Chương trình Business Rewards của Emirates

Changes to old Emirates Business Rewards accounts

Thông tin chi tiết đăng nhập của tôi có thay đổi không?

Từ ngày 1 tháng Chín năm 2016, quý khách sẽ cần đăng nhập vào tài khoản của mình bằng địa chỉ email đã dùng khi đăng ký chương trình Emirates Business Rewards.