EMIRATES SKYWARDS

Programmavoorwaarden


Wijziging van het programma

Emirates Skywards valt onder de programmaregels van Emirates Skywards ('Programmaregels'). Emirates Skywards behoudt zich het recht voor enig deel van het Emirates Skywards-programma op elk gewenst moment te veranderen, wijzigen of aan te passen in overeenstemming met de Programmaregels. Dit recht is inclusief, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de partneraffiliatie van Emirates Skywards, regels voor het verdienen en inwisselen van het tegoed aan mijlen, regels voor het gebruik van reisawards, vluchtschema's, reisvoordelen voor leden en specifieke kenmerken van promotionele aanbiedingen.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

De informatie die is gepubliceerd op de Website of de Emirates App kan onvolledig zijn of onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Emirates Skywards verklaart of garandeert evenmin dat de toegang tot de website of de Emirates App niet onderbroken zal worden, of dat er geen sprake zal zijn van storingen, fouten of weglatingen of verlies van de verzonden informatie, of dat er geen virussen worden overgedragen via de Website of de Emirates App. Emirates Skywards doet geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de informatie, producten en services die worden weergegeven op de Website of in de Emirates App. Al deze informatie, producten en services worden geleverd 'zoals deze is', zonder enige vorm van garantie. Emirates Skywards wijst hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot de informatie, producten en services, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en non-inbreuk.

EMIRATES SKYWARDS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE IN ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OF MET DE VERTRAGING OF DE ONMOGELIJKHEID TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP. ZE IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN SERVICES VERKREGEN/VERLEEND VIA DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS.

Links

Deze Website of de Emirates App kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend vermeld ter referentie en uw gebruik van deze websites kan vallen onder de Algemene Voorwaarden die zijn geplaatst op deze sites. De verwijzing naar links door Emirates Skywards op deze websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op deze websites en Emirates Skywards aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan.

EMIRATES SKYWARDS IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN IN INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN OP WEBSITES VAN DERDEN.

Content en bijdragen van leden - forum

Deze Website bevat prikborden en andere bericht- of communicatiefaciliteiten, waarvan sommige uitsluitend worden aangeboden aan leden van Emirates Skywards van het hoogste niveau. Alle meningen, opinies of verklaringen die worden geuit door of die afkomstig zijn van een lid tijdens de gebruikmaking van deze faciliteiten zijn de verantwoordelijkheid van het lid en niet Emirates Skywards. Emirates Skywards is niet verplicht om berichten, informatie of inhoud die wordt geplaatst op de Website te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze inzendingen. Ondanks voorgaande bepalingen behoudt Emirates Skywards zich het recht voor inzendingen van leden, inclusief op prikborden, te controleren, bewerken of zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, wanneer zij deze geheel naar eigen inzicht onwettig, aanstootgevend of anderszins ongepast acht. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u op deze Website plaatst. Wanneer u een bericht plaatst op de Website, gaat u ermee akkoord dat u geen van de volgende handelingen zult verrichten:

 • lasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen;
 • schadelijk, bedreigend, lasterlijk, schendend, inbreuk makend, beledigend, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of informatie publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden;
 • goederen of services adverteren of aanbieden om te verkopen, of enquêtes, wedstrijden, of kettingbrieven van welke aard dan ook organiseren of doorsturen; of
 • berichten plaatsen die de mening van derden vertegenwoordigen.
 • Verder gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van deze Website of de Emirates App:
 • geen software of ander materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of op grond van privacy- en publiciteitsrechten) uploadt, tenzij u deze rechten bezit of alle noodzakelijke goedkeuringen daartoe hebt verkregen;
 • geen bestanden met virussen, corrupte bestanden of vergelijkbare software, of programma's die de besturing van een computer van een derde kunnen beschadigen uploadt; of
 • geen auteursrechten, juridische kennisgevingen, of eigendomsaanduidingen of labels in elk geüpload bestand zult verwijderen.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u Emirates Skywards, haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers vrijwaart en vrij verklaart van en voor alle claims en aansprakelijkheden (met inbegrip van de proceskosten) die zouden kunnen voortvloeien uit uw inzendingen op de website of de Emirates App, uit het gebruik van materiaal op deze Website of de Emirates App, uw schending van deze Algemene Voorwaarden, of uit alle handelingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Website of de Emirates App.

Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang te ontzeggen tot deze Website of de Emirates App.

Privacy

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens in combinatie met Emirates Skywards is onderworpen aan paragraaf 17 van de programmaregels en het privacybeleid(opent link).

1. Definities en interpretatie

1. In deze programmaregels:

 • Met Account wordt het account bedoeld waar de mijlen van een lid afgehaald/gespaard worden;

 • Basismijlen zijn de mijlen die een lid verdient voor (een) in aanmerking komende vlucht(en) in Economy Class wanneer hij/zij deze tegen een Skywards Flex Plus-tarief koopt tussen twee Skywards-zones;

 • Een Cash+Miles-ticket is een ticket voor een Emirates-vlucht dat gekocht kan worden met een combinatie van contant geld en Skywards mijlen, vallend onder de algemene voorwaarden van artikel 13 van deze programmaregels;

 • Een Classic Reward is een Classic Saver Reward of Classic Flex Reward of Classic Flex Plus Reward;

 • Een Classic Saver Reward is een rewardticket, volledig of gedeeltelijk betaald met Skywards mijlen, waarop de regels en beperkingen van de Classic Saver Reward van toepassing zijn;

 • Classic Flex of Flex Plus Reward zijn rewardtickets, volledig of gedeeltelijk betaald met Skywards mijlen, waarop de regels en beperkingen van de Classic Flex of Flex Plus Reward van toepassing zijn;

 • Reisklassebonus staat voor de mijlen die een lid verdient voor (een) in aanmerking komende vlucht(en) in de Business Class of First Class;

 • Een codeshare-vlucht is een vlucht waarvoor een code of het nummer van een bepaalde luchtvaartmaatschappij op het ticket staat vermeld, maar waarvoor een toestel van een andere luchtvaartmaatschappij wordt gebruikt;

 • De coördinatieovereenkomst is de overkoepelende coördinatieovereenkomst tussen Emirates en Qantas gedateerd op 6 september 2012 (zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd of aangepast);

 • Emirates staat voor Emirates, een in Dubai opgerichte onderneming, op grond van het (gewijzigde) decreet nr. 2 uit 1985;

 • De Emirates App is de applicatie van Emirates die beschikbaar is op iPad, iPhone, Apple Watch en op Android-telefoons;

 • Emirates-vluchten staan voor elke vlucht verkocht en uitgevoerd door Emirates;

 • Het Emirates-contactcentrum is elk contactcentrum voor leden dat is gevestigd in Dubai, Mumbai, Karachi, Manchester, Melbourne, New York, Guangzhou en Boedapest en dat over de contactgegevens beschikt die gepubliceerd zijn door Emirates Skywards;

 • De Emirates Qantas-alliantie is de alliantie op grond waarvan Emirates en Qantas samenwerken met betrekking tot de verschillende aspecten van hun respectievelijke commerciële bedrijven, zoals beoogd door de coördinatieovereenkomst;

 • Emirates Skywards betekent, naargelang de context, het frequent flyer-programma dat Emirates beheert voor eigen rekening, of de naam die aan het frequent flyer-programma is toegekend. Emirates Skywards is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Emirates;

 • flydubai staat voor Dubai Aviation Corporation (handelend als ‘flydubai’), een onderneming opgericht door wet nr. (11) van 2008;

 • flydubai App staat voor de applicatie van flydubai die op iPad en iPhone beschikbaar is;

 • flydubai-klantencentrum staat voor elk van de contactcentra voor klanten van flydubai in de VAE, Rusland, Pakistan en Saoedi-Arabië met de contactgegevens die worden gepubliceerd door flydubai;

 • flydubai-vluchten staat voor elke vlucht die wordt verkocht en uitgevoerd door flydubai;

 • flydubai-website betekent flydubai.com;

 • Verloren geraakte mijlen zijn de mijlenbalans die door Emirates wordt teruggetrokken van het account vanwege een annulering van een lidmaatschap;

 • Mijn Familie staat voor het programma dat is gedefinieerd in clausule 16 van de programmaregels.

 • Gezinshoofd staat voor een persoon zoals deze is gedefinieerd in clausule 16 van de programmaregels.

 • Familielid staat voor een persoon zoals deze is gedefinieerd in clausule 16 van de programmaregels.

 • Een Flex- of Flex Plus-tarief is een verkooptarief van Emirates zonder korting dat niet valt onder de tariefbeperkingen van Special of Saver;

 • Een lid is een persoon die een lidmaatschap heeft aangevraagd voor het frequent flyer-programma Emirates Skywards en hiervoor een lidmaatschapsnummer heeft ontvangen;

 • Lidmaatschapsniveau is een niveau van lidmaatschap van Skywards, het frequent flyer-programma van Emirates;

 • Mijlen zijn de punten die een lid heeft verzameld op basis van het frequent flyer-programma van Emirates Skywards gebaseerd op het gebruik van kwalificerende goederen en services. Tenzij anders vermeld, omvat dit begrip zowel Skywards mijlen als niveau mijlen;

 • De Miles Calculator is de calculator op de Website waarmee berekend wordt hoeveel mijlen bijgeschreven worden op het account van het lid wanneer hij of zij een in aanmerking komende vlucht boekt; of het aantal mijlen dat moet worden ingewisseld voor een Rewardticket van een Emirates-vlucht;

 • Operationele datum is 31 maart 2013;

 • Een partner een leverancier of dienstverlener die periodiek deelneemt aan Emirates Skywards, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en resorts, financiële ondernemingen, dienstverleners op het gebied van recreatie en lifestyle, en autoverhuurbedrijven;

 • De persoonlijke gegevensbonus zijn de mijlen die kunnen worden toegekend aan een lid dat periodiek zijn of haar persoonsgegevens bijwerkt op verzoek van Emirates Skywards;

 • Qantas staat voor Qantas Airways Limited;

 • Qantas Group staat voor Qantas en haar dochterondernemingen van tijd tot tijd;

 • De beëindigingsdatum van Qantas is de datum waarop het samenwerkingsverband tussen Emirates en Qantas wordt beëindigd;

 • In aanmerking komende vlucht(en) betekent/betekenen (een) vlucht(en) met Emirates, of codeshare vlucht(en) verkocht door Emirates of flydubai, maar uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, tussen de locatie van vertrek en aankomst van de heen- en/of terugvlucht;

 • Relevant lid staat voor een lid:
  • waarvan het lidmaatschap is begonnen op of na de exploitatiedatum; en
  • dat meer dan acht sectoren heeft gevlogen met vluchten uitgevoerd door Qantas sinds de exploitatiedatum;
 • Reward staat voor bepaalde goederen of services die verstrekt of verleend worden door Emirates Skywards of een partner in ruil voor Skywards mijlen;

 • Skywards Skysurfers staat voor de exclusieve Emirates Skywards-club bestemd voor jonge leden tussen 2 en 17 jaar;

 • Skywards mijlen zijn de mijlen die een lid verdient als hij of zij een in aanmerking komende vlucht boekt of kwalificerende goederen en services koopt van een partner die voor rewards kunnen worden ingewisseld op grond van de Emirates Skywards-programmaregels;

 • Special of Saver zijn beiden een Emirates-tarief waarop alle kwalificerende beperkingen van toepassing zijn voor de aankoop (inclusief, maar niet beperkt tot 'studenten'; 'senioren', 'zeelieden'; 'missionarissen'; 'cruise'; 'jeugd'; 'compagnons'; 'groepen'; 'inclusive-tours'; 'air-passen') en/of beperkte beschikbaarheid van zitplaatsen, verkoopperiode ('aankoop verplicht voor'-datum), restrictieve voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot kostenwijzigingen; min./max. verblijf; vluchtbeperkingen of vroegboekkorting), en alle tarieven die worden aangeboden door andere luchtvaartmaatschappijen op trajecten waar gedeeltelijk op wordt gevlogen door Emirates;

 • Niveaubonus staat voor extra Skywards mijlen die zijn opgespaard door Platinum-, Gold- en Silver-leden, die verworven zijn voor (een) boeking(en) van (een) in aanmerking komende vlucht(en);

 • Niveaumijlen zijn de mijlen die zijn verzameld voor de kwalificatie van een lidmaatschapsniveau, d.w.z.een mijl die verworven is voor de boeking van een in aanmerking komende vlucht;

 • Upgrade Reward staat voor het inwisselen van Skywards mijlen om te reizen in een hogere klasse dan is weergegeven op het vliegticket van Emirates, en

 • Website is de website van Emirates Skywards op emirates.com.

2. In deze programmaregels, tenzij anders is aangegeven:

 • Bevat een verwijzing naar het enkelvoud een verwijzing naar het meervoud, en vice versa;

 • Bevat een verwijzing naar een geslacht een verwijzing naar het tegenovergestelde geslacht;

 • Omvat een verwijzing naar een partij een verwijzing naar haar geautoriseerde medewerkers; en

 • zijn titels uitsluitend gemakshalve ingevoegd ter referentie.

2. Lidmaatschap

 1. Elke persoon die minimaal 2 jaar oud is, kan een Emirates Skywards-lidmaatschap aanvragen. Een vennootschap, bedrijf, partnerschap of andere entiteit komt niet in aanmerking voor een lidmaatschap.

 2. Een aanvrager van het lidmaatschap moet alle vereiste informatie op het lidmaatschapsaanvraagformulier van Emirates Skywards invullen. Aanvragen van leden onder de 18 jaar moeten worden ondertekend door een ouder of voogd. Emirates Skywards kan elke aanvraag voor een lidmaatschap geheel naar eigen inzicht afwijzen. Wanneer een lidmaatschapsaanvraag is afgewezen, is elk voordeel dat door de aanvrager is verzameld op grond van zijn tijdelijke lidmaatschapskaart ongeldig en nietig.

 3. Emirates Skywards verstrekt aan een lid een permanent lidmaatschapsnummer, waar zijn of haar mijlen worden opgespaard. Op de lidmaatschapskaart kan een vervaldatum zijn aangegeven, en indien dit het geval is kan de kaart alleen tot de vervaldatum worden gebruikt. De lidmaatschapskaart kan alleen worden gebruikt door het lid zoals vermeld op die kaart. Een lidmaatschapskaart is geen creditcard en wordt alleen gebruikt ter identificatie. Een lidmaatschapskaart is niet overdraagbaar en blijft permanent het eigendom van de verstrekker. Een lid moet zijn of haar lidmaatschapskaart onmiddellijk terugsturen naar een Emirates-contactcenter op verzoek van Emirates Skywards of een van de andere partijen die namens haar optreedt. Een lid moet onmiddellijk het verlies van een lidmaatschapskaart melden bij een Emirates-contactcenter.

 4. Leden mogen hun lidmaatschap in het Emirates Skywards frequent flyer-programma niet misbruiken, onder meer door:
  • Deelname aan illegale of frauduleuze activiteiten; of
  • Het verkopen, toewijzen, overdragen of verwerven, of het aanbieden of aanprijzen om te verkopen, toewijzen, overbrengen of verwerven van enige rewards, mijlen of andere voordelen aan leden op grond van het Emirates Skywards-programma of mijlen, anders dan in overeenstemming met de programmaregels.
  • In het geval van schending van de programmaregels door een lid, inclusief schending van deze clausule 2.4, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor om het lidmaatschap in overeenstemming met artikel 18.2 te beëindigen. Gespaarde mijlen die in het account van het lid niet zijn ingewisseld, overgedragen of verlopen, worden als verloren beschouwd.
 5. Een lid kan op elk gewenst moment zijn of haar lidmaatschap annuleren door een Emirates-contactcenter schriftelijk in kennis te stellen of zijn/haar lidmaatschapskaart terug te sturen naar een Emirates-contactcenter.

 6. Emirates Skywards kan geheel naar eigen inzicht een lidmaatschap of de door een lid verzamelde mijlen te allen tijde opschorten, annuleren of beëindigen. Op dit moment wordt ongebruikte mijlen als verloren beschouwd en kunnen deze niet worden gebruikt.

 7. Lidmaatschap van het Emirates Skywards-programma wordt direct beëindigd zodra melding wordt gemaakt van het overlijden of bankroet van een lid. Daarnaast, in het geval het overleden of bankroete lid ook het familiehoofd is van een 'Mijn Familie'-account, zal het relevante 'Mijn familieaccount' worden afgesloten.

  Gespaarde mijlen die in het individuele account van het lid niet zijn ingewisseld, overgedragen of verlopen, en indien van het toepassing het 'Mijn Familie'-account, zullen automatisch als verloren worden beschouwd, in combinatie met alle voordelen en privileges. Echter, in het geval een lid overlijdt, kan Emirates Skywards, naar eigen inzicht, de beschikbare mijlen van het overleden lid aan zijn/haar begunstigden te geven, zolang het account van het overleden Emirates Skywards lid of, indien van toepassing, zijn/haar 'Mijn Familie'-account, een minimale balans van 2.000 mijlen heeft op het moment van ontvangst door Emirates Skywards en de wettelijk begunstigde de mijlen van de overledene binnen 6 maanden na melding van overlijden/bankroet claimt.

  Een aanvraag voor de gespaarde mijlen van een overleden lid door of namens een wettelijke begunstigde moet worden vergezeld door (i) een kopie van het overlijdenscertificaat van het overleden lid; (ii) een kopie van het testament van de overledene, een rechtsbeschikking of ander juridisch document waarin het recht van de wettelijke begunstigde op de verdiende mijlen wordt gedemonstreerd; en (iii) en alle overige ondersteunende documentatie die Emirates Skywards aanvraagt.

 8. Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Een lid mag niet meer dan één account aanhouden. Alle mijlen en rewards onder Emirates Skywards worden opgespaard door of gegeven aan het lid op zijn of haar account.

 9. Activiteitenafschriften met onder meer informatie over opgespaarde, ingewisselde of verstreken mijlen zijn voor een lid beschikbaar op de website, zolang Emirates Skywards hem of haar als actief lid ziet. Als een lid van mening is dat enige informatie in het overzicht (met inbegrip van informatie met betrekking tot opgespaarde, ingewisselde of vervallen mijlen) onjuist is, dient het lid Emirates Skywards onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 90 dagen na de datum van het overzicht op de hoogte te stellen. Wanneer een lid verzuimt Emirates Skywards op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen in zijn overzicht binnen de periode zoals vermeld in dit artikel 2.9, wordt de informatie geacht als zijnde correct en als zodanig geaccepteerd te zijn door het lid. Indien het lid bezwaar maakt tegen het overzicht, kan Emirates Skywards eisen dat het lid documentatie overlegt ter ondersteuning van de bewering.

 10. Naamswijzigingen door een lid moeten schriftelijk worden ingediend en vergezeld worden door alle wettelijke of andere documentatie waartoe Emirates Skywards periodiek kan verzoeken om de aan Emirates Skywards gemelde wijziging te staven. Emirates Skywards kan aanvullende gegevens met betrekking tot de gewijzigde persoonsgegevens van een lid opvragen voor de bevestiging van het account.

 11. Alle belastingen, rechten en andere verplichtingen die voortvloeien uit opgespaarde mijlen of de ontvangst en het gebruik van rewards vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het lid en moeten vóór de uitgifte van een reward zijn betaald. Emirates Skywards geeft geen waarborg of garantie met betrekking tot deze belasting, rechten of andere verplichtingen.

 12. Leden jonger dan 18 jaar kunnen bepaalde transacties (zoals de aankoop of overboeking van Skywards mijlen en de inwisseling van rewards) niet uitvoeren op de website of de Emirates App.

 13. Alle verkregen, maar niet ingewisselde mijlen voor rewards, alsook niet gebruikte rewards, worden geannuleerd na beëindiging van een lidmaatschap.

 14. Om de voortdurende waarde en integriteit van het Emirates Skywards-programma voor leden te waarborgen, houdt Emirates continu alle activiteiten gerelateerd aan het programma rond Skywards mijlen in de gaten. Emirates Skywards kan het account van een lid om door Emirates vastgestelde redenen geheel naar eigen inzicht aan een audit onderwerpen. Gedurende deze periode is het account van het lid niet beschikbaar. Emirates zal aan het lid melden dat een dergelijke audit plaatsvindt en kan het lid vragen om bepaalde informatie met betrekking tot zijn/haar account aan te leveren binnen de tijdsschema's zoals aangevraagd door Emirates, ten behoeve van afronding van de audit (Auditmelding). Emirates behoudt zich het recht voor om een account onder audit te annuleren in het geval het lid niet binnen de gespecificeerde tijdsschema's reageert op de Auditmelding of vanwege een andere reden die naar het inzicht van Emirates ongepast is. In het geval het account onder audit wordt geannuleerd, worden alle mijlen in het account van het lid die zijn gespaard, maar niet ingewisseld, overgedragen of verlopen als verloren beschouwd.

3. Skywards Skysurfers

 1. Leden tussen de 2 en 17 jaar worden automatisch lid van Skywards Skysurfers.

 2. Skysurfers dienen zich te houden aan de Emirates Skywards-programmaregels, en moeten vergezeld worden door een lid om gebruik te kunnen maken van bepaalde voordelen zoals toegang tot lounges en chauffeurservices.

 3. Skysurfers komen in aanmerking voor het verdienen van Skywards mijlen voor alle Emirates- en flydubai-vluchten. Skysurfers kunnen ook Skywards mijlen inwisselen voor vluchtupgrades voor Emirates-vluchten, alleen voor het inchecken op de luchthaven. Skysurfers mogen hun Skywards mijlen inwisselen voor alle Emirates-vluchten en andere Emirates Skywards-partnerluchtvaartmaatschappijen.

 4. Skysurfers komen in aanmerking voor bepaalde voordelen zoals extra bagagevrijdom en inchecken met prioriteit.

4. Accountbeheer

 1. Een lid kan via schriftelijk contact met een Emirates-contactcenter of op de website een 'Reiscoördinator' aanstellen (die minimaal 18 jaar oud moet zijn) om toegang te krijgen tot zijn of haar lidmaatschapsaccount om:

  • informatie te ontvangen over dat lidmaatschapsaccount;
  • een reward te claimen; en
  • alle informatie over het lidmaatschap in het bezit van Emirates Skywards namens dat lid te wijzigen.
 2. Met dien verstande dat bij het aanvaarden van de aanstelling van een Reiscoördinator de aangewezen Reiscoördinator ermee instemt gebonden te zijn aan de programmaregels. Alle activiteiten die worden uitgevoerd door een Reiscoördinator met betrekking tot het account van het lid, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de programmaregels. Alle activiteiten op het account die worden uitgevoerd door de Reiscoördinator, zullen worden beschouwd als zijnde uitgevoerd namens het lid en het lid is verantwoordelijk voor elke schending van de programmaregels door de Reiscoördinator.

 3. Voorafgaand aan de aanstelling is de Reiscoördinator verplicht Emirates Skywards te voorzien van een identiteitsbewijs en contactgegevens. De Reiscoördinator en het lid bevestigen dat alle verstrekte informatie met betrekking tot de identiteit van de Reiscoördinator en contactgegevens juist en nauwkeurig zijn, en dat het verstrekken van valse informatie zal leiden tot het beëindigen van de aanstelling van de Reiscoördinator. Emirates Skywards behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor het account van het lid in overeenstemming met artikel 18.2 ook te beëindigen.

 4. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om het account van een lid in overeenstemming met artikel 18.2 en/of de aanstelling tot Reiscoördinator te beëindigen indien Emirates Skywards naar eigen goeddunken bepaalt dat de activiteiten van de aangewezen Reiscoördinator in verband met het account van het lid een schending zijn van de programmaregels. 

 5. Een Reiscoördinator die geen lid is, heeft geen recht op lidmaatschapsvoordelen of -privileges van Emirates Skywards.

5. Lidmaatschapsniveau

 1. Een lid kan toestemming krijgen voor een niveau upgrade naar een 'Silver'-, 'Gold'- of 'Platinum'-lidmaatschap, afhankelijk van het aantal niveau mijlen dat in een achtereenvolgende periode van 13 maanden is verdiend. 25.000 niveau mijlen of 25 kwalificerende vluchten zijn nodig voor een Silver-lidmaatschap, 50.000 niveau mijlen of 50 kwalificerende vluchten zijn nodig voor een Gold-lidmaatschap en 150.000 niveau mijlen zijn nodig voor een Platinum-lidmaatschap.

 2. Een lidmaatschapsniveau is één jaar geldig vanaf de maand waarin de punten zijn verdiend en kan afhankelijk van het lid dat opnieuw 25.000 niveau mijlen of 25 kwalificerende vluchten, 50.000 niveau mijlen of 50 kwalificerende vluchten of 150.000 niveau mijlen verzamelt (waar van toepassing) op de evaluatiedatum, worden verlengd. Vluchten die zijn gekocht met Cash+Miles gelden niet als in aanmerking komende vluchten. Overtollige niveau mijlen of kwalificerende vluchten die zijn verdiend in een evaluatieperiode, mogen niet worden meegenomen naar een volgende periode.

 3. Leden bouwen een niveaubonus op bij de volgende hoeveelheden:
  • Platinum-lid = basismijlen +75%
  • Gold-lid = basismijlen +50%
  • Silver-lid = basismijlen +25%
  • Niveaubonussen tellen mee voor een Skywards mijlen-account van een lid. Ze tellen niet mee voor het account met niveau mijlen.
 4. Het aantal niveau mijlen dat nodig is voor elk lidmaatschapsniveau kan door Emirates Skywards altijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 5. Emirates Skywards kan een lidmaatschapsniveau van een lid geheel naar eigen inzicht vaststellen, verhogen of verlagen.

6. Voordelen en voorrechten van een niveau

 1. Alle leden kunnen vooraf stoelen reserveren voor Emirates-vluchten, mits het lid de stoel minimaal 48 uur voor vertrek van de betreffende vlucht boekt en minimaal 90 minuten voor vertrek incheckt. Het vooraf reserveren van stoelen is afhankelijk van beschikbaarheid en overeenkomstig de vervoersvoorwaarden van Emirates voor passagiers en bagage.

 2. Afhankelijk van het niveau, kunnen Emirates Skywards-leden vooraf als volgt gratis stoelen reserveren:

  • Platinum: Alle passagiers in dezelfde boeking (PNR) kunnen vooraf gratis standaard- en voorkeursstoelen, en stoelen in rijen van twee reserveren, en het lid zelf kan gratis stoelen met extra beenruimte bij Economy Flex Plus-tickets reserveren.
  • Gold: Alle passagiers in dezelfde boeking (PNR) kunnen vooraf gratis standaard- en voorkeursstoelen reserveren. Dit geldt voor alle Emirates-tarieven.
  • Silver: Alleen leden kunnen vooraf gratis standaardstoelen reserveren. Dit geldt voor alle Emirates-tarieven.
  • Blue: Alleen leden kunnen vooraf gratis standaardstoelen reserveren. Dit geldt alleen voor Economy Class Flex- of Flex Plus-tarieven.

  Let op: De optie om vooraf stoelen te reserveren is niet beschikbaar voor groepstarieven (boekingsklasse 'G').

  In alle overige gevallen geldt de standaardtoeslag voor het vooraf reserveren van stoelen. Klik hier(opent link) voor meer informatie over de toepasselijke toeslagen en het vooraf reserveren van stoelen.

 3. Toegang tot lounges:

  1. Gratis toegang tot lounges. Gratis toegang tot lounges is beschikbaar voor Platinum-, Gold- en Silver-leden in alle reisklassen die doorvliegen met een Emirates-vlucht. Platinum- of Gold-leden hebben gratis toegang tot Emirates Lounges binnen het Emirates-netwerk voor zichzelf en in aanmerking komende reisgenoten die doorreizen met dezelfde Emirates-vlucht. Silver-leden hebben gratis toegang tot de Emirates Business Class Lounge op Dubai International Airport, maar alleen voor zichzelf.
  2. Betaalde toegang tot de Emirates-lounges in Dubai. Op Dubai International Airport kunnen Emirates Skywards Platinum-, Gold- en Silver-leden betalen voor extra toegang tot lounges bovenop de gratis toegang waar zij, afhankelijk van hun lidmaatschapsniveau, recht op hebben. Blue-leden die anders geen recht zouden hebben op gratis toegang tot lounges kunnen op Dubai International Airport tegen betaling toegang krijgen. Dus op basis van waar zij recht op hebben gezien hun lidmaatschapsniveau, kunnen:
   • Platinum-, Gold- en Silver-leden ervoor kiezen te betalen voor een of meerdere reisgenoten;
   • Blue-leden ervoor kiezen te betalen voor toegang tot lounges voor zichzelf en hun reisgenoot/reisgenoten;
   • Gold- en Silver-leden ervoor kiezen om tegen betaling hun gratis toegang tot Business Class Lounges te upgraden naar toegang tot de First Class Lounge.

   Betaalde toegang tot de Emirates-lounges op Dubai International Airport is alleen beschikbaar voor leden en hun gasten, op voorwaarde dat zij ook doorvliegen met dezelfde Emirates-vlucht. Voor deze service hanteren wij de onderstaande tarieven. Betaalde toegang tot lounges is alleen mogelijk voor de Emirates Lounges op Dubai International Airport en alleen indien u doorvliegt met Emirates. De kosten inclusief btw van toegang tot lounges op Dubai International Airport voor een periode van 4 uur bedragen per volwassene:

   • Emirates First Class-lounges = USD 210
   • Emirates Business Class-lounges = USD 105
   • Emirates-lounge = USD 100
   • Upgrade van Emirates Business Class-lounge naar Emirates First Class-lounge = USD 105

  3. Betaalde toegang tot lounges op in aanmerking komende luchthavens. Op de hieronder vermelde in aanmerking komende luchthavens* (uitgezonderd Dubai International Airport) kunnen Emirates Skywards Platinum- en Gold-leden betalen voor extra toegang tot lounges voor medereizigers, naast het aantal medereizigers dat zij normaal gesproken gratis zouden kunnen meenemen. Op de hieronder vermelde in aanmerking komende luchthavens* (uitgezonderd Dubai International Airport) krijgen Silver- en Blue-leden, die normaal gesproken geen recht hebben op gratis toegang tot lounges, nu alleen tegen betaling individuele toegang tot lounges.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Kaapstad
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • Londen Gatwick
   • Londen Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milaan
   • München
   • New York John F. Kennedy
   • Paris Charles de Gaulle
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Tokio Narita
   • Zürich

   Betaalde toegang tot lounges op de hierboven vermelde in aanmerking komende luchthavens* is beschikbaar voor de hieronder vermelde kosten, maar alleen voor gasten van Skywards Platinum- en Gold-leden, op voorwaarde dat zij ook met dezelfde in aanmerking komende Emirates-vlucht doorreizen, en voor individuele Skywards Silver- en Blue-leden. De kosten voor toegang tot de Emirates-lounges op de hierboven vermelde in aanmerking komende luchthavens* bedragen USD 100 en moeten in de lokale munteenheid worden betaald (uitgezonderd Dubai International Airport).

  4. Emirates behoudt zich het recht voor de kosten voor toegang tot lounges geheel naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen. Leden en eventuele reisgenoten kunnen tegen betaling eenmalige toegang tot onze lounges krijgen. De vermelde tarieven zijn per volwassene en voor een maximum verblijf van 4 uur. Leden (en hun gasten) die om wat voor reden dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot, verstoring van de vlucht en vertragingen) langer dan 4 uur in de lounge verblijven, moeten per periode van 4 uur opnieuw de kosten betalen zoals vermeld in paragraaf 6.3.2 hierboven (voor toegang tot lounges op Dubai International Airport) en 6.3.3 (voor toegang tot lounges op in aanmerking komende luchthavens*).
  5. Voor betaalde toegang tot lounges voor kinderen jonger dan 12 moet de helft van het tarief voor volwassenen zoals vermeld in paragraaf 6.3.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International Airport) en 6.3.3 (voor toegang tot lounges op in aanmerking komende luchthavens*) hierboven worden betaald. Kinderen jonger dan 2 jaar hebben gratis toegang tot de lounges. Leden die betalen voor toegang tot lounges moeten ervoor zorgen dat vóór aanvang het hele verblijf tot aan vertrek wordt betaald aan een medewerker van de lounge. U kunt alleen betalen met een betaalkaart of creditcard (betalen met contant geld of met mijlen is niet mogelijk). Ongeacht de duur van uw verblijf is restitutie van de kosten niet mogelijk. Het gebruik van de lounge valt onder de van toepassing zijnde voorwaarden zoals vastgesteld door Emirates.
  6. De kosten voor toegang tot lounges zoals hierboven vermeld in paragraaf 6.3.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International Airport) en paragraaf 6.3.3 (voor toegang tot lounges op andere in aanmerking komende luchthavens*) zijn exclusief belastingen. Mochten belastingen geheven worden over de kosten voor toegang tot lounges, dan behoudt Emirates zich het recht voor naar eigen goeddunken de kosten te verhogen met het totaalbedrag van de geheven belastingen.
  7. In aanmerking komende Emirates-vluchten zijn door Emirates verkochte en uitgevoerde vluchten en codeshare-vluchten van Emirates die worden uitgevoerd door Qantas. Leden die reizen met Emirates codesharing-vluchten, uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen, komen niet in aanmerking voor toegang tot lounges.
  8. Emirates behoudt zich het recht voor toegang tot lounges te allen tijde te beperken of in te trekken. Toegang tot lounges kan worden beperkt op basis van de capaciteit van de lounges. Leden die met Emirates codesharingvluchten reizen, uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen, krijgen geen toegang tot de lounge van Emirates, met uitzondering van leden die reizen met codesharingvluchten van Qantas. In sommige landen moeten minderjarigen (jonger dan 18 of 21 jaar) vergezeld worden door een volwassene om toegang te krijgen tot de lounges. Meer informatie over toegang tot lounges (opent link).
 4. Platinum-, Gold- en Silver-leden die uitsluitend vliegen met Emirates en flydubai, mogen extra bagage meenemen. Platinum-leden hebben recht op 20 kilogram, Gold-leden hebben recht op 16 kilogram en Silver-leden op 12 kilogram extra bagage dan vermeld op hun ticket. Extra bagagevrijdom geldt niet voor een ticket dat valt onder het IATA-stukconcept voor bagage (bijvoorbeeld voor een ticket naar/van Noord-Amerika of Zuid-Amerika), waarbij leden meerdere stukken bagage kunnen inchecken tot de geldende bagagevrijdom. Alle ingecheckte bagage mag maximaal 32 kilogram per tas wegen. Meer informatie over extra toegestane bagage(opent link).

 5. Een gegarandeerde stoel in Economy Class voor Emirates-vluchten is bij toepasselijke Flex Plus-tariefniveaus beschikbaar voor Gold- en Platinum-leden. Een gegarandeerde zitplaats in Economy Class wordt alleen bevestigd, wanneer er geen andere zitplaatsen in andere klassen op een bepaalde vlucht beschikbaar zijn. Emirates Skywards doet haar uiterste best om Platinum-leden een Business Class-stoel tegen het toepasselijke Flex Plus-tarief te garanderen. Maar dit is tijdens de belangrijkste vakantieperiodes of speciale evenementen niet altijd mogelijk voor bepaalde vluchten. Het Emirates Skywards gegarandeerde stoel-voordeel is alleen te verkrijgen door 48 uur voor het vertrek van de vlucht een Emirates-contactcentrum te bellen.

 6. Toegang met Smart Gate op Dubai, Abu Dhabi International en Al Ain Airports wordt gratis aan alle Emirates Skywards-leden aangeboden. De Smart Gate service is beschikbaar voor inwoners van landen die geen visum nodig hebben voor de Verenigde Arabische Emiraten. Meer informatie over toegang met Smart Gate(opent link).

 7. Levering van bagage met prioriteit is beschikbaar voor Platinum- en Gold-leden die in elke klasse met Emirates- en flydubai-vluchten vliegen. Silver-leden krijgen alleen voor flydubai-vluchten levering van bagage met prioriteit. Meer informatie over afgifte van bagage met voorrang(opent link).

 8. Inchecken met prioriteit is beschikbaar voor Platinum-, Gold- en Silver-leden die in elke klasse met Emirates- en flydubai-vluchten reizen. Meer informatie over inchecken. Aan boord gaan met prioriteit is beschikbaar voor Platinum-, Gold- en Silver-leden die in elke klasse met Emirates-vluchten reizen. Meer informatie over inchecken.

  **Geldig 30 november 2018

 9. Skywards Miles van Platinum-leden verlopen niet zolang het lid het Platinum-niveau kan behouden. Dientengevolge zal een Aangepaste verloopdatum worden weergegeven voor Platinum-leden in het geval waarin het lid Skywards Miles heeft die op basis van de Standaard verloopperiode al zouden zijn verlopen binnen de huidige periode voor beoordeling van het niveau.

  De Aangepaste verloopperiode is altijd een datum twee (2) maanden na de eerstvolgende datum voor de beoordeling van het niveau van het lid. Bijvoorbeeld: als een Platinum-lid (met de volgende datum voor de beoordeling van het niveau op 31 augustus 2019) Skywards Miles heeft die volgens de Standaard verloopperiode op 31 januari 2019 zouden verlopen, zal het lid een Aangepaste verloopdatum krijgen te zien van 31 oktober 2019 (berekend als twee (2) maanden na zijn/haar eerstvolgende datum voor de beoordeling van het niveau).
  • Zodra het lid het Platinum-niveau bereikt, zal de Aangepaste verloopdatum worden bijgewerkt voor Skywards Miles die, op basis van de Standaard verloopperiode, zouden verlopen binnen de Platinum-periode. Skywards Miles die zijn verlopen voordat het lid het Platinum-niveau bereikte zullen niet opnieuw worden geactiveerd, inclusief gevallen van claims achteraf voor ontbrekende Skywards Miles die ertoe zouden hebben geleid dat het lid het Platinum-niveau zou hebben bereikt voor de verloopdatum.    
  • Elke keer als een lid het Platinum-niveau bereikt, worden ongebruikte Skywards Miles met een Aangepaste verloopperiode verder verlengd naar een datum die twee (2) maanden na de volgende datum voor het beoordelen van het niveau ligt.
  • Als een lid het Platinum-niveau niet kan behouden, zullen niet ingewisselde Skywards Miles, die hebben geprofiteerd van een Aangepaste verloopperiode, verlopen op de datum die is vermeld in het Emirates Skywards-account van het lid.
  • De Aangepaste verloopperiode is ook van toepassing op het gedeelte Skywards Miles in het Mijn Familie-account van een Platinum-lid. Dit heeft niks te maken met de status als gezinshoofd of familielid.
  • De Aangepaste verloopperiode is ook van toepassing op Skywards Miles waarvoor eerder een langere geldigheidsperiode is gekocht via de producten Mijlen verlengen of Mijlen opnieuw activeren uit paragraaf 9.

  Voor de duidelijkheid: als het lid op de betreffende datum geen Platinum-status op emirates.com heeft, verlopen Skywards Miles op de vermelde verloopdatum, onafhankelijk van het feit of dit een Standaard verloopperiode of Aangepaste verloopperiode is. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor Platinum-leden waarvan de Skywards Miles verlopen voor de hierboven genoemde datum waarop dit ingaat.

 10. Niveauvoordelen en -privileges die geboden worden aan een lid met elk lidmaatschapsniveau zijn alleen geldig voor de periode waarin het lid de geldige status van het toepasselijke niveau heeft.

 11. Niveauvoordelen en -privileges die geboden worden aan een lid met elk lidmaatschapsniveau kunnen door Emirates Skywards op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

7. Mijlen verdienen

 1. Een lid kan mijlen voor kwalificerende vluchten of Skywards mijlen verdienen via kwalificerende services van partners op of na zijn/haar inschrijvingsdatum. In aanmerking komende vluchten die twee maanden voor de inschrijving zijn genomen, komen in aanmerking voor mijlen (met uitzondering van flydubai-vluchten genomen voor 1 augustus 2018). Partnertransacties vóór de inschrijvingsdatum komen niet in aanmerking voor Skywards mijlen. Skywards mijlen en niveau mijlen die een lid verdient voor kwalificerende vluchten, kunnen worden bekeken via de Miles Calculator op de website.

 2. Om mijlen te verdienen, moet een lid een lidmaatschapskaart of lidmaatschapsnummer vermelden tijdens de boeking of het inchecken voor kwalificerende vluchten en op het moment van de betaling voor andere kwalificerende goederen of services. Er kunnen geen wijzigingen aangebracht worden aan het lidmaatschapsnummer nadat een lid heeft ingecheckt voor de eerste vlucht van een reisschema.

 3. Het aantal verdiende mijlen is afhankelijk van de herkomst, de bestemming, de reisklasse en het gekochte tarief. Gebruik onze Miles Calculator(opent link) op emirates.com om de exact verdiende mijlen voor een bepaalde vlucht te berekenen.

 4. Het aantal mijlen op een Cash+Miles-ticket is in verhouding tot het betaalde bedrag in contanten voor een commercieel tarief, met uitzondering van toeslagen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, belastingen en heffingen. Cash+Miles-tickets komen niet in aanmerking om mijlen te verdienen in andere FFP-/loyaliteitsprogramma's waar Emirates Skywards aan deelneemt.

 5. Leden jonger dan 18 jaar sparen hetzelfde aantal mijlen op als volwassen leden.

 6. Als een lid een ticket tegen een gemengd tarief en/of een gemengd cabineticket betaalt op kwalificerende vluchten, worden mijlen voor elk afzonderlijk tariefsegment gecrediteerd. Het tekstveld op het ticket voor aanvullende informatie is slechts een gedeeltelijke aanwijzing. Volledige gegevens over verdiende mijlen op tickets tegen gemengde tarieven kunnen permanent worden geraadpleegd in de rubriek Mijn vluchtschema op de website of in het Emirates Skywards-gedeelte in de Emirates App of in de rubriek Boeking beheren op emirates.com of flydubai.com.

 7. Als een lid een onderdeel van zijn of haar ticket ongeldig maakt of terugbetaalt, zullen de mijlen alleen worden gecrediteerd voor het traject waarmee op kwalificerende vluchten van het ticket is gevlogen.

 8. Bij gedeeltelijk gebruikte tickets voor in aanmerking komende Emirates-vluchten hangen de verdiende mijlen af van het gebruikte vluchtgedeelte, de reisklasse en het gekochte tarief op het moment van reizen. Als de reis gedeeltelijk is gebruikt door een lid, worden de mijlen alleen toegekend voor de gedeeltes van de vlucht die zijn uitgevoerd. Als een lid een ticket gedeeltelijk wil ophogen naar een hogere tariefklasse of hogere reisklasse, worden aanvullende mijlen alleen toegekend voor dat specifieke gedeelte van de reis en is dit niet van toepassing op eerder afgeronde vluchten binnen het reisschema.      

 9. Een lid dat geüpgraded wordt naar een andere reisklasse zonder dat zijn of haar ticket opnieuw wordt uitgegeven (dat wil zeggen zonder nieuw ticketnummer), ontvangt mijlen op basis van het door hem of haar betaalde tarief, conform het ticket.

 10. Skywards-leden verdienen mijlen volgens de reisklasse waarvoor het oorspronkelijke ticket is uitgegeven. Er worden geen extra mijlen toegekend aan het lid in geval aan boord met contant geld upgrades worden betaald.

 11. Met de volgende soorten tickets kunt u geen mijlen verdienen:
  • Tickets voor werknemers;
  • Bedrijfstak- en reisbureautickets;
  • Classic Saver Reward-, Classic Flex Reward- en Classic Flex Plus Reward-tickets;
  • Rewardtickets;
  • Contratickets;
  • Prijs- en promotionele tickets;
  • Consultant- en PR-tickets;
  • Tickets voor diplomaten en overheidsfunctionarissen met speciale korting;
  • Gratis vliegtickets en niet geplande of chartertickets;
  • Niet publiekelijk toegankelijke vliegtickets met speciale korting;
  • Tickets waarop ontzegging tot instappen van toepassing is geweest; en
  • Rewardtickets uitgegeven door andere frequent flyer- of loyaliteitsprogramma's waar Emirates Skywards aan deelneemt.
 12. Een lid kan via een Emirates-contactcentrum of op de website een claim indienen voor ontbrekende mijlen, binnen 6 maanden van de datum van de afgeronde Emirates-vlucht. Een lid moet vluchtinformatie verstrekken zoals ticketnummer, vluchtgegevens op instapkaarten, transactiedocumenten, ontvangstbewijzen en alle andere documenten die Emirates Skywards opvraagt wanneer een claim met terugwerkende kracht wordt ingediend. Als u ontbrekende mijlen voor een flydubai-vlucht wilt claimen, moet u een dergelijke claim indienen binnen 6 maanden na de datum van de afgeronde flydubai-vlucht.

 13. Voor elke vlucht of transactie kunnen mijlen alleen worden verdiend voor één frequent flyer-programma, tenzij anders vermeld door Skywards of een partner. Leden die ook deelnemen aan loyaliteitsprogramma's van partners moeten het programma van hun voorkeur aan het begin van hun reis opgeven. Dit geldt voor het verdienen van Skywards mijlen en alle andere, vluchtgerelateerde voordelen, waaronder (maar niet beperkt tot) toegang tot lounges op de luchthaven, toegestane bagage etc., tenzij anders vermeld door Emirates of flydubai. Elk lid mag het frequent flyer-nummer bij het inchecken wijzigen vóór de eerste vlucht, maar niet meer op enig moment daarna. Mijlen kunnen alleen worden verdiend voor een zitplaats en een extra zitplaats die per lid voor elke vlucht wordt betaald. Het kan acht weken of langer na de transactiedatum duren voordat mijlen op het account van het lid worden gecrediteerd. Mijlen die een lid verdiend heeft, kunnen alleen worden gebruikt of ingewisseld door dat lid, overeenkomstig de programmaregels, na bijschrijving op het betreffende account.

 14. Skywards mijlen kunnen alleen worden verdiend op kwalificerende vluchten of vluchten van partnerluchtvaartmaatschappijen. Het lid is verantwoordelijk voor de controle van de Skywards mijlen die zijn verdiend op deze vluchten bij de luchtvaartmaatschappij waar de vlucht is geboekt.

 15. Skywards mijlen worden uitsluitend toegekend voor feitelijk geleverde goederen en verleende services. In het bijzonder kunnen geen Skywards mijlen worden verdiend voor goederen en services die weliswaar zijn besteld maar die voor gebruik door een lid zijn geannuleerd, of in omstandigheden waarin het lid zijn of haar verplichtingen die verband houden met de bestelling, niet heeft nageleefd.

 16. Wanneer een kwalificerende vlucht van een lid is geannuleerd, kunnen Emirates en flydubai het ticket van dat lid voor een vlucht bevestigen bij een andere luchtvaartmaatschappij en spaart het lid mijlen conform het door hem of haar gekochte ticket.

8. Geldigheid van Skywards Miles

 1. Skywards Miles zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum waarop een lid de betreffende vlucht neemt of waarop de toepasselijke transactie met een partner in werking treedt.

 2. Skywards Miles vervallen (en worden afgeschreven van het ledenaccount) aan het einde van de maand van de verjaardag van het lid, op/na het derde jaar van de betreffende vlucht of de toepasselijke transactie ('Standaard verloopperiode'). De exacte standaard verloopperiode van de Skywards Miles hangt af van de verjaardag van het lid, maar de geldigheid van Skywards Miles is minimaal 3 jaar. Niettegenstaande het hierboven genoemde, krijgen Skywards Miles van een lid met de niveaustatus Platinum op de standaard verloopdatum een aangepaste geldigheidsperiode die twee (2) maanden na de volgende evaluatiedatum van het niveau ligt ('Aangepaste verloopperiode') en vallen deze onder de regels vermeld in paragraaf 6.9 hierboven. Na afschrijving van het ledenaccount kunnen ongebruikte, verstreken Skywards Miles niet opnieuw worden toegekend.

 3. Skywards Miles die zijn verlopen, worden niet opnieuw toegekend. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om mijlen die onjuist toegekend zijn aan een lid, of die niet in overeenstemming of in strijd zijn met de programmaregels, op elk gewenst moment te corrigeren of annuleren.

 4. Het lid is ervoor verantwoordelijk het aantal Skywards Miles op zijn of haar account te kennen en te weten wanneer de geldigheid van de Skywards Miles verstrijkt. Dit kan voortdurend online worden gecontroleerd op emirates.com.

 5. Indien Skywards Miles zijn ingewisseld voor een reward die later is geannuleerd en dergelijke Skywards Miles in overeenstemming met de programmaregels inmiddels zijn verlopen, komen dergelijke Skywards Miles niet in aanmerking voor restitutie of teruggave. De enige uitzondering op het hierboven genoemde is het geval waarin de niveaustatus van het lid Platinum is op het moment van het annuleren van het reward. In dit geval worden de Skywards Miles teruggegeven aan het lid, met een Aangepaste verloopdatum.

9. Skywards mijlen kopen, cadeau doen, verlengen, opnieuw activeren of vermenigvuldigen

 1. Door op een van bovenstaande opties (Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen verlengen, Mijlen opnieuw activeren of Mijlen vermenigvuldigen) te klikken, verlaat u emirates.com en wordt u doorgestuurd van de Emirates-website naar het Points-platform, een website van derden van Points.com Inc. Het Emirates Skywards-lid erkent dat Emirates Skywards bepaalde relevante gegevens van het lid waarover Emirates beschikt, verzamelt, gebruikt en overdraagt aan Points.com Inc., waaronder relevante gegevens van een Skywards-lid dat, waar van toepassing, Skywards mijlen ontvangt, en persoonlijke gegevens die een Emirates Skywards-lid verstrekt aan Emirates, zoals identiteitsgegevens als naam en e-mailadres, Skywards-accountgegevens zoals het lidmaatschapsnummer, het saldo aan Skywards mijlen, transactiegegevens zoals eerdere aankopen, vluchtgegevens, en gedragsgegevens, zoals reacties op campagnes en online activiteiten. Het delen van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met ons privacybeleid en om het Emirates Skywards-lid in staat te stellen de transactie uit te voeren, en van tijd tot tijd speciale aanbiedingen van Emirates Skywards en onze partners mogelijk te maken.
 2. Alle transacties voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen verlengen, Mijlen opnieuw activeren en Mijlen vermenigvuldigen worden verwerkt en betalingen hiervoor worden verzameld en verwerkt door Points.com Inc.
 3. Het contract voor het gebruik van het Points-platform, inclusief het verwerken van betalingen door Points.com Inc. via het Points-platform, is tussen het Emirates Skywards-lid en Points.com Inc. Dientengevolge zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Points.com van toepassing op het gebruik van het Points-platform. Het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens door Points.com Inc. kan afwijken van dat van Emirates. Points.com Inc. is mogelijk niet gebonden aan privacywetgeving die dezelfde mate van bescherming biedt als waar Emirates aan gebonden is.
 4. Emirates Skywards raadt het Emirates Skywards-lid ten zeerste aan de algemene voorwaarden te lezen. Door gebruik te maken van het Points-platform gaat het Emirates Skywards-lid akkoord zich te houden aan de algemene voorwaarden van Points.com Inc. met betrekking tot het gebruik van het Points-platform, waaronder het betalen van alle bedragen wanneer deze verschuldigd zijn en het zich houden aan alle regels en beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van het platform.
 5. Skywards mijlen kunnen via het Points.com Inc.-platform (‘Points-platform’) worden gekocht, cadeau worden gedaan, overgedragen, verlengd, opnieuw worden geactiveerd of worden vermenigvuldigd door Skywards-leden met minimaal één eerdere verdienactiviteit in zijn of haar Emirates Skywards-account, verdiend door vluchten met Emirates of een partnerluchtvaartmaatschappij, of door een transactie bij een partner (‘in aanmerking komend Skywards-lid’). Voor dit doel gelden persoonlijke bonusmailen niet als verdienactiviteit.
 6. Skywards mijlen kunnen door een in aanmerking komend Skywards-lid worden gekocht via het Points-platform voor persoonlijk gebruik (‘Losse mijlen kopen’), of als gift aan een ander in aanmerking komend Skywards-lid (‘Mijlen cadeau doen’) in tranches van 1.000 mijlen en voor de prijs van USD 30 per 1.000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 2.000 mijlen. Van tijd tot tijd krijgen in aanmerking komende leden de mogelijkheid om hun saldo aan Skywards mijlen te verhogen wanneer zij te weinig mijlen hebben voor het boeken van Emirates-vluchtrewards of Emirates-upgraderewards op emirates.com ('Mijlen inline kopen' en samen met 'Losse mijlen kopen' en 'Mijlen kopen'). Deze leden kunnen mijlen inline kopen in tranches van 1.000 mijlen. De kosten bedragen USD 30 per 1.000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 1.000 mijlen. Het gecombineerde maximum dat een lid voor zichzelf kan kopen ('Mijlen kopen') of als cadeau kan ontvangen ('Mijlen cadeau doen') bedraagt 100.000 mijlen per kalenderjaar. Mijlen kopen of Mijlen cadeau doen kan niet worden toegevoegd aan het Mijn Familie-account. Niveau mijlen kunnen niet worden gekocht of cadeau worden gedaan.
 7. Skywards mijlen kunnen door een in aanmerking komend Skywards lid naar een ander worden overgedragen via het Points-platform (‘Mijlen overschrijven’), in tranches van 1000 mijlen en voor de prijs van USD 15 per 1000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 2.000 mijlen. Het maximale aantal mijlen dat overgeschreven en ontvangen kan worden door een lid bedraagt 50.000 mijlen per kalenderjaar. Mijlen overdragen is net beschikbaar voor het sturen van Skywards mijlen naar of het ontvangen van Skywards mijlen van een Mijn Familie-account. Niveau mijlen kunnen niet worden overgeschreven.
 8. De geldigheidsduur van Skywards mijlen die binnen de komende drie (3) maanden komen te vervallen, kan worden verlengd met 12 maanden vanaf de oorspronkelijke vervaldatum door een in aanmerking komend Skywards-lid via het Points-platform (‘Mijlen verlengen’), voor de prijs van USD 20 per 1.000 mijlen. Skywards mijlen die in de afgelopen zes (6) maanden zijn vervallen, kunnen voor een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf de dag van aankoop opnieuw worden geactiveerd door een in aanmerking komend Skywards-lid via het Points-platform (‘Mijlen opnieuw activeren’), voor de prijs van USD 20 per 1.000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 1.000 mijlen. Het maximale aantal mijlen dat een lid kan verlengen en opnieuw activeren, bedraagt 50.000 mijlen per kalenderjaar. Skywards mijlen verzameld in het Mijn Familie-account kunnen niet worden verlengd of opnieuw geactiveerd. Niveau mijlen kunnen niet worden verlengd of opnieuw worden geactiveerd.
 9. Naast het aantal Skywards mijlen dat een lid voor een Emirates-vlucht kan verdienen, hebben In aanmerking komende Skywards-leden zo af en toe de mogelijkheid om de mijlen die hij/zij verdient voor een Emirates-vlucht te verdubbelen, verdrievoudigen of verviervoudigen tegen kosten van $ 20 USD per 1.000 mijlen, verkrijgbaar via het Points-platform ("Mijlen vermenigvuldigen"). Een in aanmerking komend lid kan Mijlen vermenigvuldigen tot maximaal 50.000 mijlen in een kalenderjaar kopen. Het aantal Skywards mijlen dat via het product Mijlen vermenigvuldigen in het Points-platform kan worden gekocht, zal worden vermeld op het Points-platform Mijlen vermenigvuldigen is alleen beschikbaar voor Emirates-vluchten die zijn geboekt en bevestigd voor een datum in de toekomst, en zolang het gehele vluchtschema nog niet is doorlopen. Per boeking mag slechts een keer het product Mijlen vermenigvuldigen worden gekocht. Mijlen die zijn gekocht op basis van Mijlen vermenigvuldigen worden aan het account van het in aanmerking komende lid toegekend op basis van de onderstaaande Clausule 17, onafhankelijk van het feit of de komende reis is gestart of afgerond. Dientengevolge kan de transactie voor mijlen vermenigvuldigen niet worden aangepast of teruggedraaid, niettegenstaande een wijziging of annulering van de boeking waarvoor het Mijlen vermenigvuldigen is gekocht. Mijlen vermenigvuldigen kan niet aan het Mijn Familie-account worden toegevoegd. Niveau mijlen kunnen niet worden vermenigvuldigd.
 10. De prijs van Skywards mijlen en de regels die gelden voor het aankopen, overdragen, verlengen, opnieuw activeren en vermenigvuldigen van Skywards mijlen en/of de voorwaarden voor het verkrijgen van Skywards mijlen, kunnen op elk moment worden gewijzigd.
 11. Aangekochte/overdragen/vermenigvuldigde Skywards mijlen of mijlen die cadeau worden gedaan, zijn minimaal 3 jaar na de aankoopdatum geldig en verlopen in het derde jaar aan het einde van de geboortemaand van het ontvangende lid. Verlengde Skywards mijlen zijn 12 maanden geldig vanaf de oorspronkelijke vervaldatum en verlopen aan het einde van deze periode. Opnieuw geactiveerde Skywards mijlen zijn 12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum en verlopen aan het einde van deze periode.
 12. Skywards mijlen kunnen worden gekocht, cadeau worden gedaan, overdragen en opnieuw worden geactiveerd via emirates.com en de contactcenters of boekingskantoren van Emirates. Skywards mijlen kunnen alleen online worden vermenigvuldigd op emirates.com, en niet via contactcenters of boekingskantoren van Emirates.
 13. Leden kunnen alleen een creditcard gebruiken om te betalen voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen verlengen, Mijlen opnieuw activeren en Mijlen vermenigvuldigen. Betalen met contant geld is niet mogelijk.
 14. Emirates Skywards-leden moeten inloggen bij hun Emirates Skywards-account op emirates.com voordat ze doorgestuurd kunnen worden naar het Points-platform om de transactie af te ronden.
 15. Transacties worden verwerkt op basis van de valuta van het land van inwoning vermeld in het lidmaatschapsprofiel van het Skywards-lid, met uitzondering van het geval dat Mijlen inline kopen hoort bij transacties die worden verwerkt in een valuta op basis van het land dat is geselecteerd op Emirates.com. Indien betaald wordt in andere valuta dan in USD, kan de wisselkoers variëren (afhankelijk van de dan geldende actuele wisselkoers). In gevallen waarin betaling in de lokale valuta van het lid niet wordt ondersteund, worden de transacties standaard in USD verwerkt. Lokale belastingen kunnen worden geheven en verschuldigd zijn volgens het beleid van Emirates.
 16. Skywards mijlen worden binnen 48 uur na volledige en succesvolle betaling met creditcard via het Points-platform op het Emirates Skywards-account bijgeschreven. Mochten de Skywards mijlen niet worden bijgeschreven op het account, dan kunnen Skywards mijlen worden geclaimd door contact op te nemen met een Emirates-contactcenter.
 17. Skywards mijlen kunnen op elk moment worden gekocht, cadeau gedaan en overgedragen, maar kunnen alleen worden vermenigvuldigd als het lid de optie voor Mijlen vermenigvuldigen krijgt aangeboden voor een komende Emirates-vlucht. Skywards mijlen kunnen worden verlengd in de laatste drie (3) maanden voor het verloop hiervan en opnieuw worden geactiveerd tot zes (6) na het verloop hiervan.
 18. Skywards mijlen kunnen binnen de voorgeschreven beperkingen worden gekocht, overgedragen, verlengd, vermenigvuldigd en opnieuw worden geactiveerd, maar moeten ten minste 48 uur vóór het indienen van een boeking of het inwisselen van mijlen worden gekocht. Transacties die worden gedaan om mijlen te kopen (door losse mijlen of inline mijlen te kopen), cadeau te doen, over te schrijven, te verlengen, te vermenigvuldigen of opnieuw te activeren om deze Skywards mijlen in te wisselen voor rewards, garanderen de beschikbaarheid van dergelijke rewards niet. Terugbetalingen met betrekking tot Skywards mijlen die zijn gekocht op basis van Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen opnieuw activeren en Mijlen vermenigvuldigen, zijn niet toegestaan, tenzij wettelijk verplicht. De contante prijs waarvoor Skywards mijlen gekocht worden, houdt geen verband met de waarde die een Skywards-lid ontvangt bij het inwisselen van Skywards mijlen voor een reward in vergelijking met de prijs waarvoor datzelfde product of dezelfde service beschikbaar is voor aankoop met geld+mijlen of alleen geld.
 19. Een lid mag zijn of haar Skywards mijlen niet voor geld of vergoedingen verkopen en een lid mag geen Skywards mijlen kopen van een derde.
 20. Als de ontvanger van Skywards mijlen geen Skywards-lid is, moet de ontvanger eerst lid worden van Emirates Skywards voordat hij of zij deze Skywards mijlen kan ontvangen.
 21. Skywards mijlen die zijn gekocht, cadeau gedaan, overgedragen, verlengd, vermenigvuldigd of opnieuw geactiveerd, tellen niet mee voor de niveaustatus.
 22. Het privacybeleid(opent link) en de algemene voorwaarden(opent link) van Points.com Inc. gelden voor dergelijke transacties en verwerkte betalingen.
 23. De programmaregels(opent link) van Emirates Skywards zijn van toepassing.

10. Rewards - Algemeen

 1. Alle rewards moeten worden geboekt op de website of via de Emirates App of bij een Emirates-contactcenter of een Emirates-boekingskantoor, tenzij anders vermeld in deze programmaregels. Skywards mijlen kunnen alleen door dat lid of zijn of haar reiscoördinator (of door een ouder of voogd namens een lid jonger dan 18 jaar) worden ingewisseld voor rewards. Bij de aanvraag van een reward kan een lid worden verzocht een reward-toestemmingsformulier in te vullen en een kopie van zijn of haar paspoort te overleggen.

 2. Om een reward aan te vragen, moet een lid het vereiste aantal Skywards mijlen op zijn of haar account hebben opgespaard. Leden kunnen Skywards mijlen te allen tijde inwisselen voor rewards zolang de Skywards mijlen geldig zijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid en de voorwaarden zoals uiteengezet in deze programmaregels of in de Algemene Voorwaarden van partners.

  Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het aantal Skywards mijlen dat vereist is voor verwerving van een reward wijzigen, een aangeboden reward intrekken of extra beperkingen opleggen aan een reward of de voorwaarden voor verwerving.

 3. Alle rewards zijn afhankelijk van beschikbaarheid en beperkingen van leveranciers. Emirates Skywards of partners kunnen periodiek een periode vaststellen waarin geen rewards beschikbaar zijn. Rewards zijn mogelijk niet beschikbaar op alle vluchten en in alle periodes. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving rewards intrekken, vervangen of substitueren.

 4. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LETSEL, OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE VERBAND HOUDT MET DE LEVERING VAN EEN REWARD (MET UITZONDERING VAN HET GEBRUIK VAN EEN REWARDTICKET) NOCH VOOR VERLIES, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN EEN REWARD.

 5. TENZIJ UITSLUITING DOOR DE WET VERBODEN IS, WORDT GEEN (UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE) GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT REWARDS KRACHTENS EMIRATES SKYWARDS. IN HET BIJZONDER WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN REWARDS OF HUN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL.

 6. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN ONDER VOORBEHOUD VAN DEZE PROGRAMMAREGELS, BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EMIRATES SKYWARDS OF EEN PARTNER MET BETREKKING TOT VLUCHTEN, GOEDEREN OF SERVICES DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN REWARD ZICH TOT EEN OF MEERDERE ONDERSTAANDE HANDELINGEN: (A) VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF LEVERING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN; (B) REPARATIE VAN DE GOEDEREN; (C) TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VOOR DE VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF VOOR DE VERWERVING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN EN, IN HET GEVAL VAN SERVICES OF VLUCHTEN, DE SERVICE OF DE VLUCHT OPNIEUW AANBIEDEN, NAAR KEUZE VAN EMIRATES SKYWARDS OF DE PARTNER DIE AANGESTELD IS OM DE VLUCHT, GOEDEREN OF SERVICES, AL NAARGELANG, UIT TE VOEREN/TE LEVEREN.

11. Emirates-vlucht rewards

 1. Een lid kan een vlucht reward voor zichzelf of een derde inwisselen.

 2. Classic rewards hebben geen contante waarde en kunnen niet worden omgezet in contant geld.

 3. Alle belastingen, rechten en toeslagen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, (met inbegrip van de luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen), zijn de verantwoordelijkheid van het lid en moeten voorafgaand aan de uitgifte van het Classic reward-ticket worden betaald. Betalingen worden geaccepteerd in contanten of met een creditcard. Leden hebben de mogelijkheid de door de luchtvaartmaatschappij opgelegde lasten met behulp van Skywards mijlen te betalen.

 4. Classic reward-tickets zijn geldige reisdocumenten en worden afgegeven op basis van alle voorwaarden die bij de uitgifte van het ticket van toepassing zijn. Alle Classic Reward-tickets van vluchten worden beheerst door en vallen onder de Emirates-vervoersvoorwaarden(opent link) die van toepassing zijn op de betreffende classic reward en de programmaregels op het moment van boeken. Onverminderd de voorgaande algemene bepalingen, moet het lid ervoor zorgen dat hij of zij beschikt over het juiste visum, de juiste reisdocumenten en inentingskaarten (inclusief voor baby's) om te vliegen met een classic reward-ticket.

 5. Het inwisselingspercentage voor Classic Reward-tickets voor baby's (tot 2 jaar) bedraagt 10% van het percentage dat geldt voor volwassenen. Bewijsstukken voor de leeftijd van de baby kunnen in redelijkheid tijdens een boeking worden opgevraagd. Een Classic Reward-ticket voor een baby kan alleen worden gebruikt in Economy Class op een vlucht van Emirates. Rewardtickets voor een baby moeten op hetzelfde moment als een rewardticket voor een volwassene worden geboekt, en binnen dezelfde boeking.

 6. Classic Reward-tickets moeten betaald en uitgegeven zijn binnen zeven dagen na de boekingsdatum, anders wordt de reservering geannuleerd. Indien de vertrekdatum binnen zeven dagen valt, is een onmiddellijke betaling en uitgifte van tickets vereist.

 7. Open tickets worden niet als Classic Rewards uitgegeven. Uitgaande en retourvluchten moeten gelijktijdig worden geboekt en bevestigd. Wachtlijsten voor Classic Reward-vluchten zijn niet toegestaan. Classic Reward-tickets worden nietig verklaard wanneer onderdelen van het ticket in de verkeerde volgorde zijn gebruikt.

 8. Alle kosten en lasten overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit wettelijk is verboden.

 9. Vliegen met een Classic Reward-ticket is soms niet mogelijk op gezamenlijke of codesharing services. Het lid is in deze omstandigheden verantwoordelijk om te controleren of Classic Reward-vluchten mogelijk zijn met de luchtvaartmaatschappij waarbij de vlucht is geboekt. Het gebruik van een Classic Reward-ticket geeft het lid geen recht op voordelen die gekoppeld zijn aan een ticket tegen vol tarief. Wanneer het lid hierover vragen heeft, moet hij of zij contact opnemen met een Emirates-contactcenter.

 10. Een Classic Reward-ticket kan niet worden bevestigd aan een andere dan de op het ticket vermelde luchtvaartmaatschappij, behalve bij annulering van een vlucht waarvoor een lid een bevestigde zitplaats bezit. Bij annulering of ernstige verstoring van een vlucht kan een lid dat vliegt met een Classic Reward-ticket overgeplaatst worden naar een volgende vlucht van dezelfde luchtvaartmaatschappij waarop een plaats beschikbaar is of naar een andere luchtvaartmaatschappij, naar eigen goeddunken van Emirates.

 11. Een lid mag geen Classic Reward-ticket of andere reward voor contant geld of een andere vorm van vergoeding verkopen en een lid mag geen rewardticket of een andere reward kopen van een derde. Een Classic Reward-ticket dat gekocht, verkocht of geruild is van, aan of met een lid, kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving van Emirates Skywards geannuleerd of in beslag worden genomen. Wanneer het Classic Reward-ticket gedeeltelijk of volledig is gebruikt, is het lid verantwoordelijk voor het betalen van de vlucht tegen een volledig tarief. Alle rechten, waaronder juridische vorderingen of de annulering van een lidmaatschap, zijn eveneens voorbehouden.

 12. ONDER VOORBEHOUD VAN HET TOEPASSELIJKE INTERNATIONALE RECHT AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS NOCH EEN PARTNERLUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ (AL NAARGELANG) GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE LEDEN DIE VLIEGEN MET ANDERE REWARDTICKETS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DE VERVOERS- EN REISDOCUMENTEN VAN DE BETREFFENDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ.

 13. De overige voorwaarden en kosten die van toepassing zijn op Classic Flex- of Flex Plus Rewards- en Classic Saver Reward-tickets worden hieronder uiteengezet:

  TariefvoorwaardenFlex Plus Economy Class, Business Class en First ClassAlleen Flex First ClassSaver – Economy Class en Business Class
  Maximumverblijf12 maandenDrie maandenDrie maanden
  StopoversTwee stopovers toegestaan (één heenvlucht plus één terugvlucht)Twee stopovers toegestaan (één heenvlucht plus één terugvlucht)Eén stopover toegestaan (heenvlucht of terugvlucht)
  Vluchten die in aanmerking komenGeldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten)Geldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten)Geldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten)
  Gemengde rewardsCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief
  Open-jawReizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates SkywardsReizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates SkywardsReizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates Skywards
  Geldigheidsduur ticketDe reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnenDe reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnenDe reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnen
  Kortingen voor kinderenRewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)Rewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)Rewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)
  Kortingen voor baby'sRewards tegen 10% van de gebruikelijke Skywards-niveaus (alleen geldig op Economy Class-vluchten)Rewards in First Class zijn niet van toepassingRewards tegen 10% van de gebruikelijke Skywards-niveaus (alleen geldig op Economy Class-vluchten)
  TariefvoorwaardenFlex PlusFlexSaver
  Datum wijzigenKosteloosKosteloosUSD 25* Tarieven vrijgesteld voor baby's per wijziging, per persoon
  Restituties vóór de reisKosteloosUSD 50* Tarieven vrijgesteld voor baby's alleen binnen de geldigheidsperiode van het ticket en de mijlenUSD 75* Tarieven vrijgesteld voor baby's alleen binnen de geldigheidsperiode van het ticket en de mijlen
  Restituties na de reisNiet toegestaanNiet toegestaanNiet toegestaan
  Alle overige wijzigingen (binnen programmavoorwaarden)KosteloosKosteloosUSD 25* Tarieven vrijgesteld voor baby's per wijziging, per persoon
  Gemengde rewardsCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief
 14. Vlucht rewards zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de specifieke boekingsklasse.

 15. Dankzij de Last Seat Classic Flex Plus reward* kunnen Platinum-leden een Economy Class of Business Class Flex reward op alle Emirates-vluchten boeken, mits er nog steeds stoelen te koop zijn. Voorwaarden zijn van toepassing.

12. Cash+Miles

 1. Een lid kan elke combinatie van contant geld en mijlen voor een contant Emirates Cash+Miles-ticket voor zichzelf of een derde inwisselen.

 2. Alle belastingen, rechten en door de luchtvaartmaatschappij opgelegde lasten, met inbegrip van de luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen, zijn de verantwoordelijkheid van het lid en moeten voor de uitgifte van het Cash+Miles-ticket worden betaald.

 3. Emirates Cash+Miles-tickets zijn geldige reisdocumenten en zijn afgegeven op basis van alle voorwaarden die bij de uitgifte van het ticket van toepassing zijn. Emirates Cash+Miles-tickets vallen onder en worden uitgevoerd op basis van de Emirates-vervoersvoorwaarden en de programmaregels op het moment van boeken. Onverminderd de voorgaande algemene bepalingen, moet het lid ervoor zorgen dat hij of zij beschikt over het juiste visum, de juiste reisdocumenten en inentingskaarten (inclusief voor baby's) om te vliegen met een Emirates Cash+Miles-ticket.

 4. Alle kosten en lasten overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit wettelijk is verboden.

 5. Vliegen met een Emirates Cash+Miles-ticket is soms niet mogelijk op gezamenlijke of codesharing services. Het lid is verantwoordelijk in deze omstandigheden te controleren of de Emirates Cash+Miles-vluchten mogelijk zijn bij de luchtvaartmaatschappij waarbij de vlucht is geboekt.

 6. Elke aankoop van een Emirates Cash+Miles-ticket (indien beschikbaar) valt onder de algemene voorwaarden van dit artikel 12.

 7. Emirates Cash+Miles-tickets kunnen uitsluitend online worden gekocht bij emirates.com en via Emirates-contactcentra en detailhandelaren.

 8. Emirates Cash+Miles zijn afhankelijk van beschikbaarheid en worden aangeboden naar eigen goeddunken van Emirates en Emirates behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid van Cash+Miles te allen tijde in te trekken.

 9. Emirates Cash+Miles-tickets worden alleen aangeboden op vluchten uitgevoerd en verkocht door Emirates. Emirates Cash+Miles-tickets zijn niet beschikbaar voor vluchten met codesharing of bij partnerluchtvaartmaatschappijen.

 10. Emirates Cash+Miles-tickets vereisen een minimale inwisseling van 20.000 mijlen. Emirates behoudt zich het recht voor de vereiste minimale inwisseling van mijlen op elk moment te wijzigen.

 11. Emirates Cash+Miles-tickets zijn beschikbaar voor commerciële tarieven van Emirates exclusief codeshare- en interline-vluchten.

 12. Mijlen worden op het moment van boeken afgeschreven van het account van het lid.

 13. Skywards Miles en niveaumijlen kunnen worden verdiend op het contant geld-gedeelte op basis van het percentage contant geld dat gebruikt is als vorm van betaling van de ticketprijs, met uitzondering van door de luchtvaartmaatschappij opgelegde heffingen, belastingen en toeslagen. Verdienen voor andere FFP/loyaliteitsprogramma's is niet beschikbaar.

 14. Op het moment dat een Emirates Cash+Miles-ticket wordt geannuleerd of u een restitutie hiervoor krijgt, tenzij vermeld in paragraaf 6.9 en 8.5 hierboven krijgt een lid verlopen Skywards Miles niet terug.

 15. De terugbetaling van een gedeeltelijk gebruikt Emirates Cash+Miles-ticket krijgt een aangepaste prijs om het procentuele equivalent van contant geld en Skywards Miles terug te betalen zoals betaald voor het ticket.

 16. Leden kunnen hun Emirates Cash+Miles-ticket upgraden met contant geld of Skywards Miles.

 17. De omrekeningskoers van Skywards Miles naar de contante waarde voor de aankoop van een Emirates Cash+Miles-ticket, kan naar eigen goeddunken worden gewijzigd door Emirates. Emirates behoudt zich het recht voor om het aantal Skywards Miles vereist voor het inwisselen en/of de ticketprijs te wijzigen of aanvullende beperkingen op te leggen. Deze tarieven kunnen variëren per vertrekluchthaven, bestemming, verkooppunt, vluchtnummer, datum, seizoen, tarief, reisklasse, niveau, verkoopkanalen van Emirates, of een combinatie hiervan. Dienovereenkomstig zijn het aantal Skywards Miles en de waarden in contant geld die worden vermeld op de website, alleen geldig op het moment van boeken.

 18. Leden zijn verantwoordelijk voor alle andere uitgaven en kosten, claims of verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van Emirates Cash+Miles. Alle andere belastingen, heffingen, toeslagen, zoals gespecificeerd op het moment van ticketuitgifte, moeten worden betaald door het lid.

 19. Alle Emirates Cash+Miles-tickets vallen onder en moeten voldoen aan de Emirates-vervoersvoorwaarden en -tariefvoorwaarden die van toepassing zijn op het ticket en de programmaregels op het moment van boeken.

 20. Eventuele tariefverschillen of bijkomende belastingen of toeslagen als gevolg van een wijziging in een Emirates Cash+Miles-ticket mogen uitsluitend in contanten worden betaald.

 21. Emirates Cash+Miles-tickets tellen niet mee voor het aantal in aanmerking komende vluchten voor het behoud of verkrijgen van niveaustatus.

 22. Emirates Skywards Skysurfers-leden kunnen geen tickets kopen met Emirates Cash+Miles.

 23. Als leden minder 2000 Skywards mijlen in hun in individuele account hebben en vanuit het Mijn Familie-account mijlen proberen in te wisselen voor Cash+Miles-tickets, moeten ze dit doen via het lokale Emirates-kantoor.

12.a flydubai Cash+Miles

 1. Een lid kan elke combinatie van contact geld en mijlen gebruiken voor een flydubai Cash+Miles-ticket voor zichzelf of een derde.

 2. Een flydubai Cash+Miles-ticket kan door het lid via de flydubai-websites worden gekocht door in te loggen op het Emirates Skywards-account van het lid, door het flydubai-klantencentrum te bellen of door de flydubai-reiswinkels in Dubai te bezoeken. Het lid krijgt een bevestigingsnummer en de boekingsbevestiging wordt uitgegeven en verstuurd naar het e-mailadres van het lid dat in de boeking wordt vermeld.

 3. In het geval van een flydubai Cash+Miles, moet de aankoop voor het geplande vertrek van het eerste vluchtgedeelte van het vluchtschema worden uitgevoerd en is er mogelijk een hoger aantal Skywards Miles vereist, afhankelijk van beschikbaarheid, bepaalde datums en/of gedeeltes en andere factoren zoals door flydubai bepaald.

 4. flydubai Cash+Miles-tickets vallen onder de vervoersvoorwaarden van flydubai en andere toepasselijke algemene voorwaarden zoals vermeld aan het lid op het moment van boeken bij flydubai.

 5. flydubai Cash+Miles-tickets vallen mogelijk onder IATA-tariefconstructieregels.

 6. Tenzij anderzijds vermeld, bijvoorbeeld via een speciale promotie, zijn leden verantwoordelijk voor alle belastingen en andere kosten gekoppeld aan het flydubai Cash+Miles-ticket, inclusief en niet beperkt tot vertrekluchthavenbelasting, boetes bij de douane, immigratiekosten, luchthavenkosten, klantgebruikkosten, luchtvaartmaatschappijkosten, agriculturele inspectiekosten, beveiligings- en verzekeringskosten of andere incidentele kosten en belastingen opgelegd door een persoon of relevante autoriteit of instantie, inclusief maar niet beperkt tot flydubai. Indien vereist, leveren wij volledige informatie aan de relevante autoriteiten over personen die flydubai Cash+Miles-tickets ontvangen. Enige aansprakelijkheid die voortkomt uit het indienen van deze gegevens of via een directe melding door een lid, zijn de persoonlijke aansprakelijkheid van het betreffende lid.

 7. Nadat een flydubai Cash+Miles-ticket is geboekt, mag flydubai bepalen of het op aanvraag van het lid een wijziging aan de boeking toestaat. Wijzigingen kunnen op de flydubai-website worden gedaan, door het Dubai-klantencentrum te bellen of de flydubai-reiswinkel in Dubai te bezoeken. Dit alles is op basis van de vervoersvoorwaarden, tariefregels en/of toepasselijke algemene voorwaarden van flydubai.

 8. Voor elke wijziging aan een flydubai Cash+Miles-ticket moet het lid mogelijk aanvullende Skywards Miles inwisselen. Het aantal vereiste Skywards Miles, indien van toepassing, worden bij het uitvoeren van de wijziging vermeld.

 9. Leden moeten mogelijk extra kosten betalen voor wijzigingen van een flydubai Cash+Miles-ticket, op basis van de vervoersvoorwaarden, tariefregels en/of toepasselijke algemene voorwaarden.

 10. Wijzigingen vallen onder de vervoersvoorwaarden, tariefregels en/of toepasselijke algemene voorwaarden voor het programma van flydubai.

13. Emirates upgrade rewards

 1. Upgrade rewards zijn alleen beschikbaar voor Emirates-vluchten (uitgezonderd vluchten met codesharing van Emirates die worden uitgevoerd door een andere maatschappij) en kunnen worden gebruikt voor één sector.

 2. Upgrade rewards zijn niet toegestaan op tickets met speciale tarieven. Business Class Saver-tickets kunnen te allen tijde tot zes uur voor vertrek worden geüpgraded. Economy Class Saver-tickets kunnen alleen worden geüpgraded tijdens het online inchecken, op de luchthaven of aan boord.

 3. Leden dienen voldoende mijlen te hebben voor de aangevraagde upgrade reward voor de Emirates-vlucht op het moment dat ze de upgrade reward aanvragen.

 4. Upgraden is alleen toegestaan naar één klasse hoger, bijv. van Economy Class naar Business Class, of van Business Class naar First Class. Bij vluchten waar alleen Economy Class en First Class wordt aangeboden, is een dubbele upgrade tussen Economy Class en First Class toegestaan met het dubbele aantal benodigde mijlen.

 5. Upgrade reward-aanvragen dienen minstens 6 uur voor vertrek te worden ingediend.

  Alle leden van Emirates Skywards kunnen bij het inchecken mijlen inwisselen voor directe upgrade rewards, afhankelijk van beschikbaarheid. Platinum-, Gold- en Silver-leden kunnen aan boord mijlen inwisselen voor directe upgrade rewards, afhankelijk van beschikbaarheid. Meer informatie over directe upgrade rewards(opent een link)(opent een link).

 6. Vanaf 1 maart 2019 zijn nieuwe reserveringen voor chauffeurservice niet beschikbaar in combinatie met upgrades van Skywards Economy naar Business Class. Dit is ook van toepassing op vervangende reserveringen voor chauffeurservice voor vluchten die na 1 maart 2019 worden omgeboekt. Reserveringen voor chauffeurservice uitgevoerd voor 1 maart 2019 in combinatie met vluchten na 1 maart 2019 vallen hier niet onder.

 7. Een lid dient in het bezit te zijn van een bevestigd ticket voor de vlucht die hij of zij wil upgraden alvorens een upgrade reward aan te vragen. Alle ticket- en tariefregels die van toepassing zijn op het basisticket, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

 8. Upgrade rewards zijn alleen toegestaan op e-tickets van Emirates met een ticketnummer dat begint met '176'. Papieren tickets komen niet in aanmerking voor upgrade rewards van Emirates Skywards.

 9. Kinderen onder begeleiding van een volwassene komen in aanmerking voor upgrade rewards tegen 10% van de Skywards Miles die van toepassing zijn om een upgrade reward voor een volwassene in te wisselen. Het lid en het kind dienen mijlen gezamenlijk in te wisselen voor een upgrade reward, in dezelfde transactie.

 10. Er zijn geen kosten van toepassing op het annuleren van upgrade rewards. Echter, tenzij vermeld in paragraaf 6.9 en 8.5 hierboven, worden Skywards Miles niet opnieuw toegekend aan het account van het lid.

 11. Upgrade rewards zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de specifieke boekingsklasse.

 12. Een lid kan op Emirates-vluchten met meerdere sectoren voor maximaal één geboekte sector een vlucht met Skywards Miles upgraden. Extra Skywards Miles moeten worden ingewisseld als een lid in de aansluitende sector verder wil vliegen in een hogere reisklasse.

 13. Een lid kan op Emirates-vluchten met meerdere sectoren van toepassing op een enkel vluchtnummer, voor maximaal één geboekte sector een vlucht met Skywards Miles upgraden. Extra Skywards Miles moeten worden ingewisseld als een lid in de aansluitende sector verder wil vliegen in een hogere reisklasse.
 14. In gevallen waarin er beschikbaarheid is voor een sector of sectoren binnen een reis van vertrek naar bestemming, maar niet voor de volledige reis van vertrek naar bestemming, reflecteert het aantal vereiste Skywards mijlen het sectorniveau of basis van de Sky Miles-calculator.
 15. Directe upgraderewards (beschikbaar bij inchecken of aan boord) zijn alleen beschikbaar voor eerstvolgende sector, reflecteert het vereiste aantal Skywards mijlen het sectorniveau op basis van de Sky Miles-calculator.
 16. Alle belastingen (met inbegrip van de luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen) waar van toepassing, zijn de verantwoordelijkheid van het lid en moeten voorafgaand aan de uitgifte van het Upgrade Reward-ticket worden betaald. Betalingen worden geaccepteerd in contanten of met een creditcard.

14. Partners

 1. Partners en de Algemene Voorwaarden waaronder Skywards mijlen worden verdiend en/of ingewisseld via een partner, kunnen periodiek wijzigen. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan leden eventuele rewards van partners intrekken, beperken, wijzigen of annuleren.  Het lid is verantwoordelijk om na te gaan of Skywards mijlen verdiend en ingewisseld kunnen worden bij partners.

 2. Skywards mijlen voor goederen en services van partners worden verdiend op basis van de uitgaven van het lid. Uitsluitingen of minimale aankoopvoorwaarden kunnen van toepassing zijn. Wanneer de uitgaven uitgedrukt worden in een andere valuta dan de wettelijke valuta in de Verenigde Arabische Emiraten, wordt het betreffende bedrag omgezet tegen een redelijke wisselkoers, die wordt vastgesteld door of namens Emirates Skywards.

 3. Wanneer een lid services en/of goederen koopt bij een partner, wordt het contract voor deze services en/of goederen afgesloten met het lid en de partner. Dienovereenkomstig zijn de Algemene Voorwaarden van de partner van toepassing op de goederen en/of services die het lid heeft geselecteerd. Bepaalde Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op de website, maar Emirates Skywards adviseert het lid met klem de Algemene Voorwaarden te lezen en voorafgaand aan de selectie van goederen en/of services navraag te doen bij de partner. Door het aanbod van de partner te accepteren, gaat het lid ermee akkoord de Algemene Voorwaarden die door de partner aan de aankoop zijn gesteld te zullen naleven, inclusief de betaling van alle (eventuele) verschuldigde bedragen, en alle regels en beperkingen ten aanzien van de boeking, beschikbaarheid, annulering en terugbetaling van services en/of goederen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REWARDS TOEGEKEND DOOR PARTNERS, WANNEER DE PARTNER WEIGERT EEN REWARD AAN HET LID TOE TE KENNEN. De eventuele rechten van een lid op een reward worden uitsluitend bepaald door de partner die de reward levert. Onder voorbehoud van deze clausule, zijn alle rewards geleverd aan een lid uitdrukkelijk onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van partners die de reward leveren. 

 4. Indien een partneraanbieding leden de mogelijkheid biedt om verdiende punten bij een partner over te dragen naar of om te zetten in Skywards mijlen ('Omzettingsaanbieding'), is een dergelijke overdracht of omzetting alleen geldig als: het lid onderdeel is van Emirates Skywards en het programma van de partner; en punten van partners worden overgedragen van een account bij die partner op de eigen naam van het lid naar het Emirates Skywards-account van het lid onder dezelfde naam ('Gekoppelde accounts'). Een gekoppeld account moet dezelfde voornaam, achternaam en geboortedatum hebben. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, het account van een lid niet te koppelen of te crediteren op grond van dit artikel 14.4 of mijlen die reeds zijn bijgeschreven naar het account van een lid op grond van een omzettingsaanbieding te annuleren, indien Emirates redenen heeft om aan te nemen dat de identiteit van het lid niet overeenkomt met de identiteit van de overdrager of wanneer er frauduleuze activiteiten hebben plaatsgevonden in verband met de overdracht of omzetting gerelateerd aan het account van het lid.

 5. Bekijk de lijst met partners(opent link)(opent link).

15. Vlucht rewards van partnerluchtvaartmaatschappijen

 1. De Algemene Voorwaarden betreffende de inwisseling van Skywards Miles voor vlucht rewards van partnerluchtvaartmaatschappijen kunnen per partner verschillen. Het lid is verantwoordelijk voor het raadplegen van deze Algemene Voorwaarden tijdens de boeking.

 2. Vlucht rewards van partners moeten ten minste zeven dagen vóór de reisdatum zijn betaald en uitgegeven. Voor vlucht rewards van partners die zeven dagen vóór de vlucht zijn geboekt, zijn kosten verschuldigd van USD 50; voor boekingen binnen 24 uur vóór de vlucht zijn boekingskosten verschuldigd van USD 75.

 3. Sommige partnerluchtvaartmaatschappijen accepteren om redenen die verband houden met de planning niet dat vlucht rewards meer dan zes maanden van tevoren worden geboekt.

 4. De meeste partnerluchtvaartmaatschappijen accepteren een stopover plus een terugkeerpunt op vlucht rewards. Meer informatie(opent link) over de algemene voorwaarden van de afzonderlijke partnerluchtvaartmaatschappijen.

 5. Op datumwijzigingen van een vlucht reward van een partner worden per wijziging en per persoon kosten in rekening gebracht van USD 25, mits aan de overige Algemene Voorwaarden van het ticket en de partner is voldaan.

 6. Vluchtrewards van een partner moeten ten minste 72 uur vóór vertrek van de vlucht worden geannuleerd. Er wordt een bedrag van USD 75 aan annuleringskosten in rekening gebracht. Echter, tenzij vermeld in paragraaf 6.9 en 8.5 hierboven, worden Skywards Miles niet opnieuw toegekend aan het account van het lid.

 7. Alle kosten en lasten overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit wettelijk is verboden.

 8. Alle rewards worden uitgegeven als retourvluchten.

 9. De overige Algemene Voorwaarden worden hieronder uiteengezet:



  Overige voorwaardenRewards van partnerluchtvaartmaatschappijen
  DatumwijzigingenUSD 25* tenzij dit wettelijk is verboden, per wijziging, per persoon
  Restituties vóór de reis**USD 75* tenzij dit wettelijk is verboden, alleen binnen de geldigheidsperiode van het ticket en de mijlen
  Restituties na de reis**Niet mogelijk
  Alle overige wijzigingenUSD 25* tenzij dit wettelijk is verboden per wijziging, per persoon

16. Mijn Familie

 1. Een lid moet inloggen voor het individuele Emirates Skywards-account om een Mijn Familie-account aan te maken en het gezinshoofd te worden.

 2. In het geval van een promotie, communicatie of geschil gerelateerd aan Mijn Familie wordt het profiel van het gezinshoofd gebruikt, bijv. aangaande land van verblijf, niveau enz.

 3. Deelname aan Mijn Familie wordt aangeboden op basis van de goedkeuring van Emirates.

 4. Deelname aan Mijn Familie staat open voor individuele Emirates Skywards-leden en Skywards Skysurfers.

 5. Het gezinshoofd moet 18 jaar of ouder zijn.

 6. Het gezinshoofd mag maximaal zeven familieleden van 2 jaar of ouder via de website nomineren.

 7. Familieleden moeten op een van de volgende manieren een directe relatie hebben met het gezinshoofd: Echtgeno(o)t(e), Partner, Zoon, Stiefzoon, Dochter, Stiefdochter, Moeder, Schoonmoeder, Stiefmoeder, Vader, Schoonvader, Stiefvader, Broer, Zus, Kleindochter, Kleinzoon en Hulp in de huishouding.

 8. Familieleden kunnen worden gevraagd om Emirates Skywards extra bewijs te verstrekken van hun relatie met het gezinshoofd.

 9. Het gezinshoofd mag een onbeperkt aantal baby's toevoegen ten behoeve van het boeken van vluchten. Baby's kunnen geen mijlen verzamelen voor een Mijn Familie-account. Zodra een baby 2 jaar oud wordt, zal hij automatisch uit het Mijn Familie-account worden verwijderd en kan hij na het openen van een lidmaatschap voor Skywards Skysurfers door het gezinshoofd worden toegevoegd als nieuw familielid.

 10. Een gezinshoofd mag uitsluitend zijn geregistreerd voor één Mijn Familie-account.

 11. Als een groep actief wil blijven en in aanmerking wil blijven komen voor promoties of speciale aanbiedingen, dan moet er naast het gezinshoofd ten minste één familielid actief blijven in het Mijn Familie-account.

 12. Een gezinshoofd of familielid moet eerst individueel lid worden van Emirates Skywards of Skywards Skysurfers voordat hij onderdeel wordt van Mijn Familie.

 13. Als een familielid (18 jaar of ouder) onderdeel wordt van Mijn Familie, zal worden gevraagd een percentage mijlen te kiezen (tot 100%) dat uitsluitend wordt verdiend op Emirates- en flydubai-vluchten (exclusief codesharing-vluchten met partnerluchtvaartmaatschappijen) om te verzamelen in het Mijn Familie-account ten behoeve van inwisselingen. Het resterende mijlensaldo blijft in het Emirates Skywards-account van het individu aanwezig. U kunt het bijdragingspercentage altijd wijzigen. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen alleen worden toegevoegd en onderdeel van een Mijn Familie-account blijven als de geregistreerde ouder of voogd voor het Skywards Surfers-account ook het aangewezen gezinshoofd is. Indien hier wijzigingen in plaatsvinden, kan dit resulteren in de automatische verwijdering van het kind uit het Mijn Familie-account. Tot het kind 18 jaar oud wordt, zal de ouder of voogd namens het kind beslissen over het bijdragingspercentage in mijlen.

 14. Het gezinshoofd en de familieleden verdienen mijlen en niveau mijlen via hun individuele Emirates Skywards-account gebaseerd op het individuele Emirates Skywards-lidmaatschapsniveau.

 15. Skywards mijlen of niveau mijlen die zijn verdiend voor aanvang van deelname aan Mijn Familie blijven in het Emirates Skywards-account van het individu.

 16. Niveau mijlen kunnen niet worden verzameld in het Mijn Familie-account en blijven onderdeel van het individuele Emirates Skywards- of Skywards Skysurfers-account van het lid. Ten behoeve van Mijn Familie geldt een referentie naar mijlen niet voor niveau mijlen.

 17. Alleen mijlen verdiend voor Emirates- of fydubai-vluchten (exclusief codesharing-vluchten met partnerluchtvaartmaatschappijen) kunnen in het Mijn Familie-account worden verzameld.

 18. Zodra mijlen in het Mijn Familie-account zijn verzameld, kunnen ze niet terug worden gezet naar het individuele Emirates Skywards-account van het lid. Als een familielid onderdeel wordt van Mijn Familie, geeft hij de goedkeuring en autoriteit aan het gezinshoofd om mijlen van het Mijn Familie-account in te wisselen en reizen namens het lid te boeken en beheren.

 19. Emirates maakt het volgende zichtbaar aan het gezinshoofd en elk familielid: aanhef, voornaam, achternaam, verzamelde mijlen, bijdragingspercentage mijlen, ingewisselde mijlen en de datum waarop aan Mijn Familie-gerelateerde mijlentransacties door een familielid zijn uitgevoerd. Het doel hiervan is om ervoor te kunnen zorgen dat het familielid efficiënt kan beheren en inwisselingen kan uitvoeren namens alle familieleden. Vluchtgeschiedenis en andere persoonlijke gegevens zijn niet zichtbaar voor andere familieleden van Mijn Familie en blijft alleen in het individuele Emirates Skywards-account van het lid te zien.

 20. Het volgende is zichtbaar voor het gezinshoofd, ten behoeve van efficiënt beheer: Cash+Miles-boekingen en Classic Reward-boekingen ingediend door het gezinshoofd met mijlen van het Mijn Familie-account. Omdat het gezinshoofd boekingen voor familieleden kan indienen met mijlen van het Mijn Familie-account, krijgt het gezinshoofd alleen toegang tot informatie gerelateerd aan boekingen ingediend via het Mijn Familie-account, zoals 'Passenger Name Record' (PNR), speciale maaltijdtypen, aanvragen voor passagiers met speciale behoeften, details gerelateerd aan ingewisselde vluchttickets, inclusief reisklasse en tarieftype en details gerelateerd aan transacties, bijv. transactietype, passagiersnaam (aanhef, voornaam en achternaam van het lid dat heeft gevlogen).

 21. Gezinshoofden en familieleden moeten hun individuele Emirates Skywards-lidmaatschapsnummer blijven gebruiken als een boeking wordt uitgevoerd en hoeven geen apart Mijn Familie-lidmaatschapsnummer te gebruiken.

 22. Een familielid kan alleen boekingen indienen en mijlen inwisselen voor zijn of haar individuele Emirates Skywards-account.

 23. Voor Cash+Miles-boekingen en Classic Rewards-boekingen kan het gezinshoofd alleen voor huidige familieleden mijlen inwisselen.

 24. Mijlen behouden de originele waarde tot drie jaar na de reisdatum. Mijlen worden uit het individuele Emirates Skywards-account en het Mijn Familie-account verwijderd aan het einde van de maand waarin het respectievelijke lid is geboren. Bijvoorbeeld, als een lid in mei 2018 mijlen verdient en jarig is in augustus zullen de mijlen van het individuele Emirates Skywards-account en het Mijn Familie-account op 31 augustus 2021 verlopen. Niettegenstaande het hierboven genoemde, is een Aangepaste verloopdatum van toepassing op de Skywards Miles in het Mijn Familie-account van een Platinum-lid. Dit heeft niks te maken met de status als gezinshoofd of familielid en zal zijn op basis van de voorwaarden in paragraaf 6.9 hierboven.

 25. Mijlen worden toegekend aan het individuele Emirates Skywards-account van een lid van het Emirates Skywards-programma en het gekoppelde Mijn Familie-account op basis van het ingestelde bijdragingspercentage. Voor claims met terugwerkende kracht wordt het percentage toegepast dat was ingesteld op het moment dat de claim werd gedaan, en niet op de datum van de vlucht.

 26. Het bijdragingspercentage voor mijlen voor het Mijn Familie-account kan geen datum hebben die ligt voor de datum waarop het respectievelijke lid onderdeel is geworden van het Mijn Familie-account.

 27. Een gezinshoofd kan zichzelf niet uit het Mijn Familie-programma verwijderen of een vervangend gezinshoofd aanwijzen. Ze hebben de optie om het Mijn Familie-account te sluiten en de gespaarde mijlen in het Mijn Familie-account die niet zijn ingewisseld, overgedragen of verlopen, worden als verloren beschouwd.

 28. Een gezinshoofd kan te allen tijde een familielid uit het Mijn Familie-account verwijderen, via de website of door contact op te nemen met een Contactcenter van Emirates. Zodra het maximale aantal familieleden is bereikt, is het slechts drie keer per kalenderjaar toegestaan om een vervanging uit te voeren.

 29. Een familielid kan zichzelf te allen tijde uit het Mijn Familie-account verwijderen door op 'Mijn Familie-account verlaten' te klikken. Houd wel rekening met het volgende:

  • Mijlen die zijn verzameld in het Mijn Familie-account blijven in het Mijn Familie-account.
  • Het gezinshoofd kan niet langer in naam van dit familielid inwisselingen uitvoeren met de mijlen van het Mijn Familie-account
  • Het familielid kan niet langer het Mijn Familie-account bekijken
 30. Elk individueel Emirates Skywards-lid kan onderdeel worden van Mijn Familie.

 31. Familieleden kunnen mijlen verzamelen die zijn verdiend voor Emirates- of flydubai-vluchten.

 32. Leden kunnen hun Skywards mijlen van het Mijn Familie account inwisselen voor het volgende: vluchtupgades voor Emirates vluchten voor het vertrek van de vlucht, exclusief directe upgrades (inchecken en aan boord) of enige online upgrade-aanbiedingen/kortingsupgrades. Leden kunnen hun Skywards mijlen inwisselen voor Cash+Miles-tickeets voor emirates-vluchten of deze doneren. Leden kunnen mijlen ook inwisselen bij Retail en lifestyle partners. Arabian Adventures, Careem, Damas, Done Events, Emirates – Cultuur- en sportevenementen, Emirates Holidays, Magrudy’s, Ski Dubai en Wild Wadi Water Park. Een hotelpartner die in aanmerking komt voor het inwisselen van mijlen is Le Méridien Dubai (Spa & Health Club). Budget van de Autoverhuurpartners komt hier ook voor in aanmerking. Emirates kan de partnerlijst te allen tijde aanpassen.

 33. Als leden minder dan 2.000 Skywards mijlen in hun in individuele account hebben en vanuit het Mijn Familie-account mijlen proberen in te wisselen voor Cash+Miles-tickets voor Emirates-vluchten, moeten ze dit doen via het lokale Emirates-kantoor.

 34. Mijlen kopen, cadeau doen, overdragen, verlengen of opnieuw activeren is momenteel alleen beschikbaar via een individueel Skywards-account en is niet van toepassing op Mijn Familie-accounts.

17. Privacy

 1. In samenhang met het programma verzamelt, gebruikt en deelt Emirates Skwyards persoonlijke gegevens van het lid in overeenstemming met het privacybeleid(opent link). Het privacybeleid bevat informatie over welke persoonlijke gegevens Emirates Skywards verzamelt, hoe ze worden gebruikt, aan wie ze openbaar worden gemaakt en voor welke doeleinden. Daarnaast bevat het privacybeleid informatie over hoe het lid zijn of haar toestemming kan intrekken (waar van toepassing) en hoe het lid contact op kan nemen met Emirates over het verder beheren van de privacy van het lid.

 2. Zonder paragraaf 17.1 te beperken, is een voorwaarde van het lidmaatschap van Emirates Skywards dat, tenzij Emirates Skywards hierover anders wordt geïnformeerd door het relevante lid, dat het relevante lid toestemt in het openbaar maken van de contactgegevens van het relevante lid op of na de beëindigingsdatum van Qantas. Deze gegevens worden openbaar gemaakt zodat Qantas het relevante lid een lidmaatschap voor het Qantas frequent flyer-programma (of het overeenkomstige programma op de Qantas-beëindigingsdatum) kan aanbieden. Het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie door Qantas kan afwijken van Emirates. Qantas is mogelijk niet gebonden aan privacywetgeving die dezelfde mate van bescherming biedt als waar Emirates Skywards aan gebonden is. Voor alle duidelijkheid, niets in dit artikel 17.2 zal op enig moment van een relevant lid eisen het Emirates Skywards-lidmaatschap te beëindigen en/of een lidmaatschap voor het frequent flyer-programma van Qantas (of het equivalent) te accepteren.

 3. Zonder clausule 17.1 uit te sluiten, worden persoonsgegevens van gebruikers, voorheen flydubai OPEN-leden of gebruikers die met flydubai hebben gevlogen, gebruikt en gedeeld door en tussen Emirates en flydubai ten behoeve van het uitvoeren van het Emirates Skywards-programma. Het gebruik en de vrijgave van persoonsgegevens door flydubai kunnen verschillen van Emirates.

 4. In het geval een lid de verwijdering van het account heeft aangevraagd op basis van artikel 17 van de regels voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Recht op verwijdering / recht om vergeten te worden) worden alle gespaarde mijlen in het account die niet zijn ingewisseld, overgedragen of verlopen, als verloren beschouwd.

18. Aansprakelijkheid

 1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS EMIRATES SKYWARDS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EEN LID OF DERDEN VOOR ENIG VERLIES OF DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, ALS GEVOLG VAN BEËINDIGING OF VERANDERING VAN OF AAN EMIRATES SKYWARDS, OF MET BETREKKING TOT ANDERE FACILITEITEN, VOORDELEN OF REGELINGEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD AAN EEN LID, INCLUSIEF DE HERROEPING VAN EEN PARTNER OF DE HERROEPING VAN ANDERE VOORDELEN, FACILITEITEN OF AFSPRAKEN.

 2. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor een lid te diskwalificeren van verdere deelname aan het Emirates Skywards-programma, alle opgespaarde Skywards mijlen te annuleren en een schadevergoeding te vragen voor gebruikte rewards indien naar de overtuiging van Emirates Skywards dit lid of een Reiscoördinator die aangesteld is namens het lid zich opzettelijk schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of de Emirates Skywards-programmaregels heeft geschonden, inclusief, maar niet beperkt tot de frauduleuze verwerving van Skywards mijlen of verwerving, verkoop of misbruik van Skywards mijlen of overname, verkoop of misbruik van reward-voordelen.

 3. De Emirates Skywards conciërgeservice en andere services aangeboden aan leden worden beheerd door externe leveranciers (elk aangeduid als een 'leverancier'). Alle leden die van deze services gebruikmaken, gaan een rechtsgeldige verhouding aan met de leverancier. Voor zover toegestaan door de wet, sluit Emirates Skywards alle aansprakelijkheid uit voor elk lid of derden, ongeacht hun hoedanigheid, met betrekking tot enig verzuim, opzettelijk wangedrag, slechte service of andere schending van een verplichting voortvloeiend uit dienstverlening of verzuim tot dienstverlening door of namens een leverancier op grond van deze rechtsverhouding met een leverancier.

19. Algemeen

 1. De programmaregels kunnen te allen tijde worden gewijzigd, genuanceerd, opgeschort of beëindigd zonder kennisgeving mits toegestaan door de wet, onder voorbehoud dat redelijke inspanningen worden gedaan om de details van deze wijziging, nuancering, opschorting of beëindiging (al naargelang) te plaatsen op de website. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze versie van de programmaregels en een versie van de programmaregels zoals gepubliceerd op de website van Emirates Skywards, is de laatstgenoemde versie leidend.

 2. Wanneer een lid zijn of haar lidmaatschapskaart gebruikt of zijn of haar lidmaatschapsnummer vermeldt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd in de programmaregels, wordt dit gezien als instemming van dit lid met deze wijziging.

 3. Elke kennisgeving verstrekt aan een lid op grond van deze programmaregels wordt geacht per gefrankeerde post te zijn gericht aan het adres dat door het lid voor dat doel werd verstrekt aan Emirates Skywards.

 4. De programmaregels vallen onder de wetten van het emiraat Dubai en elk geding met betrekking tot of in verband met Emirates Skywards moet worden voorgelegd in dit rechtsgebied. Lidmaatschap, inclusief de regels voor het in aanmerking komen voor een lidmaatschap en mijlen of rewards, vallen onder alle toepasselijke wetten en voorschriften, inclusief alle toepasselijke uitspraken van de International Air Transport Association.

 5. Emirates Skywards is niet actief (of beëindigt haar activiteiten) in een rechtsgebied waarin het verboden is (of wordt verboden) door een relevante wetgeving of relevante overheidsrichtlijnen.

 6. Er zijn redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in de programmaregels en in de publicaties en advertenties verband houdend met Emirates Skywards nauwkeurig is, maar Emirates Skywards aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele, schriftelijke of verbale, fouten of weglatingen in de informatie.

 7. Elk onderdeel in deze programmaregels dat om het even welke reden niet afdwingbaar is, wordt geacht te kunnen worden verwijderd zonder enige consequentie voor de resterende programmaregels. Emirates Skywards is niet verplicht tot dienstverlening of anderszins te handelen uit hoofde van deze programmaregels, indien dit in strijd zou zijn met de wet.

 8. Leden kunnen bij het inchecken worden gevraagd documenten te overleggen op grond waarvan Emirates Skywards de identiteit en het lidmaatschap kan vaststellen. Wanneer een lid verzuimt aan deze eis te voldoen, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor vervoer te weigeren.