekend zullen worden gemaakt aan Qantas op of na de beëindigingsdatum van Qantas. Deze gegevens worden openbaar gemaakt zodat Qantas het relevante lid een lidmaatschap in het Qantas frequent flyer-programma (of het overeenkomstige programma op de Qantas-beëindigingsdatum) kan aanbieden. Het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie door Qantas kan afwijken van Emirates. Qantas is mogelijk niet gebonden aan privacywetgeving die dezelfde mate van bescherming biedt als waar Emirates Skywards aan gebonden is. Voor alle duidelijkheid, niets in dit artikel 19.5 zal op enig moment van een Relevant lid eisen het Emirates Skywards-lidmaatschap te beëindigen en/of een lidmaatschap in het frequent flyer-programma van Qantas (of het equivalent) te accepteren.

 20. Algemeen

  1. De programmaregels kunnen te allen tijde gewijzigd, genuanceerd, opgeschort of beëindigd worden zonder kennisgeving mits toegestaan door de wet, onder voorbehoud dat redelijke inspanningen worden gedaan om de gegevens van deze wijziging, nuancering, opschorting of beëindiging (al naargelang) te plaatsen op de website. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze versie van de programmaregels en een versie van de programmaregels als gepubliceerd op de website van Emirates Skywards, prevaleert de laatstgenoemde versie.

  2. Wanneer een lid zijn of haar lidmaatschapskaart gebruikt of zijn of haar lidmaatschapsnummer vermeldt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd in de programmaregels, wordt het lid geacht in te stemmen met deze wijziging.

  3. Elke kennisgeving verstrekt aan een lid op grond van deze programmaregels, wordt geacht per gefrankeerde post te zijn gericht aan het adres dat door het lid voor dat doel werd verstrekt aan Emirates Skywards.

  4. De programmaregels vallen onder de wetten van het emiraat Dubai en elk geding met betrekking tot of in verband met Emirates Skywards moet voorgelegd worden in dit rechtsgebied. Lidmaatschap, met inbegrip van de kwalificatieregels voor een lidmaatschap en mijlen of rewards, is onderworpen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, inclusief alle toepasselijke uitspraken van de International Air Transport Association.

  5. Emirates Skywards is niet actief (of beëindigt haar activiteiten) in een rechtsgebied waarin zij verboden is (of wordt verboden) door een relevante wetgeving of relevante overheidsrichtlijnen.

  6. Er zijn redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in de programmaregels, en in de publicaties en advertenties verband houdend met Emirates Skywards nauwkeurig is, maar Emirates Skywards aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele, schriftelijke of verbale, fouten of weglatingen in de informatie.

  7. Elk onderdeel in deze programmaregels dat om het even welke reden niet afdwingbaar is, wordt geacht te kunnen worden verwijderd zonder enige consequentie voor de resterende programmaregels. Emirates Skywards is niet verplicht tot dienstverlening of anderszins te handelen uit hoofde van deze programmaregels, wanneer zij hiermee de wet zou overtreden.

  8. Leden kunnen bij het inchecken gevraagd worden documenten te overleggen op grond waarvan Emirates Skywards de identiteit en het lidmaatschap kan vaststellen. Wanneer een lid verzuimt aan deze eis te voldoen, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor vervoer te weigeren.