Chương trình Business Rewards của Emirates

Quản lý tài khoản Emirates Business Rewards

Tôi có thể cập nhật trực tuyến thông tin tổ chức của mình khi đã tham gia chương trình không?

Nếu là Quản trị viên Chương trình, quý khách có thể điều chỉnh hồ sơ tổ chức của mình, bao gồm địa chỉ và số điện thoại. Nếu cần thay đổi tên tổ chức hoặc số đăng ký kinh doanh, quý khách cần gửi yêu cầu chính thức bằng cách điền vào Mẫu câu hỏi về chương trình Business Rewards.