Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Επίπεδα μελών στο πρόγραμμα Skywards της Emirates

Τι σημαίνει επαναπροσδιορισμός επιπέδου μέλους;

Επαναπροσδιορισμός του επιπέδου μέλους γίνεται όταν έχετε συγκεντρώσει επαρκή αριθμό Μιλίων Αναβάθμισης ή έχετε κάνει αρκετές επιλέξιμες πτήσεις ώστε είτε να διατηρήσετε το τρέχον επίπεδό σας είτε να ανεβείτε στο επόμενο. 

Κατά την αναθεώρηση, κάνουμε καταμέτρηση των Μιλίων Αναβάθμισης που έχετε συγκεντρώσει ή των επιλέξιμων πτήσεων που είχατε κάνει. Αν επαρκούν, τότε σας προβιβάζουμε στο επόμενο επίπεδο ή σας διατηρούμε στο τρέχον επίπεδό σας. Αν όχι, τότε υποβιβάζεστε στο αμέσως κατώτερο επίπεδο μέλους.