Chương trình Business Rewards của Emirates

Managing an Emirates Business Rewards account

Làm thế nào để theo dõi điểm và việc sử dụng của tổ chức của tôi?

Nếu là Quản trị viên Chương trình, Quý khách có thể xem điểm và việc sử dụng của tổ chức bằng cách đăng nhập vào tài khoản và xem trong thẻ 'Overview and reports' (Thông tin chung và báo cáo).