Hành lý và tài sản bị thất lạc

Delayed and damaged baggage

Tôi phải làm gì nếu túi đồ của tôi đã được nhận nhưng bị hải quan giữ lại?

Nếu hành lý của bạn bị hải quan lưu giữ, chúng tôi sẽ cố gắng điều phối thông quan hành lý đó. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải viết thư ủy quyền mở hành lý của mình.

Nếu chúng tôi không thể điều phối thông quan hành lý, bạn sẽ được liên hệ để được cập nhật đầy đủ tình hình.