Chương trình Business Rewards của Emirates

Earning Emirates Business Rewards Points

Tôi có nhận được điểm cho vé tôi đã thanh toán bằng Dặm hoặc Điểm không?

Không, Quý khách sẽ không nhận được Điểm thưởng Business Rewards nào nếu đã thanh toán tiền vé bằng Dặm thưởng Skywards hoặc Điểm thưởng Business Rewards.