คุณต้องการจะเยี่ยมชมเว็บไซต์Thailand (Thai) ของเรา หรือ United States (English) หรือไม่? ดูประเทศและภาษาทั้งหมด
English[ ภาษาไทย ]
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัมภาระ

สัมภาระ

คุณจำเป็นต้องทราบว่าคุณสามารถและไม่สามารถนำอะไรไปกับคุณได้ในการเดินทาง

สายการบินเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในสายการบินที่มีนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่ยืดหยุ่นมากที่สุดในโลก เมื่อคุณเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่โหลดใต้ท้องเครื่องดังต่อไปนี้:

วิธีการคำนวณตามน้ำหนัก

  • 30 กก. สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด
  • 40 กก. สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ
  • 50 กก. สำหรับที่นั่งชั้นหนึ่ง

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในหรือหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2014
รายการสิ่งของแต่ละชิ้นที่มีขนาดโดยรวมเกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) จะไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ และจะต้องส่งเป็นสิ่งของบรรทุกหรือสินค้าที่ขนส่ง ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับกฎข้อนี้

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2014
รายการสิ่งของที่มีขนาดเกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) และมีความยาวสูงสุด 400 ซม. (157 นิ้ว) อาจยอมรับได้ในกรณียกเว้น โปรดติดต่อ สำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ ของคุณสำหรับรายละเอียด อย่างน้อยเจ็ดวันทำการก่อนที่เดินทางไปพร้อมกับสิ่งของดังกล่าว สิ่งของที่เกินขีดจำกัดดังกล่าว จะต้องนำไปที่  Emirates SkyCargo หากเกินการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระฟรี จะใช้ค่าใช้จ่ายส่วนเกินปกติ

นโยบายสัมภาระสำหรับแคนาดา อเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้

สำหรับกำหนดการเดินทางที่รวมจุดหมายปลายทางใดๆ ที่อยู่ในแคนาดา อเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ จะใช้กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่แตกต่างกัน สำหรับแคนาดาและอเมริกาเหนือ ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้นำกระเป๋าไปได้สองใบ โดยที่แต่ละใบมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด และกระเป๋าสองใบที่แต่ละใบมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. สำหรับที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ สำหรับอเมริกาใต้ ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้นำกระเป๋าไปได้สองใบที่แต่ละใบมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัมสำหรับที่นั่งทุกระดับชั้น

สำหรับการเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์จากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือเอเชีย เพื่อไปยังอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ ซึ่งรวมถึงส่วนในยุโรปหรือแอฟริกา วิธีการคำนวณตามน้ำหนักจะใช้สำหรับการเดินทางทั้งหมดด้วยบัตรโดยสาร

วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้น

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในหรือหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2014
ขนาดรวมทั้งหมด (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 150 ซม. (59 นิ้ว) ผู้โดยสารที่มีรายการสิ่งของแต่ละชิ้นเกินขนาดสูงสุดข้างต้นคือ 300 ซม. (118 นิ้ว) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รายการสิ่งของแต่ละชิ้นที่มีขนาดโดยรวมเกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) จะไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ และจะต้องส่งเป็นสิ่งของบรรทุกหรือสินค้าที่ขนส่ง

สำหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระสองชิ้นในชั้นโดยสารทั้งสามชั้น ขนาดรวมทั้งหมดของสัมภาระทั้งสองชิ้นไม่ควรเกิน 300 ซม. (118 นิ้ว)

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2014
ขนาดรวมทั้งหมด (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)

สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดที่มีสัมภาระสองชิ้น ขนาดรวมของสัมภาระทั้งสองชิ้นจะต้องไม่เกิน 273 ซม. (107 นิ้ว) ผู้โดยสารที่มีสัมภาระที่มีขนาดรวมเกินกว่าที่กำหนดจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

หากต้องการดูรายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระและอัตราสัมภาระส่วนเกินสำหรับการเดินทางของคุณ โปรดใช้ เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของเรา

หากคุณเป็นสมาชิกบัตร Platinum, Gold หรือ Silver ของ Emirates Skywards คุณมีสิทธิ์เพิ่มน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตได้

นโยบายสัมภาระอินเตอร์ไลน์

หากการเดินทางเริ่มในสหรัฐอเมริกาและสายการบินแรกในการจองของคุณไม่ใช่เอมิเรตส์ อาจใช้กฎที่ต่างกัน – เรียนรู้เพิ่มเติม

เที่ยวบินอินเตอร์ไลน์คือเที่ยวบินที่อยู่บนบัตรโดยสารเดียวกันกับเที่ยวบินเอมิเรตส์ของคุณ แต่บินโดยสายการบินอื่น และหมายเลขเที่ยวบินไม่ใช่ 'เอมิเรตส์' สายการบินเหล่านี้มีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่แตกต่างกันกับสายการบินเอมิเรตส์ ดูรายละเอียดที่หน้าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของพันธมิตรที่รับส่งต่อผู้โดยสารซึ่งกันและกัน สำหรับน้ำหนักหรือค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระติดตัวและสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องใบแรกและใบที่สอง

เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตและอัตราสัมภาระส่วนเกิน
น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่โหลดใต้ท้องเครื่องและที่นำขึ้นเครื่องจะเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางที่คุณเดินทาง ค้นหาจำนวนสัมภาระที่คุณสามารถนำติดตัวไปได้ และอัตราสัมภาระส่วนเกินสำหรับการเดินทางของคุณก่อนที่คุณจะขึ้นบิน เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตและอัตราสัมภาระส่วนเกิน
กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง
มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะสิ่งของที่เป็นของเหลวและเจล ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณนำอะไรขึ้นเครื่องได้บ้างก่อนทำการเช็คอิน กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง
น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติม
ลูกค้าบางท่าน เช่น ผู้ทุพพลภาพ และที่เดินทางด้วยอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬา อาจมีสิทธิ์ได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติม น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติม
ซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม
หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม คุณสามารถซื้อผ่านระบบออนไลน์ในอัตราส่วนลด ซึ่งจะช่วยคุณประหยัดเวลาและเงิน ซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม
สัมภาระที่ล่าช้าและเสียหาย
บางครั้งสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องอาจล่าช้าหรือเสียหายระหว่างเปลี่ยนเครื่อง ดูว่าสายการบินเอมิเรตส์สามารถช่วยให้คุณได้รับหรือนำสัมภาระของคุณมาคืนได้อย่างไร สัมภาระที่ล่าช้าและเสียหาย
การติดตามสัมภาระที่ล่าช้า
ใช้หมายเลขอ้างอิงของคุณเพื่อติดตามสัมภาระที่ล่าช้าและตรวจสอบสถานะรายงานของคุณ การติดตามสัมภาระที่ล่าช้า
บริการเกี่ยวกับสัมภาระในดูไบ
ที่อาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์ มีบริการเกี่ยวกับสัมภาระเพื่อทำให้การเดินทางของคุณง่ายยิ่งขึ้น บริการเกี่ยวกับสัมภาระในดูไบ
คำถามที่ถูกถามบ่อย