Algemene Voorwaarden

Contract tussen u en EmiratesTicketafgifte
Wijziging van de voorwaardenGebruik van een creditcard
Volledig contractBeveiliging
AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDBeveiligingsinformatie
SchadeloosstellingPaspoorten
Links naar websites van derdenLuchthavenbelastingen
Beperkingen op gebruikGezondheid- en verzekeringseisen
Intellectuele eigendomsrechtenValutaomrekening
Website boekingenVervoersvoorwaarden
Gecumuleerde Emirates Skywards mijlenWebsite contact
Programmaregels van Emirates SkywardsToegankelijkheidsbeleid
Privacybeleid

Contract tussen u en Emirates

Hartelijk dank voor uw bezoek aan emirates.com (de "website"). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de website. Door de toegang tot en het gebruik van deze website, stemt u (onvoorwaardelijk en onherroepelijk) in met deze Algemene Voorwaarden (het 'Contract'). Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website en verlaat deze onmiddellijk.

De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Emirates, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Emirates is een in Dubai opgerichte onderneming, op grond van (geamendeerd) decreet nr.2 van 1985 van de overheid van Dubai.

U verklaart en garandeert over de juridische rechten en bevoegdheid te beschikken om dit contract aan te gaan en deze website te gebruiken overeenkomstig alle hierin opgenomen Algemene Voorwaarden.

U verklaart de leeftijd te hebben om een bindend juridisch contract aan te gaan via deze website en u bent zich ervan bewust verantwoordelijk te zijn voor alle betalingen die verschuldigd zijn voor boekingen die door u of andere personen gemaakt worden die gebruikmaken van uw login.

Zorg dat u ook ons Privacybeleidgelezen en geaccepteerd hebt.

Wijziging van de voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht na publicatie op de website en gelden niet met terugwerkende kracht op bestaande contractuele afspraken die via deze website tot stand zijn gekomen. Voortgezet gebruik van deze website na elke wijziging betekent dat u de gewijzigde Algemene Voorwaarden hebt aanvaard.

Volledig contract

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere juridische kennisgevingen, beleidsregels en richtlijnen van Emirates die verbonden zijn aan deze Algemene Voorwaarden, vormen het volledige contract tussen u en Emirates met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle voorafgaande afspraken of contracten (hetzij mondeling of schriftelijk), vorderingen, verklaringen en afspraken van/tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. De voorwaarden kunnen slechts gewijzigd of aangepast worden, door deze wijzigingen of aanpassingen te plaatsen op deze website.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Algemeen

Uw toegang tot en gebruik van software en ander materiaal op of via deze website is geheel voor eigen risico. Wij leggen geen verklaring af, geven geen enkele garantie of toezegging met betrekking tot de betrouwbaarheid, stabiliteit of het virusvrije karakter van deze software.

AFWIJZING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WIJ ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN TOEZEGGINGEN AF MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES OP DEZE WEBSITE. AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES WORDEN GELEVERD "AS IS" ZONDER VERKLARING, GARANTIE OF TOEZEGGING VAN WELKE AARD OOK, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL KUNNEN WIJ AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN ONDER MEER INKOMSTEN- OF WINSTDERVING), HOGE OF BIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING, SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OF ONDERWORPEN AAN BILLIJKE OF OPGELEGDE RECHTSMIDDELEN (OP GROND VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIEN UIT

 1. DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE ONMOGELIJKHEID OF VERTRAGING WAARMEE DEZE WEBSITE KAN WORDEN GEBRUIKT, OF ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE; OF,
 2. DE BESCHIKBAARHEID EN BRUIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN (MET UITZONDERING VAN DOOR ONS UITGEVOERD LUCHTTRANSPORT).

NIETS IN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID SLUIT VERPLICHTINGEN UIT DIE NIET OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT MOGEN WORDEN UITGESLOTEN.

ELK LUCHTTRANSPORT OP EEN TICKET DIE DOOR MIDDEL VAN DEZE WEBSITE IS VERKREGEN, IS ONDERWORPEN AAN DE VERVOERSVOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EN HET VERDRAG VAN WARSCHAU OF HET VERDRAG VAN MONTREAL, ALS GEVOLG WAARVAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN ZICH KAN BEPERKEN. U MOET DE ONDERSTAANDE VERVOERSVOORWAARDEN RAADPLEGEN.

ALLE RECHTEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DIT CONTRACT ZIJN TOEGEKEND, ZIJN ONS VOORBEHOUDEN.

Schadeloosstelling

Als voorwaarde voor het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord ons te vrijwaren van en tegen elke vorm van aansprakelijkheid, kosten (met inbegrip van juridische kosten) en schade, voortvloeiend uit vorderingen als gevolg van het gebruik van deze website, inclusief, zonder zich hiertoe te beperken, alle vorderingen gebaseerd op aangevoerde feiten die uw schending van deze Algemene Voorwaarden zouden impliceren, wanneer deze op waarheid berusten.

Links naar websites van derden

Deze website kan links en verwijzingen bevatten naar websites beheerd door derden. Wij verwerken noch controleren informatie, producten of services op dergelijke websites van derden. Links en verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend gemakshalve vermeld, en impliceren geen goedkeuring onzerzijds. U aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden.

Beperkingen op gebruik

U gaat ermee akkoord deze website uitsluitend te gebruiken om de beschikbaarheid van goederen en services te bepalen, en voor legitieme boekingen of zakelijke transacties met ons. U gaat ermee akkoord de website uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

U gaat ermee akkoord de services op de website alleen voor legitieme boekingen of aankopen te gebruiken. U stemt ermee in geen valse boekingen of een boeking vooruitlopend op een behoefte te maken. We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving alle bevestigingen gekoppeld aan meerdere boekingen voor één of meerdere bestemmingen op of rondom dezelfde datum annuleren.

U stemt in met al onze Algemene Aankoopvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volledige en tijdige betaling van alle verschuldigde bedragen en de naleving van alle regels met betrekking tot de beschikbaarheid van tarieven, producten of services. Alle kosten, evaluaties, lasten, belastingen en rechten die voortvloeien uit het gebruik van de website zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid.

U zegt toe geen misbruik van de website te zullen maken. "Misbruik" omvat, zonder zich hiertoe te beperken, het gebruik van de website om:

 • te lasteren, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen, rechten van derden te misbruiken of anderszins te schenden conform de toepasselijke wetgeving.
 • Op enigerlei wijze schade aan te richten aan of intrusie in het functioneren van computers en software van derden te veroorzaken, met inbegrip van, zonder zich hiertoe te beperken, het downloaden, uploaden en verzenden van corrupte bestanden en computervirussen.
 • De toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, publiciteit- of privacy-rechten te schenden, met inbegrip van, zonder zich hiertoe te beperken, het uploaden, downloaden of verzenden van materiaal of software.
 • De oorsprong of rechten van en in bestanden die u downloadt of uploadt, weg te laten of misleidend voor te stellen, met inbegrip van, zonder zich te beperken tot, het verzuim eigendomsmerken, auteursrechten, kennisgevingen of het octrooi, copyright of handelsrechten te vermelden.
 • Handelsinformatie of ander vertrouwelijk materiaal of informatie waarop eigendomsrechten rusten, te verzenden, plaatsen of anderszins openbaar te maken.
 • Bestanden die op grond van de wet niet via deze website mogen worden gedeeld te downloaden of uploaden.
 • Te interfereren met of de website, of servers of netwerken die gelinkt zijn aan de website te verstoren, inclusief pogingen tot interferentie door middel van de toegang van een andere gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder zich hiertoe te beperken, overbelasting, het opstarten en verspreiden van, deelnemen aan of besturen van of pogingen daartoe "serviceweigering"-aanvallen, "spamming", "crashes", "overstroming" of "mailbombardementen" op de website te genereren.
 • Bots, spiders, webcrawlers, profielfoto's, intelligente agenten of andere, geautomatiseerde processen te richten op de computersystemen van Emirates of anderszins computerhardware, netwerk, opslag, invoer/uitvoer of elektronische controlebedieningen of infrastructuur van Emirates door uploaden onredelijk te belasten.
 • Informatie of software ontvangen of verkregen via de website door te zenden, of werken te kopiëren, aan te maken, weer te geven, te distribueren, autoriseren (onder licentie), uit te voeren, te publiceren, opnieuw te creëren, te reproduceren, verkopen of door te zenden die voortvloeien uit de website.
 • Tijdens het inloggen op de website een wachtwoord of pincode frauduleus te gebruiken, of iemands identiteit of bevoegdheid om namens iemand op te treden, misleidend voor te stellen.
 • Dit contract op enig andere wijze te schenden.

We hebben redelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de door ons op deze website geplaatste informatie, nauwkeurig is op het moment dat u deze informatie leest. We kunnen daarentegen niet alle informatie controleren en we hebben de nauwkeurigheid van de informatie verstrekt door bijvoorbeeld externe informatiebronnen of andere partijen die met of vanaf deze website zijn geassocieerd niet gecontroleerd.

Commentaar en ander materiaal geplaatst op onze website is niet bedoeld een aanwijzing te zijn voor de betrouwbaarheid van deze informatie. Daarom wijzen wij elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat een bezoeker op onze website, of derden die hiervan kennis hebben genomen of handelen op grond van deze informatie, gesteld heeft/hebben in dit materiaal.

Wij streven naar een permanente toegankelijke van de website en foutloze transmissies. Op grond van de eigenschappen van het internet, kan dit niet worden gegarandeerd en wij behouden ons het recht voor om de service op de website zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Ook kan uw toegang tot de website af en toe onderbroken of beperkt worden ten behoeve van reparaties, onderhoud of de implementatie van nieuwe faciliteiten of services. Wij zullen proberen de frequentie en de duur van deze onderbrekingen of restricties zoveel mogelijk te beperken. We zullen niet aansprakelijk zijn wanneer om het even welke reden onze website in een bepaalde periode niet toegankelijk is.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en het materiaal op de website, zoals tekst, grafisch materiaal, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, datacompilaties (en de structuur en lay-out van de website), en software zijn het eigendom van Emirates, haar filialen of haar providers van webcontent die beschermd zijn door het internationaal trademark copyright en wereldwijde databasewetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Deze website is voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en u mag voor dit doel één exemplaar afdrukken en fragmenten van alle pagina's downloaden op onze website. U stemt ermee in informatie, software, producten of services verkregen op deze website niet te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, publiceren, autoriseren (onder licentie) of als basis te gebruiken om derivaatproducten te creëren, te transfereren of te verkopen. U aanvaardt eveneens niet uw eigen database te creëren en/of te publiceren die alle of een gedeelte van de eigenschappen van deze website bevatten, zonder daartoe eerst onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring te hebben ontvangen. Onze status (en dat van een geïdentificeerde content provider of links van derden of verwijzingen) als auteurs van het materiaal op onze website, moet altijd worden erkend.

Wanneer u in overtreding van dit contract, een gedeelte van onze website print, kopieert of downloadt, wordt het recht om onze website te gebruiken onmiddellijk en automatisch ingetrokken en dient u alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt naar keuze terug te sturen of te vernietigen.

Emirates, Emirates Skywards, Emirates Skycargo, Emirates Holidays, Emirates Hotels & Resorts , Arabian Adventures, The Emirates High Street, Congress Solutions International, Arabian Airpass, Emirates Live, Business Reward en alle andere (bestaande en toekomstige) Emirates-producten of -handelsmerken in dit contract of die hiermee geassocieerd worden, zijn onze dienstmerken of geregistreerde dienstmerken. De overige product- en bedrijfsnamen in dit contract (of waarnaar op deze website wordt verwezen) zijn mogelijke handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Website boekingen

U kunt zonder registratie tickets boeken op de website. Maar wanneer u zich registreert bij Emirates Skywards kunt u uw persoonsgegevens, reis- en creditcardgegevens opslaan in uw profiel, zodat wanneer u opnieuw inlogt om een reis op de website te boeken, u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u nog geen lid bent van Emirates Skywards, kunt u uzelf aanmelden op www.emirates.com. Wij adviseren u uw persoonlijke voorkeuren op te geven omdat deze informatie ons helpt u een optimale service te bieden en u tijd bespaart bij vragen en boekingen in de toekomst.

Geef uw login/ID, boekingsreferentie en/of wachtwoord niet aan iemand die niet behoort tot uw onmiddellijke woongemeenschap. U mag een derde online dienstverlener geen toegang geven tot uw account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele dienstverleners die mijlen traceren, beheren of totaliseren. U aanvaardt uw aansprakelijkheid voor alle activiteiten die worden uitgevoerd op uw account. U moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord en/of boekingsreferentie vertrouwelijk en veilig wordt bewaard. U moet ons onmiddellijk informeren wanneer u redenen hebt om te veronderstellen dat iemand anders uw wachtwoord kent of wanneer het wachtwoord op een ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of gebruikt gaat worden.

U kunt op de website per boeking voor maximaal 9 passagiers boeken. U kunt gelijktijdig vluchten boeken voor 9 volwassenen en kinderen (2-11 jaar oud). Bovendien kan één kind (0-1 jaar oud) per volwassen passagier worden geboekt. U kunt een vlucht boeken in de vluchtklasse van uw keuze, First, Business of Economy Classs (indien beschikbaar).

Een boeking wijzigen

Wanneer u een online boeking wijzigt als gevolg waarvan Emirates terugbetaling verschuldigd is, ontvangt u deze terugbetaling in de vorm van een Electronic Miscellaneous Document (EMD) ontvangstbewijs. Dit EMD-ontvangstbewijs kan worden gebruikt voor de aankoop van nieuwe reizen of services bij Emirates of kan tegen betaling worden ingeruild bij elk Emirates-kantoor. Het is slechts 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte en moet in die periode gebruikt of terugbetaald worden.

U kunt vluchten maximaal 338 dagen voor vertrek boeken. U kunt e-tickets aanvragen of uw tickets ophalen op de locaties aangegeven tijdens de boekingsprocedure. Houd in gedachten dat tickets alleen kunnen worden afgehaald in uw land van vertrek en alleen geleverd kunnen worden in uw land van aankomst. Wanneer u besluit uw tickets af te halen op één van onze kantoren, moet u dit binnen het tijdsbestek aangegeven in de boekingsprocedure doen, zo niet dan wordt uw boeking automatisch geannuleerd.

Uw boeking annuleren

U kunt uw boeking annuleren in de rubriek "Mijn account" op de website, wanneer u zich als Emirates Skywards-lid hebt ingelogd. De tariefregels waarmee u hebt ingestemd tijdens de bevestiging van uw boeking, zijn op u van toepassing. U moet contact opnemen met één van onze kantoren om een terugbetaling te regelen of online een terugbetaling aan te vragen van een e-ticket.

Online geschillencommissie

Indien er sprake is van een geschil met betrekking tot uw boeking bij ons, u een consument bent binnen de Europese Gemeenschap en u een ticket online heeft gekocht, dan kunt u verzoeken dit geschil te laten beslechten via het Europese Online Dispute Resolution Platform (ODR-platform), dat opgericht is door de Europese Commissie. Kijk voor meer informatie op de website van het ODR-platform. Ons e-mailadres met betrekking tot het ODR-platform is adr@emirates.com.

Cumulatieve Skywards mijlen

De weergegeven Skywards mijlen en de Miles Accelerator Bonus zijn slechts een indicatie. De feitelijke, op uw account bijgeschreven Skywards mijlen en Miles Accelerator Bonus worden afzonderlijk berekend op grond van de Skywards programmaregels. Om kennis te nemen van de Miles Accelerator Bonus voorwaarden volgt u deze link.

Ticketafgifte

Klik hier om een lijst weer te geven van levering-/betalingsopties voor tickets in uw land van vertrek.

Gebruik van een creditcard

Wij accepteren de belangrijke creditcards en de houder van de creditcard moet één van de passagiers zijn. Wij accepteren creditcards uitgegeven in landen die aangegeven werden tijdens de boekingsprocedure. Uw creditcard wordt gedebiteerd wanneer u op de toets 'Koop nu' klikt. Wanneer u geen creditcard hebt, kunt u bij een bezoek aan één van onze kantoren contant betalen. Wanneer u een ticket in een ander land dan uw vertrek wilt laten leveren of ophalen, moet u voor een boeking en om een afspraak te maken over de betaling en de afgifte van uw ticket contact opnemen met één van onze plaatselijke kantoren. De creditcard moet op naam staan van één van de medepassagiers en dezelfde creditkaart moet tijdens de reis in uw bezit zijn. De creditcard kan vereist zijn voor controle en een handtekening voor de kosten op het creditcardticket bij het inchecken.

Beveiliging

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de informatie die u ons tijdens het gebruik van de website hebt verstrekt, confidentieel te bewaren en te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Ondanks deze maatregelen kunnen wij niet garanderen dat nooit ongeoorloofde toegang tot deze informatie kan worden verkregen. We zijn niet aansprakelijk voor deze ongeoorloofde toegang tenzij deze uitsluitend veroorzaakt wordt door onze grove nalatigheid. In dit geval hebt u recht op een schadevergoeding van maximaal de waarde van de door u gekochte services.

Beveiligingsinformatie

Om een veilige online betaling en alle andere transacties van persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruikt de website een technologie genaamd SSL (Secure Socket Layer). SSL codeert alle communicatie tussen uw computer en onze server, zodat wij alleen de informatie kunnen lezen en begrijpen. Een gesloten slot op uw browser-venster duidt meestal op een beveiligde verbinding. Raadpleeg de beveiligingsinstellingen van uw browser voor meer informatie. Wanneer uw browser is uitgerust met SSL, wordt uw transactie automatisch beveiligd. De gebruikelijke norm op internet om een beveiligde site aan te geven, is een gesloten slot onderaan in de browser. Zolang het slot gesloten is, wordt uw informatie beveiligd en gecodeerd om misbruik te voorkomen. Wanneer u op de veilige transactie link klikt, en nog steeds geen gesloten slot ziet, kan dit betekenen dat het venster ingebed is in een ander frame. Om te controleren of u een beveiligde verbinding hebt (in Internet Explorer), klikt u op de rechter muisknop en eigenschappen, en vervolgens op certificaten. Vervolgens ziet u of de verbinding wel of niet is beveiligd. Een andere manier (in Netscape Navigator) is te klikken met de rechter muisknop op 'bekijk frame info' onderaan de tekst voor beveiligingsinformatie.

Kinderen

Wij vragen of verzamelen niet doelbewust persoonlijke informatie van of over uw kinderen en wij commercialiseren evenmin onze producten of services aan kinderen zonder goedkeuring van een ouder of een wettelijke voogd. Wanneer wij geïnformeerd worden dat de persoon die persoonsgegevens heeft ingevoerd in de rubriek op onze website een kind is, zullen wij alle redelijke stappen nemen om die persoonsgegevens zo snel mogelijk uit onze bestanden te verwijderen. Wanneer een ouder of wettelijke voogd een verzoek indient om persoonsgegevens over hun kind te herzien of te verwijderen voordat wij de persoonsgegevens ontdekt en verwijderd hebben, geven wij uiteraard gehoor aan dit verzoek. We proberen geen andere persoonlijke informatie over kinderen te verzamelen dan die nodig zijn voor een online boeking van een kind, die verstrekt moet worden door een ouder of een wettelijke voogd.

Paspoorten

Zorg dat uw paspoort geldig is voor de duur van uw reis. (Op bepaalde bestemmingen is vereist dat uw paspoort geldig blijft voor een bepaalde tijd, doorgaans 6 maand na afloop van de reis). Voor bepaalde bestemmingen is tevens een visum vereist en u bent verantwoordelijk om deze in uw bezit te hebben.

Wanneer u een boeking maakt, moet u zorgen dat uw naam (en de naam van elke persoon voor wie u boekt) precies overeenstemt met de naam op uw paspoort (of van de persoon/personen voor wie u boekt).

Voor meer informatie over eisen gesteld aan paspoorten of visums, kunt u contact opnemen met één van onze lokale kantoren of de ambassade in het land van uw bestemming.

Wanneer de passagier niet reist met de juiste documenten kan hij/zij een reisverbod of een toegangsverbod worden opgelegd in het land van bestemming of stopover, uitgezet worden of in hechtenis worden genomen. In deze gevallen bent u alleen aansprakelijk voor alle kosten, verlies of schade die u of wij (of onze agenten of medewerkers) hebben geleden.

Luchthavenbelastingen

Sommige luchthavens heffen een luchthavenvertrekbelasting, die verschuldigd is door passagiers op de lokale luchthaven. Informatie over deze kosten is niet opgenomen in onze tarieven. U bent daarvoor zelf aansprakelijk.

Gezondheid- en verzekeringseisen

Immunisatie kan worden geadviseerd of vereist zijn voor uw bestemming of stopover. Neem hierover contact op met uw arts. Wij adviseren een adequate reisverzekering af te sluiten voor alle internationale reizen.

Houd in gedachten dat alle informatie en adviezen in de rubriek Gezondheid en Reizen algemene richtlijnen zijn en niet specifiek voor u of uw bijzondere omstandigheden zijn bedoeld. Alle informatie in de rubriekGezondheid en Reizen is uitsluitend informatief, en mag niet het medisch advies van uw eigen arts of een andere, professionele gezondheidswerker vervangen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele diagnoses die zijn gesteld op basis van onze rubriek Gezondheid en Reizen en sluiten onze aansprakelijkheid uit voor zover toegestaan door de wet. U moet altijd contact opnemen met uw eigen arts wanneer u bezorgd bent over uw gezondheid, vliegen en/of de landen van bestemming/stopover. 

Valutaomrekening

Wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende, publiekelijk beschikbare bronnen. De juistheid van deze tarieven wordt niet gecontroleerd, en de feitelijke koersen kunnen afwijken. Geciteerde wisselkoersen worden niet dagelijks bijgewerkt. Wij hebben vertrouwen in de nauwkeurigheid van de informatie verstrekt in deze applicatie, maar kunnen de exactheid niet garanderen of waarborgen. Wanneer deze informatie voor financiële doeleinden wordt gebruikt, adviseren wij u een gekwalificeerde professional te raadplegen om de juistheid van de wisselkoersen te controleren. Wij geven geen toestemming deze informatie voor andere dan persoonlijke doeleinden te gebruiken, en verbieden voor zover ons maximaal wordt toegestaan, doorverkoop, herverdeling en het gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden.

Vervoersvoorwaarden

Het vervoer van passagiers en hun bagage per luchttransport is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Lees met betrekking tot onze vluchten, onzeAlgemene Vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage.

Website Contact

Online boekingen

Als u een vraag hebt over uw online boeking of problemen ondervindt bij het maken van uw boeking, kunt u een online boeking vragenformulierindienen.

Vragen die niet betrekking hebben op een boeking

Indien u technische problemen ondervindt tijdens uw bezoek aan deze website, kunt u voor ondersteuning contact opnemen met ons plaatselijke kantoor.