Chương trình Business Rewards của Emirates

Claiming or transferring Emirates Business Rewards Points

Khi tài khoản của tổ chức của tôi bị hủy, Điểm thưởng có được chuyển sang tài khoản khác hay không?

Không, không thể chuyển Điểm thưởng Business Rewards từ tài khoản này sang tài khoản khác.