Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Tổ chức của tôi có thể đăng ký nhiều hơn một tài khoản không?

Có, quý khách có thể đăng ký cho tổ chức của mình hai tên khác nhau miễn sao Quý khách có mỗi số đăng ký kinh doanh khác nhau cho từng tên.

Nếu là một phần của một nhóm công ty, Quý khách có thể đăng ký các tài khoản phụ bằng cùng một số đăng ký kinh doanh. Chúng tôi sẽ cộng Điểm cho tài khoản nào được ghi trong hồ sơ đặt chỗ. Không thể chuyển đổi Dặm giữa hai tài khoản hoặc gộp các tại khoản sau đó.