Chương trình Business Rewards của Emirates

Sử dụng Điểm thưởng Emirates Business Rewards

Tôi có thể huỷ hoặc điều chỉnh đặt chỗ Chuyến bay thưởng Dynamic Reward được không?

Bạn có thể hủy đặt chỗ Chuyến bay thưởng Dynamic Reward chưa sử dụng và hợp lệ* bằng cách sử dụng liên kết trong mục Quản lý đặt chỗ. Nếu vì lý do nào đó mà bạn không thấy có tùy chọn này, hoặc đặt chỗ của bạn không còn hiệu lực nhưng bạn vẫn muốn yêu cầu hoàn lại tiền, bạn vẫn có thể hủy đặt chỗ và yêu cầu hoàn tiền. Số Điểm hết hạn sẽ không được hoàn tiền.

* Các quy tắc vé thương mại của loại vé đó áp dụng cho bất kỳ thay đổi hoặc huỷ bỏ các Chuyến bay thưởng Dynamic Reward.