Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Tôi sẽ được cộng Điểm thưởng Business Rewards cho mọi loại vé Emirates không?

Quý khách có thể được cộng Điểm cho mọi loại vé được công khai. Quý khách không thể cộng Điểm cho các vé tổ chức, nhóm, tour hay bất kỳ giá vé thương lượng chính thức nào khác, vì chúng đã được miễn giảm sẵn rồi.