Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Tôi có thể kết hợp Dặm thưởng Skywards và Điểm thưởng Business Rewards không?

Không, Điểm Business Rewards không thể kết hợp với Dặm thưởng Skywards hoặc ngược lại.