EMIRATES SKYWARDS

Programmavoorwaarden


Het frequent flyer-programma van Emirates Skywards ('Emirates Skywards') wordt uitgevoerd door Emirates. De Emirates Skywards-website (de 'Website') en de Emirates App ('de App') worden aangeboden aan leden van Emirates Skywards op voorwaarde van acceptatie van de Algemene Voorwaarden door het lid. Door de Website of de Emirates App te gebruiken stemt u in met al deze Algemene Voorwaarden.

Wijziging van het programma

Emirates Skywards valt onder de programmaregels van Emirates Skywards ('Programmaregels'). Emirates Skywards behoudt zich het recht voor enig deel van het Emirates Skywards-programma op elk gewenst moment te veranderen, wijzigen of aan te passen in overeenstemming met de Programmaregels. Dit recht is inclusief, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de partneraffiliatie van Emirates Skywards, regels voor het verdienen en inwisselen van het tegoed aan mijlen, regels voor het gebruik van vluchtbonussen, vluchtschema's, reisvoordelen voor leden en specifieke kenmerken van promotionele aanbiedingen.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

De informatie die is gepubliceerd op de Website of de Emirates App kan onvolledig zijn of onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Emirates Skywards verklaart of garandeert evenmin dat de toegang tot de website of de Emirates App niet onderbroken zal worden, of dat er geen sprake zal zijn van storingen, fouten of weglatingen of verlies van de verzonden informatie, of dat er geen virussen worden overgedragen via de Website of de Emirates App. Emirates Skywards doet geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de informatie, producten en services die worden weergegeven op de Website of in de Emirates App. Al deze informatie, producten en services worden geleverd 'zoals deze is', zonder enige vorm van garantie. Emirates Skywards wijst hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot de informatie, producten en services, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en non-inbreuk.

EMIRATES SKYWARDS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE IN ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OF MET DE VERTRAGING OF DE ONMOGELIJKHEID TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP. ZE IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN SERVICES VERKREGEN/VERLEEND VIA DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS.

Links

Deze Website of de Emirates App kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend vermeld ter referentie en uw gebruik van deze websites kan vallen onder de Algemene Voorwaarden die zijn geplaatst op deze sites. De verwijzing naar links door Emirates Skywards op deze websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op deze websites en Emirates Skywards aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan.

EMIRATES SKYWARDS IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN IN INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN OP WEBSITES VAN DERDEN.

Content en bijdragen van leden - forum

Deze Website bevat prikborden en andere bericht- of communicatiefaciliteiten, waarvan sommige uitsluitend worden aangeboden aan leden van Emirates Skywards van het hoogste niveau. Alle meningen, opinies of verklaringen die worden geuit door of die afkomstig zijn van een lid tijdens de gebruikmaking van deze faciliteiten zijn de verantwoordelijkheid van het lid en niet Emirates Skywards. Emirates Skywards is niet verplicht om berichten, informatie of inhoud die wordt geplaatst op de Website te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze inzendingen. Ondanks voorgaande bepalingen behoudt Emirates Skywards zich het recht voor inzendingen van leden, inclusief op prikborden, te controleren, bewerken of zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, wanneer zij deze geheel naar eigen inzicht onwettig, aanstootgevend of anderszins ongepast acht. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u op deze Website plaatst. Wanneer u een bericht plaatst op de Website, gaat u ermee akkoord dat u geen van de volgende handelingen zult verrichten:

 • lasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen;
 • schadelijk, bedreigend, lasterlijk, schendend, inbreuk makend, beledigend, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of informatie publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden;
 • goederen of services adverteren of aanbieden om te verkopen, of enquêtes, wedstrijden, of kettingbrieven van welke aard dan ook organiseren of doorsturen; of
 • berichten plaatsen die de mening van derden vertegenwoordigen.
 • Verder gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van deze Website of de Emirates App:
 • geen software of ander materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of op grond van privacy- en publiciteitsrechten) uploadt, tenzij u deze rechten bezit of alle noodzakelijke goedkeuringen daartoe hebt verkregen;
 • geen bestanden met virussen, corrupte bestanden of vergelijkbare software, of programma's die de besturing van een computer van een derde kunnen beschadigen uploadt; of
 • geen auteursrechten, juridische kennisgevingen, of eigendomsaanduidingen of labels in elk geüpload bestand zult verwijderen.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u Emirates Skywards, haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers vrijwaart en vrij verklaart van en voor alle claims en aansprakelijkheden (met inbegrip van de proceskosten) die zouden kunnen voortvloeien uit uw inzendingen op de website of de Emirates App, uit het gebruik van materiaal op deze Website of de Emirates App, uw schending van deze Algemene Voorwaarden, of uit alle handelingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Website of de Emirates App.

Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang te ontzeggen tot deze Website of de Emirates App.

Privacy

Het privacybeleid van Emirates Skywards is vastgelegd in artikel 19 van de programmaregels.

Copyright (c) Emirates 2018. Alle rechten voorbehouden.

Programmaregels Emirates Skywards

LEES DEZE PROGRAMMAREGELS ZORGVULDIG DOOR OM KENNIS TE NEMEN VAN DE BASIS WAAROP VOORDELEN EN REWARDS KUNNEN WORDEN VERDIEND, TOEGEWEZEN, GEWIJZIGD OF GEANNULEERD.

1. Definities en interpretatie

1. In deze programmaregels:

 • wordt met Account het account bedoeld waar de mijlen van een lid gecrediteerd/gedebiteerd worden;

 • zijn basismijlen de mijlen die een lid verwerft voor (een) in aanmerking komende vlucht(en) in Economy Class wanneer hij/zij deze tegen een Skywards Flex Plus-tarief koopt tussen twee Skywards-zones;

 • is een Contant geld+mijlen-ticket een ticket voor een Emirates-vlucht dat gekocht kan worden met een combinatie van contant geld en Skywards mijlen, onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden op grond van artikel 13 van deze programmaregels;

 • is een Classic Reward een Classic Saver Reward of Classic Flex Reward of Classic Flex Plus Reward;

 • is een Classic Saver Reward een reward-ticket, volledig of gedeeltelijk betaald met Skywards mijlen, waar de regels en beperkingen van de Classic Saver Reward op van toepassing zijn;

 • is een Classic Flex of Flex Plus Reward een reward-ticket, volledig of gedeeltelijk betaald met Skywards mijlen, waar de regels en beperkingen van de Classic Flex of Flex Plus Reward op van toepassing zijn;

 • staat reisklassebonus voor de mijlen die een lid verwerft voor (een) in aanmerking komende vlucht(en) in Business Class of First Class;

 • is een codeshare-vlucht een vlucht die een code van de luchtvaartmaatschappij of het nummer van één luchtvaartmaatschappij op het ticket heeft vermeld, maar dat een toestel van een andere luchtvaartmaatschappij gebruikt;

 • is de coördinatie-overeenkomst de overkoepelende coördinatie-overeenkomst tussen Emirates en Qantas gedateerd op 6 september 2012 (zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd of aangepast);

 • staat Emirates voor Emirates, een in Dubai opgerichte onderneming, op grond van het (gewijzigde) decreet nr. 2 uit 1985;

 • is de Emirates App de applicatie van Emirates Skywards die beschikbaar is op iPad, iPhone, Apple Watch en op Android-telefoons;

 • is het Emirates-contactcenter elk contactcenter voor leden dat is gevestigd in Dubai, Mumbai, Karachi, Manchester, Melbourne, New York, Guangzhou en Boedapest en dat over de contactgegevens beschikt die gepubliceerd zijn door Emirates Skywards;

 • is de Emirates Qantas-alliantie de alliantie op grond waarvan Emirates en Qantas samenwerken met betrekking tot de verschillende aspecten van hun respectievelijke commerciële bedrijven, zoals beoogd door de coördinatieovereenkomst;

 • betekent Emirates Skywards, al naargelang de context, het frequent flyer-programma dat Emirates beheert voor eigen rekening of de naam die aan het frequent flyer-programma is toegekend. is Emirates Skywards een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Emirates;
 • is Familiebonus-lid een persoon gedefinieerd in clausule 17 van de programmaregels;

 • is een Flex- of Flex Plus-tarief een verkooptarief van Emirates zonder korting dat niet valt onder de tariefbeperkingen van Special of Saver;

 • is een lid een persoon die een lidmaatschap heeft aangevraagd voor het frequent flyer-programma Emirates Skywards en hiervoor een lidmaatschapsnummer heeft ontvangen;

 • is lidmaatschapsniveau een niveau van lidmaatschap in het frequent flyer-programma van Emirates Skywards;

 • zijn mijlen de punten die een lid heeft verzameld op basis van het frequent flyer-programma van Emirates Skywards gebaseerd op het gebruik van kwalificerende goederen en services. Tenzij anders vermeld, omvat dit begrip zowel Skywards mijlen als niveaumijlen;

 • is de Mijlen Calculator de calculator op de Website waarmee berekend wordt hoeveel mijlen bijgeschreven worden op het account van het lid wanneer hij of zij een in aanmerking komende vlucht boekt; of het aantal mijlen dat moet worden ingewisseld voor een Reward-ticket voor een Emirates-vlucht;

 • is de exploitatiedatum 31 maart 2013;

 • is een partner een leverancier of dienstverlener die periodiek deelneemt aan Emirates Skywards, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en resorts, financiële ondernemingen, dienstverleners op het gebied van recreatie en lifestyle, en autoverhuurbedrijven;

 • geldt de persoonlijke gegevensbonus voor de mijlen die kunnen worden toegekend aan een lid dat periodiek zijn persoonsgegevens bijwerkt op verzoek van Emirates Skywards;

 • staat Qantas voor Qantas Airways Limited;

 • staat Qantas Group voor Qantas en haar dochterondernemingen van tijd tot tijd;

 • is de beëindigingsdatum van Qantas de datum waarop het samenwerkingsverband tussen Emirates en Qantas wordt beëindigd;

 • betekent/betekenen in aanmerking komende vlucht(en) (een) vlucht(en) met Emirates, of codeshare-vlucht(en) verkocht door Emirates maar uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, tussen de locatie van vertrek en aankomst op de dag van de heen- en/of terugvlucht;

 • staat relevant lid voor een lid:
  • waarvan het lidmaatschap is begonnen op of na de exploitatiedatum; en
  • dat heeft gevlogen op meer dan vier vluchtsectoren uitgevoerd door Qantas;
  • in een aaneengesloten periode van vijf jaar tussen de exploitatiedatum en de beëindigingsdatum van Qantas; of
  • in het geval de beëindigingsdatum van Qantas valt vóór het vijfde achtereenvolgende jaar van de exploitatiedatum, in de periode tussen de exploitatiedatum en de beëindigingsdatum van Qantas;
 • staat reward voor bepaalde goederen of services die verstrekt of verleend worden door Emirates Skywards of een partner in ruil voor Skywards mijlen;

 • is Skywards Skysurfers de exclusieve Emirates Skywards-club bestemd voor jonge leden tussen de 2 en 17 jaar;

 • zijn Skywards mijlen de mijlen die een lid verwerft telkens wanneer hij of zij een in aanmerking komende vlucht boekt of kwalificerende goederen en services koopt van een partner die voor rewards kunnen worden ingewisseld op grond van de Emirates Skywards-programmaregels;

 • zijn Special of Saver beide een Emirates-tarief waarop alle kwalificerende beperkingen van toepassing zijn voor de aankoop (inclusief, maar niet beperkt tot 'studenten'; 'senioren', 'zeelieden'; 'missionarissen'; 'cruise'; 'jeugd'; 'compagnons'; 'groepen'; 'inclusive-tours'; 'air-passen') en/of beperkte beschikbaarheid van zitplaatsen, verkoopperiode ('aankoop verplicht voor'-datum), restrictieve voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot kostenwijzigingen; min./max. verblijf; vluchtbeperkingen of vroegboekkorting), en alle tarieven die worden aangeboden door andere luchtvaartmaatschappijen op trajecten waar gedeeltelijk op wordt gevlogen door Emirates; staat niveaubonus voor extra Skywards mijlen die opgespaard zijn door Platinum-leden, Gold-leden en Silver-leden, die verworven zijn voor (een) boeking(en) van (een) in aanmerking komende vlucht(en); en

 • zijn niveaumijlen de mijlen die zijn verzameld op grond van de kwalificatie van een lidmaatschapsniveau, d.w.z. één mijl die verworven is voor de boeking van een in aanmerking komende vlucht;

 • staat Upgrade Reward voor het inwisselen van Skywards mijlen om te reizen in een hogere klasse dan is weergegeven op het vliegticket van Emirates, en

 • is Website de website van Emirates Skywards op emirates.com.

2. In deze programmaregels, tenzij anders is aangegeven:

 • bevat een verwijzing naar het enkelvoud een verwijzing naar het meervoud, en vice versa;

 • bevat een verwijzing naar een geslacht een verwijzing naar het andere geslacht;

 • omvat een verwijzing naar een partij een verwijzing naar haar geautoriseerde medewerkers; en

 • zijn titels uitsluitend gemakshalve ingevoegd ter referentie.

2. Lidmaatschap

 1. Elke persoon die minimaal 2 jaar oud is, kan een Emirates Skywards-lidmaatschap aanvragen. Een vennootschap, bedrijf, partnerschap of andere entiteit komt niet in aanmerking voor een lidmaatschap.

 2. Een aanvrager van het lidmaatschap moet alle vereiste informatie op het lidmaatschapsaanvraagformulier van Emirates Skywards invullen. Aanvragen van leden onder de 18 jaar moeten worden ondertekend door een ouder of voogd. Emirates Skywards kan elke aanvraag voor een lidmaatschap geheel naar eigen inzicht afwijzen. Wanneer een lidmaatschapsaanvraag is afgewezen, is elk voordeel dat door de aanvrager is verzameld op grond van zijn tijdelijke lidmaatschapskaart ongeldig en nietig.

 3. Emirates Skywards verstrekt aan een lid een permanent lidmaatschapsnummer, waar zijn of haar mijlen worden opgespaard. Op de lidmaatschapskaart kan een vervaldatum zijn aangegeven, en indien dit het geval is kan de kaart alleen tot de vervaldatum worden gebruikt. De lidmaatschapskaart kan alleen worden gebruikt door het lid zoals vermeld op die kaart. Een lidmaatschapskaart is geen creditcard en wordt alleen gebruikt ter identificatie. Een lidmaatschapskaart is niet overdraagbaar en blijft permanent het eigendom van de verstrekker. Een lid moet zijn of haar lidmaatschapskaart onmiddellijk terugsturen naar een Emirates-contactcentrum op verzoek van Emirates Skywards of een van de andere partijen die namens haar optreedt. Een lid moet onmiddellijk het verlies van een lidmaatschapskaart melden bij een Emirates-contactcentrum.

 4. Leden mogen hun lidmaatschap in het Emirates Skywards frequent flyer-programma niet misbruiken, onder meer door:
  • Deelname aan illegale of frauduleuze activiteiten; of
  • Het verkopen, toewijzen, overdragen of verwerven, of het aanbieden of aanprijzen om te verkopen, toewijzen, overbrengen of verwerven van enige rewards, mijlen of andere voordelen aan leden op grond van het Emirates Skywards-programma of mijlen, anders dan in overeenstemming met de programmaregels.
  • In het geval van schending van de programmaregels door een lid, inclusief schending van deze clausule 2.4, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor om het lidmaatschap in overeenstemming met artikel 18.2 te beëindigen.
 5. Een lid kan op elk gewenst moment zijn of haar lidmaatschap annuleren door een Emirates-contactcentrum schriftelijk in kennis te stellen of zijn/haar lidmaatschapskaart terug te sturen naar een Emirates-contactcentrum.

 6. Emirates Skywards kan geheel naar eigen inzicht een lidmaatschap of de door een lid verzamelde mijlen te allen tijde opschorten, annuleren of beëindigen.

 7. Het lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden of faillissement van een lid. Mijlen die vóór de beëindiging in deze omstandigheden zijn verzameld, worden onmiddellijk geannuleerd. Emirates Skywards kan echter, naar eigen goeddunken, de mijlen op verzoek van zijn of haar persoonlijke vertegenwoordiger overdragen aan de erfgenamen van het overleden lid, mits het account van het overleden lid beschikt over een minimum saldo van 20.000 mijlen op de overlijdensdatum van het lid.

 8. Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Een lid mag niet meer dan één account aanhouden. Alle mijlen en rewards onder Emirates Skywards worden opgespaard door of gegeven aan het lid op zijn of haar account.

 9. Activiteitenafschriften met onder meer informatie over opgespaarde, ingewisselde of verstreken mijlen zijn voor een lid beschikbaar op de website, zolang Emirates Skywards hem of haar als actief lid ziet. Als een lid van mening is dat enige informatie in het overzicht (met inbegrip van informatie met betrekking tot opgespaarde, ingewisselde of vervallen mijlen) onjuist is, dient het lid Emirates Skywards onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 90 dagen na de datum van het overzicht op de hoogte te stellen. Wanneer een lid verzuimt Emirates Skywards op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen in zijn overzicht binnen de periode zoals vermeld in dit artikel 2.9, wordt de informatie geacht als zijnde correct en als zodanig geaccepteerd te zijn door het lid. Indien het lid bezwaar maakt tegen het overzicht, kan Emirates Skywards eisen dat het lid documentatie overlegt ter ondersteuning van de bewering.

 10. Naamswijzigingen door een lid moeten schriftelijk worden ingediend en vergezeld worden door alle wettelijke of andere documentatie waartoe Emirates Skywards periodiek kan verzoeken om de aan Emirates Skywards gemelde wijziging te staven. Emirates Skywards kan aanvullende gegevens met betrekking tot de gewijzigde persoonsgegevens van een lid opvragen voor de bevestiging van het account.

 11. Alle belastingen, rechten en andere verplichtingen die voortvloeien uit opgespaarde mijlen of de ontvangst en het gebruik van rewards vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het lid en moeten vóór de uitgifte van een reward zijn betaald. Emirates Skywards geeft geen waarborg of garantie met betrekking tot deze belasting, rechten of andere verplichtingen.

 12. Leden jonger dan 18 jaar kunnen bepaalde transacties (zoals de aankoop of overboeking van Skywards mijlen en de inwisseling van rewards) niet uitvoeren op de website of de Emirates App.

 13. Alle verkregen, maar niet ingewisselde mijlen voor rewards, alsook niet gebruikte rewards, worden geannuleerd na beëindiging van een lidmaatschap.

 14. Om de voortdurende waarde en integriteit van het Emirates Skywards-programma voor leden te waarborgen, houdt Emirates continu alle activiteiten gerelateerd aan het programma rond Skywards mijlen in de gaten. Emirates Skywards kan het account van een lid om door Emirates vastgestelde redenen geheel naar eigen inzicht aan een audit onderwerpen. Gedurende deze periode is het account van het lid niet beschikbaar. Emirates stelt het lid op de hoogte van een dergelijke audit en kan het lid verzoeken bepaalde informatie met betrekking tot het account te verstrekken teneinde te helpen bij het uitvoeren van de audit.

3. Skywards Skysurfers

 1. Leden tussen de 2 en 17 jaar worden automatisch lid van Skywards Skysurfers.

 2. Een Skysurfers-lidmaatschapsnummer en -kaart worden gelijktijdig verwerkt en Emirates Skywards streeft ernaar de kaart en het nummer binnen 14 dagen nadat Emirates Skywards het aanvraagformulier heeft ontvangen, uit te geven.

 3. Skysurfers dienen zich te houden aan de Emirates Skywards-programmaregels, en moeten vergezeld worden door een lid om gebruik te kunnen maken van bepaalde voordelen zoals toegang tot lounges en chauffeurservices.

4. Accountbeheer

 1. Een lid kan via schriftelijk contact met een Emirates-contactcentrum of op de website een 'Reiscoördinator' aanstellen (die minimaal 18 jaar oud moet zijn) om toegang te krijgen tot zijn of haar lidmaatschapsaccount om:

  • informatie te ontvangen over dat lidmaatschapsaccount;
  • een reward te claimen; en
  • alle informatie over het lidmaatschap in het bezit van Emirates Skywards namens dat lid te wijzigen.
 2. Met dien verstande dat bij het aanvaarden van de aanstelling van een Reiscoördinator de aangewezen Reiscoördinator ermee instemt gebonden te zijn aan de programmaregels. Alle activiteiten die worden uitgevoerd door een Reiscoördinator met betrekking tot het account van het lid, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de programmaregels.  Alle activiteiten op het account die worden uitgevoerd door de Reiscoördinator, zullen worden beschouwd als zijnde uitgevoerd namens het lid en het lid is verantwoordelijk voor elke schending van de programmaregels door de Reiscoördinator.

 3. Voorafgaand aan de aanstelling is de Reiscoördinator verplicht Emirates Skywards te voorzien van een identiteitsbewijs en contactgegevens.  De Reiscoördinator en het lid bevestigen dat alle verstrekte informatie met betrekking tot de identiteit van de Reiscoördinator en contactgegevens juist en nauwkeurig zijn, en dat het verstrekken van valse informatie zal leiden tot het beëindigen van de aanstelling van de Reiscoördinator.  Emirates Skywards behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor het account van het lid in overeenstemming met artikel 18.2 ook te beëindigen.

 4. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om het account van een lid in overeenstemming met artikel 18.2 en/of de aanstelling tot Reiscoördinator te beëindigen indien Emirates Skywards naar eigen goeddunken bepaalt dat de activiteiten van de aangewezen Reiscoördinator in verband met het account van het lid een schending zijn van de programmaregels. 

 5. Een Reiscoördinator die geen lid is, heeft geen recht op lidmaatschapsvoordelen of -privileges van Emirates Skywards.

5. Lidmaatschapsniveau

 1. Een lid kan toestemming krijgen voor een niveau-upgrade naar een 'Silver'-, 'Gold'- of 'Platinum'-lidmaatschap, afhankelijk van het aantal niveaumijlen dat in een achtereenvolgende periode van 13 maanden is verdiend. 25.000 niveaumijlen of 25 kwalificerende vluchten zijn nodig voor een Silver-lidmaatschap, 50.000 niveaumijlen of 50 kwalificerende vluchten zijn nodig voor een Gold-lidmaatschap en 150.000 niveaumijlen zijn nodig voor een Platinum-lidmaatschap.

 2. Een lidmaatschapsniveau is één jaar geldig vanaf de maand waarin de punten zijn verdiend en kan afhankelijk van het lid dat opnieuw 25.000 niveaumijlen of 25 kwalificerende vluchten, 50.000 niveaumijlen of 50 kwalificerende vluchten of 150.000 niveaumijlen verzamelt (waar van toepassing) op de evaluatiedatum, worden verlengd. Vluchten die zijn gekocht met contant geld+mijlen gelden niet als in aanmerking komende vluchten. Overtollige niveaumijlen of kwalificerende vluchten die zijn verdiend in een evaluatieperiode, mogen niet worden meegenomen naar een volgende periode.

 3. Leden bouwen een niveaubonus op bij de volgende hoeveelheden:
  • Platinum-lid = basismijlen +75%
  • Gold-lid = basismijlen +50%
  • Silver-lid = basismijlen +25%
  • Niveaubonussen tellen mee voor een Skywards-mijlenaccount van een lid. Ze tellen niet mee voor het account met niveaumijlen.
 4. Het aantal niveaumijlen dat nodig is voor elk lidmaatschapsniveau kan door Emirates Skywards altijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 5. Emirates Skywards kan een lidmaatschapsniveau van een lid geheel naar eigen inzicht vaststellen, verhogen of verlagen.

6. Voordelen en voorrechten van een niveau

 1. Alle leden kunnen vooraf stoelen reserveren op Emirates-vluchten mits het lid de stoel minimaal 48 uur voor vertrek van de betreffende vlucht boekt en minimaal 90 minuten voor vertrek incheckt. Het vooraf reserveren van stoelen is afhankelijk van beschikbaarheid en overeenkomstig de vervoersvoorwaarden van Emirates voor passagiers en bagage.

 2. Afhankelijk van hun niveau, kunnen Emirates Skywards-leden vooraf als volgt gratis stoelen reserveren:

  • Platinum: Alle passagiers in dezelfde boeking (PNR) kunnen vooraf gratis standaard- en voorkeursstoelen, en stoelen in rijen van twee reserveren, en het lid zelf kan gratis stoelen met extra beenruimte bij Economy Flex Plus-tickets reserveren. 
  • Gold: Alle passagiers in dezelfde boeking (PNR) kunnen vooraf gratis standaard- en voorkeursstoelen reserveren. Dit geldt voor alle Emirates-tarieven.
  • Silver: Alleen leden kunnen vooraf gratis standaardstoelen reserveren. Dit geldt voor alle Emirates-tarieven.
  • Blue: Alleen leden kunnen vooraf gratis standaardstoelen reserveren. Dit geldt alleen voor Economy Class Flex- of Flex Plus-tarieven.

  Let op: De optie om vooraf stoelen te reserveren is niet beschikbaar voor groepstarieven (boekingsklasse 'G').

  In alle overige gevallen geldt de standaardtoeslag voor het vooraf reserveren van stoelen. Klik hier voor meer informatie over de huidige toeslagen en het vooraf reserveren van stoelen.

 3. Toegang tot lounges:

  1. Gratis toegang tot lounges. Gratis toegang tot lounges is beschikbaar voor Platinum-, Gold- en Silver-leden die doorreizen met een Emirates-vlucht in alle reisklassen. Platinum- of Gold-leden hebben gratis toegang tot Emirates Lounges binnen het Emirates-netwerk voor zichzelf en in aanmerking komende reisgenoten die doorreizen met dezelfde Emirates-vlucht. Silver-leden hebben gratis toegang tot de Emirates Business Class Lounge op Dubai International Airport, maar alleen voor zichzelf.
  2. Betaalde toegang tot lounges op Dubai International Airport. Op Dubai International Airport kunnen Emirates Skywards Platinum-, Gold- en Silver-leden betalen voor extra toegang tot lounges bovenop de gratis toegang waar zij, afhankelijk van hun lidmaatschapsniveau, recht op hebben. Blue-leden die anders geen recht zouden hebben op gratis toegang tot lounges kunnen op Dubai International Airport tegen betaling toegang krijgen. Dus op basis van waar zij recht op hebben gezien hun lidmaatschapsniveau, kunnen:
   • Platinum-, Gold- en Silver-leden ervoor kiezen te betalen voor een of meerdere reisgenoten;
   • Blue-leden ervoor kiezen te betalen voor toegang tot lounges voor zichzelf en hun reisgenoot/reisgenoten;
   • Gold- en Silver-leden ervoor kiezen om tegen betaling hun gratis toegang tot Business Class Lounges te upgraden naar toegang tot de First Class Lounge.

   Betaalde toegang tot de Emirates Lounges op Dubai International Airport is alleen beschikbaar voor leden en hun gasten, op voorwaarde dat zij ook doorreizen met dezelfde Emirates-vlucht. Voor deze service hanteren wij onderstaande tarieven. Betaalde toegang tot lounges is alleen mogelijk voor de Emirates Lounges op Dubai International Airport en alleen indien u doorreist met een vlucht van Emirates. De kosten van toegang tot lounges op Dubai International Airport voor een periode van 4 uur bedragen per volwassene:

   • First Class Lounges: USD 200/AED 720
   • Business Class Lounges: USD 100/AED 360
   • Emirates Lounge: USD 100/AED 360
   • Upgrade van Business Class Lounge naar First Class Lounge: USD 100/AED 360

  3. Betaalde toegang tot lounges op in aanmerking komende luchthavens. Op de hieronder vermelde in aanmerking komende luchthavens* (uitgezonderd Dubai International Airport) kunnen Emirates Skywards Platinum- en Gold-leden betalen voor extra toegang tot lounges voor medereizigers, bovenop het aantal medereizigers waar zij normaal gesproken recht op hebben. Op de hieronder vermelde in aanmerking komende luchthavens* (uitgezonderd Dubai International Airport) krijgen Silver- en Blue-leden, die anders geen recht hebben op gratis toegang tot lounges, nu tegen betaling toegang tot lounges, maar alleen voor zichzelf.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Kaapstad
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • Londen Gatwick
   • Londen Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milaan
   • München
   • New York John F. Kennedy
   • Paris Charles de Gaulle
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Tokio Narita
   • Zürich

   Betaalde toegang tot lounges op de hierboven vermelde in aanmerking komende luchthavens* is beschikbaar voor de hieronder vermelde kosten maar alleen voor reisgenoten van Skywards Platinum- en Gold-leden, op voorwaarde dat zij ook met dezelfde in aanmerking komende Emirates-vlucht doorreizen, en voor Skywards Silver- en Blue-leden, maar dan alleen voor zichzelf. De kosten voor toegang tot de Emirates Lounges op de hierboven vermelde in aanmerking komende luchthavens* bedragen USD 100 en moeten in de lokale munteenheid worden betaald (uitgezonderd Dubai International Airport).

  4. Emirates behoudt zich het recht voor de kosten voor toegang tot lounges geheel naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen. Leden en eventuele reisgenoten kunnen tegen betaling eenmalige toegang tot onze lounges krijgen. De vermelde tarieven zijn per volwassene en voor een maximum verblijf van 4 uur. Leden (en hun reisgenoten) die om wat voor reden dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot verstoring van de vlucht en vertragingen) langer dan 4 uur in de lounge verblijven, moeten per periode van 4 uur opnieuw de kosten betalen zoals hierboven vermeld in paragraaf 6.3.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International Airport) en paragraaf 6.3.3 (voor toegang tot lounges op andere in aanmerking komende luchthavens*).
  5. Voor betaalde toegang tot lounges voor kinderen jonger dan 12 jaar moet de helft van het tarief voor volwassenen zoals hierboven vermeld in paragraaf 6.3.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International Airport) en paragraaf 6.3.3 (voor toegang tot lounges op andere in aanmerking komende luchthavens*) worden betaald. Kinderen jonger dan 2 jaar hebben gratis toegang tot de lounges. Leden die betalen voor toegang tot lounges moeten ervoor zorgen dat vóór aanvang het hele verblijf tot aan vertrek wordt betaald aan een medewerker van de lounge. U kunt alleen betalen met een betaalkaart of creditcard (betalen met contant geld of met mijlen is niet mogelijk). Ongeacht de duur van uw verblijf is restitutie van de kosten niet mogelijk. Het gebruik van de lounge valt onder de van toepassing zijnde voorwaarden zoals vastgesteld door Emirates.
  6. De kosten voor toegang tot lounges zoals hierboven vermeld in paragraaf 6.3.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International Airport) en paragraaf 6.3.3 (voor toegang tot lounges op andere in aanmerking komende luchthavens*) zijn exclusief belastingen. Mochten belastingen geheven worden over de kosten voor toegang tot lounges, dan behoudt Emirates zich het recht voor naar eigen goeddunken de kosten te verhogen met het totaalbedrag van de geheven belastingen.
  7. In aanmerking komende Emirates-vluchten zijn door Emirates verkochte en uitgevoerde vluchten en codeshare-vluchten van Emirates die worden uitgevoerd door Qantas. Leden die reizen met Emirates codeshare-vluchten, uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen, komen niet in aanmerking voor toegang tot de lounge van Emirates.
  8. Emirates behoudt zich het recht voor toegang tot lounges te allen tijde te beperken of in te trekken. Toegang tot lounges kan worden beperkt op basis van de capaciteit van de lounges. Leden die met Emirates codeshare-vluchten reizen, uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen, hebben geen toegang tot de lounge van Emirates, met uitzondering van leden die reizen met codeshare-vluchten van Qantas. In sommige landen moeten minderjarigen (jonger dan 18 of 21 jaar) vergezeld worden door een volwassene om toegang te krijgen tot de lounges. Meer informatie over toegang tot lounges.
 4. Platinum-, Gold- en Silver-leden die uitsluitend vliegen met Emirates, mogen extra bagage meenemen. Platinum-leden hebben recht op 20 kg, Gold-leden hebben recht op 16 kg en Silver-leden op 12 kg extra bagage bovenop de bagagevrijdom vermeld op hun ticket. Extra bagagevrijdom geldt niet voor een ticket dat valt onder het IATA-stukconcept voor bagage (bijvoorbeeld voor een ticket naar/van Noord-Amerika of Zuid-Amerika), waarbij leden meerdere stukken bagage kunnen inchecken tot de geldende bagagevrijdom. Alle ingecheckte bagage dient te voldoen aan een maximaal toegestaan gewicht van 32 kg per stuk bagage. Meer informatie over extra bagagevrijdom.

 5. Gold- en Platinum-leden* komen in aanmerking voor een gegarandeerde stoel in Economy ClassSommige commerciële Flex-tarieven komen mogelijk niet in aanmerking voor het voordeel van een gegarandeerde stoel, maar kunnen voor een toeslag worden geüpgraded. Controleer dit met uw contactcentrum. , zelfs zonder een bestaande boeking**Van toepassing met ingang van 15 augustus 2014. Een gegarandeerde zitplaats wordt alleen bevestigd in de Economy Class, wanneer geen andere zitplaatsen in andere klassen op een bepaalde vlucht beschikbaar zijn**Van toepassing met ingang van 15 augustus 2014. Emirates Skywards doet er alles aan om een zitplaats in Business Class te bevestigen voor Platinum-leden. Maar dit kan tijdens de belangrijkste vakanties of tijdens bijzondere evenementen op sommige vluchten niet altijd mogelijk zijn. De aanvraag voor een gegarandeerde zitplaats moet ten minste 48 uur vóór vertrek van de vlucht worden ingediend door telefonisch contact op te nemen met een Emirates-contactcentrum. Een medewerker van Emirates zal bevestigen of een bestaand ticket een in aanmerking komend Flex-tarief is en geldig is voor een gegarandeerde zitplaats. Indien dit niet het geval is, kan het ticket tegen een toeslag worden geüpgraded. Als er geen bestaande boeking is, kan de medewerker een nieuwe boeking aanmaken met een in aanmerking komend tarief. Kom meer te weten over de voordelen van gegarandeerde stoelen.

  * Bepaalde Flex-tarieven komen mogelijk niet in aanmerking voor het voordeel van een gegarandeerde stoel, maar kunnen tegen een toeslag worden geüpgraded. Controleer dit met uw contactcentrum.

  ** Ingangsdatum 15 augustus 2014.

 6. Toegang met Smart Gate op Dubai, Abu Dhabi International en Al Ain Airports wordt gratis aan alle Emirates Skywards-leden aangeboden. De Smart Gate service is beschikbaar voor inwoners van landen die geen visum nodig hebben voor de Verenigde Arabische Emiraten. Meer informatie over toegang met Smart Gate.

 7. Prioriteit bij bagageafgifte is beschikbaar voor Platinum- en Gold-leden in alle klassen. Meer informatie over prioriteit bij bagageafgifte.

 8. Niveau voordelen en voorrechten die geboden worden aan een lid met elk lidmaatschapsniveau kunnen door Emirates Skywards op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

7. Mijlen verdienen

 1. Een lid kan mijlen voor kwalificerende vluchten of Skywards mijlen verdienen via kwalificerende services van partners op of na zijn/haar inschrijvingsdatum. Kwalificerende vluchten die twee maanden vóór inschrijving plaatsvinden, komen in aanmerking voor mijlen. Partnertransacties vóór de inschrijvingsdatum komen niet in aanmerking voor Skywards mijlen. Skywards mijlen en niveaumijlen die een lid verdient voor kwalificerende vluchten, kunnen worden bekeken via de Mijlen Calculator op de website.

 2. Om mijlen te verdienen, moet een lid een lidmaatschapskaart of lidmaatschapsnummer vermelden tijdens de boeking of het inchecken voor kwalificerende vluchten en op het moment van de betaling voor andere kwalificerende goederen of services. Er kunnen geen wijzigingen aangebracht worden aan het lidmaatschapsnummer nadat een lid heeft ingecheckt voor de eerste vlucht van een reisschema.

 3. Het aantal verdiende mijlen is afhankelijk van de herkomst, de bestemming, de reisklasse en het gekochte tarief. Gebruik onze Mijlen Calculator op emirates.com om  de exact verdiende mijlen voor een bepaalde vlucht te bepalen.

 4. Leden die First Class vliegen verdienen een reisklassebonus van basismijlen + 150%; leden die Business Class vliegen verdienen een reisklassebonus van basismijlen + 75%. Reisklassebonussen tellen mee voor de Skywards mijlen- en niveaumijlen-accounts.

 5. Het aantal mijlen op een contant geld+mijlen-ticket is in verhouding tot het betaalde bedrag in contanten voor een commercieel tarief, met uitzondering van toeslagen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, belastingen en heffingen. Contant geld+mijlen-tickets komen niet in aanmerking om mijlen te verdienen in andere FFP-/loyaliteitsprogramma's waar Emirates Skywards aan deelneemt.

 6. Leden jonger dan 18 jaar sparen hetzelfde aantal mijlen op als volwassen leden.

 7. Als een lid een ticket tegen een gemengd tarief en/of een gemengd cabineticket betaalt op kwalificerende vluchten, worden mijlen voor elk afzonderlijk tariefsegment gecrediteerd. Het tekstveld op het ticket voor aanvullende informatie is slechts een gedeeltelijke aanwijzing.  Volledige gegevens over verdiende mijlen op tickets tegen gemengde tarieven kunnen permanent worden geraadpleegd in de rubriek 'Mijn vluchtschema' op de website of in het Emirates Skywards-gedeelte in de Emirates App of in de sectie 'Boeking beheren' op emirates.com.

 8. Als een lid een onderdeel van zijn of haar ticket ongeldig maakt of terugbetaalt, zullen de mijlen alleen worden gecrediteerd voor het traject waarmee op kwalificerende vluchten van het ticket is gevlogen.

 9. Een lid dat geüpgraded wordt naar een andere reisklasse zonder dat zijn of haar ticket opnieuw wordt uitgegeven (dat wil zeggen zonder nieuw ticketnummer), ontvangt mijlen op basis van het door hem of haar betaalde tarief, conform het ticket.

 10. Skywards-leden verdienen mijlen volgens de reisklasse waarvoor het oorspronkelijke ticket is uitgegeven. Er worden geen extra mijlen toegekend aan het lid in geval aan boord met contant geld upgrades worden betaald.

 11. Met de volgende soorten tickets kunt u geen mijlen verdienen:
  • Tickets voor werknemers;
  • Bedrijfstak- en reisbureautickets;
  • Classic Saver Reward-, Classic Flex Reward- en Classic Flex Plus Reward-tickets;
  • Reward-tickets;
  • Contratickets;
  • Prijs- en promotionele tickets;
  • Consultant- en PR-tickets;
  • Tickets voor diplomaten en overheidsfunctionarissen met speciale korting;
  • Gratis vliegtickets en niet geplande of chartertickets;
  • Niet publiekelijk toegankelijke vliegtickets met speciale korting;
  • Tickets waarop ontzegging tot instappen van toepassing is geweest; en
  • Reward-tickets uitgegeven door andere frequent flyer- of loyaliteitsprogramma's waar Emirates Skywards aan deelneemt.
 12. Een lid kan met terugwerkende kracht binnen zes maanden na te hebben gevlogen met een kwalificerend vliegticket, een claim indienen bij een Emirates-contactcentrum voor ontbrekende mijlen. Een lid moet vluchtinformatie verstrekken zoals ticketnummer, vluchtgegevens op instapkaarten, transactiedocumenten, ontvangstbewijzen en alle andere documenten die Emirates Skywards opvraagt wanneer een claim met terugwerkende kracht wordt ingediend.

 13. Voor elke vlucht of transactie kunnen mijlen alleen worden verdiend voor één frequent flyer-programma, tenzij anders vermeld door Skywards of een partner. Leden die ook deelnemen aan loyaliteitsprogramma's van partners moeten het programma van hun voorkeur aan het begin van hun reis opgeven. Dit geldt voor het verdienen van Skywards mijlen en alle andere, vluchtgerelateerde voordelen, waaronder (maar niet beperkt tot) toegang tot lounges op de luchthaven, bagagevrijdom etc., tenzij anders vermeld door Emirates. Elk lid mag het frequent flyer-nummer bij het inchecken wijzigen vóór de eerste vlucht, maar niet meer op enig moment daarna. Mijlen kunnen alleen worden verdiend voor een zitplaats en een extra zitplaats die per lid voor elke vlucht wordt betaald. Het kan acht weken of langer na de transactiedatum duren voordat mijlen op het account van het lid worden gecrediteerd. Mijlen die een lid verdiend heeft, kunnen alleen worden gebruikt of ingewisseld door dat lid, overeenkomstig de programmaregels, na bijschrijving op het betreffende account.

 14. Skywards mijlen kunnen alleen worden verdiend op kwalificerende vluchten of vluchten van partnerluchtvaartmaatschappijen. Het lid is verantwoordelijk voor de controle van de Skywards mijlen die zijn verdiend op deze vluchten bij de luchtvaartmaatschappij waar de vlucht is geboekt.

 15. Skywards mijlen worden uitsluitend toegekend voor feitelijk geleverde goederen en verleende services. In het bijzonder kunnen geen Skywards mijlen worden verdiend voor goederen en services die weliswaar zijn besteld maar die voor gebruik door een lid zijn geannuleerd, of in omstandigheden waarin het lid zijn of haar verplichtingen die verband houden met de bestelling, niet heeft nageleefd.

 16. Leden kunnen hun bestaande Skywards mijlen tegen betaling van USD 25 per 1.000 mijlen laten overboeken tussen twee Emirates Skywards-accounts. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Leden kunnen geen mijlen laten overboeken naar een ander frequent flyer-programma.

 17. Wanneer een kwalificerende vlucht van een lid is geannuleerd, kan Emirates het ticket van dat lid voor een vlucht bevestigen bij een andere luchtvaartmaatschappij en spaart het lid mijlen conform het door hem of haar gekochte ticket.

8. Geldigheid van Skywards mijlen

 1. Skywards mijlen zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum waarop een lid de betreffende vlucht neemt of waarop de toepasselijke transactie met een partner in werking treedt.

 2. Skywards mijlen vervallen (en worden afgeschreven van het ledenaccount) aan het einde van de maand van de verjaardag van het lid, op/na het derde jaar van de betreffende vlucht of de toepasselijke transactie. De exacte geldigheidsperiode van de Skywards mijlen hangt af van de verjaardag van het lid, maar de geldigheid van Skywards mijlen is minimaal drie jaar. Na afschrijving van het ledenaccount kunnen ongebruikte, verstreken Skywards mijlen niet opnieuw worden toegekend.

 3. Skywards mijlen die zijn verlopen, worden niet opnieuw toegekend. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om mijlen die onjuist toegekend zijn aan een lid, of die niet in overeenstemming of in strijd zijn met de programmaregels, op elk gewenst moment te corrigeren of annuleren.

 4. Het lid is ervoor verantwoordelijk het aantal Skywards mijlen op zijn of haar account te kennen en te weten wanneer de geldigheid van de Skywards mijlen verstrijkt. Dit kan voortdurend online worden gecontroleerd op emirates.com.

 5. Indien Skywards mijlen zijn ingewisseld voor een reward en dergelijke Skywards mijlen in overeenstemming met de programmaregels inmiddels zijn verlopen, komen dergelijke Skywards mijlen niet in aanmerking voor restitutie.

9. Skywards mijlen kopen, cadeau doen, overschrijven of opnieuw activeren

 1. Als u kiest voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overschrijven en/of Mijlen opnieuw activeren, verlaat u emirates.com en wordt u doorgestuurd van de Emirates-website naar het Points-platform, een website van derden van Points.com Inc. Het Emirates Skywards-lid erkent dat Emirates Skywards bepaalde relevante gegevens van het lid waarover Emirates beschikt, verzamelt, gebruikt en overdraagt aan Points.com Inc., waaronder persoonlijke gegevens die een Emirates Skywards-lid verstrekt aan Emirates, zoals identiteitsgegevens als naam, e-mailadres, Skywards-accountgegevens zoals het lidmaatschapsnummer, het Skywards mijlen-saldo, transactiegegevens zoals eerdere aankopen, vluchtgegevens en gedragsgegevens zoals reacties op campagnes en online activiteiten. Het delen van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met ons privacybeleid en om het Emirates Skywards-lid in staat te stellen de transactie uit te voeren, en van tijd tot tijd speciale aanbiedingen van Emirates Skywards en onze partners mogelijk te maken.

 2. Alle transacties voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overschrijven, Mijlen opnieuw activeren worden verwerkt en betalingen hiervoor worden geïnd en verwerkt door Points.com Inc.

 3. Het contract voor het gebruik van het Points-platform, waaronder het verwerken van betalingen door Points.com Inc. via het Points-platform, bestaat tussen het Emirates Skywards-lid en Points.com Inc. Overeenkomstig gelden de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Points.com Inc. voor het gebruik van het Points-platform. Het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens door Points.com Inc. kan afwijken van dat van Emirates. Points.com Inc. is mogelijk niet gebonden aan privacywetgeving die dezelfde mate van bescherming biedt als waar Emirates aan gebonden is.

 4. Emirates Skywards raadt het Emirates Skywards-lid ten zeerste aan de algemene voorwaarden te lezen. Door gebruik te maken van het Points-platform gaat het Emirates Skywards-lid akkoord zich te houden aan de algemene voorwaarden van Points.com Inc. met betrekking tot het gebruik van het Points-platform, waaronder het betalen van alle bedragen wanneer deze verschuldigd zijn en het zich houden aan alle regels en beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van het platform.

 5. Skywards mijlen kunnen via het Points.com Inc.-platform ('Points-platform') worden gekocht, ontvangen, overgeschreven of opnieuw worden geactiveerd door Skywards-leden met minimaal een eerdere verdienactiviteit in zijn of haar Emirates Skywards-account, verdiend door vluchten met Emirates of een partnerluchtvaartmaatschappij, of door een transactie bij een partner ('in aanmerking komend Skywards-lid'). Voor dit doel gelden Personal Detail Bonusses niet als verdienactiviteit.

 6. Skywards mijlen kunnen door een in aanmerking komend Skywards-lid worden gekocht via het Points-platform voor persoonlijk gebruik ('Mijlen kopen'), of als gift aan een ander in aanmerking komend Skywards-lid ('Mijlen cadeau doen') in veelvouden van 1.000 mijlen en voor de prijs van 30 USD per 1.000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 2.000 mijlen. Het gecombineerd totaal aantal mijlen dat een lid voor zichzelf kan kopen of als cadeau voor iemand anders bedraagt 100.000 mijlen per kalenderjaar. Niveaumijlen kunnen niet worden gekocht.

 7. Skywards mijlen kunnen door een in aanmerking komend Skywards-lid naar een ander worden overgeschreven via het Points-platform ('Mijlen overschrijven'), in veelvouden van 1.000 mijlen en voor de prijs van USD 15 per 1.000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 2.000 mijlen. Het maximale aantal mijlen dat overgeschreven en ontvangen kan worden door een lid bedraagt 50.000 mijlen per kalenderjaar. Niveaumijlen kunnen niet worden overgeschreven.

 8. Skywards mijlen die in de afgelopen zes (6) maanden zijn vervallen, kunnen voor een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf de dag van aankoop opnieuw worden geactiveerd door een in aanmerking komend Skywards-lid via het Points-platform ('Mijlen opnieuw activeren'), voor de prijs van USD 20 per 1.000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 1.000 mijlen. Het maximale aantal mijlen dat een lid kan kopen om opnieuw te activeren, bedraagt 50.000 mijlen per kalenderjaar. Niveaumijlen kunnen niet opnieuw worden geactiveerd.

 9. De prijs van Skywards mijlen en de regels die gelden voor het aankopen, overschrijven en opnieuw activeren van Skywards mijlen en/of de voorwaarden voor het verkrijgen van Skywards mijlen, kunnen op elk moment worden gewijzigd.

 10. Aangekochte/overgeschreven Skywards mijlen zijn minimaal 3 jaar geldig nadat deze zijn aangekocht/overgeschreven en verlopen in het derde jaar aan het einde van de geboortemaand van het ontvangende lid.  Opnieuw geactiveerde Skywards mijlen zijn 12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum en verlopen aan het einde van deze periode.

 11. Skywards mijlen kunnen alleen online via emirates.com worden gekocht, overgeschreven of opnieuw worden geactiveerd. Skywards mijlen kunnen niet worden gekocht, overgeschreven of opnieuw worden geactiveerd via Emirates-contactcentra of -kantoren.

 12. Leden kunnen alleen een creditcard gebruiken om te betalen voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overschrijven en Mijlen opnieuw activeren. Betalen met contant geld is niet mogelijk.

 13. Emirates Skywards-leden moeten inloggen bij hun Emirates Skywards-account op emirates.com voordat ze doorgestuurd kunnen worden naar het Points-platform om de transactie af te ronden.

 14. Transacties worden verwerkt in de valuta van het land van verblijf zoals dit is vermeld in het lidmaatschapsprofiel van het Skywards-lid. In gevallen waarin betaling in de lokale valuta van het lid niet wordt ondersteund, worden de transacties standaard in USD verwerkt. Lokale belastingen kunnen worden geheven en verschuldigd zijn volgens het beleid van Emirates.

 15. Skywards mijlen worden binnen 48 uur na volledige en succesvolle betaling met creditcard via het Points-platform op het Emirates Skywards-account bijgeschreven. Mochten de Skywards mijlen niet worden bijgeschreven op het account, dan kunnen Skywards mijlen worden geclaimd door contact op te nemen met een Emirates-contactcentrum.

 16. Skywards mijlen kunnen op elk moment worden gekocht en overgeschreven. Skywards mijlen kunnen binnen zes (6) maanden na de vervaldatum opnieuw worden geactiveerd. Skywards mijlen kunnen binnen de voorgeschreven restricties worden gekocht, overgeschreven en opnieuw worden geactiveerd, maar moeten ten minste 48 uur vóór het indienen van een boeking of het inwisselen van mijlen worden gekocht. Skywards mijlen die zijn gekocht, worden niet terugbetaald tenzij dit wettelijk is verboden.</>

 17. Een lid mag zijn of haar Skywards mijlen niet voor geld of vergoedingen verkopen en een lid mag geen Skywards mijlen kopen van een derde.

 18. Als de ontvanger van Skywards mijlen geen Skywards-lid is, moet de ontvanger eerst lid worden van Emirates Skywards voordat hij of zij deze Skywards mijlen kan ontvangen.

 19. Skywards mijlen die zijn gekocht, cadeau gedaan, overgeschreven of opnieuw zijn geactiveerd, tellen niet mee voor de niveaustatus.

 20. Het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Points.com Inc. gelden voor dergelijke transacties en verwerkte betalingen. 

 21. De programmavoorwaarden van Emirates Skywards zijn van toepassing.

10. Rewards - Algemeen

 1. Alle rewards moeten worden geboekt op de website of via de Emirates App of bij een Emirates-contactcentrum of een Emirates-boekingskantoor, tenzij anders vermeld in deze programmaregels. Skywards mijlen kunnen alleen door dat lid of zijn of haar reiscoördinator (of door een ouder of voogd namens een lid jonger dan 18 jaar) worden ingewisseld voor rewards. Bij de aanvraag van een reward kan een lid worden verzocht een reward-toestemmingsformulier in te vullen en een kopie van zijn of haar paspoort te overleggen.

 2. Om een reward aan te vragen, moet een lid het vereiste aantal Skywards mijlen op zijn of haar account hebben opgespaard. Leden kunnen Skywards mijlen te allen tijde inwisselen voor rewards zolang de Skywards mijlen geldig zijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid en de voorwaarden zoals uiteengezet in deze programmaregels of in de Algemene Voorwaarden van partners.

  Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het aantal Skywards mijlen dat vereist is voor verwerving van een reward wijzigen, een aangeboden reward intrekken of extra beperkingen opleggen aan een reward of de voorwaarden voor verwerving.

 3. Alle rewards zijn afhankelijk van beschikbaarheid en beperkingen van leveranciers. Emirates Skywards of partners kunnen periodiek een periode vaststellen waarin geen rewards beschikbaar zijn. Rewards zijn mogelijk niet beschikbaar op alle vluchten en in alle periodes. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving rewards intrekken, vervangen of substitueren.

 4. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LETSEL, OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE VERBAND HOUDT MET DE LEVERING VAN EEN REWARD (MET UITZONDERING VAN HET GEBRUIK VAN EEN REWARD-TICKET) NOCH VOOR VERLIES, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN EEN REWARD.

 5. TENZIJ UITSLUITING DOOR DE WET VERBODEN IS, WORDT GEEN (UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE) GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT REWARDS KRACHTENS EMIRATES SKYWARDS. IN HET BIJZONDER WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN REWARDS OF HUN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL.

 6. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN ONDER VOORBEHOUD VAN DEZE PROGRAMMAREGELS, BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EMIRATES SKYWARDS OF EEN PARTNER MET BETREKKING TOT VLUCHTEN, GOEDEREN OF SERVICES DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN REWARD ZICH TOT EEN OF MEERDERE ONDERSTAANDE HANDELINGEN: (A) VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF LEVERING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN; (B) REPARATIE VAN DE GOEDEREN; (C) TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VOOR DE VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF VOOR DE VERWERVING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN EN, IN HET GEVAL VAN SERVICES OF VLUCHTEN, DE SERVICE OF DE VLUCHT OPNIEUW AANBIEDEN, NAAR KEUZE VAN EMIRATES SKYWARDS OF DE PARTNER DIE AANGESTELD IS OM DE VLUCHT, GOEDEREN OF SERVICES, AL NAARGELANG, UIT TE VOEREN/TE LEVEREN.

11. Emirates-vlucht rewards

 1. Een lid kan een vlucht reward voor zichzelf of een derde inwisselen.

 2. Classic rewards hebben geen contante waarde en kunnen niet worden omgezet in contant geld.

 3. Alle belastingen, rechten en toeslagen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, (met inbegrip van de luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen), zijn de verantwoordelijkheid van het lid en moeten voorafgaand aan de uitgifte van het Classic reward-ticket worden betaald. Betalingen worden geaccepteerd in contanten of met een creditcard. Leden hebben de mogelijkheid de door de luchtvaartmaatschappij opgelegde lasten met behulp van Skywards mijlen te betalen.

 4. Classic reward-tickets zijn geldige reisdocumenten en worden afgegeven op basis van alle voorwaarden die bij de uitgifte van het ticket van toepassing zijn. Alle classic reward-tickets van vluchten worden beheerst door en vallen onder de Emirates-vervoersvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende Classic reward en de programmaregels op het moment van boeken. Onverminderd de voorgaande algemene bepalingen, moet het lid ervoor zorgen dat hij of zij beschikt over het juiste visum, de juiste reisdocumenten en inentingskaarten (inclusief voor baby's) om te vliegen met een classic reward-ticket.

 5. Het inwisselingspercentage voor Classic Reward-tickets voor baby's (tot 2 jaar) bedraagt 10% van het percentage dat geldt voor volwassenen. Bewijsstukken voor de leeftijd van de baby kunnen in redelijkheid tijdens een boeking worden opgevraagd. Een Classic Reward-ticket voor een baby kan alleen worden gebruikt in Economy Class op een vlucht van Emirates. Reward-tickets voor een baby moeten op hetzelfde moment als een reward-ticket voor een volwassene worden geboekt, en binnen dezelfde boeking.

 6. Classic Reward-tickets moeten betaald en uitgegeven zijn binnen zeven dagen na de boekingsdatum, anders wordt de reservering geannuleerd. Indien de vertrekdatum binnen zeven dagen valt, is een onmiddellijke betaling en uitgifte van tickets vereist.

 7. Open tickets worden niet als Classic Rewards uitgegeven. Uitgaande en retourvluchten moeten gelijktijdig worden geboekt en bevestigd. Wachtlijsten voor Classic Reward-vluchten zijn niet toegestaan. Classic Reward-tickets worden nietig verklaard wanneer onderdelen van het ticket in de verkeerde volgorde zijn gebruikt.

 8. Alle kosten en lasten overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit wettelijk is verboden.

 9. Vliegen met een Classic Reward-ticket is soms niet mogelijk op gezamenlijke of codesharing-services. Het lid is in deze omstandigheden verantwoordelijk om te controleren of Classic Reward-vluchten mogelijk zijn met de luchtvaartmaatschappij waarbij de vlucht is geboekt. Het gebruik van een Classic Reward-ticket geeft het lid geen recht op voordelen die gekoppeld zijn aan een ticket tegen vol tarief. Wanneer het lid hierover vragen heeft, moet hij of zij contact opnemen met een Emirates-contactcentrum.

 10. Een Classic Reward-ticket kan niet worden bevestigd aan een andere dan de op het ticket vermelde luchtvaartmaatschappij, behalve bij annulering van een vlucht waarvoor een lid een bevestigde zitplaats bezit. Bij annulering of ernstige verstoring van een vlucht kan een lid dat vliegt met een Classic Reward-ticket overgeplaatst worden naar een volgende vlucht van dezelfde luchtvaartmaatschappij waarop een plaats beschikbaar is of naar een andere luchtvaartmaatschappij, naar eigen goeddunken van Emirates.

 11. Een lid mag geen Classic Reward-ticket of andere reward voor contant geld of een andere vorm van vergoeding verkopen en een lid mag geen reward-ticket of een andere reward kopen van een derde. Een Classic Reward-ticket dat gekocht, verkocht of geruild is van, aan of met een lid, kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving van Emirates Skywards geannuleerd of in beslag worden genomen. Wanneer het Classic Reward-ticket gedeeltelijk of volledig is gebruikt, is het lid verantwoordelijk voor het betalen van de vlucht tegen een volledig tarief. Alle rechten, waaronder juridische vorderingen of de annulering van een lidmaatschap, zijn eveneens voorbehouden.

 12. ONDER VOORBEHOUD VAN HET TOEPASSELIJKE INTERNATIONALE RECHT AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS NOCH EEN PARTNERLUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ (AL NAARGELANG) GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE LEDEN DIE VLIEGEN MET ANDERE REWARD-TICKETS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DE VERVOERS- EN REISDOCUMENTEN VAN DE BETREFFENDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ.

 13. De overige voorwaarden en kosten die van toepassing zijn op Classic Flex- of Flex Plus Rewards- en Classic Saver Reward-tickets worden hieronder uiteengezet:

  Tariefvoorwaarden Flex Plus Economy Class, Business Class en First Class Alleen Flex First Class Saver – Economy Class en Business Class
  Maximumverblijf 12 maanden Drie maanden Drie maanden
  Stopovers Twee stopovers toegestaan (één heenvlucht plus één terugvlucht) Twee stopovers toegestaan (één heenvlucht plus één terugvlucht) Eén stopover toegestaan (heenvlucht of terugvlucht)
  Vluchten die in aanmerking komen Geldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten) Geldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten) Geldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten)
  Gemengde rewards Combinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief Combinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief Combinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief
  Open-jaw Reizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates Skywards Reizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates Skywards Reizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates Skywards
  Geldigheidsduur ticket De reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnen De reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnen De reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnen
  Kortingen voor kinderen Rewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau) Rewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau) Rewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)
  Kortingen voor baby's Rewards tegen 10% van de gebruikelijke Skywards-niveaus (alleen geldig op Economy Class-vluchten) Rewards in First Class zijn niet van toepassing Rewards tegen 10% van de gebruikelijke Skywards-niveaus (alleen geldig op Economy Class-vluchten)
  Tariefvoorwaarden Flex Plus Flex Saver
  Datum wijzigen Kosteloos Kosteloos USD 25* Tarieven vrijgesteld voor baby's per wijziging, per persoon
  Restituties vóór de reis Kosteloos USD 50* Tarieven vrijgesteld voor baby's alleen binnen de geldigheidsperiode van het ticket en de mijlen USD 75* Tarieven vrijgesteld voor baby's alleen binnen de geldigheidsperiode van het ticket en de mijlen
  Restituties na de reis Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
  Alle overige wijzigingen (binnen programmavoorwaarden) Kosteloos Kosteloos USD 25* Tarieven vrijgesteld voor baby's per wijziging, per persoon
  Gemengde rewards Combinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief Combinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief Combinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief
 14. Vluchtrewards zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de specifieke boekingsklasse.

 15. Dankzij de Last Seat Classic Flex Plus reward* kunnen Platinum-leden een Economy Class of Business Class Flex reward op alle Emirates-vluchten boeken, mits er nog steeds stoelen te koop zijn. Voorwaarden zijn van toepassing.

12. Contant geld+mijlen

 1. Een lid kan elke combinatie van contant geld en mijlen voor een contant geld+mijlen-ticket voor zichzelf of een derde inwisselen.

 2. Alle belastingen, rechten en door de luchtvaartmaatschappij opgelegde lasten, met inbegrip van de luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen, zijn de verantwoordelijkheid van het lid en moeten voorafgaand aan de uitgifte van het contant geld+mijlen-ticket worden betaald.

 3. Contant geld+mijlen-tickets zijn geldige reisdocumenten en zijn afgegeven op basis van alle voorwaarden die bij de uitgifte van het ticket van toepassing zijn. Alle contant geld+mijlen-tickets van vluchten vallen onder en zijn onderhevig aan de Emirates-vervoersvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende contant geld+mijlen-tickets en de programmaregels op het moment van boeken. Onverminderd de voorgaande algemene bepalingen, moet het lid ervoor zorgen dat hij of zij beschikt over het juiste visum, de juiste reisdocumenten en inentingskaarten (inclusief voor baby's) om te vliegen met een contant geld+mijlen-ticket.

 4. Alle kosten en lasten overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit bij wet is verboden.

 5. Vliegen met een contant geld+mijlen-ticket is soms niet mogelijk op gezamenlijke of codesharing services. Het lid is onder deze omstandigheden verantwoordelijk om de beschikbaarheid van contant geld+mijlen-vluchten te controleren bij de luchtvaartmaatschappij waarbij de vlucht is geboekt.

 6. Elke aankoop van een contant geld+mijlen-ticket (indien beschikbaar) is onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van dit artikel 13.

 7. Contant geld+mijlen-tickets kunnen uitsluitend online worden gekocht bij emirates.com en via Emirates-contactcentra en -verkooppunten.

 8. Contant geld+mijlen is afhankelijk van beschikbaarheid en wordt aangeboden naar eigen goeddunken van Emirates. Emirates behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid van contant geld+mijlen te allen tijde in te trekken.

 9. Contant geld+mijlen-tickets worden alleen aangeboden op vluchten uitgevoerd en verkocht door Emirates. Contant geld+mijlen-tickets zijn niet beschikbaar voor vluchten met codesharing of bij partnerluchtvaartmaatschappijen.

 10. Voor contant geld+mijlen-tickets moeten minimaal 2.000 mijlen worden ingewisseld. Emirates behoudt zich het recht voor de vereiste minimale inwisseling van mijlen op elk moment te wijzigen.

 11. Contant geld+mijlen-tickets zijn verkrijgbaar voor commerciële tarieven van Emirates exclusief codeshare- en interline-vluchten.

 12. Mijlen worden op het moment van boeken afgeschreven van het account van het lid.

 13. Skywards mijlen en niveaumijlen kunnen worden verdiend op het contant geld-gedeelte op basis van het percentage contant geld dat gebruikt is als vorm van betaling van de ticketprijs, met uitzondering van door de luchtvaartmaatschappij opgelegde heffingen, belastingen en toeslagen.

 14. Bij annulering of terugbetaling van een contant geld+mijlen-ticket worden alleen niet vervallen mijlen geretourneerd naar het account van het lid.

 15. De terugbetaling van een gedeeltelijk gebruikt contant geld+mijlen-ticket krijgt een aangepaste prijs om het procentuele equivalent van contant geld en mijlen terug te betalen zoals betaald voor het ticket.

 16. Leden kunnen hun contant geld+mijlen-ticket upgraden met contant geld of mijlen.

 17. De omrekeningskoers van mijlen naar de contante waarde ervan, vereist voor de aankoop van een contant geld+mijlen-ticket, kan naar eigen goeddunken worden gewijzigd door Emirates. Emirates behoudt zich het recht voor om het aantal mijlen vereist voor het inwisselen en/of de ticketprijs te wijzigen of aanvullende beperkingen op te leggen. Deze tarieven kunnen variëren per vertrekluchthaven, bestemming, verkooppunt, vluchtnummer, datum, seizoen, tarief, reisklasse, niveau, verkoopkanalen van Emirates, of een combinatie hiervan. Dienovereenkomstig zijn het aantal mijlen en de waarden in contant geld die worden vermeld op de website, alleen geldig op het moment van boeken.

 18. Leden zijn verantwoordelijk voor alle andere uitgaven en kosten, claims of verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van contant geld+mijlen. Alle andere belastingen, heffingen, toeslagen, zoals gespecificeerd op het moment van ticketuitgifte, worden betaald door het lid.

 19. Alle contant geld+mijlen-tickets vallen onder en moeten voldoen aan de Emirates-vervoersvoorwaarden en -tariefvoorwaarden die van toepassing zijn op het ticket en de programmaregels op het moment van boeken.

 20. Eventuele tariefverschillen of bijkomende belastingen of toeslagen als gevolg van een wijziging in een contant geld+mijlen-ticket mogen uitsluitend in contanten worden betaald.

 21. Vluchten betaald met contant geld+mijlen gelden niet als kwalificerende vluchten voor het behouden of bereiken van een niveaustatus.

 22. Skywards Skysurfers-leden kunnen geen tickets kopen met contant geld+mijlen.

13. Emirates upgrade rewards

 1. Upgrade rewards zijn alleen beschikbaar voor Emirates-vluchten (uitgezonderd vluchten met codesharing van Emirates die worden uitgevoerd door een andere maatschappij) en kunnen worden gebruikt voor één sector.

 2. Upgrade rewards zijn niet toegestaan op tickets met speciale tarieven. Business Class Saver-tickets kunnen te allen tijde tot zes uur voor vertrek worden geüpgraded. Economy Class Saver-tickets kunnen alleen worden geüpgraded tijdens het online inchecken, op de luchthaven of aan boord.

 3. Leden dienen voldoende mijlen te hebben voor de aangevraagde upgrade reward voor de Emirates-vlucht op het moment dat ze de upgrade reward aanvragen.

 4. Upgraden is alleen toegestaan naar één klasse hoger, bijv. van Economy Class naar Business Class, of van Business Class naar First Class. Bij vluchten waar alleen Economy Class en First Class wordt aangeboden, is een dubbele upgrade tussen Economy Class en First Class toegestaan met het dubbele aantal benodigde mijlen.

 5. Upgrade reward-aanvragen dienen minstens 6 uur voor vertrek te worden ingediend. Upgrade rewards die binnen 24 uur voor vertrek worden aangevraagd, komen niet in aanmerking voor de Chauffeurservice of speciale maaltijdservice.

  Alle leden van Emirates Skywards kunnen bij het inchecken mijlen inwisselen voor directe upgrade rewards, afhankelijk van beschikbaarheid. Platinum-, Gold- en Silver-leden kunnen aan boord mijlen inwisselen voor directe upgrade rewards, afhankelijk van beschikbaarheid. Meer informatie over directe upgrade rewards.

 6. Een lid dient in het bezit te zijn van een bevestigd ticket voor de vlucht die hij of zij wil upgraden alvorens een upgrade reward aan te vragen. Alle ticket- en tariefregels die van toepassing zijn op het basisticket, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

 7. Upgrade rewards zijn alleen toegestaan op e-tickets van Emirates met een ticketnummer dat begint met '176'. Papieren tickets komen niet in aanmerking voor upgrade rewards van Emirates Skywards.

 8. Kinderen onder begeleiding van een volwassene komen in aanmerking voor upgrade rewards tegen 10% van de Skywards mijlen die van toepassing zijn om een upgrade reward voor een volwassene in te wisselen. Het lid en het kind dienen mijlen gezamenlijk in te wisselen voor een upgrade reward, in dezelfde transactie.

 9. Er zijn geen kosten van toepassing op het annuleren van upgrade rewards. Vervallen Skywards mijlen zullen echter niet opnieuw op het account van leden worden bijgeschreven.

 10. Upgrade rewards zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de specifieke boekingsklasse.

 11. Een lid kan op Emirates-vluchten met meerdere sectoren voor maximaal één geboekte sector een vlucht upgraden met Skywards mijlen. Extra Skywards mijlen moeten worden ingewisseld als een lid verder wil vliegen in een hogere reisklasse in de aansluitende sector.

14. Partners

 1. Partners en de Algemene Voorwaarden waaronder Skywards mijlen worden verdiend en/of ingewisseld via een partner, kunnen periodiek wijzigen. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan leden eventuele rewards van partners intrekken, beperken, wijzigen of annuleren.  Het lid is verantwoordelijk om na te gaan of Skywards mijlen verdiend en ingewisseld kunnen worden bij partners.

 2. Skywards mijlen voor goederen en services van partners worden verdiend op basis van de uitgaven van het lid. Uitsluitingen of minimale aankoopvoorwaarden kunnen van toepassing zijn. Wanneer de uitgaven uitgedrukt worden in een andere valuta dan de wettelijke valuta in de Verenigde Arabische Emiraten, wordt het betreffende bedrag omgezet tegen een redelijke wisselkoers, die wordt vastgesteld door of namens Emirates Skywards.

 3. Wanneer een lid services en/of goederen koopt bij een partner, wordt het contract voor deze services en/of goederen afgesloten met het lid en de partner. Dienovereenkomstig zijn de Algemene Voorwaarden van de partner van toepassing op de goederen en/of services die het lid heeft geselecteerd. Bepaalde Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op de website, maar Emirates Skywards adviseert het lid met klem de Algemene Voorwaarden te lezen en voorafgaand aan de selectie van goederen en/of services navraag te doen bij de partner. Door het aanbod van de partner te accepteren, gaat het lid ermee akkoord de Algemene Voorwaarden die door de partner aan de aankoop zijn gesteld te zullen naleven, inclusief de betaling van alle (eventuele) verschuldigde bedragen, en alle regels en beperkingen ten aanzien van de boeking, beschikbaarheid, annulering en terugbetaling van services en/of goederen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REWARDS TOEGEKEND DOOR PARTNERS, WANNEER DE PARTNER WEIGERT EEN REWARD AAN HET LID TOE TE KENNEN. De eventuele rechten van een lid op een reward worden uitsluitend bepaald door de partner die de reward levert. Onder voorbehoud van deze clausule, zijn alle rewards geleverd aan een lid uitdrukkelijk onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van partners die de reward leveren. 

 4. Indien een partneraanbieding leden de mogelijkheid biedt om verdiende punten bij een partner over te dragen naar of om te zetten in Skywards mijlen ('Omzettingsaanbieding'), is een dergelijke overdracht of omzetting alleen geldig als: het lid onderdeel is van Emirates Skywards en het programma van de partner; en punten van partners worden overgedragen van een account bij die partner op de eigen naam van het lid naar het Emirates Skywards-account van het lid onder dezelfde naam ('Gekoppelde accounts'). Een gekoppeld account moet dezelfde voornaam, achternaam en geboortedatum hebben. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, het account van een lid niet te koppelen of te crediteren op grond van dit artikel 15.4 of mijlen die reeds zijn bijgeschreven naar het account van een lid op grond van een omzettingsaanbieding te annuleren, indien Emirates redenen heeft om aan te nemen dat de identiteit van het lid niet overeenkomt met de identiteit van de overdrager of wanneer er frauduleuze activiteiten hebben plaatsgevonden in verband met de overdracht of omzetting gerelateerd aan het account van het lid.

 5. De partnerlijst bekijken.

15. Vlucht rewards van partnerluchtvaartmaatschappijen

 1. De Algemene Voorwaarden betreffende de inwisseling van Skywards mijlen voor vlucht rewards van partnerluchtvaartmaatschappijen kunnen per partner verschillen. Het lid is verantwoordelijk voor het raadplegen van deze Algemene Voorwaarden tijdens de boeking.

 2. Vlucht rewards van partners moeten ten minste zeven dagen vóór de reisdatum zijn betaald en uitgegeven. Voor vluchtrewards van partners die zeven dagen vóór de vlucht zijn geboekt, zijn kosten verschuldigd van USD 50; voor boekingen binnen 24 uur vóór de vlucht zijn boekingskosten verschuldigd van USD 75.

 3. Sommige partnerluchtvaartmaatschappijen accepteren om redenen die verband houden met de planning niet dat vluchtrewards meer dan zes maanden van tevoren worden geboekt.

 4. De meeste partnerluchtvaartmaatschappijen accepteren een stopover plus een terugkeerpunt op vlucht rewards. Meer informatie over de Algemene Voorwaarden van elke partnerluchtvaartmaatschappij.

 5. Op datumwijzigingen van een vlucht reward van een partner worden per wijziging en per persoon kosten in rekening gebracht van USD 25, mits aan de overige Algemene Voorwaarden van het ticket en de partner is voldaan.

 6. Vluchtrewards van een partner moeten ten minste 72 uur vóór vertrek van de vlucht worden geannuleerd. Er wordt een bedrag van USD 75 aan annuleringskosten in rekening gebracht. Verlopen Emirates Skywards mijlen worden niet opnieuw op het account van het lid bijgeschreven.

 7. Alle kosten en lasten overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit wettelijk is verboden.

 8. Alle rewards worden uitgegeven als retourvluchten.

 9. De overige Algemene Voorwaarden worden hieronder uiteengezet:  Overige voorwaarden Rewards van partnerluchtvaartmaatschappijen
  Datumwijzigingen USD 25* tenzij dit wettelijk is verboden per wijziging, per persoon
  Restituties vóór de reis** USD 75* tenzij dit wettelijk is verboden alleen binnen de geldigheidsperiode van het ticket en de mijlen
  Restituties na de reis** Niet mogelijk
  Alle overige wijzigingen USD 25* tenzij dit wettelijk is verboden per wijziging, per persoon

16. Mijn Familie

 1. Een lid moet inloggen voor het individuele Emirates Skywards-account om een Mijn Familie-account aan te maken en het Familiehoofd te worden.

 2. In het geval van een promotie, communicatie of geschil gerelateerd aan Mijn Familie wordt het profiel van het Familiehoofd gebruikt, bijv. aangaande land van verblijf, niveau, enz.

 3. Deelname aan Mijn Familie wordt aangeboden op basis van de goedkeuring van Emirates.

 4. Deelname aan Mijn Familie staat open voor individuele Emirates Skywards-leden en Skywards Skysurfers.

 5. Het familiehoofd moet 18 jaar of ouder zijn.

 6. Het familiehoofd mag maximaal zeven familieleden van 2 jaar of ouder via de website nomineren.

 7. Familieleden moeten op een van de volgende manieren een directe relatie hebben met het familiehoofd: man, vrouw, partner, vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder, schoonvader, schoonmoeder, zoon, stiefzoon, dochter of stiefdochter.

 8. Familieleden kunnen worden gevraagd om Emirates Skywards extra bewijs te verstrekken van hun relatie met het familiehoofd.

 9. Het familiehoofd mag een onbeperkt aantal baby's toevoegen ten behoeve van het boeken van vluchten. Baby's kunnen geen mijlen verzamelen voor een Mijn Familie-account. Zodra een baby 2 jaar oud wordt, zal hij automatisch uit het Mijn Familie-account worden verwijderd en kan hij na het openen van een lidmaatschap voor Skywards Skysurfers door het familiehoofd worden toegevoegd als nieuw familielid.

 10. Een familiehoofd mag uitsluitend zijn geregistreerd voor één Mijn Familie-account.

 11. Als een groep actief wil blijven en in aanmerking wil blijven komen voor promoties of speciale aanbiedingen, dan moet er naast het familiehoofd ten minste één familielid actief blijven in het Mijn Familie-account.

 12. Een familiehoofd of familielid moet eerst individueel lid worden van Emirates Skywards of Skywards Skysurfers voordat hij onderdeel wordt van Mijn Familie.

 13. Als een familielid (18 jaar of ouder) onderdeel wordt van Mijn Familie, zal worden gevraagd een percentage mijlen te kiezen (tot 100%) dat uitsluitend wordt verdiend op Emirates-vluchten (vluchten die worden uitgevoerd en verkocht door Emirates, en exclusief codesharing-vluchten met partnerluchtvaartmaatschappijen) om te verzamelen in het Mijn Familie-account ten behoeve van inwisselingen. Het resterende mijlensaldo blijft in het Emirates Skywards-account van het individu aanwezig. Het bijdragingspercentage kan te allen tijde worden aangepast. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen alleen worden toegevoegd en onderdeel blijven van een Mijn Familie-account als de geregistreerde ouder of voogd voor het Skywards Surfers-account ook het aangewezen familiehoofd is. Indien hier wijzigingen in plaatsvinden, kan dit resulteren in de automatische verwijdering van het kind uit het Mijn Familie-account. Tot het kind 18 jaar oud wordt, zal de ouder of voogd namens het kind beslissen over het bijdragingspercentage in mijlen.

 14. Het familiehoofd en de familieleden verdienen mijlen en niveaumijlen via hun individuele Emirates Skywards-account gebaseerd op het individuele Emirates Skywards-lidmaatschapsniveau.

 15. Mijlen of niveaumijlen die zijn verdiend voor aanvang van deelname aan Mijn Familie blijven in het Emirates Skywards-account van het individu.

 16. Niveaumijlen kunnen niet worden verzameld in het Mijn Familie-account en blijven onderdeel van het individuele Emirates Skywards- of Skywards Skysurfers-account van het lid. Ten behoeve van Mijn Familie geldt een referentie naar mijlen niet voor niveaumijlen.

 17. Alleen mijlen verdiend voor Emirates-vluchten (vluchten die worden uitgevoerd en verkocht door Emirates, en exclusief codesharing-vluchten met partnerluchtvaartmaatschappijen) kunnen in het Mijn Familie-account worden verzameld.

 18. Zodra mijlen in het Mijn Familie-account zijn verzameld, kunnen ze niet terug worden gezet naar het individuele Emirates Skywards-account van het lid. Als een familielid onderdeel wordt van Mijn Familie, geeft hij de goedkeuring en autoriteit aan het familiehoofd om mijlen van het Mijn Familie-account in te wisselen en reizen namens het lid te boeken en beheren.

 19. Emirates maakt het volgende zichtbaar aan het familiehoofd en elk familielid: aanhef, voornaam, achternaam, verzamelde mijlen, bijdragingspercentage mijlen, ingewisselde mijlen en de datum waarop aan Mijn Familie-gerelateerde mijlentransacties door een familielid zijn uitgevoerd. Het doel hiervan is om ervoor te kunnen zorgen dat het familielid efficiënt kan beheren en inwisselingen kan uitvoeren namens alle familieleden. Vluchtgeschiedenis en andere persoonlijke gegevens zijn niet zichtbaar voor andere familieleden van Mijn Familie en blijft alleen in het individuele Emirates Skywards-account van het lid te zien.

 20. Het volgende is zichtbaar voor het familiehoofd, ten behoeve van efficiënt beheer: Contant geld+mijlen-boekingen en Classic Reward-boekingen ingediend door het familiehoofd met mijlen van het Mijn Familie-account. Omdat het familiehoofd boekingen voor familieleden kan indienen met mijlen van het Mijn Familie-account, krijgt het familiehoofd alleen toegang tot informatie gerelateerd aan boekingen ingediend via het Mijn Familie-account, zoals 'Passenger Name Record' (PNR), speciale maaltijdtypen, aanvragen voor passagiers met speciale behoeften, details gerelateerd aan ingewisselde vluchttickets, inclusief reisklasse en tarieftype en details gerelateerd aan transacties, bijv. transactietype, passagiersnaam (aanhef, voornaam en achternaam van het lid dat heeft gevlogen).

 21. Familiehoofden en familieleden moeten hun individuele Emirates Skywards-lidmaatschapsnummer blijven gebruiken als een boeking wordt uitgevoerd en hoeven geen apart Mijn Familie-lidmaatschapsnummer te gebruiken.

 22. Een familielid kan alleen boekingen indienen en mijlen inwisselen voor zijn individuele Emirates Skywards-account.

 23. Voor Contant geld + mijlen-boekingen en Classic Rewards-boekingen kan het familiehoofd alleen voor huidige familieleden mijlen inwisselen.

 24. Mijlen behouden de originele waarde tot drie jaar na de reisdatum. Mijlen worden uit het individuele Emirates Skywards-account en het Mijn Familie-account verwijderd aan het einde van de maand waarin het respectievelijke lid is geboren. Bijvoorbeeld, als een lid in mei 2018 mijlen verdient en jarig is in augustus zullen de mijlen van het individuele Emirates Skywards-account en het Mijn Familie-account op 31 augustus 2021 verlopen.

 25. Mijlen worden toegekend aan het individuele Emirates Skywards-account van een lid van het Emirates Skywards-programma en het gekoppelde Mijn Familie-account op basis van het ingestelde bijdragingspercentage. Voor claims met terugwerkende kracht wordt het percentage toegepast dat was ingesteld op het moment dat de claim werd gedaan, en niet op de datum van de vlucht.

 26. Het bijdragingspercentage voor mijlen voor het Mijn Familie-account kan geen datum hebben die ligt voor de datum waarop het respectievelijke lid onderdeel is geworden van het Mijn Familie-account.

 27. Een familiehoofd kan zichzelf niet uit het Mijn Familie-programma verwijderen of een vervangend familiehoofd aanwijzen. Hij of zij heeft de optie om het Mijn Familie-account te sluiten en alle verzamelde mijlen komen dan te vervallen.

 28. Een familiehoofd kan te allen tijde een familielid uit het Mijn Familie-account verwijderen, via de website of door contact op te nemen met een Contactcentrum van Emirates. Zodra het maximale aantal familieleden is bereikt, is het slechts drie keer per kalenderjaar toegestaan om een vervanging uit te voeren.

 29. Een familielid kan zichzelf te allen tijde uit het Mijn Familie-account verwijderen door op 'Mijn Familie-account verlaten' te klikken. Houd wel rekening met het volgende:

  1. Mijlen die zijn verzameld in het Mijn Familie-account blijven in het Mijn Familie-account.
  2. Het familiehoofd kan niet langer in naam van dit familielid inwisselingen uitvoeren met de mijlen van het Mijn Familie-account
  3. Het familielid kan niet langer het Mijn Familie-account bekijken
 30. Elk individueel Emirates Skywards-lid kan onderdeel worden van Mijn Familie.

 31. Familieleden kunnen alleen mijlen verzamelen voor vluchten die worden uitgevoerd en verkocht door Emirates.

 32. Het bijdragingspercentage voor mijlen voor het Mijn Familie-account kan geen datum hebben die ligt voor de datum waarop het respectievelijke lid onderdeel is geworden van het Mijn Familie-account.

 33. Mijlen worden toegekend aan het individuele account van het Emirates Skywards-lid en het gekoppelde Mijn Familie-account op basis van het ingestelde bijdragingspercentage.

 34. Voor claims met terugwerkende kracht wordt het percentage toegepast dat was ingesteld op het moment dat de claim werd gedaan, en niet op de datum van de vlucht.

 35. Familiehoofden en familieleden moeten hun individuele Emirates Skywards-lidmaatschapsnummer blijven gebruiken als een boeking wordt uitgevoerd en hoeven geen apart Mijn Familie-lidmaatschapsnummer te gebruiken.

 36. Zodra mijlen in het Mijn Familie-account zijn verzameld, kunnen ze niet terug worden gezet naar het individuele Emirates Skywards-account van het lid. Als een familielid onderdeel wordt van Mijn Familie, geeft hij de goedkeuring en autoriteit aan het familiehoofd om mijlen van het Mijn Familie-account in te wisselen en reizen namens het lid te boeken en beheren.

 37. Emirates maakt het volgende zichtbaar aan het familiehoofd en elk familielid: aanhef, voornaam, achternaam, verzamelde mijlen, bijdragingspercentage mijlen, ingewisselde mijlen en de datum waarop aan Mijn Familie-gerelateerde mijlentransacties door een familielid zijn uitgevoerd. Het doel hiervan is om ervoor te kunnen zorgen dat het familielid efficiënt kan beheren en inwisselingen kan uitvoeren namens alle familieleden. Vluchtgeschiedenis en andere persoonlijke gegevens zijn niet zichtbaar voor andere familieleden van Mijn Familie en blijft alleen in het individuele Emirates Skywards-account van het lid te zien.

 38. Het volgende is zichtbaar voor het familiehoofd, ten behoeve van efficiënt beheer: Contant geld+mijlen-boekingen en Classic Reward-boekingen ingediend door het familiehoofd met mijlen van het Mijn Familie-account. Omdat het familiehoofd boekingen voor familieleden kan indienen met mijlen van het Mijn Familie-account, krijgt het familiehoofd alleen toegang tot informatie gerelateerd aan boekingen ingediend via het Mijn Familie-account, zoals 'Passenger Name Record' (PNR), speciale maaltijdtypen, aanvragen voor passagiers met speciale behoeften, details gerelateerd aan ingewisselde vluchttickets, inclusief reisklasse en tarieftype en details gerelateerd aan transacties, bijv. transactietype, passagiersnaam (aanhef, voornaam en achternaam van het lid dat heeft gevlogen).

17. Privacy

 1. Het is een voorwaarde voor inschrijving in het Emirates Skywards-programma dat een lid Emirates Skywards toestemming verleent en machtigt voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die wordt vermeld op het Emirates Skywards-lidmaatschapsaanvraagformulier en andere informatie die Emirates Skywards verzamelt gerelateerd aan het lid voor de doeleinden zoals omschreven in dit artikel. Ledeninformatie in het bezit van Emirates Skywards omvat informatie die een lid of een partner verstrekt aan Emirates Skywards, zoals namen, adressen, contactgegevens, geboortedatum en transactiegegevens, inclusief opgespaarde mijlen en rewardtransacties met betrekking tot Emirates Skywards:

  • Kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe services;
  • Kan worden gebruikt voor de boekhouding en audits (inclusief controle op fraude);
  • Kan worden gebruikt om de kredietwaardigheid en kredietbeoordeling te controleren;
  • Kan worden gebruikt voor marketing en marktonderzoek;
  • Wordt doorgestuurd naar landen die mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming hebben; en
  • Kan ook worden gebruikt op een wijze waarvoor een lid periodiek toestemming kan geven.
  • Wordt bewaard en gebruikt door Emirates Skywards en gegevensverwerkers voor een efficiënte uitvoering van het programma, inclusief het bijschrijven van mijlen, de uitgifte van lidmaatschapsafschriften en de toekenning van lidmaatschapsniveaus;
  • Kan op wettelijke verordening openbaar worden gemaakt, inclusief informatieverschaffing aan de politie, de immigratiedienst en douaneautoriteiten;
  • Kan door Emirates Skywards worden gebruikt om u berichten te sturen over promoties, services, producten en faciliteiten die worden aangeboden door Emirates Skywards;
  • Kan verstrekt worden aan een partner om die partner te helpen bij de planning en ontwikkeling van Emirates Skywards;
  • Kan door een partner worden gebruikt om u afzonderlijke berichten te sturen met betrekking tot services, producten en faciliteiten aangeboden door die partner (tenzij het lid anders aangeeft).
 2. De toestemming van een lid blijft van kracht indien en totdat het lid zijn of haar toestemming intrekt door een Emirates-contactcentrum schriftelijk in kennis te stellen. Herroeping van een toestemming kan impliceren dat bepaalde services niet langer verleend kunnen worden aan het lid en geeft Emirates Skywards ook het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen.

 3. Een lid kan een exemplaar van zijn of haar ledeninformatie ontvangen door een schriftelijk verzoek in te dienen tegen betaling van de (eventuele) redelijke kosten die Emirates Skywards hiervoor heeft gemaakt. Het lid kan Emirates Skywards vragen elk onderdeel van de ledeninformatie dat niet accuraat, volledig of actueel is, kosteloos te corrigeren of te verwijderen.

 4. Het lid garandeert dat alle door hem of haar verstrekte informatie over een Familiebonus-lid verstrekt is met medeweten, toestemming en machtiging van het Familiebonus-lid.

 5. Emirates Qantas-alliantie

  Zonder beperking van artikel 19.1 is het een voorwaarde voor het lidmaatschap bij Emirates Skywards dat, tenzij Emirates Skywards op andere wijze in kennis wordt gesteld door een Relevant lid in overeenstemming met artikel 19.3, gegevens van het Relevante lid waarover Emirates Skywards beschikt, zoals persoonlijke gegevens van het Relevante lid en de door Qantas uitgevoerde vluchtgegevens, bekend zullen worden gemaakt aan Qantas op of na de beëindigingsdatum van Qantas. Deze gegevens worden openbaar gemaakt zodat Qantas het relevante lid een lidmaatschap voor het Qantas frequent flyer-programma (of het overeenkomstige programma op de Qantas-beëindigingsdatum) kan aanbieden. Het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie door Qantas kan afwijken van Emirates. Qantas is mogelijk niet gebonden aan privacywetgeving die dezelfde mate van bescherming biedt als waar Emirates Skywards aan gebonden is. Voor alle duidelijkheid, niets in dit artikel 19.5 zal op enig moment van een relevant lid eisen het Emirates Skywards-lidmaatschap te beëindigen en/of een lidmaatschap voor het frequent flyer-programma van Qantas (of het equivalent) te accepteren.

18. Aansprakelijkheid

 1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS EMIRATES SKYWARDS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EEN LID OF DERDEN VOOR ENIG VERLIES OF DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, ALS GEVOLG VAN BEËINDIGING OF VERANDERING VAN OF AAN EMIRATES SKYWARDS, OF MET BETREKKING TOT ANDERE FACILITEITEN, VOORDELEN OF REGELINGEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD AAN EEN LID, INCLUSIEF DE HERROEPING VAN EEN PARTNER OF DE HERROEPING VAN ANDERE VOORDELEN, FACILITEITEN OF AFSPRAKEN.

 2. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor een lid te diskwalificeren van verdere deelname aan het Emirates Skywards-programma, alle opgespaarde Skywards mijlen te annuleren en een schadevergoeding te vragen voor gebruikte rewards indien naar de overtuiging van Emirates Skywards dit lid of een Reiscoördinator die aangesteld is namens het lid zich opzettelijk schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of de Emirates Skywards-programmaregels heeft geschonden, inclusief, maar niet beperkt tot de frauduleuze verwerving van Skywards mijlen of verwerving, verkoop of misbruik van Skywards mijlen of overname, verkoop of misbruik van reward-voordelen.

 3. De Emirates Skywards conciërgeservice en andere services aangeboden aan leden worden beheerd door externe leveranciers (elk aangeduid als een 'leverancier'). Alle leden die van deze services gebruikmaken, gaan een rechtsgeldige verhouding aan met de leverancier. Voor zover toegestaan door de wet, sluit Emirates Skywards alle aansprakelijkheid uit voor elk lid of derden, ongeacht hun hoedanigheid, met betrekking tot enig verzuim, opzettelijk wangedrag, slechte service of andere schending van een verplichting voortvloeiend uit dienstverlening of verzuim tot dienstverlening door of namens een leverancier op grond van deze rechtsverhouding met een leverancier.

19. Algemeen

 1. De programmaregels kunnen te allen tijde worden gewijzigd, genuanceerd, opgeschort of beëindigd zonder kennisgeving mits toegestaan door de wet, onder voorbehoud dat redelijke inspanningen worden gedaan om de details van deze wijziging, nuancering, opschorting of beëindiging (al naargelang) te plaatsen op de website. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze versie van de programmaregels en een versie van de programmaregels zoals gepubliceerd op de website van Emirates Skywards, is de laatstgenoemde versie leidend.

 2. Wanneer een lid zijn of haar lidmaatschapskaart gebruikt of zijn of haar lidmaatschapsnummer vermeldt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd in de programmaregels, wordt dit gezien als instemming van dit lid met deze wijziging.

 3. Elke kennisgeving verstrekt aan een lid op grond van deze programmaregels wordt geacht per gefrankeerde post te zijn gericht aan het adres dat door het lid voor dat doel werd verstrekt aan Emirates Skywards.

 4. De programmaregels vallen onder de wetten van het emiraat Dubai en elk geding met betrekking tot of in verband met Emirates Skywards moet worden voorgelegd in dit rechtsgebied. Lidmaatschap, inclusief de regels voor het in aanmerking komen voor een lidmaatschap en mijlen of rewards, vallen onder alle toepasselijke wetten en voorschriften, inclusief alle toepasselijke uitspraken van de International Air Transport Association.

 5. Emirates Skywards is niet actief (of beëindigt haar activiteiten) in een rechtsgebied waarin het verboden is (of wordt verboden) door een relevante wetgeving of relevante overheidsrichtlijnen.

 6. Er zijn redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in de programmaregels en in de publicaties en advertenties verband houdend met Emirates Skywards nauwkeurig is, maar Emirates Skywards aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele, schriftelijke of verbale, fouten of weglatingen in de informatie.

 7. Elk onderdeel in deze programmaregels dat om het even welke reden niet afdwingbaar is, wordt geacht te kunnen worden verwijderd zonder enige consequentie voor de resterende programmaregels. Emirates Skywards is niet verplicht tot dienstverlening of anderszins te handelen uit hoofde van deze programmaregels, indien dit in strijd zou zijn met de wet.

 8. Leden kunnen bij het inchecken worden gevraagd documenten te overleggen op grond waarvan Emirates Skywards de identiteit en het lidmaatschap kan vaststellen. Wanneer een lid verzuimt aan deze eis te voldoen, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor vervoer te weigeren.