Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Tôi có thể kết hợp Điểm của mình với điểm trong tài khoản của một tổ chức khác không?

Không, Quý khách không thể kết hợp Điểm của Quý khách với điểm từ một tài khoản Emirates Business Rewards khác được.