Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards bookings

Quản trị viên có thể thực hiện đặt chỗ cho người chưa đăng ký không?

Có, Quản trị viên Chương trình chỉ cần thêm tên vào trang chi tiết hành khách khi thực hiện đặt chỗ. Họ cũng có thể chọn hành khách là nhân viên/khách mời từ trang quản lý chuyến đi trong cùng tài khoản và thêm hành khách bổ sung vào trang chi tiết hành khách.