Hành lý và tài sản bị thất lạc

Baggage policies and rules

Hành lý có được chuyển tiếp nếu tôi bay trên chuyến bay Emirates nối chuyến không?

Nếu bạn nối chuyến ở Dubai giữa các chuyến bay Emirates trong vòng dưới 24 giờ, hành lý của bạn sẽ được chuyển đến điểm đến cuối cùng của bạn. Vì vậy, hành lý của bạn sẽ không sẵn có để nhận khi đang quá cảnh, trừ khi nhân viên sân bay của chúng tôi có quy định khác.

Quy định này bao gồm vé mua tại emirates.com, bao gồm việc sử dụng tùy chọn tìm kiếm nâng cao. Nếu bạn muốn nhận hành lý tại Dubai, hãy liên hệ với chúng tôi để thực hiện loại đặt chỗ này hoặc sửa đặt chỗ hiện tại của bạn.