Đặt chỗ với Emirates

Chọn chỗ ngồi

Tôi có thể thay đổi chỗ ngồi sau khi đã thanh toán không?

Nếu Quý khách đã chọn và thanh toán cho chỗ ngồi trên chuyến bay trước ngày 20 tháng Tám năm 2017, Quý khách có thể thay đổi chỗ ngồi khác có giá trị tương đương trong cùng chuyến bay mà không phải trả thêm phí.

Nếu Quý khách đã chọn và thanh toán cho chỗ ngồi sau ngày 20 tháng Tám năm 2017, Quý khách có thể thay đổi chỗ ngồi khác có giá trị tương đương trong cùng chuyến bay mà không phải trả thêm phí hoặc chọn chỗ ngồi có giá trị cao hơn bằng cách trả thêm phần chênh lệch. Nếu Quý khách thay đổi chỗ ngồi có giá trị cao hơn và phải thanh toán toàn bộ số tiền, nhân viên của chúng tôi sẽ tự động hoàn phần chênh lệch.

Nếu Quý khách đã chọn và trả phí cho chỗ ngồi trên chuyến bay trong hoặc sau ngày 20 tháng Tám năm 2017 và thay đổi số hiệu chuyến bay hoặc ngày bay, Quý khách có thể chọn chỗ ngồi mới với giá trị tương đương mà không phải trả thêm phí. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể hoàn lại tiền cho quý khách nếu không còn chỗ ngồi có giá trị tương đương, hoặc nếu chuyến bay mới không được lựa chọn chỗ ngồi.

Để thay đổi chỗ ngồi, vui lòng truy cập  Quản lý Hồ sơ Đặt chỗ.