Hành lý và tài sản bị thất lạc

Delayed and damaged baggage

Tôi có phải nhận hành lý bị thất lạc từ sân bay không?

Khi chúng tôi tìm thấy hành lý của bạn và nó đã được thông quan, chúng tôi sẽ gửi cho bạn trong vòng bốn giờ (trong khoảng cách cho phép) và chúng tôi sẽ liên lạc ngay với bạn để sắp xếp thời gian giao hành lý phù hợp.

Tuy nhiên trong một số quốc gia, theo luật sở tại không cho phép chúng tôi chuyển hành lý cho bạn, và bạn cần tới sân bay nhận lại hành lý. Nếu đây là trường hợp hành lý của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết khi bạn khiếu nại.