Chương trình Business Rewards của Emirates

Managing an Emirates Business Rewards account

Điều gì xảy ra khi quản trị viên, nhân viên hoặc hành khách rời khỏi tổ chức?

Họ sẽ phải được xóa khỏi tài khoản của tổ chức của bạn. Vì chỉ Quản trị viên Chương trình có thể xóa nhân viên, hành khách hoặc các Quản trị viên Chương trình khác, cho nên điều quan trọng là phải có nhiều Quản trị viên Chương trình trong tài khoản.