Chương trình Business Rewards của Emirates

Claiming or transferring Emirates Business Rewards Points

Tôi có thể mua hoặc cộng Điểm thưởng Business Rewards cho tài khoản của mình không?

Không, Quý khách không thể mua Điểm thưởng Business Rewards.